Produženje bolovanja i zdravstvena zaštita u doba pandemije

Autor - Milan Predojević | Pravnik odgovara

apr 02

Nakon stupanja na snagu Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, a u cilju sprečavanja širenja korona virusa, izmenjen je režim rada zdravstvenih ustanova. Takođe, obustavljen je rad sa strankama na šalterima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Novonastala situacija postavlja pitanje o načinu pružanja zdravstvene zaštite pacijentima, kao i o postupku produženja bolovanja tokom trajanja vanrednog stanja.

Obavezno postupanje zdravstvenih radnika

Za vreme vanrednog stanja, u slučaju da se u zdravstvenu ustanovu javi pacijent kod koga postoje indicije da je zaražen korona virusom, zdravstvena ustanova, odnosno zdravstveni radnik zaposlen u toj ustanovi dužan je da pacijenta primi na pregled i pruži mu potrebnu zdravstvenu zaštitu odmah, bez odlaganja, čak i ako nema uput lekara. Pružanje zdravstvene zaštite licu za koje se sumnja da je zaraženo korona virusom smatra se pružanjem hitne medicinske pomoći, a hitna zdravstvena zaštita pruža se čim se pacijent javi u zdravstvenu ustanovu, bez obzira na to da li ima uput lekara.

Navedeno pravilo postupanja primenjuje se u zdravstvenim ustanovama na svim nivoima zdravstvene zaštite (primarni, sekundarni i tercijarni nivo), odnosno kako u domovima zdravlja i bolnicama, tako i u kliničkim centrima i institutima. Takođe, zdravstvena ustanova mora da primi takvog pacijenta i ako se radi o licu koje nema prebivalište na području koji zdravstvena ustanova inače pokriva. Pružanje zdravstvenih usluga u navedenom smislu ne može da se uslovljava ni overenom zdravstvenom knjižicom.

Ako prvu zdravstvenu zaštitu licu za koga postoji opravdana sumnja da je zaraženo korona virusom pruža lekar opšte prakse i pri tom proceni da je pacijenta neophodno uputiti u zdravstvenu ustanovu tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite (u kliniku, institut, kliničko-bolnički centar, univerzitetski klinički centar), on može direktno da uputi pacijenta bez prethodnog pribavljanja mišljenja specijslite o tome, kao i bez saglasnosti lekarske komisije RFZO, koja je inače potrebna kod upućivanja u zdravstvenu ustanovu van područja matične filijale osiguranog lica.

Kao što vidimo, način postupanja je definisan tako da se pacijentu za koga se sumnja da je zaražen virusom covid-19 pruži neophodna zdravstvena zaštita što pre, bez prolaska uobičajenih procedura, jer se radi o pružanju hitne zdravstvene zaštite.

Korišćenje zdravstvene zaštite bez overe

U prethodnom delu teksta govorili smo o pružanju hitne zdravstvene zaštite licima za koja postoje indicije da su zaražena korona virusom i takva zdravstena zaštita se kao hitna pruža licu koje ne mora da ima bilo kakvu ispravu o zdravstvenom osiguranju. Kada je reč o pružanju zdravstvene zaštite koja nije u vezi sa suzbijanjem pandemije virusa covid-19, osiguranim licima RFZO, a najveći broj građana Republike Srbije to jesu, zdravstvena zaštita obezbeđuje se i na osnovu neoverene zdravstvene knjižice.

S obzirom da rad na šalterima RFZO nije moguć, te da osigurana lica ne mogu da se jave radi produžetka overe knjižice, zdravstvena zaštita pružaće se i licima kojima overa zdravstvene knjižice nije produžena. Upućivanje od strane izabranog lekara u bolnice, kliničke centre i ostale ustanove višeg nivoa van mesta prebivalište osiguranog lica, vršiće se bez saglasnosti lekarske komisije, što je u normalnim okolnostima obavezno kod upućivanja van matične filijale. Ovo konkretno znači da osigurana lica RFZO bez overene zdravstvene knjižice imaju pravo na kompletnu zdravstvenu zaštitu u zdravstvenim ustanovama primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvne zaštite, kao da im je knjižica overena.

