Kako dati otkaz po zakonu, i šta ako ne ispoštujete otkazni rok

Autor - Milan Predojevic | Otkaz i promena posla

feb 05

Zakon o radu propisuje nekoliko osnova za prestanak radnog odnosa. Dva razloga na osnovu kojih dolazi do prestanka radnog odnosa zasnivaju se na izraženoj volji zaposlenog-sporazumni prestanak radnog odnosa i otkaz od strane zaposlenog.

U prvom od dva navedena osnova neophodna je saglasnost volja obe uključene strane-poslodavca i zaposlenog, u kom slučaju radni odnos prestaje na osnovu pisanog sporazuma poslodavca i zaposlenog. Kod drugog navedenog zakonskog osnova do prestanka radnog odnosa dolazi isključivo i jedino na osnovu izražene volje zaposlenog.

Otkaz od strane zaposlenog

Zaposleni u svakom trenutku ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu bez navođenja razloga za to. Radi se dakle o prestanku radnog odnosa koji se zasniva isključivo na precizno izraženoj volji zaposlenog da mu prestane radni odnos.

Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Ovaj rok Zakon o radu naziva otkazni rok. Opštim aktom kod poslodavca ili ugovorom o radu može da se utvrdi duži otkazni rok, ali ne duži od 30 dana. U otkazni rok se računaju radni dani, kao i dani vikenda i praznika, ali i  svi ostali dani u kojima zaposleni eventualno ne bi radio (korišćenje slobodnih dana i slično). Prema tome, nije reč o 15 radnih dana, već o 15 kalendarskih dana.

Iz svega navedenog jasno je da je uslov za prestanak radnog odnosa po osnovu otkaza od strane zaposlenog da poslodavac o navedenoj nameri zaposlenog primi njegovu izjavu, koja je data u  pisanoj formi, koja je jasna, kategorična, nedvosmislena i ne zahteva nikavo dodatno tumačenje. Jedino takva izjava zaposlenog, doneta slobodno i samostalno, bez uticaja pretnje, prinude ili zablude (bez uticaja mana volje), predstavlja validan osnov za otkaz ugovora o radu i proizvodi pravno dejstvo od momenta dostavljanja poslodavcu. Naravno, preduslov za davanje ovakve izjave volje je mentalno zdravlje zaposlenog, odnosno u momentu sastavljanja izjave o otkazu ugovora o radu zaposleni mora biti uračunljiv, to jest da je sposoban da shvati značaj svoje izjave i da upravlja svojim postupcima.

U otkazu ugovora o radu zaposleni mora da navede datum kada radni odnos prestaje, s tim da taj dan mora da bude u okviru otkaznog roka. Kao što smo naveli, otkazni rok može da bude u rasponu od 15 do 30 dana. Zakonom je propisano da zaposleni mora da ostavi poslodavcu barem 15 dana od momenta predaje pisanog otkaza do momenta prestanka rada. Ukoliko je otkazni rok po odredbama opšteg akta poslodavca, odnosno po ugovoru o radu određen u dužem trajanju, zaposleni mora da ispoštuje taj rok. Ako bi, suprotno zakonskim odredbama, u opštem aktu poslodavca ili u ugovoru o radu bio određen otkazni rok koji je duži od 30 dana, takva odredba bi bila ništava i primenjivao bi se maksimalni zakonski rok od 30 dana.

Posledice nepoštovanja otkaznog roka


Zakonske odredbe o otkaznom roku daju poslodavcu određeno vreme (videli smo da je to vreme između 15 i 30 dana od dana kada je primio izjavu zaposlenog o otkazu ugovora o radu) da nađe rešenje za novonastalu situaciju.

Otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog može da prouzrokuje probleme u organizaciji posla, te je zakonodavac dao poslodavcu otkazni rok da bi te probleme mogao da prevaziđe-zapošljavanjem novog radnika umesto zaposlenog koji je dao otkaz, novom organizacijom posla i preraspodelom radnih zadataka na ostale zaposlene i slično.

Iz navedenih razloga zaposleni je dužan da poštuje otkazni rok. U slučaju da to ne učini, odnosno da prestane da dolazi na posao nakon što je predao poslodavcu izjavu o otkazu, a otkazni rok još nije protekao, ili tokom otkaznog roka ne obavlja svoje radne zadatke, a usled toga nastupi određena šteta za poslodavca, postojao bi zakonski osnov za naknadu te štete od zaposlenog koji je svojim skrivljenim ponašanjem prouzrokovao štetu. Prema tome, jedina posledica koja bi po zaposlenog mogla da nastupi ukoliko ne ispoštuje otkazni rok prilikom davanja otkaza ugovora o radu je naknada stvarne štete koju je time prouzrokovao poslodavcu. Ovo znači da bi poslodavac u sudskom postupku protiv zaposlenog morao da dokaže da zaposleni nije ispoštovao otkazni rok, te da je takav njegov postupak direktno prouzrokovao određenu materijalnu štetu za poslodavca. Nepoštovanje otkaznog roka mora da bude uzrok određene štete-u tom slučaju bi zaposleni morao da nadoknadi tu štetu poslodavcu. Poslodavac nema pravo da zbog nepoštovanja otkaznog roka naplati bilo kakvu kaznu od zaposlenog koji je dao otkaz. Takva novčana kazna ne može da bude predviđena ugovorm o radu, opštim aktom poslodavca, a ni nekim posebnim ugovorom. To bi praktično bila paušalna naplata štete, što nije pravno osnovano. Poslodavac mora da dokaže da je šteta zaista nastupila, da dokaže njenu visinu, kao i činjenicu da je prouzrokovana upravo nepoštovanjem otkaznog roka od strane zaposlenog koji je dao otkaz ugovora o radu. Da li je za poslodavca zaista nastupila šteta zbog neispunjavanja radnih zadataka tokom otkaznog roka od strane zaposlenog koji je dao otkaz, koliki je njen iznos i da li sve to poslodavac može da dokaže u eventualnom sudskom postupku-faktičko  je pitanje.

Da bi se izbegao takav spor, najpovoljnije i za zaposlenog i za poslodavca je da zaposleni savesno i redovno obavlja svoje radne zadatke tokom otkaznog roka. Takođe, s obzirom da zaposleni podnosi  izjavu o otkazu ugovora o radu u pisanoj formi nadležnoj službi kod poslodavca, te da od dana podnošenja pisane izjave do dana prestanka radnog odnosa mora da protekne najmanje 15 dana, zaposleni bi trebalo da zahteva da se na pisanoj izjavi evidentira datum prijema, kako ne bi bilo nedoumica o tome kada se završava otkazni rok.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(238) komentari

Tina Stojadinović 31. 07. 2022.

Poštovani,
Trenutno sam zaposlena kao pripravnik u jednoj privatnoj ustanovi. Deo moje plate finansira NSZ. Do isteka ugovora imam još tri meseca, međutim želela bih da ga prekinem ranije. Da li je nophodno da navedem razlog prekida ugovora i da li u ovom slučaju imam obavezu vraćanja sredstava koje mi je NSZ uplaćivala?
Hvala unapred.
Pozdrav

  Milan Predojevic 03. 08. 2022.

  Poštovana Tina
  Potrebno je proveriti kod NSZ (ili u ugovoru potpisanim sa NSZ) da li postoji obaveza naknade uplaćenih sredstava na ime dela plate ili ne, za slučaj da ranije prestanete sa radom. To mora biti regulisano ugovorom koji ste sa njima potpisali.
  POzdrav

Irena Stevanovic 26. 07. 2022.

Postovani radim u jednoj privatnoj firmi zelim da dam otkaz upitanju je ugovor na neodredjeno 6meseci prijavljena sam tek nekih 22dana nisam zadovoljna i zelim da dam otkaz.U ugovoru stoji otkazni rok 30dana ali ja nisam u mogucnosti da cekam toliko.Molim za pomoc znam da mi posloda ac nece izaci u susret da mi smanji otkazni rok.Iskreno mislila sam da se ne pojavim tri dana na poslu i da dobijem automatski otkaz da li on moze da me tuzi ako ja to uradim.Umapred zahvalna na odgovoru.

  Milan Predojevic 27. 07. 2022.

  Poštovana Irena
  Poslodavac može da tuži zaposlenog jedino ako mu je svojim postupcima prouzrokovao štetu. Dakle, morao bi da dokaže da je usled Vašeg ponašanja nastala šteta.
  Pozdrav

Kristijan Savić 07. 07. 2022.

Poštovani,

U ugovoru o radu koji sam potpisao postoji klauzula lojalnosti iz razloga jer su mi bile ponuđene dve početne plate (niža i viša). I dalje se navodi da ako želim raskinuti ugovor plaćam određenu kaznu: u prvoj godini radnog odnosa određenu sumu koja je viša od razlike između te dve plate * 12 meseci. U drugoj godini ta dupla ta suma i u trećoj godini trostruka suma.
Interesuje me koliko je sve to po zakonu, dakle „ugovorom vezan na 3 godine“ i plaćanje kazni ako se taj ugovor raskine.

Unapred zahvalan na odgovoru

  Milan Predojevic 09. 07. 2022.

  Poštovani Kristijane
  Prema delu Presude Vrhovnog kasacionog suda Rev2 2350/2019 od 11.03.2020. godine, „Ugovorna kazna je institut obligacionog prava koji se primenjuje na odnos poverilac – dužnik i takvoj odredbi nema mesta u ugovoru o radu, odnosno njegovom aneksu“. Prema tome, radi se o ništavoj odredbi ugovora. Na osnovu navedene presude, mišljenja sam da poslodavac ne može preko suda prinudno da se naplati na osnovu odredbe o ugovornoj kazni za raskid ugovora o radu.
  Pozdrav

Korisnik 2d89632b54 06. 07. 2022.

Dobar dan, ja sam zaposlena u jednoj firmi i dala bih otkaz ali mi traze otkazni rok koji ne mogu da odradim zbog drugog radnog mesta, da li ovu prvu polovinu meseca koju sam odradila moraju da mi isplate i ako prestanem odmah sa radom ili mogu da me ne isplate, posto mi u ugovoru pise da u slucaju otkaza bez otkaznog roka od minimum 15 dana moram da isplatim ucinjenu stetu poslodavcu? Hvala

  Milan Predojevic 07. 07. 2022.

