Šta donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

mar 23

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom je usvojen krajem 2017. godine i počeće da se primenjuje od 1.jula 2018.godine. Zakon donosi brojne novine, a ovde ćemo navesti one koje se odnose na rad i prava iz rada. Zakon će biti preciziran posebnim pravilnikom koji bi trebalo da se donese u aprilu mesecu.

Proširen krug žena koje ostvaruju nadoknadu

Jedna od najznačajnijih novina u zakonu je to da je proširen krug žena koje mogu ostvariti pravo na naknadu zarade za rođenje deteta. Do sada su naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta mogle da dobiju samo majke koje su u radnom odnosu. Novim zakonom ovo pravo je prošireno na žene koje samostalno obavljaju delatnost, koje su vlasnice  poljoprivrednog gazdinstva i koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i autorskog ugovora.

Takođe, od 1.jula ovo pravo će imati i žena koja je nezaposlena i koja nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta je ostvarivala neke prihode.

Pored toga pravo na naknadu će imati i majka koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik, kao i žena koja je usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta.

Novinama u zakonu predviđeno je da pravo na naknadu zarade može ostvariti i zaposlena žena koja je u radni odnos stupila tek nakon rođenja deteta. Trajanje porodiljskog odsustva u ovoj situaciji računa se od datuma kada je dete rođeno.

Isplata nadoknade

Zakonom je predviđeno je da se naknada za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci pre otpočinjanja odsustva sa rada.

Uvodi se i direktna uplata naknada iz budžeta države na račun porodilje, a ne kao što je to bilo do sada na račun poslodavca, što je stvaralo česta kašnjenja u isplatama naknada.Tako, isplata naknade porodiljama neće više zavisiti od volje ili finansijskih mogućnosti poslodavca, što je značajno za finansijsku stabilnost žene u periodu nakon porođaja.

 Nadoknada nakon porođaja

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege detetaje jedno od najznačajnijih  prava kada govorimo o finansijskoj podršci porodici sa decom, koje treba da omogući materijalnu sigurnost porodici i ženi, i da uspostavi sklad između rada i roditeljstva.

Pravo na naknadu imaju svi zaposleni, tj.osobe koje su u radnom odnosu po ugovoru o radu, na određeno ili neodređeno vreme.

Novina u Zakonu je ta da pravo na naknadu zarade za rođenje deteta može ostvariti i zaposleni koji je zasnovao radni odnos tek nakon rođenja deteta. Dužina trajanja odsustva se računa od dana rođenja deteta.

Menja se i način na koji se utvrđuje osnovica za izračunavanje naknade. Osnovica će se ubuduće utvrđivati na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi u poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog tj.porodiljskog odsustva. Mesečna osnovica naknade dobija se deljenjem zbira osnovica  sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Utvrđivanje osnovice za naknadu neće vršiti poslodavac, već lokalna samouprava (na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade). Ovi podaci se evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Prilikom isplate iznosa naknade zarade njen iznos se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava na naknadu.Kao što smo naveli isplata naknade se vrši na direktno na tekući račun korisnika. Isplatu vrši Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Zakonom se uvodi novo pravo koje se odnosi na „ostala primanja po osnovu rođenja deteta“ i ono se odnosi na žene koje nisu u radnom odnosu već su angažovane na osnovu fleksibilnih oblika rada:

 • žene koje samostalno obavljaju delatnost
 • žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva
 • žene koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora
 • žene koje su u trenutku rođenja deteta nezaposlene i nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a radile su u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje prava
 • žene koje su poljoprivredni osiguranici.

Tako preduzetnice neće morati da prekidaju svoju delatnost, odnosno moći će da rade u toku trajanja odsustva i da nesmetano obavljaju delatnost, a da na osnovu doprinosa koji su uplaćivani u prethodnom periodu, ostvaruju i naknadu.

Ovo pravo ima majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po nekom gore navedenom osnovu,  kao i majka koja je da je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta.Pravo može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.

Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva. Osnovica za majku koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta.

O pravu na ostale naknade odlučuje se po osnovu podnetog zahteva. Isplatu naknada vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na tekući račun podnosioca zahteva iz sredstava obezbeđenih u budžetu.

 

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(130) komentari

Bojana Ružić 26. 03. 2018.

Da li možete na nekom primeru objasniti način obračuna osnovice za naknadu? Da li se od nje oduzima iznos za zdravstveno osiguranje ili neke druge obaveze?

Ukoliko je žena menjala posao u tih 18 meseci i nekoliko meseci nije imala zaradu, da li se onda to računa kao nula (0), a onda ipak deli sa 18? Hvala unapred.

  Dragan Šolaja 26. 03. 2018.

  Bojana,
  Prosledićemo Vaše pitanje pravnici koja je pisala tekst, pa čim stigne odgovor, postavljamo ga.

  Pozdrav, Dragan

  Dragan Šolaja 30. 03. 2018.

  Upravo smo dobili odgovor od pravnice. Suština je da na ovo pitanje najbolji odgovor može da Vam da knjigovođa, ali evo šta kaže zakon:

  „Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica iz st. 1. i 2. člana 13. sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja bruto obračunsku vrednost.
  Utvrđivanje mesečne osnovice naknade zarade odnosno naknade plate, vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava. Mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate obračunava se na osnovu utvrđene mesečne osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate u srazmeri broja radnih dana u petodnevnoj radnoj nedelji, u kojima se ostvaruje pravo u datom mesecu i ukupnog broja radnih dana u tom mesecu. Na osnovu obračunatog mesečnog iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate obračunava se iznos naknade zarade, odnosno naknade plate koji je umanjen za pripadajuće poreze i doprinose.“

   Bojana Ružić 05. 04. 2018.

   Poštovani,

   Hvala na odgovoru, ali to je samo kopirana odredba zakona (i deo odgovora na moja pitanja). Nažalost nismo svi vešti da tumačimo pravnu terminologiju, te sam se nadala malo razumljivijem odgovoru na bazi primera nekog hipotetičkog iznosa zarade.

   U svakom slučaju razumem da primena još nije krenula, pa možda bude lakše objasniti kad krene u praksi.

   Hvala na trudu u svakom slučaju.

   Pozdrav!

Ksenija Arsic 27. 03. 2018.

Postovani, porodiljsko odsustvo treba da otvorim 3.6.2018.god. Medjutim, kako mi posdlodavac, inace budzetska zdravstvena ustanova nije uplatila doprinose od juna 2017.god. kako cu moci da ostvarim pravo na porodiljsko odsustvo?

  Dragan Šolaja 27. 03. 2018.

  Ksenija,
  Prosleđujemo pitanje pravnici koja je autor teksta, pa čim dobijemo odgovor, postavljamo ga.

  Dragan Šolaja 30. 03. 2018.

  Poštovana Ksenija, evo odgovora od pravnice:

  „Potrebno je da se obratite Inspekciji rada. Ukoliko Vam nisu uplaćivani doprinosi ne možete ostvariti ni pravo na naknadu zarade.“

Natasa Krstajic 28. 03. 2018.

Postovani,
Da li mozete da pojasnite po kom zakonu (novom koji vazi od 01.07.2018. ili po starom koji vazi do 30.06.2018.) ce se vrsiti proracun mesecne naknade za vreme porodiljskog odsustva ukoliko se porodiljsko odsustvo otvori u junu mesecu 2018.? Odnosno, da li ce se u tom slucaju uzimati prosek 12 mesecnih zarada ili 18 mesecnih zarada isl.?
Hvala unapred na odgovoru.

  Dragan Šolaja 29. 03. 2018.

  Nataša,
  Čim dobijemo tumačenje pravnice, objavljujemo u komentaru.

  Pozdrav, Dragan

  Dragan Šolaja 30. 03. 2018.

  Poštovana Nataša,

  Evo odgovora pravnice:

  „Ukoliko se porodiljsko odsustvo otpočne u junu mesecu 2018. godine obračun će se vršiti po važećem (starom) zakonu. Dakle, za obračun naknade zarade uzima se prosek od 12 meseci.“

   Marco Sic 10. 06. 2018.

   Da li ce se i zenama koje otvore porodiljsko bolovanje pre 1. jula uplacivati naknada direktno na racun kad novi zakon stupi na snagu?

Branko Bojović 14. 04. 2018.

Šta se dešava sa trudnicom koja radi 7 godina na ugovoru o privremeno povremenim poslovima i treba da se porodi 15.juna 2018. Ona i dalje radi pošto nema prava na bolovanje. Da li ona može da otvori porodiljko bolovanje posle 1 jula da bi primala naknadu po tom novom zakonu.

  Milan Predojević 04. 09. 2018.

  Poštovani
  Pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva imaju samo zaposlena lica. Novina u zakonu je ta da ovo pravo mogu da ostvare i roditelji koji su zasnovali radni odnos nakon rođenja deteta, tako da u konkretnom slučaju trudnica mora u nekom trenutku da bude u radnom odnosu, bilo pre ili posle rođenja deteta, jer tek tada može podneti zahtev za naknadu zarade za vreme porodiljskog odustva i ostvariti ovo pravo. Prihodi koje je ostvarila radeći po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima ući će u osnovicu za obračunavanje naknade zarade.
  Srdačan pozdrav

Marco Sic 08. 06. 2018.

Supruga je dobila resenje za porodiljsko bolovanje 05.06. da li ce se i njoj uplacivati direkt naknada od drzave od 1.jula ili ce ici preko poslodavca i da li poslodavac ima pravo da joj uzima 4000 dinara od iznosa uplacene naknade svakog meseca (to joj je poslodavac trazio kao neki deo za firmu)?

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovani
  Postupak koji je pokrenut pre stupanja na snagu novog zakona vodi se u skladu sa prethodnim zakonom i neće se menjati od 01. jula. Poslodavac nema pravo da uzima 4.000,00 dinara od naknade koju uplati opštinska (gradska) uprava na ime naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva.
  Pozdrav.

2f926a38b9143dda8d141348c68d847c 11. 06. 2018.

Postovani,
Ljubazno bih Vas zamolila za tumacenje stava: ‘Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica iz st. 1. i 2. člana 13. sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja bruto obračunsku vrednost.’
Da li to znaci da je najveci iznos koji trudnica/porodilja moze primiti jednak tri prosecne BRUTO plate u Republici Srbiji ili su u pitanju 3 prosecne neto zarade?
Unapred najlepse hvala!

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovani
  Kao što je i u samom tekstu navedeno najveći iznos na koji porodilja može da ostvari pravo ne može da bude veći od tri prosečne bruto zarade (u nju su uključeni doprinosi koji se na zaradu plaćaju).
  Pozdrav

Sandra Petrovic 14. 06. 2018.

Postovani,
Firma u kojoj sam radila je ugasena 1.06 i proglasila stecaj. Ceka se stecajni upravnik da preuzme firmu. Mene interesuje posto sam porodilja i primala sam redovno do sada izuzev maja da li i za nas vazi novi zakon od 1.07 da drzava direktno uplacuje novac na nas racun? Kako ce oni da znaju nase racune? Nama niko nista nije rekao, pitanje i kada ce stecajni da dodje to moze da se oduzi. Kakva su nasa prava u ovakvoj situaciji?
Unapred hvala

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovana
  Novi zakon se primenjuje samo za porodilje kojima je porodiljsko odsustvo otvoreno prvog jula ili kasnije. Za sve ostale zahteve primenjivaće se odredbe starog zakona.
  Pozdrav

Tihomir Kotujić 14. 06. 2018.

„Roditeljski dodatak ne može se ostvariti ako majka ili članovi zajedničkog domaćinstva plaćaju porez na imovinu na poresku osnovicu veću od 30.000.000 dinara ili godišnji porez na dohodak građana“

– ukoliko u trenutku predaje zahteva ne palcam porez na dohodak, a kasnije placam (za par godina recimo), prestajem li da primam roditeljski dodatak?

Tihomir

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovani
  Uslovi za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak utvrđuju se u odnosu na dan podnošenja zahteva.
  Pozdrav.

M B 10. 07. 2018.

Da li mi mozete navesti tacan clan zakona po kome kao preduzetnica necu morati da prekidam delatnost radi ostvarivanja prava na porodiljsku nadoknadu,odnosno da li cu moci nastaviti da radim bez angazovanja poslovodje i ostvarim pravo na naknadu?
Citat iz teksta :“Tako preduzetnice neće morati da prekidaju svoju delatnost, odnosno moći će da rade u toku trajanja odsustva i da nesmetano obavljaju delatnost, a da na osnovu doprinosa koji su uplaćivani u prethodnom periodu, ostvaruju i naknadu.“
Hvala.

df21e63f5c5b13fb995c8827e450209a 10. 07. 2018.

Postovani,

U stalnom sam radnom odnosu od 21.05.2018. A pre toga sam bila na stručnoj praksi godinu dana. Zanima me na kakve novcane nadoknade imam pravo i da li cu uopšte imati bilo kakvu novcanu nadoknadu?

Unapred zahvalna

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovana
  Ukoliko ste u periodu pre 21.05.2018. godine imali primanja koja imaju karakter zarade i na koji su plaćeni doprinosi, ta primanja na koju su plaćani doprinosi ući će u osnovicu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva. Ukoliko pak nije bilo primanja koja imaju karakter zarade, za te mesece Vam se neće računati ništa.
  Pozdrav

Nataša Lazarević 15. 07. 2018.

Postovani,po novom zakonu kako ce se meni obracunavati porodiljsko?S obzirom da sam na bolovanju od 1.12.2016. Trudnicko,pa porodiljsko. I sada ponovo otvaram trudnicko bez povratka na posao. Unapred hvala.

  Tamara Alfirevic 27. 08. 2018.

  I mene ovo interesuje. Al izgleda ne odgovaraju vise

   Milan Predojević 04. 09. 2018.

   Ipak odgovaraju:)

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovana
  Obračunavaće se tako da će u osnovicu za obračun naknade zarade koju primate za vreme porodiljskog odsustva uračunati sva primanja na koja su Vam uplaćeni doprinosi u periodu od 18 meseci pre nego što prestanete da radite zbog trudnoće (pre otvaranja novog trudničkog). S obzirom da se i za vreme porodiljskog plaćaju doprinosi jasno je da i ta primanja ulaze u osnovicu za obračun.
  Pozdrav

Sanja Pavlović 20. 07. 2018.

Ovaj novi zakon me jako zbunjuje. U junu mesecu 2018 sam otvorila bolovanje zbog odrzavanja trudnoce. Da li mozete da mi napisete sta ja sad moram da uradim gde da odem i koje papire da predam da bih dobijala platu?

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovana
  Za vreme održavanja trudnoće dokumentaciju potrebnu za isplatu bolovanja podnosi Vaš poslodavac Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje (RFZO), koji sredstva prenosi poslodavcu, a on ima obavezu da Vam isplati bolovanje. Za period kada otvorite porodiljsko odsustvo obraćate se zahtevom opštinskoj (gradskoj upravi) koja donosi rešenje i isplaćuje naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva na Vaš račun, a na odgovarajuće račune uplaćuje doprinose. U opštinskoj (gradskoj) upravi će Vam prilikom podnošenja zahteva precizirati koja dokumenta uz zahtev treba da predate.
  Pozdrav

df21e63f5c5b13fb995c8827e450209a 25. 07. 2018.

Postovani

Ja imam jedno pitanje, ja sam prijavljena od 21.05.2018. a pre toga sam bila na stručnoj praksi gde sam bila skinuta sa biroa. Pa me zanima kakvo je moje pravo za nadoknadu za trudnice po novom zakonu?

Unapred zahvalna

Nadja Balko 27. 07. 2018.

