Kada izostaje trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

avg 30

Trudnoća, a potom i rano roditeljstvo predstavljaju veoma važan i osetljiv periodu u  životu svake žene i njene porodice. Siguran i pravovremen priliv prihoda je u tom smislu veoma važan, te su mnoga pitanja  pravne prirode koja stižu sajtu Poslovi.infostud.com vezana za naknade koje se trudnicama i porodiljama isplaćuju, odnosno koji su to prihodi na koje buduće mame mogu računati i pod kojim uslovima.

Najpre treba reći da postoje dve osnovne vrste naknade: jedna koja se ostvaruje tokom trajanja trudnoće i druga koja se ostvaruje nakon porođaja.

U prvom slučaju reč je o naknadi zarade tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti i komplikacija u vezi sa trudnoćom-tzv. trudničko bolovanje, a u drugom slučaju radi se o isplati naknade po osnovu rođenja i nege deteta-tzv. porodiljsko odsustvo. Pod kojim uslovima buduće mame ostvaruju ove naknade i ko ih isplaćuje?

Trudničko bolovanje

Na početku je potrebno precizirati da je trudničko bolovanje, odnosno pravo na naknadu zarade koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom, pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovu naknadu za prvih 30 dana sprečenosti za rad isplaćuje poslodavac, a od 31. dana bolovanje plaća filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Radi se o pravu koje je vezano samo za dve kategorije radno angažovanih trudnica-onih koje su zaposlene, odnosno u radnom odnosu i preduzetnica. Takođe, ovo pravo se ostvaruje samo ukoliko izabrani ginekolog utvrdi da se u konkretnom slučaju radi o tome da dalji rad predstavlja rizik po trudnoću.

Dakle, ne radi se o pravu koje automatski, po samoj činjenici trudnoće, ostvaruju sve preduzetnice i sve zaposlene trudnice. Potrebno je da ginekolog otvori bolovanje, zato što smatra da bi dalji rad predstavljao opasnost po normalan razvoj trudnoće, odnosno da postoji određena bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Lekar u tom slučaju ceni prvih 30 dana sprečenosti za rad, a od 31.dana sprečenost za rad ocenjuje lekarska komisija filijale RFZO.

Naknada zarade plaća se u visini od 100% od zakonske osnovice, koju grubo rečeno čine prihodi ostvareni u 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja bolovanja. Puna plata plaća se kako na teret poslodavca, tako i na teret obaveznog zdravtsvenog osiguranja, odnosno budžeta Republike.

Prema tome, uslov za ostvarivanje naknade zarade je dvojak, odnosno tiče se dve ključne stvari: vrste radnog angažovanja trudnice i njenog zdravtsvenog stanja u trudnoći. Oba uslova moraju biti kumulativno ispunjena: Prvi uslov ispunjen je ako je trudnica u radnom odnosu ili ako je preduzetnica. Ostale vrste angažovanja (rad po ugovoru o delu, po  privremenim i povremenim poslovima, po autorskom ugovoru) ne obezbeđuju pravo na naknadu zarade, čak i ako je drugi uslov u pogledu zdravtsvenog stanja ispunjen. Drugi uslov je ostvaren ako izabrani ginekolog zaposlene ili preduzetnice utvrdi da postoji privremena sprečenost za rad, koja je u direktnoj vezi sa trudnoćom.

Porodiljsko odsustvo

Na početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. Po osnovu porođaja i podizanja deteta postoje dve vrste naknada za radno angažovana lica-naknada zarade tokom porodiljskog odsustva, koju ostvaruju zaposlene porodilje i takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, koju koriste sve ostale kategorija radno angažovanih porodilja.

U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom naziva porodiljsko.
Treba podvući da sam Zakon o radu, koji određuje dužinu trajanja porodiljskog odsustva i ko ima pravo da ga koristi, ovo odsustvo deli na dva dela. Prvi deo se naziva porodiljsko odsustvo jer je vezan za sam porođaj i oporavak od istog. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle, drugi deo odsustva vezan je za negu deteta (počinje od momenta kada se navrše tri meseca od porođaja), i s obzirom na ovu činjenicu, može da ga koristi i otac deteta umesto majke.  Napominjem još jednom da se u opisanom slučaju radi o naknadi koju ostvaruje isključivo porodilja u radnom odnosu.

Dok je pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, pravo koje ostvaruju zaposleni kod fizičkih i pravnih lica, ostale kategorije radno angažovanih ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:

– a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti,
– po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti,                                                   
– kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,                                                     
po osnovu ugovora na osnovu kojih se prima naknada-ugovorao obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora, kao i ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.
Bitna razlika između zaposlenih kod pravnih i fizičkih lica s jedne strane, i svih ostalih nosilaca prava na naknadu zarade druge strane, sastoji se u tome što porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta kod zaposlenih majki traje 2 godine za treće i svako naredno novorođeno dete, dok za sve majke koje ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (koje su u prethodnom periodu bile preduzetnice, angažovane po ugovoru o delu i ostale) odsustvo sa rada traje 365 dana kako za prvo i drugo, tako i za svako naredno dete.

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate zaposlenih lica za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta,  utvrđuje se na osnovu primanja iz poslednjih 18 meseci. Kod zaposlenih-na osnovu zbira mesečnih osnovica na primanja koja imaju karakter zarade na koji su plaćeni doprinosi, a ostvarena su u poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.  Kod ostalih naknada uzimaju se primanja iz poslednjih 18 meseci pre rođenja deteta, na koja su plaćni porezi i doprinosi.

Kada izostaje trudničko bolovanje, a kada porodiljska naknada

Prema svemu navedenom može se napraviti sledeći rezime, kada su u pitanju primanja na koje trudnice i porodilje mogu da računaju po osnovu domaćeg zakonodavstva:

-pravo na trudničko bolovanje ostvaruju samo trudnice koje su u radnom odnosu ili su samostalni delatnici (preduzetnice) pod uslovom da  je stručno-medicinski organ RFZO (za prvih 30 dana izabrani lekar, a nakon toga lekarska komisija) utvrdio da postoji bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom

-pravo na naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje znatno širi krug portodilja, odnosno sve one buduće mame koje u poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće (zaposlene), odnosno u 18 meseci koji prethode porođaju (sve ostale radno angažovane van radnog odnosa po različtim osnovama) imaju zarade, odnosno ostvarene prihode na koji su plaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.

U pogledu nosioca prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta, značajno je širok krug lica koja ostvaruju pravo na naknadu, jer to nisu samo zaposlene i preduzetnice, već praktično sve majke koje su pre rođenja deteta ostvarivale prihode.

Međutim, u periodu pre porođaja trudničko bolovanje rezervisano je samo za zaposlene i preduzetnice. Na žalost, u praksi žene često dugi niz godina obavljaju poslove za poslodavce na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu i slično, iako bi po bitnim karakteristikama tog radnog angažovanja trebalo da se radi o radnom odnosu. Usled navedenog, ostaju bez primanja tokom trudnoće, ako je ista rizična, odnosno ako postoji određena bolest ili komplikacija. Majke radno angažovane van radnog odnosa moraju da sačekaju porođaj da bi počele da ostvaruju naknadu i tada se svi prihodi iz poslednjih 18 meseci  uzimaju u obzir i ostvaruje se pravo koje je do pre nekoliko godina bilo rezervisano samo za majke u radnom odnosu i preduzetnice.

Naročito je značajna činjenica da i žene koje se bave poljoprivredom mogu da ostvare naknadu po osnovu rođenja i nege deteta. S druge strane, za preduzetnice koje imaju troje i više dece dužina trajanja odsustva umesto dotadašnje dve godine svedena je na 365 dana, ali im je ostavljena mogućnost da rade sve vreme dok primaju porodiljsku naknadu, ako im to njihove obaveze oko deteta i zdravstveno stanje dopuštaju.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(12) komentari

Mersiha Kurtanovic 02. 05. 2021.

