Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Uslovi i prava korišćenja Poslovi.infostud.com i HRlab platforme

Opšte odredbe

Ovim Uslovima korišćenja se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem Poslovi.Infostud.com servisa. Servis se nalazi na Internet adresama poslovi.infostud.com, poslo.vi odnosno na Android aplikaciji Poslovi infostud, kao i na adresama hrlab.rs, moj.hrlab.rs i poslovi.infostud.com/poslodavci (u daljem tekstu: Servis). Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža INFOSTUD 3 DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 20175095, PIB: 104505119 (u daljem tekstu: Kompanija).

Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo Servisa i predstavljaju odredbe ugovora koji se zaključuje između Kompanije i svakog pojedinog korisnika Servisa. Kompanija omogućava korišćenje Servisa fizičkim i pravnim licima, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja, na način i pod uslovima pod kojima se pruža usluga informacionog društva.

Pristupom i korišćenjem Servisa Kompanije, korisnici pristaju na Uslove korišćenja, te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa Kompanijom kao pružaocem usluge informacionog društva.

Na svaki pristup sadržajima Servisa primenjuju se ovi Uslovi korišćenja.

Poslovanje Kompanije putem ovog Servisa regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o oglašavanju, Zakonom o autorskom i srodnim pravima, Zakonom o žigovima, Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, kao i drugim propisima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani navedenim zakonima.

Kompanija je posvećena očuvanju i primeni prava o zaštiti podatka o ličnosti koja uživaju fizička lica, kao i autorskih prava, a u svemu prema pravilima informacione struke, dobrim poslovnim običajima i u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

Servis nije zamena za profesionalnu konsultantsku uslugu ili posredovanje u zapošljavanju ili bilo koje druge usluge koje nisu navedene u ovim Uslovima niti Kompanija pruža ili obezbeđuje bilo kakve druge usluge osim opisane usluge informacionog društva. Kompanija ni na koji način suštinski ne utiče na sadržaj koji postavljaju korisnici ili koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, niti garantuje za tačnost ili upotrebljivost informacija koje su prezentovane kroz dostupan sadržaj. Isključivu odgovornost za sadržaj imaju ona lica koja su sadržaj postavila odnosno od kojih je sadržaj preuzet.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bilo koji sadržaj, u bilo kom trenutku ukloni sa Servisa, bez obaveze bilo kakvog prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Integritet Servisa

Servis je namenjen Internet oglašavanju potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata.

Tekstovi i drugi unosi koje korisnici ostavljaju na bilo kom delu Servisa (na primer u komentarima i slično) moraju biti tačni, ispravni. Za tačnost i ispravnost unetih podataka, odgovara isključivo korisnik koji je podatak uneo. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva korisnika. Ispravnost podrazumeva gramatičku i pravopisnu ispravnost.

Svako korišćenje Servisa u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža Kompanija i kršenjem Uslova korišćenja.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Servisa putem pristupnih podataka. Korisnik neće koristiti tuđe pristupne podatke ili davati svoje korisničke podatke trećem licu. Korisnik može obavestiti Kompaniju ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka.

Kompanija će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim licima nosiocima tih prava ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan, a sadržaj sačuvati za potrebe dokazivanja,
 • nadležnom organu, na zahtev dostaviti, podatke o korisniku čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava,

sve u skladu sa propisima Republike Srbije.

Kompanija prenosi elektronske poruke koje su joj predate od strane korisnika usluga informacionog društva, ali ni na koji način: ne inicira njihov prenos, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne izuzima ili menja podatke u sadržaju poruka ili dokumenata, niti odabira primaoca prenosa.

Kompanija zadržava pravo izmene, ukidanja (bilo privremeno bilo trajno) bilo kog elementa Servisa, usluga koje pruža, kao i sadržaja odnosno unosa koji se na te elemente odnose, bez obzira na to ko je autor i bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja.

Sve vremenske odrednice i rokovi prikazani kroz Servis, kao i vremenska zona i radni dani računaju se prema važećim propisima Republike Srbije.

Opis Servisa

Kompanija putem Servisa pruža uslugu informacionog društva.

Servis je namenjen oglašavanju potreba za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanju na poslove od strane kandidata.

Servis omogućava korisnicima Internet pristup sadržaju koji je nastao agregiranjem javno dostupnih podataka, kao i sadržaju postavljenom od strane Korisnika, isključivo bez ikakve naplate.

Servis omogućava korisnicima Servisa Internet oglašavanje pod uslovima i na način propisanim Zakonom o oglašavanju. Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Korisnici

Korisnicima usluga koje putem Servisa pruža Kompanija smatraju se kako posetioci, tako i registrovani korisnici.

Posetilac je lice koje putem Interneta pristupi Servisu u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na Servis. Posetilac može da se upozna sa celokupnim sadržajem dostupnim na Servisu, bez plaćanja bilo kakve naknade.

Registrovani korisnik je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na Servisu pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Registrovani korisnik može postavljati i objavljivati sopstveni sadržaj, komentare i ocene.

Samu registraciju korisnika, kao i sav sadržaj koji registrovani korisnik postavlja na Servis, Kompanija ne moderira, ne modifikuje niti na bilo koji način suštinski utiče na navedeni sadržaj i registrovani korisnik ima isključivu odgovornost i snosi sve pravne posledice koje iz njegovog sadržaja na Servisu mogu da proisteknu. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.

Registrovani korisnik zadržava sva autorska i srodna prava na sadržaju kojeg je autor. Registrovani korisnik garantuje da je vlasnik odnosno korisnik svih neophodnih autorskih prava na celokupnom sadržaju, kao i svim njegovim pojedinim delovima, koji postavlja na Servis. Za svako eventualno kršenje autorskog ili srodnog prava, kao i drugih prava intelektualne svojine, odgovara isključivo registrovani korisnik koji je sadržaj postavio.

Registrovani korisnik može istovremeno postavljati različit sadržaj. Postavljanje sadržaja na Servis ni na koji način ne ograničava registrovanog korisnika da isti sadržaj postavi ili javno saopšti na drugom mestu. Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba, obrisati ili izmeniti sadržaj koji je postavio. Kompanija će takav sadržaj obrisati ili izmeniti istog momenta, osim sadržaja koji se nalazi u rezervnim kopijama koje se sistemski generišu i na čiji sadržaj ne može da utiče.

Svakom pojedinom prijavom na Servis, registrovani korisnik dobija pristup svom nalogu na Servisu i mogućnost postavljanja sadržaja. Registrovani korisnik može da podesi svoj nalog i dodeli mu ili promeni ime, a svaki pojedini komentar koji postavlja označi kao anoniman.

Postavljanjem sadržaja na Servis, registrovani korisnik bezuslovno i neopozivo ovlašćuje Kompaniju da sadržaj prenese neodređenom broju lica, kao i da sadržaj ukloni bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja ili obrazloženja.

Registrovani korisnik može bez bilo kakvog obrazloženja ili obaveštenja, u bilo koje doba ukinuti svoj status registrovanog korisnika podnošenjem zahteva za brisanjem svog korisničkog naloga.

Sistem ocenjivanja

Registrovani korisnik ima mogućnost postavljanja ocene, od 1 do 5 zvezdica.

Kompanija zadržava diskreciono pravo poništavanja dodeljenih ocena, kao i pravo da u svakoj pojedinačnoj situaciji ne poništi ocenu.

Obaveštenje

Korisnik se obaveštava da mu Kompanija može periodično slati obaveštenja koja se odnose na sadržaj Servisa, obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Servisa, novosti i akcija Kompanije, kao i ostala obaveštenja. Korisnik ima mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.

Reklamacija

Kako Kompanija pruža uslugu informacionog društva, te na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

Usluga informacionog društva koju Kompanija pruža je u potpunosti izvršena jer je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti korisnika da uslugu koristi.

Autorsko pravo

Kompanija ima isključivo autorsko pravo i prava intelektualne svojine na Servisu, kao i na svim pojedinim elementima koji ga čine, kao što su: tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa, kojih je autor.

Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela Servisa, ili Servisa u celini, bez izričite prethodne dozvole u pisanoj formi izdate od Kompanije kao nosioca isključivih autorskih prava, smatraće se povredom autorskih prava Kompanije i podložno je pokretanju svih postupaka u punoj zakonskoj meri.

Servis može sadržati i elemente na kojima isključiva autorska, žigovna i druga prava intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika Servisa, sadržaj poslovnih partnera, oglašivača i slično. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na Servisu Kompanije.

Postavljanjem sadržaja na Servis, korisnik je saglasan da isti postane vidljiv svakom posetiocu Servisa, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišćenja. Dalje prenošenje sadržaja drugih lica ili dela sadržaja sa bilo kog dela Servisa je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost Kompanije, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa Servisa, uz naznačenje odgovarajućeg linka na kojem se preuzeti sadržaj nalazi. Kompanija ima isključivu odgovornost samo za sadržaj na kojem ima autorska prava.

Svako lice samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njegovo autorsko delo, odnosno za sadržaj koji je samostalno postavilo i putem Servisa učinilo javno dostupno.

Smernice

Registrovani korisnici se obavezuju da prilikom izrade sadržaja poštuju ovde navedene Smernice.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu, da bez obrazloženja ukloni ili ne objavi sadržaj koji bilo koji registrovani korisnik postavi na Servis.

Korisnik odgovara za postavljeni sadržaj, a naročito ako taj sadržaj, prema diskrecionoj oceni Kompanije, uključuje (ali nije ograničen na):

 • lična imena;
 • otvoreno uvredljiv sadržaj ili sadržaj koji promoviše rasizam, netrpeljivost, mržnju ili fizičko povređivanje bilo koje vrste, a koje je usmereno na bilo koju grupu ili pojedinca;
 • uznemirava ili promoviše uznemiravanje druge osobe;
 • eksploatiše ljude na seksualni ili nasilni način;
 • sadrži nagost, preterano nasilje ili uvredljiv sadržaj ili sadrži vezu do web-sajtova za odrasle;
 • traži lične informacije od osoba mlađih od 18 godina;
 • javno objavljuje informacije koje predstavljaju ili stvaraju rizik po privatnost ili bezbednost bilo koje osobe;
 • sadrži ili promoviše informacije za koje znate da su netačne ili koje navode na pogrešan zaključak ili promovišu nedozvoljene aktivnosti ili čiji je sadržaj uvredljiv, zastrašujući, pun pretnji, nepristojan ili klevetnički;
 • sadrži ili promoviše nedozvoljenu ili neovlašćenu kopiju zaštićenog rada druge osobe;
 • uključuje prenos neželjene pošte, cirkularnih pisama ili masovne pošte, instant poruka, odnosno „spam";
 • sadrži stranice sa ograničenim pristupom ili stranice kojima je moguće pristupiti samo uz pomoć lozinke ili skrivene stranice ili slike (one koje nisu povezane sa drugim stranicama);
 • podstiče ili promoviše kriminalne aktivnosti ili poslove ili pruža uputstva za obavljanje nedozvoljenih aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući na izradu ili kupovinu ilegalnog oružja, kršenje nečije privatnosti ili pronalaženje ili kreiranje računarskih virusa;
 • traži lozinke ili informacije koje vas lično identifikuju u komercijalne ili nedozvoljene svrhe od drugih korisnika;
 • uključuje komercijalne aktivnosti i/ili prodaju bez prethodne pisane saglasnosti Kompanije kao što su takmičenja, lutrija sa nagradama u robi i uslugama, razmena, oglašavanje ili piramidalne šeme;
 • uključuje fotografiju ili video zapis druge osobe koju ste objavili bez pristanka te osobe;
 • krši prava na privatnost, prava na javno objavljivanje, pravo na zaštitu od klevete, autorska prava, pravo na žig, prava iz ugovora ili neka druga lična prava.

U nastavku se nalaze primeri, bez ograničenja bilo koje vrste, aktivnosti koja je nedozvoljena ili zabranjena na Servisu:

 • kriminalne ili deliktne aktivnosti, uključujući dečiju pornografiju ili erotiku, prevare, distribuciju pornografskog sadržaja, distribuciju ili uživanje droge, kockanje, uznemiravanje, uhođenje, "spam", piramidalne šeme, Ponzi šeme, slanje virusa ili drugih štetnih datoteka, kršenje autorskih prava, povredu patenta ili krađu poslovne tajne;
 • oglašavanje korisnicima ili nuđenje da kupe ili prodaju bilo koje proizvode ili usluge preko neovlašćenih ili nedozvoljenih načina korišćenja Servisa;
 • zaobilaženje ili izmena, pokušaj da se zaobiđe ili izmeni, podsticanje ili pomaganje drugim osobama da zaobiđu ili izmene neku od bezbednosnih tehnologija ili softvera koji su deo Servisa;
 • falsifikovanje zaglavlja TCP/IP paketa ili bilo kog dela informacija u zaglavlju u bilo kojoj objavi ili na bilo koji drugi način korišćenje Servisa za slanje izmenjenih, prevarantskih ili pogrešnih informacija koje identifikuju izvor;
 • aktivnosti koje uključuju korišćenje virusa, botova, crva ili nekih drugih računarskih kodova, datoteka ili programa koji prekidaju, uništavaju ili ograničavaju funkcionisanje računarskog softvera ili hardvera ili na drugi način dozvoljavaju neovlašćeno korišćenje ili pristup računaru ili računarskoj mreži;
 • mešanje u pristup Servisu bilo kog korisnika, hosta ili mreže;
 • prekrivanje ili zamagljivanje oglašavanja preko banera na stranici profila korisnika ili bilo kojoj stranici Servisa preko HTML/CSS-a ili na neki drugi način;
 • uključujući HTML, CSS ili neko drugo kodiranje na stranici profila korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve skrivene ili na drugi način potajno sadržane kodove u poslatom sadržaju koji nije povezan sa prirodom poslatog sadržaja;
 • bilo koje automatsko korišćenje sistema, kao što je, ali ne ograničavajući se na korišćenje skripti za slanje slika ili video zapisa;
 • mešanje sa, prekidanje ili kreiranje nepotrebnog opterećenja Servisa ili na mreži ili uslugama povezanim sa Servisom;
 • imitiranje ili pokušaj imitacije pravnog ili fizičkog lica;
 • korišćenje pristupnih podataka ili korisničkog imena drugog korisnika u bilo kom trenutku ili odavanje lozinke trećim licima ili dozvola trećim licima da pristupe korisničkom nalogu koji nije njihov;
 • prodaja ili prenos korisničkog profila na neki drugi način;
 • korišćenje informacija dobijenih iz Servisa kako bi se maltretiralo, zlostavljalo ili povredilo neko lice i pokušaj da se to uradi;
 • nedozvoljeni komercijalni oglas na korisničkom profilu ili prihvatanje uplate ili bilo čega što ima vrednost od trećih lica u zamenu za obavljanje komercijalnih aktivnosti preko neovlašćenog ili nedozvoljenog korišćenja Servisa u ime te osobe;
 • brisanje ili drugi načini izmene obaveštenja o autorskim pravima, žigovima ili drugim pravima vlasništva koja se pojavljuju na korisničkom sadržaju, osim ako je to sadržaj koji korisnik postavlja;
 • korišćenje meta oznaka ili drugog skrivenog teksta ili metapodataka pomoću Kompanijskog imena, žiga, URL adresa ili naziva proizvoda bez prethodne izričite dozvole Kompanije;
 • pokušaj da se ispita, skenira ili testira ranjivost bilo kog dela Servisa ili prekrše bilo koje bezbednosne mere ili mere provere identiteta;
 • prikupljanje ili skladištenje ličnih podataka o drugim korisnicima bez njihove izričite dozvole;
 • imitiranje ili lažno predstavljanje povezanosti sa nekim licem, preko unapred poslatog teksta, ili drugog oblika socijalnog inženjeringa ili drugi vidovi prevare;
 • korišćenje Usluga na način koji nije u skladu sa bilo kojim važećim zakonima i odredbama ili povreda Servisa ili bezbednosti mreže.

Kompanija ima pravo, ali ne i obavezu da nadgleda sve korisničke aktivnosti i korisnički sadržaj koji je povezan sa Servisom. Kompanija može istražiti sva prijavljena kršenja svojih Smernica i drugih prijava i može preduzeti bilo koje pravne ili tehničke radnje koje smatra odgovarajućim. Kompanija će istražiti okolnosti koje mogu uključivati ta kršenja i može da pozove na saradnju i sarađuje sa nadležnim državnim organima tokom identifikacije, istrage, odnosno krivičnog gonjenja lica koja su uključena u to kršenje Smernica, odnosno kršenje zakona. Kompanija zadržava diskreciono pravo da koristi sva pravna sredstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na uklanjanje korisničkog naloga i korisničkog sadržaja, kao i da odmah obustavi sve usluge Kompanije koje korisnik koristi, u slučaju bilo kakvog kršenja ovih Uslova ili u slučaju da Kompanija ne može da verifikuje ili da proveri neku informaciju koju korisnik pošalje Kompaniji.

Oglašavanje i oglasna poruka

Prenosilac oglasne poruke je Kompanija koja je pružalac usluge informacionog društva i pruža uslugu oglašavanja isključivo putem Interneta.

Lice koje se oglašava putem Servisa nije dužno da dostavi Oglasnu deklaraciju u skladu sa članom 45. Zakona o oglašavanju, u vezi sa članom 19., ali je dužno da se jasno identifikuje kako bi moglo da koristi uslugu oglašavanja.

Za sadržaj, tačnosti i ispravnost, kao i validnost, odnosno dozvoljenost oglasne poruke odgovornost snosi isključivo lice koje je oglasnu poruku unelo. Za sve pravne posledice koje nastanu unosom oglasne poruke, odgovara isključivo lice koje je oglasnu poruku na Servis unelo. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije, koje ni na koji način ne utiču na sadržaj koji korisnik putem Servisa postavlja.

Kompanija zadržava pravo da ne objavi sadržaj kojim se krše odredbe zakona Republike Srbija, a naročito Zakon o oglašavanju. U slučaju prijema takvog oglasa, Kompanija će kontaktirati oglašivača radi izmene oglasne poruke. Kompanija može u svakom trenutku, po sopstvenom nahođenju da odbije postavljanje bilo koje oglasne poruke kojom se krše odredbe Zakona ili ovih Uslova korišćenja, ali ne odgovara za sadržaj takve poruke, već za sadržaj odgovara isključivo lice koje se oglašava, odnosno koje je takav sadržaj dostavilo.

Kompanija prenosom oglasnih poruka ne vrši posredovanje u zapošljavanju. Zaključenje ugovora kojim stupa u radni odnos je u nadležnosti lica koje takav pravni posao preduzimaju. Takođe, prenosom oglasnih poruka Kompanija ni na koji način ne određuje niti utiče na sadržaj eventualnog ugovora o radu koji zaključuju ugovorne strane samostalno.

Registrovani korisnici fizička lica

Registracija na Servis za fizička lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Registrovani korisnik fizičko lice može biti samo lice koje je navršilo 15 godina.

Prilikom registracije je potrebno da fizičko lice popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci se koriste u skladu Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti kao i sa Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti koje je istaknuto na Servisu.

Registracijom na Servisu fizička lica dobijaju sledeće opcije:

 1. Mogućnost čuvanja oglasa - Postavljanjem oglasa u zbirku (bazu) podataka Kompanije korisnik stiče mogućnost da taj oglas bude uvršćen na oglase sa Servisa, kao i mogućnost da ga korisnici sa pravom pretrage (pravo pretrage zbirke ima neograničen broj lica koji pristupa Servisu) direktno kontaktiraju.
 2. Mogućnost deaktivacije profila - Korisnik u svakom momentu može aktivirati, deaktivirati ili obrisati svoj korisnički profil. Deaktivirani profil korisnik u svakom trenutku može reaktivirati. U slučaju deaktiviranja ili brisanja biografije od strane korisnika, Kompanija ne garantuje da neki korisnici koji imaju pravo pretrage nisu pohranili podatke sadržane u oglasu korisnika iz perioda kada je oglas bio aktivan, kao ni da ovi podaci neće kasnije biti korišćeni svrhu kontaktiranja od strane lica koja su podatke pohranili.

Servis omogućava registrovanom korisniku fizičkom licu da, ukoliko smatra da neko zloupotrebljava podatke korisnika i kontaktira korisnika drugim povodom, odnosno povodom koji nije predmet oglasa, obavesti Kompaniju o tome putem adrese: kontakt@infostud-poslovi.com.

Registrovani korisnici pravna lica

Registracija na Servis za pravna lica je besplatna i dostupna svim posetiocima.