Postovani,

Da li ce se naknada izracunati na osnovu prethodnih 18 meseci prosecne zarade (npr. ako su na osnovicu plate od 28.00din tokom radnog odnosa isli bonusi pa je plata bila ukupno 45.000din svakog meseca), te prosek 18 meseci iznosi 40.000 din, ili prosek same osnovice prethodnih 18 meseci na kojoj je sklopljen ugovor o radu?

Hvala puno,
Pozdrav

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovana
  Osnovica naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi. Dakle, ukoliko je poslodavac za određeni mesec uplatio doprinose na osnovicu od 45.000,00 dinara, onda će taj iznos ući u osnovicu za naknadu porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Jelena Tampolja 06. 08. 2018.

Postovani,

Kada u mesecu ce se uplacivati naknada porodiljskog na racun? Ja sam do sada uredno dobijala od firme na dan kada je inace isplata zarade, sta sad da ocekujem?

Pozdrav
Jelena

Nikola Mijatovic 06. 08. 2018.

U ZAKONU O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM , nigde ne piše konkretno da li će majkama koje su radile manje od 18 meseci uzimati u obračun: osnovica, minimalac ili računati samo mesece koje su radile. Možete nam konretno reci kako će se računati?

ecb74f0289ab2522a418574db6c799fc 10. 08. 2018.

Poštovani, interesuje me kakva su prava preduzetnica na održavanju trudnoće (privremena sprečenost za rad)?

Porez plaćam na paušalno oporezovan prihod (osnovica po rešenju preko 70.000), porezi i doprinosi su preko 30.000 din., nisam zatvorila radnju, nego sam morala da zaposlim nekoga, kome isplaćujem zaradu i doprinose. Dobijam novčanu naknadu za vreme bolovanja u iznosu nešto preko 15.000 din. U Poreskoj upravi su mi rekli da nema obustave plaćanja doprinosa u toku trudničkog bolovanja, odnosno da ja moram da nastavim da ih uplaćujem.

Dakle, sa ovakvom naknadom, ja ne mogu da pokrijem ni svoje doprinose, zaradu svakako nemam, jer plaćam novozaposlenog radnika.

Da li sam propustila do ostvarim neko pravo, pošto u opisanim uslovima ja ne prepoznajem ni finansijsku, a ni bilo koju drugu podršku porodici s decom, a ni razvoju preduzetništva.

Dakle, molim Vas da mi definitivno pojasnite ko uplaćuje doprinose u ovakvom slučaju dok traje moja privremena sprečenost za rad?

Hvala unapred na odgovoru!

Brankica Vavan Stosic 13. 08. 2018.

Može li iko da mi objasni šta sa nama koje smo na porodiljskom od maja meseca a još nam nije isplaćeno trudničko tačnije nisu predate doznake za april i maj i doznake za porodiljsko? Hoće li i nama biti porodiljsko uplaćeno preko podlodavca ili na naš lični račun.

Ana Borovčanin 20. 08. 2018.

Posto sam se porodila 3 meseca ranije…Datum povratka na posao bi trebalo da je 01 septembar. Da li se sa novim zakonom nešto promenilo!

Hvala unapred

  Milan Predojević 04. 09. 2018.

  Poštovana
  Nije bilo promena u tom smislu.
  Srdačan pozdrav

Katarina Jevremovic 22. 08. 2018.

Postovani,
Preduzetnica koja je stavila svoju radnju u fazi mirovanja od oktobra 2017.godine i od tada nije imala nikakvih prihoda a sada je trudnica znam da nema pravo na nikakvu novcanu naknadu.. Ali me zanima po novom zakonu od 01.jula.2018 da li je tacno da ukoliko trudnica ima 6 meseci radnog odnosa gledajuci 18 meseci unazad od rodjenja deteta ima pravo nakod porodjaja na primanje minimalca?
Ili ukoliko uplacujem sebi negde 5 meseci i pritom se porodim koliki bi bio iznos koji bih primala po porodjaju?
Zanima me to posto je treca trudnoca u pitanju pa se radi o bolovanju od dve godine tako da iznos nije mali ukoliko znaci da se prijavim i uplacujem 5,6 meseci
Hvala unapred

  Milan Predojević 04. 09. 2018.

  Poštovana
  Po zakonu koji je stupio na snagu prvog jula ove godine, ukoliko je kod nadležnog organa evidentirano najmanje 6 najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade u poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu u kojem je trudnica prestala da radi, pun mesečni iznos naknade zarade ne može da bude niži od minimalme zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva. To znači da se ne računa 18 meseci unazad od dana rođenja deteta, već od dana kada je trudnica prestala da radi zbog trudnoće-ako je otvarala bolovanje onda 18 meseci unazad od meseca koji prethodi mesecu u kojem je otvorila bolovanje zbog trudnoće. Ukoliko nije imala bolovanje već je odmah otvorila porodiljsko računa se 18 meseci unazad od meseca koji prethodi mesecu u kojem je otvoreno porodiljsko. U slučaju da ima 5 meseci uplaćenih doprinosa pre prestanka rada zbog trudnoće, kao što ste naveli u Vašem primeru, prihodi ostvareni u tih 5 meseci se sabiraju i dele sa 18 i tako se dobija osnovica. U ovom slučaju nije garantovan pun mesečni iznos naknade u visini minimalne zarade, jer za to je potrebno da imate bar 6 meseci uplaćenih poreza i doprinosa na najnižu osnovicu.
  Pozdrav.

Reljic Branko 03. 09. 2018.

Supruga se zaposlila u oktobru 2016. Ubrzo je ostala trudna, bila na bolovanju, porodila se i na porodiljskom bolovanju bila do 1.aprila 2018. Tada smo saznali da je ponovo trudna. Radila je mesec dana i krenula je na bolovanje jer je trudnoca bila rizicna, kao i sa prvim detetom. Porodiljsko treba da otvori uskoro za koji dan, pa nas zanima kako ce njoj racunati iznos za primanje porodiljske naknade (plata joj je bila minimalac ako je to bitna informacija)?

  Milan Predojević 05. 09. 2018.

  Poštovani
  U osnovicu za obračun naknade zarade koju će za vreme porodiljskog odsustva primati Vaša supruga uračunaće se sva primanja na koja su joj uplaćeni doprinosi u periodu od 18 meseci pre nego što je prestala da radi zbog trudnoće (pre otvaranja poslednjeg trudničkog). S obzirom da se i za vreme porodiljskog plaćaju doprinosi i ta primanja ulaze u osnovicu za obračun. Kod nje to konkretno znači minimalnu zaradu.
  Pozdrav

   Sladjana Andric 06. 09. 2018.

   Postovani ja sam prijavljena od jula prosle god. Ali imam presek nekih 15 ak dana jer sam promenila poslodavca… trudnicko sam otvorila 02.07. Da li ce mi praviti problem taj presek? Onda za trudnicko necu primati skoro nista ako se sve deli sa 18… ili se samo uzima prosek … sve je bio minimalac… nadam se da cu nastaviti da primam taj minimalac… molim na odgovoru hvala unapred

    Milan Predojević 20. 09. 2018.

    Poštovana
    U Vašem slučaju za osnovicu obračuna naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva se uzimaju u obzir sva primanja koja imaju karakter zarade, na koja su plaćeni doprinosi, a koja ste primili u poslednjih 18 meseci, računajući od juna ove godine unazad. Sva ta primanja na koja su plaćeni doprinosi u tih 18 meseci se sabiraju i dele sa 18, bez obzira na broj zarada koje ste primili u tih 18 meseci. Ukoliko sam Vas dobro razumeo, Vi ste 18 meseci unazad od prestanka rada zbog trudnoće imali 12 primanja (od jula prošle godine do juna ove godine, imate jedino prekid koji je trajao svega 15 dana). To znači da se tih 12 plata saberu i podele sa 18. iznos koji se dobije je Vaša mesečna naknada za vreme porodiljskog, s tim da ćete prva tri meseca dobijati garantovanu minimalnu zaradu.
    Srdačan pozdrav

   Reljic Branko 11. 09. 2018.

   Danas je supruga zavrsavala papire u opstini, rekli su joj da joj nista od toga nece racunati u prosek (ni porodiljsko ni trudnicko). Stvarno mi vise nista nije jasno…

    Milan Predojević 22. 09. 2018.

