U kojim slučajevima poslodavac može da vam menja ugovor o radu

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

jul 19

Uslovi rada primarno se uređuju ugovorom o radu između poslodavca i zaposlenog.

Kako je trajnost važno obeležje radnog odnosa, sasvim je prirodno da se često menjaju okolnosti na poslu, što iziskuje promenu odredbi ugovora o radu. U takvim situacijama poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada, odnosno aneks ugovora o radu.

Zakonski uslovi za aneks ugovora o radu

Domaći propisi ograničavaju poslodavca u izmenama ugovora o radu time što određuju uslove pod kojima je to moguće uraditi, kao i proceduru za aneks.

Tako prema našem Zakonu o radu poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada u sledećim slučajevima:

1) Radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada.

Ključno je naglasiti da se pod odgovarajućim poslom kod ovog zakonskog osnova za aneks ugovora smatra posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu. Prema tome, ako ste zasnovali radni odnos sa visokom stručnom spremom, ne možete biti premešteni da radite poslove za koje se zahteva niža stručna sprema. Takođe, ako ste počeli da radite npr kao lice ekonomske struke, ne možete da se premestite na drugu vrstu poslova.

2) Radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada kod svog poslodavca:

a) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

b) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada, a obezbeđena je naknada troškova prevoza u visini cene karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada kod istog poslodavca van navedenih slučajeva samo uz svoj pristanak. Dakle, ukoliko je saglasan sa tim, može da bude premešten i u mesto koje je udaljeno više od 50 km od mesta u kome trenutno radi, ali mora na to izričito da pristane. U slučaju nepristajanja, poslodavac nema pravni mehanizam da ga na to primora.

3) Radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca.

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u opisanim slučajevima, kao i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca u drugo mesto rada samo ako su ispunjeni uslovi u pogledu udaljenosti manje od 50 km od mesta trenutnog rada, obezbeđenosti javnog prevoza i naknade putnih troškova, koji i inače moraju biti ispunjeni kod premeštaja u drugo mesto rada kod postojećeg poslodavca. Takođe, i ovde se podrazumeva da je odgovarajući posao onaj koji je u okviru vrste i stepena stručne spreme za koju je sklopljen ugovor o radu.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.

Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio, kod koga mu miruju prava i obaveze iz radnog odnosa.

4) Ako je zaposlenom koji je višak obezbedio sledeće mere za zapošljavanje: premeštaj na druge poslove, rad kod drugog poslodavca, prekvalifikacija, dokvalifikacija, nepuno radno vreme.

5) Radi promene elemenata za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i drugih primanja zaposlenog koji su sadržani u ugovoru o radu.

Ukoliko je kod poslodavca zaključen kolektivni ugovor kojim su precizirani elementi za utvrđivanje primanja zaposlenog, isti ne moraju da se navode u ugovoru o radu, ali ugovor o radu mora da upućuje na kolektivni ugovor, odnosno da sadrži odredbu prema kojoj se u pogledu utvrđivanja primanja zaposlenog primenjuje kolektivni ugovor. U tom slučaju, kada je u ugovoru o radu određeno da se primenjuje kolektivni ugovor kada je reč o primanjima zaposlenog, nije neophodno aneksirati ugovor o radu kod svake promene kolektivnog ugovora, a koja se odnosi na pobrojane elemente.

6) u drugim slučajevima utvrđenim zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu.

Još jednom posebno naglašavamo da se odgovarajućim poslom u smislu tačaka 1) i 3)  smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Procedura zaključivanja aneksa ugovora o radu i posledice nepotpisivanja

Uz aneks ugovora o radu poslodavac je dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje sadrži: razloge za ponuđeni aneks ugovora, rok u kome zaposleni treba da se izjasni, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana i pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora. Najteža posledica je otkaz ugovora o radu jer je po Zakonu o radu odbijanje da se potpiše aneks ugovora o radu jedan od razloga za otkaz. Naravno, u navedenom smislu zakonit je samo onaj otkaz koji poslodavac uruči zaposlenom nakon što je poštovao zakonsku proceduru i zakonske razloge za aneks, a zaposleni odbije da ga potpiše.

I u slučaju da zaposleni potpiše aneks ugovora u ostavljenom roku, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog aneksa. Rok za podnošenje tužbe je 60 dana od dana zaključivanja aneksa, odnosno 60 dana od dana isteka roka za njegovo prihvatanje (ako je aneks odbijen).

Zaposleni koji odbije ponudu aneksa ugovora u ostavljenom roku, pa usled toga dobije otkaz, zadržava pravo da u sudskom postupku povodom otkaza ugovora, osporava zakonitost aneksa ugovora.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu aneksa ugovora ako ne potpiše aneks ugovora u roku koji mu je ostavio poslodavac, uz poštovanje minimuma od 8 radnih dana.

Privremeni premeštaj bez aneksa ugovora o radu

U slučaju da je određeni posao potrebno izvršiti bez odlaganja, zaposleni može biti privremeno premešten na druge odgovarajuće poslove (dakle opet se radi o poslovima koji odgovaraju vrsti i stepenu stručne spreme za koji je potpisan ugovor o radu) na osnovu rešenja, odnosno bez ponude aneksa ugovora o radu, ali najduže 45 radnih dana u periodu od 12 meseci. U ovom slučaju zaposleni zadržava osnovnu zaradu utvrđenu za posao sa koga se premešta, ako je to povoljnije za njega.

Izmena ugovora o radu bez zakonske procedure za aneks

Pored privremenog premeštaja na odgovarajuće poslove, zakonske odredbe kojima je regulisana procedura za aneksiranje ugovora o radu ne moraju se primeniti u slučaju zaključivanja aneksa ugovora o radu na inicijativu zaposlenog.

Izmena ličnih podataka o zaposlenom i poslodavcu (npr adresa i slično), kao i izmena podataka kojima se ne menjaju sami uslovi rada, može da se konstatuje aneksom ugovora na osnovu dokumentacije, a bez sprovođenja zakonske procedure za aneks.

Zaključna razmatranja

Na kraju teksta još jednom ćemo se osvrnuti na delove propisa koji po našem mišljenju  izazivaju najviše nedoumica u praksi, a to su značenje zakonskih odredbi o odgovarajućem poslu (na koji se jedino i može izvršiti premeštaj) i pravne posledice nepotpisivanja aneksa.

Najpre, što se tiče odredbe po kojoj je premeštaj aneksom dopušten samo na odgovarajući posao, odnosno odredbe po kojoj se pod tim poslom smatra „posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu“, bitno je naglasiti da se radi o onoj stručnoj spremi koja je po stepenu i vrsti potrebna za obavljanje poslova za koje je zaposleni zasnovao radni odnos, a ne spremi koju inače ima, ili koju je stekao tokom trajanja radnog odnosa. Prema tome, nije reč o stručnoj spremi kojom zaposleni raspolaže, već o vrsti i stepenu stručne spreme koja se zahteva za obavljanje poslova za koje je radni odnos zasnovan. Primera radi, ukoliko zaposleni pre ili tokom trajanja radnog odnosa završi fakultet, a zasnovao je radni odnos radi obavljanja poslova za koje je potrebna srednja stručna sprema, odgovarajući posao u smislu zakonskih odredbi o aneksu je posao sa srednjom stručnom spremom.

Kada je reč o zakonskom definisanju pravnih posledica nepristajanja na aneks, svakako je od suštinskog značaja činjenica da poslodavac može u tom slučaju da uruči otkaz zaposlenom. Imajući u vidu navedeno, čak i ako smatrate da aneks koji vam poslodavac nudi nije u skladu sa zakonom, mnogi će reći da je bolje rešenje da isti prihvatite, pa da u zakonskom roku od 60 dana pokrenete radni spor iz radnog odnosa, zarad osporavanja zakonitosti spornog aneksa. U suprotnom,  ukoliko u roku od 8 dana, od dana prijema ponude za zaključenje aneksa ugovora o radu, isti ne prihvatite ili odbijete potpisivanje istog, stekli su se formalni uslovi za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca, čiju zakonitost takođe možete osporavati pred sudom, ali u tom slučaju van radnog odnosa, odnosno kao bivši zaposleni. Problem evidentno nastaje kada poslodavci, često isuviše slobodno tumačeći gore navedene razloge za potpisivanje aneksa ugovora o radu, zaposlenom ponude zaključenje nezakonitog aneksa. Na taj način se aneks ugovora o radu, koristi kao sredstvo pritiska i zlostavljanja zaposlenog na radu, upravo usled  preširokog tumačenja gore navedenih odredbi i želje zaposlenog da u krajnjem slučaju izbegne otkaz. U svakom slučaju, bilo da se aneks prihvati, pa osporava, ili da se odbije pa se osporava otkaz koji je iz toga proistekao, ne preostaje drugo do pravna borba pred nadležnim sudom.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(20) komentari

Dragiša Đurić, 21. 02. 2020.

Poštovani,
dobio sam aneks ugovora o radu. Raspoređen sam na nižu funkciju sa manjom platom, bez objašnjenja. Na moje radno mesto postavljena je druga osoba. Da li je to po zakonu?

