Samostalna uplata doprinosa za penzijski staž

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

mar 04
Uplata penzionog staža


Prema zakonu, penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno je za sva lica koja su na bilo koji način radno angažovana. Prema tome, obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji za zaposlene, preduzetnike, lica angažovana po ugovorima za koje se plaća naknada (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu i slično), zemljoradnike. Svojstvo osiguranika stiče se danom početka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova, a osiguranje prestaje danom prestanka navednih vidova radnog angažovanja.

Više od 200.000 samostalno do staža

Prekid u radnom stažu ne mora da znači i prekid penzijskog staža. Svim licima koja nisu radno angažovana i koja su usled toga van obaveznog osiguranja (nezaposleni, đaci, studenti, domaćice…) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućio je da se sami uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Dakle lica van obaveznog osiguranja samostalnom uplatom doprinosa mogu da stiču penzijski staž. Imajući u vidu da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiču i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, mogućnost uključivanja u osiguranje dobija na značaju. Praktično, samostalnom uplatom doprinosa penzijski staž vam teče i mimo perioda u kome ste radno angažovani. Ne treba zaboraviti, primera radi da je za ostvarivanje prava na starosnu penziju potrebno imati minimum 15 godina penzijskog staža.

U Republici Srbiji ova mogućnost uvedena je 2003. godine, a od tada do danas doprinose za penzijski staž samostalno je uplaćivalo ukupno oko 236.400 lica. U ovom trenutku više od 19.000 građana samostalno uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO).

Ko i kako može da se uključi

Ko što smo u  uvodu rekli, sva lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju, mogu se uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja. Za to je potrebno da kumulativno ispunjavaju dva uslova: da imaju navršenih 15 godina života i prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a izuzetno na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Dakle nije moguće podneti prijavu sa datumom koji bi bio više od 30 dana unazad od dana prijavljivanja, odnosno ne može se jednokratnom uplatom doprinosa „kupiti staž osiguranja“ za dug period unazad. Prema tome, sva lica zainteresovana da na ovaj način steknu neophodan penzijski staž potrebno je da se što pre uključe u osiguranje.

Prilikom prijave na osiguranje lice koje se uključuje bira jednu od 13 ponuđenih osnovica osiguranja na koju će plaćati doprinos, nezavisno od toga koju školsku spremu ima. Najniža osnovica iznosi 35% od prosečne zarade u Republici Srbiji ostvarene za prethodnih 12 meseci počev od septembra meseca godine koja prethodi godini za koju se plaćaju doprinosi. Najviša osnovica je u visini petostrukog iznosa tako iskazane prosečne zarade za 12 meseci. Doprinos se plaća po stopi od 25,5 % na odabranu osnovicu. U 2020. godini najniža osnovica je 25.801,00 dinar, a najviša osnovica za ovu godinu je 368.590,00 dinara. To znači da mesečna uplata doprinosa u tekućoj godini na najnižu osnovicu iznosi 6.579,26 dinara, a na najvišu osnovicu mesečna obaveza iznosi 93.990,45 dinara. Uplata se vrši putem pošte ili banke do 15. u mesecu za prethodni mesec. Osnovica koja je odabrana može da se menja u nižu ili višu, ali samo u okviru ponuđenih 13 opcija.

Potrebna dokumentacija

Zahtev za uključivanje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi se filijali RFPiO na čijem području se nalazi prebivalište lica koje se uključuje u osiguranje. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnoj filijali RFPIO ili se može preuzeti putem interneta na adresi www.pio.rs.

Uz zahtev prilaže se fotokopija lične karte, odnosno ličnog dokumenta sa fotografijom i fotokopija radne knjižice (ako lice koje se prijavljuje poseduje ovaj dokument)

Penzija

Isključivanje iz osiguranja

Licu koje se uključilo u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje svojstvo osiguranika prestaje podnošenjem zahteva za prestanak osiguranja, sa danom za koji se lice u zahtevu opredeli. Zahtev se takođe predaje nadležnoj filijali RFPiO. Dakle lice koje ne želi više samostalno da uplaćuje doprinose za penzijski staž mora o tome da obavesti RFPiO podnošenjem zahteva za prestanak osiguranja.