    Postovani
    Trudnicko bolovanje ne ulazi u osnovicu, ali porodiljsko sa prethodnim detetom se uzima u obzir i izvesno ulazi u osnovicu prilikom obracuna porodiljsko kod narednog deteta.
    Spostovanjem

Ivana Todorovic 08. 09. 2018.

Ako je pre otvaranja porodiljskog uplaćivano ne na minimalnu zaradu vec malo vecu u trajanju od 6 meseci, da li se i tada ima pravo da uplate posle porođaja budu bar na minimalcu, ili samo ko je i pre primao min, zašto tako? Hvala unapred..

  Milan Predojević 20. 09. 2018.

  Poštovani
  Ukoliko su u periodu od najmanje 6 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće, odnosno porođaja, doprinosi uplaćivani i na veću zaradu od minimalne, porodilji takođe za vreme prva tri meseca (porodiljskog) odsustva naknada ne može da bude manja od minimalne zarade.
  Srdačan pozdrav

Danka Djokic 08. 09. 2018.

Postovani, 
u firmi sam radila od 04.10.2017 do 13.08.2018.Kada sam ostala bez posla, saznala sam da sam trudna.
Interesuje me, kada bih pocela da radim na nekom laksem radnom mestu, posto imam ponudu, i otvorim bolovanje, koliko bih primala i da li bi u prosek usao i prethodni staz od 9 meseci?
Plata mi je bila od 25-27 000.
Unapred hvala

  Milan Predojević 20. 09. 2018.

  Poštovana
  U osnovicu bi ušla i primanja koja ste imali od oktobra 2017. godine do avgusta 2018. godine jer ulaze u 18 meseci koje prethode mesecu kada ste prestali da radite zbog trudnoće. Ukoliko je Vaša plata u tom periodu bila u proseku 26.000,00 onda se tih devet plata sabere i taj iznos podeli sa 18-dobije se oko 13.000,00 dinara, što bi bila Vaša mesečna naknada za vreme odsustva. Izuzetak bi bila prva tri meseca odsustva (ta prva tri meseca su porodiljsko odustvo) kada biste primali minimalnu zaradu, jer je garantovana. U preostalih devet meseci odsustva (to jest odsustva zbog nege deteta) naknada bi Vam bila 13.000,00 dinara.
  Srdačan pozdrav

Milorad Šalvarica 10. 09. 2018.

Poštovani, zanima me sledeće,

supruga je zaposlena od 13.02.2018 godine u preduzetničkoj radnji na minimalac od 27000,00, pre toga nije bila zaposlena dve godine,
prvo bolovanje je otvoreno 12.06.2018 na teret poslodavca, a posle na teret fonda bolovanje>30 dana,
bolovanje je zaključeno sa 25.08.2018 gde bi trebalo da počne porodiljsko odsustvo, jer je termin za porođaj 25.09.2018.

Pitanje je sledeće, da li nam možete reći, orentaciono, kolika će biti osnovica za obračun porodiljskog, tačnije neto za isplatu, na osnovu navedenog.

S poštovanjem,
Milorad

  Milan Predojević 20. 09. 2018.

  Poštovani
  U konkretnom slučaju u 18 meseci koje prethode dvanaestom junu ove godine, kada je Vaša supruga prestala da radi zbog trudnoće, imala je nažalost svega 4 mesečne zarade od 27.000,00 dinara. Kada se one saberu i podele sa 18 dobije se iznos od 6.000,00 dinara, što bi orijentaciono bila mesečna naknada Vaše supruge tokom svih 12 meseci odsustva.
  Srdačan pozdrav

Tijana Tesovic 12. 09. 2018.

Postovani
Pet godina radila u firmi koje je otisla u stecaj. Primala sam sa biroa 3 meseca i saznala za trudnocu. Da li ja imam pravo na porodiljsko?

  Milan Predojević 22. 09. 2018.

  Postovana
  Nemate pravo na porodiljsko posto ste nezaposleni, a za tih 5 godina radnog odnosa ste ostvarili naknadu sa biroa. Ukoliko biste se ponovo zaposlili, pa otvorili porodiljsko, u osnovicu bi ulazila plata koju ste dobijali u firmi u kojoj ste radilii, ali ne i novcana naknada.
  Pozdrav

5db3a3ecf69fb219043bf98f7c48532b 14. 09. 2018.

Poštovani,
radim u kontinuitetu preko 6 godina na ugovor o PPP. Iz kadrovske su mi rekli da ako ostanem trudna, po novom zakonu imam pravo samo na novčanu nadoknadu, da mi ne ide staž i nemam zdravstveno osiguranje. Druga opcija mi je da mi daju otkaz, kako bih sa biroa primala nadoknadu, išao mi staž i imala zdravstveno.
Da li oni dobro tumače zakon?
Šta se dešava ako mi treba trudničko bolovanje? Po ugovoru o PPP nemam pravo na bolovanje.
Hvala.

  Milan Predojević 20. 09. 2018.

  Poštovana
  Pravo na takozvane ostale naknade po rođenju deteta imaju i one majke koje su u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarile prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Tačno je da imate pravo samo na neto naknadu, bez poreza i doprinosa. Ukoliko ostvarite pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje imate pravo i na poreze i doprinose, ali bi ta naknada u Vašem slučaju nnajverovatnije bila manja od naknade po rođenju deteta, i trajala bi kraće.
  Srdačan pozdrav

Desanka Božić 17. 09. 2018.

Trenutno sam na porodiljskom sa trećim detetom. Ističe mi u julu 2019, trenutno sam trudna i porodiljsko bi trebala da otvorim u aprilu 2019. Da li staro porodiljsko ulazi u obrčun naknade za novo porodiljsko? Da li mi možete objasniti kako se izračunava i da li po novom zakonu u opšte imam pravo nanaknadu?

  Milan Predojević 22. 09. 2018.

  Postovana
  Porodiljsko sa prethodnim detetom ulazi u osnovicu kod obracuna porodiljskog odsustva sa narednim detetom.Osamnaest meseci (kod Vas oktobar 2017-mart 2019. godine) koje ste primali porodiljsko sa prethodnim detetom ulazi u osnovicu.
  Pozdrav.

Pereca P 17. 09. 2018.

Poštovani,
Da li se ovim novim zakonom posmatra generalno 18 meseci radnog odnosa (ukoliko postoji povezano 18 i više meseci radnog odnosa kod više poslodavca) ili se gleda samo radni odnos kod poslednjeg poslodavca?
Konkretan primer za koji me zanima je to što vec par godina radim za istu firmu preko outsourcing agencija koje su se menjale na 2 godine. Prošle godine u julu sam se vratila na posao sa porodiljskog preko jedne outsourcing agencije po ugovoru o radu na određeno i ove godine u julu otvorila trudničko, a od 01.08. prebačena sam na ugovor na neodređeno preko druge outsourcing agencije.
Sada me zanima kako se uopšte gleda radni odnos od tih 18 meseci, zbirno kod svih agencija preko kojih je bio ugovor o radu ili samo preko poslednje za koju je vezan ugovor?
Svakog meseca su doprinosi i porezi uredno plaćani preko svake agencije.
S obzirom da je u zakonu sve „divno“ objašnjeno i očigledno ima milion nejasnoća, zamolila bih Vas za odgovor na srpskom jeziku (nadam se da razumete).

Unapred hvala na odgovoru

  Milan Predojević 22. 09. 2018.

  Postovana
  Posmatra se poslednjih 18 meseci radnog odnosa generalno, a ne samo kod poslednjeg poslodavca. Od juna ove godine brojite 18 meseci unazad i svi prihodi (ukljucujuci i porodiljsko sa prethodnim detetom) ostvareni u tom periodu se sabiraju i dele sa 18. To je osnovica na koju se racuna Vase porodiljsko, i prakticno to je iznos mesecne naknade (jer je porodiljsko 100 % od navedene osnovice).
  Pozdrav

Ivana Usić 25. 09. 2018.

