Šta sve mora da sadrži Ugovor o radu

Autor - Brankica Srdić | Pravnik odgovara

feb 27

Ugovor o radu se zaključuje između poslodavca i zaposlenog i njime se zasniva radni odnos.

Postoje i drugi oblici radnog angažovanja gde se ne zaključuje ugovor o radu i ne postoji radni odnos (rad van radnog odnosa gde spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu i dr.).

Velika je razlika u obimu prava, jer samo kod radnog odnosa (bilo da je na neodređeno ili na određeno vreme) zaposleni ima prava u najširem obimu koja podrazumevaju: pravo na odgovarajuću zaradu (naknadu zarade, uvećanu zaradu), pravo na godišnji odmor,  pravo na plaćeno bolovanje, plaćen prekovremeni rad, plaćen rad vikendom i rad noću, pravo na materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, pravo na zaštitu na radu, prava u slučaju smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti i dr.

Zaključivanje ugovora o radu

Da bi ugovor o radu bio punovažan potrebno je:

– da ga zaključe zaposleni i poslodavac (direktor, preduzetnik, ili osoba koju je poslodavac ovlastio za potpisivanje ugovora)

– da bude u pisanoj formi

– da se zaključi pre stupanja zaposlenog na rad.

Sačinjava se u najmanje tri primerka od kojih od kojih dva zadržava poslodavac a jedan primerak zaposleni. Obaveza je poslodavca da u mestu rada drži najmanje jedan primerak ugovora o radu. Ukoliko u mestu rada zaposlenog ne postoje uslovi za čuvanje ugovora o radu, ugovor o radu se može čuvati u sedištu poslodavca ili drugim poslovnim prostorijama.

Koje elemente ugovor o radu mora da sadrži

 • naziv i sedište poslodavca
 • lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog
 • vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu
 • naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja
 • mesto rada
 • vrstu radnog odnosa (na određeno ili neodređeno vreme)
 • ako je radni odnos na određeno vreme, mora se ugovoriti trajanje ugovora o radu na određeno vreme i navesti osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme
 • dan početka rada
 • radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno)
 • novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu

Postoje elementi koje ugovor o radu može ali ne mora da sadrži (ako su utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom ili ugovorom o radu):

 1. elementi za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog;
 2. rokovi za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo;
 3. trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena

Koja su prava zaposlenog iz radnog odnosa

Osnovna prava zaposlenog iz radnog odnosa su:

 • pravo na odgovarajuću zaradu (kao i pravo na naknadu zarade i uvećanu zaradu)
 • pravo na materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti (novčana nadoknada)
 • pravo na odsustvovanje sa rada u slučaju bolesti i naknadu zarade za te dane
 • prava u slučaju smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti
 • pravo na godišnji odmor i druga odsustva
 • pravo na plaćen prekovremeni rad i rad noću
 • pravo na zaštitu na radu, zdravstvenu zaštitu i dr.

Početak rada i stupanje zaposlenog na rad

Ugovor se zaključuje pre nego što zaposleni stupi na rad i u njemu je naveden dan početka rada.

Ako zaposleni ne stupi na rad danom koji je utvrđen ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos. Izuzetak je ukoliko je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga, ili ako su se poslodavac i zaposleni drugačije dogovorili. Tada će zaposleni stupiti na rad u novom terminu koji mu odredi poslodavac, zavisno od uzroka sprečenosti da počne sa radom.

Sta ako zaposleni stupi na rad bez zaključenog ugovora?

Zakon o radu posebno štiti zaposlenog u slučaju nepoštovanja predviđene forme ugovora o radu. Tako ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u pisanoj formi, a zaposleni stupi na rad – smatraće se da je zaposleni zasnovao radni odnos sa poslodavcem na neodređeno vreme danom stupanja na rad (bez obzira na to da li između poslodavca i zaposlenog postoji neki raniji usmeni ili drugi neformalni dogovor o zasnivanju radnog odnosa, koji bi predviđao nešto drugo.)

Vrste ugovora o radu

Ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme. Ugovor o radu u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme.Dakle, u slučaju propusta poslodavca da navede na koji se vremenski period zaključuje ugovor, zakon „pretpostavlja“ da zaposleni ima zasnovan radni odnos na neodređeno vreme, što svakako ide u korist zaposlenog.

Koji su uslovi za zaključenje ugovora o radu

Poslodavac je dužan da, pre zaključivanja ugovora o radu, kan­didata obavesti o poslu, uslovima rada, pravima i obavezama iz radnog odnosa.Radni odnos može da se zasnuje sa osobom koja ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima. Radni odnos sa maloletnikom može da se zasnuje uz pisanu saglasnost roditelja (usvojioca ili staraoca) pod uslovom da takav rad ne ugrožava njegovo zdravlje, moral i obrazovanje.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa zaposleni dostavlja poslodavcu:

 • fotokopiju lične karte
 • dokaze o ispunjenosti uslova za rad na određenom radnom mestu u pogledu vrste i stepena stručne spreme i posebnih znanja i veština (fotokopiju diplome o završenoj školi, posebne sertifikate i licence ako se to zahteva za rad na određenom mestu)
 • druge dokaze o ispunjenosti posebnih uslova za rad na određenim poslovima (sanitarna knjižica, izveštaj lekara i sl.)

Datum početka rada je vrlo bitan: 

 • jer od tog dana počinju da teku prava, obaveze i odgovornosti koje proističu iz radnog odnosa
 • jer je to dan početka osiguranja zaposlenog kod nadležnog fonda za socijalno osiguranje

Poslodavac je dužan da prijavu zaposlenog na obavezno socijalno osiguranje  izvrši pre stupanja na rad. Prijava se vrši elektronskim putem, preko Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja. Zaposleni treba da dobije kopiju prijave na obavezno socijalno odiguranje (M obrazac) i zdravstvenu knjižicu (karticu).

Obavezno socijalno osiguranje obuhvata: penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Time zaposleni ostvaruje pravo na zaštitu kada nastupe određeni slučajevi (kada ode u penziju, ukoliko se razboli, ukoliko ostane bez posla).Bilo bi dobro da kod poslodavca postoji osoba koja će zaposlenom objasniti koja su njegova prava i obaveze koje proističu iz radnog odnosa.

Isto tako, ako se zaključuje neki drugi ugovor van radnog odnosa (recimo ugovor o privremenim i povremenim poslovima),  bitno je da radno angažovani bude upoznat sa svojim pravima, jer njegov status nije isti kao status zaposlenog. Na taj način bi se izbegli eventualni nesporazumi ili pogrešna očekivanja.

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(2) komentari

Vladimir Kljajević 07. 03. 2018.

Mogli bi da pišete o mobingu koji je vrlo zastupljen u Srbiji.Ljudio svojimpravima u tom smislu malo znaju.

  Dragan Šolaja 07. 03. 2018.

  Vladimire,
  Hvala na sugestiji, sigurno ćemo se pozabaviti i ovom temom u predstojećem periodu.

  Pozdrav, Dragan