PROČITAJTE: Sve što treba da znate o AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU!

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

dec 30
Rad na lizing


U našoj zemlji česta je pojava zapošljavanja preko agencija za zapošljavanje. Od marta prošle godine na snazi je poseban zakon koji reguliše ovu vrstu rada. Zakonom o agencijskom zapošljavanju uređuju se prava i obaveze zaposlenih koji zaključuju ugovor o radu sa agencijom za privremeno zapošljavanje ( u daljem tekstu: agencija) radi ustupanja na privremeni rad poslodavcu kod koga će zaposleni raditi (u zakonu, a i u daljem tekstu: poslodavac korisnik), ostvarivanje određenih prava po osnovu rada, uslovi za rad agencija za privremeno zapošljavanje, način i uslovi ustupanja zaposlenih, odnos između agencije i poslodavca korisnika i obaveze agencije i poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima.

Za sve što nije uređeno ovim zakonom primenjuje se zakon kojim se uređuje rad.

I Zasnivanje radnog odnosa

Ministarstvo rada, na zahtev privrednog društva ili preduzetnika registrovanog u registru privrednih subjekata, izdaje dozvolu za rad agencije za privremeno zapošljavanje. Najpre, da bi uopšte došlo do upućivanja radnika preko agencije u drugu firmu, mora se potpisati ugovor između agencije i poslodavca korisnika. Ovaj ugovor takođe ima obaveznu formu definisanu zakonom: izrađuje se u pisanom obliku i obavezno određuje obavezu poslodavca korisnika da agenciji pre početka ustupanja zaposlenih dostavi tačne informacije o: broju ustupljenih zaposlenih koji su potrebni; vremenskom periodu na koji se ustupaju; mestu njihovog rada, poslovima koje će obavljati; uslovima za rad.

Nakon što se definišu odnosi između agencija i poslodavca korisnika, odnosno koji profil radnika je neophodan, za koje vreme i pod kojim uslovima, agencija sa ustupljenim zaposlenim zaključuje ugovor o radu za stalno ili na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku. Prema tome, sa agencijom zaposleni zaključuje ili ugovor o radu na neodređeno vreme ili ugovor na određeno vreme. Ukoliko je u pitanju rad na određeno, onda isti traje koliko i vreme upućivanja na rad kod poslodavca korisnika.

Ugovor o radu na neodređeno vreme sa agencijom, pored elemenata utvrđenih Zakonom o radu, sadrži i:

1) vrstu poslova za koje će se zaposleni ustupati;

2) da zaposleni prihvata da obavlja poslove na osnovu uputa za rad kod poslodavca korisnika.

Ugovor o radu na određeno vreme koje je jednako vremenu ustupanja poslodavcu korisniku, odnosno uput koji je sastavni deo ugovora o radu na neodređeno vreme i koji zamenjuje aneks tog ugovora, dostavljaju se zaposlenom pre njegovog ustupanja poslodavcu korisniku i sadrže, pored elemenata utvrđenih zakonom kojim se uređuje rad, i sledeće uslove rada:

1) poslovno ime i sedište poslodavca korisnika kod koga se zaposleni ustupa i podatke o osobi koja je ovlašćena za zastupanje poslodavca korisnika prema ustupljenim zaposlenima;

2) mesto rada kod poslodavca korisnika;

3) naziv i opis poslova koje ustupljeni zaposleni treba da obavlja kod poslodavca korisnika;

4) trajanje ustupanja i osnov za ustupanje poslodavcu korisniku za ustupljene zaposlene na određeno vreme

5) dan početka rada kod poslodavca korisnika;

6) novčani iznos osnovne zarade, elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, uvećane zarade i naknade zarade;

7) trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena kod poslodavca korisnika;

8) trajanje godišnjeg odmora na koji zaposleni ima pravo, a ako se to ne može navesti u momentu ustupanja, način odobravanja i utvrđivanja plaćenog godišnjeg odmora.

II Zabrana zaključivanja ugovora o ustupanju zaposlenih

Postoje i zakonska ograničenja u agensijskom zapošljavanju. Tako ugovor o ustupanju zaposlenih ne može da se zaključi:

1) za zamenu zaposlenog kod poslodavca korisnika kod kog je organizovan štrajk

2) za obavljanje poslova na kojima je poslodavac korisnik utvrdio višak zaposlenih

3) radi ustupanja zaposlenog drugoj agenciji;

4) na poslovima na kojima je kod poslodavca korisnika uvedeno skraćeno radno vreme (na naročito teškim i po zdravlje opasnim poslovima) ili beneficirani radni staž

5) na radnim mestima državnih službenika Republike Srbije i službenika u jedinicama lokalne samouprave i autonomne pokrajine;

6) u slučajevima kada je zakonom za poslodavca korisnika propisana obaveza sprovođenja javnog konkursa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme.

