Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Konkurs je istekao.

Službenik veze sa zajednicom

Rio Tinto

Loznica

26.09.2020.

ugovor puno radno vreme

** English version will follow

 • Pridružite se međunarodnom lideru u rudarstvu i metalima koji nudi izvanredne mogućnosti ličnog razvoja i karijere
 • Budite deo raznolikog, agilnog i talentovanog tima stručnjaka sa aktivnom kulturom brige i snažnim timskim duhom
 • Ugovor sa punim radnim vremenom, sa sedištem u Loznici 

O poziciji

Službenik za vezu sa zajednicom biće odgovoran za pružanje efikasne i efektivne podrške u obavljanju poslova kroz aktivnosti povezane sa oblastima angažovanja u zajednici i investicijama u zajednicu. Tim za zajednice i društvene performanse odgovoran je za odnose sa zajednicom u kompaniji, razvojne strategije, planove i programe kako bi se obezbedila podrška zajednice, socijalna i zakonska dozvola za rad i sposobnost da se ispune poslovni ciljevi. Uloge službenika za vezu sa zajednicom zahtevaju profesionlanu stručnost kako bi se primenile strategije u čitavom nizu tehničkih disciplina društvenog učinka. 

Izveštavajući CSP Menadžera i glavnog savetnika, Vi ćete biti odgovorni za:

 • Upravljanje i održavanje baze podataka za zainteresovane strane o timovima za ulaganje u zajednice i angažovanje u zajednici
 • Podrška zaposlenima u aktivnostima i događajima u zajednici
 • Podrška u izradi prezentacija/spajanju prezentacija (tabela, prikaza) po potrebi
 • Doprinos planiranju angažovanja u zajednici; predlaganje, razvijanje i/ili koordiniranje aktivnosti zasnovane na interakciji sa spoljnim zainteresovanim stranama, u cilju poboljšanja odnosa sa lokalnom zajednicom
 • Pružanje informacija o projektu Jadar u skladu sa smernicama kroz rad u Info centru projekta Jadar u Loznici
 • Saradnju sa ostalim članovima tima zaduženim za saradnju sa lokalnom zajednicom, kao is a timom zaduženim za zdravlje, bezbednost i zaštitu životne sredite, u cilju međusobnog informisanja, posmatranja i rešavanja praktičnih problema, kao i doprinosa na kontinuirano unapređivanje aktivnosti i rezultata. Saradnja sa lokalnom zajednicom.
 • Vođenje evidencije o angažmanima u zajednici i održavanje baze podataka redovnim ažuriranjem dokumenata koji se odnose na saradnju sa lokalnom zajednicom, programe ulaganja u zajednicu i donacije.
 • Prijem i arhiviranje žalbi od strane lokalnog stanovništva ili drugih lokalnih aktera, praćenje statusa žalbi, pomoć u rešavanju pripreme osnovnih izveštaja u skladu sa zahtevima;
 • Opšta administrativna podrška za CI i CE timove, uključujući ali ne ograničavajući se na: prikupljanje narudžbenica, obradu računa, popunjavanje mesečnih obračuna, putne aranžmane po potrebi, troškove kreditnih kartica za menadžere, upravljenje kancelarijom. 

O Vama

Da biste Vaša prijava za ovu poziciju bila uspešno uzeta u obzir, neophodno je da posedujete:

 • Diploma osnovnih studija iz bilo koje relevantne oblasti, npr. Komunikacije, odnosi sa javnošću, poslovanje, ekonomski razvoj
 • Najmanje 3 godine iskustva u radu u odgovarajućoj oblasti
 • Znanje i iskustva o Loznici i njene zajednice biće izuzetno cenjeni
 • Odlične komunikacijske i međuljudske veštine – sposobnost izgradnje mreže sa širokim spektrom ljudi, sposobnost uticaja i postizanja konsenzusa
 • Demonstrira rad u skladu sa visokim standardima
 • Fleksibilan i prilagodljiv pristup promenljivim radnim opterećenjima i prioritetima
 • Visok nivo organizacionih veština
 • Sposobnost rada u nestrukturiranom okruženju
 • Srednji nivo poznavanja rada u Microsoft paketu (word, powerpoint, excel)
 • Dobro poznavanje pismenog i usmenog engleskog jezika
 • Pokazuje inovativnost i inicijativu

Šta mi nudimo

U nastavku se nalazi samo uvid u naš vodeći paket naknada i nagrada u industriji:

 • Radno okruženje usmereno na bezbednost i inkluziju ​
 • Konkurentni paket plata sa godišnjim novčanim podsticajima (STIP) za zaposlene koji ispunjavaju uslove
 • Pomoć u razvoju karijere i obrazovanju za unapređenje Vaših ambicija
 • Pristup zdravstvenim i medicinskim programima prilagođenim porodicama
 • Odličan plan penzionisanja
 • Sveobuhvatna politika odmora koja pokriva sve trenutke koji su važni u Vašem životu (godišnji odmor, plaćeno roditeljsko odsustvo, kratkotrajno bolovanje, plaćeni praznici)
 • Stalna individualna podrška dobrobiti za Vas i Vašu porodicu iz ličnih i profesionalnih razloga
 • Velikodušan program podele zaposlenima u kompaniji Rio Tinto  

Gde ćete raditi?

Projekat Jadar predstavlja zeleni podzemni rudnik i procesni pogon, koji se nalazi približno 40 km jugoistočno od Loznice, u Srbiji. Podzemni rudnik koji se sastoji od proizvodnog okna, izduvnog okna, razvojnih nivoa, pristupa proizvodnim skladištima, pokretne rudarske opreme i povezane infrastructure. Postrojenje je dizajnirano za proizvodnju borne kiseline, litijum karbonata i natrijum sulfata. 

Jadar projekat započeo je studiju izvodljivosti u avgustu 2020. Godine. Projektna poslovna strategija je razviti Jadar kao jezgro, kapital prvog nivoa uz sinergiju sa kompanijom Rio Tinto Business, omogućavajući zelenu budućnost i stvarajući vrednost za Rio Tinto i Srbiju. Cilj izvršenja projekta je izvući maksimalnu vrednost iz Jadra za zainteresovane strane, istovremeno ostvarujući obećane rezultate. 

O nama

Kao pioniri u rudarstvu i metalurgiji, proizvodimo materijale neophodne za ljudski napredak.

Naša duga istorija ispunjena je pionirstvom. Razvili smo neke od najvećih i najkvalitetnijih rudnika i operacija na svetu, a naši ljudi rade u oko 35 zemalja sa 6 kontinenata. Aluminijum i bakar, dijamanti, zlato i industrijski minerali, ruda gvožđa i uranijum; naši materijali čine svet oko nas. Naći ćete ih u pametnim telefonima, avionima, automobilima, bolnicama i širom kuće.​

Svaki glas je važan

Posvećeni smo inkluzivnom okruženju u kojem se ljudi osećaju prijatno da budu svoji. Želimo da naši ljudi osete da se svi glasovi čuju, da se poštuju sve culture i da razne perspektive nisu samo dobrodošle – one su ključne za naš uspeh. Mi se odnosimo korektno i dostojanstveno prema ljudima, bez obzira na rasu, pol, nacionalnost, etničko poreklo, veru, starost, seksualnu orijentaciju ili bilo šta drugo što nas čini drugačijima.

Imajte na umu da biste mogli da budete uspešno razmatrani kao kandidat za ovu poziciju, morate ispuniti sva prethodno navedena pitanja. 

Sav napredak započinje sa pionirima – u Rio Tinto-u započinje sa Vama!


 

 • Join an international leader in mining & metals offering outstanding personal development & career opportunities
 • Be part of a diverse, agile and talented team of experts with an active caring culture and strong teamwork
 • Full-time role based in Loznica

About the role

The Community Liaison Officer will be responsible to provide efficient and effective support for the delivery of work across activities associated with the Community Engagement and Community Investment areas.

The Communities & Social Performance team is responsible for the company's community relations, development strategies, plans and programmes to ensure community support, social and legal licence to operate, and ability to meet business objectives. Community Liaison Officer roles require professional expertise in order to implement strategies across a range of technical social performance disciplines. 

Reporting to the CSP manager and Principal advisor, you will:

 • Management and maintenance of community investment and community engagement team stakeholder database
 • Support on Employees in the Community activities and events
 • Support with drafting presentations/pulling presentations together (dashboards etc) as required
 • Contributes in community engagement planning; proposes, develops and / or coordinates activities based on interaction with external stakeholders, in order to improve relations with the local community
 • Providing information on the Jadar project in accordance with the guidelines through work in the Info center of the Jadar project in Loznica
 • Cooperation with other members of the team in charge of cooperation with the local community, as well as the team in charge of occupational health, safety and environmental protection, with the aim of mutual information, observation and solving practical problems, as well as contributing to continuous improvement of activities and results. cooperation with the local community;
 • Keeping records of community engagements and maintenance of the database by regular updating, and archiving of documents related to cooperation with the local community, community investment programs and donations;
 • Receipt and archiving of complaints by locals or other local actors, monitoring the status of complaints, assistance in resolving the preparation of basic reports in accordance with the requirements;
 • General administration support for CI and CE teams including but not limited to: raising POs, processing invoices, completing monthly accruals, travel arrangements as required, credit card expenses for managers; office management. 

About you

To be successfully considered for this role, you will have:

 • Bachelors’ Degree in any relevant field e.g. Communications, Public Relations, business, Economic Development 
 • Minimum 3 years’ experience working in a relevant field
 • Knowledge and experience of Loznica and its communities will be highly regarded
 • Excellent communication and interpersonal skills – ability to build networks with a wide range of people, ability to influence and build consensus.
 • Presents work in a consistently high standard.
 • Flexible and adaptive approach to fluctuating workloads and priorities.
 • High level of organisation skills
 • Ability to work in an unstructured environment
 • Intermediate level Microsoft skills (word, powerpoint, excel)
 • Good in written and verbal English skills.
 • Shows innovation and initiative. 

What we offer

Here is just a glimpse of our industry leading rewards package:

 • A safety-focused and inclusive working environment
 • A competitive salary package with annual cash incentive awards (STIP) for eligible employees
 • Career development & education assistance to further your ambitions
 • Access to top tier family-friendly health and medical programs
 • Excellent retirement plan
 • A comprehensive leave policy that covers all moments that matter in life (vacation/annual, paid parental leave, short term sick leave, paid holidays)
 • Ongoing individual wellbeing support for you and your family for personal and professional matter
 • Generous Rio Tinto employee share program

Where you will be working

The Jadar project is a greenfield Underground mine and process plant development located approximately 40km south-east of Loznica, Serbia. An underground mine, comprising of a production shaft, exhaust shaft, development levels, access to production stopes, mobile mining equipment and associated infrastructure. The process plant is designed to produce boric acid, lithium carbonate and sodium sulfate.

Jadar project commenced the feasibility study in Aug 2020. The project business strategy is to develop Jadar as a core, Tier 1 asset with synergies with Rio Tinto Business, enabling a green future and creating value for both Rio Tinto and Serbia. The project execution goal is to derive maximum value from Jadar for its stakeholders, while also delivering on the promised outcomes. 

About us

As pioneers in mining and metals, we produce materials essential to human progress.

Our long history is filled with firsts. We’ve developed some of the world’s largest and best quality mines and operations, and our people work in around 35 countries across six continents. Aluminium and copper, diamonds, gold and industrial minerals, iron ore and uranium: our materials make up the world around us. You’ll find them in smartphones, planes, cars, hospitals and throughout your home. 

Every Voice Matters

We are committed to an inclusive environment where people feel comfortable to be themselves. We want our people to feel that all voices are heard, all cultures respected and that a variety of perspectives are not only welcome – they are essential to our success. We treat each other fairly and with dignity regardless of race, gender, nationality, ethnic origin, religion, age, sexual orientation or anything else that makes us different.

Please note, in order to be successfully considered for this role you must complete all pre-screening questions.

We are seeking to increase the diversity across our operations in order to improve equal opportunity outcomes for our employees and encourage female applicants to apply.  

All progress begins with pioneers – at Rio Tinto, it begins with you. 

  RIO TINTO

  • Srbija, Beograd, Resavska 23
  Više o poslodavcu

  Podelite oglas

  Podelite na društvenim mrežama

  Direktan link do oglasa

  Konkurs je istekao.

  Prijavite problem sa oglasom

  Ukoliko postoji problem sa ovim oglasom (netačne, neažurne informacije ili slično), molimo vas da nam ga prijavite ovim putem.

  Vaš komentar je vidljiv isključivo zaposlenima sajta Poslovi.infostud.com. Ostavljanjem komentara na ovaj konkurs nećete konkurisati na oglas.

  Oglas za posao je sačuvan...

  Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?