Porodiljsko odsustvo po novom zakonu

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

oct 01


Pojam porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta

Na početku je potrebno terminološki označiti pojmove kojima ćemo se baviti u nastavku teksta. U svakodnevnoj komunikaciji, odsustvo koje zaposlena žena počinje da koristi neposredno pre porođaja i koje traje ukupno 12 meseci (za treće i svako naredno dete 24 meseca) najčešće se jednim imenom naziva porodiljsko.

Treba podvući da sam Zakon (Zakon o radu određuje dužinu trajanja ovog odsustva i ko ima pravo da ga koristi) ovo odsustvo deli na dva dela. Prvi deo se naziva porodiljsko odsustvo jer je vezan za sam porođaj i oporavak od istog. Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle, drugi deo odsustva vezan je za negu deteta (počinje od momenta kada se navrše tri meseca od porođaja), i s obzirom na ovu činjenicu, može da ga koristi i otac deteta umesto majke.

Otac deteta može da koristi i pravo na porodiljsko odsustvo, i to u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno novorođeno dete traje ukupno dve godine.

Dok je pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, pravo koje ostvaruju zaposleni kod fizičkih i pravnih lica, ostale kategorije radno angažovanih ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Roditelj, odnosno usvojilac, hranitelj ili staratelj deteta mlađeg od 5 godina, kome je neophodna posebna nega zbog teškog stepena psihofizičke ometenosti u razvoju, ima pravo da po isteku porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta koristi i odsustvo sa rada radi posebne nege deteta.

Nosioci prava na naknadu zarade

Pre svega, polazimo od toga koja lica po novom zakonu imaju pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva i odustva sa rada radi nege deteta. Pre stupanja na snagu novog zakona pravo na naknadu zarade su imale samo zaposlene porodilje i porodilje koje su obavljale samostalnu delatnost (preduzetnice). Sada je ovaj krug lica proširen, novi zakonom su predviđene dve kategorije.

Prva kategorija ostvaruje pravo na naknadu zarade/plate i odnosi se na zaposlene kod poslodavca. Drugu kategoriju čini pravo na ostale naknade koje ostvaruje majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:

– a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti,
– po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti,
– kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovora o delu, autorskog ugovora, kao i ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.

Bitna razlika između zaposlenih kod pravnih i fizičkih lica s jedne strane, i svih ostalih nosilaca prava na naknadu zarade druge strane, sastoji se u tome što porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta kod zaposlenih majki traje 2 godine za treće i svako naredno novorođeno dete, dok za sve majke koje ostvaruju pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (koje su u prethodnom periodu bile preduzetnice, angažovane po ugovoru o delu i ostale) odsustvo sa rada traje 365 dana kako za prvo i drugo, tako i za svako naredno dete.

U pogledu nosioca prava na naknadu tokom porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, napravljen je pozitivan pomak u smislu značajnog proširivanja kruga lica koja ostvaruju pravo na naknadu, jer to više nisu samo zaposlene i preduzetnice, već praktično sve majke koje su pre rođenja deteta ostvarivale prihode. Na žalost, u praksi žene često dugi niz godina obavljaju poslove za poslodavce na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o delu i slično, iako bi po bitnim karakteristikama tog radnog angažovanja trebalo da se radi o radnom odnosu. Sada se za majke radno angažovane van radnog odnosa, svi ti prihodi uzimaju u obzir i ostvaruje se pravo koje je do sada bilo rezervisano samo za majke u radnom odnosu i preduzetnice. Ovde je naročito značajna činjenica da, po novom zakonu, i žene koje se bave poljoprivredom mogu da ostvare naknadu po osnovu rođenja i nege deteta. S druge strane, za preduzetnice koje imaju troje i više dece učinjen je korak unazad, jer je dužina trajanja odsustva umesto dosadašnje dve godine svedena na 365 dana.

Istovremeno korišćenje prava od strane oba roditelja

Prema novom zakonu oba roditelja mogu istovremeno da koriste određena prava iz ovog zakona za decu različitog reda rođenja, što prema odredbama starog zakona nije bilo moguće. Ovo konkretno znači da ukoliko se desi da majka ispuni uslove za započinjanje korišćenja porodiljskog odustva sa novim detetom, a još uvek nije do kraja iskoristila pravo na odsustvo sa rada radi posebne nege prethodnog deteta (najdalje do pete godine života deteta), otac deteta može da preuzme pravo na korišćenje posebne nege deteta (pravo vezano za prethodno dete), dok majka istovremeno može da ode na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta sa sledećim detetom. Ovde je načinjen napredak u jer se po prethodnom zakonu majci sa otpočinjanjem porodiljskog odsustva sa sledećim detetom automatski prekidalo ranije odsustvo.

Utvrđivanje visine naknade zarade

Najveće promene su nastupile u pogledu utvrđivanja visine naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.

Prema starom zakonu naknada zarade za zaposlena lica utvrđivala se u visini prosečne osnovne zarade zaposlenog, uvećane za minuli rad, za 12 meseci koji prethode mesecu u kome otpočinje korišćenje porodiljskog odsustva, a za preduzetnice u visini prosečne mesečne osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u istom periodu, a najviše do pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji.

Za lica koja su bila u radnom odnosu manje od 12 meseci, odnosno koja su samostalno obavljala delatnost manje od 12 meseci, za mesece koji nedostaju uzimalo ce 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike. Ovako utvrđen pun iznos naknade zarade  pripadao je zaposlenim licima i preduzetnicama pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, više od šest meseci neprekidno. Ukoliko su porodilje radile tri do šest meseci neprekidno pre početka porodiljskog odsustva, pripadalo im je 60%, a za manje od tri meseca 30% od proseka unazad 12 meseci pre porodiljskog odsustva. Za lica koja su neposredno pre ostvarivanja prava na porodiljsko odsustvo bila u radnom odnosu više od šest meseci neprekidno, mesečni iznos naknade zarade nije mogao biti manji od minimalne zarade utvrđene za mesec u kojem se vrši isplata.

Novi zakon uvodi radikalne promene. Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica  utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Dakle, umesto osnovne zarade uvećane za minuli rad uzimaju se u obzir sva primanja koja imaju karakter zarade kao što su putni trošak, topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci, što je pozitivna promena.

Umesto 12 meseci pre otpočinjanja porodiljskog odsustva, sada se kao period za utvrđivanje osnovice naknade zarade uzima period od 18 meseci pre prestanka rada zbog trudnoće. Ovo zakonsko rešenje praktično znači da isplata naknade plate tokom trudničkog bolovanja ne ulazi u osnovicu, samo prihodi ostvareni u 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Konkretno, ukoliko zaposlena započne sa bolovanjem zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće npr. u četvrtom mesecu trudnoće, za utvrđivanje osnovice uzimaju se prihodi ostvareni pre tog meseca, a naknada zarade koju će uplaćivati poslodavac, odnosno Fond za zdravstvo, od četvrtog meseca pa do kraja trudnoće, neće ulaziti u osnovicu. Ova promena je pozitivna za porodilju koja je imala primanja svih 18 meseci koje prethode mesecu u kome je prestala da radi,  jer je u tom periodu mogla da ostvari topli obrok, stimulaciju, bonuse, što su primanja koja ne može da ostvari tokom trudničkog bolovanja.

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan podnošenja zahteva. Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate predstavlja, kao što je navedeno, bruto obračunsku vrednost (računaju se i minuli rad, putni trošak, topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci). Pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva (dakle ne i za vreme odsutva sa rada radi nege deteta), ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan podnošenja zahteva, ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Prema navedenom, umesto da se za mesece u kojima nema zarade uzima 50% prosečne mesečne zarade, sada se za te mesece uzima podatak od 0 dinara. Ovo konkretno znači da iako trudnica pre prestanka rada zbog trudnoće nije u svih 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada ostvarila primanja, zbir svih primanja se u svakom slučaju deli sa 18 i tako se dobija mesečni iznos naknade (npr imala je devet plata, one se saberu i podele sa 18 i tako se dobije mesečni iznos naknade). Ova promena je izrazito negativna za trudnicu koja je zasnovala radni odnos neposredno pre ili nakon saznanja za trudnoću, jer se zbir svih primanja deli na 18, iako nema 18 zarada, odnosno plata, a trudničko bolovanje, kao što smo naveli, ne ulazi u osnovicu. Takođe, maksimalna mesečna osnovica više nije pet, već tri prosečne zarade. Pun iznos zarade je do sada bio garantovan tokom čitavog trajanja porodiljskog odustva i odsutva sa rada radi nege deteta svima koji su pre započinjanja porodiljskog odsustva imali 6 meseci radnog odnosa, odnosno samostalne delatnosti (dakle računalo se i trudničko bolovanje), dok je sada minimalna zarada zagarantovana samo tokom porodiljskog odsustva (koje traje dok dete ne navrši tri meseca života) licima za koja je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade u periodu pre prestanka rada zbog trudničkog bolovanja, ili porodiljskog, ako nije bilo trudničkog bolovanja (npr porodilja je imala devet plata, one se saberu i podele sa 18-tako se dobije mesečni iznos naknade, s tim što do navršetka tri meseca od dana porođaja ima garantovanu minimalnu zaradu, dok za negu deteta iznos može biti manji od minimalne zarade).

Ovde je jasna namera zakonodavca da eliminiše pojavu radnih odnosa koji se zasnivaju isključivo i jedino u svrhu obezbeđivanja isplate porodiljskog odsustva. Kako je do sada i trudničko bolovanje ulazilo u osnovicu, i bilo je potrebno 6 meseci uplate doprinosa, računajući i trudničko bolovanje, da se obezbedi minimalna zarada, mogući su bili primeri u praksi u kojima trudnica nije provela nijedan dan na radu, a imala je minimalnu zaradu (npr zasnuje radni odnos prvog aprila, istog dana otvori trudničko bolovanje koje traje  6 ili više meseci, sve do otvaranja porodiljskog, i time obezbedi bar minimalnu zaradu). Sada se praktično zahteva da postoji 18 meseci rada za koje su plaćeni doprinosi. Ukoliko je taj broj meseci manji, manja će biti i naknada. Ovo će, s jedne strane sprečiti pojavu „fiktivnih” radnih odnosa, ali će nažalost pogoditi i trudnice koje su provele u radnom angažovanju manji broj meseci od predviđenih 18.

Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, zaposlenog koji je zasnovao radni odnos nakon rođenja deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva po zasnivanju radnog odnosa.

Postupak ostvarivanja prava na naknadu zarade, odnosno plate

Po prethodnom zakonu obračun i isplatu naknade zarade vršio je poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada ostalim zaposlenima. Poslodavac podnosi zahtev za refundaciju sredstava, zajedno sa dokazima da je isplatio naknadu zarade zaposlenoj porodilji.

Po sadašnjem zakonu, utvrđivanje mesečne osnovice naknade zarade odnosno naknade plate, vrši nadležni organ jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava. Ovo značajno olakšava postupak i porodiljama i poslodavcima, jer više nije neophodno da se prikuplja obimna dokumentacija kojom se dokazivala visina zarade u prethodnom periodu koji je ulazio u osnovicu. Na osnovu obračunatog mesečnog iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate, obračunava se iznos naknade zarade, odnosno naknade plate koji je umanjen za pripadajuće poreze i doprinose, odnosno neto iznos. Prilikom isplate neto iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate, ne vrši se umanjuje se po osnovu novčanih obustava, rate kredita i slično, već je primalac naknade zarade, odnosno naknade plate, dužan da te obaveze izmiri lično ili preko poslodavca.

Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose podnosi ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, a centralizovana isplata mesečne naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši se kad poreska uprava prihvati poresku prijavu.

Ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, iz sredstava obezbeđenih u budžetu Republike Srbije, vrši isplatu mesečnih iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate, bez poreza i doprinosa na tekući račun korisnika, a iznos pripadajućih poreza i doprinosa na račun objedinjene naplate.

Značajna novina je i to što porodilje koje samostalno obavljaju delatnost imaju pravo samo  na neto naknadu, bez poreza i doprinosa, kao i sve porodilje koje se svrstavaju u grupu koja prima ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.