  Milan Predojević 24. 02. 2020.

  Poštovani Dragiša
  Niste precizirali da li ste u radnom odnosu u državnom organu. Ukoliko se radi o klasičnom radnom odnosu, postoji mogućnost predviđena Zakonom o radu da poslodavac zaposlenom ponudi izmenu ugovorenih uslova rada radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada. Odgovarajućim poslom smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i isti stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu. Zakon je za ovaj slučaj propisao proceduru koja podrazumeva da je uz aneks ugovora o radu poslodavac dužan da zaposlenom dostavi pismeno obaveštenje koje sadrži: razloge za ponuđeni aneks ugovora, rok u kome zaposleni treba da se izjasni koji ne može biti kraći od osam radnih dana i pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora. Bilo da zaposleni potpiše aneks ugovora u ostavljenom roku, bilo da odbije ponudu aneksa ugovora u ostavljenom roku, zadržava pravo da u sudskom postupku osporava zakonitost aneksa ugovora. Prema tome, ako nije ispoštovana opisana procedura i uslov u pogledu iste stručne spreme, Vaš premeštaj nije bio u skladu sa zakonom. Ukoliko ste državni službenik, možete zbog potrebe rada, da budete trajno ili privremeno premešten na drugo odgovarajuće radno mesto u istom ili drugom državnom organu. Odgovarajuće radno mesto jeste ono čiji se poslovi rade u istom zvanju kao poslovi radnog mesta sa koga se državni službenik premešta i za koje državni službenik ispunjava sve uslove. U ovom slučaju za premeštaj nije potrebna saglasnost državnog službenika. Ako ste službenik na položaju, ova funkcija se stiče postavljenjem od Vlade ili drugog državnog organa ili tela, ali se može i izgubiti razrešenjem.
  Pozdrav

Aleksandra Paunovic 20. 02. 2020.

Poštovani,
hvala Vam na odgovoru.
Zanimam me zašto nemam pravo na novčanu naknadu ako poslodavac daje meni otkaz.

Odgovor pravnika na postavljeno pitanje
Poštovani,

Infostudov pravnik je odgovorio na Vaše pitanje:
Poštovani, ponuđen mi je aneks ugovor o radu, premestaj sa jedne pozicije na drugu, sličan obim posla, ali odgvornost i obaveze nisu iste, samim tim razmišljam da ne prihvatim isti. Moje pitanje je da li u tom slučaju otkaz dajem ja ili ga meni daje poslodavac. Da li imam pravo na otpremninu i godišnji. Unapred hvala na odgovoru. d ali da prihvatim aneks

Odgovor Infostudovog pravnika:
Poštovani,

Ukoliko odbijete da potpišete aneks ugovora o radu poslodavac može da Vam otkaže ugovor o radu. Imate pravo na godišnji odmor. Nemate pravo na otpremninu kao ni pravo na novčanu naknadu kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

  Milan Predojević 21. 02. 2020.

  Poštovana Aleksandra
  U opisanom slučaju nemate pravo na novčanu naknadu zato što je razlog za otkaz odbijanje zaključenja aneksa ugovora o radu. Naime, nemate pravo na novčanu naknadu kod svakog otkaza ugovora o radu od strane poslodavca. Prema propisima o pravima kod NSZ za slučaj nezaposlenosti, novčana naknada Vam pripada kada dobijete otkaz od strane poslodavca zato što ste tehnološki višak ili zato što ne ostvarujete rezultate rada, odnosno nemate potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radite. Isto pravo imate i kod prestanka radnog odnosa na određeno vreme, te prestanka obavljanja privremenih i povremenih poslova i probnog rada. U svim drugim slučajevima prestanka radnog odnosa nemate pravo na novčanu naknadu.
  Pozdrav

Aleksandar Andrić 11. 02. 2020.

Poštovani,
da li poslodavac može da dostavi Rešenje i uslovni aneks Ugovora i radu gde se zahteva da se do ko određenog roka završi viša škola jer kako navodi radno mesto na kome trenutno radim to zahteva. Inače, na radnom mestu radim sa srednjom školom punih 20 godina… Takođe, nigde se ne navodi kako bih uopšte bio u mogućnosti da isfinansiram školovanje i odsustvo sa posla zbig predavanja i davanja ispita. Imam 46 godina i ovo mi deluje kao potpuno nezakonito a u pitanju je Dom zdravlja…
Molim Vas za savet…

  Milan Predojević 12. 02. 2020.

  Poštovani Aleksandre
  Mišljenja sam da nema osnova za ovakvo postupanje poslodavca. Ukoliko ste u momentu potpisivanja ugovora o radu ispunjavali uslove za zapošljavanje na trenutnom radnom mestu, naknadna promena uslova za obavljanje tog posla ne može da utiče na Vaš radni odnos.
  Pozdrav

Dragana Djukic 18. 12. 2019.

Postovani,
U radnom odnosu sam u firmi od 2017 g. na odredjeno, uskoro mi istice porodiljsko bolovanje i sve ukupno prelazi malo 2 god da sam kod njih. Da li je poslodavac duzan da me prijavi za stalno, s obzirom da posle 2 godine neprekidnog rada mora da prijavi na neodredjeno ili ipak moze da mi da otkaz po isteku porodiljskog. Sta treba da se gleda kao ukupan staz?
Unapred zahvalna.
Hvala!

  Milan Predojević 21. 12. 2019.

  Poštovana Dragana
  Nakon što Vam istekne porodiljsko bolovanje poslodavac nije dužan da sa Vama potpiše novi ugovor o radu zato što ste kod njega u radnom odnosu preko 2 godine. Poslodavac nije dužan da Vas prijavi za stalno jer se ovde ne radi o slučaju angažovanja na određeno vreme duže od 2 godine neprekidnog rada, već o trajanju radnog odnosa po posebnom osnovu- a to je zaštita trudnica i porodilja od otkaza ugovora o radu.
  Pozdrav

Sanja Opacic 12. 12. 2019.

Postovani,da li poslodavac moze da kaze da je ugovorio novu cenu rada a da mi nismo obavesteni o tome niti ista potpisali?U pitanju je privatno preduzece.HVALA

  Milan Predojević 13. 12. 2019.

  Poštovana Sanja
  Poslodavac ne može da primeni novu cenu rada, a da prethodno nije potpisao aneks ugovora sa zaposlenim o tome. Kao što navodite u svom pitanju, cenu rada je potrebno ugovoriti, a ugovor je sporazum dve strane-u ovom slučaju poslodavca i zaposlenog. Bez sporazuma poslodavac ne može jednostrano da izmeni cenu rada, posebno imajući u vidu da ugovor o radu mora da sadrži elemente na osnovu kojih se određuje zarada.
  Pozdrav

Mina Zivkovic 24. 10. 2019.

Postovani,
Na bolovanju sam vec dva dana i jutros me je telefonskim putem obavestio rukovodioc da sam dobila resenje o novoj radnoj poziciji koja meni nikako ne ogovara i losija je od moje dosadasnje pozicije. Rekao mi je da sutra moram doci u firmu iako sam na bolovanju da bi mi urucili resenje u suprotnom docice da mi isporuce na kucnu adresu. Da li je stvarno potrebno da ja odem u firmu po resenje? Moje bolovanje otvoreno je pre dva dana i sigurno ce trajati i do 30 dana.
Molim vas napisite mi Sta mi je ciniti?
Hvala unapred na odgovoru.
Srdacno

  Milan Predojević 29. 10. 2019.

  Poštovana Mina
  Dok god ste privremeno sprečeni za rad niste dužni da idete u firmu po bilo kom osnovu. Prema tome nikako niste obavezni da tokom bolovanja idete na posao samo da biste preuzeli rešenje poslodavca.
  Pozdrav

Pavel Simak 09. 09. 2019.

Da li je bilo ovakvog slucaja, ili sam samo ja to doziveo. ja potpisao ugovor o radu, vodim se kao invalid. Taj poslodavac me skinuo sa biroa, i prijavijo na doprinose 11.juna, ali do danas nisam poceo da radim. Jer on ima izgovor, da nemoze dobiti poslovni prostor, ali kada sam pitao advokata , advokat mi je za koji dan dao odgovor, da poslodavac dobija novac od drzave, sto je otvorijo firmu, i sto je zaposlijo invalida. meni ovo ne znaci nista i bolje da sam ostao na birou i nastavijo da primam socijalnu pomoc. Ovako sta cu. Advokat prezauzet , a ja ne znam sta mi je ciniti , bojim se da me nece tako lako poslodavac odjaviti. Pa da trazim posao ili ostanem na birou i dalje.

  Milan Predojević 16. 09. 2019.

