Kada izostaje trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

avg 30

Trudnoća, a potom i rano roditeljstvo predstavljaju veoma važan i osetljiv periodu u  životu svake žene i njene porodice. Siguran i pravovremen priliv prihoda je u tom smislu veoma važan, te su mnoga pitanja  pravne prirode koja stižu sajtu Poslovi.infostud.com vezana za naknade koje se trudnicama i porodiljama isplaćuju, odnosno koji su to prihodi na koje buduće mame mogu računati i pod kojim uslovima.

Najpre treba reći da postoje dve osnovne vrste naknade: jedna koja se ostvaruje tokom trajanja trudnoće i druga koja se ostvaruje nakon porođaja.

U prvom slučaju reč je o naknadi zarade tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti i komplikacija u vezi sa trudnoćom-tzv. trudničko bolovanje, a u drugom slučaju radi se o isplati naknade po osnovu rođenja i nege deteta-tzv. porodiljsko odsustvo. Pod kojim uslovima buduće mame ostvaruju ove naknade i ko ih isplaćuje?

Trudničko bolovanje

Na početku je potrebno precizirati da je trudničko bolovanje, odnosno pravo na naknadu zarade koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom, pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovu naknadu za prvih 30 dana sprečenosti za rad isplaćuje poslodavac, a od 31. dana bolovanje plaća filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Radi se o pravu koje je vezano samo za dve kategorije radno angažovanih trudnica-onih koje su zaposlene, odnosno u radnom odnosu i preduzetnica. Takođe, ovo pravo se ostvaruje samo ukoliko izabrani ginekolog utvrdi da se u konkretnom slučaju radi o tome da dalji rad predstavlja rizik po trudnoću.

Dakle, ne radi se o pravu koje automatski, po samoj činjenici trudnoće, ostvaruju sve preduzetnice i sve zaposlene trudnice. Potrebno je da ginekolog otvori bolovanje, zato što smatra da bi dalji rad predstavljao opasnost po normalan razvoj trudnoće, odnosno da postoji određena bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Lekar u tom slučaju ceni prvih 30 dana sprečenosti za rad, a od 31.dana sprečenost za rad ocenjuje lekarska komisija filijale RFZO.

Naknada zarade plaća se u visini od 100% od zakonske osnovice, koju grubo rečeno čine prihodi ostvareni u 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja bolovanja. Puna plata plaća se kako na teret poslodavca, tako i na teret obaveznog zdravtsvenog osiguranja, odnosno budžeta Republike.

Prema tome, uslov za ostvarivanje naknade zarade je dvojak, odnosno tiče se dve ključne stvari: vrste radnog angažovanja trudnice i njenog zdravtsvenog stanja u trudnoći. Oba uslova moraju biti kumulativno ispunjena: Prvi uslov ispunjen je ako je trudnica u radnom odnosu ili ako je preduzetnica. Ostale vrste angažovanja (rad po ugovoru o delu, po  privremenim i povremenim poslovima, po autorskom ugovoru) ne obezbeđuju pravo na naknadu zarade, čak i ako je drugi uslov u pogledu zdravtsvenog stanja ispunjen. Drugi uslov je ostvaren ako izabrani ginekolog zaposlene ili preduzetnice utvrdi da postoji privremena sprečenost za rad, koja je u direktnoj vezi sa trudnoćom.

Porodiljsko odsustvo

Na početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. Po osnovu porođaja i podizanja deteta postoje dve vrste naknada za radno angažovana lica-naknada zarade tokom porodiljskog odsustva, koju ostvaruju zaposlene porodilje i takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, koju koriste sve ostale kategorija radno angažovanih porodilja.

U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom naziva porodiljsko.
Treba podvući da sam Zakon o radu, koji određuje dužinu trajanja porodiljskog odsustva i ko ima pravo da ga koristi, ovo odsustvo deli na dva dela. Prvi deo se naziva porodiljsko odsustvo jer je vezan za sam porođaj i oporavak od istog. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle, drugi deo odsustva vezan je za negu deteta (počinje od momenta kada se navrše tri meseca od porođaja), i s obzirom na ovu činjenicu, može da ga koristi i otac deteta umesto majke.  Napominjem još jednom da se u opisanom slučaju radi o naknadi koju ostvaruje isključivo porodilja u radnom odnosu.

Dok je pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, pravo koje ostvaruju zaposleni kod fizičkih i pravnih lica, ostale kategorije radno angažovanih ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:

– a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti,
– po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti,                                                   
– kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,                                                     
po osnovu ugovora na osnovu kojih se prima naknada-ugovorao obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora, kao i ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.
Bitna razlika između zaposlenih kod pravnih i fizičkih lica s jedne strane, i svih ostalih nosilaca prava na naknadu zarade druge strane, sastoji se u tome što porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta kod zaposlenih majki traje 2 godine za treće i svako naredno novorođeno dete, dok za sve majke koje ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (koje su u prethodnom periodu bile preduzetnice, angažovane po ugovoru o delu i ostale) odsustvo sa rada traje 365 dana kako za prvo i drugo, tako i za svako naredno dete.

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate zaposlenih lica za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta,  utvrđuje se na osnovu primanja iz poslednjih 18 meseci. Kod zaposlenih-na osnovu zbira mesečnih osnovica na primanja koja imaju karakter zarade na koji su plaćeni doprinosi, a ostvarena su u poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.  Kod ostalih naknada uzimaju se primanja iz poslednjih 18 meseci pre rođenja deteta, na koja su plaćni porezi i doprinosi.

Kada izostaje trudničko bolovanje, a kada porodiljska naknada

Prema svemu navedenom može se napraviti sledeći rezime, kada su u pitanju primanja na koje trudnice i porodilje mogu da računaju po osnovu domaćeg zakonodavstva:

-pravo na trudničko bolovanje ostvaruju samo trudnice koje su u radnom odnosu ili su samostalni delatnici (preduzetnice) pod uslovom da  je stručno-medicinski organ RFZO (za prvih 30 dana izabrani lekar, a nakon toga lekarska komisija) utvrdio da postoji bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom

-pravo na naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje znatno širi krug portodilja, odnosno sve one buduće mame koje u poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće (zaposlene), odnosno u 18 meseci koji prethode porođaju (sve ostale radno angažovane van radnog odnosa po različtim osnovama) imaju zarade, odnosno ostvarene prihode na koji su plaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.

U pogledu nosioca prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta, značajno je širok krug lica koja ostvaruju pravo na naknadu, jer to nisu samo zaposlene i preduzetnice, već praktično sve majke koje su pre rođenja deteta ostvarivale prihode.

Međutim, u periodu pre porođaja trudničko bolovanje rezervisano je samo za zaposlene i preduzetnice. Na žalost, u praksi žene često dugi niz godina obavljaju poslove za poslodavce na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu i slično, iako bi po bitnim karakteristikama tog radnog angažovanja trebalo da se radi o radnom odnosu. Usled navedenog, ostaju bez primanja tokom trudnoće, ako je ista rizična, odnosno ako postoji određena bolest ili komplikacija. Majke radno angažovane van radnog odnosa moraju da sačekaju porođaj da bi počele da ostvaruju naknadu i tada se svi prihodi iz poslednjih 18 meseci  uzimaju u obzir i ostvaruje se pravo koje je do pre nekoliko godina bilo rezervisano samo za majke u radnom odnosu i preduzetnice.

Naročito je značajna činjenica da i žene koje se bave poljoprivredom mogu da ostvare naknadu po osnovu rođenja i nege deteta. S druge strane, za preduzetnice koje imaju troje i više dece dužina trajanja odsustva umesto dotadašnje dve godine svedena je na 365 dana, ali im je ostavljena mogućnost da rade sve vreme dok primaju porodiljsku naknadu, ako im to njihove obaveze oko deteta i zdravstveno stanje dopuštaju.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(90) komentari

Jovicic Srdjan 01. 02. 2022.

Dobar dan,
Postovani ,intersuje me da li moja supruga moze dobijati naknadu za porodiljsko ,ukoliko je trenutno nezaposlena .Upoznat sam sa cinjenicom da se posmatra period od 18 meseci pre dana rodjenja deteta.Ona je bila u radnom odnosu,prijavljena 12 meseci,nakon toga pocela je da radi kao stazista u zdravstvenoj ustanovi .Trenuto je staz zavrsila i nezaposlena je .Da li je moguce da se zaposli sada ,fiktivno,kako bi kasnije imala pravo na naknadu? Hvala mnogo na Vasem odgovoru.

  Milan Predojevic 01. 02. 2022.

  Poštovani
  Zakonom je propisano da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Shodno navedenom, ako bi se Vaša supruga porodila dok je nezaposlena, a u 18 meseci koji prethode porođaju imala uplaćen staž po osnovu radnog odnosa, imala bi pravo na porodiljsku naknadu.
  Naravno, fiktivan ugovor nema dejstva među ugovornim stranama. Ukoliko bi pak Vaša supruga zasnovala radni odnos, to bi značilo ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva (za razliku od tzv ostalih naknada koje ostvaruje nezaposlena porodilja koja je imala prihode u poslednjih 18 meseci))
  Pozdrav

Milana Dudić 28. 01. 2022.

Poštovani,

Osnivač sam stomatološke ordinacije i odjavila sam je tokom održavanja trudnoce i porodiljskog. Porodiljsko mi ističe početkom maja ove godine a ja sam opet u drugom stanju. Zanima me pošto suprug nije mogao da preuzme negu prvog deteta jer sam ja preduzetnica,da li postoji šansa da preuzme negu 2 deteta ukoliko se ja prijavim kao radnik u poljoprivrednom gazdinstvu jer mi je privremeno odjavljena ordinacija ? U tom slučaju ne znam da li bi se onda taj „novi radni odnos“ vodio kao primarni a ordinacija kao dopunski pa da se na osnovu tog odnosa ostvari pravo da suprug preuzme negu deteta?
I drugo pitanje je da li mi kao preduzetnici uopšte možemo da budemo osnivači stomatološke ordinacije a i radimo u domu zdravlja ili u medicinskoj školi?
Izvinjavam se ako sam konfuzno napisala ali nadam se da ste me razumeli.
Hvala Vam unapred na odgovoru!

  Milan Predojevic 30. 01. 2022.

  Poštovana
  Ukoliko biste tokom druge trudnoće bili u radnom odnosu, kao zaposlena kod nosioca poljoprivredng gazdinstva, a Vaš status u privatnoj ordinaciji i dalje „zamrznut“, Vaš suprug bi mogao umesto Vas da koristi odsustvo sa rada radi nege deteta.
  Što se tiče „primarnog“ radnog odnosa, tako nešto zakon ne poznaje. Tačnije, ukoliko biste bili u radnom odnosu u Vašoj ordinaciji, to jest ako ste Vi kao osnivač prijavljeni na socijalno osiguranje kao osnivač koji je u radnom odnosu u firmi koju je osnovao, onda ne možete istovremeno biti u radnom odnosu u poljoprivrednom gazdinstvu. Zaposleni koji ima radni odnos na puno radno vreme ne može biti zaposlen kod drugog poslodavca. Samo zaposleni koji kod jednog poslodavca nije angažovan svih 40 časova nedeljno, može da zasnuje drugi radni odnos kako bi ostvario ukupno puno radno vreme. Ukoliko ste pak preko Vaše ordinacije registrovani kao preduzetnik, a ne kao osnivač u radnom odnosu, onda nema prepreka da u isto vreme budete u radnom odnosu kod drugog poslodavca. Prema tome, ako se preduzetnik, a ne osnivač koji je zasnvao radni odnos u svojoj firmi, onda možete paralelno, u isto vreme kada ste preduzetnik, da budete u radnom odnosu u poljoprivrednom gazdinstvu..a ako ste u radnom odnosu, automatski imate pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta i suprug bi umesto Vas mogao da koristi odsustvo sa rada radi nege deteta.
  Iz navedenog možete zaključiti i kakav je odgovor na treće pitanje-ako ste preduzetnik, možete istovremeno da budete i zaposleni domu zdravlja ili u medicinskoj školi. Ukoliko ste pak osnivač stomatološke ordinacije koji je u istoj u radnom odnosu, onda ne možete istovremeno da budete u radnom odnosu u domu zdravlja ili u medicinskoj školi. Prema tome, ključan je Vaš status u privatnoj ordinaciji-nije isto da li ste preduzetnik ili u radnom odnsu u svojoj firmi (a to mi nije najjasnije iz pitanja). Od toga zavisi mogućnost zasnivanja drugog radnog odnosa.
  Pozdrav

Marina Djurdjevic 26. 01. 2022.

Postovani,
zaposlena sam na odredjeno vreme. Kod trenutnog poslodavca sam zaposlenw dva meseca, medjutim saznala sam da sam trudna. Da li imam pravo da otvorim trudnicko bolovanje posle samo dva meseca kao zaposlena kod poslodavca? Ako imam kako ce mi se racunati trudnicko bolovanje? Samo da napomenem da prethodno nemam povezan radni staz, jer sam angazovana u skoli, tako da kada je skolski raspust nisam angazovana. Tako radim vec 19 meseci. Da li je problem sto imam prekid od 1-2 ili koju nedelju u tih 19 meseci. I molim vas, odgovorite mi da li sticem pravo na porodiljsko?
Unapred zahvalna

  Milan Predojevic 27. 01. 2022.

  Poštovana Marina
  Što se tiče Vašeg pitanja da li imate pravo da otvorite trudničko bolovanje posle samo dva meseca kao zaposlena kod poslodavca, odgovor je da o tome odlučuje isključivo izabrani lekar. Dakle, nije važno koliko dugo ste u radnom podnosu-bitno je da izabrani ginekolog oceni da postoji bolest ili kompilkacija u vezi sa trudnoćom. U tom slučaju, imate pravo na naknadu zarade, odnosno na trudničko bolovanje. Naknada zarade računa se tako da kada je plaća poslodavca (prvih 30 dana) plaća prosečnu zaradu za posledbnih 12 mescei. Ako nite radili u svih 12 mescei, onda se plaća ugovorena zarada. Kada bolovanje bude plaćao RFZO (posle 30 dana sprečenosti za rad) onda se računa zarada za poslednjih 12 meseci, bez obzira na to kod kog posldoavca je ostvarena. Nakon toga, stičete pravo na porodiljsko odsustvo. Plaća se naknada u visini prosečne zarade u poslednjih 18 meseci.
  Pozdrav

Korisnik 1abead131c 15. 01. 2022.

Postovani,
Preduzetnica sam (pausalac) i nemam druge zaposlene.
Pokusavam da zakljucim da li u toku koriscenja naknade po osnovu rođenja i nege deteta moram da privremeno obustavim delatnost ili imenujem poslovodju.
Vi u odgovorima dajete misljenje da po otvaranju porodiljskog odsustva radnja ne mora biti u stanju mirovanja, i istu informaciju sam dobila slusajuci vebinar gde je na ovu temu govorila Milena Rančić predsednica skupštine Udruženja računovođa i knjigovođa Srbije.
Moja knjigovodja insistira da moram da otvorim porodiljsko bolovanje u zakonskom roku (najmanje 28 dana pre porodjaja) i obustavim delatnost ako zelim da ostvarim pravo na naknadu, a slicnu informaciju nalazim i ovde:
https://www.paragraf.rs/100pitanja/preduzetnici/porodiljsko_odsustvo_preduzetnice_postupak_uslovi_i_neophodna_dokumentacija_za_registraciju_prekida_obavljanja_delatnosti_i_imenovanja_poslovodje_kod_agencije_za_privredne_registre.html
Imenovanje poslovođe u slučaju porodiljskog odsustva je obavezno ukoliko preduzetnica želi da ostvari pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva, odsustva radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
https://www.bebac.com/tekst/porodiljsko-odsustvo-za-mame-preduzetnice
Jako me zbunjuju razlicite informacije koje nalazim i brine me da ne uradim nesto sto nije u skladu sa zakonom ili nesto zbog cega bih izgubila pravo na naknadu.
Molim vas za pomoc 🙂

  Milan Predojevic 17. 01. 2022.