Zaključna razmatranja

Imajući u vidu sve navedeno, može se reći da novi zakon donosi i pozitivne i negativne promene. Osnovna mu je namera da se zaposlenim porodiljama koje su bile u radnom odnosu u celokupnom periodu koji ulazi u osnovicu, obezbedi pun iznos naknade, odnosno 100% od svih primanja koja imaju karakter zarade (minuli rad, putni trošak, topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci), što je korak u dobrom pravcu, a da se porodiljama koje nemaju 18 meseci zarade, odnosno plate naknada tokom odsustva sa rada srazmerno umanji. Ovo jeste učinjeno pre svega da se spreči pojava zasnivanja radnih odnosa do kojih dolazi samo zbog isplate porodiljskog, ali u praksi to znači da  porodilje koje su zaista bile radno angažovane u nekom periodu koji je kraći od 18 mesec bivaju uskraćene za svoju realnu zaradu, čak im ni minimalna primanja nisu zagarontavana tokom odsustva sa rada radi nege deteta, što teško može da se nazove dobrim rešenjem.

Isto tako, dobro je da je postupak ostvarivanja prava maksimalno uprošćen jer je dokumentacija koju je potrebno dostaviti opštinskoj/gradskoj upravi zaista  svedena samo na neophodnu. Korak u pravom smeru je i činjenica da naknadu zarade više ne čini samo osnovna zarada zaposlenog i minuli rad, već i sva druga primanja koja imaju karakter zarade, ali s druge strane  imamo korak unazad priznavanjem samo neto naknade za porodilje koje primaju ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta (preduzetnice, angažovani po ugovoru…).

Vreme će pokazati koliko su dobra rešenja za koja se zakonodavac opredelio i ostaje nam da verujemo da će se zakon menjati u delu u kojem u praksi proizvodi određena rešenja koja nisu najsrećnija i najpravednija.

 

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom

 

STARI ZAKON

NOVI ZAKON

Obračun osnovice vrši se na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 12 meseci koji prethode porodiljskom odsustvu.

Obračun osnovice vrši se na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, a koji su evidentirani u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja na dan podnošenja zahteva za ostvarivanje prava.

 

U prosek plate ulazi samo osnovna zarada, ugovorena ugovorom o radu, uvećana minulim radom bez bilo kakvih dodataka.

U prosek plate ulazi osnovica na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate (minuli rad, putni trošak, topli obrok, stimulacija, bonus i drugi dodaci).

 

Mesečna osnovica naknade zarade dobija se deljenjem zbira osnovica sa 12. Ukoliko ne postoji 12 evidentiranih osnovica, za mesece koji nedostaju uzima se 50% od prosečne zarade u RS objavljene u mesecu koji prethodi mesecu odlaska na porodiljsko odsustvo.

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate dobija se deljenjem zbira osnovica sa 18, bez obzira da li postoje evidentirane osnovice za svih 18 meseci.

Utvrđeni iznos ne može biti veći od pet prosečnih zarada u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

Utvrđeni iznos ne može biti veći od tri prosečne zarade u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike.

 

Utvrđeni iznos ne može biti manji od minimalne zarade ukoliko porodilja ima više od šest meseci radnog staža pre odlaska na porodiljsko odsustvo.

Utvrđeni iznos ne može biti manji od minimalne zarade, u periodu od otpočinjanja porodiljskog odsustva do navršena tri meseca života deteta (porodiljsko odsustvo), ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Ukoliko nije evidentirano najmanje šest najnižih osnovica, iznos može biti manji od minimalne zarade i u toku porodiljskog odsustva. Takođe, za vreme nege deteta iznos može biti manji od minimalne zarade.

Zahtev se podnosi nakon rođenja deteta i donosi se konačno rešenje.

Po podnetom zahtevu odlučuje se najpre  privremenim rešenjem, a zatim se po rođenju deteta donosi konačno rešenje.

 

Obračun i isplatu naknade zarade, kao i podnošenje poreske prijave, vrši sam poslodavac, koji nakon toga podnosi zahtev za refundaciju sredstava.

Obračun i isplatu naknade zarade do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja na tekući račun podnosioca zahteva. Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose podnosi ministarstvo.

 

Pravo na naknadu imaju porodilje zaposlene na osnovu ugovora o radu kod pravnog lica i porodilje koje samostalno obavljaju delatnost.

Pravo na naknadu zarade imaju  porodilje zaposlene na osnovu ugovora o radu kod pravnog lica.

Pravo na ostale naknade po rođenju deteta imaju majke koje su pre rođenja deteta ostvarile prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, po osnovu ugovora o delu, po osnovu autorskih ugovora, po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa, i koje su a u momentu rođenja deteta nezaposlene a imale su u prethodnih 18 meseci prihode.

Porodilje koje samostalno obavljaju delatnost imaju pravo na neto naknadu i plaćene poreze i doprinose.

Porodilje koje samostalno obavljaju delatnost imaju pravo samo na neto naknadu, bez poreza i doprinosa, kao i sve ostale porodilje koje spadaju u grupu ostalih naknada.

 

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta, za sve porodilje, traje do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva.

Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta traje do isteka 365 dana za prvo i drugo dete, odnosno dve godine za treće i svako naredno novorođeno dete, od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva za zaposlene kod pravnog lica.
Za majke koje primaju ostale naknade odsustvo sa rada traje 365 dana za prvo i svako naredno dete, od dana rođenja deteta.

Otpočinjanjem porodiljskog odsustva sa sledećim detetom, automatski se prekida naknada zarade za ranije stečeno pravo (negu deteta ili posebnu negu deteta sa prethodnim detetom).

Naknadu zarade, odnosno naknadu plate, za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta i naknadu zarade, odnosno plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, za decu različitog reda rođenja, mogu istovremeno koristiti oba roditelja.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(169) komentari

Marija Stjelja 01. 10. 2018.

Dobar dan. Zaposlena sam od aprila 2018.godine a pre toga sam bila na porodiljskom preko biroa (u toku trudnoce sam ostala bez posla jer se ugasila firma, imala sam pravo na novcanu naknadu za nezaposlene na birou 3 meseca nakon cega sam otvorila porodiljsko isto preko biroa). Sada sam ponovo trudna. Da li u obracun buduceg porodiljskog ulazi i taj novac koji sam primala tokom porodiljskog koje sam ostvarila preko biroa?
Unapred hvala na odgovoru! Pozdrav

  Milan Predojević 06. 10. 2018.

  Poštovana
  Prilikom utvrđivanja osnovice naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva uzima se u obzir i novac koji ste primili tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom.
  Pozdrav

Jovana Lazarevic 02. 10. 2018.

S obzirom da se porodiljsko otvara 28 dana pre termina i da porodiljsko traje 365 dana i da po tome zaposlena zena treba da se vrati na posao kada beba napuni 11 meseci,a pritom deca ne mogu da krenu u vrtic pre napunjene godine,kako je zakonom regulisan taj jedan mesec izmedju 11i 12 meseci detetovog zivota kad mama mora da pocne da radi a nema kome da ostavi dete na cuvanje??

  Milan Predojević 06. 10. 2018.

  Poštovana
  Zaposlena se, kao što ste i sami naveli, vraća na posao sa porodiljskog uglavnom kada beba ima 11 meseci. Period između jedanaestog i dvanaestog meseca života deteta nije posebno regulisan propisima. Obično se taj period u praksi prevazilazi korišćenjem godišnjeg odmora (jer porodilje uglavnom imaju popriličan broj dana godišnjeg odmora koji nisu iskoristili zbog porodiljskog odustva). Takođe, imate pravo i na bolovanje zbog nege člana porodice, u slučaju bolesti deteta. U svim ostalim slučajevima morate sami da pronađete rešenje dok dete ne krene u vrtić.
  Pozdrav

Kristina Bojanic 03. 10. 2018.

Zaposlena sam u firmi od decembra 2016. Godine. U martu 2017 . Sam ostala trudna i tada otvorila trudnicko bolovanje. Porodiljsko mi je isteklo u junu 2018. Pa posto sam u februaru ponovo ostala trudna mozete li mi reci koliko ce iznositi porodiljsko. Sa prvim detetom porodiljsko odsusrltvo je iznosilo 29760 dinara? Hvala unapred

  Milan Predojević 06. 10. 2018.

  Poštovana Kristina
  Ako sam Vas dobro razumeo, porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta Vam je trajalo od jula 2017. godine do juna 2018. godine i odmah ste nakon toga otvorili novo trudničko bolovanje. Ukoliko je to slučaj, a imajući u vidu da u osnovicu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta ulazi naknada koju ste primali tokom porodiljskog sa prethodnim detetom, ali ne i naknada koju ste primali tokom bolovanja od marta 2017. do juna 2017. godine, svih 12 naknada se saberu (dobije se iznos od 357.120,00 dinara) i podele sa 18 (dobije se 19,840,00 dinara). Iznos koji dobijete je Vaša mesečna naknada, s tim da Vam je tokom poodiljskog odsustva (koje se navršava kada dete napuni tri meseca života) garantovana minimalna zarada.
  Pozdrav

54a9599cf2dcff1c9d6d888d94ea2f77 03. 10. 2018.

Da li se konačno rešenje po novom zakonu donosi po automatizmu, ili je potrebno nekako dostaviti dokaz o rođenju deteta?
Ja sam pre rođenja deteta predala dokumentaciju, dobila privremeno rešenje (na 3 meseca) i dve isplate do sada.

  Milan Predojević 06. 10. 2018.

  Poštovana Marijana
  Ne morate dostavljati dokaz o rođenju deteta. Konačno rešenje će nadležni organ lokalne samouprave doneti čim mu po službenoj dužnosti bude dostavljena informacija o rođenju deteta.
  Pozdrav

Tihana 08. 10. 2018.

Postovani,
Sta se desava kada se promeni poslodavac bez prekida staza? Govorim o situaciji kada radni staz prestane jednog dana, a vec sledeceg dana se zapocne radni staz kod drugog poslodavca.
Hvala na odgovoru!

  Milan Predojević 08. 10. 2018.

  Poštovana Tihana
  Promena poslodavca koju ste naveli ne utiče na ostvarivanje prava na naknadu za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. U obzir se uzimaju svi prihodi na koje su plaćeni doprinosi, a koji su ostvareni u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem prestajete da radite zbog trudnoće (zbog otvaranja trudničkog bolovanja ili zbog otvaranja porodiljskog odsustva, ako bolovanja nije bilo). U tih 18 meseci prihode možete da ostvarujete kod više poslodavaca.
  Pozdrav

DRAGISA STOJOVIC 14. 10. 2018.

Interesuje me kako se po novom zakonu obracunava bolovanje do 30 dana što ide na teret poslodavca…
Da li se tu uzima u obzir minuli rad ili ne, tj sta sve ulazi u prosek od 12 meseci. I da li se racuna poslednjih 12 meseci pa podeljeno sa 12 u slučaju da je u mesecu kombinovan godišnji odmor i odrzavanje trudnoće, ili se racuna stvarno provedeno vreme na radu…

Ako npr u zadnjih 12 meseci imamo 4 meseca rada, 5 meseci porodiljskog odsustva i 3 meseca su kombinacija godišnjeg i odrzavanja trudnoće (tj. Nije se išlo na 30 dana bolovanja), da li u prosek idu onda samo ta četiri meseca u kojima se stvarno radilo podeljeno sa 4, ili se ide svih 12 podeljeno sa 12….

  Milan Predojević 15. 10. 2018.

  Poštovani Dragiša
  Bolovanje do 30 dana plaća poslodavac i ono je regulisano Zakonom o radu i Zakonom o zdravstvenom oiguranju. Pošto ovi zakoni nisu menjani, ništa se nije promenilo u načinu obračuna naknade zarade za privremene sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće, koju za prvih 30 dana plaća poslodavac u visini od 100% od osnovice. Osnovicu čini prosečna zarada ostvarena u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Ovako utvrđena naknada zarade u svakom slučaju ne može da bude niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.
  Pozdrav.

Ivana Ćuk 18. 10. 2018.

Poštovani, kada kažete da se primanja za vreme trudničkog bolovanja radi održavanja trudnoće ne računaju u obračun za porodiljsko bolovanje, to znači da ako sam bila 5 meseci na trudničkom, za obračun će ući 13 meseci kada sam radila, bez tih 5 meseci i to se deli sa 18?

  Milan Predojević 18. 10. 2018.

  Poštovana Ivana
  Ukoliko ste radili samo 13 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja onda ste dobro razumeli-svi prihodi ostvareni u tih 13 meseci će se sabrati i podeliti sa 18. Dakle, u obzir se uzima 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste otvorili trudničko bolovanje. Na primer, ukoliko ste trudničko bolovanje otvorili ovog meseca, u obzir će se uzeti svi prihodi koje ste ostvarili u periodu april 2017.-septembar 2018. godine, sabraće se i podeliti sa 18. Ukoliko ste u periodu april 2017.-septembar 2018. godine imali samo 13 prihoda, njihov zbir će e opet deliti sa 18.
  Pozdrav

Nikola Vučić 22. 10. 2018.

Interesuje me kako se obračunava naknada za trudničko bolovanje.
Za porodiljsko piše da se uzima prosek poslednjih 18 meseci. Da li se isto obračunava i naknada za trudničko bolovanje?

  Milan Predojević 22. 10. 2018.

  Poštovani Nikola
  Osnovica za obračun naknade za trudničko bolovanje je zarada u tri meseca koji prethode mesecu kada je otvoreno bolovanje.
  Pozdrav

Dimitrije Šćekić 17. 11. 2018.

Poštovani
Zaposlena sam od 1.maja 2017 godine. U avgustu iste godine sam otvorila trudničko bolovanje a od januara ove godine sam na porodiljskom bolovanju. Primam nadoknadu 39000 din.( osnovica mi je 50000), a nameravam da uskoro ponovo ostanem trudna i da negde u martu otvorim trudničko bolovanje a u nastavku i porodiljsko. Čitala sam ovaj vaš tekst ali mi još uvek nije sve najjasnije. Možete li da mi kažete kolika bi mi u tom slučaju bila naknada za porodiljsko bolovanje ?

Hvala unapred

Jelena

  Milan Predojević 19. 11. 2018.

  Poštovana
  Ako u martu otvorite trudničko bolovanje u osnovicu za obračun naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva ući će primanja koja ste ostvarili u periodu januar 2018-februar 2019. godine (uzimaju se u obzir plate, naknade za vreme porodiljskog sa prethodnim detetom, ali ne i naknada tokom trudničkog bolovanja koju ste ostvarivali do decembra 2017. godine.). Ta primanja se sabiraju i dele sa 18 (iako nema 18 primanja) i tako dobijate osnovicu za obračun naknade tokom narednog porodiljskog.
  Pozdrav

Ivana Stankovic 26. 11. 2018.

Postovani,porodiljsko mi se zavrsava u decembru.nakon toga odmah otvaram trudnicko.da li u obracun naknade za novo porodiljsko ulazi prethodno trudnicko i porodiljsko bolovanje.u stalnombradnom odnosu sam 5 godina.

  Milan Predojević 26. 11. 2018.

  Poštovana Ivana
  U obračun naknade za novo porodiljsko ulazi prethodno porodiljsko, ali ne i trudničko bolovanje.
  Pozdrav

Sofija Uzelac 08. 12. 2018.

Poštovani, zaposlena sam 18 meseci koliko je potrebno za ovaj novi zakon. Dobila sam informaciju da u tih mojih 18 meseci ne ulazi godišnji odmor. Odnosno da u 18 meseci ulazi samo radni odnos, zar godišnji odmor ne spada u radni odnos?

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Sofija
  Svakako da vreme provedeno na godišnjem odmoru spada u radni odnos. U 18 meseci ulaze i primanja koja ste imali tokom godišnjeg odmora.
  Pozdrav

Biljana Vladisavljevic 13. 12. 2018.

Postovani,
Moje pitanje odnosi se na pravo zaposlene (koja odsustvuje sa rada radi nege deteta) na isplatu bonusa koji je ta zaposlena ostvarila u tekucoj godini. Naime, sada u skladu sa novim zakonskim resenjima poslodavac nema pravo da takvoj zaposlenoj isplacuje naknadu zarade, pa da se naknadno refundira od drzave. Samim tim postavlja se pitanje da li sa aspekta placanja poreza ili nekog drugog aspekta, isplata bonusa koji zaposlenoj pripada u skladu sa doprinosom u radu, i koji poslodavac zeli da joj isplati predstavlja neki problem. Hvala unapred.

  Milan Predojević 25. 12. 2018.

  Poštovana Biljana
  Isplata bonusa ne predstavlja nikakav problem. Naprotiv, po novom zakonu u prosek plate ulazi osnovica na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karater zarade, odnosno plate, gde spadaju i bonusi, stimulacije i drugi dodaci.
  Pozdrav

7c3ed39279655e0de1af3f768fe29345 23. 12. 2018.

Postovani g-dine Milane,
Imam pitanje vezano za naknadu zarade za vreme odsustva radi nege deteta.
Radim u vojsci. Porodiljsko sam otvorila 29.juna 2018.godine (dakle pre donosenja novog zakona), a odsustvo radi nege deteta 26.oktobra. Obzirom da mi je poslodavac (vojska) placala sve regularno za vreme trudnickog i porodiljskog pdsustva, sta se desava za ovo odsustvo za negu deteta? Da li se to racuna po novom zakonu, odnosno da ce isplatu vrsiti lokalna samouprava… ili se racuna samo kada je otvoreno porodiljsko odsustvo (pre stupanja novog zakona na snagu)?
Nadam se da ste me razumeli.
Pozdrav i hvala najlepse.

  Milan Predojević 31. 12. 2018.

  Poštovana
  Prelazne odredbe Zakona glase: „Postupci za ostvarivanje prava na odsustvo sa rada i naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta koji su započeti pre početka primene ovog zakona okončaće se u skladu sa propisima koji su bili na snazi u vreme otpočinjanja porodiljskog odsustva“
  Imajući u vidu navedeno, stari zakon, koji je važio u vreme otpočinjanja porodiljskog odsustva, trebao bi da se primenjuje i za odsustvo radi nege deteta u Vašem slučaju.
  Pozdrav!

Goran Grujin 06. 01. 2019.

Postovani molim za pomoc jer je situacija specificna i koga god smo supruga i ja pitali niko nije znao da nam odgovori. 1.9.2017 supruga je zasnovala radni odnos gde joj je plata bila 30000din od 25.12 2017 je otvorila porodiljsko bolovanje i po starom zakonu ima pravo na naknadu od 60% koja iznosi 15338 din s obzirom da je u pitanju 3 dete pravo radi nege deteta joj se zavrsava 24.12.2019 medjutim u maju 2018 je ponovo ostala trudna i sad cekamo cetvrto dete da li ona sada ima pravo da mi prepusti negu treceg deteta s obzirom da sam ja zaposlen a da ona otvori novo porodiljsko odsustvo 28 dana pre porodjaja ili mora da prekine bolovanje radi nege treceg deteta i otvori novo porodiljsko takodje me zanima i kolika ce naknada biti za porodiljsko odsustvo a koliko ce biti radi nege 4. tog deteta sobzirom da ima 3m i 25 dana radnog staza + novcanu nadoknadu sa porodiljskog bolovanja i bolovanja radi nege deteta od 25.12.2017 pa do hajde da uzmemo u obzir 15.1.2019 jer je termin za porodjaj 24.2.2019 napominjem da u toku radnog odnosa nije koristila pravo na trudnicko bolovanje. Ugovor kod poslodavca je na neodredjeno vreme i takodje me zanima da ki na porodiljskom bolovanju sa 4 detetom ima pravo na minimalac sobzirom na gore pomenutih 3mi25 dana radnog odnosa kao i da li naknada za negu treceg deteta ulazi u prosek od 18 meseci ili se ukupna zarada za 3m i 25dana deli sa 18meseci

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovani Gorane
  Vaše pitanje je veoma obimno i mislim da je najbolje da se radi detalja informišete kod lokalne samouprave koja će Vam i isplaćivati porodiljsko, jer je najvažnije kako će oni da tumače zakonske odredbe. Ja ću ipak pokušati ukratko da Vam odgovorim-prvo ne postoji stari zakon po kojem je trudničko ili porodiljsko 60 % od osnovice. Porodiljsko je oduvek 100%, a i trudničko već nekoliko godina unazad. Drugo-naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za decu različitog reda rođenja, ne mogu istovremeno koristiti oba roditelja. Što se tiče visine naknade za vreme porodiljskog, ona je 100% od osnovice, a u osnovicu ulazi zarada ostvarena u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem je došlo do prestanku rada zbog trudnoće. U Vašem slučaju u obzir će se uzeti naknada koju supruga prima za vreme sadašnjeg porodiljskog.
  Pozdrav

   Goran Grujin 14. 01. 2019.

   Problem je u tome sto je sluzbenica u opstini nova i neljubazna na nasa pitanja odgovara da nista ne zna dok joj ne podnese supruga zahtev i da im sada sve to kompjuteri automatski izracunava a oni sto su nam rekli jeste da bi trebala primanja koja sada dobija radi nege deteta da udju u prosek kojise deli sa 18 m radi novog porodiljskog odsustva zbog 4tog deteta.

    Milan Predojević 24. 01. 2019.

    Poštovani Gorane
    Naknada koja se prima tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom ulazi u osnovicu za obračun naknade zarade sa narednim detetom.
    Pozdrav!

   Marija Zdravković 30. 01. 2019.

   Poštovani,

   Čitam pitanja i Vaše odgovore, jer me zanima ova tema.
   Odgovorili ste gospodinu Goranu Grujinu da „prvo ne postoji stari zakon po kojem je trudničko ili porodiljsko 60 % od osnovice. Porodiljsko je oduvek 100%, a i trudničko već nekoliko godina unazad.“
   A u tekstu koji ste iznad Vi napisali rekli ste da je po starom Zakonu važilo sledeće: „Za lica koja su bila u radnom odnosu manje od 12 meseci, odnosno koja su samostalno obavljala delatnost manje od 12 meseci, za mesece koji nedostaju uzimalo ce 50% prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, prema podacima koje objavi republički organ nadležan za poslove statistike. Ovako utvrđen pun iznos naknade zarade pripadao je zaposlenim licima i preduzetnicama pod uslovom da su neposredno pre ostvarivanja ovog prava bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, više od šest meseci neprekidno. Ukoliko su porodilje radile tri do šest meseci neprekidno pre početka porodiljskog odsustva, pripadalo im je 60%, a za manje od tri meseca 30% od proseka unazad 12 meseci pre porodiljskog odsustva.

   S poštovanjem,

    Milan Predojević 07. 02. 2019.

    Poštovana
    Odgovor se odnosio na konretno pitanje. Naime, u praksi su bile retke situacije da je neko imao manje od 12 meseci staža pre porodiljskog odsustva (prijava u radni odnos bi obično usledila ubrzo nakon što se sazna za trudnoću), te je u tom smislu bila konstatacija da je porodiljsko oduvek 100%.
    Pozdrav!

Dragica Todorovic 09. 01. 2019.

Postovani, trudnicko bolovanje sam otvorila 10.07.2018. Porodiljsko otvaram 16.01.2019. Pvih mesec dana mi je poslodavac uredno isplatio. Od „drzave“ sam do sada imala dve uplate, tj.za 20 dana avgusta i septembar. Interesuje me da li cu dobiti zaostale nadoknade za trudnicko odjednom ili kao do sada mesec za mesec,pa ce se sa zavrsetkom isplata za trudnicko nastaviti placanje za porodiljsko?

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovana Dragice
  Isplatu trudničkog bolovanja vrši filijala RFZO u roku od 30 dana od dana kada primi urednu dokumentaciju od Vašeg poslodavca. On može dokumentaciju predati već prvog dana u mesecu za prethodni mesec. Prema tome, brzina isplate zavisi od toga koliko je ažuran Vaš poslodavac u dostavljanj potrebnih papira RFZO.
  Pozdrav

Jovana Knežević 12. 01. 2019.

Poštovani, imam nedoumicu vezano za obračun naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta. Ukoliko trudnično bolovanje otpočnem primera radi 11og u mesecu, da li u obračun tih 18 meseci ulazi i taj „započet“ mesec za koji će zarada biti srazmerna broju radnih dana do otvaranja trudničkog bolovanja? Ukoliko je tako, više mi se isplati da mi bolovanje krene 1og u mesecu umesto 11og.

Hvala unapred,
Jovana

  Milan Predojević 24. 01. 2019.

  Poštovana Jovana
  U obračun osnovice ne ulazi „započet mesec“. U osnovicu ulaze prihodi ostvareni u 18 meseci koji prethode onom mesecu u kojem ste prestali da radite.
  POzdrav!

Zorana Terzić 17. 01. 2019.

Poštovani,

Za 18 meseci sam promenila dva poslodavca, kada sam prelazila s jednog posla na drugi uredno sam dobijala svaki mesec platu bez prekida. Kod sadašnjeg poslodavca sam 12 meseci zaposlena na neodređeno, pri čemu sam u okviru tih 12 meseci, prva tri meseca bila na probnom radu ali sam dobijala primanja i bila prijavljena. S obzirom da ću morati da otvorim trudničko bolovanje uskoro, zanima me da li će se gledati svih 18 meseci što sam radila kod oba poslodavca ili je potrebno da se ostvari 18 meseci kod istog? Takođe, ukoliko s trudničkog bolovanja otvorim porodiljsko da li se i dalje gleda 18 meseci od trenutka otvaranja trudničkog ili se gleda 18 meseci od otvaranja porodiljskog i da li po isteku 3 meseca porodiljskog kada kreće nega deteta koji je tu osnov za obračun primanja?

  Milan Predojević 24. 01. 2019.

  Poštovana Zorana
  Računaće se svih 18 meseci u kojima ste ostvarili primanja iz radnog odnosa, bez obzira na to što se radi o dva različita poslodavca. Ukoliko vežete trudničko bolovanje i porodiljsko odsusvo, uzima se u obzir 18 meseci koji prethode onom mescu u kojem ste otvorili trudničko, a ne porodiljsko. Po isteku 3 meeseca ne menja se ništa u obračunu naknade.
  Pozdrav!

Marija Miljković 18. 01. 2019.

Postovani,
Mene zanima sta se desava ako porodiljsko otvorim sa par dana zakasnjenja? Recimo, meni je termin porodjaja 03.03., sto znaci da mi je poslednji dan za otvaranje porodiljskog 4.02. Sta se desava ako sam sprecena da otvorim na taj dan, vec odem 7.02.?
Pozdrav.

  Milan Predojević 24. 01. 2019.

  Poštovana Marija
  Porodiljsko će Vam otvoriti izabrani lekar i od njegove procene zavisi kad će to učiniti. Istina, on ima rok u kome bi to morao da učini, ali nije moguće uvek sa potpunom preciznošću ustanoviti termin porođaja. S obzirom na navedeno, Vaše porodiljsko odsustvo bi svakako trebalo da traje 12 meseci.
  Pozdrav

3179a407a214055481850ea6f0d29e04 23. 01. 2019.

Dobar dan. Moja supruga je trenutno na porodiljskom bolovanju do 11.02.2019. godine, kada joj ističe ugovor o radu, samim tim dolazi do prestanka radnog odnosa. Zanima me da li nakon isteka ugovora postoji period od mesec dana ukoliko u tom periodu zatrudni da je poslodavac u obavezi da je vrati u radni odnos, tj. da joj produži ugovor o radu, s’obzirom da sam čuo razne neproverene priče. Hvala unapred.

  Milan Predojević 29. 01. 2019.

  Poštovani
  Ukoliko se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na određeno vreme podnese dokaz da je nastupila trudnoća, poslodavac je u obavezi da po sili zakona sklopi novi ugovor o radu koji će biti na snazi najmanje do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

3179a407a214055481850ea6f0d29e04 23. 01. 2019.

Da se nadovežem na predhodno pitanje, ukoliko mojoj supruzi dođe do prestanka radnog odnosa, a nakon toga zaposli se u drugoj firmi, da li u novoj firmi mora biti takođe 18 meseci u radnom odnosu ili ne, da bi ostvarila svoja prava. Hvala jos jednom.

  Milan Predojević 29. 01. 2019.

  Poštovani
  U novoj firmi ne mora da bude u radnom odnosu 18 meseci. U osnovicu kod obračuna novog porodiljskog ući će i svi meseci rada, odnosno porodiljskog koji su ostvareni kod prethodnog oslodavca.
  Pozdrav

Ana Vucicevic 25. 01. 2019.

Dobar dan,
molim Vas za info – za Beograd -kome se tacno podnosi zahtev za ostvarivanje naknade u toku porodiljskog odsustva i gde se moze pronaci koja je dokumentacija potrebna za otvaranje istog?

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovana Ana
  Zahtev se podnosi lokalnoj samoupravi. Potrebno je da se kod Uprave Grada Beograda, tačnije kod stručne službe koja se bavi ostvarivanjem prava na porodiljsko odsustvo, obratite zahtevom. Na sajtu http://www.beograd.rs možete preuzeti obrasce.
  Pozdrav

ANDJELA ZIVKOVIC 25. 01. 2019.

Postovanje. U zadnjih 18 meseci sam bila zaposlena kod 2 poslodavca. Od toga 7 meseci kod poslednjeg, pa pre toga 3 meseca bez zaposlenja, pa pre toga 3 meseca sam imala naknadu sa biroa i zatim 5 meseci kod prethodnog poslodavca,sve ukupno 18 meseci koji bi ulazili u prosek pre otvaranja porodiljskog 04.01.2019.godine. Trudnicko nisam koristila. Intresuje me da li ce sve naknade ulaziti u prosek koje sam osvarivala kod oba poslodavca, kao i da li ce ulaziti u prosek i naknada sa biroa koju sam primala u medjuvremenu? Takodje me interesuje da li se u Lokalnoj samoupravi sve to kompjuterski obracunava ili cu morati da uzimam prosek primanja od poslodavaca i da ima dostavim? Unapred zahvalna 🙂

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovana Anđela
  Sve naknade koje ste primali kod oba poslodavca ući će u prosek. Naknada od Nacionalne službe za zapošljavanje se ne uzima u obzir. Lokalnoj samoupravi nećete morate da dostavljate potvrde o zaradi od svojih poslodavaca jer ima mogućnost da službenim putem izvrši uvid u te podatke.
  Pozdrav!

Aleksandra Gligorijević 26. 01. 2019.

Poštovani,zaposlena sam od 26 decembra 2017, da bi posle 2,5 meseca otvorila bolovanje zbog rizicne trudnoce.POrodiljsko osustvo je trajalo do 18 juna 2018 kada sam produzila bolovanje zbog posebne nege deteta jer je rodjeno u 36 nedelji na jos 2 meseca. Tako da mi je radni odnos prekinut 18 avgusta i tada sam stupila na biro rada gde sam bila mozda manje od mesec dana i primila naknadu za taj period.A ona 17 sep pocela sa radom u drugoj firmi i nedugo zatim saznala da sam u drugom stanju, jos uvek radim iako mi je rizicna trudnoca. Pa me interesuje da li se meni bilo sta racuna jer ne bih da rizikujem sa daljim radom i ugrozim trudnocu. HVALA

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovana Aleksandra
  Primanja koja ste ostvarili kod oba poslodavca, a ulaze u 18 meseci koji prethode mesecu prekida rada zbog trudnoće, ući će u obračun osnovice. Naknada tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom takođe ulazi u osnovicu. Ne uzima se u obzir naknada od Nacionalne službe za zapošljavanje.
  Pozdrav!

Dejan Djusic 27. 01. 2019.

Postovani,
radim u drzavnoj firmi 5 godina na neodredjeno.Juce sam otvorila porodiljsko.Moja firma ne placa poreze i doprinose uredno tako da su sve zene koje su predale dokumenta za pravo naknade za porodiljsko , dobile resenja na 700din toliko primaju mesecno.Firma im je sa zakasnjenjem od dva tri meseca od dana predaje dokumentacije uplatila naknadno poreze i doprinose samo za tih par zena ali se i dalje nista ne dogadja.Moje pitanje glasi da li prilikom provere dokumentacije u sekretarijatu proveru vrse za mene kao jedinku ili celu firmu.Ovo mi je jako bitno kako bih izvrsila pritisak da mi firma prvo uplate poreze i doprinose pa da predam dokumenta u sekretarijatu,kako bih bila uredna.Hvala

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovani Dejane
  Zakonska odredba je sledeća:
  Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće.
  Imajući u vidu navedeno, sabiraju se samo one mesečne osnovice na koje su plaćeni doprinosi i to se odnosi samo na Vaša primanja.
  Pozdrav

Tanja Jovanov Krivokuca 29. 01. 2019.

Postovani, molim Vas za odgovor. S obzirom da mi porodiljsko treba otpoceti 22.3.2019. Interesuje me kako treba izgledati resenje poslodavca koje mi on treba izdati? Da li se ono izdaje u jednom dokumentu u glasi Resenje o porodiljskom odsustvu i odsustvu radi nege deteta, ili ce mi poslodavac prvo izdati resenje o koriscenju porodiljskog 22.3.pa tek za tri meseca (fakticki kada se budem porodila i saznamo tacan datum porodjaja) izdati resenje o koriscenju odsustva sa rada radi nege detete u trajanju od devet meseci? Hvala unapred, Tanja

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovana Tanja
  Praksa je da poslodavac donosi jedno rešenje kojim će biti obuhvaćeno i porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta.
  Pozdrav!

Milorad Šalvarica 06. 02. 2019.

Poštovani,

interesuje me da li otac ima pravo na ostale naknade, u koliko preuzme na sebe negu deteta, nakon isteka porodiljskog od 4 mesesa?
Pravo na naknadu od zarada je ostvareno.
Konkretno, u pitanju je preduzetništvo. Majka je imala to pravo, i ukinuto je nakon prelaska nege na oca, a ocu, nakon podnošenja zahteva stigla je odbijenica u kojoj se obrazlaže da otac nema pravo na to.

Unapred se zahvaljujem!

945203da86fa6590c4c24172e1607070 06. 02. 2019.

Zdravo,
Bila sam zaposlena u Bosni 4 godine, udala sam se u Srbiju i 1.10. sam se odjavila u Bosni a prijavila u Srbiji, dakle nema prekida u radnom odnosu. Sada sam trudna, zanima me koliko cu ja dobijati na trudnicom, da li se racuna radni odnos iz druge drzave posto je u kontinuitetu ili ce mi ova drzava obracunati samo od 1.10. koliko sam u Srbiji?

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovana Milena
  Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. Pošto na primanja u BiH nisu plaćeni doprinosi u Republici Srbiji, mišljenja sam da se ti prihodi ne uzimaju u obzir.
  Pozdrav!

   945203da86fa6590c4c24172e1607070 16. 02. 2019.

   Hvala Vam. Dakle računa se kao da radim 5-6 mjeseci,sto znači da ću nakon porodjaja primati 10.000 dinara. Jadne li države gdje sam ja došla.
   Pozdrav.

Bojana Savicic 13. 02. 2019.

Pozdrav Milane,

Od 01.09.2016 sam konstantno u radnom odnosu. Pravo na trudnicko bolovanje ostvarujem krajem Jula 2019. Planiram da podnesem svu potrebnu dokumentaciju za novcanu naknadu cim se za to ostvare uslovi, i da otputujem u Avgustu u Inostranstvo gde bih se i porodila. Interesuje me da li cu imati pravo na naknadu za vreme porodiljskog odsustva ako se porodim u inostranstvu, i bebu prijavim u diplomatsko konzularnom predstavnistvu u drzavi u kojoj se porodim?

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovana Bojana
  Imaćete pravo na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva ako se porodite u inostranstvu i bebu prijavite u diplomatskom predstavništvu Republike Srbije u toj državi. Činjenica porođaja u stranoj državi ne utiče na ostvarivanje prava na naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Nedeljka Perisic 14. 02. 2019.

Poštovani,
Molim vas da mi kažete da li u prosek za porodiljsko ulaze i honorari koje sam dobila radeći po ugovoru o delu za drugu firmu, a ne onu u kojoj sam zaposlena? Svi porezi i doprinosi su uredno plaćeni. Hvala, Neda

  Milan Predojević 22. 02. 2019.

  Poštovana Nedeljka
  U prosek ulaze svi prihodi u poslednjih 18 meseci, na koje su plaćeni doprinosi za socijalno osigiuranje, bez obzira na činjenicu da se radi o prihodima ostvarenim kod drugog poslodavca, a ne kod onog kod koga ste trenutno u radnom odnosu.
  Pozdrav

Irena B. 20. 02. 2019.

Postovani,

Za vreme trudnickog mi je stigla zabrana zarade od izvrsitelja na 2/3 zarade za dug prema banci. Zanima me posto se porodiljsko uplacuje direktno na racun porodilje da li sam zasticena od naplate za vreme porodiljskog. Napominjem da nemam pravo na roditeljaki niti ikakve dodatke jer je u pitanju rodjenje 5. Deteta. Hvala.

Ivana

  Milan Predojević 04. 03. 2019.

  Poštovana
  Pitanje se ne odnosi na primenu Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, već na primenu Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Najbolje je da se o ovome informišete kod poslodavca i izvršitelja, ali izvesno je sledeće:Zakon o izvršenju i obezbeđenju nije uvrstio naknadu zarade među primanja koja ne mogu biti predmet izvršenja. Izvršenje na zaradi ili plati, naknadi zarade, odnosno naknadi plate i penziji može da se sprovede u visini do dve trećine zarade, naknade zarade, plate, naknade plate i penzije, odnosno do njihove polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom. Imajući u vidu navedeno, naknada zarade nije izuzeta od izvršenja.
  Pozdrav.

85e204c12463096900477bcd7e58899e 22. 02. 2019.

Poštovani, od 2012. godine radim u drzavnoj firmi na određeno vreme sa zakonskim prekidima od 30 dana. Poslednji prekid posle 10 meseci rada bio je 31.12. 2018. godine. Za januar 2019. godine primila sam novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti preko NSZ. Potom sam u istoj firmi prijavljena 06.02.2019. godine opet na određeno, da bih nekoliko dana kanije saznala da sam trudna. Na porodiljsko bolovanje ću otići 06.09.2019. godine. Interesuje me, da li će u obračun porodiljskog odsustva ući samo meseci u kojima sam primala zaradu posle nove prijave u februaru ove godine ili pak svih 18 meseci pre otvaranja porodiljskog u kojima sam imala uplate dopinosa na zaradu (dakle i onih 10 meseci pre poslednjeg prekida radnog odnosa)? Unapred zahvaljujem. Sračan pozdrav!

  Milan Predojević 22. 02. 2019.

  Poštovana Danka
  U obračun porodiljskog odsustva ući će svih 18 meseci pre otvaranja porodiljskog u kojima ste imali uplate dopinosa za socijalno osiguranje na zaradu (dakle i onih 10 meseci pre poslednjeg prekida radnog odnosa.
  Sračan pozdrav!

3d068c19dbf6c790c6549fdcb3bb0b83 22. 02. 2019.

Pocela sam da radim u jednoj privatnoj firmi pre tacno mesec dana,od 1.marta cu biti prijavljena za stalno.Saznala sam pre 2 dana da sam trudna,na sta mogu da racunam?Termin mi je u oktobru,da li mogu da racunam na naknadu nakon porodjaja? Hvala unapred

  Milan Predojević 04. 03. 2019.

  Poštovana
  Imaćete pravo na naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva, ali će u osnovicu za obračun ući samo onoliko meseci koliko ste radili pre nego što prestanete sa radom zbog trudnoće. Kada se sve Vaše zarade saberu, podeliće se sa 18 (bez obzira što je evidentno da nećete imati 18 meseci rada) i tako će se dobiti osnovica za obračun.
  Pozdrav.

Almir Kristina Salkanovic 05. 03. 2019.

zena sad treba da se porodi,nama je to prvo dete,ali iz prethodnog braka imam dvoje dece,koje zive sa nama,da li se tad prijavljuje trece dete ili prvo?

  Milan Predojević 07. 03. 2019.

  Poštovani
  Vašoj supruzi je prvo dete i u skladu sa tim će ostvarivati pravo na novčanu naknadu tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav.

Marijana Sundji 07. 03. 2019.

Postovani,ne razumem kolika ce mi biti novcana naknada ukoliko na porodiljsko nadovezem trudnicko bolovanje? Inace imam ugovor na neodredjeno kod istog preduzetnika unazad 6 godina. Da li ce mi plata biti umanjena za onoliko meseci kolo sam imala otvoreno prvo trudnicko bolovanje (5 meseci) ili cu i dalje dobijati ceo iznos minimalne zarade tokom novog trudnickog, porodiljskog i odsustva radi nege deteta? Molim vas da mi rastumacite nov zakon u ovom slucaju.
Srdacan pozdrav.

  Milan Predojević 22. 03. 2019.

  Poštovana Marijana
  Plata Vam neće biti umanjena, i dalje ćete dobijati ceo iznos minimalne zarade. Ukoliko nakon porodiljskog otvorite trudničko bolovanje sa narednim detetom, uzeće se u obzir sva primanja koja ste imali u 18 meseci koji prethode novom trudničkom, uključujući tu i naknadu tokom porodiljskg sa prethodnim detetom.
  Pozdrav!

Almir Kristina Salkanovic 07. 03. 2019.

postovanje,na putu je trece dete,ali prvo dvoje je iz predhodnog braka,muzevog,koji zive sa nama i staratelji smo,da li prijavljujem tada prvo ili trece dete,hvala

  Almir Kristina Salkanovic 07. 03. 2019.

  sad sam tek video odgovor,od pre neki dan,hvala

Dragana Kovac-Markovic 08. 03. 2019.

Poštovani, koliko traje porodiljsko bolovanje za drugo dijete? Hvala

  Milan Predojević 22. 03. 2019.

  Poštovana Dragana
  Porodiljsko bolovanje za drugo dete traje isto koliko i za prvo-dakle 12 meseci.
  Pozdrav

Dragana Kovac-Markovic 08. 03. 2019.

Poštovani koliko traje porodiljsko bolovanje za drugo dijete? Hvala

  Milan Predojević 27. 03. 2019.

  Poštovana
  Traje godnu dana.
  Pozdrav

Milena Lazic 11. 03. 2019.

Postovani,zaposlena sam bila kod poslodavca nekih 6 meseci i odmah sam otisla na porodiljsko sa 3 detetom ,po isteku porodiljskog sam bila u radnom odnosu 3 meseca a onda otisla na trudnicko nekih 4 meseca i porodila se pre par dana tako da sam od 05.02 ove godine opet na porodiljskom interesuje me koliko ce mi biti trudnicko i porodiljsko jer mi nije jasno sta sve ulazi i racuna se .bila sam prijavljena na neki minimalac od nekih 24000.
pozdrav

  Milan Predojević 22. 03. 2019.

  Poštovana Milena
  S obzirom da Vam je porodiljsko sa trećim detetom trajalo 24 meseca, izvesno ćete imati 18 prihoda koji se uzimaju u obzir kod obračuna porodiljskog sa četvrtim detetom. Konkretno, u osnovicu će ući tri zarade koje ste ostvarili nakon završetka prethodnog porodiljskog, kao i poslednjih 15 meseci naknade tokom porodiljskog sa trećim detetom.
  Pozdrav.

Dragica Ristovic 13. 03. 2019.

Postovani Milane,
da li u prosek od 18 meseci ulaze bruto ili neto uplate poslodavca?
Hvala

  Milan Predojević 22. 03. 2019.

  Poštovana Dragice
  S obzirom da tokom porodiljskog imate pravo i na uplatu doprinosa za socijalno osiguranje, izvesno je reč o bruto zaradi.
  Pozdrav

Tamara Čprljaković 15. 03. 2019.

Poštovani, interesu je me na koji način će mi biti obračunata naknada za porodiljsko bolovanje, a situacija je sledeća: do marta 2018 godine primala sam zaradu, od marta 2018 godine naknadu zarade jer sam bila na „običnom“ bolovanju (zbog bolesti)koje je trajalo do avgusta 2018,kada mi je prestao radni odnos. potom od septembra 2018 primala novčanu naknadu zbog nezaposlenosti zaključno sa novembrom 2018, a od decembra do danas zaradu jer sam ponovo zaposlena. Sada otvaram trudničko, pa me interesuje šta će mi od prethodnih primanja ući u prosek za obračun porodiljkog?

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Tamara
  U prosek će Vam ući sve što ste naveli, osim novčane naknade za nezaposlena lica.
  Pozdrav!

   Tamara Čprljaković 05. 04. 2019.

   Hvala na odgovoru, ali Vas moram ispraviti. Dok sam čekala na Vaš odgovor raspitala sam se u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu i dobila odgovor da sve od navedenog ulazi u prosek, na naknadu u slučaju nezaposlenosti takodje su mi bili obračunati porezi i doprinosi (tekao mi je staž za to vreme) tako da i to uslazi u osnovicu.

    Milan Predojević 05. 04. 2019.

    Poštovana Tamara
    Po meni, a raspitao sam se i u lokalnoj samoupravi koja je za to nadležna, novčana naknada za vreme nezaposlenosti ne ulazi u osnovicu. Ovo zbog sledeće zakonske odredbe: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade“. Novčana naknada za vreme nezaposlenosti ne može da se svrsta u primanja koja imaju karakter zarade, te se zbog toga ne može smatrati primanjem koje bi ušlo u osnovicu. Moguće je da praksa rada lokalnih samouprava još uvek nije ujednačena.
    Pozdrav

Ivana Ivanovic 22. 03. 2019.

Otvoreno mi je porodiljsko 12.3.2019. koje sam odmah predala u firmi.iz firme mi je stiglo resenje 22.3.2019. koje treba dalje da predam dalje sa ostalom dokumentacijom kija se trazi…… Kad mogu da ocekujem uplatu i kako to sad ide….koliko se ceka to resenje

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Ivana
  Obračun i isplatu naknade zarade, odnosno naknade plate, a na osnovu donetih rešenja, ministarstvo nadležno za socijalna pitanja vrši mesečno, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.
  Pozdrav

Maja Djordjevic 23. 03. 2019.

Pozdrav.
Radila sam u firmi 3 meseca, potom otisla na trudnicko a kasnije i na porodiljsko. U medjuvremenu, komisija mi je 2 puta produzavala bolovanje radi nege deteta. 1.oktobra otvaram novo trudnicko, bez prekida. Zanima me kako se obracunava sada moja plata na drugom porodiljskom, koje pocinje 28.marta? Da li u prosek ulazi i prvo bolovanje ili samo ona 3 meseca aktivnog rada?
Hvala!

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Majo
  Obračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. S obzirom da Vi koristite odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, uzeće se u obzir visina osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode 01. oktobru. Ako u tih 18 meseci ulazi i trudničko bolovanje sa prethodnim detetom-ono neće ući u osnovicu, jer se ono, za razliku od naknade tokom prethodnog porodiljskog odsustva, ne uzima u obzir.
  Pozdrav

Sonja Škaljak 24. 03. 2019.

Poštovani,

Potrebna mi je Vaša pomoć, trenutno sam na porodiljskom bolovanju koje ističe 01.07.2019. gode, iznos koji primam je 30.000 dinara, pre toga sam bila na trudničkom bolovanju i iznos koji sam primala je bio 40.000 dinara, zanima me ukoliko ponovo ostanem trudna i otvorim trudničko bolovanje pa porodiljsko koliki ću iznos dobijati za trudničko, a koliki za porodiljko? Unapred zahvalna

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Sonja
  U Vašem slučaju bračun osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate, vrši organ uprave na osnovu podataka o visini osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće (trudničkog bolovanja koje biste otvorili). Uzela bi se u obzir visina osnovice na koju su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, odnosno plate, za poslednjih 18 meseci koji prethode trudničkom bolovanju. Ovde bi se računala naknada tokom porodiljskog sa prethodnim detetom, ali trudničko bolovanje se ne uzima u obzir kod izračunavanja osnovice. Za obračun trudničkog uzimaju se poslednja tri primanja koja ste imali pre meseca u kojem ste otvorili trudničko bolovanje.
  Pozdrav

Ivan Grncarevic 24. 03. 2019.

Poštovani,
Bila sam u stalnom radnom odnosu više od 3,5 god. Ostala sam u drugom stanju 2018 i regularno primala trudnicko bolovanje. Situacija je sledeca:19.11.2018 otvorila sam porodiljsko bolovanje. Porodila sam se 31.12.2018, međutim moj poslodavac ovog meseca marta prestaje sa radom i gasi sve račune. Zanima me kako cu i da li cu primati porodiljsko bolovanje jer to ide preko ministarstva.Imam kod sebe rešenje o porodiljskom bolovanju do 19.11.2019.Kome treba da se obratim, odnosno šta dalje!?
Unapred hvala na odgovoru!

  Milan Predojević 12. 04. 2019.

  Poštovana
  Radi ostvarivanja prava, nakon prestanka radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca, u roku od 30 dana javite se filijali Nacionalne službe za zapošljavanja sa ličnim dokumentom, aktom o prestanku radnog odnosa, rešenjem o porodiljskom i diplomom o završenom školovanju.
  Pozdrav

Danijela Gvozdenov 25. 03. 2019.

Postovani,

Nedelju dana nakon svadbe mi je urucen otkaz- tacnije potpisala sam sporazumni otkaz,koji su mi urucili taj dan.U firmi sam radila na neodredjeno preko 2.god.U sporazumnom otkazu koji sam potpisala 11.03.2019.stoji da cu biti u radnom odnosu do 30.05.Od 11.03. ne idem na posao ali cu platu dobijati kao da idem do 15og juna.Zanima me sta se desava ako ja do 30.05.ostanem u drugom stanju?Sta se u tom slucaju desava sa otkazom i da li imam pravo da odem na trudnicko?Ko to posle preuzima, da li preuzima drzava,jer ja imam 18 meseci u kontinuitetu?

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Danijela
  Prema Zakonu o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu, a zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme, isti se produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo.
  Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Dakle-Zakon štiti od otkaza, a Vi ste potpisali sporazum o prestanku radnog odnosa. Ukoliko ostanete u drugom stanju, najbolje je da pokušate da kod poslodavca stavite van snage sporazum o prestanku radnog odnosa. Uopše, ne treba potpisivati akte o izjavama volje koji ne odražavaju Vaš stav, odnosno koji ne odgovaraju Vašoj volji. Ukoliko se ne radi o sporazumu o prestanku radnog odnosa, već o nameri poslodavca da radni odnos raskine, ne treba potpisivati sporazum o prestanku radnog odnosa jer sporazuma i nema, to jest nema saglasnih volja dve strane, već samo volja poslodavca da radni odnos prestane.
  Pozdrav

Aleksandra Mijović 26. 03. 2019.

Poštovani Milane,

Krajem aprila mi ističe porodiljsko, ukoliko narednih 6 meseci budem u radnom odnosu, dogodi se trudnoća i otvorim trudničko bolovanje (radi održavanja) i nastavim porodiljsko, od kog momenta se meni obračunava naknada za porodiljsko? Da li se gleda 18m u nazad od prestanka rada (odnosno otvaranja trudničkog)? I koliko sam razumela u tom slučaju ulazi u obračun prethodno porodiljsko? Tako da po ovome bih imala za tih 18 primanja za taj obračun.

A tokom tog novog trudničkog obračunavaju mi se tri poslednje primljene plate?

Unapred zahvalna

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Aleksandra
  Ukoliko narednih 6 meseci budete u radnom odnosu, dogodi se trudnoća i otvorite trudničko bolovanje (radi održavanja) i nastavite porodiljsko, naknada za porodiljsko se obračunava od momenta otvaraja trudničkog bolovanja. Dakle, gleda se 18 meseci u nazad od prestanka rada (odnosno otvaranja trudničkog). U tom slučaju ulazi u obračun prethodno porodiljsko. Tokom tog novog trudničkog kod obračuna osnovice računaju se tri poslednje primljene plate.
  Pozdrav

Natasa Bozovic 02. 04. 2019.

Postovani,

Interesuje me da li moj muz koji je u stalnom radnom odnosu ima pravo na odsustvo radi nege deteta (beba 4 meseca) a ja nisam u radnom odnosu? Ako ima, koliko traje i koliko je placeno(da li ulaze topli obrok i putni troskovi)?

Ako bi mogli da mi odgovorite i na jos jedno pitanje:

Ako bih ja dobila posao u inostranstvu da li u tom slucaju moj muz moze sa mojim ugovorom za stalno dobiti odsustvo radi nege deteta?

Unapred hvala

S postovanjem,
Natasa

  Milan Predojević 12. 04. 2019.

  Poštovana Nataša
  Nisam potpuno siguran da sam razumeo pitanje, pa ću odgovpriti za obe varijante: Ako se Vaše pitanje odnosi na isplatu drugog dela porodiljskog (onog dela koji počinje da se isplaćuje nakon što dete navrši tri meseca života), odgovor je sledeći:Da bi otac deteta preuzeo isplatu porodiljskog, majka mora da bude u radnom odnosu. Od momenta kada otac preume isplatu porodiljskog, majka mora da se vrati na posao. Prema tome, ako niste zaposleni, Vaš muž ne bi mao pravo na porodiljsko. Ne bi ga imao ni u slučaju Vašeg zaposlenja u inostranstvu. Ako se Vaše pitanje odnosi na bolovanje zbog nege deteta, u tom slučaju biste i Vi i u suprug morali biti prijavljeni na socijalno osiguranje kao lIca u radnom odnosu, da bi jedan od roditelja imao pravo na bolovanje radi nege deteta. Dakle i u ovom slučaju, a pošto Vi niste prijavljeni na socijalno osiguranje kao radno angažovano lice, Vaš suprug nema pravo na bolovanje.
  Pozdrav

Irena Radojičić 14. 04. 2019.

Postovani Milane, sa drugim detetom sam vec na porodiljskom i ostalo mi je jos tri meseca da primam nadoknadu medjutim firma u kojoj sam zbog nekih komplikacija nije u mogucnosti da mi isplacuje platu(taj deo je previse komplikovan i ne toliko bitan) da li ja mogu da dobijem novo zaposlenje i nastavim da primam nadoknadu i da li ako bih postala preduzetnica sada da li bih mogla da isprimam to sto mi je preostalo?

  Milan Predojević 17. 04. 2019.

  Poštovana Irena
  Za period od 12 meseci koliko traje porodiljsko odsustvo pripada Vam odgovarajuća naknada zarade. Ukoliko Vam nije isplaćeno sve, a nakon isteka porodiljskog odsustva zasnujete novi radni odnos, ili postanete preduzetnica, to ne može da utiče na činjenicu da mora da Vam se isplati porodiljska naknada za svih 12 meseci koliko traje porodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

Sanja Sekuloski 15. 04. 2019.

Dobro vece postovana..interesuje me da li vi mozete da mi date odgovor na pitanje..koliko zena treba da bude u radnom odnosu po novom zakonu da bi primala 100% trudnicko i 100%porodiljsko?da li se to racunaa ukupno koliko je zaposlena ili samo kod poslednjeg poslodavca?s tim da kod prethodnog nije imala uplatu preko racuna..unapred hvala

  Milan Predojević 17. 04. 2019.

  Poštovana Sanja
  Nije bitno koliko dugo je žena u radnom odnosu-čim izabrani ginekolog oceni da je trudnoća rizična, to jest da postoji neka komplikacija, on može da Vam otvori trudničko bolovanje i ono je uvek 100% od osnovice. Što se tiče porodiljskog, za obračun naknade se uzimaju primanja u poslednjih 18 meseci. Računaju se i primanja kod sadašnjeg i kod prethodnih poslodavaca. Porodiljska naknada je takođe 100% od osnovice, s tim da je kod porodiljskog važno da u poslednjih 18 meseci imate što više prihoda, jer će i naknada time biti veća. Što se tiče uplata koje nisu išle preko računa, to jest na koje nisu plaćeni porez i doprinosi, takve zarade se ne mogu uzeti u obzir kod obračuna naknade zarade tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Marijana Radovanovic 22. 04. 2019.

Postovani, ja pocinjem da radim kao agent za jednu banku i potpisujem ugovor o posredovanju. Da li na osnovu takvog ugovora imam pravo na porodiljsko bolovanje?

  Milan Predojević 25. 04. 2019.

  Poštovana
  Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta (naknade kod majki koje nisu u radnom odnosu, ali su radno angažovane po drugim ugovorima), može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode: po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova; po osnovu ugovora o delu; po osnovu autorskog ugovora; po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa. Ukoliko Vaš ugovor ne može da se svrsta u neku od navedenih zakonskih kategorija, mišljenja sam da nemate pravo na porodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

Enes Ljajic 23. 04. 2019.

Postovani Milane,
u poslednjih 18 meseci, supruga je bila u radnom odnosu, zatim joj je istekao ugovor nakon cega je iskoristila novcanu naknadu, a zatim se ponovo zaposlila i trenutno je u radnom odnosu. Da li ce imati pravo na porodiljsku naknadu, obzirom da ko je iskoristila pravo na naovcanu naknadu?

Pozdrav,

  Milan Predojević 25. 04. 2019.

  Poštovani Enese
  Vaša supruga će imat pravo na porodiljsku naknadu s obzirom da je ponovo u radnom odnosu. Činjenica da je pre toga neko vreme bila na evidenciji NSZ ne utiče na pravo na porodiljskoo odsustvo jer se ponovo zaposlila.
  Pozdrav

Stefan Dramlic 23. 04. 2019.

Poštovani,
Interesuje me da li je moguće da se visina naknade za vreme porodiljkog tj. odusustva radi nege deteta razlikuje od meseca do meseca? Pošto imam više pd 18 meseci radnog staža pre trudničkog i samim tim utvrđen iznos naknade, na osnovu čega se menja visina naknade od meseca do meseca?

  Milan Predojević 25. 04. 2019.

  Poštovani
  S obzirom da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, visina ne bi trebalo da se menja, sem što će naknada biti veća u mesecima u kojima ima više radnih dana,i obrnuto.
  Pozdrav

Nevena Samailović 02. 05. 2019.

Postovani, molim Vas za objasnjenje. Od aprila 2017 godine sam u radnom odnosu,na porodiljskom od novembra iste godine do novembra 2018.U januaru 2019 godine sledi otkaz kao tehnoloskom visku i ja se prijavljuem na novcanu naknadu od februara ove godine, medjutim svo vreme i pre pocetka ovog osnovnog radnog odnosa ja imam lokal koji je u mirovanju kao sporedna delatnost, gde sa nsz zahtevaju da to ugasim, odjavim da bi se prijavila za novcanu naknadu,gde zbog toga ja od odjave poslodavca pa do odjave sporedne delatnosti imam prekid nekih 15dana(pretpostavljam da je prekid jer je bilo mirovanje) Sada zelim da stupim opet u radni odnos, jer sam u drugom stanju, i ono sto mene zanima je to da li mi tih 15dana remeti kontinuitet od 18 meseci potrebnih za prosek porodiljskog? U oktobru bi trebalo da se otvori porodiljsko, sto znaci da cu ja od maja do oktobra imati nekih 6meseci radnog odnosa a pre toga 3meseca na nsz, a pre toga prekid od 15 dana, a pre svega toga skoro 2godine staza u kontinuitetu. Znam da je pitanje obimno ali Vas molim da mi odgovorite. HVALA

  Milan Predojević 08. 05. 2019.

  Poštovana Nevena
  Navedenih 15 dana prekida u stažu osiguranja ne utiče na Vaše pravo na porodiljsko odsustvo. Naravno, da ste u tih 15 dana imali prihod na koji su plaćeni doprinosi Vaša naknada tokom porodiljskog bi bila neznatno veća, ali samo pravo na naknadu tokom porodiljskog odsustva nije ugroženo opisanim prekidom od 15 dana.
  Pozdrav

   Nevena Samailović 08. 05. 2019.

   Hvala na odgovoru,shvatila, ali da li mi se tri meseca na nsz gde sam primala materijalno racuna kao prekid, tj ne ulazi u obracun, sto bi znacilo da ja 15plata delim sa brojem 18?i rekoste da porodiljsko prethodno moze da se racuna u prosek. HVala

    Milan Predojević 11. 05. 2019.

    Poštovana Nevena
    Dobro ste razumeli, odnosno tri meseca na NSZ kada ste primali novčanu naknadu Vam ne ulaze u obračun, a porodiljsko sa prethodnim detetom se računa, tako da 15 plata delite sa brojem 18 i tako dobijate osnovicu za obračun naknade zarade tokom porodiljskog odsustva.
    Pozdrav

     Nevena Samailović 13. 05. 2019.

     Hvala Vam.

Bojana Lazin 06. 05. 2019.

Postovani,
Osoba je na porodiljskom odsustvu i postoji mogucnost da tokom trajanja porodiljskog bude angazovana po ugovoru o delu. Zanima me, da li u tom slucaju ugovor o delu utice na porodiljsko bolovanje? Da li u slucaju sklapanja ugovora o delu osoba gubi pravo na porodiljsko bolovanje?
S postovanjem,
Sanja.

  Milan Predojević 08. 05. 2019.

  Poštovana Sanja
  Ukoliko porodilja tokom trajanja porodiljskog odsustva bude angažovana po ugovoru o delu, to neće uticati na isplatu naknade tokom porodiljskog odsustva. Samo u slučaju povratka na posao porodilja gubi pravo na isplatu porodiljske naknade, dok sklapanje ugovora o delu ne znači gubitak prava na porodiljsko bolovanje.
  Pozdrav

   Natalija Manic 11. 05. 2019.

   Postovani Milane,

   Ukoliko radim 3 godine i 6 meseci bez prekida radnog odnosa,
   i sada u maju dodje do prekida u radu od 7 dana (usled promene poslodavca), i nakon 6,7 meseci ostanem u drugom stanju,
   da li taj prekid od 7 dana dovodi do toga da se samo primanja od npr 6 meseci kod novog poslodavca dele na 18?

   Ili se sva primanja poslednjih 18 meseci dele sa 18?
   Ogromna je razlika.

   Hvala unapred,
   Pozdrav

    Milan Predojević 13. 05. 2019.

    Poštovana Natalija
    Sva primanja koja ste imali u poslednjih 18 meseci se sabiraju i dele sa 18, a ne samo primanja u poslednjih 6 meseci koja ste ostvarili kod novog poslodavca. Prekid od 7 dana takođe ne utiče na činjenicu da će se uzeti u obzir i primanja kod prethodng poslodavca, pod uslovom da su ostvarena u 18 meseci koji prethode mesecu kada ste prestali da radite.
    Pozdrav

dbf43d1e9e9a995594778d4bd9a2c320 21. 05. 2019.

Postovani, zanima me kako se racuna prosek primanja za porodiljsko bolovanje, ako u periodu u poslednjih 18 meseci imam period od 3 meseca neplacenih doprinosa. Firma je otisla u blokadu, i za poslednja 3 meseca u njoj nisu isplaceni ni doprinosi ni neto plate. Sada sam u novoj firmi u stalnom radnom odnosu na neodredjeno vreme i planiram trudnocu, ali me zanima kako to funkcionise. Dobila sam informaciju da za firme koje su u stecaju drzava preuzima obavezu na sebe (samo za trudnice i porodilje), ali ne znam da li je tacna.
Hvala unapred

  Milan Predojević 24. 05. 2019.

  Poštovana Milice
  Zakon kaže sledeće: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“. Imajući u vidu citiranu zakonsku odredbu mišljenja sam da u navedeni zbir mesečnih osnovica ne mogu da uđu mesečne osnovice na koje nisu plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade. U stečajnom postupku novčana potraživanja nastala iz radnog odnosa spadaju u prvi isplatni red, i doprinosi za penzijsko i nvalidsko osiguranje za poslednje dve godine takođe se namiruju prioritetno, ali samo do visine koja se plaća na minimalnu zaradu.
  Pozdrav

Jasna Matorcevic 24. 05. 2019.

Zdravo,

Zanima me da li samo jedan dan u prekidu radnog staza u periodu od 18 meseci moze da ima uticaj na obracun trudnickog ili porodiljskog bolovanja?

Hvala!

  Milan Predojević 24. 05. 2019.

  Poštovana Jasna
  Jedan dan prekida uopšte ne utiče na obračun trudničkog bolovanja, dok je kod porodiljskog uticaj prekida od jednog dana toliko neznatan da praktično može da se kaže da i ne postoji.
  Pozdrav

Natasa Turcinovic 25. 05. 2019.

Postovani,interesujeme kako se po novom obracunava potodiljsko ako je vezano jedno za drugim,bez prekida.

  Milan Predojević 27. 05. 2019.

  Poštovana Nataša
  Obračunava se tako da se računa i naknada koja Vam je isplaćivana tokom porodiljskog odsustva sa prethodnim detetom.
  Pozdrav

Zorana Markovic 26. 05. 2019.

Postovani, da li ce mi po stizanju resenja za porodiljsko bolovanje, biti isplacene odjednom sve zarade za prethodne mesece, od 22 marta sam na porodiljskom, a svu dokumentaciju sam predala 7.maja. I kada mogu da ocekujem resenje i uplatu?

  Milan Predojević 27. 05. 2019.

  Poštovana Zorana
  Najkasniji rok za donošenje rešenja po Zakonu o opštem upravnom postupku je 60 dana od dana podnošenja zahteva. Što se tiče isplate po donetom rešenju, odgovarajući Pravilnik je propisao sledeće: Obračun i isplatu naknade zarade, odnosno naknade plate, bez poreza i doprinosa, a na osnovu donetih rešenja, mesečno, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.
  Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose podnosi Ministarstvo.
  Nakon uspešno podnete poreske prijave i ažuriranja podataka za isplatu prava podacima dobijenim na osnovu podnete prijave, Ministarstvo vrši isplatu obračunatih mesečnih iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate bez poreza i doprinosa na tekući račun korisnika.
  Znači da se po donošenju rešenja isplate vrše do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.
  Pozdrav

Tijana Živković 28. 05. 2019.

Poštovani,

Zanima me da li u obračun za trudničko i porodiljsko odsustvo ulazi zarada iz inostranstva, konkretno iz Kanade?

Hvala!

  Milan Predojević 03. 06. 2019.

  Poštovana Tijana
  U obračun za trudničko i porodiljsko odsustvo ne ulazi zarada iz inostranstva,jer se ne radi o primanjima na koja su u R.Srbiji plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje.
  Pozdrav

Aleksandra Stanić 01. 06. 2019.

Poštovani,
Bila sam u radnom odnosu do 1.3.2019. (22 meseca). Trenutno sam trudnica, nezaposlena. Interesuje me da li imam pravo na porodiljsku naknadu iako u trenutku porodjaja necu biti u radnom odnosu?

  Milan Predojević 03. 06. 2019.

  Poštovana Aleksandra
  Mišljenja sam da biste imali pravo, imajući u vidu sledeću zakosnku odredbu: „Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti“..znači, ako ne ostvarujete naknadu po osnovu nezaposlenosti, možete se obratiti zahtevom za isplatu porodiljske naknade lokalnoj samoupravi.
  Pozdrav

Jelena Vasic 07. 06. 2019.

Poštovani,

Zaposlena sam po ugovoru o radu poslednja dva meseca. Pre toga sam dve godine bila angažovana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Treba da otvorim trudničko bolovanje i zanima me na koji način će mi biti obračunata naknada za vreme bolovanja, a na koji naknada za vreme porodiljskog odsustva.

Unapred hvala!

  Milan Predojević 07. 06. 2019.

  Poštovana Jelena
  Kod bolovanja osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstveng osiguranja čini prosečna zarada koju ste ostvarili u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupilo bolovanje. Za mesece u kojima niste ostvarili zaradu uzima se minimalna zarada propisana za taj mesec. Kod porodiljskog odsustva uzimaju se u obzir svi prihodi na koji su plaćeni doprinosi (dakle ne samo plata, odnosno zarada) koje ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu u kojem ste prestali da radite zbog trudnoće, saberu se i podele sa 18. Tako se dobija mesečna osnovica za obračun porodiljske naknade. I kod trudničkog bolovanja i kod porodiljske naknade isplaćuje se 100% od osnovice.
  Pozdrav

Vuk Vesovic 10. 06. 2019.

Zena mi je preduzetnica i nije koristila svoje porodiljsko bolovanje, kako ja kao njen suprug mogu u tom slucaju da ostvarim pravo na odsustvo sa posla radi nege deteta.

  Milan Predojević 14. 06. 2019.

  Poštovani Vuče
  Zakon na sledeći način reguliše ovo pitanje:“Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti.“ Dalje zakon kaže: „Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, može ostvariti i otac deteta, ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.“ Imajući u vidu citirane zakonske odredbe mišljenja sam da nemate pravo na odsustvo sa posla uz naknadu jer se ona od strane oca može koristiti samo izuzetno-ukoliko majka nije živa, ako je napustila dete, ili ako je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.
  Pozdrav

Vuksanović Jelena 29. 06. 2019.

Postovani,
ako je struktura moje plate sledeca:
– Redovan rad fikso: 38181.82
– Drzavni praznik: 1818.18
– Prekovremeni rad: 2863.64
– Stimulacija: 4000
– Topli obrok: 3780
– Minuli rad: 374.91
Ukupna primanja=51018,55
– Doprinosi: 10152,70
– Porez: 3601.86
Neto za isplatu=37263.99 dinara,
i ako pretpostavimo da sam u prethodnih 18 meseci imala istu ovakvu platu,
koju sumu cu dobijati za vreme porodiljskog bolovanja?

Unapred hvala i pozdrav

  Milan Predojević 02. 07. 2019.

  Poštovana Jelena
  Nezahvalno je davati odgovore u pogledu samog obračuna, koji vrši stručna služba u okviru lokalne samouprave, ali prema navedenoj strukturi zarade trebalo bi u neto iznosu da dobijete zaradu koju ste naveli u Vašem pitanju, ako je ostvarena u proseku u tom iznosu u poslednjih 18 meseci.
  Pozdrav

Marina Petrović 08. 07. 2019.

Zdravo,
Trenutno sam na porodiljskom odsustvu za treće dete koje sam započela u junu 2018. godine i koje mi traje do juna 2020. godine. U međuvremenu sam ostala trudna po četvrti put i moje pitanje je kakva je praksa u tom slučaju, tj. da li dolazi do preklapanja bolovanja? Na jednom sajtu sam pronašla slično pitanje i odgovor da se novo bolovanje otvara nakon isteka bolovanja za treće dete. Ali pretpostavljam da se dokumentacija poslodavcu mora dostaviti ranije. Šta je sve potrebno od dokumenata?
Hvala unapred na odgovorima!
Srdačan pozdrav!

  Milan Predojević 12. 07. 2019.

  Poštovana Marina
  Zakon kaže sledeće: Zahtev za ostvarivanje prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje.
  Imajući u vidu citiranu odredbu, po isteku porodiljskog odsustva za treće dete možete podneti zahtev za porodiljsko odsustvo za četvrto dete. Za detaljnije informacije pozovite nadležnu službu u okviru lokalne samouprave, koja je nadležna za isplatu naknade tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Željko Božović 10. 07. 2019.

Poštovani Milane,

moja koleginica je zaposlena na neodređeno u „firmi A“ i trenutno se nalazi se na porodiljskom odsustvu i prima naknadu zarade. Dok bude na porodiljskom odsustvu odnosno odsustvu radi nege deteta ona želi da osnuje “firmu B” (d.o.o.) iz postojećeg radnog odnosa, u kome bi bila jedini član društva i direktor.
Koleginica ima nedoumicu da li bi time što bi postala osnivač i direktor “firme B” bez naknade, nakon njenog osnivanja, upisa u registar i prijave i plaćanja doprinosa po svim osnovana, izgubila pravo na naknadu zarade po Rešenju o porodiljskom odsustvu koje je ostvarila po osnovu radnog odnosa u „firmi A“ u periodu trajanja porodoljskog odnosno odsustva radi nege deteta – recimo u naredna 22 meseci.

Hvala unapred i srdačan pozdrav.

  Milan Predojević 12. 07. 2019.

  Poštovani Željko
  Radni odnos je prioritetan osnov socijalnog osiguranja u odnosu na osnivanje firme. Po zakonu naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ostvaruju zaposleni kod pravnih i fizičkih lica. S obzirom da je Vaša koleginica u radnom odnosu ima pravo na isplatu porodiljske naknade do isteka porodiljskog odsustva jer će do isteka odsustva biti u radnom odnosu. Činjenica osnivanja firme ne bi trebalo da utiče na navedeno pravo (u novoj firmi ne sme da bude u radnom odnosu jer nije moguće u isto vreme biti u punom radnom vremenu na dva mesta), ali ona je u obavezi da o navedenom obavesti nadležnu službu u lokalnoj samoupravi imajući u vidu sledeću zakonsku odredbu: „korisnik naknade zarade, odnosno naknade plate dužan je da nadležnom organu prijavi svaku promenu u radnopravnom statusu koja je od uticaja na isplatu naknade zarade odnosno naknade plate“. Prijavljivanjem nove činjenice ona će ispuniti svoju obavezu, a nadležni organ će ceniti da li je ta okolnost od uticaja na ostvarivanje prava. Lično sam mišljenja da nije.
  Pozdrav

Aleksa Mitic 15. 07. 2019.

Poštovani,

Imam dva pitanja. Nije mi najjasnije da li trudnica koja je radila 6 meseci pre početka trudničkog bolovanja preko PP ugovora ima pravo na naknadu u toku trudničkog bolovanju ili nema.
Njoj je ugovor takav da se plaća po radnim satima a i posao spada u rizičnu grupu (aerodrom, skener) te je bolovanje odmah otvoreno čim je utvrđena trudnoća, kako smo na početku razumeli poslodavca ona na to nema pravo pa zahtev nije ni podnošen. Da li je ipak imala pravo na neku naknadu, pošto poslodovac nije isplaćivao ništa, a uredno je produžavao PP ugovor na svakih 6 meseci.
I drugo pitanje. Upravo je ušla u 9 mesec i koliko sam razumeo u tekstu sada treba da u jedinici lokalne samouprave podnese zahtev za naknadu za porodiljsko bolovanje na koje ima pravo?

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovani Aleksa
  Lice angažovano po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima nema pravo na bolovanje. Međutim, primanja po osnovu takvog ugovora se uzimaju u obzir prilikom obračuna naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, jer zakon kaže sledeće: „Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova“. Prema tome, dobro ste razumeli-potrebno je da se obratite odgovarajućoj službi u okviru lokalne samouprave radi podnošenja zahteva za isplatu ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta.
  Pozdrav

Tamara Adamović 15. 07. 2019.

Dobar dan, zanimam me sledeće:
prijavljena sam u firmi od 02.04.2019. na tri meseca, prijava je istekla 30.06. i poslodavac i knjigovodja su zaboravili da obnove prijavu, ja sam radila sve vreme. Slučajno sam primetila da nije obnovljena prijava 15.07.2019. kada su je obnovili tri dana unazad od 11.07.2019.
Da li postoji mogućnost da vrate prijavu od početka meseca?
Drugo pitanje da li to znači da mi se staž secka i da to neće biti u kontinuitetu 18 meseci rada (ukoliko ostanem na istoj poziciji još 14 meseci)i neću imati pravo na 100% porodiljskog?
Hvala unapred na odgovoru.

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovana Tamara
  Ukoliko je došlo do propusta u prijavljivanju radnika poslodavac treba da se obrati nadležnoj filijali RFPiO zahtevom za prijavu radnika počev od 01.07. i da uz zahtev prilože dokaze (ugovor o radu) kao i obrazloženje zbog čega kasne sa podnošenjem prijave. Nakon regulisanja takve prijave nećete imati prekid u stažu socijalnog osiguranja. Porodiljska naknada će u svakom slučaju biti 100% od osnovice.
  Pozdrav

Olja Jovicic 19. 07. 2019.

Postovani, za proslo porodiljsko sam dobila produzenje 3 meseca (za posebnu negu deteta). Sada treba da otvorim novo porodiljsko a u zadnjih 18 meseci mi ulaze i ta 3 meseca produzenja, pa me zanima da li i ta 3 meseca ulaze u prosek plate?

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovana Olja
  I navedena tri meseca ulaze u prosek plate.
  Pozdrav

1d0708ee5003b13412d8e92a69e72e18 22. 07. 2019.

Zdravo! Na porodiljskom odsustvu sam od 2.6.2018 godine,posto sam bila po starom zakonu, primala sam 100% zarade. Porodiljsko je zavrseno sad 1.6. 2019 god. Posto sam se porodila ranije, dete ima kasnjenje i odobrili su mi 6 meseci posebne nege. E sad, koliki iznos cu primati dok sam na posebnoj nezi, s obzirom da imam radni staz 7,5 meseci pre trudnickog bolovanja, a celo porodiljsko, godinu dana sam primala 100%. Da li cu i dalje primati isti iznos kao i do sada?

  Milan Predojević 30. 07. 2019.

  Poštovana Milena
  Zakon kaže sledeće: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva“. Imajući u vidu navedeno, trebalo bi i dalje da primate isti iznos.

Maja Bešević 12. 08. 2019.

Postovani,
Zaposlena sam dva meseca na ugovor na odredjeno vreme,a pre toga sam bila mesec dana na birou i primala naknadu,ostalih 10 meseci pre biroa sam bila na ugovoru o privremeno povremenim poslovima,a pre toga sam sve vreme bila zaposlena na neodredjeno vreme.Zanima me kako se racuna po svemu ovome trudnicko,a kako porodiljsko bolovanje?
Srdacan pozdrav

  Milan Predojević 18. 08. 2019.

  Poštovana Majo
  U Vašem slučaju uzeće se u obzir svi prihodi, osim naknade sa biroa.
  Pozdrav

Zoran Vukojevic 27. 08. 2019.

Postovani Milane,
Izvinite ako ponavljam pitanje na koje ste vec odgovarali, ali nekako mi se cini da je ovaj problem razlicit od osobe i od posla.
Naime, moja verenica je vec 18 meseci prijavljena na obavljanju privremeno povremenog posla na projetku pri jednoj drzavnoj firmi. Ona je trenutno osma nedelja trudnoce i receno joj je da nema prava na odsustva niti na trudnicko
bolovanje. Takodje ugovor joj nece biti prekinut ukoliko ona to ne zeli. Ugovor traje do kraja oktobra kada se i zavrsava projekat.
Da li ona ima pravo na bilo kakvu vrstu novcane nadoknade i sta se desava kada se zavrsi ugovor (da li jednostavno ostaje bez posla ili mora da ostane prijavljna)?
Takodje me zanima da li stvarno nema pravo na odsustvo ili je to samo izgovor njenih sefova da bi ostala na poslu?

Hvala puno!

  Milan Predojević 28. 08. 2019.

  Poštovani Zorane
  Nažalost, lica koja su radno angažovana van radnog odnosa (privremeno povremeni poslovi, ugovor o delu…) nemaju pravo na isplatu naknade zarade tokom privremene sprečenosti za rad, to jest nemaju pravo na bolovanje. Kad se završi rad na projektu, odnosno kada istekne ugovor o privremenim i povremenim poslovima, poslodavac ne mora da produži ugovor sa Vašom suprugom, odnosno ona ne mora da ostane prijavljena, ali će imati pravo na novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje zbog prestanka obaveznog osiguranja, a po osnovu prestanka privremenih i povremenih poslova. Takođe, Vaša supruga će kod nadležne službe u lokalnoj samoupravi imati i pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta jer po zakonu ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova. Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta.
  Pozdrav

Nikola Tamburkovski 29. 08. 2019.

Poštovani,
Da li se prekid radnog odnosa od 4 dana, pa ponovno potpisivanje ugovora o radu,za isto radno mesto računa kao nula u zbiru onih 12 meseci(za trudničko)odnosno 18 meseci (za porodiljsko odsustvo)ili se računa u prosek iznos plate za taj mesec(naravno, umanjen za ta 4 dana)? Napominjem da sam radila unazad 4 godine bez dana prekida.

Srdačan pozdrav!

Ana

  Milan Predojević 02. 09. 2019.

  Poštovana
  I plata za taj mesec ulazi u prosek, samo se umanjuje za 4 dana koja niste radili.
  Pozdrav

8d6e2947b6471a9fc1ff7d71c970b51f 03. 09. 2019.

Poštovani, imam sledecu situaciju: zaposlena sam po osnovu ugovora o autorskom delu i na samom pocetku trudnoce sam. Kako po nalogu lekara moram da mirujem, nisam vise u mogucnosti da radim. Dobila sam informaciju od rfzo-a da nemam pravo na nadoknadu po osnovu trudnockog bolovanja ali me zanima koja je situacija sa porodiljskim? I ako imam pravo na tu nadoknadu, da li ce u obracun naknade uci ovi meseci tokom kojih nisam radila, zbog sprecenosti,i tokom kojih mi je zarada bila nula?
Hvala unapred,

  Milan Predojević 06. 09. 2019.

  Poštovana Marija
  Nažalost, nemate pravo na bolovanje, pa tako ni na održavanje trudnoće, jer niste u radnom odnosu. Zakon je pravo na bolovanje vezao za zaposlene i preduzetnike, dok ostali radno angažovani (ugovor o delu, privremeno-povremeni poslovi) nemaju pravo na naknadu zarade tokom privremene sprečenosti za rad. Što se tiče porodiljske naknade, tu je situacija povoljnija jer ćete imati pravo na naknadu koja se svrstava u takozvane ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta. Član 17. Zakona o finansijskoj podršci porodicama s decom propisuje da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu autorskog ugovora (između ostalih prihoda van radnog odnosa). Dakle, sabraće se svi prihodi na koje su plaćeni doprinosi, a koje ste ostvarili u 18 meseci pre rođenja deteta i podeliće se sa 18 (bez obzira na to koliko prihoda imate). To je osnovica za Vašu naknadu.
  Pozdrav

   Biljana Djordjevic 07. 09. 2019.

   Dobar dan… Ja sam od januar 2014 do 2 oktobar 2018 godine bila prijavljena ukljucujuci dve trudnoce onda sam radila u firmu od 17.10.2018 do 31.12.2018.E onda sam 1.1.2019.aktivirala firmu i jos uvek uplacujem doprinose. Interesuje me sad ako bih ostala trudna po treci put da li bih imala pravo na 100%trudnicko i porodiljsko bolovanje.. BOJIM SE ZA PREKID KOJ IMAM OD 2.10.2018 DO 17.10.2018. Pozdrav

    Milan Predojević 13. 09. 2019.

    Poštovana Biljana
    Kao što sam već naveo u prethodnom odgovoru, prekid u radnom angažovanju od 2.10.2018.g. do 17.10.2018.g. ne može da utiče na Vaše pravo da ostvarite naknadu tokom trudničkog bolovanja i porodiljskog odsustva. Dakle, pripada Vam naknada u visini od 100% od zakonom utvrđene osnovice.
    Pozdrav

Dragana Zivkovic 01. 10. 2019.

Postovani,
Uskoro mi istice porodiljsko a na odredjeno sam. Da li kada se vratim na posao poslodavac moze da mi da otkaz? Hvala

  Milan Predojević 01. 10. 2019.

  Poštovana Dragana
  Ukoliko je ugovor o radu na određeno vreme, nakon što Vam istekne porodiljsko odsustvo, poslodavac nije dužan da sa Vama potpiše novi ugovor o radu.
  Pozdrav

Nena Zivkovic 02. 10. 2019.

Poštovani Milane,
Molim Vas za pomoć.
Radim kod poslodavca koji je oslobođen plaćanja poreza i doprinosa za koleginicu i mene jer nas je preuzeo sa Nacionalne službe za zapošljavanje.
Ja sam 8 nedelja trudnoće. Da li imam pravo na trudničko bolovanje, tj da li ću imati primanja tokom trudničkog i porodiljskog bolovanja?

Hvala unapred

  Milan Predojević 08. 10. 2019.

  Poštovana Neno
  Naravno da ćete imati prava na trudničko bolovanje i porodiljsko odsustvo. Činjenica da je država oslobodila poslodavca obaveze uplate doprinosa ne može da utiče na to Vaše pravo.
  Pozdrav

Jadranka Smiljanic 07. 10. 2019.

Postovani,
Zanima me sledece: U radnom sam odnosu preko 2 godine, kod istog poslodavca i prijavljena sam regularno, posto planiram trudnocu a i zelela bih da promenim posao, da li u tom slucaju i dalje imam pravo na 100% zarade bez obzira sto sam promenila poslodavca? Naravno, novi poslodavac bi me prijavio odmah da ne bi bilo prekida u stažu izmedju te dve firme. Konkretno, da li je potrebno da imam u kontinuitetu 18 meseci vezano, bez obzira na poslodavca? Hvala.

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana Jadranka
  Potrebno je da za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, imate prihode na koji su plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje. Nije važno da li su ostvareni kod jednog ili više poslodavca, svi prihodi će se uzeti u obzir, ako su plaćeni dospeli doprinosi od strane poslodavca.
  Pozdrav

Zora Milinovic 11. 10. 2019.

Postovani,

Zanima me da li sme da se menja adresa stanovanja posle otvaranja porodiljskog bolovanja, u mom slucaju iz jednog na drugi grad?
Hvala.

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana Zoro
  Vaše je pravo da menjate adresu življenja u svakom trenutku. Jedino je potrebno, ukoliko menjate opštinu ili grad, da se kod lokalne samouprave koja Vam isplaćuje porodiljsku naknadu raspitate da li to znači da se predmet seli u drugu lokalnu samoupravu i da li i tamo morate podneti novi zahtev za isplatu. U svakom slučaju, potrebno je da im se javite sa novom adresom u ličnoj karti.
  Pozdrav

Natasa Cosovic 16. 10. 2019.

Ukoliko sam prijavljena kao preduzetnik sa isplatom licne zarade da li za trece dete imam 1 ili 2 godine porodiljskog odusustva?
Hvala

  Milan Predojević 16. 10. 2019.

  Poštovana Nataša
  Prema zakonu koji reguliše isplatu porodiljske naknade ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti. Pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ostvaruje se u trajanju od godinu dana od dana rođenja deteta, bez obzira na red rođenja. Prema navedenom, imate pravo na jednu godinu porodiljskog odsustva.
  Pozdrav