Koliko poslodavac može da produžava ugovor na određeno vreme

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

maj 30
Ugovor na

Ugovor o radu, kojim poslodavac i zaposleni zasnivaju radni odnos, može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu, ugovor o radu  u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje, smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ovakvom odredbom zakonodavac je postavio ugovor o radu na neodređeno vreme kao pravilo, od koga postoje izuzeci u vidu ugovora na određeno vreme, ali samo pod zakonom definisanim uslovima. Koji su to uslovi i koliko dugo može da traje rad na određeno?

U kojim slučajevima se može zasnovati rad na određeno vreme i koliko najduže može da traje ugovor na određeno

Zakon o radu propisuje da govor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima-postojanje roka, izvršenje određenog posla ili nastupanje određenog događaja. Zakonodavac citiranom odredbom sugeriše da je radni odnos po prirodi trajnijeg karaktera (na neodređeno vreme), ali da u slučaju objektivnih razloga, za koje se može predvideti da će trajati samo određeni vremenski period, radni odnos može biti zaključen na određeno vreme, dok traju navedeni razlozi.

Zakon o radu kaže sledeće: Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca, s tim da se prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom.

Kakve zaključke o radu na određeno vreme možemo izvući iz citirane zakonske definicije?

-Prvo, rok od 24 meseca se broji u odnosu na zaposleno lice. Dakle, promene opisa poslova kod istog zaposlenog, pravljenje više uzastopnih ugovora, pravljenje prekida između ugovora….ništa od navedenog ne utiče na sledeće pravilo: sa jednim licem nije moguće zasnovati radni odnos na određeno vreme, koji bi trajao duže od 24 meseca. Rok od 24 meseca se vezuje za ličnost zaposlenog i ne može da traje duže, osim u slučaju izuzetaka koje ćemo navesti u nastavku teksta

-Drugo u slučaju prekida između dva angažovanja koji traje kraće od 30 dana i sam prekid se računa u rok od 24 meseca.

Primera radi, ukoliko jedan ugovor traje godinu dana, dođe do prekida radnog odnosa i u roku koji je kraći od 30 dana potpiše se novi ugovor sa istim zaposlenim. takav novi ugovor ne može da traje godinu dana, jer se tako kratak prekid ( kraći od 30 dana) računa u rok od 24 meseca, koliko ukupno sa jednim radnikom može da traje ugovor o radu na određeno vreme. Dakle, prekid kraći od 30 dana ne predstavlja radni odnos, ali se uzima u obzir kod izračunavanja koliko maksimalno može da traje ugovor o radu na određeno vreme sa jednim zaposlenim. Ukoliko prekid traje 30 i više dana, takav prekid se ne računa u rok od 24 meseca.

Prema tome, nakon proteka roka od ukupno 24 meseca radnog odnosa na određeno vreme sa jednim zaposlenim poslodavac može da bira između dve opcije-prestanak radnog odnosa ili zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Posebno napominjemo da nakon što proteknu 24 meseca angažovanja po ugovoru o radu na određeno vreme nije moguć novi ugovor o radu na određeno vreme sa istim zaposlenim samo zato što je napravljen prekid duži od 30 dana ili po osnovu toga što mu je promenjen opis poslova.

U kojim situacijama ugovor na određeno vreme može da traje duže od dve godine

Kao što je ugovor o radu na određeno vreme izuzetak od pravila da se radni odnos zasniva na neodređeno vreme, tako postoje i izuzeci od pravila da rad na određeno vreme sa istim zaposlenim može da traje najviše 24 meseca. Naime, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na period duži od 24 meseca u sledećim slučajevima:

1) Ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na posao: primenjuje se kada je poznato da će određeno zaposleno lice biti odsutno sa rada neko vreme (npr zbog porodiljskog odsustva, obavljanja javne funkcije, dužeg bolovanja i sl.). Lice koje se angažuje kao zamena odsutnog radnika, radiće sve do povratka odsutnog zaposlenog na rad (npr prestanak bolovanja), ma koliko to dugo trajalo.

2) Za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta. Ukoliko je ugovor o radu na određeno vreme zaključen sa određenim licem radi njegovog angažovanja na  projektu koji je vremenski ograničen, moguće je potpisati ugovor o radu na određeno koji će trajati sve do završetka projekta, čak i ako rad na projektu traje duže od 24 meseca.

3) Sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom. Ovaj ugovor može da traje sve do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad u Republici Srbiji, pa I aduže od 24 meseca.

4) Za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci. Novoosnovani poslodavci samo u prvih godinu dana od dana registracije imaju mogućnost da sa istim zaposlenim zaključe jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih radni odnos na određeno vreme može da traje i do 36 meseci.

5) Sa nezaposlenim licem kojem do ispunjavanja jednog od uslova za starosnu penziju nedostaje najviše 5 godina penzijskog staža, ugovor o radu na određeno vreme može biti zaključen do ispunjenja uslova za penziju i na period duži od 24 meseca, ali najviše na period od 5 godina.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka koji je naveden u tačkama 1), 2) i 3) i to po istom ili po drugom osnovu iz zakona. To praktično znači da po isteku roka na koji je zaključen ugovor o radu na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog ili zbor rada na projektu čije je vreme unapred određeno, odnosno po okončanju ugovora sa stranim državljaninom, moguće je sa istim zaposlenim sklopiti novi ugovor o radu na određeno vreme, za isti taj zakonski osnov, ili za drugi zakonski razlog. Primera radi, poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa zaposlenim radi zamene odsutnog radnika. Nakon povratka odsutnog radnika na posao, poslodavac može zasnovati novi radni odnos na određeno vreme sa zaposlenim koji ga je menjao radi zamene drugog odsutnog radnika, ili može da ga angažuje za rad na određenom projektu. Takođe, nema smetnje da se, nakon završetka određenog projekta, sa istim zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno vreme za rad na drugom projektu, ili radi zamene privremeno odsutnog radnika.

Rad na određeno vreme u prosveti

Posebnim zakonom regulisani su radni odnosi u prosveti, s tim da se na sve sve što poseban zakon ne propisuje, pri enjuju gore opisane odredbe Zakona o radu.

Radni odnos na određeno vreme u predškolskoj ustanovi, osnovnoj i srednjoj školi zasniva se radi

1) zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana;

2) obavljanja poslova pedagoškog asistenta, odnosno andragoškog asistenta.

Izuzetno, ustanova bez konkursa može da primi u radni odnos na određeno vreme lice:

1) radi zamene odsutnog zaposlenog do 60 dana;

2) do izbora kandidata – kada se na konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vreme ne prijavi nijedan kandidat ili nijedan od prijavljenih kandidata ne ispunjava uslove, a najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine;

3) do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos, a najkasnije do 31. avgusta tekuće školske godine;

4) radi izvođenja verske nastave.

Rad na određeno vreme u državnim organima

Posebnim zakonom regulisani su radni odnosi u državnim organima.

Radni odnos na određeno vreme državni službenik može da se zasnuje u sledećim situacijama:

1) radi zamene odsutnog državnog službenika, do njegovog povratka;

2) zbog privremeno povećanog obima posla koji postojeći broj državnih službenika ne može da izvrši, najduže na šest meseci;

3) na radnim mestima u kabinetu, dok traje dužnost funkcionera;

4) radi obuke pripravnika, dok traje pripravnički staž;

5) radi zamene državnog službenika koji je postavljen za vršioca dužnosti, dok traje njegova dužnost;

6) radi zamene državnog službenika kome miruje radni odnos zbog obavljanja pripravničkog staža

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće i porodiljskog odsustva

Prema Zakonu o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, čak i ako je taj ugovor bio zaključen na određeno vreme. U toj situaciji zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme, isti se po sili zakona produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Prema tome, ukoliko žena u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na određeno vreme poslodavcu priloži potvrdu kojom ga obaveštava o činjenici trudnoće, rešenje o otkazu ugovora o radu po sili zakona postaje ništavo i poslodavac je dužan da sa zaposlenom potpiše novi ugovor o radu koji će trajati do završetka porodiljskog odsustva.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(18) komentari

Nadežda Teoharević 21. 07. 2022.

