Porodiljsko odsustvo po novom zakonu

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

oct 01

Pojam porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Na početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom naziva porodiljsko.

Treba podvući da sam Zakon (Zakon o radu određuje dužinu trajanja ovog odsustva i ko ima pravo da ga koristi) ovo odsustvo deli na dva dela. Prvi deo se naziva porodiljsko odsustvo jer je vezan za sam porođaj i oporavak od istog. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle, drugi deo odsustva vezan je za negu deteta (počinje od momenta kada se navrše tri meseca od porođaja), i s obzirom na ovu činjenicu, može da ga koristi i otac deteta umesto majke.

Otac deteta može da koristi i pravo na porodiljsko odsustvo, i to u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno novorođeno dete traje ukupno dve godine.

Dok je pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, pravo koje ostvaruju zaposleni kod fizičkih i pravnih lica, ostale kategorije radno angažovanih ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Roditelj, odnosno usvojilac, hranitelj ili staratelj deteta mlađeg od 5 godina, kome je neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti u razvoju, ima pravo da po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta koristi i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

Nosioci prava na naknadu zarade

Pre svega, polazimo od toga koja lica po novom zakonu imaju pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odustva sa rada radi nege deteta. Pre stupanja na snagu novog zakona pravo na naknadu zarade su imale samo zaposlene porodilje i porodilje koje su obavljale samostalnu delatnost (preduzetnice). Sada je ovaj krug lica proširen, novi zakonom su predviđene dve kategorije.

Prva kategorija ostvaruje pravo na naknadu zarade/plate i odnosi se na zaposlene kod poslodavca. Drugu kategoriju čini pravo na ostale naknade koje ostvaruje majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:

– a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti,- po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti,- kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,- po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora, kao i ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.

Bitna razlika između zaposlenih kod pravnih i fizičkih lica s jedne strane, i svih ostalih nosilaca prava na naknadu zarade druge strane, sastoji se u tome što porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta kod zaposlenih majki traje 2 godine za treće i svako naredno novorođeno dete, dok za sve majke koje ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (koje su u prethodnom periodu bile preduzetnice, angažovane po ugovoru o delu i ostale) odsustvo sa rada traje 365 dana kako za prvo i drugo, tako i za svako naredno dete.

U pogledu nosioca prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, napravljen je pozitivan pomak u smislu značajnog proširivanja kruga lica koja ostvaruju pravo na naknadu, jer to više nisu samo zaposlene i preduzetnice, već praktično sve majke koje su pre rođenja deteta ostvarivale prihode. Na žalost, u praksi žene često dugi niz godina obavljaju poslove za poslodavce na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu i slično, iako bi po bitnim karakteristikama tog radnog angažovanja trebalo da se radi o radnom odnosu. Sada se za majke radno angažovane van radnog odnosa, svi ti prihodi uzimaju u obzir i ostvaruje se pravo koje je do sada bilo rezervisano samo za majke u radnom odnosu i preduzetnice. Ovde je naročito značajna činjenica da, po novom zakonu, i žene koje se bave poljoprivredom mogu da ostvare naknadu po osnovu rođenja i nege deteta. S druge strane, za preduzetnice koje imaju troje i više dece učinjen je korak unazad, jer je dužina trajanja odsustva umesto dosadašnje dve godine svedena na 365 dana.

Istovremeno korišćenje prava od strane oba roditelja

Prema novom zakonu oba roditelja mogu istovremeno da koriste određena prava iz ovog zakona za decu različitog reda rođenja, što prema odredbama starog zakona nije bilo moguće. Ovo konkretno znači da ukoliko se desi da majka ispuni uslove za započinjanje korišćenja porodiljskog odustva sa novim detetom, a još uvek nije do kraja iskoristila pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege prethodnog deteta (najdalje do pete godine života deteta), otac deteta može da preuzme pravo na korišćenje posebne nege deteta (pravo vezano za prethodno dete), dok majka istovremeno može da ode na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta sa sledećim detetom. Ovde je načinjen napredak u jer se po prethodnom zakonu majci sa otpočinjanjem porodiljskog odsustva sa sledećim detetom automatski prekidalo ranije odsustvo.

Utvrđivanje visine naknade zarade

Najveće promene su nastupile u pogledu utvrđivanja visine naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Prema starom zakonu naknada zarade za zaposlena lica utvrđivala se u visini prosečne osnovne zarade zaposlenog, uvećane za minuli rad, za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje porodiljskog odsustva, a za preduzetnice u visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u istom periodu, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Za lica koja su bila u radnom odnosu manje od 12 meseci, odnosno koja su samostalno obavljala delatnost manje od 12 meseci, za mesece koji nedostaju uzimalo ce 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike. Ovako utvrđen pun iznos naknade zarade  pripadao je zaposlenim licima i preduzetnicama pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, više od šest meseci neprekidno. Ukoliko su porodilje radile tri do šest meseci neprekidno pre početka porodiljskog odsustva, pripadalo im je 60%, a za manje od tri meseca 30% od proseka unazad 12 meseci pre porodiljskog odsustva. Za lica koja su neposredno pre ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo bila u radnom odnosu više od šest meseci neprekidno, mesečni iznos naknade zarade nije mogao biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

Novi zakon uvodi radikalne promene. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica  utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Dakle, umesto osnovne zarade uvećane za minuli rad uzimaju se u obzir sva primanja koja imaju karakter zarade kao što su topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci, što je pozitivna promena.

Umesto 12 meseci pre otpočinjanja porodiljskog odsustva, sada se kao period za utvrđivanje osnovice naknade zarade uzima period od 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće. Ovo zakonsko rešenje praktično znači da isplata naknade plate tokom trudničkog bolovanja ne ulazi u osnovicu, samo prihodi ostvareni u 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Konkretno, ukoliko zaposlena započne sa bolovanjem zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće npr. u četvrtom mesecu trudnoće, za utvrđivanje osnovice uzimaju se prihodi ostvareni pre tog meseca, a naknada zarade koju će uplaćivati poslodavac, odnosno Fond za zdravstvo, od četvrtog meseca pa do kraja trudnoće, neće ulaziti u osnovicu. Ova promena je pozitivna za porodilju koja je imala primanja svih 18 meseci koje prethode mesecu u kome je prestala da radi,  jer je u tom periodu mogla da ostvari topli obrok, stimulaciju, bonuse, što su primanja koja ne može da ostvari tokom trudničkog bolovanja.