Poštovani,
Bila sam u radnom odnosu od 01.08.2017 do 01.05.2018.
Da li po novom zakonu imam prava na neka primanja?
U slučaju da sada počnem da radim, da li mi se tih 9 meseci računa prilikom obračuna osnovice za naknadu, ili moram da imam vezan radni staz?
Pozdrav

  Milan Predojević 01. 10. 2018.

  Poštovana
  Računate 18 meeci unazad od meseca koji prethodi mesecu u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće (zbog trudničkog bolovanja ili porodiljskog odsustva, ako niste imali bolovanje). Ukoliko period 01.08.2017.g.-01.05.2018.g. ulazi u tih 18 meseci, onda i zarada ostvarena za tih 9 meseci ulazi u osnovicu za obračun naknade zarade, bez obzira što taj staž nije neposredno vremenski vezan za naredni radni odnos (to jest bez obzira što imate prekid između tog i narednog radnog angažovanja)Pozdrav.

Tamara Stojanovski 04. 10. 2018.

Poštovani ,
Kako se obračunava porodiljsko u mom slučaju , imam 10 dana prekid u radnom odnosu sa jednog posla na drugi a imam radnog staza 12 godina ?
Na drugom poslu sam radila tri meseca i otvorila triudnicko bolovanje .

  Milan Predojević 06. 10. 2018.

  Poštovana Tamara
  Obračun osnovice vrši se na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. To znači da za tih 10 dana kada ste imali prekid u radu u osnovicu neće ući ništa, ali će se uzeti u obzir prihodi iz ostalih 17 meseci i 20 dana u kojima ste radili. Svi ti prihodi koje ste ostvarili u 18 meseci koje prethode prestanku rada zbog trudničkog bolovanja će se sabrati, bez obzira što ste ih ostvarili kod dva različita poslodavca i što ste imali desetodnevni prekid, podeliće se sa 18 i tako ćete dobiti iznos Vaše mesečne naknade.
  Pozdrav

   Tamara Stojanovski 08. 10. 2018.

   Hvala Vam na detaljnom odgovoru,
   Srdačan pozdrav .

Ivana Pavlovic 08. 10. 2018.

Postovani, ja imam specificnu situaciju.
Do septembra 2017. sam radila na PP ugovoru, koji mi je prekinut od strane poslodavca 30 dana pred porodjaj. Nakon toga sam ostvarila pravo na porodiljsko preko NZS. Porodiljsko sam prekinula u julu ove godine kada sam pocela da radim u drugoj firmi (ovog puta govor na odredjeno) i sada sam ponovo trudna. Kako se sada obracunava porodiljsko? Konkretno, da li se racuna samo period od kada radim u novoj firmi?

  Milan Predojević 08. 10. 2018.

  Poštovana Ivana
  Ne računa se samo period od kada radite u novoj firmi, već prihodi koje ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće. Nije bitno da li je rad ostvaren kod sadašnjeg ili prethodnog poslodavca-sve što ulazi u navedenih 18 meseci se računa, uključujući i porodiljska naknada koju ste ostvarili po osnovu porođaja sa prethodnim detetom.
  Pozdrav

Vera Grozdanic 08. 10. 2018.

Postovani, zanima me ukoliko imam 30 meseci u kontinitetu ugovor o delu. I poslodavan me prijavi na ugovor o radu, da li mogu odmah da otvorim trudnicko bolovanje?

  Milan Predojević 23. 10. 2018.

  Poštovana Vera
  Odgovor je: da. Pravo na bolovanje je vezano za radni odnos, a pošto ste sad potpisali ugovor o radu, imate pravo i na bolovanje ako Vaš lekar utvrdi da ste privremeno sprečeni za rad zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.
  Pozdrav

   Vera Grozdanic 23. 10. 2018.

   Hvala puno Milane.
   Recite mi još samo da li ću imati punu zaradu za vreme trudničkog, odnosno da li mi u prosek od 18 meseci ulazi i zarada po ugovoru o delu.
   Hvala unapred

    Milan Predojević 25. 10. 2018.

    Poštovana
    U prosek će ući i naknada koju ste ostvarivali po osnovu ugovora o delu, tako da ćete imati punu zaradu.
    Pozdrav

Milena Jelenkovic 24. 10. 2018.

Ako je zena imala u prethodnoh 18 meseci zaradu i imala prekide zarade kako se racuna trudnicko bolovanje? Na primer od 18 meseci pre bolovanja zena sa prekidima ima sest meseci..da li se plata za tih 6meseci deli na 18 i to je plata trudnice? I da li mora da bude povezan radni staz ili moze dva meseca pa kod drugog poslodavca npr.tri meseca da je radila…niko ne zna da mi objasni

  Milan Predojević 25. 10. 2018.

  Poštovana Milena
  Sva primanja koja ste imali u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prestali da radite se sabiraju i dele sa 18. Nije važno da li je radno angažovanje bilo u kontinuitetu ili sa prekidima, kao što nije važan ni broj primanja koja ste imali. Sva se saberu i uvek dele sa 18. U Vašem primeru 6 zarada se saberu i podele sa 18-to je iznos koji će dobijati, s tim da će porodilja od momenta otvaranja porodiljskog pa do navršetka tri meseca od dana rođenja deteta primati minimalnu zaradu (ne može za taj period da prima manje od minimalne zarade zato što ima 6 meseci primanja na koja su plaćeni doprinosi).
  Pozdrav

   Dragan Bugarski 30. 11. 2018.

   Poštovani Milane,

   Vidim da se pitanje odnosilo na trudničko bolovanje, ne na porodiljsko odsustvo.
   Upravo to i mene buni, niko ne daje precizne odgovore, čujem više različitih tumačenja zakona.
   Da li se i za trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo uzima 18 meseci proseka plate? ili to važi samo za porodiljko, a za trudničko 3 meseca?

    Milan Predojević 25. 12. 2018.

    Poštovana Dragana
    Za trudničko bolovanje u osnovicu ulaze primanja koja su ostvarena u poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem je ptvoreno bolovanje. Za porodiljsko u osnovicu za obračun ulazi 18 meseci koje prethode mesecu prestanku rada zbog trudnoće (bilo da ste prestali da radite jer ste otvorili trudničko, bilo da ste odmah otvorili porodiljsko bez trudničkog).
    Pozdrav

Bojana Milivojevic 01. 11. 2018.

Postovani, ako sam na porodiljskom 11 meseci, po zavrsetku porodiljskog uzmem odmor, pa otvorim bolovanje na sebe ili dete 2-3 meseca, hajde da kazemo da imam 11 meseci porodiljskog i 4 meseca odmora i bolovanja zajedno posle toga da li mi se i ta 4 meseca racunaju u obracun za novo trudnicko i porodiljsko ili ne? Hvala

  Milan Predojević 19. 11. 2018.

  Poštovana Bojana
  Godišnji odmor Vam se uzima u obzir prilikom obračuna osnovice, bolovanje ne.
  Pozdrav

DAJANA KOKIC 02. 11. 2018.

Poštovani,

molim Vas da bi mi objasnite kolika ce moja biti primanja, imalaa sam prvu trudnocu u 2017., gde sam na porodiljskom primala 32.500 din, a sad sam vec 4 meseca na istom radnom mestu i ostala sam u drugog stanju. Kako ce mi se ovracunavati tih poslednjih 18 meseci?

  Milan Predojević 19. 11. 2018.

  Poštovana Dajana
  U osnovicu za obračun porodiljskog ući će primanja koja ste imali za vreme porodiljskog i primanja koja ste ostvarili kada ste nastavili da radite. S obzirom da je naknada u visini od 100% od osnovice, te da u osnovicu ulazi primanje tokom porodiljskog u mesečnom iznosu od 32.500,00 dinara, kao i zarade koje ste otvarili nakon završetka porodiljskog, Vaše primanje će i dalje biti 32.500,00 dinara (ako Vam je i plata bila u istom iznosu).
  Pozdrav

799605150add44aa5140d06c0bd21f51 04. 11. 2018.

