Samostalna uplata doprinosa za penzijski staž

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

mar 04
Uplata penzionog staža


Prema zakonu, penzijsko i invalidsko osiguranje u Republici Srbiji obavezno je za sva lica koja su na bilo koji način radno angažovana. Prema tome, obaveza uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje postoji za zaposlene, preduzetnike, lica angažovana po ugovorima za koje se plaća naknada (ugovor o privremenim i povremenim poslovima, ugovor o delu i slično), zemljoradnike. Svojstvo osiguranika stiče se danom početka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova, a osiguranje prestaje danom prestanka navednih vidova radnog angažovanja.

Više od 200.000 samostalno do staža

Prekid u radnom stažu ne mora da znači i prekid penzijskog staža. Svim licima koja nisu radno angažovana i koja su usled toga van obaveznog osiguranja (nezaposleni, đaci, studenti, domaćice…) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju omogućio je da se sami uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. Dakle lica van obaveznog osiguranja samostalnom uplatom doprinosa mogu da stiču penzijski staž. Imajući u vidu da se prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja stiču i ostvaruju zavisno od dužine ulaganja i visine osnovice na koju je plaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, mogućnost uključivanja u osiguranje dobija na značaju. Praktično, samostalnom uplatom doprinosa penzijski staž vam teče i mimo perioda u kome ste radno angažovani. Ne treba zaboraviti, primera radi da je za ostvarivanje prava na starosnu penziju potrebno imati minimum 15 godina penzijskog staža.

U Republici Srbiji ova mogućnost uvedena je 2003. godine, a od tada do danas doprinose za penzijski staž samostalno je uplaćivalo ukupno oko 236.400 lica. U ovom trenutku više od 19.000 građana samostalno uplaćuje doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPiO).

Ko i kako može da se uključi

Ko što smo u  uvodu rekli, sva lica koja nisu obavezno osigurana u smislu zakona, odnosno nisu korisnici prava na penziju, mogu se uključiti u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje i obezbediti prava iz ovog osiguranja. Za to je potrebno da kumulativno ispunjavaju dva uslova: da imaju navršenih 15 godina života i prebivalište na teritoriji Republike Srbije.

Svojstvo osiguranika stiče se danom podnošenja zahteva, a izuzetno na zahtev lica, najranije 30 dana pre podnošenja zahteva. Dakle nije moguće podneti prijavu sa datumom koji bi bio više od 30 dana unazad od dana prijavljivanja, odnosno ne može se jednokratnom uplatom doprinosa „kupiti staž osiguranja“ za dug period unazad. Prema tome, sva lica zainteresovana da na ovaj način steknu neophodan penzijski staž potrebno je da se što pre uključe u osiguranje.

Prilikom prijave na osiguranje lice koje se uključuje bira jednu od 13 ponuđenih osnovica osiguranja na koju će plaćati doprinos, nezavisno od toga koju školsku spremu ima. Najniža osnovica iznosi 35% od prosečne zarade u Republici Srbiji ostvarene za prethodnih 12 meseci počev od septembra meseca godine koja prethodi godini za koju se plaćaju doprinosi. Najviša osnovica je u visini petostrukog iznosa tako iskazane prosečne zarade za 12 meseci. Doprinos se plaća po stopi od 25,5 % na odabranu osnovicu. U 2020. godini najniža osnovica je 25.801,00 dinar, a najviša osnovica za ovu godinu je 368.590,00 dinara. To znači da mesečna uplata doprinosa u tekućoj godini na najnižu osnovicu iznosi 6.579,26 dinara, a na najvišu osnovicu mesečna obaveza iznosi 93.990,45 dinara. Uplata se vrši putem pošte ili banke do 15. u mesecu za prethodni mesec. Osnovica koja je odabrana može da se menja u nižu ili višu, ali samo u okviru ponuđenih 13 opcija.

Potrebna dokumentacija

Zahtev za uključivanje u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje podnosi se filijali RFPiO na čijem području se nalazi prebivalište lica koje se uključuje u osiguranje. Zahtev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u nadležnoj filijali RFPIO ili se može preuzeti putem interneta na adresi www.pio.rs.

Uz zahtev prilaže se fotokopija lične karte, odnosno ličnog dokumenta sa fotografijom i fotokopija radne knjižice (ako lice koje se prijavljuje poseduje ovaj dokument)

Penzija

Isključivanje iz osiguranja

Licu koje se uključilo u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje svojstvo osiguranika prestaje podnošenjem zahteva za prestanak osiguranja, sa danom za koji se lice u zahtevu opredeli. Zahtev se takođe predaje nadležnoj filijali RFPiO. Dakle lice koje ne želi više samostalno da uplaćuje doprinose za penzijski staž mora o tome da obavesti RFPiO podnošenjem zahteva za prestanak osiguranja.

Napominjemo da je neophodno redovno uplaćivati doprinose za vreme trajanja ovog osiguranja jer u protivnom period osiguranja za koji nisu plaćeni doprinosi ne može se priznati u staž. U vezi sa tim, svojstvo osiguranika prestaje ako se ne plati doprinos u periodu od 6 meseci od dana dospelosti i ne postoji mogućnost da se naknadno uplati period za koji se zadocnilo sa uplatom. Nadležna filijala RFPiO u tom slučaju, čim od službe finansija dobije podatak o šestomesečnom zadocnjenju sa uplatom doprinosa, po službenoj dužnosti donosi rešenje o prestanku osiguranja, najranije sa poslednjim danom za koji je doprinos plaćen.

S obzirom da ni korisnici penzije ne mogu samostalno da uplaćuju doprinose, podnošenje zahteva za sticanje prava na starosnu, prevremenu starosnu penziju odnosno invalidsku penziju takođe se smatra zahtevom za prestanak svojstva osiguranika uključenog u osiguranje, ukoliko su ispunjeni uslovi za sticanje ovih prava.

Osiguranje po osnovu uključenja automatski prestaje ako se radi po ugovoru o delu ili po bilo kojem drugom ugovoru za koji se prima ugovorena naknada. U ovom slučaju, ukoliko je lice platilo doprinos za period u kojem je istovremeno radilo po osnovu ugovora, može se podneti zahtev za povraćaj doprinosa koji je samostačno uplaćen jer se ne može u isto vreme plaćati doprinos po ovom osnovu i po osnovu radnog angažovanja. Ukoliko nakon prestanka osiguranja po osnovu obavljanja ugovorenih poslova lice želi da nastavi sa samostalnom uplatom doprinosa, mora se podneti novi zahtev.

Korisne informacije

Treba istaći da korisnici prava na naknadu i staž kod Nacionalne službe za zapošljavanje ne mogu da se uključe u obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje. To takođe nije moguće ni za lica prijavljena na penziono osiguranje u državama sa kojima Republika Srbija ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju (zemlje bivše Jugoslavije, Nemačka, Austrija itd). Važno je takođe znati da prilikom izračunavanja novčane naknade za nezaposlena lica, gde iznos naknade zavisi od godina staža u  osiguranju pre nastupanja nezaposlenosti, NSZ ne uzima u obzir staž nastao samostalnom uplatom doprinosa.

Samostalna uplata doprinosa za penzijski staž ne odnosi se i na zdravstveno osiguranje. Ono se stiče nezavisno od uključivanja u penzijsko i invalidsko osiguranje, u skladu sa propisima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Primera radi, ako roditellji plaćaju doprinos za penzijski staž za studenta, on će i dalje do svoje 26. godine biti zdravstveno osiguran preko svojih roditelja, bez uplate posebnih doprinosa za zdravstveno osiguranje. Isto tako, nezaposleno lice koje ima određene prihode van radnog odnosa iz kojih sredstava plaća doprinos za penzijski staž, ne mora posebno da plaća doprinos za zdravstvo, ako ispunjava uslov po propisima iz zdravstvenog osiguranja da zdravstveno bude osigurano na teret budžeta Republike Srbije kao nezaposleno lice. Prema tome, uplata doprinosa kod RFPiO ne znači automatski obavezu plaćanja i doprinosa za zdravstvo.

Što se tiče ekonomičnosti samostalnog  plaćanja doprinosa, procena je da je isplativije platiti doprinos onoliko koliko je neophodno da se pre dobije penzija po osnovu godina staža, nego čekati ispunjenje uslova za starosnu penziju u smislu godina starosti. U svakom slučaju, sve detaljnije informacije o samostalnoj uplati doprinosa za penzijski staž mogu se dobiti u službama pravne pomoći filijala RFPiO. Neophodno  je  periodično se informisati o visini doprinosa koji je potrebno uplaćivati, jer se isti menja jednom godišnje, zajedno sa izmenom podatka o prosečnoj mesečnoj zaradi u Republici Srbiji za period od 12 meseci.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(14) komentari

342d2049843389904e290983853ca2ca 05. 12. 2021.

Размишљам да самостално уплаћујем допринос за ПИО па ме интересује да ли тиме стичем и права на новчану накнаду ако сам спречен да хонорарно зарађујем тј. ако сам здравствено спречен?

  Milan Predojevic 06. 12. 2021.

  Poštovani
  Ukoliko se opredelite da samostalno uplaćujete doprinos za PiO, stižete isključivo penzijski staž, a ne ostvarujete pravo na novčanu nanadu ako ste privremedno sprečeni za rad kao radno angažovana lica. Da biste ostvarili ovo pravo moreta biti prijavljeni na socijalno osiguranje i plaćati kompletne doprinose kao radno angažovano lice (radni odnos, preduzetništvo, rad po ugovoeu…)
  Pozdrav

Korisnik 002cbdc368 12. 11. 2021.

Poštovani Milane,

Zaposlen sam u Ukrajini sa kojom Srbija nema ugovor o socijalnom osiguranju, koliko je meni poznato.

Da li je moguće da samostalnom uplatom doprinosa dođem do penzije u Srbiji?

Unapred hvala

  Milan Predojevic 15. 11. 2021.

  Poštovani
  S obzirom da Republika Srbija nema potpisan sporazum o socijalnom osiguranju sa Ukrajinom, nema prepreka da dok tamo stičete staž za isti period ovde u Srbiji uplaćujete sabi samostalno doprinos za penzijsko osiguranje, Ukoliko bi se u međuvremenu zaključio sporazum i sa Ukrajinom, morali biste izvršiti odjavu ovde u Srbiji jer ne sme da bude preklapanja u stažu sa zemljom sa kojom postoji sporazum.
  Pozdrav

Vladimir Brdar 25. 10. 2021.

Poštovanje Milane,

Da li je moguće raditi u Austriji(sa svim plaćenim doprinosima) a u Srbiji:
– plaćati staž kao nezaposlen?
– ili biti preduzetnik koji redovno uplaćuje sve poreze i doprinose?

Unapred zahvalan na odgovoru!

  Milan Predojevic 26. 10. 2021.

  Poštovani Vladimire
  Mišljenja sam da ne možete u istom vremenskom periodu u Austriji imati plaćanje doprinosa po osnovu radnog odnosa, a u Srbiji kao nezaposleno lice. Nije moguće istovrmeeno imati status nezaposlenog i zaposlenog lica. Kada se bude računala penzija neće biti uzeto u obzir i jedno i drugo jer se takva preklapanja ne priznaju. S druge strane, to Vam apsolutno nije neophodno jer sa Austrijom imamo sporazum o socijalnom osiguranju po kome svaka država priznaje staž odrađen u drugoj državi, s tim da svaka strana plaća svoj deo penzije.
  Što se tiče istovremene uplate doprinosa po osnovu preduzetništva u Srbiji ako u istom periodu imate radni odnos u Austriji, mislim da je to izvodljivo jer i u Srbiji možete istovremeno biti zaposleni i imati svoju preduzetničku radnju. Ioak, s obzirom na inostrani element, preporučio bih Vam da za ovu poslednju situaciju pribavite informaciju u RFPiO.
  Srdačan pozdrav

Željko Ivković 25. 10. 2021.

Dobar dan,

Interesuje me kako mogu sam uplatiti doprinose za penziju, imao sam pauzu u kontinuitetu radnog staza, izmedju poslova se nalazi pauza od 5 dana, pa sam hteo sam da uplatim kako bi povezao staz i uplatio doprinose. Molim za pojasnjenje.

Pozdrav,
Zeljko

  Milan Predojevic 25. 10. 2021.

  Poštovani Željko
  Možete sami uplatiti doprinose za penzijsko osiguranje ako ste imali pauzu u kontinuitetu radnog staža, to jest ako se između poslova nalazi pauza od 5 dana. Međutim, ako želite da uplatite doprinos za tih 5 dana kako biste povezali staž, možete to učiniti samo ako je taj prekid u stažu bio u poslednjih mesec dana, s obzirom da se prijava na penzijsko osiguranje može podneti najviše 30 dana unazad.
  Pozdrav

Toni Radev 22. 09. 2021.

hvala na detaljnom objašnjenju,
pored gore navedenog,
zanima me da li postoji mogućnost plaćanja iznosa za godinu, dve i više npr,umesto mesečnih uplata?
hvala

  Milan Predojevic 23. 09. 2021.

  Poštovani
  Nije moguće platiti iznos za godinu, dve ili više. Razlog je taj što prijava na osiguranje može da ide najviše godinu 30 dana unazad, a ukoliko 6 meseci ne plaćate doprinos vrši se odjava sa osiguranja po službenoj dužnosti od strane RFPiO. Dakle prijavite se na osiguranje, pa plaćate doprinose na mesečnom nivou. Možete eventualno platiti odjednom 6 meseci unazad, ali ne sme da prođe više od toga jer će Vas odjaviti sa osiguranja. Naravno, prijava i uplata jednokrtanog iznosa za duži period unazad nije moguća jer, kao što dam rekao, možete se prijaviti najviše 30 dana unazad.
  Pozdrav

   Toni Radev 24. 09. 2021.

   hvala Vam,
   srdačno,
   pozdrav

18fbd052a1b430ad35e579f02f3293b2 28. 01. 2021.

Prelepo i jako korisno objašnjenje samostalne uplate doprinosa za penzijski staž – uključenja u obavezno osiguranje (clan 15 ZPIO).
Veliko hvala Milanu Predojeviću.

  Milan Predojevic 28. 01. 2021.

  Poštovani
  Hvala na lepim rečima i drago mi je što Vam je tekst bio koristan.
  Pozdrav

[…] Ovde, na sajtu PIO fonda možeš da saznaš više o samostalnom uključivanju, a jedan sveobuhvatan tekst je i na blogu Infostuda ovde. […]