Arhiva članaka za "Pravnik odgovara"

jun 05

Šta sve treba da znate o stručnom usavršavanju i stručnom osposobljavanju – pripravnici i volonteri

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Teme koje obrađujemo u ovom tekstu najznačajnije su za mlade ljude, odnosno sve one koji se nalaze na samom početku svoje profesionalne karijere. Period nakon završetka školovanja, a pre zasnivanja radnog odnosa, često je obeležen upravo pripravničkim stažom ili stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem. Za osobu koja nema radnog iskustva u zanimanju za koje se školovala, […]

maj 16

Prestanak radnog odnosa i otpremnina

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

Kada govorimo o isplati otpremnine kao dužnosti poslodavca, odnosno pravu zaposlenog, na početku treba reći da je Zakon o radu propisuje u dva slučaja: pri odlasku zaposlenog u penziju i kod prestanka radnog odnosa zaposlenog ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, to […]

apr 02

Trudničko bolovanje – ostvarivanje prava

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Pre svega, treba razgraničiti pravo na trudničko bolovanje i pravo na porodiljsko odsustvo, koji su različito regulisani, i drugačije su institucije zadužene za njihovu isplatu. Trudničko bolovanje je pravo vezano za zdravstveno osiguranje zaposlenih koje je regulisano Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a isplatu naknade vrši Republički fond za zdravstveno osifuranje. Sa druge strane, pravo na […]

mar 10

Ugovor o privremenim i povremenim poslovima

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Postoje poslovi koji su po svojoj prirodi takvi da poslodavac ne mora sa osobom koju angažuje da zaključuje ugovor o radu, već to može biti i ugovor van radnog odnosa.Jedan od vrlo čestih oblika rada van radnog odnosa je ugovor o privremenim i povremenim poslovima. To su poslovi takve prirode da se ne obavljaju tokom […]

feb 27

Šta sve mora da sadrži Ugovor o radu

Autor: Brankica Srdić | Pravnik odgovara

Ugovor o radu se zaključuje između poslodavca i zaposlenog i njime se zasniva radni odnos. Postoje i drugi oblici radnog angažovanja gde se ne zaključuje ugovor o radu i ne postoji radni odnos (rad van radnog odnosa gde spadaju: privremeni i povremeni poslovi, ugovor o delu i dr.). Velika je razlika u obimu prava, jer […]

1 3 4 5