Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Direktor škole

Škola za dizajn Bogdan Šuput

Novi Sad

16.08.2022.

ugovor puno radno vreme

Школа за дизајн ''Богдан Шупут''

Нови Сад, ул. Јанка Веселиновића 22

Датум објављивања огласа:01.08.2022. године

КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ ЗА ДИЗАЈН ''БОГДАН ШУПУТ'', НОВИ САД

На мандатни период од четири (4) године

УСЛОВИ:

Лице које конкурише мора испуњавати следеће услове:

 • Да има одговарајуће образовање и то: - студије другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке академске студије) или основне студије у трајању од најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године
 • Да  има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
 • Да није осуђивано правноснажном пресудом, као и да против лица није покренута оптужница  за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
 • Да  има држављанство Републике Србије; 
 • Да зна српски језик 
 • Да поседује дозволу за рад наставника, или стручног сарадника
 • Да има обуку и положен испит за директора установе. Лице које не испуњава овај услов и нема обуку као ни положен испит за директора, дужно је да га положи у року до две године од дана ступања на дужност.
 • Да има најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања.

Документација коју кандидат подноси:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Доказ о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старију од 6 месеци)
 • Биографију, са кратким прегледом кретања у служби као и преглед планираног програма  рада Школе
 • Доказ о поседовању тражене стручне спреме( оригинал дипломе или оверена фотокопија)
 • Доказ да лице поседује лиценцу –стручни испит за обављање послова наставника, стручног сарадника. (оригинал или оверена фотокопија)
 • Доказ о знању српског језика (подноси само кандидат који образовање није  стекао на српском језику и у том случају подноси писани доказ о положеном српском језику по програму високошколске  установе)
 • Потврду о радном стажу (најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања). 
 • Доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; ( уверење из СУП-а, оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци)
 • Доказ да против лица није подигнута оптужница за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. (Уверење из надлежног суда, оригинал или фотокопија, не старија од 6 месеци.)
 • Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности  за рад са децом и ученицима, доставља кандидат пре закључења уговора о раду.
 • Доказ да има обуку и положен испит за директора установе. Лице које не испуњава овај услов и нема обуку као ни положен испит за директора, дужно је да га положи у року и на начин у складу са прописима.
 • Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало дужност директора установе, дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.

Пријаве на конкурс подносе се лично сваког радног дана од 08 до 13 часова или поштом на адресу:

Школа за дизајн ''Богдан Шупут'', Нови Сад

Ул. Јанка Веселиновића 22

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране.

За све додатне информације обратити се на телефон Школе у дну огласа.

  Škola za dizajn Bogdan Šuput

  • Srbija, Novi Sad, Janka Veselinovića 22
  • PIB: 100715122
  • Matični broj: 08066957
  Više o poslodavcu

  Podelite na društvenim mrežama

  Direktan link do oglasa

  Prijavite problem sa oglasom

  Ukoliko postoji problem sa ovim oglasom (netačne, neažurne informacije ili slično), molimo vas da nam ga prijavite ovim putem.

  Vaš komentar je vidljiv isključivo zaposlenima sajta Poslovi.infostud.com. Ostavljanjem komentara na ovaj konkurs nećete konkurisati na oglas.

  Oglas za posao je sačuvan...

  Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?