GIZ-Triple Win Srbija

GIZ-Triple Win Srbija

O kompaniji

Triple Win projekat u Srbiji
 
Posredovanje pri zapošljavanju kvalifikovanog medicinskog osoblja*
iz Republike Srbije u Saveznu Republiku Nemačku
 
*Odnosi se isključivo na medicinske sestre/tehničare opšteg i pedijatrijskog smera
 
Opšte informacije
Projekat Triple Win se sprovodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog izmedu Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke (BA) i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) (član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 6. Pravilnika o primanju stranaca u svrhu zapošljavanja).
 
Šta možete očekivati od projekta Triple Win?
Posredovanje pri zaključivanju radnog odnosa u Nemačkoj, pod istim uslovima kao i za osobe koje već rade u Nemačkoj.
Pomoć u jezičkoj i stručnoj pripremi.
Praćenje odlaska kandidata i njihove integracije u Nemačkoj. 

Triple Win – šta to znači?
Kao regionalni projekat, Triple Win uzima u obzir stanje u svim matičnim zemljama.Mi se orijentišemo prema kodeksu ponašanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i ne regrutujemo stručno osoblje iz zemalja, koje i same imaju nedostatak radne snage u oblasti zdravstvene nege. Pored toga, matične zemlje dugoročno posmatrano imaju korist od transfera znanja (know-how).
Triple Win uzima u obzir i interese poslodavca.Od individualne jezičke i stručne pripreme, kao i integracije medicinskog osoblja u nemačko društvo korist imaju i poslodavci, jer dobijaju dobro pripremljenu i kvalifikovanu  radnu snagu.
Triple Win uzima u obzir i ličnu situaciju medicinskog osoblja.Imigracija se smatra uspešnom, kada je pored integracije na tržištu rada uspešno izvršena i integracija u društveno okruženje. Stručno osoblje time povećava svoje kompetencije i mogućnosti napredovanja u karijeri.
 
Dakle, migracijom radne snage putem Triple Win projekta sve strane su na dobitku: stručno osoblje, matična zemlja i poslodavac  (Triple Win – trostruka dobit).
Trenutno je u fokusu projekat namenjen medicinskim i pedijatrijskim sestrama/tehničarima
 
Ko je nadležan?
Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Nemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (ZAV) Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke (BA), a u Republici Srbiji Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru saradnje sa Nemačkom saveznom službom za zapošljavanje (BA), pruža podršku partnerskim organizacijama u Republici Srbiji, obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri integraciji u Nemačkoj. ZAV, kao posebno odeljenje BA, sprovodi postupak izdavanja odobrenja za zapošljavanje na nemačkom tržištu rada.

Ko može da se prijavi?
Kandidati i kandidatkinje (u daljem tekstu „kandidati“), moraju:
da budu državljani Republike Srbije,
da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji,
da podnesu diplomu o završenoj četvorogodišnjoj medicinskoj školi u Srbiji za medicinsku sestru/tehničara IV stepen - opšti smer ili za pedijatrijsku sestru/tehničara.
Diploma o stručnom obrazovanju je obavezna. Pripadnici drugih srodnih grupa zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj nezi, babice, radiolozi, laboranti ili fizioterapeuti, kao i prekvalifikanti, ne mogu nažalost da učestvuju u projektu.
Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine moraju da prilože i rešenje o priznavanju strane diplome, koje donosi Ministarstvo prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
da po mogućstvu imaju predznanje nemačkog jezika (uključujući i stručnu terminologiju), u idealnom slučaju B1 prema Evropskom referentnom okviru za jezike, ali predznanje nemačkog jezika nije neophodno za sam ulazak u projekat.

Da li za učestvovanje u projektu moram da platim određenu proviziju?
Kandidat ne plaća proviziju za posredovanje pri zapošljavanju, pripremu i praćenje za vreme integracije. Uslov za dobijanje odobrenja za zapošljavanje svakog kandidata je da ponuđeni ugovor o radu ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za zapošljavanje na nemačkom tržištu rada i prilikom zaključivanja ugovora o radu poslodavac plaća projektu naknadu za pružene usluge (podrška partnerskim organizacijama u procesu prijavljivanja, izbora, pripreme i praćenja kandidata).
 
Kako i gde mogu da se prijavim?
Svi konkursi Triple Win projekta će biti objavljeni na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj projekat molim vas da posetite stranicu NSZ-a za vreme jednog od konkursnih rokova i prijavite se. Prijave van konkursnog roka neće biti uzete u obzir.
 
Hoću li imati podršku prilikom svog integrisanja u nemačko društvo?
GIZ Triple Win projekat kandidatima u prvom tromesečju od dolaska u Nemačku pruža podršku i prati njihovu integraciju preko integracionog savetnika. Posle dolaska stručnog kadra u Nemačku, GIZ u okviru jednodnevne posete pomaže oko obaveza kandidata prema državnim upravama.
U slučaju posebnih pitanja u toku prve godine zaposlenja stručni kadar i poslodavac imaju mogućnost da se obrate ZAV-u koji nudi savetovanje i upućivanje.

Kontakt

Adresa

triplewin-serbia@giz.de, Srbija

Kontakt
Matični broj

00000000