Kada izostaje trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

avg 30

Trudnoća, a potom i rano roditeljstvo predstavljaju veoma važan i osetljiv periodu u  životu svake žene i njene porodice. Siguran i pravovremen priliv prihoda je u tom smislu veoma važan, te su mnoga pitanja  pravne prirode koja stižu sajtu Poslovi.infostud.com vezana za naknade koje se trudnicama i porodiljama isplaćuju, odnosno koji su to prihodi na koje buduće mame mogu računati i pod kojim uslovima.

Najpre treba reći da postoje dve osnovne vrste naknade: jedna koja se ostvaruje tokom trajanja trudnoće i druga koja se ostvaruje nakon porođaja.

U prvom slučaju reč je o naknadi zarade tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti i komplikacija u vezi sa trudnoćom-tzv. trudničko bolovanje, a u drugom slučaju radi se o isplati naknade po osnovu rođenja i nege deteta-tzv. porodiljsko odsustvo. Pod kojim uslovima buduće mame ostvaruju ove naknade i ko ih isplaćuje?

Trudničko bolovanje

Na početku je potrebno precizirati da je trudničko bolovanje, odnosno pravo na naknadu zarade koje se ostvaruje tokom privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili komplikacija u vezi sa trudnoćom, pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ovu naknadu za prvih 30 dana sprečenosti za rad isplaćuje poslodavac, a od 31. dana bolovanje plaća filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Radi se o pravu koje je vezano samo za dve kategorije radno angažovanih trudnica-onih koje su zaposlene, odnosno u radnom odnosu i preduzetnica. Takođe, ovo pravo se ostvaruje samo ukoliko izabrani ginekolog utvrdi da se u konkretnom slučaju radi o tome da dalji rad predstavlja rizik po trudnoću.

Dakle, ne radi se o pravu koje automatski, po samoj činjenici trudnoće, ostvaruju sve preduzetnice i sve zaposlene trudnice. Potrebno je da ginekolog otvori bolovanje, zato što smatra da bi dalji rad predstavljao opasnost po normalan razvoj trudnoće, odnosno da postoji određena bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom. Lekar u tom slučaju ceni prvih 30 dana sprečenosti za rad, a od 31.dana sprečenost za rad ocenjuje lekarska komisija filijale RFZO.

Naknada zarade plaća se u visini od 100% od zakonske osnovice, koju grubo rečeno čine prihodi ostvareni u 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja bolovanja. Puna plata plaća se kako na teret poslodavca, tako i na teret obaveznog zdravtsvenog osiguranja, odnosno budžeta Republike.

Prema tome, uslov za ostvarivanje naknade zarade je dvojak, odnosno tiče se dve ključne stvari: vrste radnog angažovanja trudnice i njenog zdravtsvenog stanja u trudnoći. Oba uslova moraju biti kumulativno ispunjena: Prvi uslov ispunjen je ako je trudnica u radnom odnosu ili ako je preduzetnica. Ostale vrste angažovanja (rad po ugovoru o delu, po  privremenim i povremenim poslovima, po autorskom ugovoru) ne obezbeđuju pravo na naknadu zarade, čak i ako je drugi uslov u pogledu zdravtsvenog stanja ispunjen. Drugi uslov je ostvaren ako izabrani ginekolog zaposlene ili preduzetnice utvrdi da postoji privremena sprečenost za rad, koja je u direktnoj vezi sa trudnoćom.

Porodiljsko odsustvo

Na početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. Po osnovu porođaja i podizanja deteta postoje dve vrste naknada za radno angažovana lica-naknada zarade tokom porodiljskog odsustva, koju ostvaruju zaposlene porodilje i takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, koju koriste sve ostale kategorija radno angažovanih porodilja.

U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom naziva porodiljsko.
Treba podvući da sam Zakon o radu, koji određuje dužinu trajanja porodiljskog odsustva i ko ima pravo da ga koristi, ovo odsustvo deli na dva dela. Prvi deo se naziva porodiljsko odsustvo jer je vezan za sam porođaj i oporavak od istog. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle, drugi deo odsustva vezan je za negu deteta (počinje od momenta kada se navrše tri meseca od porođaja), i s obzirom na ovu činjenicu, može da ga koristi i otac deteta umesto majke.  Napominjem još jednom da se u opisanom slučaju radi o naknadi koju ostvaruje isključivo porodilja u radnom odnosu.

