Konkurs je istekao.

Vlada Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima

 


REPUBLIKA SRBIJA

VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd

 

Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima  i  člana  20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, oglašava        

  

JAVNI KONKURS ZA  POPUNJAVANJE
IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

  

I

  

I   Organ u kome se radno mesto popunjava
Ministarstvo finansija - Uprava za trezor

Centrala Beograd, Beograd, Pop Lukina 7-9

II Radna mesta koja se popunjavaju

1. Radno mesto za kontrolu kvaliteta i praćenje procesa kontrole
zvanje savetnik
Odeljenje za kontrolu kvaliteta i praćenje procesa kontrole
Sektor za centralnu harmonizaciju interne finansijske kontrole u javnom sektoru
5 izvršilaca

Opis poslova:

obavlja poslove vezane za kontrolu kvaliteta i praćenje procesa kontrole; analizira i prati sprovođenje Zakona o budžetskom sistemu; prati izvršenje finansijskih planova sa aspekta namene sredstava i izvora sredstava; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

fakultetsko obrazovanje ekonomskog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva  u  struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema, platnog  prometa, javnih nabavki, oblast javnih prihoda i javnih rashoda, kao i oblast materijalno-finansijskog poslovanja korisnika budžetskih sredstava - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine  logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Beograd, Pop Lukina 7-9.

2. Analitičar za direktno zaduženje Republike
zvanje mlađi  savetnik
Grupa za direktno zaduženje Republike,
Odeljenje za upravljanje spoljnim dugom,
Sektor za upravljanje javnim dugom
1 izvršilac

Opis poslova:

obavlja poslove vezane za spoljni dug Republike; učestvuje u saradnji sa ministarstvima kao direktnim korisnicima kreditnih aranžmana; pomaže u pripremi pregovora, pripremi dokumentacije i izvršenju spoljnog duga Republike; ostvaruje saradnju sa NBS o projekcijama potrebnih sredstava za otplatu godišnjih i višegodišnjih anuiteta i način njihovog obezbeđivanja; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

fakultetsko obrazovanje ekonomskog ili pravnog smera, završen pripravnički staž i 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru i aktivno znanje engleskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje oblasti  javnog duga, postupka pregovaranja,  planiranja potrebnih sredstava za izvršenje obaveza po spoljnom dugu - usmeno; poznavanje rada na računaru praktičnim radom na računaru; aktivno znanje engleskog jezika - pismeno, prevod teksta i usmeno; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno,  standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Beograd, Pop Lukina 7-9.

3. Organizator poslova registara
zvanje savetnik
Odeljenje za sistem računa i registre
Sektor za javna plaćanja i registre
1 izvršilac

Opis poslova:

učestvuje u pripremi posebnih instrukcija i pojašnjenja za potrebe unutrašnjih jedinica u izvršavanju međusobno povezanih poslova; sarađuje na pripremi uputstava, projektnih zahteva i procedura radi uvođenja novih programskih sistema, kao i praćenja njihove primene; izvršava poslove informisanja i drugih poslova, samostalno rešavanje složenih problema prema precizno utvrđenim metodama rada; izvršava poslove na ažuriranju i kontroli podataka u registrima; učestvuje u pripremi uputstava, projektnih zahteva i procedura, sarađuje u izradi, testiranju i uvođenju novih programskih sistema, kao i praćenje njihove pripreme; sarađuje sa unutrašnjim jedinicama Uprave, kao i drugim nadležnim organima po poslovima koji su međusobno povezani; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi:

fakultetsko obrazovanje ekonomskog, društvenog ili tehničkog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet).

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema i platnog prometa - usmeno; poznavanje rada na računaru (MS office, Internet) - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Beograd, Pop Lukina 7-9.