  Poštovana
  Svaki radni dan koji ste odradili mora da Vam bude plaćen u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, nevezano za to da li ste ispoštovali otkazni rok. Što se tiče eventualne naknade štete, poslodavac bi morao da dokaže o kojoj se konkretno šteti radi, koja je visina štete i da li je ista uzrokovana Vašim nepoštovanjem otkaznog roka, pa da onda eventualno zahteva naknadu iste. Ukoliko nikakva štete i nije nastupila zbog toga što niste ispoštovali otkazni rok, smatram da nema osnova da Vam se naplati bilo šta, jer šteta ni ne postoji.
  Pozdrav

Ljubica Traživuk 29. 06. 2022.

Postovani,
Zaposlena sam u jednoj firmi u Srbiji sa srpskim papirima ali sam trenutno na porodiljskom odsustvu.
Pruzila mi se prilika za odlazak u drugu drzavu, a posto imam i EU papire, mogucnost za rad.Tacnije, tamo bi otisla kao EU drzavljanin.
Zanima me da li je potrebno pre odlaska da dam otkaz u firmi, ili mogu sacekati da mi istekne porodiljsko odsustvo?
Pozdrav!

  Milan Predojevic 29. 06. 2022.

  Poštovana Ljubice
  Ukoliko u insotranstvu zasnivate radni odnos, mišljenja sam da dan pre zasnivanja novog radnog odnosa morate da date otkaz. Ne možete istovremeno biti u dva radna odnosa sa punim radnim vremenom, niti možete dok traje porodiljsko odsustvo da radite.
  Pozdrav

Darko Popovski 28. 06. 2022.

Postovai

Mene moja fabrika salje na 3 meseca rada u Ceskoj

Tamo cu potpisati njihov ugovor o radu

Kava su moja prava ukoliko ja zelim taj ugovor da prekinem i vratim se u Srbiju?

  Milan Predojevic 28. 06. 2022.

  Poštovani Darko
  Zakon o radu navedeno pitanje uređuje na sledeći način: Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (aneks ugovora), između ostalog i radi upućivanja na rad na odgovarajući posao (posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu) kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. ovog zakona. Član 174. kaže sledeće: Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana (uz njegovu saglasnost može i duže od godinu dana).Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca u drugo mesto rada, ako su ispunjeni sledeći uslovi: ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju. Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van navedenih slučajeva samo uz svoj pristanak.
  Shodno navedenom, mišljenja sam da ako date pristanak (jer je on neophodan) i potpišete aneks za drugo mesto rada udaljeno više od 50 km od mesta u kojem ste do sada radili, a budete želeli da raskinete ugovor za Češku i vratite se da radite u Srbiji, postoji osnov za prestanak radnog odnosa. Dakle, Vaš pristanak je neophodan za takav premeštaj. Bez Vašeg pristanka za odlazak u Češku ne možete da dobijete otkaz zbog odbijanja aneksa. Ako pak pristanete na aneks gde se zahteva Vaš pristanak, onda je takav aneks zakonit i ne možete da odustanete naknadno od toga, a bez posledica po Vaš radnopravni status.
  Pozdrav

   Darko Popovski 29. 06. 2022.

   Ja bih trazio raskid ugovora ukoliko mi se pojavi prilika za dobijanje novog posla u Srbija,medjutim koliko znam otkazni rok u Srbiji je 15 dana a u Ceskoj 2 meseca,sto bi za mog novog poslodavca bio preveliki period cekanja,zanima me sledece,koje su posledice ukoliko za vreme mog boravka u Ceskoj dobijem nov posao i samo napustim Cesku i vratim se za Srbiju?

    Milan Predojevic 29. 06. 2022.

    Poštovani Darko
    Nije mi poznato koji je otkazni rok u Češkoj, a u Srbiji jeste 15 dana, s tim da poslodavac može da utvrdi duži rok, ali ne duži od 30 dana. U suštini, prema našim propisima, jedina posledica koja za Vas može da nastupi ako ne ispoštujete okazni rok je ta da Vas poslodavac tuži za naknadu eventualne štete koja bi nastupila usled Vašeg nepoštovanja otkaznog roka. To je prema našim propisima. Kada budete radili u Češkoj primenjivaće se njihovi zakoni i zaista m nije poznato kakva posledica po Vas može da nastupi ako iznenada date otkaz po propisima Češke Republike. Morate se kod novog poslodavca upoznati sa svim elementima radnog odnosa, a to uključuje i zakonske odredbe.
    Pozdrav

Zorica Popovic 23. 06. 2022.

Postovani
Zaposlena sam od 01.03.2021,do sada nisam koristila odmor.Poslodavac sa kojim radim mi odobrava dve nedelje odmora sad,ali po povratku bih trebala 2 nedelje da radim po ceo dan dok je ona na odmoru,jer nas dve radimo samo.Pa bih Vas zamolila da mi odgovorite,kad bih dala otkaz zbog takve situacije,koja su moja prava i koliko dana prava na odmor imama,jer odmor nisam koristila od 01.03.2021 i da li imam ako dam otkaz.

  Milan Predojevic 24. 06. 2022.

  Poštovana Zorice
  Ukoliko dajete otkaz, dajete ga u pisanoj formi poštujući otkazni rok. Zakonom je propisan otkazni tok od 15 dana, a poslodavac može da propiše i duži, ali najviše 30 dana. Godišnji odmor takođe ulazi u otkazni rok. U godini zasnivanja i godini prestanka radnog odnosa zaposleni ima pravo na jednu dvanaestinu punog godišnjeg odmora za mesec dana rada. Bez obzira na to što radni odnos prestaje na osnovu Vašeg otkaza, imate pravo da iskoristite neiskoriščeni godišnji odmor i to: za 2021. godinu Vam pripada deset dvanaestina od punog odmora (pošto ste radili celih deste meseci). U ovoj godini bi Vam pripalo 6 dvanaestina punog odmora (pošto ćete verovatno imati 6 celih meseci rada). Ako Vam poslodavac ne obezbedi korišćenje godišnjeg odmora u celosti, dužan je da Vam plati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor.
  Pozdrav

Petar Loncar 13. 06. 2022.

Zanima me vase misljenje da li da se prebacim da radim u magacin zbog migucnosti napredovanja (u proizvodnji, viljuskarista itd.) ili da ostanem na pumpi kao tocilac, plate su iste?

  Milan Predojevic 13. 06. 2022.

  Poštovani Petre
  Zaista je nezahvalno davati savete ovakve vrste, pogotovo jer mi nisu poznate sve okolnosti. Takođe, ne radi se o pitanju iz radnog prava, već se radi o Vašoj karijeri i njenom razvoju. Siguran sam da ćete Vi lično doneti najbolju odluku jer se ista tiče Vaše profesionalne budućnosti. Ukoliko smatrate da je na određenom radnom mestu više prostora za napredovanje, prelazak na to mesto bi verovatno bila dobra odluka.
  Pozdrav

Vuk Vračević 12. 05. 2022.

Poštovani imam jedno pitanje
Zbog problema sa kicmom bila na vanredni lekarski pregled i promenjeno mi je radno mesto koje i ne ispznjava uslive u koje ja mogu raditi . Sada mi se stanje pogoršalo ne smem dizat ništa tesko , dokt predlaže novi lekarski i da trazim da mu obezbede radno mesto gde nema fizickog tereta ,ja se plašim da ne dibijem otkaz zbog toga jer su mi vec menjali radno mesto . Koja su moja prava da li zbog mojih zdravstvenih problema mogu ostat bez posla?

  Milan Predojevic 12. 05. 2022.

  Poštovana
  Ukoliko na novom lekarskom pregledu bude utvrđeno da je ponovo potrebno promeniti radno mesto i premestiti Vas na poslove koje možete da obavljate spram Vašeg zdravstvenog stanja, poslodavac je dužan da postupi u skladu sa mišljenjem stručnog organa i izvrši novi premeštaj. Bez posla možete da ostenete jedino ukoliko nadležan stručno-medicinski organ utvrdi da niste u stanju da obavljate nijedan posao kod poslodavca, U tom slučaju, poslodavac će Vam otkazati ugovor o radu uz isplatu otpremnine, jer se u tom slučaju prema zakonu tretirate kao tehnološki višak.
  Pozdrav

Malisa Milanovic 11. 05. 2022.

Molim vas…radim i jednoj pekarskoj firmi i planiram krajem maja sporazumni raskid ugovora o radu…interesuje me, mogu li neiskorišćene dane od prošlogodišnjeg i ovogodišnjeg odmora iskoristiti kao „zakonski otkazni rok“. Pošto sam od prošlogodišnjeg odmora iskoristio 8 dana, koliko mi sleduje ukupno dana odmora sa ovogodišnjim odmorom i mogu li ih iskoristiti kao otkazni rok…,,?

  Milan Predojevic 12. 05. 2022.

  Poštovani
  Možete. Ukoliko imate neiskorišćene dane godišnjeg odmora, možete ih koristiti tokom otkaznog roka. Može se desiti i da Vam poslodavac ne odobri korišćenje godišnjeg odmora, jer je u njegovoj nadležnosti da odluči o vremenu korišćenja istog. Ukoliko tako postupi i obaveže Vas da radite tokom otkaznog roka, dužan je da Vam plati naknadu štete zbog neiskorišćenog godišnjeg odmora.
  Pozdrav

Dragana Andric 30. 04. 2022.

Molim vas mi recite na bolovanju sam a poslidavac nece da mi plati bolovanje a zbog njega sam na bolovanju jer bi bila prinudjena da radim posao koji nije moj deo posla i dobila sam artritis i idem na fizikalnu terapiju recite mi sta da radim razmisljam da dam otkaz nema svrhe raditi sa nekim ko nepostuje vas trud

  Dragana Andric 30. 04. 2022.

  Zelela bih vas savet i mnogo bi mi znacio i pomogao inace radim u firmi za odrzavanje zgrada potpisala sam ugovor na neodredjwno pre 8 meseci rekao mi je da nemam nikakva prava bukvalno ucenom nas isplacuje ako radim i bolesna a ne idem na bolovanje platice a ako odem nece morala sam da radim 104 zgrade mesecno mojih imam 50 ostale su koleginicine i tako sam dobila artritis i primala inekcije i isla na fizikalnu terapiju recite mi molim vas sta da radim

   Milan Predojevic 03. 05. 2022.

   Poštovana
   Naravno da imate svoja zakonska prava i da ne može biti tačna suprotna tvrdnja poslodavca. U slučaju kršenja prava zaposlenih možete se obratiti Inspekciji za rad, koja ima ovlašćenja da rešenjem prinudi poslodavca na poštovanje određenih prava, osim prava zaposlenog na isplatu. Prinudnu napatu dugovanog od strane poslodavca možete da ostvarite samo u sudskom postupku.
   Posebno naglašavam da ucenom da radite bolesni poslodavac ugrožava Vaše zdravlje, što je svakako protivzakonito i može se smatrati zlostavljanjem na radu.
   Pozdrav

Bojana Radosavljevic 26. 04. 2022.

Poštovani,
Molim Vas ako je moguće što pre za odgovor. Kod trenutnoog posodavca sam angažovana Ugovorom o radu na neodređeno vreme. Trebala bih da pređem kod novog poslodavca u roku od 15 dana. U Ugovoru o radu kod trenutnog poslodavca otkazni rok mi je 30 dana. Da li mogu sa današnjim datumom da predam zahtev za raskid radnog odnosa sa datumom 15 dana od današnjeg (10.05.2022)?

  Milan Predojevic 26. 04. 2022.

  Poštovana Bojana
  Možete na današnji datum da predate zahtev za raskid radnog odnosa sa datumom 15 dana od današnjeg (10.05.2022), iako je u ugovoru o radu naveden otkazni rok od 30 dana. Radni odnos će prestati sa onim datumom koji ste Vi naveli u izjavi o otkazu, bez obzira što niste ispoštovali otkazni rok iz ugovora o radu. Jedina posledica koja bi po Vas mogla da nastupi usled nepoštovanja otkaznog roka bi bio eventualni postupak naknade štete koji bi kod suda mogao da pokrene poslodavac. No, u praksi ovo obično ostaje samo kao mogućnost jer bi pred poslodavcem bio komplikovan zadatak da pred sudom dokaže da je Vaše nepoštovanje otkaznog roka bilo neposredni uzrok određene štete koja je nastupila po njega, što nije lako dokazati.
  Pozdrav

Ivan Jovic 02. 04. 2022.

Postovani,
ugovor o radu mi istice 11.04.2022.trebam poceti raditi u drugoj firmi,tacnije odneti dokumenta ove nedelje da bih zasnovao radni staz. U pitanju su obe drzavne firme. S obzirom da do isteka ugovora (od ponedeljka 04.04.do 11.04.2022) , imam jos 6 radnih dana) , da li moze momentalni otkaz, kako bi sledeci poslodavac mogao da zasnuje radni odnos sa mnom. Ili koje su preporuke. Srdacan pozdrav !

  Milan Predojevic 04. 04. 2022.

  Poštovani Ivane
  U svakom slučaju morate da raskinete radni donos najkasnije 10.04 kod sadašnjeg poslodavca, da biste već od 11.04 zasnovali radni odnos u drugoj firmi. Ne možete istovremeno biti u radnom odnosu na puno radno vreme kod dva poslodavca. Potrebno je da u pisanoj formi obavestite sadašnjeg psolodavca da Vam radni odnos prestaje dana 10.04. i na osnovu takve Vaše potpisane izjave poslodavac će doneti rešenje o prestanku radnog odnosa na osnovu otkaza ugovora o radu od strane zaposlenog.
  Pozdrav

Korisnik 0662df021d 16. 02. 2022.

Postovani,
imam malo specificnu situaciju i nadam se da mozete da mi odgovorite.
U stalnom sam radnom odnosu i poslovdavac mi nije isplatio zadnje 3 plate.
Koji je najbolji nacin da raskinem ugovor, da li je poslodavac prekrsio ugovor samim tim sto me nije placao?
Drugo pitanje je u vezi klauzule o konkurenciji koja je deo ugovora. Zeleo bi da otvorim svoju firmu i nastavim da radim za(stranog) klijenta, koji ne zeli vise da saradjuje sa trenutnim poslodavcem jer nas nije placao (outsorcing je u pitanju).
Da li samim tim sto mi plate nisu isplacene prestaje da vazi ugovor i klauzula o konkurenciji? Da li postoje prepreke da se povezem direktno sa stranim klijentom? Da li je bolje npr. da me taj klijent placa sa nekog drugog pravnog lica sa kojim poslodavac nema ugovor?
Hvala unapred na odgovoru

  Milan Predojevic 19. 02. 2022.