Prilikom registracije je potrebno da pravno lice popuni formular sa podacima o pravnom licu. Ovi podaci ostaju u evidenciji Kompanije i pravnih lica u kojima Kompanija ima većinsko vlasništvo i neće biti korišćeni u druge svrhe, osim svrhe ostvarenja prava i obaveza iz ovih Uslova korišćenja.

Registracijom na Sajtu pravna lica dobijaju mogućnosti postavljanja oglasa za zapošljavanje, pretraživanja zbirke oglasa i pregledanja oglasa.

Registrovani korisnik pravno lice ima pravo da istakne da je oglas postavio u bazi oglasa na Sajtu Kompanije, ali time ne stiče pravo da upotrebljava logo odnosno žig Kompanije kao ni naziv Servisa u bilo kom kontekstu.

Registrovani korisnik pravno lice se obavezuje da će informacije, uključujući i kontakt podatke, do kojih je došao putem Servisa koristiti isključivo u za to namenjenu svrhu i da ih u druge svrhe neće koristiti. Svako korišćenje informacija suprotno ovim Uslovima korišćenja za sobom povlači odgovornost u skladu sa Zakonom.

Postavljanje oglasnih poruka - oglasa

Registrovani korisnici koji se oglašavaju oglas dostavljaju putem formulara za naručivanje oglasa na Servisu. Prema članu 45. Zakona o oglašavanju, ne postoji obaveza dostavljanja Deklaracije o oglašavanju za oglašavanje putem Interneta. Ukoliko su sva obavezna polja iz formulara za naručivanje oglasa pravilno popunjena i ako je oglas potpun, on se nakon toga objavljuje na Servisu.

Korisnici koji se prvi put oglašavaju putem Servisa prilikom dostavljanja oglasa od Kompanije dobijaju predračun na adresu elektronske pošte, a oglas se objavljuje nakon evidentiranja uplate po predračunu.

Lica koja eventualno imaju neizmirene novčane obaveze prema Kompaniji stiču pravo na objavljivanje oglasa nakon evidentiranja izmirenja tih obaveza.

Svi oglasi dostavljeni do 14h postavljaju se na sajt istog dana, dok se oglasi koji budu dostavljeni nakon 14h postavljaju narednog radnog dana. U oba slučaja postoji mogućnost da je pre objave oglasa potrebno dodatno usaglasiti tekst oglasa ili način plaćanja. Oglasi će u tom slučaju biti objavljeni odmah nakon usaglašavanja.

Ukoliko se dogodi da Korisnik zakupi paket oglasa ili ostalih usluga Servisa (koji namerava da koristi tokom dužeg vremenskog perioda), taj Korisnik je zaštićen od eventualnih promena cena oglasa za vreme trajanja usluge oglašavanja.

Plaćanje karticom

Prilikom naručivanja oglasa čije se plaćanje vrši platnim karticama, Korisniku koji nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju za objavu oglasa ili isti nije u skladu sa uslovima korišćenja, Kompanija će inicirati povraćaj rezervisanih sredstava ali ne može da garantuje za rok povraćaja sredstava obzirom da je isti u nadležnosti banke vlasnika platne kartice kojom je plaćanje izvršeno.

U dogovoru sa Korisnikom, Kompanija može zadržati sredstva i odgoditi objavu oglasa dok se ne steknu svi uslovi za objavu, a najduže do 3 meseca.

Ukoliko nije došlo do saradnje između Kompanije i Korisnika, a sredstva sa kartice su povučena, Kompanija će inicirati povraćaj naplaćenih sredstava kod svoje banke ali ne može da utiče na rok povraćaja koji zavisi isključivo od banke vlasnika kartice kojom je oglas plaćen.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnici Servis koriste isključivo na svoju sopstvenu odgovornost. Korisnik izričito prihvata da Kompanija ne može biti odgovorna za ponašanje drugih korisnika ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.

Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaj koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju korisnici koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora, odnosno ličnog iskustva korisnika. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi korisnik koji je unos izvršio.

Kompanija ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni za sam sadržaj postavljen od strane korisnika. Kompanija ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koji se prenose, ne vrši izuzimanje ili suštinsku izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. Kompanija zadržava pravo, ali nema obavezu, da radi održanja kvaliteta usluge izvrši lekturu, odnosno ispravi pravopisne i gramatičke korekcije koje ni na koji način ne utiču na podatke i integritet podataka koje korisnik putem Servisa postavlja.

Ova odredba o odgovornosti odnosi se na svu štetu (materijalnu i/ili nematerijalnu) ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.

Osim u slučaju namere ili grube nepažnje, Kompanija nije odgovorna za eventualnu privremenu nedostupnost Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istog. Kompanija nije odgovorna za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. Za napred navedeno odgovorni su davaoci Internet usluga.

Kao pružalac usluge informacionog društva, Kompanija nije odgovorna za bilo koji sadržaj koji je postavilo drugo lice, korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na oglasnu poruku koju prenosi jer niti inicira prenos niti vrši odabir sadržaja koji se prenose niti je izuzela ili izmenila podatke u sadržaju koji se prenosi niti je odabrala primaoca prenosa, odnosno primaoca sadržaja.

Kompanija ne garantuje za ponašanje trećih lica ni svojih korisnika. Kompanija, pored ostalog, ne pruža nikakve garancije da će Korisnik koji se oglasio biti kontaktiran povodom tog oglasa od strane trećih lica (odnosno da će zaključiti pravni posao koji je predmet oglasa), kao ni da će dostupne informacije sadržati tačne i istinite podatke.

Servis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog ili vanrednog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema.

Jurisdikcija i rešavanje sporova

Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuju se važeći propisi Republike Srbije.

Na sve sporove do kojih može doći između Kompanija i korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Kompanija i korisnik se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Subotici za pravna, odnosno Osnovni sud u Subotici za fizička lica.

Na sve sporove do kojih može doći između dva korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Korisnici se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Beogradu za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Beogradu za sporove između fizičkih lica ili fizičkih i pravnih lica. Kompanija ni na koji način ne posreduje niti učestvuje u bilo kom sporu koji može nastati između korisnika Servisa, osim ako zakonom nije vezana kao nužni suparničar.

Završne odredbe

Kompanija ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na Internet prezentaciji i poslati email svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.

Ukoliko već registrovani korisnik u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na link za prihvatanje Uslova korišćenja), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja. Ukoliko već registrovan korisnik izričito (klikom na link za neprihvatanje Uslova korišćenja) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestao korisnički status, da se gase sva dosadašnja prava i obaveze, te se ugovorni odnos prekida po prethodnim Uslovima korišćenja. Stupanjem novih korisničkih uslova na snagu, ne diraju se stečena prava korisnika.

Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na Internet stranici Servisa.

Svaki odštampani primerak ovih Korisničkih uslova proizvodi puno pravno dejstvo na osnovu odredbi Zakona o elektronskom dokumentu i ne može mu se osporiti punovažnost ili dokazna snaga.