Dok je pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, pravo koje ostvaruju zaposleni kod fizičkih i pravnih lica, ostale kategorije radno angažovanih ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:

– a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti,
– po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti,                                                   
– kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,                                                     
po osnovu ugovora na osnovu kojih se prima naknada-ugovorao obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora, kao i ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.
Bitna razlika između zaposlenih kod pravnih i fizičkih lica s jedne strane, i svih ostalih nosilaca prava na naknadu zarade druge strane, sastoji se u tome što porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta kod zaposlenih majki traje 2 godine za treće i svako naredno novorođeno dete, dok za sve majke koje ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (koje su u prethodnom periodu bile preduzetnice, angažovane po ugovoru o delu i ostale) odsustvo sa rada traje 365 dana kako za prvo i drugo, tako i za svako naredno dete.

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate zaposlenih lica za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, odnosno osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta,  utvrđuje se na osnovu primanja iz poslednjih 18 meseci. Kod zaposlenih-na osnovu zbira mesečnih osnovica na primanja koja imaju karakter zarade na koji su plaćeni doprinosi, a ostvarena su u poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.  Kod ostalih naknada uzimaju se primanja iz poslednjih 18 meseci pre rođenja deteta, na koja su plaćni porezi i doprinosi.

Kada izostaje trudničko bolovanje, a kada porodiljska naknada

Prema svemu navedenom može se napraviti sledeći rezime, kada su u pitanju primanja na koje trudnice i porodilje mogu da računaju po osnovu domaćeg zakonodavstva:

-pravo na trudničko bolovanje ostvaruju samo trudnice koje su u radnom odnosu ili su samostalni delatnici (preduzetnice) pod uslovom da  je stručno-medicinski organ RFZO (za prvih 30 dana izabrani lekar, a nakon toga lekarska komisija) utvrdio da postoji bolest ili komplikacija u vezi sa trudnoćom

-pravo na naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje znatno širi krug portodilja, odnosno sve one buduće mame koje u poslednjih 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće (zaposlene), odnosno u 18 meseci koji prethode porođaju (sve ostale radno angažovane van radnog odnosa po različtim osnovama) imaju zarade, odnosno ostvarene prihode na koji su plaćeni porezi i doprinosi za socijalno osiguranje.

U pogledu nosioca prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta, značajno je širok krug lica koja ostvaruju pravo na naknadu, jer to nisu samo zaposlene i preduzetnice, već praktično sve majke koje su pre rođenja deteta ostvarivale prihode.

Međutim, u periodu pre porođaja trudničko bolovanje rezervisano je samo za zaposlene i preduzetnice. Na žalost, u praksi žene često dugi niz godina obavljaju poslove za poslodavce na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu i slično, iako bi po bitnim karakteristikama tog radnog angažovanja trebalo da se radi o radnom odnosu. Usled navedenog, ostaju bez primanja tokom trudnoće, ako je ista rizična, odnosno ako postoji određena bolest ili komplikacija. Majke radno angažovane van radnog odnosa moraju da sačekaju porođaj da bi počele da ostvaruju naknadu i tada se svi prihodi iz poslednjih 18 meseci  uzimaju u obzir i ostvaruje se pravo koje je do pre nekoliko godina bilo rezervisano samo za majke u radnom odnosu i preduzetnice.

Naročito je značajna činjenica da i žene koje se bave poljoprivredom mogu da ostvare naknadu po osnovu rođenja i nege deteta. S druge strane, za preduzetnice koje imaju troje i više dece dužina trajanja odsustva umesto dotadašnje dve godine svedena je na 365 dana, ali im je ostavljena mogućnost da rade sve vreme dok primaju porodiljsku naknadu, ako im to njihove obaveze oko deteta i zdravstveno stanje dopuštaju.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(122) komentari

Tamara Vukovic 25. 09. 2023.

Postovani Milane,
da li imam pravo na bilo kakva primanja tokom trudnoce ukoliko sam nezaposlena? Pre tacno godinu dana sam ostala bez posla, a do tada sam bila prijavljena 19 meseci. Hvala na odgovoru!

  Milan Predojevic 25. 09. 2023.

  Poštovana Tamara
  Tokom trudnoće nemmate pravo na trudničko bolovanje, to jest naknadu zarade, jer i ne ostvarujete zaradu. Ukoliko u periodu od 18 meseci pre porođaja imate ostvaren radni staž, a nezaposleni ste, možete ostvariti ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta. Međutim, ako Vma je radni odnos prestao još pre godinu dana, a još se niste porodili, male su šanse i za ovu vrstu naknade. Jedino možete da proverite u lokalnoj samoupravi da li imate pravo na neka davanja kao nezaposlena trudnica, a po propisima na lokalnom nivou, kao vi dpodrške grada nezaposlenoj trudnici.
  Pozdrav

Korisnik 5a39b37b2a 21. 09. 2023.

Pozzdrav!!!
Imam jedno pitanje i nedoumicu…?!
Radim u firmi 20 meseci i htela bih da menjam posao. Da li me prebacivanje u drugu firmu remeti ,kada bi ostala trudna pravo na primanje trudnickog i porodiljskog? Ako bi se desio neki kratak prekid?
Velikii pozz i hvalaa!!!

  Milan Predojevic 22. 09. 2023.

  Poštovana
  Ukoliko promenite posao i pređete kod drugog poslodavca, to neće imati nikakvog uticaja na eventualnu isplatu budućeg trudničkog bolovanja i porodiljske naknade zarade. Kod isplate naknade zarade tokom trudničkog bolovanja, za potrebe obračuna visine naknade zarade uzimaju se primanja iz poslednjih 12 meseci pre otvaranja bolovanja. Kod porodiljske naknade se radi o periodu od 18 meseci pre porodiljskog odsustva, odnosno pre trudničkog bolovanja ako je bilo bolovanja. Kratak prekid neće uticati na visinu tih naknada. Eventualno bi uticao prekid koji bi trajao toliko da npr u celom kalendarskom mesecu nemate primanje. Ako je prekid od samo par dana ili nedelja, to neće uticati.
  Pozdrav!

Anđela Vujović 01. 09. 2023.

Poštovani,

Imam jednu nedoumicu. Zaposlena sam po osnovu ugovora o radu u jednoj firmi, a takođe sam i angažovana po osnovu ugovora o delu za drugu firmu. Da li ću na trudničkom i porodiljskom odsustvu primati prosek zarade po osnovu oba ugovora ili ne?
Oba ugovora imam godinama unazad, tako da ispunjavam uslov od 18 meseci.

Unapred hvala na odgovoru!

  Milan Predojevic 03. 09. 2023.

  Poštovana Anđela
  Kod trudničkog bolovanja prilikom računanja osnovice za isplatu naknade zarade u obzir se uzimaju samo primanja iz radnog odnosa u poslednjih 12 meseci.
  Kada otvorite porodiljsko odsustvo, primaćete dve naknade: naknadu zarade, gde će se kod računanja osnovice za obračun isplate nalnade zarade uzeti primanja iz radnog odnosa u poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Takođe, pored nakande zarade primaćete i ostale naknade, koje ostvaruju lica koja su u 18 meseci pre trudničkog bolovanja ostvarila primanja mimo radnog odnosa, između ostalog i po osnovu ugovora o delu. Dakle, kada otvorite porodiljsko odsustvo, dobićete dva rešenja: o naknadi zarade i o ostalim naknadama.
  Pozdrav

Aleksandra Adamovic 13. 08. 2023.

Dobro vece postovani Milane
Imam jednu nedoumicu u vezi trudnickog i porodiljskog bolovanja.Evo ovako radela sam u firmi 12 meseci posle toga sam imala pravo na novčanu nadoknadu sa biroa koju sam koristila samo mesec dana i pocela opet da radim u drugoj firmi gde su me odmah uredno prijavili tu vec radim 5meseci i saznajem da sam u drugom stanju uskoro treba da otvorim bolovanje treca trudnoća je u pitanju.Da li bi mogli da mi kažete koja ce biti moja primanja i da li cu imati 100%trudnicko i porodiljsko placeno posto sam radela u dve firme i bila na birou?Pozdrav

  Milan Predojevic 13. 08. 2023.

  Poštovana Aleksandra
  Zaposlena tokom trudničkog bolovanja uvek prima naknadu zarade u visini od 100% od prosečne zarade koju je ostvarila u poslednjih 12 meseci. Takođe, tokom porodiljskog odsustva ćete primati naknadu zarade u visini od 100% od prosečne zarade koju ste ostvarili u poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkpog bolovanja. Prema tome, plaća se uvek 100% i računaju se primanja kod oba poslodavca.
  Pozdrav

Neda Sukur 07. 06. 2023.

Postovani Milane,

Imam pitanje vezano za naknadu porodiljskog odsustva, na kom se trenutno nalazim. Zbog neizmirenih obaveza poslodavca poreza i doprinosa u obracun nije moglo da udje 12 meseci mojih primanja iako sam redovnu isplatu dobijala. Zbog te situacije moja primanja su ispod svakog minimuma trenutno. Receno nam je kad se dug izmiri da imamo sanse za novo resenje i isplatu svega zaostalog. Medjutim, situacija se ne resava iz xy razloga i ono sto mene zanima je da li postoji neki nacin da dodjem do svoje pune zarade ako poslodavac ne izmiri dug do kraja porodiljskog? Ili je samo licna tuzba resenje? Izvinjavam se na duzem postu. Hvala unapred

  Milan Predojevic 09. 06. 2023.

  Poštovana Nedo
  Zakon je jasan u pogledu računanja osnovice za naknadu zarade: osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Prema tome, dok go ddoprinosi ne budu plaćeni, neće bti ni novog obračuna osnovice za isplatu naknade zarade. Mišljenja sam da ukoliko poslodavac ne izmiri dospele doprinose do isteka prava na porodiljsko odsustvo, možete svoje pravo na naknadu štete ostvariti jedino na sudu.
  Pozdrav

Nikola Misevic 30. 05. 2023.

Postovani Milane,
imam pitanje nadam se da cu ga dobro srociti, supruga mi danas otvara trudnicko bolovanje a zaposlena je ufirmi na odredjeno od 14.03.2022. i ona je ostvarila pravo na onih 12 meseci prosecne zarade sto ima kod poslodavca, a li kada bude bila na porodiljskom posto se tu trazi prosek poslednjih 18 meseci , moje pitanje je da li tu njoj ulaze u racun i meseci dok je bila na trudnickom bolovanju?
Unapred hvala

  Milan Predojevic 30. 05. 2023.

  Poštovani Nikola
  Zakonom je propisano da osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Prema tome, u obračun ne ulaze meseci dok traje trudničko bolovanje, odnosno kod Vaše supruge posmatra se poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu trudničkog bolovanja. Zakon dalje kaže da se mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica (primanja u poslednjih 18 meseci na koja je plaćen doprinos) sa 18. Dakle, bez obzira na to koliko ima primanja u poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otvaranja bolovanja, zbir tih primanja uvek se deli sa 18 i tako se dobije mesečna osnovica naknade zarade, koja se plaća u visni od 100%.
  Pozdrav

   Nikola Misevic 30. 05. 2023.

   sve sam razumeo, ali me buni samo ovo ona dok je na trudnickom bolovanju, njoj se dok je na trudnickom isto placaju doprinosi , to snosi drzava. pa sam mislio da se na osnovu toga isto racunaju ti doprinosi. pitam sve ovo jer onda pre 14.03.2022. nije radila pre toga 8 meseci tj nigde nije bila prijavljena nego na birou. i onda kako ste mi objasnili hoce li neki od tih 18 meseci biti deljeni sa nulom ili ne?
   hvala unapred

    Milan Predojevic 30. 05. 2023.

    Poštovani Nikola
    Probaću da pojednostavim koliko mogu-dok je na trudničkom bolovanju, osnovica za plaćanje naknade zarade jeste prosečna zarada iz 12 meseci koji prethode onom mesecu kada je otvorila bolovanje. Pošto otvara bolovanje u maju, 13 meseci unazad jeste period maj 2022-april 2023.godine. Kada se izračuna kolika joj je bila prosečna zarada u tom periodu, toliko će joj se i plaćati nkanada zarade dok je na bolovanju.
    Kada okonča bolovanje i otvori porodiljsko odsustvo, opet će se radi račnanja osnovice izračunati prosečna zarada u periodu koji prethodi mesecu otvaranja trudničkog bolovanja, ali se gleda 18 meseci unazad, a ne 12. Radi se o periodu novembar 2021-april 2023.godine. To znači da od 18 meseci koji ulaze u obračunski period, Vaša supruga nema zaradu u 4 meseca (od novembra 2021.g do februara 2022. godine).
    U praksi, kod nje će se izračunati prosečna zarada tako što će se sabrati svih 14 zarada i zbri mesečnih osnovica podeliti sa 18. Dakle, umesto meseci u kojima nema zaradu računa se 0. Odnosno, zbir mesečnih osnovica uvek se deli sa 18 bez obzira nsa to što u nekim slučajevima nema 18 zarada.
    Naravno, tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva plaćaju se pripadajući doprinosi za socijalno osiguranje.
    Pozdrav

     Nikola Misevic 30. 05. 2023.

     Sve sam razumeo, hvala Vam puno.

     Pozdrav

Vladimir Babic 29. 05. 2023.

Postovani,

Upit za suprugu:

Trenutno je na porodiljskom odsustu za koje je od komisije dobila produzetak od dodatna 2 meseca.
U medjuvremenu smo saznali da je supruga opst ostala trudna i lekari je upucuju na otvaranje trudnickog bolovanja odmah po zatvaranju porodiljskog tako da se ona fakticki nece u opste vracati na posao. Zanima nas u ovoj situaciji sta se desava sa njenim primanjima? Kako se na sve to gleda u ovoj situaciji s obzirom da je prehodnih xy meseci bila na trudnickom, pa na porodiljskom i sad direktno ide na novo trudnicko.
Hvala unapred.

Pozdrav

  Milan Predojevic 29. 05. 2023.

  Poštovani Vladimire
  Što se tiče naknade zarade za vreme trudničkog bolovanja, u osnovicu za naknadu zarade ući će primanja koja imaju karkter zarade za poslednjih 12 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja (praktično-naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva) i plaća se 100% od te osnovice.
  Kada se radi o naknadi zarade za vreme porodiljskog odsustva, u osnovicu za naknadu zarade ulaze primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. To praktično znači sve naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i nekoliko naknada zarade za vreme prethodnog trudničkog bolovanja (koja zajedno sa porodiljskom odsustvom ulaze u 18 meseci pre meseca otvaranja novog trudničkog bolovanja. Plaća se 100% od osnovice.
  Pozdrav

Dušica Bojović 27. 04. 2023.

Postovani, porodiljsko mi je trajalo do 31.07.2022. i nakon toga nisam dobila nikakvo resenje o prestanku bolovanja, i sada poslodavac kaze da njemu traze iz poreske uprave da plati sve sto je uplaceno meni za porodiljsko zbog toga sto nema resenja. Jedino resenje koje imam i u njemu pise od kad do kad traje porodiljsko s njegovim potpisom i pecatom i pise da se to resenje dostavlja meni i sluzbi za finansijske kadrove. Sta da radim, da li je do mene greska ili njihova ?

  Milan Predojevic 27. 04. 2023.

  Poštovana Dušice
  Kada podnosite zahtev u lokalnoj samoupravi za isplatu nakande zarade tokom porodiljskog odsustva, treba da predate i rešenje poslodavca o porodiljskom odsustvu. Nejasno je kako su uopšte nadležne službe grada/opštine plaćali naknadu zarade, ako niste uz zahtev do sada predali rešenje poslodavca. Pokušajte sa naknadnom predajom jer ako ste se porodili, izvesno ste imali pravo na proodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

   Dušica Bojović 27. 04. 2023.

   Porodiljsko odsustvo je uredno placano i bilo prijavljeno, medjutim problem je nastao kako su mi rekli, od perioda posle isteka porodiljskog do danasnjeg dana, nakon isteka porodiljskog mene nisu odjavili s posla a ja se nisam ni vracala na posao. Dakle, nije problem u isplati porodiljskog nego u periodu posle isteka porodiljskog, jer oni mene nisu odjavili s posla.

    Milan Predojevic 28. 04. 2023.

    Poštovana Dušice
    To apsolutno nije Vaš problem. Ukoliko je nakon isteka porodiljskog odsustva prestao radni odnos, poslodavac je bio u obavezi da donese rešenje o prestanku radnog odnosa i odjavi Vas sa socijanog osiguranja. To ne može biti obaveza, niti odgovornost zaposlenog. Naravno, jedino ako ste Vi žeeli prestanak radnog odnosa, onda je trebalo da date izjavu o otkazu i predate je poslodavcu. Svejedno, čak i da to nije slučaj, da Vi niste predali izjavu o otkazu, poslodavac je imao obavezu da provede proceduru otkaza. Dakle, u svakom sučaju je poslodavac odgovoran za odjavu zaposlenog sa socijalnog osiguranja.
    Pozdrav

Aleksandra Petrovic 28. 03. 2023.

Postovani
Zanima me koliko ranije i da li uopste moram zakonski ranije da najavim poslodavcu trudnicko bolovanje?

  Milan Predojevic 28. 03. 2023.

  Poštovana Aleksandra
  Naravno da niste u obavezi da najavljujete bolovanje jer Vi zapravo i ne možete da znate da li će Vas i na oji period lekar uputiti na bolovanje. To zavisi od njegove ocene Vašeg zdravstvenog stanja.
  Pozdrav

Marija Merdovic 01. 12. 2022.

Postovani
Zaposlena sam na neodredjeno vreme, porodila sam se u martu ove godine, naime posle 3 meseca sam ponovo ostala trudna i zbog niskih primanja nege deteta, zatvorila sam to porodiljsko 28. 9.2022. Uzela od ginekologa doznake od 29.9.2022.pa na dalje. Medjutim, moja firma je u medjuvremenu blokirana od strane Narodne banke, tacnije blokirani su racuni, ali je firma i dalje uredno aktivna, placeni su porezi i doprinosi.,ali meni i dalje ne predaju doznake u RFZO uz opravdanje da su im racuni blokirani i da nemaju kako da mi isplacuju trudnicko bolovanje. RFZO mi je dao odgovor da ti racuni nemaju veze sa tim, da upravo za to postoji namenski racun. Mene zanima, posto poslodavac nece platiti taj prvi mesec koji je duzan da plati, da li cu ja svakako od drugog meseca dobijati zaradu od drzave ili kako to sad ide? Izvinjavam se na dugom objasnjenju. Unapred zahvalna

  Milan Predojevic 05. 12. 2022.