Treba napomenuti da se tokom trajanja vanrednog stanja neće pružati jedino usluge produžene rehabilitacije, odnosno banje neće primati osigurana lica RFZO iako im je odobrena produžena rehabilitacija na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Produženje bolovanja u uslovima vanrednog stanja

U pogledu produženja bolovanja treba razlikovati tri situacije:

Osiguraniku koji je zbog utvrđivanja bolovanja već izlazio pred lekarsku komisiju RFZO, a sledeće javljanje komisiji radi ocene privremene sprečenosti za rad mu je zakazano za dan kada je i dalje na snazi vanredno stanje i RFZO ne radi sa strankama, automatski se produžava bolovanje za još 30 dana od dana predviđenog za ponovno javljanje. Podatak o osiguraniku kome je zakazano javljanje i kojem je potrebno produžiti bolovanje, lekarska komisija RFZO pribavlja iz Centralne matične evidencije osiguranika koju vodi RFZO. To znači da osiguranik ne mora da se javlja komisiji na bilo koji način, odnosno ne mora da preduzima nikakve korake prema RFZO jer se bolovanje produžava po automatizmu, bez prilaganja nove dokumentacije i bez pregleda osiguranika. Primera radi, ako je sledeće javljanje lekarskoj komisiji radi ocene da li bolovanje treba produžiti zakazano za 9. april, lekarska komisija će tog datuma uvidom u svoju evidenciju ustanoviti da je bilo zakazano javljanje i doneće ocenu da se bolovanje produžava do 9.maja, bez pregleda osiguranika i bez traženja nove medicinske dokumentacije. Osiguranik ne mora da se javi komisiji ni telefonom, niti putem mejla.

Osiguraniku kome je izabrani lekar utvrdio bolovanje, a koji nije do sada upućen na lekarsku komisiju RFZO radi produženja privremene sprečenosti za rad, bolovanje produžava prvostepena lekarska komisija RFZO. Podatak o osiguraniku kome je potrebno produžiti privremenu sprečenost za rad filijali RFZO dostavlja zdravstvena ustanova u kojoj se nalazi izabrani lekar i to na dnevnom nivou, u elektronskoj formi i bez dolaska osiguranika na lekarsku komisiju. Dakle i u ovom slučaju nije potrebno da se osiguranik javlja lekarskoj komisiji na bilo koji način, ali je potrebno da se javi svom izabranom lekaru na dan kada mu ističe bolovanje, koji potom obaveštava RFZO o potrebi produžetka bolovanja bez upućivanja pacijenta lekarskoj komisiji.

Trudnici kojoj je izabrani ginekolog ili lekarska komisija utvrdila privremenu sprečenost za rad zbog  bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, produžava se privremena sprečenost za rad za tri meseca od dana kada bi trudnica trebala da se javi lekaru ili lekarskoj komisiji. Bolovanje se produžava najkasnije do otvaranja porodiljskog odsustva, bez izlaska trudnice na lekarsku komisiju. Kao i kod prethodne dve gore opisane situacije, o potrebi da se trudnici produži bolovanje komisiju RFZO obaveštava zdravstvena ustanova u kojoj osiguranica ima izabranog ginekologa, a ako je već bila na komisiji, podatak o datumu javljanja ima lekarska komisija i automatski produžava bolovanje za tri meseca, odnosno do otvaranja porodiljskog odsustva, bez dolaska trudnice na komisiju.

S obzirom da se situacija u vezi sa pandemijom veoma brzo menja, sve detaljnije informacije o procedurama kod izabranog lekara i lekarskih komisija mogu se dobiti telefonskim putem ili preko elektronske pošte. Kontakt podaci RFZO mogu se dobiti na sajtu ove ustanove, dok se kontakt sa izabranim lekarom ostvaruje u domu zdravlja, odnosno zdravstvenoj  ustanovi u kojoj radi izabrani lekar.

Utvrđivanje prava i isplata naknade zarade za vreme vanredng stanja

Na Internet adresi RFZO navedeni su dokazi za isplatu naknade zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog  osiguranja.