Subotica, avgust 2019. godine

Prethodni uslovi korišćenja

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

1. DATUM IZDAVANJA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

07. april 2021. godine

2. SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika (u daljem tekstu: Obaveštenje) informišu se korisnici Poslovi.infostud i HR lab platforme (u daljem tekstu: Servis) o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.

Servis se za korisnike koji traže posao (u daljem tekstu: Kandidati) nalazi na Internet adresi poslovi.infostud.com, i poslo.vi i na Android aplikaciji Poslovi infostud.

Servis za poslodavce koje zapošljavaju radnika (u daljem tekstu: Poslodavci) se nalazi na hrlab.rs, moj.hrlab.rs i poslovi.infostud.com/poslodavci adresi.

Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu zzpl@infostud.com.

3. IZMENE I AMANDMANI

Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (07. april 2021. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta. O svakoj promeni Obaveštenja ćemo vas blagovremeno obavestiti.

4. O NAMA

Servis predstavlja uslugu informacionog društva koju pruža INFOSTUD 3 DOO SUBOTICA, Vladimira Nazora 7, 24000 Subotica, Republika Srbija, matični broj: 20175095, PIB: 104505119 (u daljem tekstu: Kompanija). Stoga u ovom Obaveštenju "mi" i "naši" upućuje na Kompaniju.

Kao što je navedeno u Uslovima i pravima korišćenja Servisa, Korišćenjem usluga Servisa pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci.

U zavisnosti od svrhe, vaše podatke možemo da obrađujemo u svojstvu rukovaoca ili u svojstvu obrađivača. Rukovalac je subjekat koji samostalno ili sa drugim subjektima određuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti (npr. poslodavac koji obrađuje podatke o ličnosti za potrebe zaposlenja je odredio svrhu obrade i podatke obrađuje u svojstvu rukovaoca). Sa druge strane, obrađivač je subjekat koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca (npr. Kompanija kao prenosilac oglasnih poruka u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu svrhe konkurisanja podatke kandidata obrađuje u svojstvu obrađivača).

Molimo vas da se pre upoznavanja sa sadržinom Obaveštenja, prethodno upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja.

5. PRAVNI OSNOV OBRADE

Za neke svrhe obrade, vaše lične podatke obrađujemo na osnovu vašeg pristanka za obradu podataka o ličnosti uz prethodno obaveštavanje o svim bitnim aspektima obrade. Bitno je da znate da pristanak u bilo kom momentu i bez obrazloženja možete povući, što za posledicu ima prestanak dalje obrade.

U nekim situacijama je pravni osnov za obradu ličnih podataka ugovorni odnos sa licem na koje se lični podaci odnose, kao što je npr. slučaj kod obrade neophodne za sam pristup i korišćenje Servisa Kompanije.

Takođe, u nekim situacijama imamo legitiman interes za obradu vaših podataka, kao npr. kada je obrada neophodna u svrhu sprečavanja prevara ili eventualnih zloupotreba.

Možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko to od nas zakon zahteva. Takođe, možemo da obrađujemo vaše lične podatke ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo vaše lične podatke kada to od nas zakon zahteva ili u cilju zaštite vaših životnih interesa, obavestićemo vas o tome.

6. SVRHA OBRADE, PERIOD I PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

Pretežan deo naše obrade ličnih podataka se javlja u procesu zapošljavanja. Podaci o ličnosti koje najčešće obrađujemo su ime i prezime, datum rođenja, fotografija, e-mail adresa, broj telefona, radno iskustvo i prethodni poslodavci, podaci o stručnoj spremi i poznavanju stranih jezika, o završenim kursevima, obukama, seminarima, o posedovanju licenci i kategorija vozačkih dozvola, itd. Nije moguće obezbediti potpunu listu svih podataka o ličnosti koje obrađujemo, jer svaki kandidat za posao može u biografiji navesti različite podatke.

Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu, o čemu ćete uvek biti jasno obavešteni.

Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, odnosno Internet oglašavanje potrebe za zapošljavanjem od strane poslodavaca i konkurisanje na poslove od strane kandidata, bezbednost korisnika Internet Servisa, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga.

Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Bitno je da vas upoznamo sa činjenicom da, upravo u zavisnosti od svrhe obrade, Kompanija nekada ima svojstvo Rukovaoca, a nekada Obrađivača ličnih podataka. Na primer, u situaciji kada kandidat konkuriše na oglas za posao, u pogledu obrade podataka radi učešća na konkursu RUKOVALAC ličnim podacima jeste poslodavac koji oglašava oglas za posao, dok je Kompanija u tom slučaju OBRAĐIVAČ ličnih podataka. Međutim, ukoliko se kandidat saglasi da Kompanija njegove lične podatke obrađuje u druge svrhe, koje nisu neophodne radi ostvarenja učešća na konkursu, kao što su: mogućnosti koje olakšavaju izbor odgovarajućih radnih pozicija, mogućnosti čiji je cilj lični razvoj, obrazovanje, procena poslodavca, i druge mogućnosti koje mogu poboljšati poziciju kandidata na tržištu rada, koje povećavaju šanse da kandidat pronađe posao, ili su na drugi način povezane sa tržištem rada, u pogledu takve obrade je Kompanija RUKOVALAC ličnim podacima.

Obrađujemo lične podatke da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Servis, da bi izmerili upotrebu i unapredili Servis, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje sajta uz pružanje podrške korisničkog sektora. Više detalja o svrhama i vremenu obrade vaših informacija se nalazi u nastavku teksta.

A) Kreiranje naloga na Servisu za kandidate: Kako bi kreirao vaš nalog, Servis za kandidate koristi podatke unete prilikom registracije dok korisnik ne deaktivira nalog sa sajta. Podaci koji se koriste su email, šifra, ime i prezime. Osnov obrade je ugovor, tj. prihvatanjem Pravila i slova korišćenja Servisa stupate u ugovorni odnos sa nama. Za registraciju putem društvenih mreža Facebook, Google i Linkedin se koristi email adresa sa kojom je korisnik registrovan na ovim sajtovima.

B) Obaveštenja za nove poslove: Registrovani email može da se koristi za slanje obaveštenja o novim oglasima ukoliko ulogovani korisnik koristi funkcionalosti Servisa za kandidate. To podrazumeva da se prijavi na listu obaveštenja o novim oglasima i odabere kriterijume po kojima želi da prima obaveštenja. Takođe, korisnik će dobijati obaveštenja ukoliko zaprati određenu kompaniju ili određenu pretragu poslova, a objave se novi poslovi za odabrane kriterijume ili ukoliko sačuva oglas za koji mu stiže podsetnik da se na isti prijavi pre isteka. Takođe, Kandidat može da se prijavi da prima upitnik nakon završenog konkursa da oceni poslodavca. Osnov obrade je pristanak koji nam dajete. Sa navedenih obaveštenja korisnik može da se odjavi.