Napominjemo da je neophodno redovno uplaćivati doprinose za vreme trajanja ovog osiguranja jer u protivnom period osiguranja za koji nisu plaćeni doprinosi ne može se priznati u staž. U vezi sa tim, svojstvo osiguranika prestaje ako se ne plati doprinos u periodu od 6 meseci od dana dospelosti i ne postoji mogućnost da se naknadno uplati period za koji se zadocnilo sa uplatom. Nadležna filijala RFPiO u tom slučaju, čim od službe finansija dobije podatak o šestomesečnom zadocnjenju sa uplatom doprinosa, po službenoj dužnosti donosi rešenje o prestanku osiguranja, najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

S obzirom da ni korisnici penzije ne mogu samostalno da uplaćuju doprinose, podnošenje zahteva za sticanje prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju odnosno invalidsku penziju takođe se smatra zahtevom za prestanak svojstva osiguranika uključenog u osiguranje, ukoliko su ispunjeni uslovi za sticanje ovih prava.

Osiguranje po osnovu uključenja automatski prestaje ako se radi po ugovoru o delu ili po bilo kojem drugom ugovoru za koji se prima ugovorena naknada. U ovom slučaju, ukoliko je lice platilo doprinos za period u kojem je istovremeno radilo po osnovu ugovora, može se podneti zahtev za povraćaj doprinosa koji je samostačno uplaćen jer se ne može u isto vreme plaćati doprinos po ovom osnovu i po osnovu radnog angažovanja. Ukoliko nakon prestanka osiguranja po osnovu obavljanja ugovorenih poslova lice želi da nastavi sa samostalnom uplatom doprinosa, mora se podneti novi zahtev.

Korisne informacije

Treba istaći da korisnici prava na naknadu i staž kod Nacionalne službe za zapošljavanje ne mogu da se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. To takođe nije moguće ni za lica prijavljena na penziono osiguranje u državama sa kojima Republika Srbija ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju (zemlje bivše Jugoslavije, Nemačka, Austrija itd). Važno je takođe znati da prilikom izračunavanja novčane naknade za nezaposlena lica, gde iznos naknade zavisi od godina staža u  osiguranju pre nastupanja nezaposlenosti, NSZ ne uzima u obzir staž nastao samostalnom uplatom doprinosa.

Samostalna uplata doprinosa za penzijski staž ne odnosi se i na zdravstveno osiguranje. Ono se stiče nezavisno od uključivanja u penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa propisima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Primera radi, ako roditellji plaćaju doprinos za penzijski staž za studenta, on će i dalje do svoje 26. godine biti zdravstveno osiguran preko svojih roditelja, bez uplate posebnih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Isto tako, nezaposleno lice koje ima određene prihode van radnog odnosa iz kojih sredstava plaća doprinos za penzijski staž, ne mora posebno da plaća doprinos za zdravstvo, ako ispunjava uslov po propisima iz zdravstvenog osiguranja da zdravstveno bude osigurano na teret budžeta Republike Srbije kao nezaposleno lice. Prema tome, uplata doprinosa kod RFPiO ne znači automatski obavezu plaćanja i doprinosa za zdravstvo.

Što se tiče ekonomičnosti samostalnog  plaćanja doprinosa, procena je da je isplativije platiti doprinos onoliko koliko je neophodno da se pre dobije penzija po osnovu godina staža, nego čekati ispunjenje uslova za starosnu penziju u smislu godina starosti. U svakom slučaju, sve detaljnije informacije o samostalnoj uplati doprinosa za penzijski staž mogu se dobiti u službama pravne pomoći filijala RFPiO. Neophodno  je  periodično se informisati o visini doprinosa koji je potrebno uplaćivati, jer se isti menja jednom godišnje, zajedno sa izmenom podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji za period od 12 meseci.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(40) komentari

Velibor Petkovic 01. 05. 2023.

Odlican i jasan tekst.
Mene interesuje sledece, ako u R. Srbiji, nemam 15 godina staza, sto je uslov za penziju, ali imam uslov za penziju u Nemackoj, gde je minimum 5 godina radnog staza, da li se povezuju godine u ove 2 drzave, cak i ako nemam ukupno 15 godina radnog staza?
Hvala

  Milan Predojevic 02. 05. 2023.