Poštovani Milane,

Jedna stvar mi nije odgonetnuta u ovim tekstovima o bolovanju, a kao mladog radnika koji prvi put otvara isto, jako me zanima:

Ako sprečenost za rad traje, recimo, 3 dana, da li će biti umanjene tri dnevnice (tj da li će iznositi 65%) ili će cela zarada biti 65%?

Hvala na odgovoru! Tekstovi kao što je vaš jako znače mladima.

  Milan Predojevic 23. 07. 2022.

  Poštovana Nadežda
  U mesecu koji recimo traje 30 dana, ako sprečenost za rad traje 3 dana, za 27 dana dobijate platu (zaradu),a samo za 3 dana u kojima niste radili zbog bolesti dobijate nakandu zarade u visini 65% prosečne plate iz poslednjih 12 meseci. To znači da će biti umanjene samo tri dnevnice (iznosiće 65% od proseka plate iz poslednjih godinu dana). Naravno, neće cela zarada biti 65%, već samo za ta tri dana koja niste radili.
  Hvala na lepim rečima.
  Pozdrav!

Korisnik 4663ce9d21 18. 06. 2022.

Postovani da li poslodavac sa kojim istice ugovor na odredjeno od 2 godine po isteku roka moze da zaposli isto lice preko posredne agencije kod sebe ponovo u firmu?U ovom slucaju preko agencije za angazovanje radnika sa duplo manjim prihodima

  Milan Predojevic 18. 06. 2022.

  Poštovani
  Mišljenja sam da to nije moguće, odnosno da bi taj sledeći ugovor morao biti na neodređeno vreme.
  Pozdrav

   Korisnik 4663ce9d21 18. 06. 2022.

   Prijateljici istekao ugovor na 2 godine i oni joj dali ugovor na neodredjeno sa drugom agencijom u toj istoj firmi.Da li je to izigravanje zakona ili je validno stvarno je u dilemi? Hvala Vam puno

    Milan Predojevic 20. 06. 2022.

    Poštovani
    Mišljenja sam da u opisanom slučaju i mora biti ugovor na neodređeno vreme, bez obzira što je promenjena agencija preko koje se vrši zapošljavanje.
    Pozdrav

     Korisnik 4663ce9d21 21. 06. 2022.

     Zahvaljujem se na odgovoru! Veliki pozdrav

Biljana Balšić 16. 06. 2022.

Poštovani Milane,
Molim Vas za odgovor na sledeće pitanje.
Da li zaposleni u preduzeću – korporaciji u kojoj je država većinski vlasnik moze raditi na određeno vreme i duže od 24 meseca? Nedoumica postoji zbog Uredbe koju je donela Vada u januaru 2021. god. o načinu zapošljavanja u
„УРЕДБA О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА“.

Ako je lice zaposleno kod korisnika javnih sredstava na određeno vreme od jan 2020. god do marta 2022. god (ugovori su bili na po 3 ili 6 meseci, ali rad nije prekidan za ovo vreme, aneksima je ugovor o radi+u na određeno vreme produžavan), da li je lice trebalo da dobije Udovor na neodređeno vreme i pored postojanaj napred navedene Uredbe Vlade.

Hvala unapred an ogovoru.
Srdačan pozdrav!

  Milan Predojevic 16. 06. 2022.

  Poštovana Biljana
  Zaposleni u preduzeću – korporaciji u kojoj je država većinski vlasnik ne može raditi na određeno vreme duže od 24 meseca, osim u izuzetnim slučajevima koji su propisani Zakonom o radu (zamena privremeno odsustnog zaposlenog i sl.). Ne može biti nedoumica zbog Uredbe koju je donela Vlada RS u januaru 2021. god. o načinu zapošljavanja, jer uredba ne može da uređuje radni odnos, već to čini zakon. Uredba je akt niže pravne snage i ona mora biti usklađena sa zakonom. Takođe, navedena Uredba ne uređuje radni odnos, već način pribavljanja saglasnosti za prijem u radni odnos u javnom sektoru. Tu se radi o kontrolisanju priliva novozaposlenih u javnom sektoru od strane države kao poslodavca, a ne o regulisanju radnog odnosa.
  Pozdrav

   Biljana Balšić 18. 06. 2022.

   Zahvaljujem se na odgovoru.
   Srdačan pozdrav!

Vladimir Djuric 09. 06. 2022.