C) Konkurisanje na određeni oglas za posao:

C.1) Konkurisanjem na određeni oglas Kandidat, obezbeđuje određene lične podatke Poslodavcu za svrhu i period selekcije za oglas na koji konkuriše. Osnov obrade je ugovor, tj. radnja koja prethodi potencijalnom zaključenju ugovora o radu kod Poslodavca. Poslodavac u svojstvu rukovaoca koristi Servis Kompanije kao obrađivača. Lični podaci Kandidata se koriste se u svrhu zapošljavanja za navedenu poziciju i period trajanja procesa selekcije za dati oglas koji ne traje duže 6 meseci.

Servis ima mogućnost kontakta Kandidata u svrhu podsećanja za dolazak na poslovni intervju.

Konkurisanje može da sadrži kontakt podatke Kandidata date prilikom konkurisanja, kao što su: ime i prezime, broj telefona, email. Konkurisanje može da sadrži i sve što je kandidat stavio u svoju radnu biografiju, propratno pismo ili dokumente prilikom konkurisanja. To su uglavnom sledeći podaci: kontakt podaci, mesto stanovanja, obrazovanje, radno iskustvo, poznavanje stranih jezika, veštine, stečene sertifikacije. Servis smatra da navedeni podaci nisu osetljivi, ali jesu poverljivi lični podatak. Kandidatima snažno sugerišemo da nigde ne ostavljaju svoje osetljive podatke prilikom konkurisanja. Ipak, ukoliko kandidat samostalno prilikom konkurisanja ostavi neki osetljivi podatak u radnoj biografiji, propratnom pismu ili dodatim dokumentima (npr. o kreditnoj sposobnosti, medicinskoj istoriji ili seksualnoj orijentaciji), to Servis ne može da onemogući i kontroliše. Ukoliko se desi da Kandidat pošalje Poslodavcu ovakvu vrstu podatka, poslodavac je odgovoran za dalje postupanje sa istima.

C.2) Pristanak za Poslodavca za period duži od procesa selekcije za oglas – Kandidat prilikom prijave za posao ima opciju da Poslodavcu dozvoli obradu ličnih podataka na period duži od procesa selekcije za oglas na koji se prijavljuje. Osnov obrade je pristanak Kandidata. Kandidat dozvoljava ovu obradu ukoliko želi da ostavi mogućnost Poslodavcu da mu pošalje obaveštenja ili da ga kontaktira za slične oglase za posao u njegovoj kompaniji. Ako Kandidat ne pruži ovaj pristanak Poslodavcu na čiji oglas konkuriše, podaci Kandidata se uklanjaju iz naloga Poslodavca nakon maksimum 6 meseci.

C.3) Prijava na oglas direktnim pozivom Poslodavca: Servis u određenim situacijama nudi Poslodavcima opciju konkurisanja putem direktnog telefonskog poziva. U ovom slučaju Servis može da koristi maskirane posredničke (proxy) telefone koji preusmeravaju poziv Kandidata na Poslodavca. Prosleđivanje poziva kroz posrednički broj se radi kako bi se zaštitio Poslodavac, kao i da bi se osigurao kvalitet usluge oglašavanja, time što će Servis ispratiti ukupan broj poziva (prijava) upućen Poslodavcu. U slučaju prosleđivanja poziva podatak o broju telefona, da li je poziv uspostavljen i dužina njegovog trajanja, može da se prosledi eksternom obrađivaču čiju uslugu prosleđivanja poziva i maskiranja brojeva telefona Poslodavca koristi Servis. Ovaj sistem ne snima konverzacije. Pogledajte više u listi obrađivača koju koristi Servis.

C.4) Ukoliko se konkurisanje vrši preko sajta Poslodavca: Servis za kandidate preusmerava Kandidata na link za konkurisanje dostavljen od strane Poslodavca i od tog momenta Servis nije uključen u dalju obradu ličnih podataka Kandidata. Sve informacije koje se dostave na link Poslodavca se dostavljaju isključivo Poslodavcu, a ne Servisu. Servis u ovom slučaju ne čuva prijavu u nalogu Poslodavca, već to Poslodavac u svojstvu rukovaoca radi na svom sajtu.

D) Olakšano pronalaženje posla: Opciona usluga Servisa za kandidate omogućava Kandidatima olakšano pronalaženje posla uz funkcionalnosti vezane za kreiranje radne biografije i propratnog pisma koja kasnije mogu da se koriste zarad lakšeg konkurisanja. Takođe, Servis za kandidate omogućava i personalizovani prikaz ponuda za posao, kao i mogućnost da slanja personalizovanih ponuda za posao ukoliko Servis identifikuje da je ista u skladu sa željama i dostavljenim informacijama Kandidata. Povezivanje kandidata sa ciljanim ponudama za posao omogućava Kandidatu da dobija obaveštenja za oglase za posao za koje Servis smatra da odgovaraju Kandidatovom opisu, koji se determiniše na osnovu sadržaja radne biografije, ponašanja na Servisu ili informacija korisnika o radnom iskustvu pruženih prilikom odgovora na pitanja koja Servis plasira kandidatu koji je pružio pristanak. Osnov obrade je pristanak Kandidata.

E) Vidljivost profila kandidata i prijem ponuda za posao: Poslodavci imaju mogućnost da kandidata pronađu koristeći uslugu napredne pretrage profila kandidata na sajtu poslovi.infostud.com.
Ukoliko pristanete da Vaš profil bude vidljiv Poslodavcima time im omogućavate da vas kontaktiraju radi dostavljanja ponude za zaposlenje. Da bi dostavljanje ponude od strane Poslodavaca na navedeni način bilo moguće, neophodno je da prethodno date izričit pristanak za obradu vaših podataka o ličnosti u navedenu svrhu. Pristanak traje 3 godine, i možete da ga povučete u bilo kom trenutku u sklopu podešavanja Vašeg naloga.

F) Kada korisnik kontaktira korisničku podršku servisa: Korisnik ima nekoliko kontakt formi na sajtu (npr. "prijavi problem sa oglasom" ili "kontaktiraj nas") sa kojom kontaktira zaposlene Servisa kako bi prijavio problem ili ostavio sugestiju na rad Servisa. Sa ovim kontaktom, korisnik nam ostavlja email i ime i prezime kako bi zaposleni u korisničkoj podrsci ili PR sektoru Servisa mogli da mu odgovore na upit.

G) Kada korisnik komentariše blog postove, savete ili vesti: Ulogovani Kandidat ima mogućnost ostavljanja komentara na tekstove bloga za kandidate, kao i savete ili vesti u okviru sekcije Dok tražite posao. U ovom slučaju, iznad ostavljenog komentara povući će se registrovano ime i prezime osobe iznad komentara. Ukoliko korisniku neko odgovori na ovaj komentar, korisnik se obaveštava putem mejla.

Takođe, moguće je komentarisati blog tekstove na blogu namenjeno za HR-ove. Ovom prilikom korisnik koji komentariše, pored komentara, ostavlja i ime prezime i email.

H) Pitajte pravnika: Ukoliko korisnik postavi pitanje na formi PITAJTE PRAVNIKA (Dok tražite posao odeljak), ostavlja ime, prezime i email kako bi dobio odgovor kada na upućeno pitanje bude postavljen odgovor na sekciji Pitajte pravnika.