  Poštovana
  Izvesno je da preduzetnica, koja ne ostvaruje nakandu zarade već tzv. ostale nakande po osnovu rođenja i nege deteta, ne mora privremeno da prekida obavljanje delatnosti da bi ostvarila pravo na isplati navedene naknade. Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom propisana je dokumentacija koju preduzetnica predaje radi isplate ostalih naknada. Nije navedeno da se predaje dokaz o privremenom prestanku obavljanja delatnosti. Takođe, u nadležnim službama lokalne samouprave možete dobiti istu informaciju: preduzetnica nije dužna da izvrši privremenu odjavu obavljanja delatnosti da bi joj se plaćala porodiljska naknada.
  Pozdrav

Korisnik ea1d896dff 21. 12. 2021.

Postovani,
Kod trenutnog poslodavca sam zaposlena na odredjeno vreme 12 meseci, a poslednji aneks ugovora na 6 meseci mi istice 5. januara ‘22.,juce sam pozvana na razgovor gde mi je saopsteno da je stiglo resenje o otkazu ugovora i da se nece produzavati a isti nisam zelela da potpisem jer nisam dobila nikakvo obrazlozenje i razlog. Isti dan sam saznala da sam trudna. Da li ja sada imam pravo na trudnicko bolovanje ukoliko lekarska komisija to odobri pre isteka radnog odnosa, iako u momentu donosenja otkaza ugovora poslodavcu nije bilo poznato da sam trudna? Pozdrav

  Milan Predojevic 22. 12. 2021.

  Poštovana
  Zakon o radu propisuje da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
  poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zakon dalje određuje da se u opisanom slučaju zaposlenom rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Prema tome, Vi ste zaštićeni zakonom od otkaza ugovora o radu i poslodavac je po sili zakona dužan da sa Vama produži ugovor do isteka porodiljskog odsustva. Vaš radni odnos još nije istekao, a poslodavcu je poznato da ste u drugom stanju. Kada 05.januara istekne sadašnji ugovor, on sa Vama mora da potpiše novi, koji će važiti do isteka porodiljskog odsustva. Činjenica da mu Vaše stanje nije bilo poznato u momentu kada je doneo otkaz ugovora o radu ne menja ništa. Zakon čak navodi da je rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti trudnoće i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Dakle čak i da ste poslodavcu dostavili dokaz o trudnoći u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa (znači do 04.februara) njegovo rešenje o otkazu bi bilo ništavo. Prema tome, poslodavac je po zakonu dužan da stavi van snage doneto rešenje o otkazu i da sa Vama potpiše novi ugovor o radu sa rokom trajanja do isteka korišćenja prava na porodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

Irena Igic 24. 11. 2021.

Poštovani Milane,
Imam ugovor za stalno u jednoj firmi,želela bih da otvorim trudnicko bolovanje na 30 dana. S obzirom da mi sleduje godišnji odmor za tekuću godinu(od juna 2021) da li mogu nakon 30 dana trudnickog bolovanja da predjem da koristim godišnji odmor, a da nakon toga opet otvorim trudnicko bolovanje-to bi išlo sve u kontinuitetu🙂veliki pozdrav

  Milan Predojevic 25. 11. 2021.

  Poštovana Irena
  Ukoliko ste u radnom odnosu, bolovanje ipak ne može da se planira jer ocenu o potrebi održavanja trudnoće doneće lekar i on će ocenjivati Vašu sprečenost za rad prvih 60 dana, a nakon toga lekarska komisija RFZO. Iz pitanja mi nije baš najjasniji deo oko gorišnjeg odmora, ali ako se radi o prvom delu godišnjeg odmora za tekuću 2021. godinu, mišljenja sam da možete da prekinete eventualno bolovanje da biste iskoristili najmanje deset radnih dana godišnjeg odmora za 2021. godinu. Ovo stoga jer je poslodavac u obavezi da posao organizuje tako da svim zaposlenim obezbedi korišćenje bar prvog dela odmora za 2021. godinu u toku tekuće godine (minimum deset radnih dana), a ostatak do 30.juna 2022. godine. U suprotnom, ako ne iskoristite do 31.12.2021. godine prvi deo odmora za 2021. godnu, taj deo odmora će Vam propasti. Međutim, ako ste već korisitili prvi deo odmora za 2021. godinu, a sada treba da iskoristite drugi deo, to poslodavac ne mora da Vam odobri do 31.12.2021. godine. Taj deo odmora može da se iskoristi sve do 30. juna 2022. godine. Dakle ne mora sada da Vam odobri, ali mora najkasnije do 30.juna 2022. godine.
  Pozdrav

   Irena Igic 25. 11. 2021.

   Hvala na odgovoru,
   Pozdrav!

Nevena Rović 17. 11. 2021.

Poštovani,

Kod jednog poslodavca sam u radnom odnosu 17meseci ukupno, a na neodredjeno 5meseci,primanja su mi redovna i sve uplate na račun,radni staž mi nije prekinut već 3godine.
Jasan mi je obračun za trudničko tj. poslednjih 12mesci zarade, ali mi nije jasno za porodiljsko, da li se obračunava poslednjih 18meseci od otvaranja porodiljskog ili se obračunava 18meseci od trenutka otvaranja trudničkog odsustva? Takodje, zarada bruto ili neto prihoda?

Hvala!

  Milan Predojevic 18. 11. 2021.

  Poštovana Nevena
  Što se tiče naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, za osnovicu se uzima zarada koja je ostvarena u 18 meseci koji prethode mesecu otvaranja porodljskog odsustva, ako nije bilo trudničkog bolovanja. Ako je pak bilo trudničkog bolovanja, onda se i kod naknade zarade tokom porodiljskog odsustva uzimaju zarade iz 18 meseci koji prethode prvom mesecu trudničkog bolovanja. Naravno, računa se bruto zarada pošto trudnica ima pravo na uplatu doprinosa kako za vreme trudničkog bolovanja, tako i za vreme porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

   Nevena Rović 19. 11. 2021.

   Poštovani Milane,

   Hvala puno na odgovoru!

Zarko Nikolic 06. 11. 2021.

Postavani
Potrebno mi je vase misljenje?
Supruga je 2 godine bila prijavljenjena u nacionalnoj sluzbi za zaposljavanje.Od juna meseca je u radnom odnosu ima ugovor do decembra meseca. U medjuvremenu ona je ostala trudna pa moje pitanje glase? Dali ona ima prava na trudnicko bolovanje. Ili mora da radi do isteka ugovora

  Milan Predojevic 08. 11. 2021.

  Poštovani Žarko
  Svaka trudnica koja je u radnom odnosu ima pravo na naknadu zarade za veme privremene sprečenosti za rad usled komplikacija ili bolesti u vezi sa trudnoćom. Ostvarivanje ovog prava ne zavisi od dužine trenutnog radnog odnosa, niti od trajanja prethodnog staža. Dakle, ako njen izabrani ginekolog smatra da joj je potrebno mirovanje i otvorio joj trudničko bolovanje, ona naravno ima pravo na naknadu zarade. Prvih 30 dana naknadu plaća poslodavac, a nakon toga RFZO. Poslodavac ne može u tom slučaju da je obaveže da radi do isteka ugovora, već mora da poštuje ocenu izabranog ginekologa o poštedi od rada. Takođe, za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenoj se u tom slučaju rok za koji je ugovorom zasnovala radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Dakle Vašnj supruzi u decembru mora da bude produžen ugovor o radu, makar do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Helena Simegi 26. 10. 2021.

Poštovani,
Odsustvo radi nege deteta (sa 3 dete) da li može podeliti, tako da prvu godinu koristi majka a drugu godinu otac? Ako moguće kako se racuna naknada za oca?
Unapred hvala.

  Milan Predojevic 27. 10. 2021.

  Poštovana Helena
  S obzirom da je Zakonom o radu propisano da otac deteta može da koristi pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, mišljenja sam da majka koja je u radnom odnosu može da prekine odsustvo sa rada radi nege deteta i da prenese na zaposlenog oca ovo pravo. Naknada zarade za oca računa se na isti način kao i za majku: snovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanje trudnoće. Dakle radi računanja osnovice za naknadu zarade uzeće se u obzir zarade koje je otac ostvario u periodu od 18 meseci i plaća se 100% od zakonske osnovice. Utvrđivanje mesečne osnovice naknade zarade odnosno naknade plate, vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Prema navedenom, nadležni organ lokalne samouprave će utvrditi visinu naknade i za oca, a prema podacima kojima ima pristup o ostvarenim zaradama oca deteta na koje su plaćeni doprinosi.
  Pozdrav

Kristina Jovanovic 21. 10. 2021.

Poštovani,

kako se računa obračun naknade za TRUDNIČKO BOLOVANJE i PORODILJSKO za osobu, koja je bila u radnom odnosu na neodredjeno vreme 15 meseci i 3 meseca van radnog odnosa.
Kakav je prosek za 18 meseci i u periodu porodiljskog i u poeriodu trudničkog?
Tačnije, da li se ostvaruje pravo ako je osoba u poslednjih 3 meseca van radnog odnodsa ili ima prekid od dva meseca u radnom stažu.

  Milan Predojevic 21. 10. 2021.

  Poštovana Kristina
  Zaposlena trudnica ima pravo na naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva iako je imala pauzu u stažu osiguranja od dva meseca u prethodnih 18 meseci. Naknada zarade se tada računa na sledeći način: kod trudničkog bolovanja računaju se sva primanja iz poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu otvaranja bolovanja, a kod porodiljske naknade iz poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja (odnosno iz 18 meseci kpoji prethode porodiljskom odsustv, ako niste imali trudničko bolovanje). Izračuna se prosečna mesečna zarada, pa se plaća 100% od tog iznosa. Prekid u stažu neće uticati na ostvarivanje pravo, ali prilikom obračuna naknade zarade računa se onoliko primanja koliko imate, s tim da važe sledeća pravila: naknada zarade tokom trudničkog bolovanja ne može biti niža od minimalne zarade, kao i tokom porodiljskog odsustva do 3 meseca nakon porođaja. Kada isteknu 3 meseca nakon porođaja, onda Vam visina naknade zarade zavisi od zarada koje ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada zbog trudnoće. Što je više uplaćenih zarada i doprinosa veća će biti i naknada zarade, ali od momenta kada isteknu 3 meseca od rođenja deteta pa do kraja odsustva sa rada radi nege deteta ne važi pravilo da Vam naknada zarade ne može biti niža od minimalca.
  Navedeni odgovor je ukoliko ste u radnom odnosu jer ako niste zaposleni, onda i ne možete imati bolovanje. Bolovanje je pravo koje se ostvaruje isključivo iz radnog odnosa. Međutim, nakon rođenja deteta možete ostvariti pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta iako ste u tom momentu nezaposleni, pošto biste imali primanja iz radnog odnosa u poslednjih 18 meseci pre rođenja deteta. Tada se takođe računa po principu sabiranja svih zaradaa iz tih 18 meseci i deljenjem tog zbira sa 18. Tako se dobija osnovica od koje se plaća 100%.
  Pozdrav

   Kristina Jovanovic 21. 10. 2021.

   Hvala na detaljnom odgovoru.
   Divni ste!
   Pozdrav

Milica Miljkovic 20. 10. 2021.

Hvala Vam puno na odgovoru,izvinjavam se nisam dobro formulisala prethodno pitanje pa cu pokusati sada.
Preduzetnica sam, vlasnik agencije a ujedno sam i zaposlena kod pravnog lica sa punim radnim vremenom.
Pa Vas molim da mi odgovorite da li imam pravo na naknadu zarade za trudnicko bolovanje po osnovu zaposlenja i preduzetnicke radnje? I molim Vas potreban mi je savet da li da agencija bude u mirovanju ili da je zatvorim.
Koja je situacija povoljnija po mene?

  Milan Predojevic 21. 10. 2021.

  Poštovana
  Ukoliko ste zaposleni na puno radno vreme, a istovremeno ste i preduzetnica, mišljenja sam da imate pravo na naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja po oba osnova. Što se tiče radnog odnosa, izabrani ginekolog Vam otvara bolovanje i prvih 30 dana plaća poslodavac, a nakon toga RFZO. Kada je reč o naknadi zarade za preduzetnicu, postoje dve mogućnosti: prvo, ako nemate prijavljenog zaposlenog, onda morate privremeno zatvoriti radnju da biste dobijali naknadu zarade. Tada primate 100% od zakonske osnovice. Ukoliko imate prijavljenog zaposlenog ili imenujete poslovođu tokom Vašeg odsustva, onda ne morate da privremeno zatvarate radnju, ali ćete primati duplo manju naknadu zarade, odnosno dobijali biste 50% od onoga što Vam pripada ako privremeno odjavite radnju. Kada se otvori prodiljsko odsustvo, onda Vam radnja više ne mora biti u mirovanju jer država preduzetnicama ne plaća doprinose tokom isplate ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta. Naravno, radni odnos ne smete da aktivirate tokom čitavog trajanja i trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

   Milica Miljkovic 21. 10. 2021.

   Hvala Vam jos jednom, jos zadnje pitanje vezano za porodiljsko da li preduzetnice imaju prava na nadoknadu za vreme porodiljskog odsustva?
   I izvinjavam se na dodatnim pitanjima.

    Milica Miljkovic 21. 10. 2021.

    Naravno ako je radnja jos u mirovanju.

     Milan Predojevic 21. 10. 2021.

     Poštovana aMilice
     Kao što sam naveo u jednom od prethodnih odgovora, preduzetnica u svakom slučaju ima pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, ukoliko ima prihode na koji su plaćeni doprinosi u 18 meseci koji prethode mesecu rođenja deteta. Dakle, kada se otvori prodiljsko odsustvo, onda Vam radnja više ne mora biti u mirovanju jer država preduzetnicama ne plaća doprinose tokom isplate ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta
     Pozdrav

    Milan Predojevic 21. 10. 2021.

    Poštovana
    Preduzetnice imaju pravo na takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, koja se plaća u trajanju od 12 meseci nakon porođaja.
    Pozdrav

Milica Miljkovic 20. 10. 2021.

Izvinjavam se, i dodatak na pitanje ,ukoliko mogu da ostvarim pravo na trudnicko bolovanje kao preduzetnica,da li se stavlja radnja u mirovanje na dan otvaranja trudnickog bolovanja?

  Milan Predojevic 20. 10. 2021.

  Poštovana Milice
  Preduzetnica ima pravo na trudničko bolovanje. Moguće su dve situacije: ako nema prijavljenih radnika, mora privremeno da zatvori radnju zbog bolovanja ukoliko želi da prima naknadu zarade od RFZO. Ako pak ima prijavljenog poslovođu koji je menja ili zaposlenog radnika, onda ne mora da odjavljuje radnju, ali dobija 50% naknade zarade od iznosa koji bi dobila da radnju odjavi.
  Oozdrav

Milica Miljkovic 20. 10. 2021.

Postovani,
Trudnica sam i prijavljena sam u svojoj preduzetnickoj radnji kao dopunski rad i u drugoj firmi. Da li mogu da ostvarim pravo na trudnicko bolovanje preko preduzetnicke radnje?

  Milan Predojevic 20. 10. 2021.

  Poštovana Milice
  Po osnovu dopunskog rada ne možete ostvariti ni naknadu zarade tokom bolovanja, ni naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva. Ovo primanje se ne uzima u obzir kod izračunavanja osnovice za naknadu zarade.
  Pozdrav

Sanela Usainovic 16. 10. 2021.

Poštovani, na bolovanju sam u 5om mesecu trudnoce. Promenicu prezime tj uzecu prezime muza, pa me zanima da li je potrebno da menjam podatke na zdrastvenoj knjizici? Tj kako cu da se vodim u fondu?
Ili ce to poslodavac odraditi sa fondom u moje ime?
Ako treba licno da odem u fond sta mi je potrebno od dokumentacije?hvala

  Milan Predojevic 16. 10. 2021.

  Poštovana Sanela
  Neophodno je da Vaš poslodavac u Centralnom registru socijalnog osiguranja izmeni podatke o Vašem prezimen i tu informaciju će iz Centralnog registra preuzeti Matična evidencija RFZO. Međutim, morate se obratiti filijali RFZO (ili neko u Vaše ime) zahtevom za novu karticu zdravstvenog oiguranja, s obzirom da se menjaju podaci ličnog imena.
  Pozdrav

   Sanela Usainovic 17. 10. 2021.