  Poštovani
  Ukoliko tokom ovog „perioda čekanja“ ne dobijate zaradu i poslodavac Vam ne plaća doprinose za socijalno osiguranje, poslodavac mora Vas mora odjaviti sa socijalnog osiguranja jer ugovor o radu nije zaživeo. Ukoliko ne stupite na rad nakon potpisivanja ugovora o radu, ugovor ostaje mrtvo slovo na papiru. Radni odnos je zaživeo tek stupanjem na rad. Zakon o radu kaže sledeće: „Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.
  Ako zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac i zaposleni drukčije dogovore“. Imajući u vidu navedene odredbe zakona, smatram da je potrebno da poslodavac poništi prijavu na socijalno osiguranje ukoliko ne planira da stupite na rad (Izuzetak bi jedino bila situacija da dobijate zaradu i uplaćuju Vam se doprinosi).
  Pozdrav

8d55892667406a5dab4b643a6a1ccbdc 19. 08. 2019.

Poštovani,moja supruga je godinama radila u banci kao blagajnik,radno mesto za koje je potreban 4. stepen stručne spreme. Nakon oboljevanja koleginice prebačena je na radno mesto savetnika za mali biznis za koje se traži minimum 6. stepen stručne spreme. Usmeno je prihvatila premeštaj na novo radno mesto koje joj je ponuđeno,a zatim potpisala aneks ugovora u kome nisu pisali nikakvi detalji o visini ličnog dohotka. Godinu dana je radila na novom radnom mestu, do povratka koleginice sa bolovanja ali joj poslodavac nije povećao lični dohodak već je plaćao kao blagajnika. Moje pitanje Vama glasi: Da li je poslodavac bio u obavezi da je plaća kao savetnika , radno mesto koje ima za barem 20000din. viši lični dohodak ili je mogao da je plaća kao blagajnika,pošto je privremeno raspoređena na to radno mesto iako se nije znalo da li će se i kada koleginica vratiti sa bolovanja, iako joj je ponavljam uručio aneks ugovora i rasporedio je kao savetnika?

  Milan Predojević 20. 08. 2019.

  Poštovani Zorane
  Poslodavac je dužan da plaća platu koja je predviđena za radno mesto koje zaposleni obavlja. Mišljenja sam da je poslodavac bio u obavezi da poveća platu, odnosno da Vašoj supruzi za tih godinu dana da platu savetnika, a ne blagajnika.
  Pozdrav

8d55892667406a5dab4b643a6a1ccbdc 19. 08. 2019.

Poštovani, u mom slučaju radi se o sledećem: U novembru 1996. primljen sam kao radnik obezbeđenja u Zdravstveni centar Aranđelovac i priznat mi je 4. stepen strućne spreme. Od jula 2003. god. nakon prekvalifikacije u saobraćajni smer zanimanje vozač motornog vozila 3. stepen a kasnije vozač instruktor prelazim da radim kao vozač sanitetskog vozila hitne medicinske pomoći gde mi je priznat 5. stepen saobraćajne struke. Dobio sam koeficijent 10,71 koji sam imao do juna 2011. kada smo nakon presude u korist Niških vozača sanitetskih vozila dobili koeficijent 13,57. Napominjem da taj koeficijent i dalje imaju vozači u Bgdu, N.Sadu.,Kgu, Nišu, Jagodini i ko zna gde još. U septembru 2017. u Z.C. Aranđelovac ulaze ekonomisti RFZOa službe za kontrolu i na osnovu pravnog shvatanja apelacionih sudova iz 2014. god.,bez interesovanja koju kvalifikaciju,zanimanje i stručnu spremu imamo osporavaju mojim kolegama i meni koeficijent 13,57 i daju predlog mera da nam se da koeficijent…

Sasa Vukotic 28. 07. 2019.

Da li poslodavac dok mi traje privremena sprecenost za rad(bolovanje),moze napraviti aneks ugovora i promeniti mi radno mesto i da li sam u obavezi da se javljam poslodavcu radi potpisivanja aneksa pre isteka bolovanja.

  Milan Predojević 30. 07. 2019.

  Poštovani Saša
  Niste obavezni da se javljate na posao dok Vam izabrani lekar ne zaključi bolovanje, pa ni radi potpisivanja aneksa ugovora o radu.
  Pozdrav

Sanja Milisavljević 24. 07. 2019.

Gevekom iz Dresdena je menjao Ugovor protivno Zakonu: „Ne plaćamo vas ništa osim rezultata“, pa su ljudi ostajali po Aneksu, donetom odmah nakon prvog Ugovora, svakodnevno prekovremeno jer poslodavac nije priznao srpskih zakonskih 8 h rada, već samo vreme koje je donelo rezultat (ako je uspela telefonska prodaja). Jedino rešenje je napuštanje, što su zaposleni masovno i radili. Čuvam dokaze, ali i fotografije visokorizičnog radnog mesta, nefunkcionalnog HW…