Arhiva članaka za "Pravnik odgovara"

jul 06

Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje I deo

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

  Penzijsko i invalidsko osiguranje predstavlja vid socijalnog osiguranja. Socijalno osiguranje, koje najvećim delom funkcioniše na principu obaveznosti (doprinose za to osiguranje plaćaju svi radni ljudi) i solidarnosti (doprinose uplaćuju svi, a prava ostvaruju samo osiguranici kod kojih nastupi neki od socijalnih rizika), obezbeđuje zdravstvenu zaštitu i materijalna davanja u slučaju nastanka pojedinih socijalnih rizika, […]

jun 19

Radno vreme i prekovremeni rad II deo

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

U prethodnom postu  bilo je reči o tome šta se smatra punim, a šta nepunim radnim vremenom, na osnovu čega se utvrrđuje skraćeno radno vreme i kako se vrši raspodela radnog vremena. Preraspodela radnog vremena Poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena kada to zahteva priroda delatnosti, organizacija rada, bolje korišćenje sredstava rada, racionalnije korišćenje radnog vremena […]

jun 17

Radno vreme i prekovremeni rad I deo

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Radno vreme definisano je domaćim Zakonom o radu kao „vremenski period u kome je zaposleni dužan, odnosno raspoloživ da obavlja poslove prema nalozima poslodavca, na mestu gde se poslovi obavljaju, u skladu sa zakonom“, što je u skladu sa pojmom radnog vremena u zemljama Evropske unije. Zakon precizira da se radnim vremenom ne smatra vreme […]

jun 05

Šta sve treba da znate o stručnom usavršavanju i stručnom osposobljavanju – pripravnici i volonteri

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Teme koje obrađujemo u ovom tekstu najznačajnije su za mlade ljude, odnosno sve one koji se nalaze na samom početku svoje profesionalne karijere. Period nakon završetka školovanja, a pre zasnivanja radnog odnosa, često je obeležen upravo pripravničkim stažom ili stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem. Za osobu koja nema radnog iskustva u zanimanju za koje se školovala, […]

maj 16

Prestanak radnog odnosa i otpremnina

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Kada govorimo o isplati otpremnine kao dužnosti poslodavca, odnosno pravu zaposlenog, na početku treba reći da je Zakon o radu propisuje u dva slučaja: pri odlasku zaposlenog u penziju i kod prestanka radnog odnosa zaposlenog ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, to […]

apr 02

Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu. Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje. Sa druge strane, pravo na […]

mar 10

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Postoje poslovi koji su po svojoj prirodi takvi da poslodavac ne mora sa osobom koju angažuje da zaključuje ugovor o radu, već to može biti i ugovor van radnog odnosa.Jedan od vrlo čestih oblika rada van radnog odnosa je ugovor o privremenim i povremenim poslovima. To su poslovi takve prirode da se ne obavljaju tokom […]

feb 27

Šta sve mora da sadrži Ugovor o radu

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Ugovor o radu se zaključuje između poslodavca i zaposlenog i njime se zasniva radni odnos. Postoje i drugi oblici radnog angažovanja gde se ne zaključuje ugovor o radu i ne postoji radni odnos (rad van radnog odnosa gde spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu i dr.). Velika je razlika u obimu prava, jer […]