Primena odluke o isplati naknade za porodilje

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

sep 17
Mama i beba odmaraju

Ustavni sud Republike Srbije svojim odlukama od 7, 21. i 28. maja ove godine oglasio je neustavnim određene delove Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, što je bio razlog da Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji pripremi predlog izmena zakona, koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koji je u primeni od 01. jula.

Novine u isplati naknada porodiljama koje donose navedene zakonske promene obradili smo u jednom od prethodnih tekstova. Međutim, postavlja se pitanje šta će se dešavati sa pravima svih onih porodilja koje su primenom neustavnih odredbi zakona već oštećene? U vezi sa ovim problemom, ministar za brigu o porodici i demografiju i minstar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneli su, dana 02.08.2021. godine, zajedničku „Instrukciju o postupanju opštinskih-gradskih uprava i centara za socijalni rad u primeni i sprovođenju odluka Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz-216/2018, IUz-247/2018 i IUz-266/2017“.

Instrukcija je doneta u cilju obezbeđivanja blagovremenog, celovitog, jednakog i zakonitog postupanja opštinskih-gradskih uprava i centara za socijalni rad, u primeni navedenih odluka Ustavnog suda u postupku ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, kao i prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

I  Pravne posledice odluke

Rad Ustavnog suda uređen je Zakonom o Ustavnom sudu. Citiranim zakonom između ostalog je propisano da kad Ustavni sud utvrdi da zakon ili neki drugi opšti akt nije u saglasnosti s Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorom, taj zakon, odnosno opšti akt, prestaje da važi danom objavljivanja odluke Ustavnog suda u „Službenom glasniku Republike Srbije“. Odluka Ustavnog suda ima karakter presuđene stvari i proizvodi pravne posledice prema svima, a deluje od objavljivanja presude za ubuduće. Odluka Ustavnog suda može se odnositi na ceo zakon, to jest opšti akt, ali može i da se tiče samo određenh odredbi spornog akta, kao što jeste konkretan slučaj. Dakle nije ceo Zakon o finansijskoj podršci porodici s decom ocenjen kao nesuatavan, već samo pojedine njegove odredbe. Kakve su posledice jedne takve odluke?

Najpre, zakon ili drugi opšti akt za koje je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nisu u saglasju sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorom, ne mogu se primenjivati na odnose koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako do tog dana nisu pravnosnažno rešeni. Ovde pojašnjavamo da pravnosnažno rešenje jeste ono koje se više ne može pobijati žalbom (tj.istekom roka za žalbu, ili odricanjem od žalbe, ili donošenjem odluke u poslednjem stepenu), niti se može voditi upravni spor kod Upravnog suda. Dakle kada se protiv rešenja više se ne može upotrebiti nijedno redovno pravno sredstvo protiv određenog akta, niti se može podneti tužba Upravnom sudu, isto je pravnosnažno. Prema tome, odluka Ustavnog suda o nesaglasnosti pojedinih odredbi Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom znači da se te neustavne odredbe zakona ne mogu primenjivati ni na one slučajeve koji su nastali pre dana objavljivanja odluke Ustavnog suda, ako ti slučajevi  nisu pravnosnažno rešeni.

Takođe, svako kome je  povređeno pravo konačnim ili pravnosnažnim pojedinačnim aktom, donetim na osnovu zakona za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti s Ustavom, ima pravo da traži od nadležnog organa izmenu tog pojedinačnog akta. Predlog za izmenu konačnog ili pravnosnažnog pojedinačnog akta, donetog na osnovu zakona ili drugog opšteg akta, za koji je odlukom Ustavnog suda utvrđeno da nije u saglasnosti sa Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, potvrđenim međunarodnim ugovorima ili zakonom, može se podneti u roku od šest meseci od dana objavljivanja odluke u „Službenom glasniku Republike Srbije“, ako od dostavljanja pojedinačnog akta do podnošenja predloga ili inicijative za pokretanje postupka nije proteklo više od dve godine.

Šta navedena pravila o radu Ustavnog suda znače u konkretnom slučaju?

II Ostale naknade

Odlukom Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz-216/2018 od 07.maja 2021. godine utvrđeno je da odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, a koje se odnose na pravo i način utvrđivanja visine ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredne osiguranice, nisu u skladu sa Ustavom. Radi se o odredbama zakona po kojima je osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta za ženu koja je poljoprivredni osiguranik izračunavana na osnovu osnovice na koju su plaćani porezi i doprinosi iz poslednja 24 meseca pre rođenja deteta. Te odredbe su stavljene van snage odlukom Ustavnog suda, a umesto ovih odredbi unete su nove, izmenama zakona koje su stupile na snagu od 01. jula. Prema novim zakonskim odredbama i kod ovih porodilja uzimaju se osnovice iz poslednjih poslednjih 18 meseci pre rođenja deteta, kao i kod ostalih porodilja.

Imajući u vidu da su u skladu sa zakonskim rešenjem koje je bilo na snazi od 01. jula 2018. godine do 07. maja 2021. godine, žene poljopriredne osiguranice pravo na ostale naknade po osnovu rođenje i nege deteta ostvarivale na osnovu osnovica na koje su plaćani doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u poslednja 24 meseca pre rođenja deteta, Instrukcijom dva ministarstva opštinskim/gradskim upravama je naloženo da po službenoj dužnosti preispitaju sva rešenje kojima je odlučeno o navedenom pravu, ali pod uslovim da nisu konačna i pravnosnažna. Pored toga, i sama stranka koje se to tiče (porodilja) može podneti zahtev za izmenu konačnog i pravnosnažnog rešenja, ukoliko od konačnosti, odnosn pravnosnažnosti rešenja o naknadi nije prošlo više od dve godine. Rok za podnošenje ovog zahteva za porodilju je 6 meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda. Kako je odluka objavljena 07.maja 2021. godine, to rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 07. novembra 2021. godine.

III Naknada zarade tokom porodiljskog

Odlukom Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz-247/2018 od 21.maja 2021. godine utvrđeno je da odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom kojima je bilo propisano da naknada zarade  tokom porodiljskog odsustva, koje se okončava tri meseca nakon porođaja, ne može biti niža od minimalne zarade samo „ako je kod nadležnog organa evidentirano najmanje šest najnižih osnovica na koje su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade“, nisu u skladu sa Ustavom i potvrđenim međunarodnim ugovorom. Te odredbe su stavljene van snage odlukom Ustavnog suda, a umesto ovih odredbi unete su nove, izmenama zakona koje su stupile na snagu od 01. jula. Prema novim zakonskim odredbama pun mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Dakle odnosi se na sve korisnike naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, bez obzira na to koliko imaju staža, a ne više samo na one koje su imale bar 6 meseci uplate doprinosa pre otvaranja porodiljskog odsustva, odnsono trudničkog bolovanja.

Imajući u vidu da određeni broj porodilja, dok je bilo na snazi staro pravilo o minimum 6 meseci staža, nije ispunjavao tako postavljeni uslov, te da im je usled toga naknada zarade tokom porodiljskog odsustva bila manja od iznosa minimalne zarade na dan podnošenja zahteva, Instrukcijom dvaju ministara naloženo je opštinskim/gradskim upravama da po službenoj dužnosti preispitaju sva rešenja kojima je odlučeno o navedenom pravu, ali pod uslovim da nisu konačna i pravnosnažna. Pored toga, i sama stranka koje se to tiče (porodilja) može podneti zahtev za izmenu konačnog i pravnosnažnog rešenja, ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja o naknadi nije prošlo više od dve godine. Rok za podnošenje ovog zahteva za porodilju je 6 meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda. Kako je odluka objavljena 21.maja 2021. godine, to rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 21.novembra 2021. godine.

III Istovremeno ostvarivanje naknade

Odlukom Ustavnog suda Republike Srbije br. IUz-266/2018 od 28.maja 2021. godine utvrđeno je da su neustavne odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom kojima je ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta bilo uslovljeno nekorišćenjem prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete. U skladu sa navedenim, gore pomenutom Instrukcijom ministarstava naloženo je nadležnim centrima za socijalni rad da po službenoj dužnosti preispitaju sva rešenja kojima je obustavljena dalja isplata prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete iz ovog razloga, ili je odbijen zahtev za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete iz ovog razloga, pod uslovim da ta rešenja nisu konačna i pravnosnažna. Međutim, kao i kod prethodne dve odluke Ustavnog suda, i sama stranka koje se to tiče može podneti zahtev za izmenu konačnog i pravnosnažnog , ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja o naknadi nije prošlo više od dve godine. Rok za podnošenje ovog zahteva je 6 meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda. Kako je odluka objavljena 28.maja 2021. godine, to rok za podnošenje zahteva za izmenu rešenja ističe 28.novembra 2021. godine.

Ovde treba posebno napomenuti da ukoliko nije korišćeno pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, već pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica za dete, a što automatski znači da je korisnik radio i ostvarivao zaradu, u ovom slučaju nije moguće retroaktivno ostvarivanje prava na odsustvo sa rada radi posebne nege deteta i na naknadu zarade tokom tog odsustva.

IV Važnost podnošenja zahteva u roku

U postupku sprovođenja gore citiranih odluka Ustavnog suda Republike Srbije, prema pomenutoj Instrukciji dva resorna ministra, nadležne opštinske/gradske uprave i centri za socijalni rad dužni su da sve stranke/korisnike koji imaju prebibalište, odnosno boravište na području koje oni pokrivaju, upoznaju sa navedenim odlukama Ustavnog suda i mogućnosti podnošenja zahteva u roku od  šest meseci od dana objavljivanja odluke suda, a pod uslovom da od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine.

Na osnovu izmenjenih rešenja izvršiće se isplata pripadajućih iznosa razlike naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, bez poreza i doprinosa na tekuće račune korisnika, a iznos poreza i doprinosa na odgovarajuće račune javnih prihoda. Na isti način izvršiće se isplata razlike za žene poljoprivredne osiguranice.

Još jednom podsećamo koji su rokovi za podnošenje zahteva: Rok za podnošenje zahteva da se preispita konačno i pravnosnažno rešenje doneto po nekada važećim, a  neustavni odrednama zakona, ističe šest meseci od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u „Službenom glasniku RS“, ali pod uslovom da od konačnosti/pravnosnažnosti nije prošlo više od dve godine. Ukoliko je prošlo više od dve godine, zahtev nije moguće podneti. Podsećamo da su navedene odluke objavljene sledećih datuma: 07. maja, 21. maja i 28. maja tekuće godine. Shodno navedenom, rokovi za podnošenje zahteva za izmenu konačnih i pravnosnažnih rešenja ističu 07. novembra, 21. novembra i 28.novembra 2021. godine.

Premda je Instrukcijom dvaju ministara nadležnim organima naloženo postupanje po službenoj dužnosti, potrebno je pratiti situaciju i podneti zahtev na vreme, kako ne bi bio zastareo.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju