Šta donosi novi Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

mar 23
Trudna žena koja se drži za stomak

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom je usvojen krajem 2017. godine i počeće da se primenjuje od 1.jula 2018.godine. Zakon donosi brojne novine, a ovde ćemo navesti one koje se odnose na rad i prava iz rada. Zakon će biti preciziran posebnim pravilnikom koji bi trebalo da se donese u aprilu mesecu.

Proširen krug žena koje ostvaruju nadoknadu

Jedna od najznačajnijih novina u zakonu je to da je proširen krug žena koje mogu ostvariti pravo na naknadu zarade za rođenje deteta. Do sada su naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta mogle da dobiju samo majke koje su u radnom odnosu. Novim zakonom ovo pravo je prošireno na žene koje samostalno obavljaju delatnost, koje su vlasnice  poljoprivrednog gazdinstva i koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu i autorskog ugovora.

Takođe, od 1.jula ovo pravo će imati i žena koja je nezaposlena i koja nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta je ostvarivala neke prihode.

Pored toga pravo na naknadu će imati i majka koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik, kao i žena koja je usvojitelj, hranitelj ili staratelj deteta.

Novinama u zakonu predviđeno je da pravo na naknadu zarade može ostvariti i zaposlena žena koja je u radni odnos stupila tek nakon rođenja deteta. Trajanje porodiljskog odsustva u ovoj situaciji računa se od datuma kada je dete rođeno.

Isplata nadoknade

Zakonom je predviđeno je da se naknada za vreme porodiljskog odsustva utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci pre otpočinjanja odsustva sa rada.

Uvodi se i direktna uplata naknada iz budžeta države na račun porodilje, a ne kao što je to bilo do sada na račun poslodavca, što je stvaralo česta kašnjenja u isplatama naknada.Tako, isplata naknade porodiljama neće više zavisiti od volje ili finansijskih mogućnosti poslodavca, što je značajno za finansijsku stabilnost žene u periodu nakon porođaja.

 Nadoknada nakon porođaja

Naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege detetaje jedno od najznačajnijih  prava kada govorimo o finansijskoj podršci porodici sa decom, koje treba da omogući materijalnu sigurnost porodici i ženi, i da uspostavi sklad između rada i roditeljstva.

Pravo na naknadu imaju svi zaposleni, tj.osobe koje su u radnom odnosu po ugovoru o radu, na određeno ili neodređeno vreme.

Novina u Zakonu je ta da pravo na naknadu zarade za rođenje deteta može ostvariti i zaposleni koji je zasnovao radni odnos tek nakon rođenja deteta. Dužina trajanja odsustva se računa od dana rođenja deteta.

Menja se i način na koji se utvrđuje osnovica za izračunavanje naknade. Osnovica će se ubuduće utvrđivati na osnovu zbira mesečnih osnovica na koje su plaćeni doprinosi u poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog tj.porodiljskog odsustva. Mesečna osnovica naknade dobija se deljenjem zbira osnovica  sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji.

Utvrđivanje osnovice za naknadu neće vršiti poslodavac, već lokalna samouprava (na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade). Ovi podaci se evidentiraju u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, i uzima se kao relevantno ono što postoji na dan podnošenja zahteva.

Prilikom isplate iznosa naknade zarade njen iznos se ne umanjuje po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava na naknadu.Kao što smo naveli isplata naknade se vrši na direktno na tekući račun korisnika. Isplatu vrši Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava koja su obezbeđena u budžetu Republike Srbije.

Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta

Zakonom se uvodi novo pravo koje se odnosi na „ostala primanja po osnovu rođenja deteta“ i ono se odnosi na žene koje nisu u radnom odnosu već su angažovane na osnovu fleksibilnih oblika rada:

 • žene koje samostalno obavljaju delatnost
 • žene koje su vlasnice poljoprivrednog gazdinstva
 • žene koje su radno angažovane po osnovu privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora
 • žene koje su u trenutku rođenja deteta nezaposlene i nisu ostvarile pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, a radile su u periodu koji je od uticaja na ostvarivanje prava
 • žene koje su poljoprivredni osiguranici.

Tako preduzetnice neće morati da prekidaju svoju delatnost, odnosno moći će da rade u toku trajanja odsustva i da nesmetano obavljaju delatnost, a da na osnovu doprinosa koji su uplaćivani u prethodnom periodu, ostvaruju i naknadu.

Ovo pravo ima majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po nekom gore navedenom osnovu,  kao i majka koja je da je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta.Pravo može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.Zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.

Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva. Osnovica za majku koja je u periodu od 24 meseca pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za poslednja 24 meseca koji prethode danu rođenja deteta.

O pravu na ostale naknade odlučuje se po osnovu podnetog zahteva. Isplatu naknada vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na tekući račun podnosioca zahteva iz sredstava obezbeđenih u budžetu.

 

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(132) komentari

Milan Mladenovic 19. 10. 2019.

Poštovani,
Imam jedno pitanje u vezi isplate naknade za porodiljsko bolovanje. Naime,supruga je bila na trudnickom bolovanju 6 meseci,i nakon toga na porodiljskom bolovanju 365 dana. Buduci da je u stalnom radnom odnosu vec par godina,kojih 18 meseci bi joj usli u prosek za porodiljsko bolovanje, ukoliko ostane trudna 3 meseca nakon navrsenog porodiljskog bolovanja,i otvori novo trudnicko bolovanje?

  Milan Predojević 25. 10. 2019.

  Poštovani Milane
  U prosek bi ušlo tri meseca rada i 12 meseci porodiljskog. Trudničko bolovanje se ne računa.
  Pozdrav