Postovani,

Interesuje me da li u prosek za porodiljsko ulazi i novcana naknada sa biroa zbog prekida radnog odnosa. Naime, radila sam u firmi 3 i po godine u kontinuitetu, zatim se firma zatvorila i ja sam 3 meseca primala naknadu sa biroa i u tom periodu mi je drzava uplacivala doprinose. Pre isteka novcane naknade sa biroa nasla sam posao i prijavljena sam sad ce tri puna meseca. Interesuje me, da li, ako bih sada otisla na trudnicko, u prosek za primanje porodiljskog bolovanja ulazilo i onih 3 meseca koje sam primala sa biroa kao naknadu za nezaposlene ili bi mi se to racunalo kao prekid radnog odnosa pa u tom slucaju ne bih imala 18 meseci radnog odnosu u kontinuitetu.

Pozdrav.

  Milan Predojević 19. 11. 2018.

  Poštovana Ivana
  U osnovicu za obračun naknade za vreme porodiljskog odsustva ne ulazi naknada koju ste 3 meseca primali od Nacionalne službe za zapošljavanje. To konkretno znači da će Vam se uzeti u obzir zarade koje te ostvarili u preostalih 15 meseci iz obračunskog perioda, sabraće se i podeliti sa 18-tako će se dobiti onovica za obračun naknade.
  Pozdrav

Драгана Којић 13. 11. 2018.

Postovani, u velikoj sam nedoumici. U drugom stanju sam. U firmi sam od 22.januara. Sticajem okolnosti na trudnickom bolovanju sam zbog visokorizicne trudnoce od 7.avgusta. Uplacivana mi je osnovica od 30000 dinara, bonusi, regres, topli obrok, i prevoz sve na racun. Pre toga sam imala pauzu od 3 ili 4 meseca, tacnije bila sam bez posla. A pre te pauze bila sam u radnom odnosu od aprila 2016. I cele plate su mi bile uplacivane preko racuna. Da li ce se racunati i te uplate, ili ne? Ili je potrebno da budemo u istoj firmi prijavljene 18.meseci? Izvinite zbog opsirnog teksta i hvala Vam unapred na odgovoru

  Milan Predojević 19. 11. 2018.

  Poštovana Dragana
  Zarada koju ste ostvarili kod prethodnog poslodavca takođe će se uzeti u obzir prilikom izračunavanja osnovice za obračun naknade tokom porodiljskog odustva. Nije neophodno da svih 18 meseci budete prijavljeni u istoj firmi.
  Pozdrav

Tamara Alfirevic 21. 11. 2018.

Postovani,
Radila sam 2 godine sa prosekom plate 30000. Prvo trudnicko sam otvorila u junu 2017, a zatim porodiljsko od decembra 2018. Drugo trudnicko cu odtvoriti od decembra 2018, a zatim porodiljsko bi trebalo od aprila 2019. Znam da u prosek ulazi 18 meseci na koje su placeni doprinosi ali ne znam kojih su to 18 meseci u mom slucaju i ako mozete da mi kazete kolika primanja da ocekujem?
Hvala

  Tamara Alfirevic 21. 11. 2018.

  Pardon- Prvo trudnicko sam otvorila u junu 2017, a zatim porodiljsko od decembra 2017.

   Milan Predojević 26. 11. 2018.

   Poštovana Tamara
   U obračun naknade za novo porodiljsko ulazi prethodno porodiljsko, ali ne i trudničko bolovanje. Pošto ćete novo trudničko otvoriti u decembru, to znači da počev od novembra 2018 godine, pa 18 meeci unazad, svi prihodi koje ste imali, osim trudničkog bolovanja sa prethodnim detetom, sabraće se i podeliti sa 18. To će biti osnovica za obračun Vaše naknade. Za detaljnije pojašnjenje možete se obratiti u rubriku Pravnik odgovara na iustom ovom sajtu.
   Pozdrav

Dragan Bugarski 29. 11. 2018.

Poštovani,

Molim Vas za pojašnjenje kako se po novom zakonu računa naknada za trudničko bolovanje?
Mislim da nikom nije u potpunosti najjasnije kako se računa naknada za trudničko bolovanje a kako za porodiljsko, ima li uopšte razlike?
Ovde sam pročitao komentare kako se za trudničko bolovanje uzima prosek primanja u poslednjih 18 meseci, isto kao i za porodiljsko.
Medjutim, na više strana sam čuo i pročitao da se za trudničko ipak uzima prosek samo za 3 meseca unazad, pre prestanka rada, a za porodiljsko 18.

Moje pitanje je, da li se računa 3 ili 18 meseci za trudničko bolovanje?

Hvala

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Dragana
  Za trudničko bolovanje se računaju samo 3 meseca koja prethode mesecu u kojem je otvoreno bolovanje.
  Pozdrav

Marija Pavlovic 29. 11. 2018.

Postovani,
Zaposlena sam vec vise od 11 godina u firmi, primam redovno platu, i trenutno sam na trudnickom. Zanima me da li kad otvorim porodiljsko dobijam iznos koji mi je uplacivan do trenutka otvaranja trudnickog u poslednjih 18 meseci podeljeno sa 18 i da li se taj iznos prima svih 12 meseci porodiljskog ?
Hvala

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Marija
  Dobijate iznos koji Vam je uplaćivan do trenutka otvaranja trudničkog bolovanja, jer naknada koju primate tokom trudničkog bolovanja ne ulazi u osnovicu za obračun porodiljskog.
  Pozdrav

Marija Andric 02. 12. 2018.

Postovani, koristila sam i trudnicko i porodiljsko bolovanje. Sada treba da produzim porodiljsko radi posebne nege deteta da li cu i tada primati platu u istom iznosu kao i do sada? Hvala

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Marija
  Dobijaćete isti iznos.
  Pozdrav

Irena Damjanovic 07. 12. 2018.

Postovani, porodila sam se 2017. godine. Dva meseca nakon porodjaja, bebi je dijagnostikovano tesko oboljenje. Porodiljsko bolovanje radi posebne nege deteta mi je produzeno za 6 meseci u junu ove godine i za jos 6 meseci u decembru ove godine. Ono sto me je zbunilo je sto su mi poslodavci rekli da se u mom slucaju nastavlja sve po starom zakonu, jer sam porodiljsko zapocela po starom. Kad sam predavala resenje pre nekoliko dana, trazili su mi fotokopiju kartice bankovnog racuna, sto mi ukazuje na to da ce mi drzava uplcivati novac. Sto svakako ne potpada pod stari zakon. Druga stvar, da li ce mi drzava uplacivati iznos koji sam primala tokom celog porodiljskog bolovanja, ili ce mi biti umanjeno zbog proseka od 18 meseci. U firmi radim vec 10 godina, ali mi je plata znatno povecana nekih 10 meseci pre trudnoce. Da li taj deo takodje mene kaci?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Irena
  Član 54. stav 1. i 2. Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom glasi:
  „Postupci za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta koji su započeti pre početka primene ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme otpočinjanja porodiljskog odsustva.

  Pravo na roditeljski dodatak za decu rođenu pre početka primene ovog zakona, ostvariće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi na dan rođenja deteta.“
  Prema svemu navaedenom, u Vašem slučaju primenjuje se stari zakon.
  Pozdrav

Marina Milic 07. 12. 2018.

Poštovani,
bila sam zaposlena 6 godina i 6 meseci kod poslodavca, sve do kraja februara 2018.godine, potom sam bila na bioru 7 meseci i primala nadoknadu za ostvarene godine radnog staža, u decembru 2018.sam prijavljena kod novog poslodavca na 6 meseci odredjeno i saznala za trudnocu.Molim Vas odgovorite mi da li mi se može računati u prosek primanja za poslednjih 18 meseci a od toga 7 na bioru, 5 kod prvog poslodavca i npr. 6 meseci kod novog poslodavca? Onosno koja su moja prava? Unapred hvala na odgovoru
Jelena

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Jelena
  U prosek ulaze samo primanja koja ste imali u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće. Naknada koju ste primali od Nacionalne službe za zapošljavanje ne ulazi u osnovicu.
  Pozdrav

Marijana Stamenković 09. 12. 2018.