  Poštovana
  Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvarujete na snovu overene isprave o zdravstvenom osiguranju, što je moguće jedino ako su plaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje. Prema tome, naknadu zarade možete da ostvarujete samo ako je poslodavac platio dodpsele doprinose za zdravstveno osiguranje za sve svoje zaposlene. Ukoliko to nije slučaj, a to nije slučaj kada nije plaćena poslednja zarada, mišljenja sam da neće ostvariti pravo na nakandu zarade iz sredstava obaveznog dravstvenog osiguranja ako poslodavca ma dug za doprinose.
  Pozdrav

   Marija Merdovic 05. 12. 2022.

   Hvala vam najlepse na odgovoru

Alesaksandar Nedeljković 17. 09. 2022.

Poštovani,
Interesuje me ko plaća poslednji mesec trudničkog bolovanja, odnosno poslednji mesec pre porođaja. Supruga je redovno dobijala platu od svog poslodavca do prošlog meseca. Porodiljsko bolovanje je otvotrno 13. 09. 2022. a porođaj je zakazan za 15. 10. 2022.
Zanima me ko će platiti ovaj poslednji mesec? Da li poslodavac i dalje ima obavezu da isplati poslednju platu, ili će poslodavac sada platiti samo za 13 dana u septembru, a za preostale dane u tom mesecu, s obzirom ds je otvoreno pprodiljsko, supruga neće dobiti naknadu ili će to država platiti na njen račun kad stigne?
Siguran sam da su bračni parovi imali ovakave i slične probleme.
Unapred hvala na odgovoru.

  Milan Predojevic 19. 09. 2022.

  Poštovani Aleksandre
  Pošto je porodiljsko odsustvo otvoreno dana 13.09.2022. godine, to znači da je trudničko bolovanje trajalo do 12.09.2022. godine. Naknadu zarade za vreme trudničkog bolovanja platiće poslodavac. Ako je trudničko bolovanje trajalo do 30 dana, naknadu zarade plaća poslodavac iz svojih sredstava, a ako je duže od 30 dana onda naknadu zarade takođe plaća poslodavac, ali iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja koje dobija od RFZO. Prema tome, poslodavac će plaćati naknadu zarade za period do 12.09.2022. godine, a za period od 13.09.2022. godine naknadu zarade plaća nadležna služba lokalne samouprave. Za naknadu zarade tokom poordiljskog odsustva morate podneti zahtev nadležnoj službi lokalne samouprave bez posredovanja poslodavca.
  Pozdrav

Branimir Milić 25. 07. 2022.

Postovani,
zanima me kakva je situacija sa trudnicom koja je i vlasnik preduzetnicke radnje ( poslednjih 7 godina ) i radi kod poslodavca od 01.07.2022. god.
Ukoliko ode na trudnicko bolovanje radi odrzavanja trudnoce, koja su njena prava i da li ostvaruje pravo na naknadu zarade na osnovu placanja doprinosa u oba radna odnosa ?
Da li u tom slucaju da radnja nastavi sa radom mora da se ovlasti poslovodja ( preduzetnicka radnja vec ima redovno zaposleno lice ), i naravno kakva je situacija kasnije sa porodiljskim bolovanjem i negom deteta ? Da li placanje doprinosa kao vlasnik PR ulazi u prosek za izracunavanje nadoknade za porodiljsko bolovanje i bolovanje za negu deteta ?

Hvala unapred na odgovoru,
srdacan pozdrav

  Milan Predojevic 25. 07. 2022.

  Poštovani
  Što se tiče trudničkog bolovanja, na isto po zakonu imaju pravo i zaposlene i preduzetnice. Shodno navedenom, mišljenja sam da bi imala pravo na obe nakande, i kao zaposlena i kao samostalni delatnik. Ipak, zakon definiše da osiguraniku preduzetniku ne pripada naknada zarade iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ako za vreme privremene sprečenosti za rad nije privremeno odjavio obavljanje delatnosti, bez obzira ko je isplatilac naknade.
  U slučaju da nije privremeno odjavio radnju, osiguraniku koji ima zaposlene (jednog ili više) pripada 50% od naknade zarade koja bi mu pripadala da je odjavio obavljanje delatnosti.
  Zahtev za isplatu naknade zarade po osnovu radnog odnosa filijali RFZO podnosi poslodavac, a zahtev po osnovu preduzetništva sama trudnica. Ukoliko je radni odnos tek sada zasnovan, onda trudnica nema primanja iz poslednjih 12 meseci, pa bi osnovicu činila minimalna zarada, dok bi za preduzetničko trudničko bolovanje osnovicu naknade zarade činila prosečna mesečna osnovica na koju je plaćen doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje, utvrđena u 12 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja bolovanja.
  Kasnije tokom porodiljskog odsustva ima pravo i na nakandu zarade (kao lice u radnom odnosu) i na tzv. ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (kao preduzetnica). Isto kao kod trudničkog, osnovicu za nakandu zarade čine plate , ali iz poslednjih 18 meseci, a za preduzetničke ostale naknade osnovicu čini osnovica na koju je preduzetnica pkaćala doprinose poslednjih 18 meseci. Razlika u odnosu na bolovanje je u tome što je minimalna zarada garantovana samo dok dete ne navrši 3 meseca. Nakon toga plaća se prosečna zarada ostvarena u poslednjih 18 meseci, koja se izračunava sabiranjem svih zarada, koliko ih ima i deljenjem sa 18. (uvek se deli sa 18 i ako ima manje od 18 zarada, što u opisanom slučaj jeste činejnica)
  Pozdrav