   Hvala Vam puno. Jos jedno krako pitanje, prezime menjam 24. 10, doznake cu imati 28.10, da li je potrebno da doktor odmahna doznakama napise novo prezime obtirom da licna karta nece stici do datuma doznaka?

    Milan Predojevic 17. 10. 2021.

    Poštovana Sanela
    Dok god se u RFZO vodite pod starim prezimenom, lekar treba u doznake da stavlja staro prezime. Znači sve dok se ne izvrši promena podataka o ličnom imenu u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, Vi se u bazi podataka RFZO vodite pod starim imenom, pa bi tako trebalo i popunjavati doznake.
    Pozdrav

Marina Marina 09. 10. 2021.

Postovani, trenutno sam zaposlena za stalno od 01.02.2021. Zelim da promenim posao, da predjem kod drugog poslodavca od 22.10. Najavila sam otkaz, i odradjujem otkazni rok do 15.10. Znaci imacu pauzu od nekih 7 dana u stazu. Da li to predstavlja problem kasnije kod ostvarivanja prava na naknadu. Ako bi ja npr.ostala u drugom stanju u narednih godinu dana(planiramo to) da li ce ta pauza predstavljati problem kada se gleda 18meseci unazad? Nadam se da sam dobro postavila pitanje, da razumete sta sam rekla 🙂 hvala unapred.

  Milan Predojevic 10. 10. 2021.

  Poštovana
  Pauza od 7 dana u stažu odrazila bi se jedino u tom smislu što bi zarada u jednom od tih 18 meseci (oktobru) koji ulaze u osnovicu bila niža, jer bi predstavljala zaradu za 24 dana u oktobru, a ne za ceo mesec. U tom smislu bi neznatno uticala na obračun osnovice za naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Korisnik ad49a47e26 01. 10. 2021.

Postovani,
Potrebno mi je vase misljenje i savet.
Radim u Amanu 10 meseci. Po drugi put sam potpisala ugovor na 6 meseci koji istice u martu sledece godine.
Koleginica koja tu radi vec duze vreme kaze da se kod njih za stalno dobija tek posle dve godine.
Situacija na poslu je takva da se jedva dobije slobodan dan a kamoli da ostanes trudna(ne daj Boze).
E sad, moje pitanje je sledece. Ja cu tada imati 16 meseci rada u toj firmi i u slucaju da ostanem trudna da li oni mogu da mi otkazu ugovor bez obzira sto sam u drugom stanju, ili moraju da produze sve dok se ne porodim i dok sam sa bebom kod kuce… U ugovoru pise zaposleni zasniva radni odnos na odredjeno vreme do dana 31.03.2022 zbog povećanog obima posla.
Ako ga kojim slucajem otkazu da li u tom slucaju gubim pravo na naknadu radi nege deteta? I da li moram da radim i dok sam u drugom stanju? Jer ako ne budem radila do tih 28 dana pred porodjaj nece se racunati naknada…Koliko znam racunaju se svi meseci dok se ne porodim ako se ne varam.
Hvala u napred.

  Milan Predojevic 04. 10. 2021.

  Poštovani
  Zakonom o radu propisana je posebna zaštita od otkaza ugovora u vezi sa trudnoćom i porođajem na sledeći način: za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.
  Zaposlenom se u tom slučaju rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.
  Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće/poordiljskog odsustva ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Prema tome, ne mogu da Vam otkažu ugovor o radu ako ste u drugom stanju i moraju da produže radni odnos sve do isteka porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Bez obzira što u ugovoru piše da zaposleni zasniva radni odnos na određeno vreme do dana 31.03.2022.g. zbog povećanog obima posla, poslodavac bi u slučaju Vaše trudnoće (nakon što mu predoćite potvrdu lekara) po sii zakona bio obavezan da sa Vama sklopi novi ugovor , ili da postojeći ugovor aneksom produži makar do isteka porodiljskog odsustva. Ako ga kojim slucajem otkažu, potražite stručnu pomoć u vođenju spora sa poslodavcem i podnesite prijavu inspekciji za rad. Dakle ne možete ostati bez posla na zakonit način, pa samim tim ne možete ni izgubiti pravo na naknadu zarade radi nege deteta. Naravno, ne morate da radite dok ste u drugom stanju ako Vaš izabrani ginekolog oceni da je potrebna pošteda od posla zbog određenih rizika u trudnoći. Što se tiče osnovice za naknadu zarade tokom proodiljskog podsustva, tačno je da se računaju samo zarade ostavrene pre prvog prestanka sa radom zbog trudnoće.
  Pozdrav

Petar Matović 21. 08. 2021.

Poštovani, moja supruga je do kraja decembra bila zaposlena kod poslodavca, a od početka januara je preduzetnik (paušalac). Od aprila je na trudničkom, prvi mesec je bio na njenom teretu, posle na teret rfzo. Agencija je stavljena u status mirovanja, dakle nema drugih zaposlenih. Nije nam jasna kalkulacija rfzo. Oni su sabrali bruto iznose za poslednjih 12 meseci, jedino objašnjenje za neto iznos koji dobija jeste da su skinuli 46,5 posto paušala (doprinosi + porez). Da li ona treba da dobije rešenje o iznosu naknade za trudničko? U rfzo kažu da ne. Kako može da proveri da li su joj uplaćeni doprinosi? I da li rfzo uplaćuje doprinose za njen status? Ona se opredelila za to, ali to nam nije baš najjasnije. Jednostavno, pitamo se gde završi ta razlika između bruta i neta?

  Milan Predojevic 21. 08. 2021.

  Poštovani
  RFZO nije dužan da donese rešenje o naknadi zarade, sem ukoliko to osiguranik ne traži. S druge strane, obavezni su da izdaju obračun naknade zarade, gde se vidi tačno koliko se plaća i za koju svrhu (šta je neto, šta doprinosi…). Tražite u filijali RFZO da Vam izdaju obračun naknade zarade, pa ako Vam je nešto sporno bolje je da sa njima na licu mesta isproveravate brojke.
  Pozdrav

   Petar Matović 25. 08. 2021.

   Hvala na odgovoru. Ne mogu sa njima na licu mesta to da sredim, jer “ne znaju”. Imao bih još jedno, važno pitanje. Termin porodjaja supruge je 18. oktobar, lekarska komisija u našem gradu je predvidela da joj porodiljsko bolovanje otvori 4. septembra, a meni su nejasne dve stvari. Što od tog datuma kada je obavezno da se otvori minimum 28 dana ranije, uz pravo da otvori do 45 dana ranije? A drugo je što sam pročitao u zakonu da naknade za porodilje preduzetnice idu od dana rođenja deteta. Dakle, da pojednostavnim – da li se preduzetnici otvara porodiljsko automatski po rođenju deteta, a do tada je na trudničkom, ili lekarska komisija otvori porodiljsko, a preduzetnica trudnica je bez primanja dok ne podnese zahtev za porodiljsko koje teče od dana rođenja deteta? Kako je to, jednostavnim rečnikom rečeno, rešeno? Da li lekarska komisija greši pa je potrebno da ih informišem o tome kako ide porodiljsko za trudnice?

    Milan Predojevic 26. 08. 2021.

    Poštovani
    Slobodno ukažite lekarskoj komisiji na činjenicu da preduzetnica nema porodiljsko odsustvo, niti naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva, jer ona nije lice u radnom odnosuz. Pravilo o otvaranju porodiljskog odsustva propisano je Zakonom o radu, koji se primenjuje na zaposlena lica. Preduzetnica nije zaposleno lice, već samostalni delatnik čiji je status uređen Zakonom o privrednim društvima, a ne Zakonom o radu. Dakle pravilo iz Zakona o radu o otvaranju porodiljskog odsustva najmanje 28 dana pre termina porođaja se ne primenjuje na preduzetnicu, pošto ona nije zaposlena i ne prima naknadu zarade, već tz ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i to počev od dana rođenja deteta.
    Pozdrav

     Petar Matović 27. 08. 2021.

     Da li možete da me putuite koji su to tačno članovi zakona, kako bih prosledio lekarskoj komisiji? (Živimo u malom gradu, kažu da ne znaju). U prevodu, supruga bi tokom preostalog perioda do porođaja primila naknade tokom trudničkog, a od dana porođaja, ostale naknade tokom porodiljskog?

     Milan Predojevic 29. 08. 2021.

     Poštovani Petre
     Zakon o radu u članu 2. određuje da se njegove odredbe primenjuju na: zaposlene koji rade na teritoriji Republike Srbije, kod domaćeg ili stranog pravnog, odnosno fizičkog lica; na zaposlene koji su upućeni na rad u inostranstvo od strane poslodavca, ako zakonom nije drukčije određeno; na zaposlene u državnim organima, organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave i javnim službama, ako zakonom nije drukčije određeno; na zaposlene kod poslodavaca u oblasti saobraćaja, ako posebnim propisom nije drukčije određeno;na zaposlene strane državljane i lica bez državljanstva koji rade kod poslodavca na teritoriji Republike Srbije, ako zakonom nije drukčije određeno. Kao što možete da vidite, isti se ne primenjuje na preduzetnike. S obzirom da je upravo Zakonom o radu propisano u članu 94. stav 2. da zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj, jasno je da se ova odredba ne primnejuje na preduzetnice, jer one nisu zaposlene i na njih se ne primenjuje Zakon o radu. Pitanje isplate naknade po osnovu rođenja deteta za njih određeno je Zakonom o finansijskoj podršci porodici s decom, koji u članu 17. stav 1. tačka 2) određuje da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti. Dalje član 17. stav 5. istog Zakona glasi: Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja deteta. Na osnovu navedenog, preduzetnica naknadu po osnovu rođenja i nege deteta počinje da ostvaruje tek nakon rođenja deteta.
     Pozdrav

Milena Petrovic 17. 07. 2021.

Postovani,

Obracam vam se jer sam u totalnoj zabludi vezano za bolovanje koje mi je uplaceno. Naime, kod trenutnog poslodavca radim od 15.02.2021. u prethodnoj sam firmi radila 7 i po meseci i presla sam bukvalno na novo radno mesto bez prekida staza. Krajem maja sam saznala da sam trudna i tada su krenule pretnje od strane poslodavca da moze da mi da otkaz, da ako sam planirala trudnocu nije ni trebalo da dolazim u firmu itd. S obzirom da se sav taj stres odrazavao na moje zdravlje 15.06. sam otvorila bolovanje i od tada sam na bolovanju. Ono sto mene buni jeste uplata koju sam dobila za juni mesec. Plata mi je 50 hiljada dinara s tim sto primam na racun 36000 i ostatak sam dobijala na crno. Na racun mi je za juni mesec leglo 34823,00 dinara, kada sam zvala da pitam za obrazlozenje kako to receno mi je da sam dobila pola plate, za drugi deo meseca pola bolovanja obracunato 65% i obracunatu razliku koju sam trebala da dobijem na ruke. Pa mene zanima kako je to tako moguce i da li je uopste moguce i zasto mi se obracunava bolovanje 65% ako u zakonu jasno pise da trudnica od prvog dana bolovanja dobija 100%? Kada sam im rekla da im je dostavljen prosek iz prethodne firme da bi mogli da mi obracunaju prosek za 12 meseci rekli su da oni to nista ne znaju i da je za to zaduzena knjigovodja. Pa me zanima vase misljenje, sta mi je ciniti, jer zaista ne zelim da vudem ostecena jer imam skoro 10 godina radnog staza bez prekida.

S postovanjem

  Milan Predojevic 19. 07. 2021.

  Poštovana Milena
  Ukoliko su Vam doprinosi plaćani samo na minimalnu zaradu, a izvesno da jesu s obzirom da iznos plate preko minimalca dobijate na ruke (što naravno nije u skladu sa zakonom, baš kao i to što Vam se „zamera“ trudnoća), ne može Vam se kod obračuna naknade zarade uzimati deo zarade na koji nisu plaćeni doprinosi. Drugim rečima, u odnosu na državu, kada RFZO bude plaćao naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja nakon 30 dana, i kada lokalna samouprava bude obračunavala i plaćala naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva, Vaša zarada se neće računati u visini od 50 hiljada dinara, već u visini od 36 hiljada, jer je to iznos na koji se plaćeni porezi i doprinosi.
  Pozdrav

Sladjana Maksimovic 16. 07. 2021.

Postovani Milane!Ovo je moj slucaj,pre mesec dana sam pocela da radim ugovor na 6 meseci.Saznajem da sam ostala trudna,kako se ja dalje tretiram u tom slucaju?Da li poslodavac moze da mi prekine ugovor ili da ga ne produzi?(kada istekne 6 meseci)Da li imam prava na trudnicku naplatu i porodiljsko bolovamje?U napred hvala!

  Milan Predojevic 17. 07. 2021.

  Poštovana Slađana
  Zakonom o radu propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom se tada rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Shodno navedenom, ne možete ostati bez posla sve do isteka porodiljskog odsustva, bez obzira što Vam ugovor o radu ističe posle 6 meseci. Poslodavac je po sili zakona obavezan da Vam ugovor produži najmanje do isteka pordiljskog odsustva.
  Imaćete pravo i na trudničko bolovanje i na porodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

   Sladjana Maksimovic 17. 07. 2021.

   Hvala na odgovou?Jos me samo zanima da li cu imati kakvo primanje za vreme trudnickog i porodiljskog odsustva?

    Milan Predojevic 17. 07. 2021.

    Poštovana
    Kao što sam naveo, imaćete pravo i na trudničko i na porodiljsko. Visina naknade zavisi od primanja koja ste imali u poslednjih 12 meseci (kod trudničkog), odnosno poslednjih 18 meseci(kod porodiljskog)
    POzdrav

     Sladjana Maksimovic 17. 07. 2021.

     Izvinite u firmi imam samo mesec dana kako radim primanja,a u nazad nemam nista,koja visina naknade je onda?

     Milan Predojevic 17. 07. 2021.

     Poštovana
     U tom slučaju ćete tokom trudničkog bolovcanja primati minimalac,a tokom porodiljskog odsustva za prva tri meseca minimalac, a potom znatno manje.
     Pozdrav

Nina Veselinovic 14. 07. 2021.

Poštovani,
molim Vas za informaciju o sledećem:
Naime, vlasnik sam preduzetničke radnje (kao dodatna delatnost) gde isplaćujem sebi platu u visini od 20.640,00 rsd, a takođe sam i vlasnik DOO gde sam jednini zakonski zastupnik i zaposleni gde sebi isplaćujem minimalac.
Jasno mi je da moram da imenujem poslovođu za PR, ali ne znam šta treba da uradim sa DOO firmom da bih imala naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja i da li sam u obavezi da zaposlim nekog drugog.
I još jedno pitanje, da li mi se računa prosek zarade za poslednih 18 meseci za obe firme jer sam ili će mi računati samo za jednu i koju?
Unapred hvala na odgovoru i podrav

  Milan Predojevic 15. 07. 2021.

  Poštovana
  Po osnovu toga što u 18 meseci koji prethode rođenju deteta imate prihode od preduzetničke radnje na koje ste platili doprinose, ostvarujete pravo na ostale nakande po osnovu rođenja i nege detata. S obzirom da ste u radnom odnosu takođe ostvarujete i nakandu zarade.
  Što se tiče preduzetničke radnje, ne morate privremeno da zatvorite radnju da biste primali ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta. Da biste primali trudničko bolovanje od RFZO morate ili privremeno zatvoriti radnju ili zaposliti nekog/imenovati poslovođu. Da biste primali ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (što plaća lokalna samouprava) nije uslov da privremeno odjavite obavljanje delatnosti, niti morate nekog da zaposlite. Što se tiče DOO, ne možete je privremeno zatvoriti, a ako je trajno zatvorite onda Vam prestaje radni odnos, pa ne može biti naknade zarade. Firma mora da postoji da biste primali kako trudničko bolovanje, tako i naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva. Naravno, logično se postavlja pitanje kako će DOO da radi ako ste VI na bolovanju, a nemate nikog drugog angažovanog, ali kao uslov Vam ne mogu tražiti privremenu odjavu jer takva zakonska mogućnost ne postoji. Ne možete ni potpuno ugasiti firmu jer tada prestaje i radni odnos. Prema tome, uslov je da postoji radni odnos i to je jedini dokaz koji će se tražiti.
  Za naknadu zarade Vam se računaju primanja iz radnog odnosa u poslednjih 18 meseci, a kod računanja osnovice za ostale naknade uzeće se primanja po osnovu samostalne delatnosti iz poslednjih 18 meseci.
  Pozdrav

Helena Simegi 03. 07. 2021.

Pozdrav,

Imam radni odnos na odredjeno vreme koje ističe 10 dana pre nego što bi imala 18 meseci radnog staža.
Sad sam trudna i ne mogu da mi otkažu ugovor o radu. Šta ako odem na trudničko bolovanje pre mesec dana kad bi imala 18 meseci radnog staža. Da li imam pravo za naknadu zarade u vreme porodiljskog odsustva?

  Milan Predojevic 04. 07. 2021.

  Poštovana Helena
  Svakako da ćete imati pravo na punu naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva.
  Srdačan pozdrav

Jasmina Hot-Pantelic 22. 06. 2021.

Sta se desava kada je zaposlenje na po pola radnog vremena kod dva poslodavca?

  Milan Predojevic 22. 06. 2021.

  Poštovana Jasmina
  U tom slučaju za prvih 30 dana pola naknade zarade plaća jedan, a drugu polovinu drugi poslodavac. Od 31.dana naknadu zarade plaća filijala RFZO po osnovu dokumentacije koju predaju oba poslodavca. Svaki popunjava obrazac sa podacima o zaradi ostvarenoj u poslednjih 12 neseci. Porodiljsko rešava opština preuzimajući službenim putem podatke o zaradi kod oba poslodavca iz poslednjih 18 meseci.
  Pozdrav

Dragana Tomić 15. 06. 2021.

Poštovani, mene zanima ukoliko bih ja promenila firmu i desilo se da ostanem u drugom stanju. Da li bih imala pravno na trudničko i porodiljsko bolovanje. A imam radni staz u zadnjih 2 godine samo u drugoj firmi. Kako bi se obracubavalo primanje?

  Milan Predojevic 15. 06. 2021.

  Poštovana dragana
  Svaka trudnica kojoj lekar utvrdi da je privremeno sprečena za rad ima pravo na naknadu zarade za vreme sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće, bez obzira na to koliko dugo radi. Prilikom obračuna naknade zarade koju će Vam od 31. dana plaćati RFZO, računaće se zarada ostvarena u poslednjih 12 meseci pre otvaranja bolovanja, i to kako zarada kod sadašnjeg, tako i kod prethodnog poslodavca. Takođe biste imali pravo i na naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva, gde se računa zarada iz poslednjih 18 meseci pre trudničkog bolovanja (ili iz poslednjih 18 meseci pre otvaranja porodiljskog odsustva, ako ne budete bili na trudničkom bolovanju).I kod bolovanja i kod porodiljskog se plaća 100% od osnovice, koju čini prosečna zarada iz poslednjih 12/18 meseci. Ponavljam, ako zarada od prethodnog psolodavca ulazi u poslednjih 12/18 meseci-računa se.
  Pozdrav

   Dragana Tomić 15. 06. 2021.

   Hvala vam puno na informaciji. Veliki pozdrav

Katarina Hartman 28. 05. 2021.

Poštovani Milane,
Ako sam dobro razumela za porodiljsko odsustvo se računa 18 meseci koji prethode porodjaju ili 18 meseci od dana kad smo otišli na trudničko bolovanje? Moje pitanje je moje trudničko bolovanje je trajalo mesec dana(na teret poslodavca) i prekinuto je da li i to ulazi u obračun tih 18 meseci zato što sam nakon tih mesec dana nastavila da radim i radiću do porodjaja ili mi tih mesec dana ne ulazi u obračun? Isto tako zanima me s obzirom da sam od tih 18 meseci 9 meseci bila prijavljena po osnovu Ugovora o privremenim poslovima da li mi se za taj period računa samo minimalna zarada (kao i kod trudničkog bolovanja) ili u prosek tada ipak ulazi cela zarada koju sam tada ostvarivala(da li postoji razlika između porodiljskog obračuna zarada i između trudničkog bolovanja u slučaju da smo bili prijavljene preko Ugovora o privremenim povremenim poslovima?)
Hvala unapred na bilo kakvoj informaciji
S poštovanjem

  Milan Predojevic 29. 05. 2021.

  Poštovana Katarina
  Najpre, što se tiče vrste naknade koju ćete dobijati, zakon za zaposlene predviđa naknadu zarade, a za lica koja su u 18 meseci koji ulaze u obračun osnovice imali prihode van radnog odnosa (npr ugovor o pp poslovima) propisuje tzv ostale naknade. Pošto ste trenutno u radnom odnosu, kao zaposlenoj Vam pripada naknada zarade, ali Vam za primanja po osnovu ugoovra o pp poslovima pripada i ostala naknada.Kada se bude računala osnovica za naknadu zarade računaće se samo prihodi od zarade iz poslednjih 18 meseci, a za ostale naknade prihodi od ugovora o pp poslovima. U svakom slučaju, kod lica koje primaju obe naknade, kod računanja osnovice uzima se samo poslednjih 18 meseci pre prvog meseca bolovanja zbog trudnoće. Zakonom je propisano da osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. S obzirom na ovakvo određenje, to jest da se sabiraju mesečne osnovice iz 18 meseci pre PRVOG meseca otpočinjanja održavanja trudnoće, posmatraće se upravo period koji prethodi Vašem prvom mesecu trudničkog bolovanja. Kada je reč o ostalim naknadama po osnovu rođenja i nege deteta (u Vašem slučaju naknada po osnovu prihoda iz ugovora o pp poslovima) takođe se posmatra period od 18 meseci koji prethodi Vašem prvom mesecu prekida rada zbog trudnoće, ali se računaju samo naknade po osnovu ugovora o pp poslovima. Tako ćete dobiti dve naknade-zarade, po osnovu primanja iz radnog odnosa i ostale naknade-po osnovu primanja iz ugovora o pp poslovima.
  Pozdrav

   Katarina Hartman 31. 05. 2021.

   Poštovani Milane,

   Ako sam Vas dobro razumela iako sam ja bila na trudničkom bolovanju(u trajanju od mesec dana tj manje od 30 dana) i vratila se na posao i radim sad već (u radnom odnosu) dva meseca nakon toga(trudničkog bolovanja) meni ta dva meseca neće ući u obračun naknade za porodiljsko odsustvo zato što sam mi je otvoreno trudničko bolovanje(za tih manje od mesec dana ali je to PRVI mesec trudničkog bolovanja) a porodiljsko se gleda od meseca koji je prethodio otvaranju trudničkog bolovanja?
   Zaista bi mi značilo kad bi mi se priznao i ovaj rad baš zbog visine naknade kasnije…
   Izvinite ako postavljam nejasna pitanja ali zaista ne znam kome da se obratim da mi reši ovu dilemu, svi imaju oprečna mišljenja i stavove u praksi.

   Srdačan pozdrav za Vas

    Milan Predojevic 31. 05. 2021.

    Poštovana Katarina
    Dobro ste razumeli. S obzirom da ste bili na trudničkom bolovanju(u trajanju od mesec dana tj manje od 30 dana) i vratili se na posao i radite dva meseca nakon toga(trudničkog bolovanja) Vama ta dva meseca neće ući u obračun naknade za porodiljsko odsustvo zato što Vam se računa period od 12 meseci pre PRVOG bolovanja zbog trudnoće. Porodiljsko se gleda od meseca koji je prethodio otvaranju prvog trudničkog bolovanja.
    Pozdrav

     Katarina Hartman 31. 05. 2021.

     Poštovani Milane,

     Hvala Vam puno na svim informacijama i strpljenju sa odgovorima.

     Srdačno

     Milan Predojevic 31. 05. 2021.

     Poštovana Katarina

     Hvala i Vama i drago mi je da su Vam informacije koje ste dobili bile korisne.

     Srdačan pozdrav

Mersiha Kurtanovic 02. 05. 2021.

Postovani Milane…
Najpre hvala na odgovorima koje neiscrpno pruzate svima na ovoj stranici koji se obrate za pomoc.
U blagim presecima od po nekoliko dana radim kao uciteljica vec godinama, zatim sam malo radila kao preduzetnica i tako sam i otisla na bolovanju radi odrzavanja trudnoce.
Agenciju sam zatvorila i otisla na bolovanje. Na bolovanju sam dk porodiljskog. Kakvo je moje zvanje??? Jesam li zaposlena ili ne??? Mislim nisam. Pitam Vas ovo, jer moja prijateljica prima kao nezaposlena samohrana majka novcanu pomoc vec mesecima od grada Beograda??? Ona nigde nije radila. Ja cu imati pravo na porodiljsko, ali je suma novca koji cu primati uzasno mala. Ona je sa zavoda otisla na porodjaj??? Da li mogu nesto da promenim ili ima i ja to pravo??? Nadam se da ste me razumeli????🤔

  Milan Predojevic 03. 05. 2021.

  Poštovana
  Drago mi je ako su Vam moji odgovori od pomoći. Što se tiče Vašeg statusa, Vi ste preduzetnica koja je privremeno zatvorila preduzetničku radnju zbog održavanja trudnoće. Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da preduzetnik koji nema zaposlenih mora privremeno da zatvori radnju da bi dobijao naknadu zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Onaj koji ima prijavljene radnike ne mora privremeno da zatvara radnju, ali dobijate 50% od sume koju biste dobijali ako privremeno prekinete obavljanje delatnosti. Kada otvorite porodiljsko, kao preduzetnica ne morate da imate prekid delatnosti, odnosno tokom primanja porodiljske naknade možete da radite (naravno, ako ste to u stanju). Kod trudničkog za računanje osnovice naknade uzima se 12 zarada i prihoda koje ste kao zaposlena i preduzetnica ostvarili u poslednjih godinu dana pre otvaranja trudničkog. Kod porodiljsko se uzima poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Nadam se da sam Vas razumeo do kraja i da ste dobili sve odgovore.
  Pozdrav i svako dobro

Zoran Eremić 17. 02. 2021.

Postovanje da li mozda znate gde se treba obratiti za prosek plate zene koja je na porodiljskom odsustvu i prima novcanu nadoknadu od drzave?

  Milan Predojevic 18. 02. 2021.

  Poštovani Zorane
  Nisam siguran da sam razumeo pitanje. Ukoliko želite da u nekom postupku priložite dokaz o visini naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, možete upotrebiti rešenje o porodiljskom odsustvu ili tražiti od nadležnog organa lokalne samouprave, koji vrši obračun i isplatu naknade, da Vam izda posebnu potvrdu o njenoj visini.
  Pozdrav

Darko Batina 12. 02. 2021.

Poštovani Milane,
Imam pitanje za vas na koje nisam uspeo da nađem odgovor. Naime, supruga mi je na porodiljskom odsustvu koje se završava u martu. Takođe, ponovo je ostala u drugom stanju i termin joj je u julu ove godine. Šta raditi u ovom slučaju, da li se otvara odmah trudničko u toku porodiljskog, ili se čeka prestanak porodiljskog da bi se otvorilo trudničko bolovanje?
Hvala vam.
Pozdrav,
Darko

  Milan Predojevic 14. 02. 2021.

  Poštovani Darko
  Porodiljsko odsustvo se ne prekida. Ono ističe u martu i nakon toga Vaša supruga treba da ode kod svog izabranog ginekologa koji će oceniti da li postoje rizici ili bolesti u vezi sa novom trudnoćom. Tek ako lekar utvrdi da postoji, otvara se bolovanje. Dakle trudničko bolovanje se ne otvara automatski samom činjenicom trudnoće, već samo ako lekar oceni da rad predstavlja rizik za trudnoću. S druge strane porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta svakako traju punih 12 meseci (ili 24 meseca za treće i svako naredno dete)
  Pozdrav i svako dobro

Alisa Živojnović 02. 02. 2021.

Poštovani,
ako sam prijavljena na pola radnog vremena, imam li prava na trudničko i porodiljsko?
Pozdrav i hvala!

  Milan Predojevic 04. 02. 2021.

  Poštovana Alisa
  Svaka trudnica koja je u radnom odnosu ima pravo na naknadu zarade za slučaj da izabrani ginekolog oceni da je privremeno sprečena za rad zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Zakon o radu propisuje da zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno. U konkretnom slučaju ova zakonska odredba znači da imate pravo na naknadu zarade srazmerno radnom vremenu na koje ste angažovani, odnosno imate pravo na 100% zakonskog osnova za naknadu zarade, ali posmatrano u odnosu na 20 časova nedeljno. Dakle dobijaćete naknadu za pola radnog vremena, a ne za puno radno vreme jer ste radno angažovani na nepuno radno vreme. Takođe ćete na isti način ostvariti i pravo na porodiljsko odsustvo. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu prestanka rada zbog trudnoće. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem tako dobijenog zbira osnovica sa 18. Pošto Vi imate zaradu za 20 sati nedeljno, takvu ćete i naknadu ostvariti tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Sanja Horvat Cinger 15. 01. 2021.

Postovani,
zaposlena sam kod poslodavca na puno radno vreme i osim toga imam Ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca na koji su uredno placeni svi porezi i doprinosi. Prilikom otvaranja porodiljskog odsustva, obracunati su mi samo prihodi ostvareni kod poslodavca kod kojeg imam Ugovor o radu na puno radno vreme. Da li se prilikom otvaranja porodiljskog odsustva uzimaju u obzir i prihodi ostvareni preko dopunskog ugovora o radu?

  Milan Predojevic 16. 01. 2021.

  Poštovana Sanja
  U delu zakona kojim je regulisano pravo na takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, za porodilje angažovane van radnog odnosa, nije propisano pravo na naknadu za majke koje su bila angažovane po osnovu dopunskog rada. Shodno navedenom, bez obzira na činjenicu da imate ugovor o dopunskom radu kod drugog poslodavca na koji su uredno plaćeni svi porezi i doprinosi, prilikom otvaranja porodiljskog odsustva obračunavaju Vam se samo prihodi ostvareni kod poslodavca kod kojeg imate ugovor o radu na puno radno vreme. Prilikom otvaranja porodiljskog odsustva, dakle ne uzimaju se u obzir i prihodi ostvareni preko ugovora o dopunskom radu.
  Pozdrav

Gadza Studentiritma 01. 12. 2020.

Postovanje, postavio bih jedno pitanje.
Moja zena bila je u stalnom radnom odnosu u jednoj zdravstvenoj ustanovi 8 godina. Da sada ne ulazim u detalje, primorana je bila da da otkaz i trenutno je ne zaposlena, osigurana je preko mene i mog osiguranja.
Nameravamo da ostane u drugom stanju kroz godinu dana, ako bi se sada zaposlila u nekoj klinici ili bilo kom poslu i narednih 6 meseci ili vise radila na tom poslu, da li ona ispunjava neke uslove sto se tice trudnickog/porodiljskog?
Hvala Vam na odgovoru.

  Milan Predojevic 02. 12. 2020.

  Poštovani
  Svaka trudnica/porodilja ima pravo na naknadu zarade tokom trudničkog bolovanja (ako ga ginekolog propiše) i tokom porodiljskog odsustva. Različit je način obračunavanja naknade zarade u ta dva slučaja. Što se tiče bolovanja zbog održavanja trudnoće, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike zaposlene čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Ako osiguranik nije bio u radnom odnosu u svih 12 meseci pre bolovanja, pa nije ostvario zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade za ono vreme za koje je osiguranik ostvario zaradu, a za mesece za koje nije ostvario zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece. Što se tiče naknade tokom porodiljskog odsustva osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno trudničko bolovanje. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem navedenog zbira osnovica sa 18. Dakle Vaša supruga tokom trudničkog bolovanja ne bi mogla da ima naknadu manju od minimalne zarade, a što se tiče porodiljskog što više zarada ima u 18 meseci koji rethode prestanku rada zbog trudnoće imaće i veću naknadu i obrnuto.
  Pozdrav