Postovani, zanima me u radnom odnosu sam od marta 2018godine,s tim sto sam 3 meseca bila prijavljena preko omladinske zadruge, a onda normalno od juna. U 5. Sam mesecu i upravo sam saznala da cu morati na odrzavanje trudnoce, da li ce meni ti meseci do porodjaja ulaziti u obracun za porodiljsko odsustvo i to kad budem bila na odrzavanju ili ce se racunati samo do pocetka trudnickog bolovanja?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Marija
  Računaće se samo primanja koja ste imali u 18 meseci koja prethode mesecu u kojem ste otvorili trudničko bolovanje.
  Pozdrav

Nina Dakovic 13. 12. 2018.

Poštovani,

Šta se dešava sa majkama koje vežu dve trudnoće ili odmah jednu za drugom bez povratka na posao (nego posle porodiljskog za prvo dete otvore trudničko za drugo) ili se vrate na posao na par meseci pa otvore novo trudničko? Pritom su bile zaposlene više od 18 meseci u kontinuitetu pre otvaranja prvog trudničkog. Kolika će njima biti zarada tokom trudničkog a kolika tokom porodiljskog na konto drugog deteta?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Nina
  U osnovicu za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva ulaze sva primanja koja ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu kada ste prestali da radite zbog trudnoće, u šta se računaju i primanja koja ste imali tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom. Kod trudničkog bolovanja je situacija drugačija-tu u osnovicu za obračun bolovanja ulaze prihodi ostvareni u 3 meeca koja prethode mesecu prestanka rad (računaju se i primana tokom prethodnog pordiljskog).
  Pozdrav

Jelena Rakic 03. 01. 2019.

Postovani,

Imam specifican slucaj, prethonih 10 meseci radim u Srbiji ali godinu dana pre toga sam radila u Hrvatskoj, a pre toga opet u Srbiji. Da li ce u moj prosek od 18 meseci biti uracunat i prosek iz Hrvatske?

Hvala unapred, pozdrav

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovana Jelena. Zakonska odredba je sledeća:
  Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.
  Imajući u vidu navedeno, zarada iz Hrvatske ne bi trebalo da uđe u prosek jer to nije zarada na koju su u Republici Srbiji plaćeni doprinosi, kao što to Zakon određuje. Jedino ukoliko ste na rad u Hrvatsku upućeni od naše firme koja je ovde uplaćivala doprinose za Vas u Srbiji. U tom slučaju bi ta zarada bila uzeta u obzir. Ukoliko ste pak radili kod stranog poslodavca koji je u Hrvatskoj uplaćivao doprinose-ta zarada se neće računati.
  Pozdrav

Daniela Kostić 11. 01. 2019.

Postovani,
Od septembra 2018.sam korisnik naknade za nezaposlene nakon ostvarenog staza od 14godina,pocetkom marta mi istice to pravo a termin porodjaja je avgust 2019. Zarada mi je bila obračunata na minimalnu osnovicu oko 27.000neto. Zanima me opcija da iskoristim naknadu i onda zasnujem radni odnos do momenta porodiljskog. Druga opcija je da prekinem naknadu,izmedju imam radni odnos i pred porodiljsko iskoristim ostatak naknade. Kakav je obracun u jednom a kakav u drugom slucaju, i kada imam samo zaradu a kada i doprinose
Hvala unapred

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovana Daniela
  Nakanada zarade od Nacionalne službe za zapošljavanje ne ulazi u obračun osnovice kod ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo. To znači da ukoliko do kraja iskoristite naknadu za nezaposlene, pa potom zasnujete radni odnos i otvorite porodiljsko, nijedan mesec tokom kojeg ste koristili naknadu za nezaposlene neće se uzeti u obzir prilikom obračuna porodiljskog. Ukoliko prekinete nkanadu i zasnujete radni odnos, svaki mesec u kojem ostavrite zaradu če se računati kod porodiljskog.
  Pozdrav

Biljana Karan 20. 01. 2019.

Postovani,u firmi su mi rekli da nisu duzni da mi produze ugovor ako produzim porodiljsko bolovanje na osnovu svog zdravstvenog pogorsanja?Da li je to tacno?

  Milan Predojević 24. 01. 2019.

  Poštovana
  Po sili zakona ugovor važi do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Nina Đukanović 25. 01. 2019.

Postovani, otvorila sam trudnicko bolovanje 23.01.2019. zbog odrzavanja trudnoce, prijavljena sam u firmi od 12.10.2018, od tad sam primila 3 plate, kako racunam koliko ce iznositi trudnicko bolovanje? Hvala.

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovana Nina
  Osnov za obračun naknade zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad.Ako osiguranik nije ostvario zaradu u tri kalendarska meseca koja prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu Kod vas to znači prosečna zarada za period oktobar-decembar 2018. godine. Od ovog osnova iplaćuje se 100% kod trudničkog bolovanja.
  Pozdrav!

Jovana Veljkovic 02. 02. 2019.

Poštovani, samoj sebi uplaćujem doprinose 3 meseca i ako sada ostanem u drugom stanju, da li imam prava da dobijam novčanu naknadu za vreme trudničkog i porodiljskog odsustva od strane države i koliki bi bio iznos? Uplaćujem sebi doprinose za minimalac a pre toga imam staž od 10 meseci isto je sve uplaćivano na minimalac. Pozdrav!

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovana Jovana
  Ukoliko nemate radno abgažovanje u 18 meseci koji prethode mesecu u kome ste prestali da radite zbog trudnoće, nemate pravo na naknadu zarade za vreme, to jest nemate pravo na porodiljsko odsustvo. Uplata doprinosa za penzijsko osiguranje se ne smatra radnim angažovanjem po osnovu sa uplaćenim porezima i doprinosima, te nemate pravo na naknadu.
  Pozdrav!

Tamara Miković 11. 03. 2019.

Postovani,pocela sam da radim 10.07.2018,trudnicko otvorila 3.11.2018,porodiljsko mi se zavrsava 24.05.2019…Zanima me jer planiram drugu trudnocu,sta mi se obracunava po novom zakonu tj koliko meseci imam?

  Milan Predojević 22. 03. 2019.

  Poštovana Tamara
  U osnovicu za obračun naknade zarade kod drugog porodiljskog ući će zarada koju ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ćete prestsati da radite zbog druge trudnoće. Tu će se računati i naknada koju ste primali tokom ovih 18 meseci koliko Vam traje trenutno porodiljsko.
  Pozdrav.

Tatjana Andrašević 18. 03. 2019.

Postovani, u radnom odnosu sam od 1.10.2017., prijavljena za stalno, porodiljsko sam otvorila 11.4.2018. Produzila sam ga sada do 25.3.2019. ali danas sam saznala da sam trudna, mene zanima da li sada mogu da otvorim trudnicko bolovanje? Sta ce se desiti ako dam otkaz i pocnem da radim na drugom mestu 2,3 meseca pa onda otvorim trudnicko kako ce se racunati naknada za trudnicko i porodiljsko? Citala sam da ne sme da postoji dan prekida izmedju ugovora tj dva poslodavca.Hvala.

  Milan Predojević 27. 03. 2019.

  Poštovana Tatjana
  Ukoliko Vaš izabrani ginekolog smatra da postoji bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom može i obavezan ja da Vam otvori trudničko bolovanje. Ako date otkaz i počnete da radite na drugom mestu, to neće uticati na Vaše pravo na trudničko bolovanje ili porodiljsko odsustvo. Činjenica prekida između dva ugovora takođe ne utiče na ostvarivanje prava, ali bi uticala na visinu naknade tokom porodiljskog, pošto se sabiraju svi prihodi koje ostvarite u 18 meseci koje prethode prestanku rada zbog trudnoće i dele sa 18.U slučaju prekida između dva ugovora broj prihoda bi bio manji od 18, ali bi se njihov zbir svejedno delio sa 18 i tako bi se dobila manja osnovica za obračun porodiljske nadoknade.
  Pozdrav

Maja Djordjevic 22. 03. 2019.