Kao dokaz predviđen je i Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad (Obrazac OZ-6-Doznaka), koji izdaje izabrani lekar, a na čijoj poleđini poslodavac radi obračun bolovanja. Za vreme trajanja vanrednog stanja omogućeno je ostvarivanje prava na naknadu zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (radi se o naknadi koja je dospela na naplatu tokom vanrednog stanja) i bez navedenog obrasca. Poslodavac je dužan da filijali RFZO naknadno, a najkasnije u roku od 30 dana  od dana prestanka vanrednog stanja, dostavi originalni izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad. Ostalu dokumentaciju može dostaviti RFZO skenirano putem mejla ili poštom.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(20) komentari

Sanja Dobric 16. 09. 2020.

Postovani,
Trudnica sam i bila sam 2 septembrakod izabranog ginekologa koja je poslala mejl komisijiza produzenje bolovanja,ja ocenu jos nisam dobila intetesuje me koliko je normalno da cekam odgovor,bitno mi je zbog hranarinske liste jer ako nemam doznake nemogu dobiti ni hranarinsku listu

  Milan Predojević 17. 09. 2020.

  Poštovana Sanja
  Praksa je da lekarska komisija RFZO ocenu o produžetku bolovanja vrati u danu kada ju je donela i to na isti mejl izabranom ginekologu, odnosno domu zdravlja u kojem imate izabranog ginekologa. Prema tome, podatak o oceni komisije možete da dobijete u domu zdravlja u kojem imate izabranog ginekologa, a možete se raspitati i u Filijali RFZO.
  Pozdrav

Milica Glišić 26. 07. 2020.

Poštovani Milane,

Da li bolovanje može da se otvori i ukoliko zdravstvena knjižica nije overena?

Pozdrav

  Milan Predojević 26. 07. 2020.

  Poštovana Milice
  izabrani lekar može otvoriti bolovanje pacijentu koji nema overenu zdravstvenu knjižicu radi pravdanja privremene odsutnosti sa posla, s tim što osiguranik nema pravo na naknadu zarade za vreme te odsutnosti zbog neuplaćenih doprinosa.
  Pozdrav

Biljana Ilic 18. 07. 2020.

Postovani. Zanima me dali komisija sada prima stranke trudnica sam bolovanje mi je produzeno 24.04.sada 24.07 treba da se javim zbog nastavka bolovanja?

  Milan Predojević 19. 07. 2020.

  Poštovana Biljana
  Kod trudničkog bolovanja trudnica ne dolazi lično na komisiju, već se javljate svom izabranom ginekologu, koji putem elektronske pošte šalje komisiji zahtev za produženje bolovanja, uz prateću dokumentaciju. Komisija će ocenu doneti na osnovu podataka koje dostavlja Vaš izabrani ginekolog, bez oregleda trudnice, odnosno bez Vašeg ličnog prisustva
  Pozdrav

Filip Drakulic 26. 05. 2020.

Postovani Milane, ako je neko u radnom odnosu (drzavna firma je u pitanju) i hoce da otvori bolovanje, jer MORA da ode do izabranog lekara ili moze neko drugi da napise izvestaj ili online da ga dobije ?

  Milan Predojević 26. 05. 2020.

  Poštovani Filipe
  Samo izabrani lekar može da Vam otvori bolovanje. Vi možete svom izabranom lekaru da priložite izveštaj drugog doktora, ali ocena o Vašoj sprečenosti za rad zbog bolesti je u nadležnosti izabranog lekara. Morate mu se javiti radi utvrđivanja privremene sprečenosti za rad. Ukoliko je Vaše stanje takvo da niste u mogućnosti da se lično javite, pa dostupnim načinom dostavite izabranom lekaru izveštaj drugog doktora ili druge medicinske nalaze, opet je na izabranom lekaru da oceni da li je takav izveštaj dovoljan i da li zaista niste u prilici da dođete. On vodi lečenje pacijenta i mora da izgradi uverenje o Vašem zdravstvenom stanju, pa samim tim i o bolovanju. Da li će insistirati na neposrednom pregledu pacijenta-odluku će doneti u skladu sa pravilima struke i medicinskih standarda. Praksa je da se vrše neposredni pregledi, sem ako je zdravstveno stanje takvo da je iz medicinske dokumentacije evidentno i nesporno da je pacijent u nemogućnosti da dođe i da je nesposoban za rad.
  Pozdrav

Jelena Vukadinovic 06. 05. 2020.

Poštovani,
Da li mozete da pojasnite kako se produzava bolovanje tj.odsustvo radi nege deteta tokom vanrednog stanja (koje je prethidno bilo otvoreno), tj. na koji period?
I sta znaci odredba „najduze tri meseca, tj. to kraja vanrednig stanja? Koji je onda datum otpoci janja rada zene koja je na odsustvu radi nege deteta?
Hvala unapred!
Jelena

  Milan Predojević 07. 05. 2020.

  Poštovana Jelena
  Osiguraniku kome je izabrani lekar utvrdio bolovanje pre vanrednog stanja (pa i bolovanje zbog nege deteta) i nakon početka vanrednog stanja vodi izabrani lekar onoliko dugo koliko je to u njegovoj nadležnosti po zakonu. Kada dođe momenat da je potrebno da osiguranik bude upućen na lekarsku komisiju RFZO radi produženja privremene sprečenosti za rad, bolovanje produžava prvostepena lekarska komisija RFZO. Podatak o osiguraniku kome je potrebno produžiti privremenu sprečenost za rad filijali RFZO dostavlja zdravstvena ustanova u kojoj se nalazi izabrani lekar i to na dnevnom nivou, u elektronskoj formi i bez dolaska osiguranika na lekarsku komisiju. U tekstu se pominje da se bolovanje produžava za tri meseca trudnicama zbog rizične trudnoće, a najdalje do otvaranja porodiljskog odsustva, a ne do kraja vanrednog stanja. U svakom slučaju, najsigurnije je da se informišete kod svog lekara jer je vanredno stanje ukinuto i vrlo brzo će doći do promena u načinu utvrđivanja bolovanja.
  Pozdrav

Aleksandra Budimirovic 06. 05. 2020.

Postovani otvoreno mi je bolovanje na s n97 od 15.04 do 30.04 2020 kada sam pozvala doktoricu da produzim rekla mi je da ne mogu nista do kraja Maja i da mi ovo jos uvek vazi,pa mi nista sada nije jasno

  Milan Predojević 07. 05. 2020.

  Poštovana Aleksandra
  Privremena sprečenost za rad zbog bolesti u prvih 60 dana u nadležnosti je izabranog lekara i to se nije menjalo ni tokom vanrednog stanja. Samo ukoliko je nastupio 60. dan neprekidne sprečenosti za rad, a lekar je smatrao da bolovanje treba produžiti, elektronskim putem su se slali podaci o tome lekarskim komisijama koje su potom, bez pregleda osiguranika odlučivale o produžetku bolovanja. Dakle osiguranik nije uopšte morao da se javi lekarskoj komisiji radi produženja bolovanja, ono je bez pregleda osiguranika produžavano. Prema tome, pošto ste Vi bili svega 15 dana na bolovanju, isto je u nadležnosti izabranog lekara i ukoliko je on rekao da Vam je bolovanje produžio, onda ste i dalje na bolovanju. Morate se kod lekara informisati kada je potrebno ponovo da se javite, odnosno do kada je produžio bolovanje nakon 30.04.2020. godine.
  Pozdrav

Ivana Stankovic 25. 04. 2020.

Postovani,bila sam kod moje lekarke 20.3 i ona je elektronski poslala komisiji zahtev za produzenje bolovanja i rekla mi je da kad joj komisija odgovori ona ce me pozvati,medjutim jos me nije zvala. Meni se automatski produzilo bolovanje,to razumem i juce je bilo tih mesec dana. Tek sam sad ovde procitala u vasem clanku da sam trebala da je zovem na dan kad mi istice mesec dana. Moje pitanje glasi da li je komisija pocela da odradjuje zahteve od pre 30 dana i ako nije da li znate kad ce?
Pozdrav!

  Milan Predojević 25. 04. 2020.

  Poštovana Ivana
  Lekarske komisije filijala RFZO svakodnevno zasedaju i donose ocene o produženju bolovanja na sledeći način: iz Matične evidencije osiguranih lica se uzimaju podaci o tome koji osiguranik je za taj dan bio zakazan radi ocenjivanja daljeg bolovanja. Potom se za svakog od tih osiguranika donosi ocena da se bolovanje produžava za mesec dana, a za trudnice 3 meseca. Ovo se odnosi na osiguranike koji su pre vanrednog stanja već bili na komisiji, a ona im je zakazala sledeće javljanje za datum kada i dalje traje vanredno stanje. Takođe, svakodnevno se odlučuje i o produženju bolovanja koje su trazili izabrani lekari elektronskim putem za osiguranike koje više lekari ne mogu da drže na bolovanju (preko 60 dana) i u redovnom stanju bi ih uputili na komisiju. Javljanje lekaru neophodno je jedino kod otvaranja bolovanja.
  Pozdrav

Sunčica Petković 16. 04. 2020.

Da li je moguce leciti se i sa knjizicom kojoj nije istekla overa u toku vanrednog stanja vec koja nije overena duzi period (tj. vise od godinu dana)? Naime posle prestanka radnog odnosa nisam se prijavila na Biro pa nisam ni regulisala zdravstvenu knjizicu, a Vanredno stanje me je ostavilo bez mogucnosti da to sada zavrsim.

  Milan Predojević 16. 04. 2020.

  Poštovana Sunčice
  Zdravstvenim ustanovama poslato je Uputstvo RFZO po kome treba da prime i osiguranike kojima je istekla overa zdravstvene knjižice. Dakle bez obzira što je osiguranom licu knjižica neoverena, ima pravo na punu zdravstvenu zaštitu ako ima prijavu na zdravstveno osiguranje. Nije od važnosti kada je overa istekla. Inače, možete se obratiti nadležnoj filijali RFZO putem telefona ili mejla radi produžetka overe knjižice, ali to tokom vanrednog stanja nije nužno.
  Pozdrav

   Sunčica Petković 16. 04. 2020.

   Postovani,
   zamolila bih Vas da mi pojasnite ovo „Dakle bez obzira što je osiguranom licu knjižica neoverena, ima pravo na punu zdravstvenu zaštitu ako ima prijavu na zdravstveno osiguranje“. Kada mi je prestao radni odnos pre vise od godinu dana nisam se prijavila na Zavod za zaposljavanje niti radim igde.Knjizica mi je bila overena do 11.2018. Da li ovo znaci da ja uopste nemam prijavu na osiguranje i da me nece primiti kod lekara? Hvala

    Milan Predojević 16. 04. 2020.

    Poštovana Sunčice
    Potrebno je imati prijavu na osiguranje, odnosno imati svojstvo osiguranog lica, a nije neophodno da je knjižica overena. U redovnim okolnostima osigurano lice ostvaruje sva prava iz osiguranja samo uz overenu knjižicu.Primera radi, lice koje je zdravstveno osigurano kao nezaposleno, jednom godišnje mora da se javi radi produžetka overe. Ukoliko mu knjižica nije overena, dok traje vanredno stanje pruža mu se zdravstvena zaštita bez obzira na činjenicu da overa nije produžena. Drugi primer: lice je zaposleno, ili preduzetnik, ali knjižica nije overena jer doprinosi nisu plaćeni-pruža se zdravstvena zaštita. Lica koja uopšte nisu prijavljena na osiguranje, moraju ipak da se jave filijali RFZO da uopšte postanu osiguranici, a knjižica ne mora da bude overena. Jedino kod simptoma COVID-19 ne treba imati čak ni prijavu na osiguranje.
    Pozdrav

Ljubica Palamarevic 15. 04. 2020.

Da li žene kojima ističe porodiljsko bolovanje tj. Odsustvo radi nege deteta imaju pravo na produženje bolovanja u uslovima vanrednog stanja, automatski? Ili je potrebno da imaju adekvatnu medicinsku dokumentaciju koju same šalju ili pak mogu posredstvom izabranog pedijatra da produže bolovanje?

  Milan Predojević 15. 04. 2020.

  Poštovana Ljubice
  Samo porodiljama koje su već otvorile posebnu negu deteta ista se automatski produžuje. Što se tiče porodilja kojima u vreme vanrednog stanja ističe odsustvo sa rada radi nege deteta, mogu putem mejla da pošalju zahtev za otvaranje odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Zahtev se podnosi nadležnom organu u okviru lokalne samouprave, koji će doneti odluku o tome da li su ispunjeni uslovi za otvaranje posebne nege. Dakle, nema automatskog vezivanja posebne nege na obično odsustvo sa rada radi nege deteta, već se samo produžuje posebna nega za čijom potrebom je već doneta odluka.
  Pozdrav