Postovani Milane…
Najpre hvala na odgovorima koje neiscrpno pruzate svima na ovoj stranici koji se obrate za pomoc.
U blagim presecima od po nekoliko dana radim kao uciteljica vec godinama, zatim sam malo radila kao preduzetnica i tako sam i otisla na bolovanju radi odrzavanja trudnoce.
Agenciju sam zatvorila i otisla na bolovanje. Na bolovanju sam dk porodiljskog. Kakvo je moje zvanje??? Jesam li zaposlena ili ne??? Mislim nisam. Pitam Vas ovo, jer moja prijateljica prima kao nezaposlena samohrana majka novcanu pomoc vec mesecima od grada Beograda??? Ona nigde nije radila. Ja cu imati pravo na porodiljsko, ali je suma novca koji cu primati uzasno mala. Ona je sa zavoda otisla na porodjaj??? Da li mogu nesto da promenim ili ima i ja to pravo??? Nadam se da ste me razumeli????🤔

  Milan Predojevic 03. 05. 2021.

  Poštovana
  Drago mi je ako su Vam moji odgovori od pomoći. Što se tiče Vašeg statusa, Vi ste preduzetnica koja je privremeno zatvorila preduzetničku radnju zbog održavanja trudnoće. Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da preduzetnik koji nema zaposlenih mora privremeno da zatvori radnju da bi dobijao naknadu zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Onaj koji ima prijavljene radnike ne mora privremeno da zatvara radnju, ali dobijate 50% od sume koju biste dobijali ako privremeno prekinete obavljanje delatnosti. Kada otvorite porodiljsko, kao preduzetnica ne morate da imate prekid delatnosti, odnosno tokom primanja porodiljske naknade možete da radite (naravno, ako ste to u stanju). Kod trudničkog za računanje osnovice naknade uzima se 12 zarada i prihoda koje ste kao zaposlena i preduzetnica ostvarili u poslednjih godinu dana pre otvaranja trudničkog. Kod porodiljsko se uzima poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Nadam se da sam Vas razumeo do kraja i da ste dobili sve odgovore.
  Pozdrav i svako dobro

Zoran Eremić 17. 02. 2021.

Postovanje da li mozda znate gde se treba obratiti za prosek plate zene koja je na porodiljskom odsustvu i prima novcanu nadoknadu od drzave?

  Milan Predojevic 18. 02. 2021.

  Poštovani Zorane
  Nisam siguran da sam razumeo pitanje. Ukoliko želite da u nekom postupku priložite dokaz o visini naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, možete upotrebiti rešenje o porodiljskom odsustvu ili tražiti od nadležnog organa lokalne samouprave, koji vrši obračun i isplatu naknade, da Vam izda posebnu potvrdu o njenoj visini.
  Pozdrav

Darko Batina 12. 02. 2021.

Poštovani Milane,
Imam pitanje za vas na koje nisam uspeo da nađem odgovor. Naime, supruga mi je na porodiljskom odsustvu koje se završava u martu. Takođe, ponovo je ostala u drugom stanju i termin joj je u julu ove godine. Šta raditi u ovom slučaju, da li se otvara odmah trudničko u toku porodiljskog, ili se čeka prestanak porodiljskog da bi se otvorilo trudničko bolovanje?
Hvala vam.
Pozdrav,
Darko

  Milan Predojevic 14. 02. 2021.

  Poštovani Darko
  Porodiljsko odsustvo se ne prekida. Ono ističe u martu i nakon toga Vaša supruga treba da ode kod svog izabranog ginekologa koji će oceniti da li postoje rizici ili bolesti u vezi sa novom trudnoćom. Tek ako lekar utvrdi da postoji, otvara se bolovanje. Dakle trudničko bolovanje se ne otvara automatski samom činjenicom trudnoće, već samo ako lekar oceni da rad predstavlja rizik za trudnoću. S druge strane porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta svakako traju punih 12 meseci (ili 24 meseca za treće i svako naredno dete)
  Pozdrav i svako dobro

Alisa Živojnović 02. 02. 2021.

Poštovani,
ako sam prijavljena na pola radnog vremena, imam li prava na trudničko i porodiljsko?
Pozdrav i hvala!

  Milan Predojevic 04. 02. 2021.

  Poštovana Alisa
  Svaka trudnica koja je u radnom odnosu ima pravo na naknadu zarade za slučaj da izabrani ginekolog oceni da je privremeno sprečena za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Zakon o radu propisuje da zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. U konkretnom slučaju ova zakonska odredba znači da imate pravo na naknadu zarade srazmerno radnom vremenu na koje ste angažovani, odnosno imate pravo na 100% zakonskog osnova za naknadu zarade, ali posmatrano u odnosu na 20 časova nedeljno. Dakle dobijaćete naknadu za pola radnog vremena, a ne za puno radno vreme jer ste radno angažovani na nepuno radno vreme. Takođe ćete na isti način ostvariti i pravo na porodiljsko odsustvo. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu prestanka rada zbog trudnoće. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem tako dobijenog zbira osnovica sa 18. Pošto Vi imate zaradu za 20 sati nedeljno, takvu ćete i naknadu ostvariti tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Sanja Boldog 15. 01. 2021.

Postovani,
zaposlena sam kod poslodavca na puno radno vreme i osim toga imam Ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca na koji su uredno placeni svi porezi i doprinosi. Prilikom otvaranja porodiljskog odsustva, obracunati su mi samo prihodi ostvareni kod poslodavca kod kojeg imam Ugovor o radu na puno radno vreme. Da li se prilikom otvaranja porodiljskog odsustva uzimaju u obzir i prihodi ostvareni preko dopunskog ugovora o radu?

  Milan Predojevic 16. 01. 2021.

  Poštovana Sanja
  U delu zakona kojim je regulisano pravo na takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, za porodilje angažovane van radnog odnosa, nije propisano pravo na naknadu za majke koje su bila angažovane po osnovu dopunskog rada. Shodno navedenom, bez obzira na činjenicu da imate ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca na koji su uredno plaćeni svi porezi i doprinosi, prilikom otvaranja porodiljskog odsustva obračunavaju Vam se samo prihodi ostvareni kod poslodavca kod kojeg imate ugovor o radu na puno radno vreme. Prilikom otvaranja porodiljskog odsustva, dakle ne uzimaju se u obzir i prihodi ostvareni preko ugovora o dopunskom radu.
  Pozdrav

Gadza Studentiritma 01. 12. 2020.

Postovanje, postavio bih jedno pitanje.
Moja zena bila je u stalnom radnom odnosu u jednoj zdravstvenoj ustanovi 8 godina. Da sada ne ulazim u detalje, primorana je bila da da otkaz i trenutno je ne zaposlena, osigurana je preko mene i mog osiguranja.
Nameravamo da ostane u drugom stanju kroz godinu dana, ako bi se sada zaposlila u nekoj klinici ili bilo kom poslu i narednih 6 meseci ili vise radila na tom poslu, da li ona ispunjava neke uslove sto se tice trudnickog/porodiljskog?
Hvala Vam na odgovoru.

  Milan Predojevic 02. 12. 2020.

  Poštovani
  Svaka trudnica/porodilja ima pravo na naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja (ako ga ginekolog propiše) i tokom porodiljskog odsustva. Različit je način obračunavanja naknade zarade u ta dva slučaja. Što se tiče bolovanja zbog održavanja trudnoće, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike zaposlene čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Ako osiguranik nije bio u radnom odnosu u svih 12 meseci pre bolovanja, pa nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za ono vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu, a za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece. Što se tiče naknade tokom porodiljskog odsustva osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno trudničko bolovanje. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem navedenog zbira osnovica sa 18. Dakle Vaša supruga tokom trudničkog bolovanja ne bi mogla da ima naknadu manju od minimalne zarade, a što se tiče porodiljskog što više zarada ima u 18 meseci koji rethode prestanku rada zbog trudnoće imaće i veću naknadu i obrnuto.
  Pozdrav