  Poštovani
  Prvo, zaposleni u svakom trenutku može bez bilo kakvog obrazloženja da otkaže ugovor o radu pisanom izjavom koju predaje poslodavcu. Takođe, moguće je postići sa poslodavcem i sporazum o prestanku radnog odnosa. To su dva osnovna načina prestanka radnig odnosa na osnovu volje zaposlenog.
  Poslodavac krši ugovor o radu i Zakon o radu ako mesecima ne plaća zaradu. Prema zakonu, poslodavac je u obavezi da zaradu isplati najkasnije do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.
  Što se tiče klauzulue u ugovoru o radu o zabrani konkurencije nakon prestanka radnog odnosa, ista se može ugovoriti na najduže dve godine i to samo ako postoje uslovi da zaposleni radom kod poslodavca stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni. Zabrana konkurencije može da važi i nakon restanka radnog odnosa (najduže dve godine)ako se poslodavac ugovorom o radu obaveže da će zaposlenom isplatiti novčanu naknadu u ugovorenoj visini. Dakle, da bi ovakvo produženo trajanje zabrane konkurencije bilo u skladu sa zakonom, poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu predviđenu ugovorom o radu u delu koji se tiče zabrane konkurencije.
  Prema tome, ne može se reći da samim tim sto Vam plate nisu isplaćene prestaje da važi ugovor i klauzula o konkurenciji. Najjednostavnije rečeno, poslodavac Vama duguje isplatu zaaostlih zarada, a Vi njemu dugujete naknadu štete ako prekršite zabranu konkurencije, pod uslovom da Vam prilikom prestanka radnog odnosa isplati ugovorenu naknadu za tu zabranu konkurencije.
  Prilikom utvrđivanja ove naknade poslodavac treba da vodi računa da naknadu definiše tako da pokrije svoj procenjeni poslovni rizik i da stečena znanja i kontakte do kojih je došao bivši zaposleni ne budu preuzeti od strane konkurencije. S druge strane, naknada koju dobija zaposleni po prestanku radnog odnosa na ime zabrane konkurencije treba da služi zaposlenom da nadomesti taj period u kome ne sme da obavlja poslove od kojih bi inače ostvarivao prihode.
  Ugovorom o radu utvrđuje se i teritorijalno važenje zabrane konkurencije, u zavisnosti od vrste posla na koji se zabrana odnosi. Međutim, sa dolaskom novih tehnologija i interneta, teško je precizno utvrditi prostorno ograničenje. U skladu sa navedenim, ako u teritorijalnom određenju zabrane konkurencije nije definisano prostiranje zabrane i na tog stranog klijenta, onda za njega zabrana ne važi.
  Pozdrav

Korisnik bc6c0e3725 07. 02. 2022.

Poštovani,da li se posle otkaznog roka(15 dana po ugovoru)odmor koji mi sleduje za ovu godinu plaća ili se prebacuje u drugu firmu u kojoj sam konkurisao za posao..moram da navedem da je trenutna firma GSP Beograd,a firma u kojoj sam konkurisao je transportna firma iz Mađarske.

  Milan Predojevic 07. 02. 2022.

  Poštovani
  Zakonom o radu nije propisana mogućnost da prenesete neiskorišćene dane godišnjeg odmora kod novog posldoavca, naročito ne kod poslodavca u inostranstvu (tako nešto nikada i nije bilo predviđeno). Stari poslodavac (GSP Beograd) ima dve opcije: da Vam obezbedi korišćenje svih neiskorišćenih dana godišnjeg odmora ili, ako to ne bude slučaj, da plati naknadu štete za neiskorišćene dane godišnjeg odmora.
  Pozdrav

Katarina Mitić 02. 02. 2022.

Kože li se dati otkaz dok ste na bolovanju?

  Milan Predojevic 02. 02. 2022.

  Poštovana
  Možete dati otkaz i ako ste na bolovanju. Naravno, pošto je isplata naknade zarade tokom privremene sprečenosti za rad pravo vezano za radni odnos, prestankom radnog odnosa prestaje i isplata bolovanja.
  Pozdrav

Katarina Mitić 01. 02. 2022.

Dobar dan.Imam dva pitanja.
Da li poslodavac moze da zadrzi moja dokumenta (predavala i originale) nakon zavrsenog radnog odnosa?
Kako treba da glasi pisana forma otkaza?
Hvala.

  Milan Predojevic 01. 02. 2022.

  Poštovana
  Poslodavac pri prestanku radnog odnosa mora da Vam vrati originalna dokumenta koja ste predali prilikom zasnivanja radnog odnosa.
  Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Ovaj rok Zakon o radu naziva otkazni rok. Opštim aktom kod poslodavca ili ugovorom o radu može da se utvrdi duži otkazni rok, ali ne duži od 30 dana. Dakle proverite u ugovoru da li postoji duži otkazni rok. Prema tome, poslodavccu ili ovlašćenom licu kod poslodavca predajete izjavu, koja je data u pisanoj formi, svojeručno potpisanu, koja je jasna, kategorična, nedvosmislena i gde navodite da otlazujete ugovor o radu. U otkazu ugovora o radu zaposleni mora da navede datum kada radni odnos prestaje, s tim da mora da poštuje otkazni rok, koji može da bude u rasponu od 15 do 30 dana.
  Pozdrav

Danijela Štrbac 11. 01. 2022.

Poštovani, da li otkazni rok važi i u slučaju isteka ugovora na određeno vreme? Naime, ugovor mi ističe 25.januara a otkazni rok je mesec dana. Danas sam obavestila poslodavca da neću produžavati ugovor i dobila odgovor da sam u obavezi da radim do 10.februara. Da li je to po zakonu?

  Milan Predojevic 13. 01. 2022.

  Poštovana
  Vaš poslodavca nije u pravu. Kod ugovora o radu na određeno vreme nije neophodno dati otkaz najmanje 15 dana pre isteka ugovora jer je već u samom ugovoru definisan dan prestanka radnog odnosa. Dakle, oko roka trajnaj radnog odnosa je prethosno postignuta saglasnost između zaposlenog i poslodavca i nema nikakve potrebe za otkaznim rokom. Pošto Vam po ugovoru o radu koji ste potpisali sa poslodavcem radni odnos ističe 25. januara, poslodavac nema nikakvog osnova da Vas zadržava na radu nakon tog datuma. Otkazni rok kod ugovora na određeno vreme bi morao biti primenjen jedino ako biste Vi oželeli da Vam radni odnos istekne pre 25.januara. Tada biste o otkazu morali obavestiti poslodavca bar 154 dana pre tog datuma kada biste hteli da vam radni odnos prestane.
  Pozdrav

Miljana Djukic 01. 11. 2021.

Postovani, da li poslodavac moze novcano da kazni radnika zbog kasnjenja na posao? I zanima me sta uraditi kada poslodavac nece da ispostuje otkazni rok od 15 dana? Dakle ne zeli da isplati 15 radnih dana. Unapred zahvalna na odgovoru

  Milan Predojevic 03. 11. 2021.

  Poštovana Miljana
  Zakonom o radu propisano je da poslodavac može zaposlenom za povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline, ako smatra da postoje olakšavajuće okolnosti ili da povreda radne obaveze, odnosno nepoštovanje radne discipline, nije takve prirode da zaposlenom treba da prestane radni odnos, umesto otkaza ugovora o radu, izrekne jednu od sledećih mera:
  1) privremeno udaljenje sa rada bez naknade zarade, u trajanju od jednog do 15 radnih dana;
  2) novčanu kaznu u visini do 20% osnovne zarade zaposlenog za mesec u kome je novčana kazna izrečena, u trajanju do tri meseca, koja se izvršava obustavom od zarade, na osnovu rešenja poslodavca o izrečenoj meri;
  3) opomenu sa najavom otkaza u kojoj se navodi da će poslodavac zaposlenom otkazati ugovor o radu bez ponovnog upozorenja iz člana 180. ovog zakona, ako u narednom roku od šest meseci učini istu povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline.
  Shodno navedenom, moguća je novčana kazna za povredu radne obaveze ili nepoštovanje radne discipline u vidu obustave sa plate, ali maksimalno do 20% osnovne zarade i najduže do tri meseca.
  Što se tiče otkaznog roka, poslodavac ima obavezu poštovanja istog samo kod jednog razloga za otkaz:kada zaposleni ne ostvaruje potrebne rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje posla na kojem je raspoređen. U tom slučaju zaposleni ima pravo na otkazni rok koji se utvrđuje opštim aktom ili ugovorom o radu, u zavisnosti od staža osiguranja, a koji ne može biti kraći od osam niti duži od 30 dana. Takođe, ako je reč o otkaznom roku koji Vi poštujete kao zaposleni, odnosno ako Vam radni odnos prestaje na osnovu Vaše izjave o otkazu i u toj izjavi ste naveli da ćete poštovati otkazni tok, onda poslodavac ne može da Vam odredi raniji datum za prestanak radnog odnosa. Svakako, rad tokom otkaznog roka je poslodavac dužan da isplati. Dakle, ako ste ispoštovali otkazni rok i radili 15 dana, poslodavac taj rad mora da plati.
  Pozdrav

Olivera Šumenkovic 20. 10. 2021.

Poštovani,

Dala sam otkaz u trenutnoj firmi, a otkazni rok je 15 dana. Imam 12 dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Zbog potrebe rada, poslodavac se nije složio da iskoristim godišnji odmor, već moram da radim do isteka otkaznog roka. Upućena sam da bi to trebalo dodatno da mi se isplati. Da li bi poslodavac, u tom slučaju, trebalo meni da obezbedi neku vrstu ugovora o delu, kako bih bila sigurna da ce mi tih 12 dana biti isplaćeno?

  Milan Predojevic 21. 10. 2021.

