Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor - Brankica Srdić | Pravnik odgovara

apr 02

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu.
Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje.
Sa druge strane, pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ono je regulisano Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom i za isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva zadužena je lokalna samouprava.U ovom tekstu ćemo se baviti pravima trudnica vezano samo za trudničko bolovanje i naknadu zarade za vreme trudničkog.

Ko ima pravo na trudničko bolovanje i kada ono može da se otvori

Trudničko bolovanje je pravo koje ima zaposlena žena, tj.žena u radnom odnosu kod poslodavca po ugovoru o radu.
Trudničko bolovanje može da se otvori odmah na početku trudnoće, ako je to neophodno tj.ako ginekolog ustanovi da je zaposlenoj potrebno mirovanje (zbog rizične trudnoće, opasnosti od pobačaja, težih oboljenja).Može da traje do 30 dana ili više od 30 dana. Prvih 30 dana bolovanja zaposlenoj će otvoriti njen izabrani ginekolog, a nakon toga potrebno je odobrenje lekarske komisije.
Za prvih 30 dana ginekolog izdaje potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad koja se dostavlja poslodavcu.
Za period preko 30 dana neophodno je da ginekolog uputi zaposlenu na lekarsku komisiju (sa mišljenjem zbog čega bi trebalo da se odobri dalje bolovanje.). Na osnovu lekarskih nalaza, komisija će odlučiti o tome da li je potrebno dalje produženje bolovanja i dati konačnu ocenu. Po potrebi trudničko može da se produži sve do porođaja, i tada se na trudničko nadovezuje porodiljsko odsustvo.

Primer: Zaposlena radi u firmi tek tri meseca po ugovoru o radu. Na početku je trudnoće koja je visokorizična, i zanima je kada najranije može da otvori trudničko bolovanje.
Zaposlena može odmah da otvori trudničko bolovanje. Prethodni rad utiče samo na visinu naknade koju će primati za vreme trudničkog bolovanja, ali ne i na samo pravo na trudničko.

Primer: Žena je kod poslodavca angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od dva meseca, koji je nakon isteka produžavan još dva puta po mesec dana dana. Interesuje je da li ima pravo na trudničko bolovanje.
Nažalost, po trenutnoj regulativi radno angažovana po ovom ugovoru nema prava iz radnog odnosa, uključujući i pravo na porodiljsko bolovanje.

Od čega zavisi visina nakndade

Visina naknade za trudničko bolovanje iznosi 100% osnova.

Troškove bolovanja za prvih 30 dana snosi poslodavac, a posle 31.dana država. Za oba perioda trudnica ima pravo na naknadu od 100%, s  tim da se za prvih 30 dana računa 100% proseka za prethodnih 12 meseci (i prosek se računa na osnovu ukupne zarade), a od 31. dana računa se 100 % tromesečnog proseka (i prosek se uzima od osnovne zarade uvećane za minuli rad; u obračun ovog proseka ne ulaze bonusi, nagrade niti druga primanja iz radnog odnosa). Zato se dešava da naknada ne bude ista u toku celokupnog perioda – iako je za oba perioda prosek 100 posto, drugačiji je osnov za obračun.U svakom slučaju, iznos naknade ne može biti niži od utvrđene minimalne zarade za mesec kada se vrši isplata.

Ko isplaćuje naknadu za trudničko bolovanje

Kao što smo rekli, troškovi naknade za prvih  30 dana trudničkog padaju na teret poslodavca, a preko 30 dana na teret države.Isplatu naknade trudnici vrši poslodavac, s tim što za bolovanje preko 30 dana ima pravo da iznos naknade refundira od države.Dakle naknadu zarade za porodiljsko bolovanje za prvih 30 dana treba da obračuna poslodavac i da izvrši isplatu direktno na račun trudnice. Za ovaj iznos do 30 dana poslodavac nema pravo nadoknade od države.

Ako komisija produži bolovanje preko 30 dana, procedura je drugačija:

 • poslodavac treba da za svaki mesec uradi obračun zarade i da ga dostavi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje, uz zahtev za refundaciju zarade
 • filijala RFZO će zatim ustanoviti pravo na naknadu i njenu visinu na osnovu dokaza koje poslodavac dostavi (obračuni od značaja za utvrđivanje visine naknade, doznake od lekara, izvodi sa tekućeg računa na kojima se vidi da je poslodavac izmirio doprinose za zaposlenu itd.)
 • zatim filijala RFZO treba da isplati naknadu za trudničko bolovanje na namenski račun poslodavca (račun za bolovanja) i to najkasnije u roku od 30 dana od datuma podnošenja zahteva za refunadaciju
 • sa tog namenskog računa se naknada zarade isplaćuje zaposlenoj.

Kašnjenja u isplatama

Zaposlena žena koja je na održavanju trudnoće trebalo bi da odmara i posveti se sebi i porodici. Smisao trudničkog i jeste u zaštiti zdravlja trudnice. Međutim, žene su često zabrinute zbog kašnjenja u isplatama trudničkih naknada i ne znaju kome da se obrate. Naknade u velikom broju slučajeva kasne i po nekoliko meseci. Budući da za prvih 30 dana trudničkog bolovanja poslodavac isplaćuje naknadu direktno trudnici ovde ne bi trebalo da bude većih zastoja, ali za period nakon 30 dana poslodavac vrši isplatu posredstvom RFZO u proceduri koja je dosta kompikovana i spora.Po Zakonu o zdravstvenom osiguranju RFZO je obavezan da izvrši uplate trudnici u roku od mesec dana od prijema dokumentacije od poslodavca, koja mora biti uredna i komlepetna. RFZO se često poziva na to da poslodavac nije dostavio urednu dokumentaciju. Veliki je broj savesnih poslodavaca koji izmiruju svoje obaveze, ali postoje i oni koji ne uplaćuju naknade na vreme.

Potrebno je promeniti postojeću regulativu, jer u Zakonu o zdravstvenom osiguranju je samo predviđena obaveza poslodavca da dostavi obračun Fondu, ali nažalost nigde nije utvrđen rok u kome poslodavac to treba da učini. Poslodavci vrlo često ne podnose blagovremeno obračune, ali time ne čine nikakav prekršaj, jer nisu vezani nikakvim rokom.Kašnjenja u isplati su se dešavala i zbog „neadekvatnog planiranja srestava za isplatu naknade zarade za trudničko bolovanje“ u Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje.

Budući roditelji su ti koji, nažalost, snose posledice ovakvog ponašanja i to u situaciji kad ih očekuju povećani troškovi i brojni izdaci za bebu. Ako država svojim merama populacione politike podstiče rađanje, onda se ovo ne bi trebalo dešavati. U svakom slučaju, trudnica može putem internet adrese RFZO http://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/pregled-naknada-zarade da proveri status zahteva kod RFZO. Ovde može da proveri datum podnošenja zahteva Fondu od poslodavca, mesec na koji se zahtev odnosi i datum isplate naknade zarade ili obaveštenje da je zahtev i dalje u fazi obrade

O autoru: Brankica Srdić

Diplomirani pravnik sa radnim iskustvom u oblasti pravnog i HR konsaltinga. Baveći se radnim odnosima susretala se sa različitim nedoumicama zaposlenih i veruje da je najbolji način da se sopstvena prava zaštite, njihovo dobro poznavanje i edukacija. Zato želi da svoje znanje i iskustvo prenese citaocima, kako bi bilo korisno u njihovom profesionalnom životu. Večiti zaljubljenik u muziku, prirodu i putovanja.

Prijavi se i postavi komentar

(281) komentari

Darija Privizer 14. 01. 2021.

Poštovani, zaposlena sam u firmi već 5,5 godina, ali sam i nosioc poljoprivrednog gazdinstva od 2017. Da li imate informaciju da li mogu dobiti naknade za oba slučaja? Hvala.

