Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Konkurs je istekao.

Vodeći inženjer za elektroinstalacije slabe struje

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

Beograd

25.05.2019.

ugovor puno radno vreme

logo_34200

АД Аеродром Никола Тесла Београд објављује конкурс за пријем кандидата у радни однос на неодређено време за следеће радно место у ОЈ Технички сектор:

Водећи инжењер за електроинсталације слабе струје

1 извршилац
Место рада: Аеродром Никола Тесла Београд

Услови:

 • први степен основних академских студија електротехничког усмерења.

Радно искуство:

 • 7 година радног искуства на истим или сличним пословима.

Додатни услови:

 • поседовање лиценце Инжењерске коморе Србије број 353 и број 453;
 • изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је кандидат израдио или учествовао у изради као одговорни пројектант, односно да је вршио техничку контролу главних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу или пројеката за извођење за изградњу објеката на комплексу аеродрома из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи, са наведеном врстом и наменом објекта, врстом израђеног пројекта и датумом израде, односно вршења техничке контроле пројекта или Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је кандидат руководио изградњом појединих фаза објеката на комплексу аеродрома из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи, са наведеном врстом и наменом сваког објекта, врстом изведених радова којима је руководио, као и датумима почетка и завршетка грађења.

Потребно знање енглеског језика (напредни ниво), дигитална писменост - квалитетно и поуздано коришћење информационих технологија у раду и основних програмских апликација (обрада текста, интернет и електронска пошта, табеларне калкулације), пословна комуникација – поседовање знања и вештина неопходних за ефикасну усмену и писану пословну комуникацију.

Опис посла радног места:

 • прати реализацију инвестиционих пројеката и пројеката техничког одржавања опреме електроенергетских инсталација слабе струје на концесионој локацији;
 • врши проверу и исправност документације и радова  техничког одржавања  опреме и пројеката инвестиција електроенергетских инсталација слабе струје;
 • контролише реализацију преузетих уговорених обавеза;
 • координира рад са релевантним службама у циљу надзора и контроле спровођења обавеза у складу са постављеним техничким захтевима, стандардима квалитета и другим техничким питањима;
 • координира рад са релевантним државним институцијама у вези са испуњењем заједничких обавеза;
 • планира активности из области електроинсталација слабе струје и ради на изради и унапређењу стандарда;
 • надзире  послове дугорочних и краткорочних планова развоја;
 • стара се за успешно спровођење плана инвестиција и инвестиционог одржавања и даје смернице за унапређење;
 • контролише архивирање инвестиционо-техничке документације, дозвола, одобрења и сагласности;
 • врши потребне анализе и извештава о реализацији пројеката из домена свога рада;
 • обезбеђује развој извршилаца у оквиру делокруга процеса рада Друштва;
 • обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца у складу са Законом о раду и општим актима Друштва.

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; фотокопија уверења о држављанству и оригинал на увид; фотокопија извода из матичне књиге рођених и оригинал на увид, оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; тражена Лиценца (уколико се захтева за наведено радно место); изјава о радном стажу или извод из ПИО фонда о укупном радном стажу, фотокопија доказа о радном искуству у струци и оригинал на увид (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

У другом кругу разговора неопходно је доставити наведене доказе који се прилажу у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време уз пробни рад у трајању од шест месеци.

Провера оспособљености,знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и разумљиве, и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни поступак ће се спровести у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве контакт телефона који су навели у својим пријавама, а ради провере стручних квалификација.

За кандидате који успешно заврше проверу знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће организован други круг разговора у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд.

О датуму и времену разговора изабрани кандидати биће обавештени на бројеве телефона које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене. Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 90 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на wеб страници www.antb.rs.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе име радног места за који конкуришу и уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Конкурс је на Инфостуд-у активан до 25.05.2019. Све пријаве које пристигну поштом, до 09.06.2019. ће бити узете у обзир.

Попуњену пријаву и наведена захтевана документа доставити на адресу:

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Сектор правних послова
Београд 59, 11180 Сурчин
Са назнаком „За конкурс за пријем на радно место _“ (навести назив радног места за који се кандидат пријављује).

Контакт особа за додатне информације у вези поступка подношења пријава је Ана Селма Ђорђевић, број 

AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd

 • SRBIJA, Beograd, Beograd 59
 • PIB: 100000539
 • Matični broj: 07036540
Više o poslodavcu

Podelite oglas

Podelite na društvenim mrežama

Direktan link do oglasa

Prijavite problem sa oglasom

Ukoliko postoji problem sa ovim oglasom (netačne, neažurne informacije ili slično), molimo vas da nam ga prijavite ovim putem.

Vaš komentar je vidljiv isključivo zaposlenima sajta Poslovi.infostud.com. Ostavljanjem komentara na ovaj konkurs nećete konkurisati na oglas.

Oglas za posao je sačuvan...

Da li želite da dobijete podsetnik na email pre nego što vaši sačuvani oglasi isteknu?