Pozdrav,
Imam samo tri meseca radnog staza u firmi. Ovo mi je drugo porodiljsko koje pocinje 28.03.2019. Zapravo, posle ta tri meseca rada, ostala sam u drugom stanju, i nakon isteka prvog porodiljskog nastavila trudnicko sa drugim detetom. Kako da znam kolika ce mi plata sada biti, tj kako se racuna? Da li trudnicko i porodiljsko bolovanje ulazi u obracun?
Hvala unapred!

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Majo
  Trudničko bolovanje ne ulazi u obračun, porodiljsko sa prethodnim detetom ulazi u obračun.
  Pozdrav

Jelena Vučićević 04. 04. 2019.

Poštovani, zaposlena sam u istoj firmi već 11g i na trudničkom(na koje ću za par meseci)kao i na porodiljskom koje ide nakon toga,pošto je u pitanju treće dete 2 godine, nadoknada će biti prosek poslednjih 18 zarada i to ukupna zarada ne samo iznos na koji se uplaćuju doprinose???
Takođe me zanima da li kada započnem trudničko bolovanje idu isplate redovno tj da li će biti čekanja kao ranije(prethodni put sam bila na trudničkom i porodiljskom pre 5 godina i bilo je čekanja čak 3 meseca što je baš bio problem)???

  Milan Predojević 05. 04. 2019.

  Poštovana Jelena
  Poslodavac mora da plaća poreze i doprinose na Vašu celokupnu zaradu. Obračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva. Prema tome, na celokupno primanje koje ima karakter zarade, odnosno plate, poslodavac plaća poreze i doprinose. Na osnovu obračunatog mesečnog iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate, obračunava se iznos naknade zarade, odnosno naknade plate koji je umanjen za pripadajuće poreze i doprinose. Što se tiče informacija oko kašnjenja u isplati, za to se morate obratiti lokalnoj samoupravi.
  Pozdrav

Maka Lina 05. 04. 2019.

Poštovanje,da li biste mogli da mi kazete koliko se isplaćuje za negu deteta do 3 godine ako je majka otvorila bolovanje nakon povratka na posao. Unapred zahvalna na odgovoru.

  Milan Predojević 05. 04. 2019.

  Poštovana
  Za negu deteta, odnosno obolelog člana uže porodice, bolovanje se isplaćuje u visini od 65% od osnovice. Osnovicu čini zarada u poslednja tri meseca (to će se uskoro promeniti novim Zakonom o zdravstvenom osiguranju i uzimaće se u obzir poslednjih 12 meseci kod utvrđivanja osnovice).
  Pozdrav

Mi Ta 20. 04. 2019.

Bila sam na porodiljskom bolovanju… Ugovor o radu mi je vazio do isteka porodiljskog bolovanja. Nije mi produzen ugovor. Dobila sam otkaz, posle 8 godina radnog staza imala sam pravo na prijavu na birou uz novcanu naknadu. Bila sam na birou mesec dana, posle mesec dana sam se ponovo zaposlila. Radim vec 2 meseca i ponovo sam trudna… Koja su moja prava sto se tive porodiljskog bolovanja i koj prosek ce mi se uzimati i da li ovih mesec dana na birou utice na nesto ili mi se racuna kao da sam radila bez prekida?

  Milan Predojević 25. 04. 2019.

  Poštovana
  Imaćete pravo na naknadu zarade, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva jer ste u radnom odnosu. Takođe, ukoliko Vaš izabrani ginekolog bude smatrao da je trudnoća rizična, može da Vam otvori bolovanje pre porodiljskog odsustva. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Konkretno, uzeće se u obzir zarade koje ste ostvarili kod pethodnog poslodavca, naknada tokom porodiljskog sa prethodnim detetom (zarade i naknade zarade koje ulaze u 18 meseci pre prestanka sa radom zbog trudnoće), jedino se neće računati novčana naknada sa Biroa.
  Pozdav

Драгана Којић 10. 05. 2019.

Postovanje.
Treba mi Vasa pomoc.
Stiglo mi je resenje za porodiljsko.
Bruto zarada 38580 i 29118 din. Moje pitanje je koliko bi ja trebalo da primam para?
Legla mi je prva uplata oko 27000 din i u poruci ispod tog iznosa pisalo je nesto 13400 sto nikako ne moze da bude ako se izracuna prelazak iz bruto u neto. Ne znam cime se oni vode ali mislim da sam ostecena i da cu biti ostecena novcano. Hvala unapred.

Ana Farm 01. 06. 2019.

Postovani,

preduzetnica sam skoro 5 punih godina.

S obzirom na zakon koji je na snazi o mamama preduzetnicama u vrlo sam nepovoljnom polozaju za otvaranje porodiljskog koje bi uskoro trebalo da usledi.
I u slucaju da zamrznem delatnost, i su slucaju da navedem nekoga kao poslovodju, duzna sam opet i sebi da uplacujem doprinose za vreme trajanja „porodiljskog“, odnosno „odstustva radi nege deteta“ kako se to sada vodi.

Interesuje me, ukoliko bih potpuno odjavila radnju i prijavila se na biro kao nezaposleno lice, da li u tom slucaju ostvarujem pravo na porodiljsko bolovanje?

Hvala unapred!

  Milan Predojević 03. 06. 2019.

  Poštovana Ana
  Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom kaže sledeće: „Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti“
  Prema ovoj zakonskoj odredbi, imali biste pravo na isplatu naknade.
  Pozdrav

b25da809b359e6ba1663a8de157339c6 12. 06. 2019.

Postovani,
1. Sta se desava ako u zadnjih 18 meseci 2. nedelje nisam prijavljena, promenila sam poslodavca? Da li se taj mesec racuna ili se deli sa 17?

2. Ukoliko neko nema 18 meseci radnog staza ukupno, vec, recimo 15, da li ta osoba ima pravo na trudnicko i porodiljsko primanje?

  Milan Predojević 14. 06. 2019.

  Poštovana Jovana
  Uvek se deli sa 18, bez obzira na to da li ste imali 18 primanja. U Vašem slučaju, ako sam dobro razumeo, Vi imate 17 celih plata i u jednom mesecu dvonedeljnu zaradu, jer dve nedelje niste radili. Ako je tako, sva Vaša primanja se saberu, uključujući i zaradu za te dve nedelje, i podele sa 18. Tako se dobija osnovica za isplatu porodiljske naknade. Ukoliko neko nema 18 meseci radnog staža ukupno, ima pravo i na trudničko bolovanje i na porodiljsko. Za trudničko se računa poslednjih 12 zarada, a za mesece u kojem eventualno nema zarade računa se minimalna zarada. Kod porodilja se saberu sve zarade koje su ostvarene (koliko ih ima) i dele sa 18.
  Pozdrav

Katarina Romanov 02. 10. 2019.

Pozdrav,preduzetnica sam,imam PR firmu koja se vodi na mene i nema vise zaposlenih vec 5godina.Takođe sam i zaposlena od 1.maja u frizerskom salonu.Otvorila sam trudnicko od 2.septembra.Imam vise od 18meseci prijave u jednoj i nekoliko meseci u drugoj firmi.Zanima me,kako ce se racunati moje porodiljsko,koja su moja prava i kome bih mogla da se obratim?Hvala.

  Milan Predojević 08. 10. 2019.

  Poštovana Katarina
  Činjenica da u poslednjih 18 meseci imate ostvaren rad kod dva različita posolodavca ne može negativno da utiče na ostvarivane prava na naknadu tokom porodijskog odsustva, odnsono uzeće se u obzir prihodi kod oba poslodavca, ukoliko su na iste plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje. Primaćete 100% od osnovice koju čini zarada u poslednjih 18 meseci. Za detaljne informacije možete da se obratite odgovarajućoj stručnoj službi lokalne samouprave, u čijoj je nadležnosti ostvarivanje prava trudnica i porodilja.
  Pozdrav