  Milan Predojević 16. 01. 2021.

  Poštovana Darija
  S obzirom da ste prijavljeni na socijalno osiguranje po osnovu radnog odnosa i da poslodavac za Vas plaća doprinose za socijalno osiguranje, te da shodno tome u isto to vreme ne plaćate doprinose po osnovu bavljenja poljoprivredom, primaćete samo naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, ali ne i naknadu po osnovu toga što imate registrovano poljoprivredno gazdinstvo. Zakonom koji reguliše isplatu naknade po osnovu rođenja i nege detata jeste propisano da pravo na naknadu ima i nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana. Međutim, Vi kao lice u radnom odnosu ne možete imati status lica koje samostalno obavlja poljoprivrednu delatnost u navedenom smislu jer je Zakonomo penzijskom i invalidskom osiguranjo određeno da je osiguranik samostalnij delatnosti lice koja, u skladu sa zakonom, obavlja poljoprivrednu delatnost u svojstvu preduzetnika, samo ako nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja. Pošto Vi jeste osigurani po osnovu zaposlenja, nemate svojstvo nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost.
  Pozdrav

Sanja Bicanin 13. 01. 2021.

Poštovani, meni su za septembar i oktobar 2020 god obradjeni papiri za isplatu bolovanja 4og decembra, sve je bilo uredu sa dokumentacijom ali isplata jos uvek kasni od strane rfzo-a, zbog nekih promena u poreskoj osnovici u januaru 2021, sta raditi u ovom slucaju? Hvala unapred

  Milan Predojević 14. 01. 2021.

  Poštovana Sanja
  Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da poslodavac isplaćuje i naknadu zarade zaposlenima koja se obezbeđuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, u skladu sa ovim zakonom. Poslodavac vrši obračun ove naknade zarade i dostavlja ga filijali RFZO, uz zahtev za isplatu naknade zarade. Filijala RFZO utvrđuje pravo na naknadu zarade i visinu naknade i najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema obračuna prenosi odgovarajući iznos sredstava na poseban račun poslodavca. Prema navedenim zakonskim odredbama, ako imate dokaz da je dana 04.decembra u filijali RFZO primljen zahtev Vašeg poslodavca sa kompletnom dokumentacijom, to znači da je filijala RFZO u docnji sa svojom zakonskom obavezom. Vi možete tim povodom podneti tužbeni zahtev sudu sa zahtevom za isplatu dugovanog iznosa. Racionalno bi bilo da se pre toga raspitate kod filijale RFZO i vidite u kom roku možete očekivati uplatu, jer moguće je da čekanje neće biti predugo.
  Pozdrav

Ljiljana Filipovic 08. 01. 2021.

Dobro veče,imam sledeću situaciju.Radim u firmi vec 4 godine, od januara prošle godine do juna sam bila na bolovanju zbog epilepsije, onda od juna do decembra radila legularno. Sad treba da otvorim trudnicko,plata u toku tog bolovanja mi je bila između 20 i 24000 s tim sto ne prvi mesec firma placala ceo iznos,a onda samo 2,3000 ostalo država tj socijalno.Dali ce semena računati ceo iznos ili samo taj deo koji firma uplaćuje?I da li taj iznos za bolovanje racunaju ili minimalac za te mesece bolovanja?Hvala.

  Milan Predojević 10. 01. 2021.

  Poštovana Ljiljana
  Osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja za zaposlene čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Zaradu u ovom smislu čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu. Shodno navedenom, sve ono što zakon nije izuzeo iz pojma zarade samim tim se mora uzeti u obzir i prilikom obračuna osnovice za naknadu zarade tokom bolovanja, a to podrazumeva i sva primanja zaposlenog po osnovu privremene sprečenosti za rad (naknada zarade tokom bolovanja nije po Zakonu o radu izuzeta iz pojma zarade), koju ste Vi imali u jednom periodu u prethodnih 12 meseci. U skladu sa navedenim, mišljenja sam da Vam u osnovicu ulazi sve ono što ste primali u tih 12 meseci kao zaradu. Takođe, visina naknada zarade koja Vam se isplaćuje ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa propisima o radu za mesec za koji se vrši obračun naknade zarade, što će tokom 2021. godine biti 183,93 dinara po radnom času-neto. To znači, primera radi da ako imate puno radno vreme (40 časova nedeljno) naknada zarade u februaru Vam ne može biti niža od 29.428,80 dinara, a u martu 33.843,12 dinara ( i tako dalje, zavisno od broja radnih časova u mesecu)
  Pozdrav

Milica Jovanovic 08. 01. 2021.

Poštovani,
Interesuje me da li u naknadu za trudničko i porodiljsko bolovanje ulaze i bonusi koji su ostvareni, ili samo osnovica plate?

  Milan Predojević 10. 01. 2021.

  Poštovana Milice
  Naknada zarade tokom trudničkog bolovanja uređena je zakonom na taj način da osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Zaradu u ovom smislu čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to: osnovna zarada zaposlenog, deo zarade za radni učinak i uvećana zarada. Dalje, propisima o radu određeno je da se zarada sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Što se tiče naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva. Tu se opet vraćamo na prethodno izloženu definiciju zarade iz propisa o radu koja uključuje i nagrade, bonuse i slično. Prema svemu navedenom, mišljenja sam da u osnovicu za obračun naknade zarade tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva ulaze i ostvareni bonusi. Jedino treba naglasiti da se ne smatra sastavnim delom zarade učešće zaposlenog u dobiti poslodavca ostvarenoj poslovnoj dobiti (isplata dividendi i slično)
  Pozdrav

Tatjana Šušić 26. 12. 2020.

Postovani,
Dva meseca nakon sto mi je istekla naknada po osnovu posebne nege deteta koja je bila odredjena u trajanju od sest meseci (a koja se nadovezala se na porodiljsko odsustvo) otvoreno mi je trudnicko bolovanje. S obirom da mi je u gore navedene naknade usao prosek zarade ostvaren kod prethodnog poslodavca a koji se znacajno razlikuje od moje aktuelne plate, zanima me da li u obracun trudnickog bolovanja ulaze i te naknade (porodiljsko i za posebnu negu deteta) ili se obracunava iskljucivo po osnovu iznosa zarade? Hvala Vam unapred.

  Milan Predojević 31. 12. 2020.

  Poštovana Tatjana
  Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju, osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (posle 30 dana sprečenosti za rad), za osiguranike zaposlene, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Ako u tih 12 meseci ulaze i primanja ostvarena kod prethodnog poslodavca, i ona se računaju. Prema tome, u obračun trudničkog bolovanja ulaze i naknade tokom porodiljsko odsustva i odsustva za posebnu negu deteta isplaćene vezano za trudnoću sa prethodnim detetom, bez obzira na to što su ostvarene iz radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.
  Pozdrav

867236c406e5df9aba260972420b01fb 10. 12. 2020.

Postovani,
Bila sam prijavljena u jednoj firmi 12 meseci,zatim sam tri meseca bila na birou i nakon toga sam u drugoj firmi zapocela radni odnos (radim vec dva meseca) u medjuvremenu sam zatrudnela,pa me zanima da li imam pravo na trudnicko bolovanje i da li bih primala 100% nadoknadu od drzave?
Dakle potrebno mi je da mi se razjasni da li je potrebno da budem 18 meseci u kontinuitetu prijavljena ili se i ovo moje racuna sa 3 meseca na birou?
Srdacan pozdrav.

  Milan Predojević 14. 12. 2020.

  Poštovana
  Imate pravo na trudničko bolovanje, ako Vaš izabrani ginekolog oceni da postoji rizik ili bolest u vezi sa trudnoćom. Svaka zaposlena trudnica sa takvom ocenom ginekologa (lekar vodi blovanje prvih 60 dana, a nakon toga lekarska komisija) ima pravo na naknadu zarade u visini od 100% od zakonske osnovice, bez obzira na to koliko dugo je u radnom odnosu. Osnovicu čini zarada ostvarena u poslednjih 12 meseci pre otvaranja bolovanja, a ako nemate zaradu u svakom mesecu (što kod Vas jeste slučaj jer se 3 meseca naknade sa biroa ne računaju) za mesece u kojima nemate zaradu računa se minimalac. Konkretno kod Vas biće 9 zarada i 3 minimalca. Što se tiče porodiljskog odsustva, koje se otvara između 28 i 45 dana pre termina porođaja, takođe se plaća 100% bolovanje od zakonske osnovice, s tim što se osnovica računa na drugačiji način u odnosu na osnovicu za bolovanje. Prvo, period koji ulazi u obračun je duži jer se uzima zarada iz 18, a ne 12 meseci koji prethode prvom prekidu rada zbog trudnoće. Dugo, za mesece u kojima nema zarade ne računa se minimalac, kao kod nedsotajućih zaradu u slučaju bolovanja. Osnovica se dobija tako što se saberu sve zaradce iz 18 meseci i podele sa 18. Dakle bez obzira na to što nemate 18 prihoda, ukupan zbir se uvek deli sa 18 i dobijate mesečnu osnovicu od koje se takođe plaća 100%. To praktično znači da ne morate ni za porodiljsko da imate svih 18 meseci zaradu, ali što više zarada imate u tih 18 mesei veća će biti naknada. Takođe je važno naglasiti da se računaju zarade ostvarene i kod sadašnjeg i kod prethodnih poslodavaca, dok god su ostvarene u poslednjih 12/18 meseci.
  Pozdrav

Anđelija Marić 08. 12. 2020.

Postovani,presla sam u drugu firmu i posle mesec dana zatrudnela,posto nisu hteli da mi produže ugovor prijavila sam se u drugu firmu da bih imala kasnije primanja.Ukupno imam 3,5 godine radnog staža bez prekidanja. Da li imam pravo na trudnicko bolovanje i da li bih primala 100% nadoknadu od drzave posle drugog meseca?
Srdačan pozdrav

  Milan Predojević 10. 12. 2020.

  Poštovana Anđelija
  Najpre da ukažem na to da poslodavac nije mogao da odbije da produži ugovor kada ste ostali u drugom stanju. Njegova je zakonska obaveza da, kada ga upoznate sa činjenicom trudnoće sa Vama potpiše novi ugovor o radu, koji će biti na snazi najmanje do isteka porodiljskog odsustva. Što se tiče prava na trudničko bolovanje, ima ga svaka zaposlena žena čiji izabrani ginekolog smatra da se radi o rizičnoj trudnoći, bez obzira na to koliko dugo je u radnom odnosu i koliko je poslodavaca izmenjeno u periodu koji ulazi u obračun naknade zarade. Naknada je uvek u visini 100% od zakonske osnovice, bilo da je isplaćuje poslodavac, bilo da se radi o naknadi posle 30 dana koja ide na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
  Pozdrav

Masa Majdanac 06. 12. 2020.

Postovani,
Prijavljena sam u jednoj firmi za stalno, dok u drugoj sam prijavljena pod ugovorom o dodatnom radu. Da li mozete da mi kazete da li imam pravo na trudnicko i porodiljsko na osnovu ova ugovora?

  Milan Predojević 07. 12. 2020.

  Poštovana
  Nemate pravo na naknadu zarade po osnovu ugovora o dopunskom radu. Na taj prihod se ne plaća naknada tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Marijana Milovanovic 06. 12. 2020.

