GIZ-Triple Win Srbija

GIZ-Triple Win Srbija

O nama

Triple Win projekat u Srbiji
 
Posredovanje pri zapošljavanju kvalifikovanog medicinskog osoblja*
iz Republike Srbije u Saveznu Republiku Nemačku
 
*Odnosi se isključivo na medicinske sestre/tehničare opšteg i pedijatrijskog smera
 
Opšte informacije
Projekat Triple Win se sprovodi na osnovu Sporazuma o postupku, izboru i posredovanju pri zapošljavanju medicinskog osoblja zaključenog izmedu Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke (BA) i Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ) (član 18. Zakona o boravku u vezi sa članom 6. Pravilnika o primanju stranaca u svrhu zapošljavanja).
 
Šta možete očekivati od projekta Triple Win?
Posredovanje pri zaključivanju radnog odnosa u Nemačkoj, pod istim uslovima kao i za osobe koje već rade u Nemačkoj.
Pomoć u jezičkoj i stručnoj pripremi.
Praćenje odlaska kandidata i njihove integracije u Nemačkoj. 

Triple Win – šta to znači?
Kao regionalni projekat, Triple Win uzima u obzir stanje u svim matičnim zemljama.Mi se orijentišemo prema kodeksu ponašanja Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i ne regrutujemo stručno osoblje iz zemalja, koje i same imaju nedostatak radne snage u oblasti zdravstvene nege. Pored toga, matične zemlje dugoročno posmatrano imaju korist od transfera znanja (know-how).
Triple Win uzima u obzir i interese poslodavca.Od individualne jezičke i stručne pripreme, kao i integracije medicinskog osoblja u nemačko društvo korist imaju i poslodavci, jer dobijaju dobro pripremljenu i kvalifikovanu  radnu snagu.
Triple Win uzima u obzir i ličnu situaciju medicinskog osoblja.Imigracija se smatra uspešnom, kada je pored integracije na tržištu rada uspešno izvršena i integracija u društveno okruženje. Stručno osoblje time povećava svoje kompetencije i mogućnosti napredovanja u karijeri.
 
Dakle, migracijom radne snage putem Triple Win projekta sve strane su na dobitku: stručno osoblje, matična zemlja i poslodavac  (Triple Win – trostruka dobit).
Trenutno je u fokusu projekat namenjen medicinskim i pedijatrijskim sestrama/tehničarima
 
Ko je nadležan?
Za izbor i posredovanje pri zapošljavanju u Nemačkoj nadležni su Centrala za rad sa strancima i stručno posredovanje (ZAV) Savezne službe za zapošljavanje Savezne Republike Nemačke (BA), a u Republici Srbiji Nacionalna služba za zapošljavanje (NSZ). Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru saradnje sa Nemačkom saveznom službom za zapošljavanje (BA), pruža podršku partnerskim organizacijama u Republici Srbiji, obezbeđuje stručnu i jezičku pripremu medicinskog osoblja, kao i podršku pri integraciji u Nemačkoj. ZAV, kao posebno odeljenje BA, sprovodi postupak izdavanja odobrenja za zapošljavanje na nemačkom tržištu rada.

Ko može da se prijavi?
Kandidati i kandidatkinje (u daljem tekstu „kandidati“), moraju:
da budu državljani Republike Srbije,
da imaju stalno prebivalište u Republici Srbiji,
da podnesu diplomu o završenoj četvorogodišnjoj medicinskoj školi u Srbiji za medicinsku sestru/tehničara IV stepen - opšti smer ili za pedijatrijsku sestru/tehničara.
Diploma o stručnom obrazovanju je obavezna. Pripadnici drugih srodnih grupa zanimanja, kao npr. pomoćnici u zdravstvenoj nezi, babice, radiolozi, laboranti ili fizioterapeuti, kao i prekvalifikanti, ne mogu nažalost da učestvuju u projektu.
Kandidati sa završenim obrazovanjem u drugim državama bivše Jugoslavije nakon 1991. godine moraju da prilože i rešenje o priznavanju strane diplome, koje donosi Ministarstvo prosvete, nauke  i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
da po mogućstvu imaju predznanje nemačkog jezika (uključujući i stručnu terminologiju), u idealnom slučaju B1 prema Evropskom referentnom okviru za jezike, ali predznanje nemačkog jezika nije neophodno za sam ulazak u projekat.

Da li za učestvovanje u projektu moram da platim određenu proviziju?
Kandidat ne plaća proviziju za posredovanje pri zapošljavanju, pripremu i praćenje za vreme integracije. Uslov za dobijanje odobrenja za zapošljavanje svakog kandidata je da ponuđeni ugovor o radu ispunjava uslove za dobijanje odobrenja za zapošljavanje na nemačkom tržištu rada i prilikom zaključivanja ugovora o radu poslodavac plaća projektu naknadu za pružene usluge (podrška partnerskim organizacijama u procesu prijavljivanja, izbora, pripreme i praćenja kandidata).
 
Kako i gde mogu da se prijavim?
Projekat Triple Win predviđa do 3 konkursa godišnje. Sva tri konkursa će biti objavljena na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko ste zainteresovani za ovaj projekat molim vas da posetite stranicu NSZ-a za vreme jednog od konkursnih rokova i prijavite se. Prijave van konkursnog roka neće biti uzete u obzir.
 
Konkursni rokovi predviđeni za 2019. godinu su sledeći:
19. decembar 2018. – 11. januar 2019.
27. mart – 26. april
21. avgust – 4. oktobar 

Hoću li imati podršku prilikom svog integrisanja u nemačko društvo?
GIZ Triple Win projekat kandidatima u prvom tromesečju od dolaska u Nemačku pruža podršku i prati njihovu integraciju preko integracionog savetnika. Posle dolaska stručnog kadra u Nemačku, GIZ u okviru jednodnevne posete pomaže oko obaveza kandidata prema državnim upravama.
U slučaju posebnih pitanja u toku prve godine zaposlenja stručni kadar i poslodavac imaju mogućnost da se obrate ZAV-u koji nudi savetovanje i upućivanje.

Kontakt

GIZ-Triple Win Srbija

triplewin-serbia@giz.de,

Radno vreme:ponedeljak-petak od 09:00 do 17:00 časova

http://www.triple-win-pflegekraefte.de/

+381 11 630 44 55   ​+381 11 263 54 32
Facebook
Twitter