Konkurs je istekao.

Vlada Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima


REPUBLIKA SRBIJA
VLADA
Služba za upravljanje kadrovima
Beograd


Na osnovu člana 54. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS", br. 79/05, 81/05 - ispravka, 83/05 - ispravka, 64/07 i 67/07 - ispravka) i  člana  20. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS", broj 41/07 - prečišćen tekst), Služba za upravljanje kadrovima oglašava

           

JAVNI KONKURS ZA  POPUNJAVANJE

IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

  

I

  

I   Organ u kome se radna mesta popunjavaju
Uprava za zajedničke poslove republičkih organa

Beograd, Nemanjina 22-26

  

II  Radna mesta koja se popunjavaju

1. Likvidator
zvanje referent
Odsek za finansijsko - računovodstvene poslove
Sektor za finansijsko- materijalne poslove
2 izvršioca

Opis poslova radnog mesta:

vrši prijem i kontrolu zakonitosti, tačnosti i ispravnosti finansijsko - materijalne dokumentacije; izrađuje zahteve za preuzimanje obaveza i zahteve za plaćanje knjigovodstvenih isprava, sa kontiranjem; evidentira i prati rokove za izmirenje finansijskih obaveza i naplatu potraživanja; vrši obračun poreza, doprinosa i drugih obaveza; vrši obračun dnevnica i putnih troškova; vodi analitičku i drugu evidenciju i usklađuje podatke sa knjigovodstvenim podacima; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Srednja stručna sprema ekonomskog smera, položen državni stručni ispit, dve godine radnog iskustva u struci,  poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o budžetskom sistemu i Uredbe o budžetskom računovodstvu - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

 

2. Poslovi radnih odnosa
zvanje savetnik
Odsek za kadrove
Odeljenje za pravne, kadrovske i opšte poslove
Sektor za pravne i informatičko -dokumentacione poslove
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

obavlja poslove u vezi  ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti državnih službenika, nameštenika i ostalih zaposlenih; izrađuje odluke i rešenja iz oblasti radnih odnosa; izrađuje plan godišnjih odmora; pruža stručnu pomoć državnim službenicima, nameštenicima i ostalim zaposlenima u ostvarivanju prava iz radnog odnosa; stara se o primeni propisa u oblasti unapređenja razvoja kadrova; sastavlja izveštaje i daje informacije iz oblasti radnih odnosa; izrađuje ugovore o radu i druga akta za nameštenike, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Visoka stručna sprema  Pravni fakultet,  položen državni stručni ispit, tri godine radnog iskustva u struci,  poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o državnim službenicima i podzakonskih propisa, Zakona o radu i Opšteg kolektivnog ugovora - usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština komunikacije - usmeno.

3. Poslovi pripreme dokumentacije i sprovođenje postupka javnih nabavki
zvanje savetnik
Odsek za javne nabavke radova i usluga
Odeljenje za sprovođenje postupka javnih nabavki
Sektor za pravne i informatičko -dokumentacione poslove
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

obavlja poslove javnih nabavki, radova i usluga, izrađuje odluke, rešenja i pozive ponuđačima; priprema konkursnu dokumentaciju; sačinjava odluke i obaveštenja ponuđačima; sprovodi postupak javne nabavke male vrednosti radova i usluga, izrađuje ugovore i anekse ugovora; stara se o rokovima za zaključenje ugovora; prikuplja podatke i sarađuje sa sektorima u Upravi; priprema obaveštenja o dodeli ugovora za „Službeni glasnik RS"; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Visoka stručna sprema Pravni ili Ekonomski fakultet, položen državni stručni ispit, tri godine radnog iskustva u struci.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih propisa donetih na osnovu tog zakona i Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno; veština komunikacije - usmeno.

 

4. Administrativno operativni poslovi
zvanje referent
Odsek za javne nabavke dobara
Odeljenje za sprovođenje postupka javnih nabavki
Sektor za pravne i informatičko -dokumentacione poslove
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

obavlja informatičko operaterske poslove; vrši tehničku kontrolu tačnosti i ispravnosti unetih podataka; izrađuje tabele, uporedne preglede i tehničke specifikacije u konkursnoj dokumentaciji; stara se o evidencionom broju svih vrsta javnih nabavki; obavlja daktilografske poslove i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu: Srednja stručna sprema pravno - birotehničkog, ekonomskog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit, dve godine radnog iskustva u struci, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru;  veština komunikacije - usmeno.

 

5. Poslovi prijema i klasifikacije pošte
zvanje referent
Pisarnica Vlade
Odeljenje za administrativne poslove
Sektor za administrativne i birotehničke poslove
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

poslovi prijema pošiljaka i podnesaka; otvaranje, pregledanje i raspoređivanje akata; unos podataka u terminal, štampanje omota, vođenje evidencije; zavođenje, evidentiranje, združivanje predmeta, arhiviranje i čuvanje predmeta za tekuću i prethodne godine; obaveštavanje organa o kretanju predmeta; prijem materijala za ekspedovanje; obavlja i druge poslove  po nalogu šefa Pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit, dve godine radnog iskustva u struci, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o državnoj upravi i Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru;  veština komunikacije - usmeno.

 

6. Poslovi vođenja rokovnika
zvanje referent
Pisarnica republičkih organa uprave
Odeljenje za administrativne poslove
Sektor za administrativne i birotehničke poslove
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

poslovi prijema, kontrole i ulaganja predmeta u rokovnike; vođenje, pregledanje, razvođenje predmeta iz rokovnika po knjigama rokova; vođenje imeničkih registara i predmeta; upisivanje pošte u knjigu evidencije; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit, dve godine radnog iskustva u struci, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o državnoj upravi i Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru;  veština komunikacije - usmeno.


7. Administrativni poslovi
zvanje referent
Pisarnica republičkih organa uprave
Odeljenje za administrativne poslove
Sektor za administrativne i birotehničke poslove
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

vrši prijem i razvrstavanje predmeta po republičkim organima; vrši razvrstavanje predmeta po unutrašnjim jedinicama u okviru republičkog organa za koji je zadužen; vrši upisivanje u primopredajne zapisnike i dostava organima u rad; prima rešene predmete, kovertira, otprema i daje strankama obaveštenja; obavlja i druge poslove iz delokruga Pisarnice po nalogu šefa Pisarnice.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera ili gimnazija, položen državni stručni ispit, dve godine radnog iskustva u struci, znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o državnoj upravi i Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru;  veština komunikacije - usmeno.

 

III Mesto rada

Beograd, Nemanjina 22-26, osim za radno mesto pod brojem 5, Beograd, Nemanjina br. 11.

 IV Adresa na koju se podnose prijave

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa, Beograd, Nemanjina 22-26, sa naznakom „Za javni konkurs".

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o  konkursu

Zoran Dimić, tel: 011/3611-298,  Uprava za zajedničke poslove republičkih organa.

 

II

  

 I   Organ u kome se radno mesta popunjava
Ministarstvo finansija

Beograd, Kneza Miloša 20.

 

II  Radno mesto koje se popunjava
1. Radno mesto
za inspekcijski nadzor nad radom preduzeća za reviziju

zvanje samostalni savetnik
Grupa za inspekcijski nadzor preduzeća za reviziju
Odeljenje za računovodstvo i reviziju
Sektor za finansijski sistem
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

vrši inspekcijski nadzor preduzeća za reviziju i vodi upravni postupak; sačinjava zapisnik i druga pojedinačna upravna akta u vezi sa izvršenim inspekcijskim nadzorom, priprema program i plan rada inspekcijskog nadzora, obavlja  poslove u vezi izdavanja i oduzimanja dozvola za rad preduzećima za reviziju, vodi registar preduzeća za reviziju i vrši nadzor nad radom Komore ovlašćenih revizora, prati propise i međunarodne i domaće standarde iz oblasti revizije, sačinjava analize i informacije u vezi primene propisa iz oblasti revizije, naročito u vezi zakonitosti poslovanja preduzeća za reviziju; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Grupe.

Uslovi za rad na radnom mestu:

fakultet ekonomskih ili pravnih nauka, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, položen državni stručni ispit, znanje engleskog jezika i znanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Zakona o računovodstvu i reviziji, Zakona o privrednim društvima, Zakona o opštem upravnom postupku - usmeno; znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; znanje engleskog jezika - pismeno, test; organizacione sposobnosti i veština komunikacije - usmeno.

 

III  Mesto rada

Beograd, Kneza Miloša 20.

IV  Adresa na koju se podnose prijave

Ministarstvo finansija, Beograd, Kneza Miloša 20, sa naznakom „Za javni konkurs".

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu

Gordana Salijević, tel: 011/3642-665, Odeljenje za ljudske resurse, Sekretarijat Ministarstva finansija.

 

III

  

  

I   Organ u kome se radno mesto popunjava
Ministarstvo trgovine i usluga

Beograd, Nemanjina 22-26.

  

II  Radno mesto koje se popunjava

1. Radno mesto za kancelarijsko - administrativne poslove
zvanje referent
Odsek za opšte poslove
Sekretarijat ministarstva
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

Vrši prijem, razvrstavanje i evidenciju pošte i predmeta u Odseku, iste dostavlja neposrednim obrađivačima i prati, čuva i razvrstava predmete po oblastima, ekspeduje poštu, umnožava akta i sva druga dokumenta od značaja za rad Odseka; sređuje, čuva i arhivira materijale iz delokruga rada; priprema i realizuje postupak izdavanja propusnica za zaposlene u Ministarstvu i vodi evidenciju o izdatim propusnicama; stara se o popravkama i održavanju postojeće opreme u Ministartsvu; vodi evidenciju o prisutnosti na poslu; izrađuje i ekspeduje opšte dopise u komunikaciji sa drugim unutrašnjim jedinicama u Ministarstvu, sarađuje sa Upravom za zajedničke poslove republičkih organa radi prikupljanja podataka i razmene informacija u cilju realizacije poslova radnog mesta; prikuplja podatke za potrebe izrade izveštaja o radu Odseka i obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Srednja stručna sprema društvenog ili tehničkog smera; položen državni stručni ispit; najmanje dve godine radnog iskustva u struci;  poznavanje rada na računaru (Word, Excel).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno; poznavanje rada na računaru (Word, Excel) - praktičnim radom na računaru; organizacione sposobnosti i  veština komunikacije - usmeno.

 

III  Mesto rada

Beograd.

IV  Adresa na koju se podnose prijave

Ministarstvo trgovine i usluga, Sekretarijat ministarstva, Odeljenje za ljudske resurse, Nemanjina 22-26, 10. sprat, Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs".

V Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o konkursu

Bisera Kabadajić ili Radmila Ćećez, tel: 011/361-63-08 i 363-17-84, Odeljenje za ljudske resurse, Sekretarijat ministarstva.

 

IV

  

  

I   Organ u kome se radno mesto popunjava
Zavod za intelektualnu svojinu

Beograd, Kneginje Ljubice 5.

  

II  Radno mesto koje se popunjava

1. Radno mesto za odnose sa javnošću i državnim organima
zvanje savetnik
Odsek za diseminaciju informacija
Sektor za informacione usluge
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

uređuje sajt Zavoda; izrađuje Informator; pruža informacije medijima o radu Zavoda i o aktuelnostima u oblasti intelektualne svojine; organizuje savetovanja i seminare iz oblasti intelektualne svojine namenjene edukaciji različitih interesnih grupa; priprema propagandne materijale Zavoda; priprema eksponate i oprema štand Zavoda na sajmovima i izložbama pronalazaka; formira i ažurira baze podataka odluka Zavoda vezanih za sticanje prava industrijske svojine; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

Fakultet društvenih ili tehničkih nauka, položen državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru (MS Office).

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje delokruga Zavoda za intelektualnu svojinu, poznavanje opštih pojmova o intelektualnoj svojini i svrha zaštite intelektualne svojine - pismeno, test; znanje engleskog jezika - pismeno, prevod i usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veština analitičkog i logičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno.

 

III Mesto rada

Beograd, Kneginje Ljubice 5.

IV  Adresa na koju se podnose prijave

Zavod za intelektualnu svojinu, Beograd, Kneginje Ljubice 5, sa naznakom „Za javni konkurs".

V Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu

Gordana Andrejić, tel: 011/2025-903, Zavod za intelektualnu svojinu.

 

V

  

I   Organ u kome se radna mesta popunjavaju
Ministarstvo finansija - Poreska uprava

Beograd, Save Maškovića 3-5.

 

II   Radna mesta koja se popunjavaju

1. Inspektor poreske policije
zvanje savetnik
Odsek za procenu rizika i informatiku
Odeljenje za analitiku i informatiku
Sektor poreske policije, Centrala
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

vrši sistemsku obradu podataka primenom statističko-matematičkih metoda iz internih i eksternih registara i drugih izvora; vrši procenu rizika i selektovanje poreskih obveznika za provere na terenu. Učestvuje u izradi i implementaciji softverskih metodoloških rešenja za praćenje i suzbijanje pojedinih oblika poreskih krivičnih dela, formira i održava baze podataka Sektora. Pruža informatičku podršku organizacionim jedinicama Sektora. Vrši i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

VSS - pravnog ili ekonomskog smera, prirodno-matematički ili elektrotehnički fakultet; položen državni stručni ispit; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; osposobljenost za rad na računaru; sistematičnost i komunikativnost u radu.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Krivičnog zakonika, Zakona o krivičnom postupku i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji -pismenim radom i usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Beograd.

 

2. Administrativni poslovi
zvanje referent
Odsek poreske policije Kikinda
Odsek poreske policije 2 u regionalnom odeljenju
Regionalno odeljenje poreske policije Novi Sad, Sektor poreske policije, Centrala
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

stara se o korespodenciji šefa Odseka. Organizuje raspored šefa Odseka. Obavlja administrativne poslove, distribuira, evidentira dopise, naloge, naredbe i dr. Obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:  

SSS - društvenog, ekonomskog ili tehničkog smera; položen državni stručni ispit; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; poznavanje rada na računaru.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacione sposobnosti - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada: Kikinda.

  

3. Inspektor poreske policije
zvanje savetnik
Odsek poreske policije Leskovac
Odsek poreske policije 2 u regionalnom odeljenju
Regionalno odeljenje poreske policije Niš
Sektor poreske policije, Centrala
1 izvršilac

Opis poslova radnog mesta:

neposredno preduzima operativne mere i radnje na otkrivanju poreskih krivičnih dela i njihovih izvršilaca, vrši uvid u poslovne knjige i knjigovodstvenu dokumentaciju. Poziva lica u svojstvu građanina ili osumnjičenog; obavlja razgovore s poreskim obveznicima i drugim licima u cilju prikupljanja obaveštenja o krivičnim delima i izvršiocima. Sarađuje s organima unutrašnjih poslova, tužilaštvima i drugim organima i postupa po nalozima sudova. Sastavlja krivične prijave i podnosi ih nadležnim tužilaštvima. Vrši i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

Uslovi za rad na radnom mestu:

VSS - pravnog ili ekonomskog smera; položen državni stručni ispit; radno iskustvo u struci od najmanje tri godine; poznavanje rada na računaru; sistematičnost, komunikativnost i sklonost timskom radu.

Stručne osposobljenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

poznavanje Krivičnog zakonika, Zakona o krivičnom postupku i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji - pismeno, pismeni rad i usmeno; poznavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru; veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacione sposobnosti i sklonost timskom radu - pismeno, standardizovani testovi; veština komunikacije - usmeno.

Mesto rada:  Leskovac.


III  Adresa na koju se podnose prijave

Poreska uprava, Centrala, Beograd, Save Maškovića 3-5, sa naznakom „Za javni konkurs".

IV Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu

Ranka Zrnić, tel: 011/3950-524.

 

VI

 

ZAJEDNIČKO ZA SVA RADNA MESTA

 

Uslovi za rad na svim radnim mestima u organima državne uprave:         

Državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

  

Rok za podnošenje prijava na konkurs:

Rok za podnošenje prijava je do 28.11.2008.. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije".

 

Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

 • prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • overena fotokopija radne knjižice;
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima;
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci.

 

Napomene:

          

 • Za sva radna mesta radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
 • Saglasno članu 64. Zakona o državnim službenicima, kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu u trajanju od 6 meseci. Kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit mogu se primiti na rad pod uslovom da polože državni stručni ispit do okončanja probnog rada.
 • Kandidati koji konkurišu na dva ili više radnih mesta u istom organu podnose pojedinačne prijave u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražena dokumenta.
 • Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu
 •  Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu, kao i nepotpune i neblagovremene prijave biće odbačene.

 

 

Napomena: Poslovi.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano.


Koliko ste zadovoljni dobijenim informacijama:

o kompaniji?

 • Prosečna ocena: 3.00
 • Broj glasova: 16

o uslovima za ovu poziciju?

 • Prosečna ocena: 2.56
 • Broj glasova: 9

o zadacima za ovu poziciju?

 • Prosečna ocena: 2.71
 • Broj glasova: 14

o tome šta poslodavac nudi?

 • Prosečna ocena: 3.14
 • Broj glasova: 7
Ocenite

Ocenjivanje oglasa je anonimno

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.