Zdravo, molim vas za pojasnjenje.Trenutno radim ugovorom na odredjeno nepuno vreme 4h dnevno, tj 20 nedeljno. U proteklih 12 meseci,od radnog staza imam 3 pune zarade, 3 smanjene zbog covid situacije(samo isplata koju je davala drzava kao pomoc privatnicima), nakon toga 2 meseca bez posla i prijave, i od septembra ugovor koji sam pomenula na 4h dnevno. Trudna sam i zanima me, ukoliko bih otvorila bolovanje jer je lekar tako propisao, koliko bih primala novca? Da li se uzima prosek iako sam radila 12 meseci u prekidu?

  Milan Predojević 07. 12. 2020.

  Poštovana Marijana
  S obzirom da ste trenutno u radnom odnosu na nepuno radno vreme i naknada zarade tokom bolovanja zbog održavanja trudnoće bi bila za 20 sati nedeljno, a ne za 40 koliko iznosu puno radno vreme. Dakle izračunaće se naknada po radnom satu i dobijaćete za 4 sata dnevno. Što se tiče zakonske osnovice za naknadu zarade, uzima se prosečna zarada ostvarena u 12 meseci koji prethode mesecu započinjanja bolovanja zbog održavanja trudnoće. S obzirom da Vi niste ostvarili zaradu u svih 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za vreme za koje je ste ostvarili zaradu, a za mesece za koje niste ostvarili zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece.
  Pozdrav

Sabrina Mijajlovic Jankovic 29. 11. 2020.

Postovani, trenutno sam na trudnickom bolovanju, do sada sam primala trudnicko, medjutim sam obavestena da je firma pred bankrota i da nece biti plate za trenutne saposlene, pa nece biti ni doprinusi uplaceni, e sad me zanima posto nas RFZ-o isplacuje, da li nama koje se trenutno nalazimo na tr.bolovanje moze da se prekine idplata zbog ne isplacenih doprinusa? HVALA

  Milan Predojević 02. 12. 2020.

  Poštovana Sabrina
  Ukoliko Vaša firma ne plaća plate i doprinose za ostale zaposlene, nažalost ni Vi nećete dobiti naknadu zarade od RFZO. Uslov za ostvarivanje svih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja jeste da su uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje od strane obveznika plaćanja, u Vašem slučaju poslodavca. Pošto to nije slučaj, ne može se ostvariti ni pravo na nakandu zarade. Imate pravo na lečenje iako Vam knjižica nije overana, ali ne i pravo na naknadu plate.
  Pozdrav

Misa Markovic 29. 11. 2020.

Postovani,
Supruga ima staz dve godine preko omladinske zadruge, pre 15 dana su je prebacili na pp ugovor preko agencije. Kompletan staz je iz iste firme.
Da li joj se za trudnicko i porodiljsko obracunava staz koji ima preko omladinske zadruge?
Pozdrav,

  Milan Predojević 02. 12. 2020.

  Poštovani
  S obzirom da prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike zaposlene čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, naknada ostvarena po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima ne ulazi u osnovicu. Ako osiguranik nije ostvario zaradu ni u jednom od 12 meseci koji prethode mesecu pre nastupanja privremene sprečenosti za rad, osnov za naknadu zarade čini minimalna zarada utvrđena u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, za mesec za koji se isplaćuje naknada zarade. Što se tiče naknade tokom porodiljskog odsustva Vaša supruga će imati pravo na tzv ostale naknade. Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta utvrđuje se srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno trudničko bolovanje. Dakle tu se računaju prihodi po osnovu pp poslova.
  Pozdrav

Milica Grujic 11. 08. 2020.

Zdravo,otvorila sam trudnicko bolovanje 03.08. da li ce mi plata biti100% ili 65%? Hvala unapred

  Milan Predojević 12. 08. 2020.

  Poštovana Milice
  Zakonom o zdravstvenom osigurnju propisano je da u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, za prvih 30 dana privremene sprečenosti za rad visina naknade zarade, koju isplaćuje poslodavac iz svojih sredstava, obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade. Počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje se u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, odnosno iz budžeta RS. Prema tome, primaćete 100% plate.
  Pozdrav