7. NAŠ LEGITIMNI INTERES

Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:

 • dijagnostikovali tehničke probleme sa Servisom;
 • održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
 • bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
 • zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
 • testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće;
 • identifikovali i zaštitili korisnike Servisa i sam Servis od prevare ili nelegalnih aktivnosti.

Upotrebom Servisa slažete se da određeni zaposleni u Servisu mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa prijavom ili oglasom za posao zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Servisom ili prijavom za posao ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Servisa, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu zzpl@infostud.com. Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na sekciju Vaša prava u nastavku.

8. BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA

U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su pohranjeni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.

Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

9. PRENOS LIČNIH PODATAKA U DRUGE DRŽAVE

Pojedini obrađivači koji mogu da pristupe ličnim podacima, imaju sedište u stranim zemljama, i to pre svega u državama članicama EU odnosno u državama članicama Konvencije Saveta Evrope 108. Iznošenje podataka u ove države se vrši na osnovu podrazumevanog nivoa primerene zaštite ličnih podataka u tim zemljama, u skladu sa zakonom.

Ukoliko pojedini obrađivači imaju sedište izvan gore pomenute grupe zemalja, iznošenje podataka bi bilo moguće isključivo uz primenu odredbi člana 65. ZZPL kojim se reguliše prenos uz primenu odgovarajućih mera zaštite.

10. VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO

1) TRANSPARENTNOST: Kada nam ostavljate lične podatke, transparentno ćemo vas obavestiti o svrsi za koji su nam određeni podaci potrebni, ko koristi ove podatke, te ćemo vam pružiti sve ostale informacije relevantne za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).

2) PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Ukoliko vaše lične podatke mi obrađujemo kao rukovaoci – imate pravo od nas da dobijete sve informacije o predmetnoj obradi, a ukoliko želite da dobijete informacije o obradi vaših podataka od strane poslodavca, potrebno je da se obratite poslodavcu koji u tom slučaju ima položaj rukovaoca ličnih podataka.

3) PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni.

Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

4) PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Bitno je da vas informišemo da ukoliko želite brisanje podataka za čiju obradu ste dali saglasnost poslodavcima, neophodno je da se poslodavcu koji je u konkretnom slučaju rukovalac obratite kako biste ostvarili pravo na brisanje.

Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.

VAŽNO: Ukoliko zahtevate pravo na brisanje vaših ličnih podataka i brisanje vašeg korisničkog naloga, sa istom adresom nećete više biti u mogućnosti da registrujete nalog.

5) PRAVO NA PRENOSIVOST: Ukoliko želite od nas (i) da dobijete u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku lične podatke koje ste nam dostavili prilikom registracije ili (ii) da prenesemo drugom rukovaocu lične podatke koje ste nam dostavili kao rukovaocu, imate pravo da to tražite od nas, pod uslovom da je obrada zasnovana na pristanku ili ugovoru i da se obrada vrši automatizovanim putem.

6) PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.

7) PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa. Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.

8) PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

9) SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: zzpl@infostud.com (uklonite razmake kada budete slali email).

Povodom ostvarivanja gore navedenih zahteva, Kompanija će vam pružiti sve neophodne dodatne informacije, kao i pomoć, u skladu sa uslovima i na način propisan važećim ZZPL.

Na vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti.

Ukoliko je vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava više od jednog puta u jednoj godini. Ukoliko nam se obratite dva ili više puta u toku jedne godine za isto pravo, odgovorićemo na vaš zahtev samo ukoliko imate opravdan razlog.

11. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA - PRIMAOCI

U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:

 • Zaposleni u Kompaniji, kao i honorarni i slični saradnici (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti podataka), samo u meri u kojoj je to neophodno za potrebe obrade.
 • Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
 • Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
 • Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci.
 • Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze.
 • Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.

Više o obrađivačima možete pročitati na linku.

U situacijama kada oglašavanje vrše Agencije za zapošljavanje ili povezana pravna lica Poslodavaca, deljenje podataka Kandidata drugim pravnim licima od strane Poslodavca je u potpunoj nadležnosti Poslodavca ili Agencije koja se oglašava.

12. PRISTANAK I OPOZIV PRISTANKA

Ukoliko ste nam dali pristanak za obradu, možete ga opozvati u bilo kom trenutku. U slučaju da opozovete pristanak, prestajemo sa daljom obradom vaših ličnih podataka i brišemo te lične podatke u najdužem roku od 90 dana od dana kada ste poslali opoziv pristanka. Opoziv pristanka je besplatan i možete da ga prosledite na sledeću e-mail adresu zzpl@infostud.com.

POLISA VEB SAJTA

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).

Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.

Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kao što su Google Analytics, Firebase, Facebook Pixel i slično, koje mogu prikupljati neke od vaših ličnih podataka. Sa kolačićima koje koristi naš Servis možete se bliže upoznati na linku.

Prethodno obaveštenje o privatnosti podataka i ličnosti

Polisa Kolačića (cookies)

Ovaj sajt koristi kolačiće. Koristimo kolačiće da unapredimo i analiziramo vaše iskustvo na našem sajtu i za svrhe marketinga.

Kolačić je mali tekstualni dokument koji je skladišten na vaš uređaj dok posećujete sajtove. Kolačiće koje mi postavljamo se nazivaju „kolačići prve strane". Takođe koristimo i „kolačiće treće strane" koji omogućavaju funkcionalnosti i karakteristike trećih strana na ili putem veb sajta (npr. personalizovano oglašavanje i analitika). U nastavku možete pronaći dodatne informacije.

Koje vrste kolačića se koriste na sajtovima Infostud grupacije?

Informacije koje prikupljaju kolačići mogu uključivati npr. sledeći tip informacija (to zavisi od samog kolačića): informacije o interakciji na našim sajtovima (grupacija privrednih društava "Infostud"), informacije o interakciji na sajtu poslovi.infostud.com, naznačene preferencije, i ponašanje klikova.

Mi ne kontrolišemo funkcionisanje „kolačića treće strane". Odgovarajuće treće strane su odgovorne za takve kolačiće i za njihovu vlastitu obradu podataka.

1. Osnovni kolačići

Ovi kolačići su neophodni kako bi mogli da se krećete na veb sajtu (npr. PHPSESSID). Potrebni su za omogućavanje osnovnog funkcionisanja sajta.

2. Kolačići performansi

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako posetioci koriste veb sajt u anonimnom i agregiranom obliku. Koriste se za analizu i poboljšanje funkcionisanja sajta.

3. Kolačići funkcionalnosti

Kolačići funkcionalnosti omogućavaju sajtu da zapamti izbore koje ste vi napravili (npr. sačuvali ste pretragu po određenim kriterijumima, da li ste konkurisali na oglas, itd...) i na taj način pružaju više ličnih mogućnosti.