Zakonom ili kolektivnim ugovorom može da se zabrani, odnosno ograniči korišćenje rada preko agencija iz opravdanih razloga koji se zasnivaju na opštem interesu, a posebno u cilju zaštite upućenih zaposlenih, bezbednosti i zdravlja na radu, sprečavanja poremećaja na tržištu rada i sprečavanja zloupotreba.

Ukupan broj ustupljenih zaposlenih u radnom odnosu na određeno vreme kod poslodavca korisnika ne može da bude veći od 10% od ukupnog broja zaposlenih kod poslodavca korisnika na dan zaključenja ugovora o ustupanju zaposlenih, odnosno na dan izmene tog ugovora kojima se menja broj ustupljenih zaposlenih.

U navedeno ograničenje ne računaju se ustupljeni zaposleni kod poslodavca korisnika koji imaju sa agencijom zaključen ugovor o radu na neodređeno vreme, bez obzira na koji period su ustupljeni poslodavcu korisniku.

III Trajanje ustupanja

Agencija može zaposlenog na određeno vreme da ustupi na rad kod poslodavca korisnika u onim slučajevima i u trajanju koji su utvrđeni Zakonom o radu. Dakle ograničenja u trajanju rada na određeno propisana Zakonom o radu važe i kod agencijskog zapošljavanja. Šta to konkretno znači?

Prvo, agencija ne može da ustupi zaposlenog na određeno vreme koji je prethodno bio u radnom odnosu na određeno vreme kod istog poslodavca korisnika (bilo neposredno blio preko iste ili druge agencije) u ukupnom trajanju dužem od 24 meseca, osim u slučajevima kada je rad na određeno vreme dozvoljen u dužem trajanju Zakonom o radu. Podsetimo se, to su sledeći slučajevi: zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na rad; za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta; sa stranim državljaninom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad; za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;  sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju

Ustupljeni zaposleni, koji je prethodno kod istog poslodavca korisnika radio neposredno ili preko iste ili druge agencije suprotno navedenim ograničenjima u pogledu maksimalnog trajanja ugovora na određeno vreme ili koji ostane da radi kod poslodavca korisnika najmanje pet radnih dana nakon isteka vremena za koje je ustupljen, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca korisnika.

Za utvrđenje navedenih okolnosti zaposleni može pokrenuti radni spor pred nadležnim sudom protiv poslodavca korisnika.

IV Jednaka prava ustupljenog radnika i zaposlenog

Ustupljeni zaposleni za vreme privremenog obavljanja poslova kod poslodavca korisnika ima pravo na jednake uslove rada kao i uporedni zaposleni kod poslodavca korisnika.

Jednaki uslovi rada odnose se na:

1) radno vreme;

2) prekovremeni rad;

3) noćni rad;

4) odmor u toku rada, dnevni, nedeljni odmor i godišnji odmor;

5) odsustvo uz naknadu zarade u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom, odnosno pravilnikom o radu koji se primenjuje kod poslodavca korisnika;

6) elemente za obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova;

7) bezbednost i zdravlje na radu;

8) zaštitu trudnica i majki dojilja;

9) zaštitu omladine;

10) zabranu diskriminacije po svim osnovima, u skladu sa zakonom.

Jednake uslove rada ustupljenom zaposlenom obezbeđuje neposredno poslodavac korisnik.

V Isplata zarade i naknade zarade

Poslodavac korisnik dužan je da vodi evidenciju o radu i odsustvu sa rada ustupljenih zaposlenih i da iz te evidencije dostavi agenciji podatke za obračun i isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova, a najkasnije do 15. u mesecu za prethodni mesec.

Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom za period ustupanja isplati zaradu, naknadu zarade i naknadu troškova, na osnovu podataka kojima ona raspolaže i podataka koje joj dostavlja poslodavac korisnik. Agencija je dužna da ustupljenom zaposlenom isplati zaradu, naknadu zarade i naknadu troškova čak i u slučaju kada poslodavac korisnik ne dostavi agenciji neophodne  podatke, a na osnovu podataka kojima agencija raspolaže, odnosno prosečnog broja radnih časova za mesec za koji se isplaćuje.

Agencija ne sme ustupljenom zaposlenom da naplaćuje uslugu za privremeno ustupanje kod poslodavca korisnika, kao ni za zaključivanje ugovora o radu sa poslodavcem korisnikom nakon prestanka ustupanja. Kao što smo rekli, agencija naknadu za svoj rad naplaćuje poslodavcu korisniku.

Ustupljeni zaposleni koji sa agencijom ima ugovor o radu na neodređeno vreme, ima pravo na naknadu zarade u periodu između dva ustupanja poslodavcu korisniku, koja ne može biti manja od minimalne zarade, a u slučaju prestanka radnog odnosa ima pravo na otpremninu po osnovu viška zaposlenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

VI  Otkaz ugovora o radu

Agencija može ustupljenom zaposlenom da otkaže ugovor o radu ili izrekne drugu meru ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog i njegovo ponašanje u skladu sa Zakonom o radu i opštim aktima koji se primenjuju kod poslodavca korisnika, odnosno agencije, kao i iz drugih razloga u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad.

Poslodavac korisnik je dužan da o navedenim okolnostima pisanim putem obavesti agenciju bez odlaganja i pruži sve potrebne dokaze za utvrđivanje okolnosti koje predstavljaju osnov za otkaz.

U slučaju nezakonitog otkaza ustupljeni zaposleni ima pravo da pred nadležnim sudom pokrene radni spor protiv agencije za naknadu štete u visini preostalog iznosa zarada od momenta prestanka radnog odnosa pa do isteka trajanja ugovorenog ustupanja, a najviše 18 zarada, kao i pravo na uplatu poreza i doprinosa za taj period.

VII  Obaveze poslodavca korisnika

Poslodavac korisnik dužan je da ustupljenom zaposlenom daje radne zadatke, organizuje, rukovodi i nadzire rad ustupljenog zaposlenog, daje mu za tu svrhu instrukcije, obezbeđuje uslove rada.

Poslodavac korisnik dužan je da:

1) dostavi agenciji informacije o uslovima za rad na poslovima za koje se vrši ustupanje i uslovima rada uporednih zaposlenih kod poslodavca korisnika pri zaključivanju ugovora o ustupanju i kod kasnijih promena;

2) informiše ustupljene zaposlene o slobodnim poslovima, radi pružanja jednakih mogućnosti kao i zaposlenima kod poslodavca korisnika, da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme;

3) obezbedi ustupljenim zaposlenima korišćenje objekata za ishranu i objekata namenjenih za decu zaposlenih kod poslodavca korisnika, kao i korišćenje organizovanog prevoza kod poslodavca korisnika, pod istim uslovima pod kojima ta prava ostvaruju zaposleni kod poslodavca korisnika, osim ako postoje objektivni razlozi za drugačiji tretman;

4) obavesti lice za bezbednost i zdravlje na radu o ustupljenim zaposlenima i o poslovima koje će obavljati;

5) sindikatu kod poslodavca korisnika pruža informacije o radnom angažovanju ustupljenih zaposlenih na način i u rokovima u kojima dostavlja i informacije za sve ostale radno angažovane.

Poslodavac korisnik je solidarno odgovoran za obaveze agencije na isplatu zarade, naknade zarade i naknade troškova, te može biti tužen za isplatu neisplaćenih primanj ajednako kao i agencija.

Poslodavac korisnik dužan je da za ustupljene zaposlene obezbedi mere bezbednosti i zdravlja na radu, u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, te je u tom smislu dužan da ustupljenog zaposlenog pre stupanja na rad upozna sa svim rizicima na radnom mestu i o konkretnim merama, odnosno da ga osposobi za bezbedan i zdrav rad, da mu obezbedi lekarske preglede u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu.

Sa svoje strane stupljeni zaposleni dužan je da primenjuje propisane mere za bezbedan i zdrav rad kod poslodavca korisnika, a posebno mere za bezbedan i zdrav rad pri kojima se pojavljuju specifični rizici.

Poslodavac korisnik dužan je da prijavi povredu na radu i profesionalno oboljenje ustupljenog zaposlenog u skladu sa propisima o bezbednosti i zdravlju na radu i da o tome odmah izvesti agenciju. Poslodavac korisnik dužan je da agenciji dostavi popunjeni obrazac izveštaja o povredi na radu odnosno profesionalnom oboljenju, najkasnije u roku od 24 časa od nastanka povrede, odnosno utvrđenog profesionalnog oboljenja, u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju