Kako proveriti penzijski staž i šta preduzeti ako se ne uplaćuje

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

avg 31

Penzijski staž predstavlja jedan od dva uslova za ostvarivanje prava na penziju. Da bi se ostvarilo pravo na penziju potrebno je imati određeni broj godina života i propisan penzijski staž. Penzijski staž stiče se vremenom provedenim u radu i uplatom doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje. Takođe, što je više penzijskog staža i penzija je veća, te je važno da se plate doprinosi. Kako proveriti njihovu uplatu i šta možete preduzeti ako se isti ne plaćaju, tema je ovog teksta.

Provera penzijskog staža

Postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog osiguranja pokreće se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO), koji po službenoj dužnosti vodi evidenciju o ostvarenom penzijskom stažu. S obzirom na navedeno, penzioni staž se možete proveriti u filijali RFPiO odlaskom na šalter ili putem sajta RFPiO.

Svi građani koji imaju obavezno socijalno osiguranje i važeću ličnu kartu mogu elektronski da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose za penzijsko osiguranje i u kom iznosu. Da bi se obezbedila zaštita ličnih podataka korisnika ove usluge, predviđene su i šifre, odnosno PIN kodovi koji se uzimaju na šalteru Fonda jednom na osnovu lične karte, a koriste se trajno. U slučaju da ih izgube, građani će dobiti novu šifru. Nakon što se dobije se PIN broj, provera staža može se vršiti na sajtu RFPiO. Da biste pristupili svojim podacima iz matične evidencije RFPiO popunite podatke na stranici sajta (JMBG, PIN broj i verifikacioni kod) . Usluga je besplatna i možete se realizovati bez ograničenja. Osim ovih podataka , može se proveriti da li su odrađene prijava i odjava na socijalno osiguranje , kao i da li su svi podaci tačni i ažurni.

Ispravljanje grešaka u upisanom stažu

Ukoliko lice uvidom u službenu evidenciju RFPiO utvrdi da postoje greške u podacima koje se odnose na penzijski staž, kod filijale RFPiO na čijem području ima prebivalište može podneti zahtev za pokretanje upravnog postupka, kako bi se uneli ispravni podaci. Uz zahtev prilažu se svi mogući dokazi kojima raspolažete:dokumenti, isprave, uverenja, ugovori i slična akta podobna da dokažu vaše tvrdnje. Primera radi unet je pogrešan datum prijave-prilaže se ugovor o radu iz kojeg se nedvosmisleno može utvrditi tačan datum početka osiguranja. Slično je i sa datumom odjave-prilaže se rešenje o otkazu kao dokaz. Ili, iako službena evidencija RFPiO kaže da doprinosi nisu plaćeni, relevantni su podaci Poreske uprave, organa nadležnog za obračun i naplatu doprinosa. U tom smislu, uverenje iz Poreske uprave nepobitan je dokaz da su doprinosi ipak plaćeni. Postupak se pokreće čak i ako nemate dokaze u vidu dokumenata, ali možete na drugi način dokazati svoje tvrdnje.

Povodom zahteva filijala RFPiO donosi rešenje na osnovu koga se upisuju ispravni podaci u matičnu evidenciju.

Šta ako proverom utvrdite da nema podataka da je staž plaćen

U slučaju da ste proverom podataka u bazi RFPiO utvrdili da nije evidentirano da je poslodavac platio dospele doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, potrebno je preduzeti sledeće korake.

-Kontaktirati poslodavca i proveriti da li se radi o grešci. Moguće je npr da poslodavac za određenu godinu nije podneo M-4 obrazac, iako je platio doprinose. Poslodavci su zaključno sa 31.12.2018. godine imali obavezu da za svaku godinu, do kraja aprila naredne godine, podnesu M-4 obrazac, koji je sadržavao podatke o plaćenom doprinosima. Ukoliko to nije bio slučaj, RFPiO nije imao unet podatak da je staž plaćen, iako je zapravo sve bilo izmireno. Od 01.01.2019. godine RFPiO po sužbenoj dužnosti preuzima ove podatke od drugih državnih organa i poslodavac više nema obavezu predaje M-4 obrasca. Ukoliko poslodavac više ne postoji, platio je doprinose, a nije predao M-4 obrazac, kod filijale RFPiO se može pokrenuti upravni postupak u kojem se može dokazati da je sve plaćeno (npr dostavom podataka/uverenja iz Poreske uprave).

-Ako nije reč o grešci, potrebno je pozvati  poslodavca da ispuni zakonsku obavezu, jer ne može da je izbegne protekom vremena (ovo potraživanje ne može da zastari).

-Ukoliko i pored upozorenja poslodavac ne plati doprinose, potrebno je podneti prijavu Poreskoj upravi, radi postupka prinudne naplate doprinosa, te se obratiti se i Inspekciji za rad. Inspekcija nema ovlašćenja da naloži isplatu zarada i doprinosa, ali ima ovlašćenje da pokrene prekršajni postupak protiv poslodavca koji ne plaća doprinose. Poslodavac po odluci prekršajnog suda plaća kaznu za počinjeni prekršaj, što je dodatni finansijski teret pored nedvosmislene obaveze plaćanja doprinosa. Za prinudnu naplatu zarada i doprinosa pak, neophodan je sudski postupak.

Sudski postupci radi naplate neplaćenih doprinosa

Neuplaćeni doprinosi kao predmet samostalnog tužbenog zahteva predstavljaju sporno pitanje u sudskoj praksi, usled različitih stavova Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda.

Vrhovni kasacioni sud zauzima stav da kada se tužbeni zahtev odnosi na isplatu zarade, naknade zarade i drugih primanja iz radnog odnosa, može se u okviru takve tužbe kod osnovnog suda zahtevati uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Međutim, dalje ovaj sud kaže da pošto su sredstva doprinosa javni prihod, zakonski postupak utvrđivanja i naplate doprinosa je poreski (upravni), a ne parnični. Shodno tome i zaključak (po nama problematičan): odlučivanje o samostalnom tužbenom zahtevu koji se odnosi na obavezivanje poslodavca na uplatu doprinosa iz obaveznog socijalnog osiguranja ne spada u nadležnost suda.

Ustavni sud, s druge strane konstatuje da su prema Zakonu o radu, doprinosi sastavni deo zarade (plate). Pošto je doprinose poslodavac u obavezi da obračuna i uplati zajedno sa zaradom, Ustavni sud ne prihvata tezu da se u pogledu doprinosa koje poslodavac nije uplatio, zaposleni jedino može obratiti organu uprave. Mišljenje je Ustavnog suda ( po nama ispravno) da je osnovni sud nadležan da postupa i u slučajevima kada je predmet tužbenog zahteva isključivo obavezivanje poslodavca na uplatu neuplaćenih doprinosa. Ustavni sud se poziva na načelo „ko može više, može i manje“, odnosno- nadležnost da postupa po tužbama za isplatu zarada, obavezuje sud da postupa i po tužbama samo za uplatu doprinosa.

Imajući u vidu da je ovlašćenje Ustavnog suda da reši sukob nadležnosti između sudske vlasti s jedne strane i organa uprave sa druge strane, realno je i potpuno opravdano očekivati da prevlada stav ove visoke sudske instance. Tako bi svako lice kojem poslodavac nije uz zaradu uplatio pripadajuće doprinose, moglo samostalnom tužbom sudu da ostvari svoje pravo i obaveže poslodavca presudom da ispuni zakonsku obavezu uplate doprinosa za socijalno osiguranje.

Uplata staža u nedostatku uslova za penziju

Mnogi zaposleni tek kada navrše godine života za i podnesu zahtev za odlazak u penziju kod RFPiO, shvate da imaju problem sa stažom, odnosno da im za odlazak u penziju nedostaje staž osiguranja. Godinama su radili i bili u uverenju da stiču penzioni staž, ali se može dogoditi da poslodavac nije redovno uplaćivao penzijski doprinos. U tom slučaju se penzija ne može ostvariti, ili se ne može ostvariti pun iznos penzije koji bi po zakonu pripao, da je sav penzijski staž uplaćen.

Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od 3 godine od dana nastanka obaveze, sem potraživanja uplate doprinosa za socijalno osiguranje. Dakle pravila zastare ne primenjuju se na doprinose za obavezno socijalno osiguranje. Nažalost, ako poslodavac koji nije platio doprinose više ne postoji, a ne postoji pravni sledbenik propalog preduzeća, odnosno firma koja je preuzela sva prava i obaveze bivšeg poslodavca, ne možete da preduzmete ništa jer ne postoji dužnik koga biste primorali da plati obavezu. Ipak, postoji izuzetak. Radnici sa “rupama u stažu”, mogu sami da uplate nedostajuće doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za period kada su bili u radnom odnosu, a poslodavac doprinose nije platio. To je moguće uraditi samo kada penzijski staž koji se popunjava uplatom predstavlja uslov bez koga ne bi bilo penzije.

Dakle jedino u slučaju da bez uplate “rupa u stažu” ne ispunjavate uslov za penziju, dopuštena je uplata doprinosa od strane podnosioca zahteva za penziju. Nije moguće uplatiti staž za koji poslodavac nije platio doprinose, ako i bez tih godina penzijskog staža ispunjavate uslov za penziju. Za nedostajući period u smislu ispunjavanja uslova za penziju kada osiguranik sam plaća doprinose koje nije uplatio poslodavac, uvek se računa najniža penzijska osnovica.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(6) komentari

Korisnik 3d5766fc6c 11. 10. 2023.

Poštovani Milane,

tema je stalno aktuelna pa se javljam skoro godinu nakon vašeg posta.
Elem, upravo imam kombinaciju onog što ste opisivali u vašem tekstu.
Problem 1: Firma je uplaćivala 4 meseca doprinose, a zatim je prestala. Pred kraj godine je blokirana i ugašena. M4 nije predat (tad se još radilo kao što ste rekli). Bio u PIO – oni su mi rekli donesite uverenje iz Poreske uprave. Bio u Poreskoj upravi (kao fizičko lice u jedinicu na opštini gde živim, prema savetima knjigovođe) – rekli su mi da oni nemaju ništa sa tim. Da li sam postavio pogrešna pitanja ili sam naišao na osobu kojoj nije bio dan ili ne zna…? Da li mi možete dati detaljnije savete kako postupiti u ovom slučaju.
Problem 2: 3 godine mi je druga firma uplaćivala doprinose prema Zakonu o porezu na dohodak građana, član 21ž, kao subvencionisane (od 2020 do 2022). I to nije evidentirano kao staž.
Opet pravna služba PIO fonda: donesite nam uverenje iz Poreske.
Bejah u poreskoj gde sam tražio uverenje koje ste takođe pominjali u tekstu, odgovor: to nije naš problem – već to rešite sa poslodavcem. To što su vas poslali iz PIO i mi možemo da kažemo, idite u PIO…
Nikakav drugi savet od njih.
Tako da za sada nemam regulisano 3 godine i 4 meseca. Imate li kakav dobar savet?

  Milan Predojevic 13. 10. 2023.

  Poštovani
  Kontrolu obračunavanja i plaćanja doprinosa vrši Poreska uprava u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glasnik RS“, br. 80/2002, … 96/2021). U toku kontrole javnih prihoda, Poreska uprava rešenjem nalaže poslodavcu da izvrši obavezu plaćanja doprinosa zaposlenom kome nisu uplaćeni doprinosi zakonom utvrđeni, odnosno uplaćeni u manjem iznosu. Državni organi su obavezni da izdaju uverenje o stvarima o kojima vode službenu evidenciju. Imajuć u vidu navedeno, mišljenja sam da POreska uprava ne može da se oglasi nenadležnom po zahtevu za izdavanje uverenja o tome da li su za neko lice plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje.
  Pozdrav

Korisnik dd64f0fe0f 19. 11. 2022.

Poštovani, nije mi jasno dobila sam da su ažurirani iz matične evidencije. Da li imam pravo da radim ne prekidno 40 god staza ili 45 godina staza uplacen je doprinosa a prijavljen je m-8 a sta to znacj benefecirani staž uvecanje sa šifrom 40/21?

  Milan Predojevic 21. 11. 2022.

  Poštovana
  Konkretne podatke za Vaš radni staž možete da dobijete jedino od službenika RFPiO. Oni su dužni da pojasne uverenje koje su izdali, ukoliko Vam nešto nije jasno.
  Pozdrav

   Korisnik dd64f0fe0f 22. 12. 2022.

   Poštovani Milane hvala na odgovoru. Bila sam i proverila sam i objasnili su mi da imam moj dosije beneficiran radni staž jer je pisalo utvrđivanje telesno ostoscenje i to su moji roditelji prijavili od 2001.godine nisam imala pojma. Zanima me imam master sam završila 2014 godine radim u doradu ali nisu premestili na drugo mesto ..Da li postoji po zakonu da prodzim benefecirani staž i da li dalje da radim nego piše snižavanje starosti do 55 godina života do penzije? Šta ćemo? Hvala Vam

    Milan Predojevic 25. 12. 2022.

    Poštovana

    Nisam siguran da sam do kraja razumeo Vaša pitanja, alipokušaću da odgovorim.
    Ukoliko tokom trajanja radnog odnosa steknete viši nivo obrazovanja, poslodavac nije u obavezi da Vas premesti na drugo radno mesto za koje se zahteva viši stepen stručne spreme. On to može da učini, ali zakonski nije obavezan. Prema tome, činjenica da ste stekli diplomu mastera ne znači a morate biti premešteni na radno mesto za koje se zahteva master taj nivo obrazovanja.
    Beneficirani radni staž stiče se isključivo radom na onim psolovima za koje je zakon odredo da omogućavaju beneficije.
    Pozdrav