Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Upuaivanje na rad kod drugog poslodavca


Interesuje me dokle mo?e da traje upuaivanje na rad kod drugog poslodavca u smislu odredbe el. 174. Zakona o radu. Kao preduzeae smo zakljueili Ugovor o poslovnoj saradnji sa drugim preduzeaem i preuzeli radnike na odre?eno vreme od 1godine. Nakon isteka roka produ?ili smo ugovor o radu na jo? 1 godinu, uz pismenu saglasnost radnika. Po?to smo sa tim istim Preduzeaem sklopili novi Ugovor o poslovnoj…

Odgovor


U pomenutom elanu stoji da se mo?e zakljueiti Ugovor o radu na odre?eno i du?e od 1 godine, dok traju navedeni razlozi. S obzirom na pomenuti el.174 st.2 Zaposleni mo?e, uz svoju saglasnost, u slueajevima iz stava 1. ovog elana i u drugim slueajevima utvr?enim op?tim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upuaen na rad kod drugog poslodavca i du?e od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 26.02.2008

Zasnivanje radnog odnosa


Zavrsila sam Vi?u ?kolu za menad?ment i trebalo bi da poenem da radim u tzv. higijenskom zavodu, naravno u delu koji se tiee raeunovodstva i menad?menta, interesuje me da li je neophodno da prvo godinu dana radim kao pripravnik ili mogu da me odmah prime kao radnika na odre?eno? Nemam prethodno radno iskustvo.

Odgovor


Po Zakonu o radu elan 47 poslodavac mo?e da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo odre?enu vrstu i stepen struene spreme, ako je to kao uslov za rad na odre?enim poslovima utvr?eno zakonom ili pravilnikom.Bilo kao pripravnik ili ne,u svakom slueaju biaete primljeni na rad po ugovoru o radu na odre?eno vreme.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 26.02.2008

Ponovno zaposlenje u preduzeae po isplati otpremnine


Da li radnik koji je otpu?ten kao tehnolo?ki vi?ak i isplaaena mu je otpremnina mo?e ponovo da bude anga?ovan u istom preduzeau i na koji naein?

Odgovor


Po Zakonu o radu elan 182 ako otka?e ugovor o radu zaposlenom u slueaju iz elana 179. taeka 9) ovog zakona( ako usled tehnolo?kih, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za posla ili do?e do smanjenja obima posla ), poslodavac ne mo?e na istim poslovima da zaposli drugo lice u roku od ?est meseci od dana prestanka radnog odnosa.Ako pre isteka roka iz stava 1. ovog elana nastane potreba…
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 26.02.2008

Godi?nji odmor porodilja


Radim u prosveti na neodre?eno vreme vea ?estu godinu. Porodila sam se 16.maja 2007.godine a porodiljsko odsustvo je otvoreno 21.aprila iste godine. Na posao bi trebalo da se vratim 21.aprila 2008. Zanima me da li imam zakonsko pravo da uzmem godi?nji odmor od pro?le godine i nadove?em ga na bolovanje? Direktor moje ?kole selektivno odobrava kori?aenje odmora porodiljama. Meni je , na?alost, rekao…

Odgovor


1. Po Zakonu o osnovama sistema obrazovanja I vaspitanja Elan 127 zaposleni u ?koli, po pravilu, koristi godi?nji odmor za vreme ?kolskog raspusta.Godi?nji odmor zaposlenih utvr?uje se na osnovu Zakona o radu i kolektivnog ugovora. U skladu sa el.75 Zakona o radu zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlueuje o vremenu kori?aenja godi?njeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog.Tako?e,po el.73…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 26.02.2008

Puno radno vreme


Da li se radno vreme od 37,5 sati nedeljno smatra punim radnim vremenom?

Odgovor


Elan 50 Zakona o radu glasi:Puno radno vreme iznosi 40 easova nedeljno, ako ovim zakonom nije drukeije odre?eno.Op?tim aktom mo?e da se utvrdi radno vreme kraae od 40 easova nedeljno, ali ne kraae od 36 easova nedeljno.Zaposleni iz stava 2. ovog elana ostvaruje sva prava iz radnog odnosa kao da radi sa punim radnim vremenom.
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 26.02.2008

Rad u Vojsci Srbije


Radim u Vojsci Srbije 12 godina.01.06.2007. sam sporazumno "preuzet" od strane druge jedinice,jer je prethodna rasformirana.Validni ugovor je istekao 28.10.2007. a ja i dalje radim.Plata i ostale prinadle?nosti se uplaauju a ja novi ugovor nisam dobio,verovatno sto sada imam vise od 40 godina,?TO ZNAEI DA U STVARI VI?E I NE MOGU DA BUDEM U SVOJSTVU VOJNIKA PO UGOVORU...?ta raditi,zahtev za stalni…