Ivan Milasinovic 15. 06. 2022.

Postovani,
Koliko je vremena potrebno biti u radnom odnosu da bi se ostvarilo pravo na placeno trudnicko. Naime danas sam potpisala ugovor o radu a pre dva dana sam saznala da sam trudna, posle koliko meseci bih mogla da otvorim bolovanje a da bude placeno? Hvala

  Milan Predojevic 15. 06. 2022.

  Poštovana Jovana
  Zakonom nije propisano da mora da prođe određeni period vremena u radnom odnosu, da biste počeli da primate naknadu zarade za vreme sprečenosti za rad zbog bolesti (ili u Vašem slučaju komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće). Od momenta kada izabrani lekar (ili u Vašem slučaju izabrani ginekolog) oceni da ste privremeno sprečen za rad, Vi imate pravo na naknadu zarade, bez obzira na to koliko dugo ste u radnom odnosu. Naravno, ako uopšte nemate staža u poslednjih 12 meseci, onda ćete naknadu zarade dobijati u visini minimalne zarade.
  Pozdrav

Vesna Dordevic 10. 05. 2022.

So… Moj poslodavac je upravo uplatio 2/3 mog trudničkog bolovanja izvršiteljima, iako u Zakonu piše da je naknada za trudničko izuzeta od davanja krvopijama.

Da li je i ta stavka podložna svojevoljnom tumačenju u zavisnosti od toga kom Zakonu iz koje godine pripada ili je nebitno kad je izvršni proces pokrenut?

  Milan Predojevic 12. 05. 2022.

  Poštovana Vesna
  Najpre, nije moguće izvršenje u visini od 2/3 zarade, odnosno naknade zarade. Naime, Zakon o izvršenju i obezbeđenju propisuje sledeće:
  -Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate može da se sprovede u visini do jedne polovine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate
  -izvršenje je moguće do 1/4 zarade ili naknade zarade, ako ista nije viša od zakonom propisane minimalne zarade.
  -izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate koja ne prelazi iznos prosečne neto zarade prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, može se sprovesti do njihove trećine.
  Dalje, kada je u pitanju prinudno izvršenje na naknadi zarade za vreme privremene sprečenosti za rad, možemo razlikovati dve situacije:
  – Jedna je kod naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad koja se ostvaruje iz sredstava poslodavca, za prvih 30 dana bolovanja, a u skladu sa odredbama Zakona o radu. Izvršenje se može sprovoditi na ovim naknadama, ali uz gore navedena ograničenja (maksimalno 1/2, nikako 2/3).
  – Druga situacija je kod zarade za vreme privremene sprečenosti za rad koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i koje se isplaćuju od strane filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. U skladu sa članom 169. ovog zakona naknade ostvarene po ovom osnovu ne mogu biti predmet prinudnog izvršenja osim za potraživanja izdržavanja koje je utvrđeno sudskom odlukom ili sudskim poravnanjem. Dakle, može, ali samo za obaveze izdržavanja po sudskoj odluci.
  Kada je reč o naknadama koje se, za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, isplaćuju porodici sa decom od strane službe lokalne samouprave u smislu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, iste ne mogu biti predmet obezbeđivanja ili prinudnog izvršenja ni u kom slučaju. Dakle, naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, koju ćete dobijati kada se otvori porodiljsko odsustvo, ne može biti predmet izvršenja ni pod kakvim uslovima.
  Pozdrav

Maša Jovanović 28. 04. 2022.