Ovo nema veze s mozgom iz tog razloga što direktor škole može biti sa srednjom školom i ucenjuje onog sa Mašinskim fakultetom krajnja nebuloza, i taj ugovor sa direktor daje ti direktor po principu izmi ili ostavi, a može uvek da te iskeca

Nikola Milicic 09. 06. 2022.

Poštovani ,
kome se dostavlja Uzbunjivanje javnosti ukoliko je poslodavac prekrsio odredbu iz radnih odnosa uz saglasnost inspektora rada.

  Milan Predojevic 13. 06. 2022.

  Poštovani Nikola
  Uzbunjivanje može biti unutrašnje, spoljašnje i uzbunjivanje javnosti. Unutrašnje uzbunjivanje je otkrivanje informacija poslodavcu. KOd Vas to nije realno jer je poslodavac taj koji krši zakon. Spoljašnje uzbunjivanje je otkrivanje informacija ovlašćenom organu. To je obično organ koji je nadređen poslodavcu ili neka državna institucija. Na primer, ako je uzbunjivač zaposleni u sudu, on će izvršiti unutrašnje uzbunjivanje ako otkrije informaciju nadležnima u upravi tog suda, a spoljašnje uzbunjivanje ako se obrati predsedniku neposredno višeg suda ili Visokom savetu sudstva. Ako je reč o javnom preduzeću, spoljašnje uzbunjivanje se vrši kod osnivača tog preduzeća, na primer grada Beograda za beogradsko javno preduzeće.
  U konkretnom slučaju, mišljenja sam da bi povodom rada inspekcije za rad adresa za uzbunjivanje bilo Ministarstvo rada.
  Pozdrav

Nena Antonić 09. 06. 2022.

Poštovani,
Da li je moguće kod jednog državnog organa dobiti mirovanje radnog odnosa na godinu dana (zaposlen na neodredjeno vreme), radi obavljanja pripravničkog staža u drugom državnom organu?

  Milan Predojevic 13. 06. 2022.

  Poštovana
  Mišljenja sam da tako nešto nije moguće. Do mirovanja radnog odnosa dolazi po sili zakona, kada nasupi zakonom određen razlog. Zakon ne poznaje navedeni razlog kao osnov da se zaposlenom mora obezebditi mirovanje radnog odnosa. Svakako, poslodavac ima slobodu da odredi neplaćeno odsustvo i mimo situacija u kojima zakon obavezuje poslodavca na to (kao npr kod imenovanja na javnu funkciju, odlaska u vojsku i slično).
  Pozdrav

Tanja Filipović 01. 06. 2022.

Ja radim u državnom organu od 2017. god. na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla, i dobijam rešenja na 4 ili 6 meseci, jedini način za stalni radni odnos je raspisivanje javnog konkursa za to radno mesto, a konkursa nema evo već 6 godina…

Boris Novaković 31. 05. 2022.

Poštovani,
da li poslodavac ima pravo da zaposlenom koji je ugovorom o radu na određeno vreme bio zaposlen 23 meseca (manje od dve godine) na radnom mestu npr. „pomoćni radnik“ ne nastavi takav ugovor (da ga ne bi morao prijaviti na neodređeno nakon još mesec dana), već mu ponudi ugovor opet na određeno ali za drugo radno mesto, npr.“viljuškarista“? Da li u tom slučaju opet dve godine može da zaposlenog vodi u režimu „na određeno“?
Boris Novaković
Šabac

  Milan Predojevic 01. 06. 2022.

  Poštovani Borise
  U navedenom slučaju poslodavac ne može zaposlenog opet da drži u radnom odnosu na određeno vreme nove dve godine, samo zato što mu je promenio opis poslova. Zakon propisuje da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Dakle, zakon govori o ličnosti zaposlenog, a ne o psolovima. Da je propisom određeno da se za iste poslove može zaključiti rad na određeno do 2 godine, tada bi promena opisa posla značila mogućnost novog ugovora na određeno, ponov u trajanju od dve godine,. Međutim, to nije slučaj i zakon taj rok vezuje za samog zapsolenog. U opisanom slučaju, nakon 24 meseca rada, sledeći ugovor bi trebao da bude na neodređeno vreme.
  Pozdrav