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja, kao što je navedeno, bruto obračunsku vrednost (računaju se i minuli rad, topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci). Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva (dakle ne i za vreme odsutva sa rada radi nege deteta), ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva, ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Prema navedenom, umesto da se za mesece u kojima nema zarade uzima 50% prosečne mesečne zarade, sada se za te mesece uzima podatak od 0 dinara. Ovo konkretno znači da iako trudnica pre prestanka rada zbog trudnoće nije u svih 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada ostvarila primanja, zbir svih primanja se u svakom slučaju deli sa 18 i tako se dobija mesečni iznos naknade (npr imala je devet plata, one se saberu i podele sa 18 i tako se dobije mesečni iznos naknade). Ova promena je izrazito negativna za trudnicu koja je zasnovala radni odnos neposredno pre ili nakon saznanja za trudnoću, jer se zbir svih primanja deli na 18, iako nema 18 zarada, odnosno plata, a trudničko bolovanje, kao što smo naveli, ne ulazi u osnovicu. Takođe, maksimalna mesečna osnovica više nije pet, već tri prosečne zarade. Pun iznos zarade je do sada bio garantovan tokom čitavog trajanja porodiljskog odustva i odsutva sa rada radi nege deteta svima koji su pre započinjanja porodiljskog odsustva imali 6 meseci radnog odnosa, odnosno samostalne delatnosti (dakle računalo se i trudničko bolovanje), dok je sada minimalna zarada zagarantovana samo tokom porodiljskog odsustva (koje traje dok dete ne navrši tri meseca života) licima za koja je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade u periodu pre prestanka rada zbog trudničkog bolovanja, ili porodiljskog, ako nije bilo trudničkog bolovanja (npr porodilja je imala devet plata, one se saberu i podele sa 18-tako se dobije mesečni iznos naknade, s tim što do navršetka tri meseca od dana porođaja ima garantovanu minimalnu zaradu, dok za negu deteta iznos može biti manji od minimalne zarade).

Ovde je jasna namera zakonodavca da eliminiše pojavu radnih odnosa koji se zasnivaju isključivo i jedino u svrhu obezbeđivanja isplate porodiljskog odsustva. Kako je do sada i trudničko bolovanje ulazilo u osnovicu, i bilo je potrebno 6 meseci uplate doprinosa, računajući i trudničko bolovanje, da se obezbedi minimalna zarada, mogući su bili primeri u praksi u kojima trudnica nije provela nijedan dan na radu, a imala je minimalnu zaradu (npr zasnuje radni odnos prvog aprila, istog dana otvori trudničko bolovanje koje traje  6 ili više meseci, sve do otvaranja porodiljskog, i time obezbedi bar minimalnu zaradu). Sada se praktično zahteva da postoji 18 meseci rada za koje su plaćeni doprinosi. Ukoliko je taj broj meseci manji, manja će biti i naknada. Ovo će, s jedne strane sprečiti pojavu „fiktivnih” radnih odnosa, ali će nažalost pogoditi i trudnice koje su provele u radnom angažovanju manji broj meseci od predviđenih 18.

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, zaposlenog koji je zasnovao radni odnos nakon rođenja deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva po zasnivanju radnog odnosa.

Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade, odnosno plate

Po prethodnom zakonu obračun i isplatu naknade zarade vršio je poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada ostalim zaposlenima. Poslodavac podnosi zahtev za refundaciju sredstava, zajedno sa dokazima da je isplatio naknadu zarade zaposlenoj porodilji.

Po sadašnjem zakonu, utvrđivanje mesečne osnovice naknade zarade odnosno naknade plate, vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava. Ovo značajno olakšava postupak i porodiljama i poslodavcima, jer više nije neophodno da se prikuplja obimna dokumentacija kojom se dokazivala visina zarade u prethodnom periodu koji je ulazio u osnovicu. Na osnovu obračunatog mesečnog iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate, obračunava se iznos naknade zarade, odnosno naknade plate koji je umanjen za pripadajuće poreze i doprinose, odnosno neto iznos. Prilikom isplate neto iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate, ne vrši se umanjuje se po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade, odnosno naknade plate, dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose podnosi ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, a centralizovana isplata mesečne naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši se kad poreska uprava prihvati poresku prijavu.

Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije, vrši isplatu mesečnih iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate, bez poreza i doprinosa na tekući račun korisnika, a iznos pripadajućih poreza i doprinosa na račun objedinjene naplate.

Značajna novina je i to što porodilje koje samostalno obavljaju delatnost imaju pravo samo  na neto naknadu, bez poreza i doprinosa, kao i sve porodilje koje se svrstavaju u grupu koja prima ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Zaključna razmatranja

Imajući u vidu sve navedeno, može se reći da novi zakon donosi i pozitivne i negativne promene. Osnovna mu je namera da se zaposlenim porodiljama koje su bile u radnom odnosu u celokupnom periodu koji ulazi u osnovicu, obezbedi pun iznos naknade, odnosno 100% od svih primanja koja imaju karakter zarade (minuli rad,  topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci), što je korak u dobrom pravcu, a da se porodiljama koje nemaju 18 meseci zarade, odnosno plate naknada tokom odsustva sa rada srazmerno umanji. Ovo jeste učinjeno pre svega da se spreči pojava zasnivanja radnih odnosa do kojih dolazi samo zbog isplate porodiljskog, ali u praksi to znači da  porodilje koje su zaista bile radno angažovane u nekom periodu koji je kraći od 18 mesec bivaju uskraćene za svoju realnu zaradu, čak im ni minimalna primanja nisu zagarontavana tokom odsustva sa rada radi nege deteta, što teško može da se nazove dobrim rešenjem.

Isto tako, dobro je da je postupak ostvarivanja prava maksimalno uprošćen jer je dokumentacija koju je potrebno dostaviti opštinskoj/gradskoj upravi zaista  svedena samo na neophodnu. Korak u pravom smeru je i činjenica da naknadu zarade više ne čini samo osnovna zarada zaposlenog i minuli rad, već i sva druga primanja koja imaju karakter zarade, ali s druge strane  imamo korak unazad priznavanjem samo neto naknade za porodilje koje primaju ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (preduzetnice, angažovani po ugovoru…).

Vreme će pokazati koliko su dobra rešenja za koja se zakonodavac opredelio i ostaje nam da verujemo da će se zakon menjati u delu u kojem u praksi proizvodi određena rešenja koja nisu najsrećnija i najpravednija.

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

 

STARI ZAKON

NOVI ZAKON

Obračun osnovice vrši se na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 12 meseci koji prethode porodiljskom odsustvu. Obračun osnovice vrši se na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.
U prosek plate ulazi samo osnovna zarada, ugovorena ugovorom o radu, uvećana minulim radom bez bilo kakvih dodataka. U prosek plate ulazi osnovica na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate (minuli rad, topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci).
Mesečna osnovica naknade zarade dobija se deljenjem zbira osnovica sa 12. Ukoliko ne postoji 12 evidentiranih osnovica, za mesece koji nedostaju uzima se 50% od prosečne zarade u RS objavljene u mesecu koji prethodi mesecu odlaska na porodiljsko odsustvo. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18, bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.
Utvrđeni iznos ne može biti veći od pet prosečnih zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Utvrđeni iznos ne može biti veći od tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.
Utvrđeni iznos ne može biti manji od minimalne zarade ukoliko porodilja ima više od šest meseci radnog staža pre odlaska na porodiljsko odsustvo. Utvrđeni iznos ne može biti manji od minimalne zarade, u periodu od otpočinjanja porodiljskog odsustva do navršena tri meseca života deteta (porodiljsko odsustvo), ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Ukoliko nije evidentirano najmanje šest najnižih osnovica, iznos može biti manji od minimalne zarade i u toku porodiljskog odsustva. Takođe, za vreme nege deteta iznos može biti manji od minimalne zarade.
Zahtev se podnosi nakon rođenja deteta i donosi se konačno rešenje. Po podnetom zahtevu odlučuje se najpre  privremenim rešenjem, a zatim se po rođenju deteta donosi konačno rešenje.
Obračun i isplatu naknade zarade, kao i podnošenje poreske prijave, vrši sam poslodavac, koji nakon toga podnosi zahtev za refundaciju sredstava. Obračun i isplatu naknade zarade do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na tekući račun podnosioca zahteva. Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose podnosi ministarstvo.
Pravo na naknadu imaju porodilje zaposlene na osnovu ugovora o radu kod pravnog lica i porodilje koje samostalno obavljaju delatnost. Pravo na naknadu zarade imaju  porodilje zaposlene na osnovu ugovora o radu kod pravnog lica.

Pravo na ostale naknade po rođenju deteta imaju majke koje su pre rođenja deteta ostvarile prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, po osnovu ugovora o delu, po osnovu autorskih ugovora, po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa, i koje su a u momentu rođenja deteta nezaposlene a imale su u prethodnih 18 meseci prihode.

Porodilje koje samostalno obavljaju delatnost imaju pravo na neto naknadu i plaćene poreze i doprinose. Porodilje koje samostalno obavljaju delatnost imaju pravo samo na neto naknadu, bez poreza i doprinosa, kao i sve ostale porodilje koje spadaju u grupu ostalih naknada.
Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, za sve porodilje, traje do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta traje do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva za zaposlene kod pravnog lica.Za majke koje primaju ostale naknade odsustvo sa rada traje 365 dana za prvo i svako naredno dete, od dana rođenja deteta.
Otpočinjanjem porodiljskog odsustva sa sledećim detetom, automatski se prekida naknada zarade za ranije stečeno pravo (negu deteta ili posebnu negu deteta sa prethodnim detetom). Naknadu zarade, odnosno naknadu plate, za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i naknadu zarade, odnosno plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za decu različitog reda rođenja, mogu istovremeno koristiti oba roditelja.
[tcb-script src=“https://infostud.activehosted.com/f/embed.php?id=10″ type=“text/javascript“ charset=“utf-8″][/tcb-script]

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(204) komentari

Milijana Prica 21. 12. 2019.

Poštovani,

Zanima me izračunavanje visine nadoknade za porodiljsko odsustvo, pošto u tekstu iznad navodite da je razlika u tome što se konkretno putni troškovi računaju, kao i stimulacije i bonusi. Međutim, na ovaj karakter zarade se ne uplaćuju doprinosi. Da li to znači da se ipak u obzir uzima samo osnovna zarada? Tj. da nema razlike u tom smislu u odnosu da prethodni zakon.

Pozdrav,
Milijana

  Milan Predojević 23. 12. 2019.

  Poštovana Milijana
  Ne uzima se u obzir samo osnovna zarada. Zakon kaže sledeće: Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Dakle sva primanja koja imaju karakter zarade, a ne samo osnovna zarada. Koja primanja imaju karakter zarade određuje Zakon o radu, a po zakonu tu spadaju i stimulacije i bonusi. Od onog što ste naveli jedino isplata putnog troška nema karakter zarade i to je greška koja je u tekstu ispravljena. Hvala na ukazanom.
  Pozdrav

Marija Pešić 21. 12. 2019.

Poštovani Milane,
Koliko je potrebno dana da se donese rešenje za porodiljsko bolovanje i da li mogu negde da proverim stanje, iz Beograda sam, a zahtev sam podnela u 27.marta?

U napred zahvalna.

  Milan Predojević 23. 12. 2019.

  Poštovana Marija
  Kada nije potrebno da se sprovodi poseban ispitni postupak i u slučajevima kada nema razloga za odlaganje, rok za izdavanje rešenja iznosi 30 dana od dana predaje zahteva za isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva. U svim ostalim slučajevima rok za izdavanje rešenja iznosi 60 dana. Možete proveriti stanje Vašeg predmeta u odgovarajućoj službi lokalne samouprave koja se bavi isplatom poroodiljskih naknada.
  Pozdrav

Jovana Živković 20. 12. 2019.

Poštovani,

Šta se dešava u slučaja kada poslodavac zakasni sa predajom dokumentacije za otvaranje porodiljskog zaposlenog? Naime, predala sam doznake, koje sam dobila od ginekologa, sredinom novembra kako bi mi porodiljsko otpočelo od 28.11.2019, kako i na doznakama stoji (termin porođaja je 25.12.) da bi mi danas knjigovođa saopštila da ona to još nije predala. I pomenula mi nešto u vezi da mi primamo platu za mesec iza tj u decembru za novembar i da zbog toga nije predala.