Postovani,

U trenutku kada mi je otvoreno trudnicko bolovanje, bila sam zaposlena mesec dana,po ugovorukoji je sklopljen na godinu dana. U poslednje 2.5 godine nisam imala ostvaren radni staz u Srbiji. Zanima me kako ce mi se obracunavati naknada za trudnicko bolovanje, a kako za porodiljsko koje ce trajati 2 godine? I ko isplacuje trudnicko a ko porodiljsko bolovanje?
Unapred hvala na odgovoru.
Pozdrav

  Milan Predojevic 30. 04. 2022.

  Poštovana Mašo
  Osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava poslodavca (prvih 30 dana bolovanja) i iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (od 31. dana plaća filijala RFZO), za osiguranike zaposlene, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Ako niste ostvarili zaradu u 12 kalendarskih meseci koji prethode mesecu u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, osnov za naknadu zarade čini prosečan iznos zarade a za vreme za koje ste ostvarili zaradu, a za mesece za koje niste ostvarili zaradu osnov čini minimalna zarada za te mesece, Ako niste ostvarili zaradu ni u jednom od 12 meseci koji prethode mesecu pre nastupanja privremene sprečenosti za rad, osnov za naknadu zarade čini minimalna zarada utvrđena u skladu sa propisima kojima se uređuje rad, za mesec za koji se isplaćuje naknada zarade. U svakom slučaju, bolovanje ne može da Vam bude niže od minimalne zarade
  Što se pak tiče naknade zarade tokom proodiljskog odsustva (plaća je lokalna samouprava),osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica u radnom odnosu, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava (to je do navršenja 3 meseca od porođaja). Nakon toga, primenjuje se za sonovicu prosečna zarada koju ste ostvarili u poslednjih 18 meseci, bez obzira na to koliko meseci ste radili, te shodno tome, od 3. meseca nakon porođaja naknada zarade može biti i niža od minimalne zarade.
  Pozdrav

Tanja Krcmarevic 19. 04. 2022.

Postovani,

Da li u porodiljsko bolovanje ulazi bonus ostvaren u 2021 godini?
Naime dobila sam informaciju od firme koja nam radi obracun zarada da Rfzo Novi Beograd ne priznaje bonus kao radni ucinak i ne zeli da isplacuje taj deo naknade, da li je to u redu?

  Milan Predojevic 21. 04. 2022.

  Poštovana Tanja
  Zakonom o radu propisano je šta sve spada u pojam zarade. Između ostalog definisano je da se pod zaradom ne smatra učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini, u skladu sa zakonom i opštim aktom. Prema tome, ako je reč o učešću u dobiti u poslovnoj 2021. godini, tačno je da se navedeno primanje ne svrstava u pojam zarade, u smislu obračuna naknde zarade za bolovanje. Ako se pak radi o delu zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (gde spadaju nagrade, bonusi i slično, kao neka vrsta „stimulacije“ za dobro obavljen rad), onda bi se takvo primanje moralo uzeti u obzir kod RFZO prilikom računanja osnovice za naknadu zarade.
  Pozdrav
  Pozdrav

Natalija Igić 03. 02. 2022.

Poštovani,

Zaposlena sam kod poslodavca na određeno vreme 6 meseci. Međutim, otvorila sam trudničko bolovanje. Interesuje me koliko će mi biti isplaćeno za trudničko, a koliko za porodiljsko bolovanje s obzirom da mi je radni staž samo 6 meseci. Prosečna plata mi je oko 60000 za mesece koje sam radila.

Hvala Vam unapred.

  Milan Predojevic 07. 02. 2022.

  Poštovana Natalija
  Zakonski osnov za obračun naknade zarade tokom trudničkog bolovanja jeste prosečna zarada ostvarena u poslednjih 12 meseci. Pošto Vi u tih 12 meseci niste radili 6 meseci kod sadašnjeg poslodavca, prilikom isplate naknade zarade od RFZO računa se i eventualna zarada kod prethodnog poslodavca u tom periodu. Ako uopšte niste imali zaradu, računa se onda 6 zarada kod sadašnjeg poslodavca i 6 minimalaca. takos e izračuna prosečna zarada i dobijate 100% od tog iznosa. Primera radi, ako je prosečna zarad u 6 meseci kod poslodavca bila 60 hiljada, a minimalna zarada u 6 meseci bila oko 35 hiljada, za svih 12 meseci prosek Vam je 47.500,00 dinara (grubo rečeno).
  Kada je reč o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva, onda se uzima poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja, s tom razlikom u odnosu na trduničko bolovanje, da se za mesece u kojima nema zarade ne računa minimalac. U Vašem primeru, 6 zarada bi se sabralo i podelilo sa 18. To bi bila zakonska osnovica od koje dobijate 100%. Korektivna odredba kaže da do isteka 3 meseca nakon porođaja morate dobijati minimalac.
  Pozdrav