Advertisement

ŠTA SVE NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE NUDI NEZAPOSLENIMA U PRONALAŽENJU RADNOG MESTA

ŠTA SVE NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE NUDI NEZAPOSLENIMA U PRONALAŽENJU RADNOG MESTA

NAJTEŽI POSAO JE NAÆI POSAO

Novèani iznosi i oslobaðanje plaæanja dela doprinosa odobravaju se sa ciljem da što više poslodavaca zapošljava lica sa evidencije nezaposlenih, kao i da sami nezaposleni zapoènu neki samostalnu delatnost. Novèana pomoæ se nudi i za volontere, kao i za korisnike novèane naknade. Poslodavci ove pogodnosti koriste, ali ne tako kako bi se oèekivalo jer obièno imaju obavezu držanja tog radnika u radnom odnosu više godina, što je za njih u voom periodu nestabilne ekonomske situacije nepovoljno.

(preuzeto iz Subotièkih novina od 04.11.2005.)

U vreme kada beležimo bezmalo 20 hiljada nezaposlenih u subotièkoj opštini, i kada ova brojka stalno raste, kako meðu mladima koji prvi put traže posao, tako i meðu onima preko 50 godina koji sa beznaðem gledaju svoju buduænost do penzije, dobijanje radnog mesta, pogotovo na neodreðeno vreme, lièi na pravu premiju. U takvoj situaciji nije zanemarljivo ono što država èini preko Nacionalne službe za zapošljavanje odvajajuæi novac za posebne programe. Dakle, ove službe skoro stalno nude nezaposlenima nekoliko programa koji bi trebalo da im obezbede posao.

Subvencije za tri programa

Dragana Stepanoviæ, šef Odseka za programe zapošljavanja i preduzetništvo u Nacionalnoj službi za zapošljavanje, Filijala Subotica, nezaposlenima sa evidencije Službe skreæe pažnju na programe zapošljavanja kroz finansijsku podršku.

- To se odnosi na nezaposlene koji pokreæu sopstvenu delatnost, ali i na poslodavce koji imaju potrebu da zapošljavaju lica sa naše evidencije. Ono što je trenutno aktuelno jesu programi zapošljavanja kroz koje se daje finansijska podrška poslodavcima, a ovo finansiranje se vrši kroz 3 osnovna vida. Kroz subvencije doprinosa, kroz regionalne programe i programe zapošljavanja invalidnih lica.

- Što se tièe subvecija doprinosa možemo naglasiti da je reè o doprionosima koje plaæa poslodavac i oni predstavljaju 17,8 posto bruto doprinosa. Poslodavac praktièno dobija nazad deo doprinosa koji je veæ isplatio za lice koje je zaposlio. To za poslodavce nije tako zanemarljivo. Obaveza je poslodavca da drži lice u radnom donosu 3 puta duže od vremena koje je koristio subvenciju, ali da napomenem, period za koji se daje subvencija je razlièit, od 12 do 36 meseci. To zavisi od toga u koju kategoriju može da se svrsta lice koje poslodavac zapošljava. Ali, uvek je dozvoljeno da poslodavac može da zameni lice ako ga ono napusti iz bilo kojih razloga, šta više, to postaje i njegova obaveza. Ovu vrstu pomoæi ne mogu da ostvare državni organi i organizacije i budžetski korisnici, ili poslodavci koji su ostvarili gubitak u prethodnoj godini - kaže Dragana Šæepanoviæ.

Drugi vidi finansiranja jesu takozvani regionalni programi, odnosno programi u privrednim delatnostima od strateškog znaèaja za razvoj regiona, koji su na neki naèin i deo razvojnih lokalnih programa.

- Kroz ove programe se odobravanju subvencije u jednokratnom iznosu, i to za otvaranje i opremanje radnih mesta kojima se stvaraju uslovi za zapošljavanje 5 i više nezaposlenih sa evidencije nezaposlenih. Dakle, zahtev može podneti samo poslodavac koji ima potrebu da odjednom zaposli 5 i više lica, a pri tome njegov program spada u delatnosti od strateškog znaèaja. Kriterijumi za ovu vrstu finansiranja su definisani na lokalnom nivou, odnosno na nivou Severnobaèkog okruga, koji pokriva naša filijala, i nisu navedeni u tekstu konkursa. Jer, konkurs je za èitavu teritoriju Republike Srbije, pa svakom zainteresovanom poslodavcu te kriterijume posebno naglašavam. Iznos subvencije je 70.000 dinara po jendom licu koje se zapošljava. Obaveza poslodavca je da lica provedu najmanje 2 godine u radnom odnosu od dana zasnivanja radnog odnosa na neodreðeno vreme. Toliko vremena se program prati, i ako se ispune obaveze onda su i sredstva bespovratna. Subvenciju, kao i u prethodnom programu, ne mogu da ostvare državni organi i organizacije ili drugi budžetski korisnici, ili oni koji su imali gubitak u poslovanju.

Treæi vid finansiranja jeste program zapošljavanja invalidnih lica. On se ostvaruje kroz opremanje radnog mesta u iznosu od 72.000 dinara. Invalidna lica se smatraju ona sa smanjenom radnom sposobnošæu, kod kojih je rešenjem lekarske komisije utvrðena preostala radna sposobnost i vrste poslova koje može da obavlja. Tu spadaju i lica ometena u razvoju i mladi koji su završili specijalne škole (struèno se oni nazivaju kategorisana omladina).

- Kod ovog programa poslodavac kome se odobri osnovni vid finansiranja ima moguænost i dodatnog finansiranja. On može da se opredeli za subvenciju doprinosa ili subvenciju zarade invalida u trajanju od 12 meseci i u visini od 80 posto od proseène meseène zarade u Republici ili Opštini. Obaveza poslodavca je da lice provede 2 godine u radnom odnosu.

Sva tri programa su bila otvorena do kraja oktobra, a oèekuje se da ponovo budu ponuðeni službama za zapošljavanje, odnosno nezaposlenima. Bitno je znati da se zahtev za finansiranje zapošljavanja podnosi dok je lice još nezaposleno i nalazi se na evidenciji nezaposlenih, a tek nakon podnetog zahteva ono se zapošljava.

Novèana sredstva se, kako kaže Dragana Stepanoviæ, daju i za podsticanje samozapošljavanja, dakle lica koja pokreæu sopstvenu delatnost, otvaraju radnju, preduzeæe, agenciju i slièno. Sredstva se odobravaju u razlièitim iznosima, u zavisnosti od kategorije nezaposlenog lica, u visini od 80.000 do 150.000 dinara. Obaveza korisnika je da u roku od 60 dana od donošenja odluke registruje delatnost, u skladu sa priloženim biznis planom, da namenski uloži sredstva, da delatnost obavlja najmanje 2 godine.

Nezaposlenima koji primaju novèanu naknadu nudi se poseban program za jednokratnu isplatu novèane naknade. Oni mogu podneti zahtev za isplatu novèane naknade u jednokratnom iznosu za zapošljavanje, pod uslovom da sredstva koriste za osnivanje preduzeæa, radnje, zadruge, poljoprivrednog gazdinstva ili drugog oblika preduzetništva. Obaveza korisnika je da obavlja delatnost najmanje onoliko vremena za koje mu je jednokratno isplaæena novèana naknada i da Nacionalnoj službi omoguæi kontrolu tih sredstva.

Za poèetnike i starije

Nevena Živkoviæ, šef Odseka za posredovanje u zapošljavanju u subotièkoj Filijali Nacionalne služne zapošljavanja, govori o programima za dodelu subvencija za zapošljavanje pripravnika. Konkurs je otvoren u martu i još uvek ima slobodnih sredstava.

- Reè je o prvom zapošljavaju u svom zanimanju i omoguæavanju polaganja pripravnièkog ili struènog ispita. Imamo programe za finansiranje pripravnika volontera, lica kojima se omoguæava da se usavrašavaju u svojoj struci, i za volontere praktikante. Za ovaj drugi program konkurs je izašao u julu, i u njemu se akcenat stavlja na proizvodne delatnosti jer one nisu bile do sada bile obuhvaæene. I mi smo zauzeli stav kao kuæa da prioritet imaju lica proizvodnih zanimanja. Svi konkursi koji su otvoreni traju do popunjenja kvote. Kod pripravnika volontera imamo još mesta kod srednje struène spreme, a kod volonterapraktikanta do sada je podneto samo 7 zahteva, a za Suboticu imamo 57 mesta, od srednje do visoke struène spreme.

Nevena Živkoviæ napominje da volonteri ne zasnivaju radni odnos, njima Služba daje novèanu pomoæ dok volontiraju. Ugovori se sklapaju sa licima koja žele da se usavrše i steknu posebna znanja i sposobnosti za rad u svojo struci, odnosno da bi obavili specijalizaciju. Pripravnike volontere mogu primati samo odreðene ustanove, zdravstvene ustanove, sudstvo, veterina...

Na drugoj strani postoje programi koji podstièu poslodavce da zapošljavaju žene preko 45 godina i muškarce preko 50 godina.

- Ovi poslodavci se osolobaðaju dela doprinosa vezanih za socijalno osiguranje.Uslov je da lica budu na evidenciji nezaposlenih, ne igra nikakvu ulogu ukoliko je ono korisnik novèane naknade. Oni koji nisu korisnici novèane naknade moraju da budu minimalno godinu dana na evidenciji da bi mogli da konkurišu na ovu subvenciju. Zahtevi se podnose Službi u roku od 8 dana od dana zasnivanja radnog odnosa, posle tog vremena zahtevi se ne uzimaju u obzir. Ovu povoljnost poslodavci koriste, ali bi mogli i u veæem obimu- kaže Nevena Živkoviæ.

Ukoliko poslodavac zapošljava lice preko 45, odnosno 50 godina starosti, Služba subvencionira deo doprionosa za njega, a poslodavac ima obavezu da ga još 3 godine drži u radnom odnosu, što je sve ukupno 5 godina.

O tome koliko ove programe suvencioniranja koriste i nezaposleni i poslodavci Dušan Torbica, direktor subotièke Filijale Nacionalne službe zapošljvanja, kaže:

- Pouèeni ranijim iskustvima poslodavci su oprezni prilikom ulaska u korišæenje odreðenih subvencija koje daje naša služba. Iz jednostavnog razloga jer nisu sigurni u uslove poslovanja za period za koji preuzimaju obaveze. Na primer, ako æe koristiti sredstva Službe, nakon toga lice mora dobiti zaposlenje na odreðen broj godina, od 1 do 5, u zavisnosti od subvencije. Problem nastaje što poslodavci ne mogu da predvide uslove poslovanja ni 2 godine unapred. Jedan od problema je to što najveæi broj poslodavaca smatra da su subvencije nedovoljno stimulativne, i zbog toga Nacionalna služba u tom pravcu planira izmene, kao i neke druge pogodnosti.

- Još jedan problem je što deo poslodavaca koji žele da koriste subvencije ne ispunjava svoje obaveze na vreme, redovne isplate plata i doprionosa, pa samim tim ne mogu da koriste sredstva. Jedna od pogodnosti u ovom periodu za poslodavce a i zaposlene jeste konkurs koji je u toku, za prijem volontera gde poslodavci nemaju obavezu da nakon šestomeseènog volontiranja zasnuju radni odnos sa tim licem, ali je velika verovatnoæa, ukoliko poslodavci budu zadovoljni da æe do toga doæi. Ovaj vid volontiranja je pogodan za mlade koji nemaju radnog iskustva u struci da steknu malo iskustva i veštine iz struke koje nisu mogli steæi tokom školovanja. Uz to, nezaposlena lica koja volontiraju primaju subveniciju od Službe u iznosu od 6.100 dinara.

Nezaposleno 19.210 osoba

Prema poslednjim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijale Subotica, u Severnobaèkom okrugu ima 27.201 lice koje traži posao. Na nivou subotièke opštine ta brojka iznosi 19.210. Prvi put posao u subotièkoj opštini traži 6.480 lica. Meðu nazaposlenima najviše ima onih sa prvim i drugim stepenom struène spreme - 8.987 lica, dok sa visokom struènom spremom ima 394 lica, 6 sa magistraturom i jedno sa doktoratom. Meðu 19.210 nezaposlenih mladih do 25 godina ima 3.114, od 26 do 30 godina 2.510, a preko 50 godina 4.497.

Odobreno 65 zahteva

Za prvih 9 meseci ove godine sredstva kroz programe zapošljavnja lica koja pokreæu sopstvenu delatnost koristilo je ukupno 65 lica. Odobreno je 60 zahteva za zapošljavanje 65 lica u iznosu od 7.740.000 dinara. Ukupno je podneto 418 zahteva a odobravanje je vršeno prema kriterijumima konkursa i raspoloživim sredstvima koja su dodeljenja Filijali Subotica. Od ukupno odobrenih zahteva 7 lica se finasira putem udruživanja, dok 58 lica pokreæe samostalno sopstvenu delatnost.

Pored toga, odobreno je 8 zahteva za zapošljavanje ukupno 8 lica putem ispate novèane naknade u jendokratnom iznosu za samozapošljavanje.

Zapošljavanje sa 50 godina

Poslodavac koji zaposli lice starije od 50 godina i koje kod Nacionalne službe za zapošljavanje ima status korisnika novèane naknade za vreme nezaposlenosti, ili je prijavljeno kao nezaposleno lice godinu dana bez prekida, ososlobaða se obaveze plaæanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 17,9 posto na bruto zaradu zaposlenog, u periodu od 2 godine. U sluèaju starosti od 45 godina taj popust iznosi 80 odsto.

Poslodavac je u obavezi da zaposleno lice drži u radnom odnosu najmanje 5 godina. U suprotnom gubi pravo na olakšicu i dužan je da plati doprinos u punom iznosu.

Eva Baèlija

Datum postavljanja vesti:

Prosečna ocena:

1
Broj glasova: 72

Vaša ocena:


Pošaljite prijatelju
Napiši novi komentar
 • Komentari


 • Andrej Urošević

  pre 2 godine i 10 meseci

  kome će pomoći nepismeni web sajt, verovatno upošljavanjem nekog pismenog
 • ivan

  pre 2 godine i 10 meseci

  Zasto poslodavci tesko zaposljavaju osobe koje su presle 50 gosina? Zasto drzava ne uradi nesto u tom smislu?
 • zorica lopičić

  pre 2 godine i 10 meseci

  objasnite mi. kada me poslidavac zaposli preko nsz, i imam preko 50.god. koje povlastice dobija ,da li me mora držati zaposlenu neko odredjeno vreme ili šta ako meni kao nezaposlenom licu ne odgovaraju uslovi rada. HVALA.
 • zorica lopičić

  pre 2 godine i 10 meseci

  objasnite mi. kada me poslidavac zaposli preko nsz, i imam preko 50.god. koje povlastice dobija ,da li me mora držati zaposlenu neko odredjeno vreme ili šta ako meni kao nezaposlenom licu ne odgovaraju uslovi rada. HVALA.
 • Dragana Ivanovic

  pre 2 godine i 11 mesec

  Imam 51 godinu i mislim da su olaksice za prijem radnika neophodne da bi stimulisali poslodavce da prijavljuju radnike. Nisam za podrzavanje svih radnika ali oni koji se pokazu kao dobri, vredni i kvalitetni na poslu treba nagraditi, bar ga prijaviti.
 • Andrej Urošević

  pre 4 godine i 7 meseci

  Ova strana sajta je puna grešaka u primeni naših latiničnih slova, a ja sam nezaposleni web dizajner. Ima li boljeg primera...
 • dragana

  pre 4 godine i 8 meseci

  kad pocinju casovi engleskog jezika za nezaposlene?
 • Elena - Infostud

  pre 5 godina i 2 meseca

  Zdravo Ivane,zamolila bih vas da postavite ovo pitanje našem pravniku, putem ovog linka - http://poslovi.infostud.com/info/saveti/pravnik-odgovara/ Ova usluga je potpuno besplatna, a odgovor ćete dobiti u najkraćem roku. Pozdrav, Elena - Infostud
 • ivan

  pre 5 godina i 2 meseca

  Interesuje me koje su sankcije prema poslodavcu ako je zaposleni koji je primljen sa biroa uz povlastice samovoljno napustio poslodavca i presao u drugu firmu,a pri tom je radio kod poslodavca tri godine?

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.