  Poštovani Velibore
  Bez obzira na to što u R. Srbiji nemate 15 godina staža, što je uslov za penziju, imate pravo i na penziju u Republici Srbiji, ako zajedno sa stažom ostvarenim u SR Nemačkoj imate ukupno 15 godina penzijskog staža u oce dve države. Naime, između R. Srbije i SR Nemačke na snazi je međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju. Prema tom Ugovoru sabiraju se godine staža ostvarene u ove dve države u smislu priznavanja uslova za penziju. Pošto ste ostvarili pravo na penziju u Nemačkoj, gde je minimum 5 godina radnog staža, a ako zajedno sa tim stažom imate ukupno 15 godina penzijskog staža u obe države zbirno, onda Vam se za godine staža u Nemačkoj plaća sramerna penzija za te godine, a za rad ostvaren u Srbiji plaća Vam se srazmerni deo penzije za t godine odrađene u Srbiji. Detaljnije informacije ćete dobiti u RFPiO.
  Pozdrav

Takahashi Emina 29. 03. 2023.

Poštovani Milane,

Radim na osnovu ugovora o delu i firma uplaćuje doprinos ali ne ide staž što sam proverila i u PIO fondu. Meni i dalje nije jasno zašto nam ne ide vremenski radni staž te me zanima da li postoji način da se plati taj deo da bi ispunila broj godina za penziju jer realno radim, a ne ide staž.
Šta činiti u tom slučaju jer premalo staža imam do sada, a ako nastavim saradnju sa ovom firmom na osnovu ugovora o delu, znači da neću imati 15 godina iako budem radila toliko…

  Milan Predojevic 29. 03. 2023.

  Poštovana Emina
  Po zakonu je apsolutno obavezno plaćanje doprnosa za penzijsko i invalidsko osiguranje prilikom angažovanja po ugovoru o delu.
  Shodno navedenom, mišljenja sam da nije moguće da Vam se taj period ne računa u penzijski staž. Koja bi onda bila svrha uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje?
  Pozdrav

Korisnik 6d4a181e3e 21. 03. 2023.

Postovani,

Hvala na jako dobrom tekstu. Moja supruga i ja zivimo u Nemackoj. Ona ima redovan stalni posao u Nemackoj, a ja sam nezaposlen odnosno radim kao frilenser i ne uplacujem sebi doprinose u Nemackoj. Medjutim, mislim da to funkcionise u Nemackoj tako da se meni racunaju doprinosi preko supruge ali nisam siguran jer mi nisu najjasnije te stvari kako funkcionisu. Takodje imam i prebivaliste u Srbiji jer nekada radim projekte u Srbiji, a nekada u Nemackoj. Da li znate mozda i da li mi mozete pojasniti da li ima svrhe da ja samo za sebe uplacujem samostalno doprinose za penzijski staz u Srbiji ili mi se to nece racunati jer mojoj supruzi tece staz u Nemackoj? Hvala unapred na odgovoru. Pozdrav.

  Milan Predojevic 21. 03. 2023.

  Poštovani
  Najpe, drago mi je ako Vam je tekst bio od pomoći.
  Što se tiče Vašeg pitanja, ne poznajem propise u Nemačkoj, ali ne verujem da je moguće da uplatom doprinosa za penzijsko osiguranje u korist Vaše supruge penzijski staž stičete i Vi kao njen suprug. Ponavljam, ne poznajem tamošnje propise, ali mi je teško da poverujem u tako nešto. Moguće je da preko uplate doprinosa za Vašu suprugu ostvarujete pravo na zdravstveno osiguranje (i kod nas je predviđeno da članovi porodice zaposlenog, ako su sami nezaposleni, ostvaruju pravo na zdravsteno osiguranje kao članovi porodice zaposlenog, odnosno na osnovu uplate doprinosa za člana porodice koji radi).
  Kod nas možete da se uključite u osiguranje ako imate prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, s obzirom da nemae prioritetnu pijavu na socijalno osiguranje po osnovu radnog angažovanja. Neće biti prepreka za to prijava na osiguranje u Nemačkoj za Vašu suprugu.
  Pozdrav

Korisnik a7b0e5210f 06. 03. 2023.

Postovanje.Supruga uplacuje sebi samostalno doprinose po clanu 15.Zaposlena je 02.06.1983 i neprekidno je u osiguranju od tada.Koliko shvatam trebalo bi uplatiti penzioni doprinos do 01.06.2023 kada ce navrsiti 40 godina staza.Interesuje me da li je moguce uplatiti doprinos po clanu 15 za jedan dan(prvi dan juna) i moze li se taj dan uplatiti zajedno sa uplatom za maj ili mora posebno.Hvala.

