Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića.

Konkurs je istekao.

logo_34200

АД Аеродром Никола Тесла Београд објављује конкурс за пријем кандидата у радни однос на неодређено време за следеће радно место у ОЈ Технички сектор:

Водећи инжењер за објекте високоградње

1 извршилац
Место рада: Аеродром Никола Тесла Београд

Услови:

 • први степен основних академских студија грађевинског усмерења.

Радно искуство:

 • 7 година радног искуства на истим или сличним пословима.

Додатни услов:

 • поседовање лиценце Инжењерске коморе Србије број 310 и број 410;
 • изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је кандидат израдио или учествовао у изради као одговорни пројектант, односно да је вршио техничку контролу главних пројеката, пројеката за грађевинску дозволу или пројеката за извођење за изградњу објеката на комплексу аеродрома из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи, са наведеном врстом и наменом објекта, врстом израђеног пројекта и датумом израде, односно вршења техничке контроле пројекта или Изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је кандидат руководио изградњом појединих фаза објеката на комплексу аеродрома из члана 133. став 2. Закона о планирању и изградњи, са наведеном врстом и наменом сваког објекта, врстом изведених радова којима је руководио, као и датумима почетка и завршетка грађења.

Потребно знање енглеског језика (напредни ниво), дигитална писменост - квалитетно и поуздано коришћење информационих технологија у раду и основних програмских апликација (обрада текста, интернет и електронска пошта, табеларне калкулације), пословна комуникација – поседовање знања и вештина неопходних за ефикасну усмену и писану пословну комуникацију.

Опис посла радног места:

 • врши проверу и исправност документације у вези текућег и инвестиционог одржавања објеката високоградње;
 • врши реализацију инвестиционих пројеката високоградње на концесионој локацији;
 • контролише реализацију преузетих уговорених обавеза;
 • координира рад са релевантним службама у циљу надзора и контроле спровођења обавеза у складу са постављеним техничким захтевима, стандардима квалитета и другим техничким питањима;
 • кординира рад са релевантним државним институцијама у вези са испуњењем заједничких обавеза;
 • планира активности из области текућег и инвестиционог одржавања објеката високоградње и ради на изради и унапређењу стандарда,
 • надзире  послове дугорочних и краткорочних планова развоја;
 • стара се за успешно спровођење плана инвестиција и инвестиционог одржавања објеката високоградње и даје смернице за унапређење;
 • контролише архивирање инвестиционо-техничке документације, дозвола, одобрења и сагласности;
 • врши потребне анализе и извештава о реализацији пројеката из домена свога рада;
 • обезбеђује развој извршилаца у оквиру делокруга процеса рада Друштва обавља и остале послове по налогу непосредног руководиоца у складу са Законом о раду и општим актима Друштва.

Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да учеснику конкурса раније није престајао радни однос због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Докази који се прилажу уз пријаву за конкурс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; фотокопија уверења о држављанству и оригинал на увид; фотокопија извода из матичне књиге рођених и оригинал на увид, оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног суда да се против кандидата не води кривични поступак и да није под истрагом (уверење не старије од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног МУП-а да кандидат није кривично осуђиван, оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; тражена Лиценца (уколико се захтева за наведено радно место); изјава о радном стажу или извод из ПИО фонда о укупном радном стажу, фотокопија доказа о радном искуству у струци и оригинал на увид (потврда, решење или други акти из којих се види на којим пословима и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

У другом кругу разговора неопходно је доставити наведене доказе који се прилажу у фотокопији која је оверена код јавног бележника.

Трајање радног односа: Радни однос се заснива на неодређено време уз пробни рад у трајању од шест месеци.

Провера оспособљености,знања и вештина кандидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и разумљиве, и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, изборни поступак ће се спровести у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд, о чему ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве контакт телефона који су навели у својим пријавама, а ради провере стручних квалификација.

За кандидате који успешно заврше проверу знања и вештина наведених у тексту огласа о јавном конкурсу, биће организован други круг разговора у просторијама АД Аеродром Никола Тесла Београд.

О датуму и времену разговора изабрани кандидати биће обавештени на бројеве телефона које су навели у пријави.

Напомене: Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у фотокопији овереној код јавног бележника, биће одбачене. Одлука о избору кандидата биће донета најкасније у року од 90 дана од дана истека рока за подношење пријава, а обавештење о избору кандидата биће објављено на wеб страници www.antb.rs.

Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе појединачне пријаве у којима наводе име радног места за који конкуришу и уз коју од пријава су приложили тражена документа.

Конкурс је на Инфостуд-у активан до 25.05.2019. Све пријаве које пристигну поштом, до 09.06.2019. ће бити узете у обзир.

Попуњену пријаву и наведена захтевана документа доставити на адресу:

АД Аеродром Никола Тесла Београд
Сектор правних послова
Београд 59, 11180 Сурчин
Са назнаком „За конкурс за пријем на радно место _“ (навести назив радног места за који се кандидат пријављује).

Контакт особа за додатне информације у вези поступка подношења пријава је Ана Селма Ђорђевић, број 

Napomena: Poslovi.infostud.com ne vrši posredovanje u zapošljavanju u Srbiji, niti u inostranstvu. Postupak selekcije i odabira kandidata je u nadležnosti poslodavca, a odredbe ugovora o radu predstavljaju direktan dogovor između poslodavca i zaposlenog. Svi pojmovi u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto, osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano.


Koliko ste zadovoljni dobijenim informacijama:

o kompaniji?

 • Prosečna ocena: 1.00
 • Broj glasova: 1

o uslovima za ovu poziciju?

 • Prosečna ocena: 1.00
 • Broj glasova: 1

o zadacima za ovu poziciju?

 • Prosečna ocena: 1.00
 • Broj glasova: 1

o tome šta poslodavac nudi?

 • Prosečna ocena: 1.00
 • Broj glasova: 1
Ocenite

Ocenjivanje oglasa je anonimno

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.