4. Projektant tehničkih sistema
zvanje samostalni  savetnik
Odeljenje za tehničku i sistemsku podršku
Sektor za informacione tehnologije
1 izvršilac

Opis poslova:

realizacija, održavanje projekata i nadzor nad funkcionisnjem sistemsko-tehničkih komponenti informacionog sistema, operativnih i drugih softverskih sistema, kao i aktivne mrežne opreme i drugih programsko-tehničkih komponenti; izrađuje predloge i prati sprovođenje radnih procedura; izrađuje i kompletira tehničku dokumentaciju; usklađuje programsko-tehničke projekte sa krajnjim korisnicima; prati trendove u oblasti  informatike i predlaganje rešenja za unapređenje softvera i hardvera koji se koriste u Upravi; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi:

fakultetsko  obrazovanje elektrotehničkog, organizacinog, prirodno-matematičkog ili računarskog i tehničkog smera, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, posedovanje specijalističkog usmerenja u jednoj od ključnih oblasti (operativni i drugi softverski sistemi, zaštita, aktivna mrežna i druga računarska oprema) i posedovanje pasivnog znanja engleskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje problematike nadzora nad funkcionisanjem sistemsko-tehničkih komponenti informacionog sistema, operativnih  i drugih softverskih sistema, kao i aktivne mrežne opreme i drugih programsko tehničkih komponenti, praćenje trendova u oblasti informatike i predlaganje mogućih  rešenja za unapređenje softvera i hardvera - usmeno; pasivno znanje engleskog jezika - usmeno; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Beograd, Pop Lukina 7-9.

5. Sistem inženjer
zvanje mlađi savetnik
Odeljenje za tehničku i sistemsku podršku
Sektor za informacione tehnologije
2 izvršioca

Opis poslova:

učestvuje u instaliranju, održavanju, nadzoru, dijagnosticiranju i administriranju sistema za rad sa bazama podataka; učestvuje u izradi predloga radnih procedura; izrađuje tehničku dokumentaciju;  obavlja stručnu instruktažu krajnjih korisnika; prati trendove u oblasti informatike i predlaganje rešenja za unapređenje softvera i hardvera koji se koriste u Upravi; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi:

fakultetsko obrazovanje elektrotehničkog ili informatičko-računarskog i tehničkog smera, završen pripravnički staž i 1 godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, posedovanje specijalističkog usmerenja u jednu od ključnih oblasti (operativni i drugi softverski sistemi, zaštita, aktivna mrežna i druga računarska oprema), posedovanje pasivnog znanja engleskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje instaliranja,  održavanja i administriranja sistemsko-tehničkih komponenti informacionog sistema, operativnih i drugih softverskih sistema, kao i sistema za upravljanje bazama podataka - usmeno; pasivno znanje engleskog jezika - usmeno; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Beograd, Pop Lukina 7-9.

6. Kontrolor  kvaliteta  projekta
zvanje savetnik
Projektni  centar
Sektor za informacione tehnologije
1 izvršilac

Opis poslova:

vrši kontrolu kvaliteta projekata i formiranje prateće dokumentacije, učestvovanje u izradi korektivnog plana kontrole kvaliteta projekata; učestvuje u radu timova za uvođenje standarda, procedura i propisa; sprovodi aktivnosti u primeni i poboljšanju sistema kvaliteta i realizacije postojećih industrijskih standarda; prati stručnu literaturu iz oblasti kontrole i upravljanja projektima i sprovođenje delova programa za informisanje i obuku zaposlenih u Upravi iz oblasti kontrole i upravljanja projektima; obavljanje i drugih poslova po nalogu rukovodioca Projektnog centra.

Uslovi:

fakultetsko obrazovanje elektrotehničkog, organizacionog, prirodno-matematičkog  ili informatičko-računarskog i tehničkog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, posedovanje znanja iz oblasti kontrole kvaliteta projekata, posedovanje aktivnog znanja engleskog jezika.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje sistema kvaliteta i realizacije postojećih industrijskih standarda, kao i trendova u oblasti informatike i predlaganje rešenja za unapređenje softvera i hardvera, kao i znanja iz oblasti kontrole kvaliteta projekata -  usmeno; aktivno znanje engleskog jezika - pismeno,  prevod i  usmeno; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada:

Beograd, Pop Lukina 7-9.

7. Radno mesto za primenu propisa i normativne poslove
zvanje samostalni savetnik

Odeljenje za normativne i pravne poslove
Sektor za normativne i pravne poslove i kontrolu poslovnih procedura
1 izvršilac

Opis poslova:

učestvuje u izradi predloga zakona kojima se uređuju poslovi iz nadležnosti Uprave; daje stručno mišljenje iz delokruga Uprave na nacrte zakona i drugih pravnih akata čiji su predlagači drugi organi državne uprave; vrši analizu i prati propise iz delokruga rada Odeljenja; vrši pripremu akata i stručnih mišljenja i odgovora na zahteve unutrašnjih jedinica Uprave; učestvuje u izradi metodoloških uputstava i direktiva za rad unutrašnjih jedinica Uprave u primeni propisa iz nadležnosti Uprave; izrađuje informacije radi njihovog objavljivanja za potrebe Uprave, kao i informacija za potrebe ministarstva;  obavljanje i drugih poslova po nalogu načelnika Odeljenja.

Uslovi:

fakultetsko obrazovanje pravnog ili ekonomskog smera, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet).

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje  zakonskih  propisa iz oblasti javnih finansija i propisa koji se odnose na rad Vlade - usmeno; poznavanje rada na računaru (MS Office, Internet) - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Beograd, Pop Lukina 7-9.

8. Radno mesto za javna plaćanja
zvanje savetnik
Odeljenje za javna plaćanja
Filijala Kruševac
1 izvršilac

Opis poslova:

obavlja poslove vezane za razvoj i primenu sistema računa i prati podatke o izvršenom platnom prometu; koordinira poslove na prikupljanju podataka iz oblasti javnog duga, javnih preduzeća, poljoprivrednih gazdinstava i obrade ličnih primanja za direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava; obavlja kontrolu dokumenata (formalna, računska, suštinska i kontrola zakonitosti), svih naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika budžetskih sredstava republičkih i lokalnih vlasti; izrađuje nacrte rešenja i učestvuje u predlaganju rešenja za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti koje su utvrđene kontrolom u internom postupku; vrši kontrolu i ispravke završnih računa i prati izvršenje naloga za prinudnu naplatu; obavlja kontrolu prijema i obrade zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na  subvencije i druge finansijske podstcaje poljoprivrednih gazdinstava; obavlja unos podataka iz izvorne dokumentacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

fakultetsko obrazovanje ekonomskog ili društvenog smera, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast javnih finansija, budžetskog  sistema i platnog prometa - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Kruševac, Trg  mladih br. 1.

9. Evidentičar u kontroli
zvanje referent
Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Filijala Pančevo
2 izvršioca

Opis poslova:

obavlja  prijem i kontrolu (formalna i računska) naloga za korišćenje sredstava sa računa korisnika budžetskih sredstava republičkih i lokalnih vlasti; obavlja overu primljenih naloga i vodi potrebne evidencije za rad sa indirektnim korisnicima budžetskih sredstava, inicira otklanjanje uočenih grešaka na nalogu (šifra plaćanja i dr.); vrši kontrolu i ispravke završnih računa i prati izvršenje naloga za prinudnu naplatu; obavlja kontrolu prijema i obrade zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i prijem i obradu zahteva za ostvarivanje prava na subvencije i druge finansijske podstcaje poljoprivrednih gazdinstava; obavlja unos podataka sa izvorne dokumentacije, rešava sporne slučajeve kod uočenih nedostataka u svim fazama rada na pripremi podataka i po potrebi rešava reklamacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

srednje obrazovanje ekonomskog, društvenog ili tehničkog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema, platnog  prometa i registracije poljoprivrednih  gazdinstava - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada: 

Pančevo,  Masarikova br. 2.

10. Radno mesto za vođenje i kontrolu budžetskih evidencija
zvanje referent
Odeljenje za javna plaćanja i fiskalnu statistiku
Filijala Pančevo
1 izvršilac

Opis poslova:

kontrolisanje ispravnosti dokumentacije i propisanih knjigovodstvenih evidencija; kontrolisanje primene uputstva o uplati i raspodeli javnih prihoda i izrada izveštaja i informacija; vođenje evidencije Registra računa budžetskih korisnika; obavlja računsku, logičku i uporednu kontrolu podataka iz godišnjih računa i statističkih izveštaja i otklanja uočene propuste; obavlja otvaranje i ukidanje podračuna budžetskih korisnika, promena oznake trezora računa budžetskih korisnika za teritoriju Republike; izdavanje potvrde o kumulativnom prometu, prosečnom dnevnom stanju za budžetske korisnike; obavlja naplatu tarife pri gašenju podračuna budžetskih korisnika; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

srednje obrazovanje ekonomskog, društvenog ili tehničkog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast javnih finansija, budžetskog  sistema i platnog prometa - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno. 

Mesto rada:

Pančevo,  Masarikova br. 2.

11. Radno mesto za opšte poslove
zvanje referent

Filijala Kosovska Mitrovica
1 izvršilac

Opis poslova:

obavlja prijem i distribuciju pošte i drugih materijala u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i vodi delovodnik primljene i ekspedovane pošte; klasira i čuva predmete do predaje arhivi i vodi potrebne evidencije; obavlja kontrolu obračuna o utrošku novca za poštu, vodi kontrolnik za poštarinu; rukuje i čuva pečate i štambilje i odgovara za njihovu pravilnu upotrebu; vodi evidencije o prisutnosti na radu i izrađuje izveštaje i spiskove na osnovu kojih zaposleni ostvaruju zaradu i naknadu zarade; stara se o nabavci i distribuciji kancelarijskog i drugog potrošnog materijala za potrebe filijale; vodi magacin potrošnog materijala; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Uslovi:

srednje obrazovanje ekonomskog,  društvenog ili tehničkog smera, najmanje 2 godine radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računaru.

U izbornom postupku proveravaju se:

poznavanje propisa koji regulišu oblast kancelarijskog poslovanja - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada:

Kosovska Mitrovica, Svetog Save br. 22.

III Adresa na koju se podnose prijave:

Ministarstvo finansija - Uprava za trezor, Centrala Beograd, Pop Lukina 7-9, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs".

IV Lice zaduženo za obaveštenja: Dragica Čokanović i Darko Alempijević, tel: 011/3202-317.

 


II ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA

Uslovi za rad na svim radnim mestima:

državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

Rok za podnošenje prijava:

rok za podnošenje prijava je 16.03.2009.

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; overena fotokopija radne knjižice; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci; original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog odgovarajućeg dokumenta o poznavanju engleskog jezika za radna mesta pod rednim brojevima 1, 2 i 3 u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava; original ili overena fotokopija uverenja o položenom strukovnom ispitu za radna mesta pod rednim brojevima 5 i 7 u Ministarstvu pravde - Upravi za izvršenje zavodskih sankcija.

Napomene:

Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.

Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta u okviru jednog organa podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.

 Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije", dnevnom listu „Politika", web stranici Službe za upravljanje kadrovima: www.suk.gov.rs i u glasilu Nacionalne službe za zapošljavanje.

 

Napomena: Poslovi.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano.


Koliko ste zadovoljni dobijenim informacijama:

o kompaniji?

  • Prosečna ocena: 2.00
  • Broj glasova: 5

o uslovima za ovu poziciju?

  • Prosečna ocena: 3.00
  • Broj glasova: 7

o zadacima za ovu poziciju?

  • Prosečna ocena: 2.50
  • Broj glasova: 6

o tome šta poslodavac nudi?

  • Prosečna ocena: 2.33
  • Broj glasova: 6
Ocenite

Ocenjivanje oglasa je anonimno

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.