Hraniteljstvo – vaša prava, obaveze i penzijski staž

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

feb 13

Znate li šta je hraniteljstvo?

Institut hraniteljstva u domaćem pravu uspostavljen je Porodičnim zakonom, a detaljno uređen podzakonskim aktom – Pravilnikom o hraniteljstvu.

Lica koja vrše ulogu hranitelja potpisuju ugovor o hraniteljstvu. Institut hraniteljstva, ugovor o hraniteljstvu, sa posebnim osvrtom na sticanje penzijskog staža po osnovu tog ugovora, tema je ovog teksta.

O hraniteljstvu

Hraniteljstvo je osmišljeno kao institut zaštite dece bez roditeljskog staranja. Uvedeno je radi dobrobiti dece, koja spletom nesrećnih okolnosti nisu u mogućnosti da odrastaju u biološkoj porodici. Dakle, hraniteljstvo je ustanovljeno kako bi se ovoj deci obezbedilo sigurno i bezbedno okruženje, da im se pruži model porodičnog života i podrška u odrastanju i osamostaljivanju kao mlade osobe.

Prema Porodičnom zakonu, hraniteljstvo se zasniva odlukom organa starateljstva – centra za socijalni rad. Ministar nadležan za porodičnu zaštitu propisuje bliže uslove za zasnivanje hraniteljstva, što je učinjeno Pravilnikom o hraniteljstvu.

Hraniteljstvo se može zasnovati ako je to u najboljem interesu deteta, i to isključivo dok je dete maloletno. Ipak, već zasnovano hraniteljstvo može se produžiti i posle navršenih 18 godina života hranjenika, ako dete ima smetnju u psiho-fizičkom razvoju i ako je nesposobno da se samo stara o sebi i o zaštiti svojih prava.

Hraniteljstvo se može zasnovati ako je dete bez roditeljskog staranja. Detetom bez roditeljskog staranja u smislu zakona smatra se: dete koje nema žive roditelje, dete čiji su roditelji nepoznati ili je nepoznato njihovo boravište, dete čiji su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava odnosno poslovne sposobnosti, dete čiji roditelji još nisu stekli poslovnu sposobnost, dete čiji su roditelji lišeni prava na čuvanje i podizanje, odnosno vaspitavanje deteta i dete čiji se roditelji ne staraju o detetu ili se staraju o detetu na neodgovarajući način.

Hraniteljstvo se može zasnovati i ako je dete pod roditeljskim staranjem, ali ima smetnje u psiho-fizičkom razvoju ili je dete sa poremećajem u ponašanju.  U ovom slučaju, kada je dete pod roditeljskim staranjem, hraniteljstvo se može zasnovati samo uz saglasnost roditelja deteta.

Hranitelj može biti samo lice za koje je utvrđeno da ima lična svojstva na osnovu kojih se može zaključiti da će se starati o detetu u njegovom najboljem interesu. Hranitelj može biti lice koje je, po pravilu, pripremljeno za hraniteljstvo po posebnom programu. Program pripreme za hraniteljstvo propisuje ministar nadležan za porodičnu zaštitu.

Hranitelj ima pravo i dužnost da čuva, podiže, vaspitava i obrazuje dete. Hranitelj ima dužnost da se posebno stara da se dete osposobi za samostalan život i rad.

Ugovor o hraniteljstvu i naknada za rad hranitelja

Radi obavljanja poslova hraniteljstva potpisuje se ugovor, kojim se definišu obaveze hranitelja u čuvanju, podizanju i vaspitavanju deteta, ali i određuje naknada za obavljanje navedenih poslova. Ko je poslodavac hraniteljima, odnosno sa kim potpisuju ugovor?

Hranitelji su lica za koja je Centar za socijalni rad utvrdio da su sposobni da se staraju o detetu, odnosno da čuvaju, podižu i vaspitavaju dete. Centar za socijalni rad sa hraniteljima zaključuje ugovor. Prema zakonu, za posao koji obavlja, hranitelj ima pravo na naknadu. Naknada se određuje ugovorom, ali ona je već unapred utvrđena Rešenjem Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Počev od januara 2023. godine određeno je da je neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju koji se stara o jednom detetu 24.489,72 dinara. Dakle, to je iznos koji se uplaćuje hranitelju kao mesečna cena njegovog rada u čuvanju, podizanju i vaspitavanju jednog deteta kroz hraniteljstvo.