Odgovor


Najbolje je da otvoreno poprieate sa svojim pretpostavljenima i tako utvrdite da li postoje odre?ene interne procedure shodno kojima biste mogli automatski da zapoenete radni odnos po isteku ugovora.
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 26.02.2008

Uslovi za progla?enje lica vi?kom zaposlenih


DIREKTOR MI JE NAJAVIO DA AU OD 1.2.2008. BITI TEHNOLO?KI VI?AK. INAEE RADIM U KOMERCIJALNOJ SLU?BI KAO SAVETNIK ZA KOMERCIJALNE POSLOVE. U KOMERCIJALI PORED MENE RADE JO? 2 KOLEGA S ISTOM STRUENOM SPREMOM I ISTIM ZVANJEM.DIREKTOR JE U SEPTEMBRU 2007. PRIMIO JO? 2 KOLEGA NA MESTO STRUENOG SARADNiKA. U AVGUSTU SAM DOBILA PLATU VI?KA NA OSNOVU REZULTATA RADA, NAPOMINJEM DA SU PLATU VI?KA DOBILI I MOJE…

Odgovor


Shodno el. 153 Zakona o radu, Poslodavac je du?an da donese program re?avanja vi?ka zaposlenih (u daljem tekstu: program), ako utvrdi da ae zbog tehnolo?kih, ekonomskih ili organizacionih promena u okviru perioda od 30 dana doai do prestanka potrebe za radom zaposlenih na neodre?eno vreme, i to za najmanje:1) 10 zaposlenih kod poslodavca koji ima u radnom odnosu vi?e od 20, a manje od 100 zaposlenih…
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 26.02.2008

Ugovor o posredovanju


Zaposlena sam vea 4 godine u preduzeau na odre?eno vreme,ugovor o posredovanju. Dve godine sam radila pod ugovorom o radu a zatim o posredovanju na osnovu elana 200.Zakona o radu("Sl.glasnik RS",br.24/2005) i elana 813.Zakona o obligacionim odnosima("Sl.list SFRJ",br.29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Sl.list SRJ",br.31/93).Zanima me da li kr?e zakon ukidajuai mi pravo na porodiljsko bolovanje,slobodnog…

Odgovor


S obzirom da ste zaposleni po ugovoru koji spada u rad van radnog odnosa ,nemate pravo na porodiljsko odsustvo I odsustvo radi nege deteta niti bilo koje drugo pravo koje proizilazi iz rada u radnom odnosu, jedino imate pravo na ono ?to ste ugovorili.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 26.02.2008

Pokretanje steeajnog postupka od strane radnika


Preduzeae u kome radim u Novom Sadu, sa jos 18 radnika, je privatizovano 10.10.2007. od tog dana pa do danas uplaaeni su nam samo samodoprinosi za okrobar (na min. lienu zaradu) ali ni jedan lieni dohodak. Momentalno nam je blokiran raeun a 19. januara je dan pred steeajni postupak. Privatnik (gazda) ne dolazi, nije nastavio proces prozvodnje donoseai nov posao, nemamo nove ugovor o radu.Kome da se…

Odgovor


Elan 124 Zakona o radu glasi:Pravo na isplatu neisplaaenih potra?ivanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut steeajni postupak (u daljem tekstu: potra?ivanje), u skladu sa ovim zakonom, ima zaposleni koji je bio u radnom odnosu na dan pokretanja steeajnog postupka i lice koje je bilo u radnom odnosu u periodu za koji se ostvaruju prava utvr?ena ovim zakonom.Prava iz stava 1. ovog elana ostvaruju se…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 26.02.2008

Pravo godi?nji odmor neiskori?ten radi trudnoae


RADIM U PROSVETI. u 2007. GODINI SAM SE PORODILIA I OTVORILA TRUDNIEKO BOLOVANJE. U PERIODU KADA SU PROSVETNI RADNICI NA GODI?NJEM ODMORU JA SAM BILA NA BOLOVANJU. BOLOVANJE MI ISTIEE SA 24 APRILOM 2008. GODINE. DA LI PO ZAKONU IMAM PRAVO DA U 2008. GODINI KORISTIM GODI?NJI ODMOR IZ 2007. GODINE KOJI NISAM KORISTILA TJ. TADA SAM BILA NA BOLOVANJU?

Odgovor


Po el.73 st.3 Zakona o radu zaposleni koji je ispunio uslov za sticanje prava na kori?aenje godi?njeg odmora u smislu elana 68. stav 2. ovog zakona, a nije u celini ili delimieno iskoristio godi?nji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi kori?aenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta - ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 26.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.