Zarad poboljšanog praćenja ponašanja korisnika veb sajt koristi kolačiće eksterne skripte Google Analytics. Servis takođe koristi kolačiće eksterne skripte Yandex.Metrica, koji omogućavaju uvid u kretanje korisnika kroz sajtove kompanije i sa njom povezanih pravnih lica, ali bez pristupa vašim ličnim podacima.

4. Marketing kolačići

Ovi, obično kolačići treće strane, koriste se za prikazivanje oglasa/reklama koji su relevantni za vas. Takođe će ograničiti broj prikaza određenog oglasa i meriti efikasnost oglasnih kampanja. Kolačići se sećaju vaše posete i ponašanja na sajtu.

Kolačići za oglašavanje trećih strana i usluge koje mi koristimo uključuju npr: „Google Ads", Facebook Pixel...

Kako onemogućiti kolačiće u bilo kom momentu?

Potpuno ste slobodni da izaberete da li želite da vaš uređaj automatski prihvata i čuva sve tipove kolačića i to možete da podesite u svom veb pregledaču. U meniju veb pregledača na vašem računaru možete isključiti prihvatanje kolačića i/ili izbrisati sve kolačiće koji se trenutno nalaze na vašem uređaju.

Prilikom posete našem sajtu, pojaviće se obaveštenje u kom se traži vaša saglasnost za korišćenje kolačića. Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće i ako ispraznite svoj veb pregledač na gore opisan način, veb sajt kompanije i alati koje koristimo onemogućiće dalji pristup vašim ličnim podacima.

Ako želite da prihvatite samo kolačiće od nas, a ne i kolačiće od treće strane, obično možete (u zavisnosti od veb pregledača) iz podešavanja izabrati „Blokiraj kolačiće trećih strana".

Kako onemogućiti kolačiće u različitim veb pregledačima (browser-ima):

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/

Ako želite zabraniti buduće čuvanje kolačića na vašem uređaju (mobilni i/ili stoni računar), možete blokirati kolačiće u podešavanju veb pregledača.

Lista obrađivača Poslovi.infostud i HRlab

1. Lista obrađivača sajta poslovi.infostud.com i blog odeljka hrlab.rs:

 • Google Ireland Ltd (Irska)
 • Facebook Ireland Limited (Malta)
 • LinkedIn Ireland Limited (Irska)
 • Twitter, Inc. (USA)
 • Globaltel d.o.o Beograd, PIB 109127823
 • Yandex Oy Limited Company (Finland), metrica.yandex.com
 • ActiveCampaign, LLC. (USA), activecampaign.com
 • Mailgun Technologies inc. (USA), mailgun.com
 • Survey Gizmo (USA), surveygizmo.com
 • Typeform S.L. (Spain), typeform.com
 • Orion telekom d.o.o. (Srbija) PIB:100066385, oriontelekom.rs
 • DigitalOcean, LLC (USA), digitalocean.com
 • Amazon Web Services, Inc. (USA)
 • Marko Kitanović PR Agencija za izdavanje softvera Play Time Niš (Srbija), PIB 108638581, izrada Android aplikacije Poslovi Infostud
 • Trust HR (Srbija), PIB 104017097
 • Svetozar Krunić PR (Srbija), PIB 109623591
 • Optimonk (Hungary), samo za Hrlab.rs blog, optimonk.com
 • M&I Systems (Srbija), PIB: 101628606 - ERP, fakturisanje
 • TauOnline (Hrvatska) OIB: 14273924910 usluge Pulser i Regionalni sajam poslova, pulser.rs, rs.regionalnisajamposlova.com
 • GetWebCraft Limited (Kipar), getsitecontrol.com

2. List obrađivača za Moj.HRlab.rs, tj. nalog Poslodavca:

 • Google Ireland Ltd (Irska) - skipta za Google analytics, GTM i Adwords
 • ActiveCampaign, LLC. (USA) - Za slanje mejling lista i ponuda poslodavcima
 • Mailgun Technologies inc. (USA) - mejl server
 • Orion telekom d.o.o. (Srbija) PIB:100066385 - hosting
 • DigitalOcean, LLC (USA) - hosting
 • Amazon Web Services, Inc. (USA) - mejl server
 • Svetozar Krunić PR (Srbija), PIB 109623591 - Google analytics konsultant
 • M&I Systems (Srbija), PIB: 101628606 - ERP, fakturisanje
 • tawk.to Inc. (USA) - čet za korisničku podršku poslodavcima
 • Republički zavod za statistiku - osnovni podaci o poslodavcima i oglasima

Obaveštenje za poslodavce

Kako bi raspisao oglas za posao na Servisu, Poslodavac kreira nalog svoje kompanije i prolazi kroz formular za naručivanje oglasa. U ovom procesu Poslodavac na osnovu ugovornog odnosa (definisanog Uslovima korišćenja Servisa) može da pruži Kompaniji određene lične podatke. Informacije za registraciju naloga i objavu oglasa koje se koriste ne moraju da budu uvek lični podatak, jer Poslodavac može da koristi email adresu koja ne sadrži ime zaposlenog (npr. office @ domen poslodca.com) ili zvanični kontakt telefon kompanije. Pravni osnov za obradom podataka može biti i legitimni interes. Takođe, osnov za prikupljanje podataka može i biti zakonska obaveza Kompanije da zadrži rekorde o poslovanju za određeni period.

U slučaju da želite da se odjavite sa nekog od promotivnih mejlova ili mejlova obaveštenja o novim oglasima Servisa, možete to učiniti u samom emailu ili vašem nalogu ili kontaktirajte korisničku podršku.

Širenje dosega oglasa Poslodavca kroz partnerske sajtove

Kako bismo omogućili Poslodavcima što bolje efekte na uslugu Servisa, u određenim slučajevima širimo doseg njegovog oglasa time što ga prikazujemo i na partnerskim sajtovima, kroz Widget ili kroz RSS:

 • Oglas Poslodavca koji je raspisan za IT kategoriju, se pored sajta Poslovi.infostud.com, prikazuje i na sajtu Helloworld.rs.
 • Ukoliko je oglas dostupan i studentima (prakse, oglasi za koje nije potrebno prethodno iskustvo ili adekvatni ogalsi za studente), oglas se prikazuje i na sajtu Najstudent.rs.
 • Ukoliko je oglas raspisan za grad na čijem lokalu imamo partnersku saradnju sa lokalnim sajtom, oglas će se prikazati i na tom sajtu:

Poslodavac ima pravo da se usprotivi se prikazu oglasa na navedenim sajtovima za čiji prikaz ispunjava uslov. U tom slučaju, potrebno je da kontaktira korisničku podršku Servisa na email adresi poslovi@infostud.com.

Važno je napomenuti da se prijava Kandidata nalazi u nalogu kompanije na Servisu, bez obzira na partnerski sajt na kojem je oglas bio prikazan. Poslodavac vidi prijave u svom nalogu na adresi https://moj.hrlab.rs. Ovo ne važi u slučaju da je Poslodavac odabrao da prima prijave Kandidata putem telefonskog poziva ili putem svog linka jer tada prijave ne prima u svom nalogu na Servisu za poslodavce.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.