Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Konkurs je istekao.

Referent za borbene platforme

Ministarstvo odbrane

Beograd

31.07.2021.

ugovor puno radno vreme

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ  РЕСУРСЕ УПРАВА ЗА КАДРОВЕ расписује ЈАВНИ КОНКУРС за пријем лица у својству војних службеника на служби у Војсци Србије у радни однос на неодређено време ради попуне формацијских места у

I. Назив организационе јединице Министарства одбране или Војске Србије у којој се врши попуна формацијског места: Управа за одбрамбене технологије Сектора за материјалне ресурсе Министарства одбране Републике Србије

Формацијскo местo која се попуњава: Референт за борбене платформеВСС -1 извршилац

Oпшти услови:

 • да је кандидат пунолетни држављанин Републике Србије,
 • да је кандидат здравствено способан за рад у Министарству одбране и Војсци Србије,
 • да кандидат има одговарајућу стручну спрему,
 • да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа,
 • да кандидат није осуђиван на казну затвора од најмање 6 месеци,
 • да се против кандидата не води кривични поступак нити истрага за кривично дело и
 • да је кандидат безбедносно проверен и да нема безбедносних сметњи за пријем на формацијско место на које конкурише

Посебни услови:

Да кандидат има високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005; на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005; модул, усмерење, изборни блок, група, односно категорија груписања предмета везаних за системе наоружања (војно машинство) или производно машинство или машинске конструкције или војноиндустријско инжењерство;

Изборни поступак:

У изборном поступку биће примењени Критеријуми прописани Одлукoм о критеријумима за пријем цивилних лица на службу у Војсци Србије јавним конкурсом и без јавног конкурса („Службени војни лист“, број 13/19 и број 20/20).

Критеријуми за формирање листе кандидата састојаће се од следећих елемената активности у изборном поступку:

 • просека оцена са нивоа школовања предвиђеног за формацијско место које се попуњава (40% од укупног броја бодова);
 • психолошке процену кандидата (30% од укупног броја бодова);
 • разговора са кандидатом (30% од укупног броја бодова);
 • медицинско-здравствене процене;
 • безбедносне провере.

Место, дан и време спровођења активности изборног поступка:

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове за запослење на формацијским местима за која конкуришу, биће позвани на психолошку процена у надлежнoj војноздравственoj установи. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту обављања психолошке процене кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем електронске поште на e-mail, који наведу у пријави. Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног поступка, губе право на даље учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље психолошку процену биће организован разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора кандидати ће бити благовремено обавештени писаним путем или путем електронске поште на e-mail, који наведу у пријави.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са прописима којима је уређено вршење безбедносне провере у Министарству одбране.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће лекарско уверење о општој здравственој способности за рад на формацијском месту на које су конкурисали.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“, на веб-сајту Министарства одбране, неком од дневних гласила који излази на читавој територији Републике Србије и у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

IV Лица задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су пуковник Роберт Срећковић, телефон: 011/2059-201 и 064/8329-256 и војни службеник Мирјана Банковић, телефон 011/2059-221.

V. Адреса на коју се подноси пријава на јавни конкурс:

Поштом на адресу Министарство одбране, Управа за одбрамбене технологије, Немањина број 15, 11000 Београд, са назнаком „за јавни конкурс". Лична достава пријава може се извршити у деловодству Управе за одбрамбене технологије, Немањина број 15, Београд.

VI. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса становања, контакт телефон, e-mail адреса, назив радног места на које се конкурише, кандидати прилажу:

 • кратку биографију;
 • оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна спрема, односно стечено звање или оригинал или оверену фотокопију уверења о завршеним студијама (за лица којима од завршетка студија није издата диплома);
 • уверење о држављанству (не старије од шест месеци);
 • извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од шест месеци);
 • уверење надлежног органа МУП да кандидат није осуђиван (не старије од шест месеци);
 • уверења надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, нити истрага за кривична дела из надлежнoсти тог суда и тужилаштва (не старије од шест месеци);
 • уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа и
 • сертификат о положеним модулима по ECDL стандарду везаним за основе коришћења интернета (MS Outlook и Internet Explorer), обраду текста (MS Word), тaбеларне калкулације (MS Excel) и презентације (MS Power Point);
 • попуњену изјаву уколико се кандидат опредељује за могућност да орган прибави податке о којима се води службена евиденција

Кандидати са завршеним мастер студијама дужни су да доставе и дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена од стране јавног бележника.

Изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао.

Напомена:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у фотокопији овереној на дефинисани начин, биће одбачене решењем.

Сагласно одредби  члана 125. Закона о Војсци Србије при избору за пријем у службу у својству цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да је кандидат супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених у вршењу службе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професионалног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања и супружник односно члан породице професионалног војног лица.

Пробни рад је обавезан за све оне кандидате који први пут заснивају радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на неодређено време траје 6 месеци. Запосленом који не задовољи на пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду због отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар одбране.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник PC", бр. 18/16 и 95/2018 - аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Уколико се кандидат определи да орган прибави податке о којима се води службена евиденција, неопходно је да попуни изјаву коју ће преузети на веб страници Министарства одбране Републике Србије www.mod.gov.rs и потписану изјаву доставити уз напред наведене доказе.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није осуђивано; уверења надлежног суда да против лица није покренут кривични поступак, нити истрага за кривична дела из надлежнoсти тог суда и тужилаштва; уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места подносе поjединачне приjаве за свако формацијско место на коjе конкуришу у коjима наводе уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, подноси решење о распоређивању на радно место, односно формацијско место у организационој јединици у којој ради, или решење да је нераспоређено.

  Uprava za odbrambene tehnologije

  • Srbija, Beograd, Nemanjina 15
  • PIB: 102116082
  • Matični broj: 07093608
  Više o poslodavcu

  Podelite na društvenim mrežama

  Direktan link do oglasa

  Prijavite problem sa oglasom

  Ukoliko postoji problem sa ovim oglasom (netačne, neažurne informacije ili slično), molimo vas da nam ga prijavite ovim putem.

  Vaš komentar je vidljiv isključivo zaposlenima sajta Poslovi.infostud.com. Ostavljanjem komentara na ovaj konkurs nećete konkurisati na oglas.

  Oglas za posao je sačuvan...

  Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?