Kako dati otkaz po zakonu, i šta ako ne ispoštujete otkazni rok

Autor - Milan Predojević | Otkaz i promena posla

feb 05

Zakon o radu propisuje nekoliko osnova za prestanak radnog odnosa. Dva razloga na osnovu kojih dolazi do prestanka radnog odnosa zasnivaju se na izraženoj volji zaposlenog-sporazumni prestanak radnog odnosa i otkaz od strane zaposlenog.

U prvom od dva navedena osnova neophodna je saglasnost volja obe uključene strane-poslodavca i zaposlenog, u kom slučaju radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Kod drugog navedenog zakonskog osnova do prestanka radnog odnosa dolazi isključivo i jedino na osnovu izražene volje zaposlenog.

Otkaz od strane zaposlenog

Zaposleni u svakom trenutku ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu bez navođenja razloga za to. Radi se dakle o prestanku radnog odnosa koji se zasniva isključivo na precizno izraženoj volji zaposlenog da mu prestane radni odnos.

Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Ovaj rok Zakon o radu naziva otkazni rok. Opštim aktom kod poslodavca ili ugovorom o radu može da se utvrdi duži otkazni rok, ali ne duži od 30 dana. U otkazni rok se računaju radni dani, kao i dani vikenda i praznika, ali i  svi ostali dani u kojima zaposleni eventualno ne bi radio (korišćenje slobodnih dana i slično). Prema tome, nije reč o 15 radnih dana, već o 15 kalendarskih dana.

Iz svega navedenog jasno je da je uslov za prestanak radnog odnosa po osnovu otkaza od strane zaposlenog da poslodavac o navedenoj nameri zaposlenog primi njegovu izjavu, koja je data u  pisanoj formi, koja je jasna, kategorična, nedvosmislena i ne zahteva nikavo dodatno tumačenje. Jedino takva izjava zaposlenog, doneta slobodno i samostalno, bez uticaja pretnje, prinude ili zablude (bez uticaja mana volje), predstavlja validan osnov za otkaz ugovora o radu i proizvodi pravno dejstvo od momenta dostavljanja poslodavcu. Naravno, preduslov za davanje ovakve izjave volje je mentalno zdravlje zaposlenog, odnosno u momentu sastavljanja izjave o otkazu ugovora o radu zaposleni mora biti uračunljiv, to jest da je sposoban da shvati značaj svoje izjave i da upravlja svojim postupcima.

U otkazu ugovora o radu zaposleni mora da navede datum kada radni odnos prestaje, s tim da taj dan mora da bude u okviru otkaznog roka. Kao što smo naveli, otkazni rok može da bude u rasponu od 15 do 30 dana. Zakonom je propisano da zaposleni mora da ostavi poslodavcu barem 15 dana od momenta predaje pisanog otkaza do momenta prestanka rada. Ukoliko je otkazni rok po odredbama opšteg akta poslodavca, odnosno po ugovoru o radu određen u dužem trajanju, zaposleni mora da ispoštuje taj rok. Ako bi, suprotno zakonskim odredbama, u opštem aktu poslodavca ili u ugovoru o radu bio određen otkazni rok koji je duži od 30 dana, takva odredba bi bila ništava i primenjivao bi se maksimalni zakonski rok od 30 dana.

Posledice nepoštovanja otkaznog roka


Zakonske odredbe o otkaznom roku daju poslodavcu određeno vreme (videli smo da je to vreme između 15 i 30 dana od dana kada je primio izjavu zaposlenog o otkazu ugovora o radu) da nađe rešenje za novonastalu situaciju.

Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog može da prouzrokuje probleme u organizaciji posla, te je zakonodavac dao poslodavcu otkazni rok da bi te probleme mogao da prevaziđe-zapošljavanjem novog radnika umesto zaposlenog koji je dao otkaz, novom organizacijom posla i preraspodelom radnih zadataka na ostale zaposlene i slično.

Iz navedenih razloga zaposleni je dužan da poštuje otkazni rok. U slučaju da to ne učini, odnosno da prestane da dolazi na posao nakon što je predao poslodavcu izjavu o otkazu, a otkazni rok još nije protekao, ili tokom otkaznog roka ne obavlja svoje radne zadatke, a usled toga nastupi određena šteta za poslodavca, postojao bi zakonski osnov za naknadu te štete od zaposlenog koji je svojim skrivljenim ponašanjem prouzrokovao štetu. Prema tome, jedina posledica koja bi po zaposlenog mogla da nastupi ukoliko ne ispoštuje otkazni rok prilikom davanja otkaza ugovora o radu je naknada stvarne štete koju je time prouzrokovao poslodavcu. Ovo znači da bi poslodavac u sudskom postupku protiv zaposlenog morao da dokaže da zaposleni nije ispoštovao otkazni rok, te da je takav njegov postupak direktno prouzrokovao određenu materijalnu štetu za poslodavca. Nepoštovanje otkaznog roka mora da bude uzrok određene štete-u tom slučaju bi zaposleni morao da nadoknadi tu štetu poslodavcu. Poslodavac nema pravo da zbog nepoštovanja otkaznog roka naplati bilo kakvu kaznu od zaposlenog koji je dao otkaz. Takva novčana kazna ne može da bude predviđena ugovorm o radu, opštim aktom poslodavca, a ni nekim posebnim ugovorom. To bi praktično bila paušalna naplata štete, što nije pravno osnovano. Poslodavac mora da dokaže da je šteta zaista nastupila, da dokaže njenu visinu, kao i činjenicu da je prouzrokovana upravo nepoštovanjem otkaznog roka od strane zaposlenog koji je dao otkaz ugovora o radu. Da li je za poslodavca zaista nastupila šteta zbog neispunjavanja radnih zadataka tokom otkaznog roka od strane zaposlenog koji je dao otkaz, koliki je njen iznos i da li sve to poslodavac može da dokaže u eventualnom sudskom postupku-faktičko  je pitanje.

Da bi se izbegao takav spor, najpovoljnije i za zaposlenog i za poslodavca je da zaposleni savesno i redovno obavlja svoje radne zadatke tokom otkaznog roka. Takođe, s obzirom da zaposleni podnosi  izjavu o otkazu ugovora o radu u pisanoj formi nadležnoj službi kod poslodavca, te da od dana podnošenja pisane izjave do dana prestanka radnog odnosa mora da protekne najmanje 15 dana, zaposleni bi trebalo da zahteva da se na pisanoj izjavi evidentira datum prijema, kako ne bi bilo nedoumica o tome kada se završava otkazni rok.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(140) komentari

Jelena Dragicevic 22. 10. 2020.

Milane,zbog mobinga sa danas dala otkaz,poslodavac se slaze,ali da odradim otkazni rok 15 dana…pitala sam da mi racuna dane od zaostalog odmora koji mi nije dat da iskoristim,kaze znas da ja mogu da donesem resenje da ti ne dam godisnji,pritom imam 3 dana od zimskog odmora,5 od letnjeg i sad za ovih 4 meseca koliko mi od 30 juna do danas.Sta da uradim?Pitam je sta ako nadjem dobar posao koji mi se ne ispusta,kaze nemoj da trazis…unapred hvala na odgovoru…

  Milan Predojević 23. 10. 2020.

  Poštovana Jelena
  Kada se radi o neiskorišćenom godišnjem odmoru kod prestanka radnog odnosa, poslodavac ima samo dve opcije-da Vam donese rešenje po kome ćete godišnji odmor iskoristiti pre prestanka radnog odnosa, ili da Vas ipak ostavi da radite sve do poslednjeg dana radnog odnosa, ali u tom slučaju mora da Vam plati naknadu štete za neiskorišćšeni godišnji odmor. On nema zakonsko ovlašćenje da donese rešenje po kome Vi nemate pravo na zakonom propisano minimalno trajanje godišnjeg odmora, što je 20 radnih dana za jednu kalendarsku godinu. Dakle, ukoliko poslodavac želi da tokom otkaznog roka radite (umesto da koristite preostali godišnji odmor) on može to da zahteva od Vas, ali tada mora da donese rešenje o naknadi štete za neiskorišćeni godišnji odmor. Ukoliko ne ispoštujete otkazni rok, jedina posledica koja bi mogla da nastupi za Vas je da Vas poslodavac tuži zato što smatra da je to što niste ispoštovali otkazni rok prouzrokovalo štetu za njega. On tom tužbom može da traži naknadu takve štete. Ponavljam, tužba bi uspela jedino ako dokaže da je nepoštovanje otKaznog roka uzrok nastale štete.
  Pozdrav

   Jelena Dragicevic 23. 10. 2020.

   Hvala puno!Pozdrav!

Sanja Golubovic-Cale 15. 10. 2020.

Poštovani Milane dala sam odkaz u firmi posle 12godina i imam odkazni rok 15dan.Bila sam kod lekara i lekar mi je reko da uzmem bolovanje da mirujem a ja ne znam šta da radim…da li smem da uzmem bolovanje a najavila sam odkaz i imam odkazni rok.Da li poslodavac može da me tuži?

  Milan Predojević 16. 10. 2020.

  Poštovana Sanja
  Možete da uzmete bolovanje i pored toga što Vam teče otkazni rok. Ukoliko Vaš izabrani lekar smatra da ste privremeno sprečeni za rad zbog bolesti, poslodavac ne može da Vas obaveže da radite, niti može da Vas tuži zbog toga što ste tokom otkaznog roka koristili pravo na bolovanje.
  Pozdrav

Nikola Mrdalj 13. 10. 2020.

Postovani Milane,

Trenutno sam na probnom radu koji traje 3 meseca, sa punim radnim vremenom od 40 sati za koji je po satu ustanovljan prihod. Nedavno sam dobio zvanican dokument od poslodavca i kao predmet upozorenja je povreda radne discipline od strane zaposlenog. Naime, obavesten sam putem nezvanicne poruke nakon radnog vremena da ce subota biti radna kako bi se nadoknadilo ono sto se nije zavrsilo u prethodnom periodu. Nakon sto sam izjavio da nisam u mogucnosti da odradim ceo radni dan u subotu zbog privatnih obaveza (za koje su bili poslodavci obavesteni), i pojavio se 3 sata na poslu te radne subote, usledilo je upozorenje. Takodje da napomenem da prekovremeni sati nisu placeni, kao ni radne subote. Da li mi mozete reci koja su moja prava u ovoj situaciji? I da li je ovo zaista povreda radne discipline s moje strane?

Pozdrav!

  Milan Predojević 14. 10. 2020.

  Poštovani Nikola
  S obzirom da je Zakon o radu propisao da raspored radnog vremena u okviru radne nedelje utvrđuje poslodavac i da radna nedelja traje, po pravilu, pet radnih dana, i subota može da bude radni dan uz poštovanje pravila o dnevnom i nedeljnom odmoru. Međutim, ugovorom o radu ili opštim aktom poslodavca mora da bude utvrđeno trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena i ako je kod Vas to uređeno na način da je radno vreme od ponedeljka do petka i da je navedena subota izuzetak, tu se praktično radi o prekovremenom radu, iako poslodavac ima zakonsko ovlašćenje da menja raspored radnog vremena, ali on to mora da uradi u zakonskim rokovima. Poslodavac je dužan da obavesti zaposlene o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena najmanje pet dana unapred, osim u slučaju uvođenja prekovremenog rada.
  Izuzetno poslodavac može da obavesti zaposlene o rasporedu i promeni rasporeda radnog vremena u kraćem roku od pet dana, ali ne kraćem od 48 časova unapred u slučaju potrebe posla usled nastupanja nepredviđenih okolnosti. Ako se radilo o prekovremenom radu, zakon određuje da je na zahtev poslodavca zaposleni dužan da radi duže od punog radnog vremena u slučaju više sile, iznenadnog povećanja obima posla i u drugim slučajevima kada je neophodno da se u određenom roku završi posao koji nije planiran, s tim da prekovremeni rad ne može da traje duže od osam časova nedeljno, niti zaposleni može da radi duže od 12 časova dnevno uključujući i prekovremeni rad. Prekovremeni rad mora da se plati uvećano. Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, mišljenja sam da ako poslodavac nema dokaz da je ispoštovao navedene rokove u određivanju subote kao radnog dana (najmanje 48 sati unapred u slučaju nepredviđenih okolnosti) ili ako ne želi da plaća subotu kao prekovremeni rad (ako je reč o prekovremenom radu, a ne o promeni radnog vremena), u Vašem slučaju se ne može govoriti o povredi radne discipline.
  Pozdrav

Tijana Andric 06. 10. 2020.

Poštovanje Aleksandre,

Dala sam otkaz i bila spremna da odradim otkazni rok, međutim oni su mi predložili da potpišem sporazumni otkaz i ja sam pristala (otkaz sam potpisala 1.10.). Međutim sada ne žele da mi isplate platu iako sam odradila ceo mesec regularno. Plata je inače uvek od 1-5 u mesecu, svima je isplaćena osim meni. Zanim me šta sada mogu da uradim povodom ovoga? Hvala unapred.

  Milan Predojević 07. 10. 2020.

  Poštovana Tijana
  Zakon o radu je propisao da je poslodavac dužan da zaposlenom, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplati sve neisplaćene zarade, naknade zarade i druga primanja koja je zaposleni ostvario do dana prestanka radnog odnosa u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu. Isplatu navedenih obaveza poslodavac je dužan da izvrši najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, ukoliko Vam poslodavac ne isplati sva primanja koja Vam duguje do 31. oktobra (što je 30. dan od dana prestanka radnog odnosa) možete da podnesete tužbu sudu radi isplate dugovanja proizašlih iz radnog odnosa. Pre toga možete da zapretite pokretanjem sudskog postupka, što će verovatno nagnati poslodavca da plati sva dugovanja jer sudskim postupkom ne može da dobije ništa sem dodatnih troškova.
  Srdačan pozdrav

Aleksandar Kojovic 02. 10. 2020.

Postovani Milane,
Kakve posledice mogu da imam ukoliko prestanem da dolazim na posao, bez davanja otkaza ili otkaznog roka?
Da li poslodavac moze da mi da otkaz ili da me tuzi zbog nepostovanja ugovora o radu?

  Milan Predojević 04. 10. 2020.

  Poštovani Aleksandre
  Ukoliko prestanete da dolazite na posao, bez davanja otkaza ili otkaznog roka, poslodavac može da pokrene zakonski postupak davanja otkaza zbog nepoštovanja ugovora o radu. Jedna od osnovnih obaveza zaposlenog jeste da savesno i odgovorno obavlja poslove na kojima radi, što u opisanoj situaciji nije slučaj, odnosno radi se o povredi radne obaveze. Procedura podrazumeva da se pre otkaza da pisano upozorenje i ostavi rok za izjašnjenje o razlozima za otkaz. Što se tiče prestanka rada bez poštovanja otkaznog roka, moguća je tužba zbog naknade štete protiv zaposlenog. U takvom postupku poslodavac bi morao da dokaže da je nepoštovanje otkaznog roka uzrok štete.
  Pozdrav

Steva Naumovic 08. 09. 2020.

Postovani Milane, upravo sam poceo da radim i potpisao ugovor. U ugovoru stoji da sam duzan da radim 5 godina ili vratim 3000 eura u roku od mesec dana ako prestanem da radim ranije. Ne planiram da dam otkaz, ali me zanima da li bi to mogli da mi naplate, u slucaju da nadjem neki bolji posao u bliskoj ili daljoj buducnosti. Hvala

  Milan Predojević 08. 09. 2020.

  Poštovani Stevo
  Takva odredba u ugovoru je suprotna zakonu i nema pravnu važnost. Poslodavac ne može da obavezuje zapsolenog da ostaje određeni vremenski period u radnom odnosu, te da mu u slučaju otkaza naplaćuje kaznu. Zaposleni u svakom trenutku, bez bilo kakvog objašnjenja ili posebnog razloga, može da otkaže ugovor o radu i da za to ne snosi nikakve posledice. Naknada štete moguća je samo u situaciji da zaposleni pri davanju otkaza ne ispoštuje otkazni rok i na taj način prouzrokuje štetu poslodavcu.
  Pozdrav

   Steva Naumovic 08. 09. 2020.

   Hvala puno Milane, veliki pozdrav i jos jednom puno hvala