Svi tekstovi - Milan Predojevic

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

nov 27

Godišnji odmor nakon bolovanja

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Uređujući pravo na odmor radnika, Zakon o radu definiše da zaposleni imaju pravo na sledeće vrste odmora: pravo na odmor u toku rada (tzv.pauza), pravo na dnevni odmor (između dva radna dana), pravo na nedeljni odmor (bar jedan dan sedmično) i godišnji odmor, koji za celu kalendarsku godinu traje najmanje 20 radnih dana, a čiji […]

oct 30

Naknada štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo na godišnji odmor jedno je od osnovnih prava zaposlenog. Ustav Republike Srbije, u delu koji se odnosi na ljudska prava i slobode, garantujući pravo na rad, jemči i pravo na plaćeni godišnji odmor (GO). Prema najvišem pravnom aktu Srbije pravo na plaćeni godišnji odmor spada u neotuđivo ustavno pravo zaposlenih. Ovog prava zaposleni se ne […]

oct 13

Pravo zaposlenih na topli obrok

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Pravo zaposlenih na naknadu svih troškova koji nastaju u vezi sa radom regulisano je članom 118. Zakona o radu. Zakon o radu određuje da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to: 1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom […]

sep 15

Kako otkazati ugovor o radu i šta ako se predomislite nakon što ste dali otkaz

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Odredbama Zakona o radu, koje uređuju prestanak radnog odnosa, poslodavcima se nameću određene obaveze prilikom davanja otkaza zaposlenom. Pritom, poslodavac mora strogo da poštuje otkaznu proceduru. Ukoliko do otkaza dođe mimo razloga koje zakon propisuje, ili se otkazni postupak ne sprovede u skladu sa zakonom, rešenje o otkazu može na sudu da bude poništeno kao […]

jul 28

DODATNI POSAO TOKOM PORODILJSKOG ODSUSTVA?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta je period koji se uglavnom vezuje za oporavak porodilje od trudnoće i samog porođaja, te za podizanje bebe. Zbog toga zakon zaposlene majke oslobađa obaveze da neko vreme rade nakon porođaja. Cilj je da tako oslobođene radnih obaveza, uz naknadu pune zarade, na miru mogu da […]

jul 21

Kada imate pravo na godišnji odmor?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Usred smo sezone godišnjih odmora, što povlači mnoga pitanja u vezi sa ostvarivanjem ovog prava zaposlenog. Ovim tekstom pokušaćemo da u najkraćim crtama definišemo osnovna pravila koja poslodavci moraju poštovati u vezi sa trajanjem, rokovima i načinom korišćenja godišnjeg odmora. I Šta kaže zakon? Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle […]

jun 30

Šta ako dobiješ otkaz kao tehnološki višak

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

Zakonom o radu određeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje, ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze ili ne poštuje radnu disciplinu. Osim navedenih razloga, postoje i razlozi za otkaz koji ni na koji način […]

jun 16

NE POTPISUJTE ova dokumenta o radu!

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

U praksi se često dešava da tokom trajanja radnog odnosa zaposleni potpisuju razna dokumenta. Iz različitih razloga, koji se ogledaju što u nepoverenju koje vlada između dve strane, što u strahu zaposlenog da može da trpi posledice, mnogi se pitaju da li da potpišu akt kada to od njih zahteva poslodavac. Premda je teško predvideti […]

1 2 3 13