  Milan Predojevic 08. 03. 2023.

  Poštovani
  Prema zakonu, kod lica koja su uključena u obavezno penzijsko osiguranje po članu 15. svojstvo osiguranika stiču danom podnošenja zahteva, a na zahtev lica može se steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Prema tome, prvi dan juna možete obuhvatiti prijavom, a potom i uplatom, samo ako taj datum ulazi u 30 dana pre dana podnošenja zahteva. Ako je zahtev podnet nakon prvog jula, prijava ne može da obuhvati prvi jun.
  Pozdrav

Denes Eper 27. 12. 2022.

Postovani, koliko bi trenutno trebalo da se placa na mesecbom nivou? i zdravstveno smo osigurani na ovaj nacin dok smo nezaposleni? I ako se zaposlimo ovo se prekida pa tako se nastavlja staz dalje?

  Milan Predojevic 27. 12. 2022.

  Poštovani
  Postoji nekoliko osnovica i Vi birate onu na koju ćete plaćati doprinos. Naime, prilikom podnošenja zahteva lice bira jednu od 13 ponuđenih osnovica na koju će plaćati doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. U toku trajanja osiguranja, osnovicu koju ste odabrali prilikom uključenja u osiguranje možete promeniti u višu ili nižu, samo treba sami da podnesete zahtev za to.
  Osnovice su određene u procentu od prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji u prethodnih 12 meseci, a najniža je 35% od tog iznosa dok je najviša 500%.
  Doprinos se plaća po stopi od 25 % na odabranu osnovicu do 15. u svakom mesecu za prethodni mesec.
  Iznos osnovica se određuje početkom svake kalendarske godine, a lica uključena u obavezno osiguranje su dužna da se sama informišu o novim iznosima u filijali RFPiO u svom gradu ili preko sajta Fonda PIO.
  Samostalna uplata doprinosa za PiO ne pokriva i doprinose za zdravstveno osiguranje, odnosno moguće je biti zdravstveno osiguran kao nezaposleno lice i pored toga što ste prijavljeni na samostalnu uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje. Uslov za besplatno zdravstveno osiguranje, to jest overu zdravstvene knjižice na teret budžeta Republike Srbije jesu primanj aniža od cenzusa propisanog posebnim pravilnikom. Taj cenzus je trenutno u visini minimalne zarade po članu domaćinstva. Ukoliko su primanja u domaćinstvu u kojem živite niža od iznosa minimalne zarade po članu porodice, svi članovi porodice mogu biti zdravstveno osigurani na teret budžeta Republike Srbije, i pored činjenice plaćanja doprinosa za PiO.
  Ako se zaposlite, automatski se odjavljujete sa samostalne uplate doprinosa novom prijavom poslodavca, pa ako izgubite posao nema automatske obnove samostalne uplate doprinosa, već morate podneti novu prijavu.
  Pozdrav

Оливера Миловановић 26. 12. 2022.

Poštovani Milane,

hvala na detaljnom i vrlo poučnom tekstu. Imala bih jedno pitanje na temu samostalne uplate doprinosa za PIO. Naime, da li su uslovi da osoba ima prebivalište u Srbiji, da je starija od 15 godina i da nije osigurana po drugom osnovu jedini kao uslov za uključenje u samostalnu uplatu doprinosa? Oni uvek na šalteru izvuku neki član Zakona kao iznenađenje! Ja imam punih 65 godina a staža kad se sve sabere 14 godina i 15 dana (proveravala sam u fondu i tačno je). Da li to znači da bez problema mogu da se prijavim za samostalnu uplatu i da li mogu da plaćam samo doprinos za PIO ili moram još nešto dodatno?

Hvala puno

  Milan Predojevic 27. 12. 2022.

  Poštovana Olivera
  Mišljenja sam da imate uslov za prijavu na samostalnu uplatu doprinosa za PiO. Potrebno je da se sa ličnom kartom javite u filijalu RFPO u gradu na čijoj teritoriji imate prijavljeno prebivalište i da im kažete da želite prijavu na osiguranje radi samostalne uplate doprinosa. Možete se prijaviti 30 ndana unazad.
  Pozdrav

Natali Stojadinovic 21. 10. 2022.

Postovani,
Imam jednu nedoumicu u vezi jednog vašeg objašnjenja. Naime, u slučaju da radim po ugovoru o delu, da li mogu samostalno da uplaćujem doprinose, ili postoji neki drugi način?
Hvala
Pozdrav
Natali

  Milan Predojevic 23. 10. 2022.

  Poštovana Natali
  Lica koja nisu obavezno osigurana, odnosno nisu korisnici prava na penziju, starija su od 15 godina i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije mogu se uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. To su uslovi. Pošto Vi kao lice angažovano po ugovoru o delu jeste obavezno osigurani, odnosno prijavljeni na penzijsko osiguranje, mišljenja sam da ne možete da se prijavite na samostalnu uplatu doprinosa.
  Pozdrav

Ana Andre 05. 09. 2022.

Postovani Milane, tekst je bio vrlo poucan i nasla sam resenja za mnoge nedoumice. Ipak, imam par pitanja. Meni, po mojoj racunici, nedostaje nekih 3 do 4 godina staza do minimuma ( onih 15 godina) Da li bih ja sebi mogla jos te preostale godine da uplacujem samostalno penziju? i da li na taj nacin ostvarujem to pravo ?

  Milan Predojevic 05. 09. 2022.

  Poštovana Ana
  Lica koja nisu obavezno osigurana, odnosno nisu korisnici prava na penziju, starija su od 15 godina i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije mogu se uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Ukoliko ispunjavate navedene uslove, možete se prijaviti kod filjale RFPiO da plaćate sebi staž. Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a na Vaš zahtev može se steći najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Prema tome, ne možete se prijaviti 3 ili 4 godine unazad, pa odjednom platiti doprinose za te godine. Morate imati u vidu da prijava može ići najviše 30 dana unazad. To znači, da ako Vam fali 3 ili 4 godine staža, da biste ga stekli, mora da prođe taj vremenski period i da uredno uplaćujete doprinose.
  Pozdrav

Snežana Ilić 24. 08. 2022.

Poštovani Milane,

Odličan tekst sa veoma korisnim informacijama!
Jedno pitanje, molim Vas.

S obzirom da je tek od 1. 3. 2020. – Datum početka primene Sporazuma između Republike Srbije i Republike Grčke o socijalnom osiguranju – interesuje me da li taj staž od pre 1. 3. 2020. tj. pre Sporazuma sa Grčkom može da se uračuna? Ili se računa samo sve posle tog datuma?

Hvala puno unapred i sve najbolje.
Snežana

  Milan Predojevic 27. 08. 2022.

  Poštovana Snežana
  Najpre, hvala na lepim rečima.
  Što se tiče Vašeg pitanja, u tekstu Sporazuma, među prelaznim i završnim odredbama stoji sledeće: „period osiguranja koji je navršen pre stupanja na snagu ovog sporazuma uzima se u obzir za utvrđivanje prava na davanje na osnovu ovog sporazuma; uzimaju se u obzir sve činjenice nastale pre stupanja na snagu ovogsporazuma“. Shodno navedenom, mišljenja sam da će se prilikom utvrđivanja ispunjenosti uslova za penziju u smislu dužine neophodnog staža, uzimati u obzir i staž ostvaren pre 01.marta 2020. godine u bilo kojoj od država. Naravno, svaka država će plaćati penziju za staž ostvaren kod te države.
  Pozdrav.

Nevena Redžić 04. 08. 2022.

Postovani, interesuje me kolika bi,bar okvirno,bila penzija,ako je uplaceno 5 godina minimalca 80-ih godina,i u narednom periodu se doplati najmanja moguca suma jos 10 godina?Sto bi ukupno bilo 15 god.minimalca,i cekalo bi se 65.godina.

  Milan Predojevic 08. 08. 2022.

  Poštovani

  Mišljenja sam da bi se radilo o minimalnoj penziji, a što je u ovom trenutku oko 11800 (dinara).

  Pozdrav

Slavica Vojinovic 03. 06. 2022.

Postovani,
Imam pitanje na koje niko do sada nije umeo da mi odgovori. Naime, 90ih godina sam radila u firmi koja je samo udarala pecate u knjizicu ali nije uplacivala radni staz
Kada je vlasnik resio da proglasi stecaj tada smo svi radnici bili u istom problemu videli smo da od 12 godina provedenih u toj firmi ja imam 5 godina kada se sve skrpi
Mozete da prespostavite moje pitanje,kako da nadoknadim ostale neuplacene godine staza
Pri tom
Vlasnik pobegao u inostranstvo,firma ne postoji
Hvala na odgovoru

  Milan Predojevic 06. 06. 2022.

  Poštovana Slavice
  Ukoliko je preduzeće brisano iz registra privrednih subjekata i nema pravnog sledbenika, nažalost nećete moći da izvršite potraživanje svojih neuplaćenih doprinosa. Najprostije rečeno-nema više od koga da naplatite dugovane doprinose. Postoji mogućnost da sami platite doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje za periode kada ste bili u radnom odnosu, odnosno u osiguranju, a za koje poslodavac nije platio doprinose, i to samo ukoliko je taj period osiguranja neophodan za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Prema tome, samo ako bez tog perioda od 7 godina za koji Vam nisu plaćeni doprinosi nemate uslov za penziju, možete sami da izvršite uplatu doprinosa, kako biste ispunili uslov za penziju u pogledu godina staža.
  Pozdrav

Milos Stevanovic 29. 05. 2022.

Postovani. Zelim da idem u inostranstvo da radim. Ali i da sebi samostalno nastavim da uplacujem penzijsko ovde u Srbiji… Zanima me da li ako mi ostane prebivaliste ovde? A ujedno se prijavim i tamo. Da li cu moci da uplacujem ovde u Srbiji, bezobzira sto sam u inostranstvu. Hvala unapred na odgovoru.

  Milan Predojevic 30. 05. 2022.

  Poštovani Miloše
  Lica koja nisu obavezno osigurana, odnosno nisu korisnici prava na penziju, starija su od 15 godina i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije mogu se uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema tome, ako nastavite da plaćate doprinos, a i dalje imate prijavljeno prebivalište u Srbii, ostaćete osiguranik. Obratite pažnju na to da li idete u državu sa kojom Repiblika Srbija ima sporazum o socijalnm osiguranju. Ako to jeste slučaj, nema potrebe da ovde nastavite da plaćate doprinos jer Vam se to neće priznati, odnosno ne može da dođe do preklapanja staža ovde i u inostranstvu.
  POzdrav

Jelena Petrov 04. 04. 2022.

Dobar dan.
Interesuje me, ako sama sebi uplaćujem doprinose, da li imam pravo na plaćeno porodiljsko? Hvala

  Milan Predojevic 04. 04. 2022.

  Poštovana Jelena
  Ako niste radno angažovani, već jedino sami sebi uplaćujete doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, nemate pravo na isplatu porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

342d2049843389904e290983853ca2ca 05. 12. 2021.

Размишљам да самостално уплаћујем допринос за ПИО па ме интересује да ли тиме стичем и права на новчану накнаду ако сам спречен да хонорарно зарађујем тј. ако сам здравствено спречен?

  Milan Predojevic 06. 12. 2021.

  Poštovani
  Ukoliko se opredelite da samostalno uplaćujete doprinos za PiO, stižete isključivo penzijski staž, a ne ostvarujete pravo na novčanu nanadu ako ste privremedno sprečeni za rad kao radno angažovana lica. Da biste ostvarili ovo pravo moreta biti prijavljeni na socijalno osiguranje i plaćati kompletne doprinose kao radno angažovano lice (radni odnos, preduzetništvo, rad po ugovoeu…)
  Pozdrav

Korisnik 002cbdc368 12. 11. 2021.

Poštovani Milane,

Zaposlen sam u Ukrajini sa kojom Srbija nema ugovor o socijalnom osiguranju, koliko je meni poznato.

Da li je moguće da samostalnom uplatom doprinosa dođem do penzije u Srbiji?

Unapred hvala

  Milan Predojevic 15. 11. 2021.

  Poštovani
  S obzirom da Republika Srbija nema potpisan sporazum o socijalnom osiguranju sa Ukrajinom, nema prepreka da dok tamo stičete staž za isti period ovde u Srbiji uplaćujete sabi samostalno doprinos za penzijsko osiguranje, Ukoliko bi se u međuvremenu zaključio sporazum i sa Ukrajinom, morali biste izvršiti odjavu ovde u Srbiji jer ne sme da bude preklapanja u stažu sa zemljom sa kojom postoji sporazum.
  Pozdrav

Vladimir Brdar 25. 10. 2021.

Poštovanje Milane,

Da li je moguće raditi u Austriji(sa svim plaćenim doprinosima) a u Srbiji:
– plaćati staž kao nezaposlen?
– ili biti preduzetnik koji redovno uplaćuje sve poreze i doprinose?

Unapred zahvalan na odgovoru!

  Milan Predojevic 26. 10. 2021.

  Poštovani Vladimire
  Mišljenja sam da ne možete u istom vremenskom periodu u Austriji imati plaćanje doprinosa po osnovu radnog odnosa, a u Srbiji kao nezaposleno lice. Nije moguće istovrmeeno imati status nezaposlenog i zaposlenog lica. Kada se bude računala penzija neće biti uzeto u obzir i jedno i drugo jer se takva preklapanja ne priznaju. S druge strane, to Vam apsolutno nije neophodno jer sa Austrijom imamo sporazum o socijalnom osiguranju po kome svaka država priznaje staž odrađen u drugoj državi, s tim da svaka strana plaća svoj deo penzije.
  Što se tiče istovremene uplate doprinosa po osnovu preduzetništva u Srbiji ako u istom periodu imate radni odnos u Austriji, mislim da je to izvodljivo jer i u Srbiji možete istovremeno biti zaposleni i imati svoju preduzetničku radnju. Ioak, s obzirom na inostrani element, preporučio bih Vam da za ovu poslednju situaciju pribavite informaciju u RFPiO.
  Srdačan pozdrav

Željko Ivković 25. 10. 2021.

Dobar dan,

Interesuje me kako mogu sam uplatiti doprinose za penziju, imao sam pauzu u kontinuitetu radnog staza, izmedju poslova se nalazi pauza od 5 dana, pa sam hteo sam da uplatim kako bi povezao staz i uplatio doprinose. Molim za pojasnjenje.

Pozdrav,
Zeljko

  Milan Predojevic 25. 10. 2021.

  Poštovani Željko
  Možete sami uplatiti doprinose za penzijsko osiguranje ako ste imali pauzu u kontinuitetu radnog staža, to jest ako se između poslova nalazi pauza od 5 dana. Međutim, ako želite da uplatite doprinos za tih 5 dana kako biste povezali staž, možete to učiniti samo ako je taj prekid u stažu bio u poslednjih mesec dana, s obzirom da se prijava na penzijsko osiguranje može podneti najviše 30 dana unazad.
  Pozdrav

Toni Radev 22. 09. 2021.

hvala na detaljnom objašnjenju,
pored gore navedenog,
zanima me da li postoji mogućnost plaćanja iznosa za godinu, dve i više npr,umesto mesečnih uplata?
hvala

  Milan Predojevic 23. 09. 2021.

  Poštovani
  Nije moguće platiti iznos za godinu, dve ili više. Razlog je taj što prijava na osiguranje može da ide najviše godinu 30 dana unazad, a ukoliko 6 meseci ne plaćate doprinos vrši se odjava sa osiguranja po službenoj dužnosti od strane RFPiO. Dakle prijavite se na osiguranje, pa plaćate doprinose na mesečnom nivou. Možete eventualno platiti odjednom 6 meseci unazad, ali ne sme da prođe više od toga jer će Vas odjaviti sa osiguranja. Naravno, prijava i uplata jednokrtanog iznosa za duži period unazad nije moguća jer, kao što dam rekao, možete se prijaviti najviše 30 dana unazad.
  Pozdrav

   Toni Radev 24. 09. 2021.

   hvala Vam,
   srdačno,
   pozdrav

Vladimir Lazovic 28. 01. 2021.

Prelepo i jako korisno objašnjenje samostalne uplate doprinosa za penzijski staž – uključenja u obavezno osiguranje (clan 15 ZPIO).
Veliko hvala Milanu Predojeviću.

  Milan Predojevic 28. 01. 2021.

  Poštovani
  Hvala na lepim rečima i drago mi je što Vam je tekst bio koristan.
  Pozdrav

[…] Ovde, na sajtu PIO fonda možeš da saznaš više o samostalnom uključivanju, a jedan sveobuhvatan tekst je i na blogu Infostuda ovde. […]