Sada ja moram u ponedeljak što pre to da rešim ali me zanima kako sada ide procedura?

Hvala unapred.
Srdačan pozdrav.
Jovana

  Milan Predojević 23. 12. 2019.

  Poštovana Jovana
  Prema važećim propisima zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno plate za vreme porodiljskog odsustva podnosi se najranije danom otpočinjanja porodiljskog odsustva, a najkasnije do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja. Pošto je zakonom utvrđena dužina trajanja porodiljskog odsustva bar 12 meseci, niste zakasnili sa predajom dokumentacije.
  Pozdrav

Jelena Dubovii 19. 12. 2019.

Poštovani,

ukoliko je došlo samo do kratkotrajnog prekida rada usled održavanja trudnoće (u trajanju od dve nedelje), nakon čega se rad nastavio regularno, da li će se od momenta tog kratkotrajnog prekida računati poslednjih 18 mesečnih zarada ili pak od trenutka kada će ponovo doći do prekida rada koji će trajati sve do početka porodiljskog odsustva?

Hvala unapred.

  Milan Predojević 23. 12. 2019.

  Poštovana Jelena
  Zakonska formulacija je sledeća: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“. S obzirom da je precizno navedeno da se radi o 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odustva, od momenta tog kratkotrajnog prekida će se računati poslednjih 18 mesečnih zarada, jer je to prvi mesec u kojem imate odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.
  Pozdrav

Vesna Jankovic 18. 12. 2019.

Zanima me šta se dešava kada porodilja bude odbijena za novčanu nadoknadu za porodiljako odsustvo sa obrazloženjem da nije imala prethodni radni staž? Ko pokriva njene doprinose obzirom da je i dalje u radnom odnosu a kod poslodavca zaduženje ne postoji?

  Milan Predojević 21. 12. 2019.

  Poštvana Vesna
  Kada porodilja bude odbijena za novčanu nadoknadu za porodiljsko odsustvo sa obrazloženjem da nije imala prethodni radni staž, niko ne pokriva njene doprinose, iako je i dalje u radnom odnosu. Dakle, ona ima pravo na odustvo sa rada, ali nažalost nema pravo na novčanu naknadu tokom tog odsustva, niti na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje.
  Pozdrav

Sasa Huremovic 16. 12. 2019.

Postovani,

Supruga je preduzetnik (pausalno oporezovana), trudna je i otvorice porodiljsko bolovanje sledece godine.

Da li ce i koliko morati da uplacuje svoje doprinose (pio, zdrav, paus porez, nezap)?

Da li ce dobijati novcanu nadoknadu (i ako nije uplacivala platu na svoj privatni racun)?

Da li bih ja mogao da budem trenutni poslovodja i ako sam zaposlen u drugoj ustanovi? Trebao bih kao clan porodice da budem oslobodjen poreza (Ko ustvari placa onih 38 posto doprinosa?)

Cela poenta price je, ona ima frizerski salon, zaposlice radnicu, ali nije sigurna da li ce moci radnica da zaradi njene doprinose, platu, i svoje doprinose.

Hvala u napred,
Srdacan pozdrav

  Milan Predojević 18. 12. 2019.

  Poštovani
  S obzirom da pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta(gde spada i naknada za preduzetnicu) podrazumeva naknadu na koju se ne plaćaju porezi i doprinosi, Vaša supruga će morati sama da ih uplati. Plaćaće ih u visini koja se određuje prema samoj naknadi po osnovu rođenja i nege deteta, koja je praktično osnovica za uplatu poreza i doprinosa. Supruga može da Vas imenuje za poslovođu, ali biste morali da budete prijavljeni na socijalno osiguranje po tom osnovu. U svakom slučaju preduzetnica ne mora da odjavljuje radnju tokom trajanja prava na naknadu po osnovu rođenja i nege deteta upravo zato što joj se ne plaćaju porezi i doprinosi. Ostaje pitanje da li je Vaša supruga u mogućnosti da sama radi, ili će nekog angažovati za tu priliku (Vas ili nekog drugog). Angažovano lice mora da bude prijavljeno na socijalno osiguranje.
  Pozdrav

Ivana Kricak 14. 12. 2019.

Postovani, otvorila sam porodiljsko bolovanje 19. 04.2019. I zanima me ako bi nakon isteka opet ostala trudna kako se obracunava dalne porodiljsko po novom zakonu? S tim sto bi iskoristila stari godisnji odmor, pa nadovezala trudnicko. Hvala

  Milan Predojević 21. 12. 2019.

  Poštovana Ivana
  Ako nakon isteka porodiljskog bolovanja opet ostanete trudni, u osnovicu za obračun naknade zarade tokom novog porodiljskog odsustva ući će i naknada tokom porodiljskog bolovanja sa prethodnim detetom, ali i naknada zarade tokom trudničkog bolovanja sa prethodnim detetom (u osnovicu ne ulazi samo naknada tokom aktuelnog trudničkog bolovanja). Dakle sve ono što ste imali u 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada zbog nove trudnoće ući će u obračun osnovice.
  Pozdrav

Aleksandar Dudak 07. 12. 2019.

Poštovani,

Imam jedno pitanje. Supruga je otvorila porodiljsko bolovanje 28.10.2019. i porodila se 20.11.2019.
Finansijska služba firme u kojoj radi je poslala zahtev i papire opštini 29.10.2019.
Još uvek nismo dobili nikakvo rešenje od opštine, ni slično.
Takodje u novembru nije dobila punu platu(oktobarsku), 32 sata joj nisu plaćena. To sam proverio u finansijama, pošto radimo u istoj firmi. U finansijama mi kažu da tih 32 sata treba da plati opština/država.
Sada u decebru, ja sam dobio redovno platu, a ona nije ništa. Rečeno nam je opet da će dobiti kasnije.
Da li treba da se obratimo opštini pošto nismo dobili nikako rešenje i slično? Da li treba mi posebno da odemo u opštinu da podnesemo neku prijavu/zahtev, mimo ovog što su uradile finansije ili šta?
Sedimo skrštenih ruku u ne znamo šta da radimo, a para nigde 🙂

Hvala unapred.
Srdačan pozdrav.

  Milan Predojević 08. 12. 2019.

  Poštovani Aleksandre
  Pošto je pravilnikom koji bližu uređuje način ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo propisano da zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate organu uprave prema prebivalištu podnosioca zahteva podnose zakonom određena lica koja mogu ostvariti konkretno pravo: majka, otac, usvojilac, staratelj ili hranitelj deteta, potrbno je da se javite u opštinu i raspitate da li je poslodavac poslao Vaš uredno popunjen zahtev, kao što Vam je u firmi rečeno. Na taj način ćete se uveriti da je zahtev podnet u skladu sa propisanom procedurom, i istovremeno se možete raspitati o donošenju rešenja. Tačan je podatak koji ste od poslodavca dobili da za poslednja 4 dana u oktobru, kada je već otvoreno porodiljsko, naknadu zarade plaća lokalna samouprava.
  Pozdrav

Milica Tomašević 03. 12. 2019.

Postovani,
Mozete li mi pojasniti, da li u zbir od 18 primanja ulazi neto ili bruto iznos plate iz ugovora o radu? Takodje, zanima me sta se desava sa slobodnim danima koji su mi ostali, a treba da otvorim trudnicko bolovanje, da li treba da ih potrosim ili?

Hvala unapred na odgovoru.
Pozdrav.

  Milan Predojević 04. 12. 2019.

  Poštovana Milice
  Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi. Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije, vrši isplatu mesečnih iznosa naknade zarade odnosno naknade plate bez poreza i doprinosa na tekući račun korisnika, a iznos pripadajućih poreza i doprinosa na zakonom propisan način. Prema tome, pripada Vam i neto iznos i uplata doprinosa za socijalno osiguranje.
  Pozdrav

   Milica Tomašević 04. 12. 2019.

   Postovani, sta se desava sa slobodnim danima koji su ostali zaposlenoj pre nego sto otvori trudnicko bolovanje?

    Milan Predojević 04. 12. 2019.

    Poštovana Milice
    Neiskorišćene dane godišnjeg odmora za ovu godinu možete koristiti najkasnije do 30. juna iduće godine. Ukoliko zbog trajanja trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva ne iskoristite godišnji odmor do navedenog datuma, slobodni dani ostaće neiskorišćeni.
    Pozdrav

Dejan Trbic 26. 11. 2019.

Mene zanima, pitam za moju zenu, ona je pre nego sto je zatrudnela je uzela neplaceno 6 meseci, mada u toj firmi radi skoro 12 god, mislim mozda i vise. Kada se vratila na posao, iskoristila je stari godisnji i otisla na trudnicko, posto je pre toga zatrudnela i bila vec u trecem mesecu u 2018 god…a u 2019-toj se porodila, radi za minimalac, pa sada posle tri meseca od kada se porodila, pre toga je dobijala pun iznos plate, sada za cetvrti mesec je dobila umanjenje, pa zar je moguce da za minimalac skidaju? dobila je jedva 13 hiljada 🙂
Hvala unapred.

  Milan Predojević 26. 11. 2019.

  Pošovani Dejane
  Za nakandu tokom porodiljskog odsustva osnovica se računa tako što se saberu svi prihodi ostvareni u 18 meseci koji prethode mesecu započinjanja odsustva zbog trudnoće. Tako dobijen zbir se deli sa 18 i dobija se osnovica od koje se plaća 100%. Uvek se zbir svih prihoda deli sa 18, čak i ako, kao što je kod Vaše supruge slučaj, nema 18 prihoda u tih 18 meseci. S obzirom da ona ima prekid od 6 meseci, sigurno da je to uticalo na visinu naknade.
  Pozdrav

   Dejan Trbic 28. 11. 2019.

   da, onda nahnada od 28 hiljada padne na 13-14 hiljada sto je smesno, sta sa time moze da plati ? nista.

3837685b02a9bdbc85399818a43d5f14 20. 11. 2019.

Postovani, obracam Vam se za savet u vezi naknade na porodiljskom odsustvu. Od 24. jula ove godine sam na odsustvu zbog odrzavanja trudnoce. Nakon pristiglog resenja za naknadu na porodiljakom odsustvu, videla sam da je poslednji mesec koji mi je usao u obracun jun. Obzirom da sam radila veci deo jula, postoji li osnov po kom mogu da ulozim zalbu na resenje, kako bi mi i jul usao u prosek poslednjih 18 meseci. Razlika je znatna pa mi je od velike vaznosti. Unapred hvala.

  Milan Predojević 20. 11. 2019.

  Poštovana
  Kada je reč o porodiljskom odsustvu, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. S obzirom na ovakvu zakonsku formulaciju, u Vašem slučaju jul mesec ne može da uđe u prosek jer je to prvi mesec otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a uzima se poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva (januar 2018-jun 2019).
  Pozdrav

Sanja Anastasija 11. 11. 2019.

Pitanje znaci ako sam sada trenutno dva meseca na porodiljsko i desi se da ostanem trudna… Ne idem na trudnicko opet? Nego mi prekidaju ugovor? Hvala na odgovor unapred

  Milan Predojević 11. 11. 2019.

  Poštovana Sanja
  Ako se desi da tokom porodiljskog odsustva ponovo ostanete trudni, Vi ćete do kraja iskoristiti porodiljsko odsustvo, a nakon toga će Vaš lekar odlučiti da li je potrebno da Vas pošalje na trudničko bolovanje dok se ne steknu zakonski uslovi za otvaranje porodiljskog odsustva po osnovu nove trudnoće (što može biti najranije 45 dana pre termina porođaja, a najkasnije 28 dana pre termina). U svakom slučaju ne možete da dobijete otkaz, čak i ako Vam ističe ugovor o radu na određeno vreme, jer poslodavac ima zakonsku obavezu da sa Vama potpiše novi ugovor o radu koji će trajati do isteka novog porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Natasa Cosovic 16. 10. 2019.

Ukoliko sam prijavljena kao preduzetnik sa isplatom licne zarade da li za trece dete imam 1 ili 2 godine porodiljskog odusustva?
Hvala

  Milan Predojević 16. 10. 2019.

  Poštovana Nataša
  Prema zakonu koji reguliše isplatu porodiljske naknade ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti. Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja. Prema navedenom, imate pravo na jednu godinu porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Zora Milinovic 11. 10. 2019.

Postovani,

Zanima me da li sme da se menja adresa stanovanja posle otvaranja porodiljskog bolovanja, u mom slucaju iz jednog na drugi grad?
Hvala.

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana Zoro
  Vaše je pravo da menjate adresu življenja u svakom trenutku. Jedino je potrebno, ukoliko menjate opštinu ili grad, da se kod lokalne samouprave koja Vam isplaćuje porodiljsku naknadu raspitate da li to znači da se predmet seli u drugu lokalnu samoupravu i da li i tamo morate podneti novi zahtev za isplatu. U svakom slučaju, potrebno je da im se javite sa novom adresom u ličnoj karti.
  Pozdrav

Jadranka Smiljanic 07. 10. 2019.

Postovani,
Zanima me sledece: U radnom sam odnosu preko 2 godine, kod istog poslodavca i prijavljena sam regularno, posto planiram trudnocu a i zelela bih da promenim posao, da li u tom slucaju i dalje imam pravo na 100% zarade bez obzira sto sam promenila poslodavca? Naravno, novi poslodavac bi me prijavio odmah da ne bi bilo prekida u stažu izmedju te dve firme. Konkretno, da li je potrebno da imam u kontinuitetu 18 meseci vezano, bez obzira na poslodavca? Hvala.

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana Jadranka
  Potrebno je da za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, imate prihode na koji su plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje. Nije važno da li su ostvareni kod jednog ili više poslodavca, svi prihodi će se uzeti u obzir, ako su plaćeni dospeli doprinosi od strane poslodavca.
  Pozdrav

Nena Zivkovic 02. 10. 2019.

Poštovani Milane,
Molim Vas za pomoć.
Radim kod poslodavca koji je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa za koleginicu i mene jer nas je preuzeo sa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Ja sam 8 nedelja trudnoće. Da li imam pravo na trudničko bolovanje, tj da li ću imati primanja tokom trudničkog i porodiljskog bolovanja?

Hvala unapred

  Milan Predojević 08. 10. 2019.

  Poštovana Neno
  Naravno da ćete imati prava na trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo. Činjenica da je država oslobodila poslodavca obaveze uplate doprinosa ne može da utiče na to Vaše pravo.
  Pozdrav

Dragana Zivkovic 01. 10. 2019.

Postovani,
Uskoro mi istice porodiljsko a na odredjeno sam. Da li kada se vratim na posao poslodavac moze da mi da otkaz? Hvala

  Milan Predojević 01. 10. 2019.

  Poštovana Dragana
  Ukoliko je ugovor o radu na određeno vreme, nakon što Vam istekne porodiljsko odsustvo, poslodavac nije dužan da sa Vama potpiše novi ugovor o radu.
  Pozdrav

8d6e2947b6471a9fc1ff7d71c970b51f 03. 09. 2019.

Poštovani, imam sledecu situaciju: zaposlena sam po osnovu ugovora o autorskom delu i na samom pocetku trudnoce sam. Kako po nalogu lekara moram da mirujem, nisam vise u mogucnosti da radim. Dobila sam informaciju od rfzo-a da nemam pravo na nadoknadu po osnovu trudnockog bolovanja ali me zanima koja je situacija sa porodiljskim? I ako imam pravo na tu nadoknadu, da li ce u obracun naknade uci ovi meseci tokom kojih nisam radila, zbog sprecenosti,i tokom kojih mi je zarada bila nula?
Hvala unapred,

  Milan Predojević 06. 09. 2019.

  Poštovana Marija
  Nažalost, nemate pravo na bolovanje, pa tako ni na održavanje trudnoće, jer niste u radnom odnosu. Zakon je pravo na bolovanje vezao za zaposlene i preduzetnike, dok ostali radno angažovani (ugovor o delu, privremeno-povremeni poslovi) nemaju pravo na naknadu zarade tokom privremene sprečenosti za rad. Što se tiče porodiljske naknade, tu je situacija povoljnija jer ćete imati pravo na naknadu koja se svrstava u takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta. Član 17. Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom propisuje da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu autorskog ugovora (između ostalih prihoda van radnog odnosa). Dakle, sabraće se svi prihodi na koje su plaćeni doprinosi, a koje ste ostvarili u 18 meseci pre rođenja deteta i podeliće se sa 18 (bez obzira na to koliko prihoda imate). To je osnovica za Vašu naknadu.
  Pozdrav

   Biljana Djordjevic 07. 09. 2019.

   Dobar dan… Ja sam od januar 2014 do 2 oktobar 2018 godine bila prijavljena ukljucujuci dve trudnoce onda sam radila u firmu od 17.10.2018 do 31.12.2018.E onda sam 1.1.2019.aktivirala firmu i jos uvek uplacujem doprinose. Interesuje me sad ako bih ostala trudna po treci put da li bih imala pravo na 100%trudnicko i porodiljsko bolovanje.. BOJIM SE ZA PREKID KOJ IMAM OD 2.10.2018 DO 17.10.2018. Pozdrav

    Milan Predojević 13. 09. 2019.

    Poštovana Biljana
    Kao što sam već naveo u prethodnom odgovoru, prekid u radnom angažovanju od 2.10.2018.g. do 17.10.2018.g. ne može da utiče na Vaše pravo da ostvarite naknadu tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva. Dakle, pripada Vam naknada u visini od 100% od zakonom utvrđene osnovice.
    Pozdrav

Nikola Tamburkovski 29. 08. 2019.

Poštovani,
Da li se prekid radnog odnosa od 4 dana, pa ponovno potpisivanje ugovora o radu,za isto radno mesto računa kao nula u zbiru onih 12 meseci(za trudničko)odnosno 18 meseci (za porodiljsko odsustvo)ili se računa u prosek iznos plate za taj mesec(naravno, umanjen za ta 4 dana)? Napominjem da sam radila unazad 4 godine bez dana prekida.

Srdačan pozdrav!

Ana

  Milan Predojević 02. 09. 2019.

  Poštovana
  I plata za taj mesec ulazi u prosek, samo se umanjuje za 4 dana koja niste radili.
  Pozdrav

Zoran Vukojevic 27. 08. 2019.

Postovani Milane,
Izvinite ako ponavljam pitanje na koje ste vec odgovarali, ali nekako mi se cini da je ovaj problem razlicit od osobe i od posla.
Naime, moja verenica je vec 18 meseci prijavljena na obavljanju privremeno povremenog posla na projetku pri jednoj drzavnoj firmi. Ona je trenutno osma nedelja trudnoce i receno joj je da nema prava na odsustva niti na trudnicko
bolovanje. Takodje ugovor joj nece biti prekinut ukoliko ona to ne zeli. Ugovor traje do kraja oktobra kada se i zavrsava projekat.
Da li ona ima pravo na bilo kakvu vrstu novcane nadoknade i sta se desava kada se zavrsi ugovor (da li jednostavno ostaje bez posla ili mora da ostane prijavljna)?
Takodje me zanima da li stvarno nema pravo na odsustvo ili je to samo izgovor njenih sefova da bi ostala na poslu?

Hvala puno!

  Milan Predojević 28. 08. 2019.

  Poštovani Zorane
  Nažalost, lica koja su radno angažovana van radnog odnosa (privremeno povremeni poslovi, ugovor o delu…) nemaju pravo na isplatu naknade zarade tokom privremene sprečenosti za rad, to jest nemaju pravo na bolovanje. Kad se završi rad na projektu, odnosno kada istekne ugovor o privremenim i povremenim poslovima, poslodavac ne mora da produži ugovor sa Vašom suprugom, odnosno ona ne mora da ostane prijavljena, ali će imati pravo na novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje zbog prestanka obaveznog osiguranja, a po osnovu prestanka privremenih i povremenih poslova. Takođe, Vaša supruga će kod nadležne službe u lokalnoj samoupravi imati i pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta jer po zakonu ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta.
  Pozdrav

Maja Bešević 12. 08. 2019.

Postovani,
Zaposlena sam dva meseca na ugovor na odredjeno vreme,a pre toga sam bila mesec dana na birou i primala naknadu,ostalih 10 meseci pre biroa sam bila na ugovoru o privremeno povremenim poslovima,a pre toga sam sve vreme bila zaposlena na neodredjeno vreme.Zanima me kako se racuna po svemu ovome trudnicko,a kako porodiljsko bolovanje?
Srdacan pozdrav

  Milan Predojević 18. 08. 2019.

  Poštovana Majo
  U Vašem slučaju uzeće se u obzir svi prihodi, osim naknade sa biroa.
  Pozdrav

1d0708ee5003b13412d8e92a69e72e18 22. 07. 2019.

Zdravo! Na porodiljskom odsustvu sam od 2.6.2018 godine,posto sam bila po starom zakonu, primala sam 100% zarade. Porodiljsko je zavrseno sad 1.6. 2019 god. Posto sam se porodila ranije, dete ima kasnjenje i odobrili su mi 6 meseci posebne nege. E sad, koliki iznos cu primati dok sam na posebnoj nezi, s obzirom da imam radni staz 7,5 meseci pre trudnickog bolovanja, a celo porodiljsko, godinu dana sam primala 100%. Da li cu i dalje primati isti iznos kao i do sada?

  Milan Predojević 30. 07. 2019.

  Poštovana Milena
  Zakon kaže sledeće: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva“. Imajući u vidu navedeno, trebalo bi i dalje da primate isti iznos.

Olja Jovicic 19. 07. 2019.

Postovani, za proslo porodiljsko sam dobila produzenje 3 meseca (za posebnu negu deteta). Sada treba da otvorim novo porodiljsko a u zadnjih 18 meseci mi ulaze i ta 3 meseca produzenja, pa me zanima da li i ta 3 meseca ulaze u prosek plate?

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovana Olja
  I navedena tri meseca ulaze u prosek plate.
  Pozdrav

Tamara Adamović 15. 07. 2019.

Dobar dan, zanimam me sledeće:
prijavljena sam u firmi od 02.04.2019. na tri meseca, prijava je istekla 30.06. i poslodavac i knjigovodja su zaboravili da obnove prijavu, ja sam radila sve vreme. Slučajno sam primetila da nije obnovljena prijava 15.07.2019. kada su je obnovili tri dana unazad od 11.07.2019.
Da li postoji mogućnost da vrate prijavu od početka meseca?
Drugo pitanje da li to znači da mi se staž secka i da to neće biti u kontinuitetu 18 meseci rada (ukoliko ostanem na istoj poziciji još 14 meseci)i neću imati pravo na 100% porodiljskog?
Hvala unapred na odgovoru.

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovana Tamara
  Ukoliko je došlo do propusta u prijavljivanju radnika poslodavac treba da se obrati nadležnoj filijali RFPiO zahtevom za prijavu radnika počev od 01.07. i da uz zahtev prilože dokaze (ugovor o radu) kao i obrazloženje zbog čega kasne sa podnošenjem prijave. Nakon regulisanja takve prijave nećete imati prekid u stažu socijalnog osiguranja. Porodiljska naknada će u svakom slučaju biti 100% od osnovice.
  Pozdrav

Aleksa Mitic 15. 07. 2019.

Poštovani,

Imam dva pitanja. Nije mi najjasnije da li trudnica koja je radila 6 meseci pre početka trudničkog bolovanja preko PP ugovora ima pravo na naknadu u toku trudničkog bolovanju ili nema.
Njoj je ugovor takav da se plaća po radnim satima a i posao spada u rizičnu grupu (aerodrom, skener) te je bolovanje odmah otvoreno čim je utvrđena trudnoća, kako smo na početku razumeli poslodavca ona na to nema pravo pa zahtev nije ni podnošen. Da li je ipak imala pravo na neku naknadu, pošto poslodovac nije isplaćivao ništa, a uredno je produžavao PP ugovor na svakih 6 meseci.
I drugo pitanje. Upravo je ušla u 9 mesec i koliko sam razumeo u tekstu sada treba da u jedinici lokalne samouprave podnese zahtev za naknadu za porodiljsko bolovanje na koje ima pravo?

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovani Aleksa
  Lice angažovano po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima nema pravo na bolovanje. Međutim, primanja po osnovu takvog ugovora se uzimaju u obzir prilikom obračuna naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, jer zakon kaže sledeće: „Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova“. Prema tome, dobro ste razumeli-potrebno je da se obratite odgovarajućoj službi u okviru lokalne samouprave radi podnošenja zahteva za isplatu ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta.
  Pozdrav

Željko Božović 10. 07. 2019.

Poštovani Milane,

moja koleginica je zaposlena na neodređeno u „firmi A“ i trenutno se nalazi se na porodiljskom odsustvu i prima naknadu zarade. Dok bude na porodiljskom odsustvu odnosno odsustvu radi nege deteta ona želi da osnuje “firmu B” (d.o.o.) iz postojećeg radnog odnosa, u kome bi bila jedini član društva i direktor.
Koleginica ima nedoumicu da li bi time što bi postala osnivač i direktor “firme B” bez naknade, nakon njenog osnivanja, upisa u registar i prijave i plaćanja doprinosa po svim osnovana, izgubila pravo na naknadu zarade po Rešenju o porodiljskom odsustvu koje je ostvarila po osnovu radnog odnosa u „firmi A“ u periodu trajanja porodoljskog odnosno odsustva radi nege deteta – recimo u naredna 22 meseci.

Hvala unapred i srdačan pozdrav.

  Milan Predojević 12. 07. 2019.

  Poštovani Željko
  Radni odnos je prioritetan osnov socijalnog osiguranja u odnosu na osnivanje firme. Po zakonu naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica. S obzirom da je Vaša koleginica u radnom odnosu ima pravo na isplatu porodiljske naknade do isteka porodiljskog odsustva jer će do isteka odsustva biti u radnom odnosu. Činjenica osnivanja firme ne bi trebalo da utiče na navedeno pravo (u novoj firmi ne sme da bude u radnom odnosu jer nije moguće u isto vreme biti u punom radnom vremenu na dva mesta), ali ona je u obavezi da o navedenom obavesti nadležnu službu u lokalnoj samoupravi imajući u vidu sledeću zakonsku odredbu: „korisnik naknade zarade, odnosno naknade plate dužan je da nadležnom organu prijavi svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade odnosno naknade plate“. Prijavljivanjem nove činjenice ona će ispuniti svoju obavezu, a nadležni organ će ceniti da li je ta okolnost od uticaja na ostvarivanje prava. Lično sam mišljenja da nije.
  Pozdrav

Marina Petrović 08. 07. 2019.

Zdravo,
Trenutno sam na porodiljskom odsustvu za treće dete koje sam započela u junu 2018. godine i koje mi traje do juna 2020. godine. U međuvremenu sam ostala trudna po četvrti put i moje pitanje je kakva je praksa u tom slučaju, tj. da li dolazi do preklapanja bolovanja? Na jednom sajtu sam pronašla slično pitanje i odgovor da se novo bolovanje otvara nakon isteka bolovanja za treće dete. Ali pretpostavljam da se dokumentacija poslodavcu mora dostaviti ranije. Šta je sve potrebno od dokumenata?
Hvala unapred na odgovorima!
Srdačan pozdrav!

  Milan Predojević 12. 07. 2019.

  Poštovana Marina
  Zakon kaže sledeće: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.
  Imajući u vidu citiranu odredbu, po isteku porodiljskog odsustva za treće dete možete podneti zahtev za porodiljsko odsustvo za četvrto dete. Za detaljnije informacije pozovite nadležnu službu u okviru lokalne samouprave, koja je nadležna za isplatu naknade tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Vuksanović Jelena 29. 06. 2019.

Postovani,
ako je struktura moje plate sledeca:
– Redovan rad fikso: 38181.82
– Drzavni praznik: 1818.18
– Prekovremeni rad: 2863.64
– Stimulacija: 4000
– Topli obrok: 3780
– Minuli rad: 374.91
Ukupna primanja=51018,55
– Doprinosi: 10152,70
– Porez: 3601.86
Neto za isplatu=37263.99 dinara,
i ako pretpostavimo da sam u prethodnih 18 meseci imala istu ovakvu platu,
koju sumu cu dobijati za vreme porodiljskog bolovanja?

Unapred hvala i pozdrav

  Milan Predojević 02. 07. 2019.

  Poštovana Jelena
  Nezahvalno je davati odgovore u pogledu samog obračuna, koji vrši stručna služba u okviru lokalne samouprave, ali prema navedenoj strukturi zarade trebalo bi u neto iznosu da dobijete zaradu koju ste naveli u Vašem pitanju, ako je ostvarena u proseku u tom iznosu u poslednjih 18 meseci.
  Pozdrav

Vuk Vesovic 10. 06. 2019.

Zena mi je preduzetnica i nije koristila svoje porodiljsko bolovanje, kako ja kao njen suprug mogu u tom slucaju da ostvarim pravo na odsustvo sa posla radi nege deteta.

  Milan Predojević 14. 06. 2019.

  Poštovani Vuče
  Zakon na sledeći način reguliše ovo pitanje:“Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti.“ Dalje zakon kaže: „Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.“ Imajući u vidu citirane zakonske odredbe mišljenja sam da nemate pravo na odsustvo sa posla uz naknadu jer se ona od strane oca može koristiti samo izuzetno-ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.
  Pozdrav

Jelena Vasic 07. 06. 2019.

Poštovani,

Zaposlena sam po ugovoru o radu poslednja dva meseca. Pre toga sam dve godine bila angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Treba da otvorim trudničko bolovanje i zanima me na koji način će mi biti obračunata naknada za vreme bolovanja, a na koji naknada za vreme porodiljskog odsustva.

Unapred hvala!

  Milan Predojević 07. 06. 2019.

  Poštovana Jelena
  Kod bolovanja osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstveng osiguranja čini prosečna zarada koju ste ostvarili u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupilo bolovanje. Za mesece u kojima niste ostvarili zaradu uzima se minimalna zarada propisana za taj mesec. Kod porodiljskog odsustva uzimaju se u obzir svi prihodi na koji su plaćeni doprinosi (dakle ne samo plata, odnosno zarada) koje ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće, saberu se i podele sa 18. Tako se dobija mesečna osnovica za obračun porodiljske naknade. I kod trudničkog bolovanja i kod porodiljske naknade isplaćuje se 100% od osnovice.
  Pozdrav