  Poštovana Olivera
  Poslodavac ima pravo da odbije da Vam odobri godišnji odmor tokom trajanja otkaznog roka jer po zakonu on odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora. Ako potrebe organizacije posla nalažu da radite tokom otkaznog roka, poslodavac nije obavezan da donese rešenje o godišnjem odmoru i ima zakonsko pravo da od Vas traži da radite do isteka trajanja radnog odnosa. Međutim, u tom slučaju dužan je da Vam isplati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor koja ima karakter naknade štete. Naime, Zakonom o radu propisano je da je u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. Naknada ima karakter naknade štete. Prema tome, nema nikakve potrebe, a ni zakonskog osnova da se za 12 dana neiskorišćenog godišnjeg odmora piše ugovor o delu, već se donosi rešenje o nakandi štete za neiskorišćeni godišnji odmor.
  Pozdrav

   Olivera Šumenkovic 21. 10. 2021.

   Poštovani, hvala puno na odgovoru!

Jelena Ijačić 24. 09. 2021.

Poštovani, da li je moguće dati delimičan otkaz ugovora o radu? Naime, radim u školi i budući da sam ove godine bila tehnološki višak za 11% norme, preuzela me je druga škola za taj procenat. Međutim u toiij novoj školi mi nude još 11% što meni odgovara i pruža mogućnost proširenja u narednoj godini. Sa druge strane u mojoj matičnoj školi norma će mi se drastično smanjiti sledeće godine. Međutim direktor mi ne daje saglasnost za sporazumni prelazak za tih 11%. Ja sam podnela zahtev za umanjenje norme sa navedenim obrazloženjem u matičnoj školi i zahtev za proširenje norme u novoj školi. U novoj školi su mi uradili aneks ugovora za novi procenat, ali u staroj odbijaju da me odjave. Napominjem da moja stara škola ima na raspolaganju slobodna stručna lica koja bi popunila tih 11% koje želim da ostavim. Koje su moje mogućnosti u svemu ovome? Unapred hvala

  Milan Predojevic 27. 09. 2021.

  Poštovana Jelena
  Ukoliko ste sigurni u to da će Vas nova škola angažovati, Vi uvek možete da date otkaz u prethodnoj školi. Dakle poslodavac nema mehanizam da Vas natera da ostanete da radite. Ukoliko želite da otkažete ugovor o radu u staroj školi, treba da napišete izjavu o otkazu i oredate je direktoru te škole.
  Pozdrav

   Jelena Ijačić 27. 09. 2021.

   Hvala najlepše na brzom odgovoru, ali mislim da me niste razumeli najpreciznije. Pitanje je da li ja mogu otkazati ugovor u radu samo u određenom procentu (konkretno ovde za 11%), dakle tako da za ostali procenat (78%) ostanem u matičnoj školi (u kojoj sada imam 89%), a da u drugoj školi proširim normu za 11% (i da tamo imam ukupno 22%)? Dakle, da li je moguće delimično (u određenom procentu) otkazivanje ugovora o radu od strane zaposlenog?

    Milan Predojevic 27. 09. 2021.

    Poštovana
    Zakon o radu ne predviđa mogućnost delimičnog otkaza ugovora o radu. Možete se sporazumeti sa školom da Vam se umanji broj časova, ali ne možete dati delimični ozkaz. Mišljenja sam da bi tako nešto bilo moguće jedino kada biste imali dva odvojena ugovora o radu, pa da jedan otkažete, a drugi ne. Odnosno, nije mi poznata praksa po kojoj škola postupa u navedenim slučajevima, ali ako bi postojali posebni ugovori za svaki predmet, mogli biste otkazati jedan, a drugi ostaviti na snazi. Ako je pak sve regulisano jednim ugovorom u kojem je navedeno da radite ukupno 89% radnog vremena, mišljenja sam da takav ugovor ne možete otkazati na taj način da Vam ostane 78% angažovanja. To možete jedino učiniti sporazumno, odnosno aneksom, jer da bi se izmenili uslovi rada potrebna je saglasnost poslodavca i zaposlenog. Ponavljam, ovakva praksa je ipak specifična i nije mi toliko poznata, odnosno navedeno je samo moj stav na osnovu dosadašnjeg iskustva u drugim oblastima radnog prava.
    Pozdrav

Nikola Nikolic 01. 09. 2021.

Поштовани;
Добио сам посао у једној компанији,одрадио систематски преглед,прошао и сад чекам да ме позову да кренем да радим…али у мојој садашњој фирми намерно задржавају људе од 15 до 30 дана отказног рока…
Да ли би тај нови послодавац требао да испоштује тај отказни рок док не истекне,и да онда пређемо тамо да радимо?

  Milan Predojevic 02. 09. 2021.

  Poštovani Nikola
  Poštovanje otkaznog roka je Vaša obaveza, a ne novog poslodavca. Ukoliko raskinete radni odnos kod trenutnog poslodavca, pa pređete kod novog, pri tom ne poštujući otkazni rok, novi poslodavac ne bi imao nikakve posledice ako Vas odmah primi u tradni odnos. Prethodni poslodavac bi mogao eventualno Vas da tuži za naknadu štete, ako je pretrpi zbog toga što niste poštovali otkazni rok. Dakle morao bi u sudskom postupku da dokaže de je Vaše nepoštoanje otkaznog roka prouzrokovalo neku štetu za njega. Takođe bi morao da dokaže visinu te štete.
  Pozdrav