Naravno, dodatno se uplaćuju i troškovi koje zahteva staranje o detetu. Mesečni iznos naknade za izdršavanje korisnika iznosi 40.846,00 dinara. Pored toga, plaća se i naknada troškova prevoza za decu u hraniteljskoj porodici koje se školuje u mestu van mesta prebivališta za decembar 2022. godine, iznosi:

a) 5.573,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju do 20 km;

b) 8.173,00 dinara, za prevoz u međumesnom saobraćaju preko 20 km.

Sredstva za lične potrebe korisnika (džeparac), koji su smešteni u hraniteljske porodice i u ustanove socijalne zaštite, za decembar 2022. godine, iznose:

a) 5.722,00 dinara, za decu i omladinu kao i korisnike koji u troškovima smeštaja učestvuju ličnim sredstvima;

b) 3.641.00 dinara, za odrasla lica bez prihoda.

Uplata doprinosa za socijalno osiguranje hraniteljima

Centar za socijalni rad sa hraniteljima zaključuje ugovor i u obavezi je da uvek plaća doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje. Doprinos za zdravstveno osiguranje plaća se ukoliko hranitelj već nema zdravstveno osiguranje. Primera radi, ako je hranitelj u radnom odnosu, on već ima rešeno to pitanje. Ukoliko se hranitelju ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje po nekom drugom sonovu, onda Centar za socijalni rad plaća doprinos za zdravstveno osiguranje.

Već smo konstatovali da neto iznos naknade za rad, za isplatu hranitelju koji se stara o jednom detetu, jeste 24.489,72 dinara. Uz taj iznos uvek se plaćaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iznos doprinosa za PIO, ako se plaćaju oba doprinosa (i za penzijsko i za zdravstveno osiguranje) jeste 8.946,01 dinara, dok je iznos doprinosa za PIO ako se ne plaća doprinos za zdravstveno osiguranje 7.733,59 dinara.

Ako se plaća,  iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje je 3.839,33 dinara.

Shodno svemu navedenom može se izračunati da bruto iznos naknade za rad, ako se plaćaju oba doprinosa (i za penziono i za zdravstvo) iznosi 37.275,06 dinara. Bruto iznos naknade za rad, ako se plaća samo doprinos za PIO jeste 32.223,31 dinara.

Sticanje penzijskog staža

Imajući u vidu do sada navedeno, to jest pošto se hraniteljima uvek obavezno plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, jasno je da hranitelji svojim radom u podizanju deteta koje im je od strane Centra za socijalni rad dodeljeno na staranje, stiču penzijski staž. Dakle, hranitelji imaju pravo na penziju, kao i bilo koji drugi zaposleni. To znači da lice koje zaključi ugovor o hraniteljstvu ima pravo da mu se to vreme kada je obavljao poslove po ugovoru, prizna u staž osiguranja. I da, po tom osnovu, ostvari pravo na penziju kada ispuni zakonom propisane uslove.

Staž osiguranja po osnovu ugovora o hraniteljstvu zavisi isključivo od visine plaćenog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Kao što smo opisali, visinu doprinosa utvrđuje država, preciznije resorno ministarstvo rešenjem. Upis staža, koji je ostvaren radom po ugovoru o hraniteljstvu, obavlja filijala Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO). Zahtev za upis staža podnosi se filijali RFPiO koja je nadležna prema mestu stanovanja hranitelja, a uz zahtev se prilaže radna knjižica, kopija lične karte i dokaz o prestanku obavljanja ugovorenih poslova.

Prestanak hraniteljstva

Ugovor sa hraniteljima traje do prestanka hraniteljstva, odnosno do donošenje odluke Centra za socijalni rad o prestanku ili raskidu hraniteljstva iz nekog od razloga propisanih Porodičnim zakonom. Prema zakonu hraniteljstvo prestaje:

1. kada dete navrši 18. godinu života;

2. kada dete stekne potpunu poslovnu sposobnost pre punoletstva;

3. kada dete bude usvojeno;

4. kada umru dete ili hranitelj;

5. raskidom hraniteljstva.

Hraniteljstvo se može produžiti najkasnije do navršene 26. godine života deteta ako se dete redovno školuje. U slučaju smrti hranitelja, lice koje je sa njim živelo u istoj porodičnoj zajednici ima prvenstvo prilikom zasnivanja novog hraniteljstva.

Hraniteljstvo se može raskinuti. Hranitelji mogu podneti Centru za socijalni rad, koji je smestio dete u njihovu porodicu, zahtev za raskid hraniteljstva. Po podnetom zahtevu, Centar donosi rešenje o raskidu hraniteljstva, čime prestaje hraniteljstvo.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju