Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Dnevnice za slu?bena putovanja


Na koji naein se za dr?avne slu?benike vr?i obraeun dnevnica za slu?beni put u inostranstvo i u zemlji buduai da mi je poslodavac izdao nalog za slu?beni put u inostranstvo i zatra?io od mene da sama finansiram tro?kove zbog nemoguanosti isplate akontacije i tro?kova avio karte i sme?taja iz bud?eta, a koji ae mi naknadno biti refundirani. Da li je slu?benik zadu?en za finansije u obavezi da zaposlenima…

Odgovor


Poslodavac mo?e da vam isplati akontaciju na ime tro?kova ali nije obavezan.Obaveza postoji da Vam tro?kove nadoknadi.Ovi obraeuni i naknade tro?kova vr?e se u skladu sa Uredbom o naknadi tro?kova i otpremnini dr?avnih slu?benika i name?tenika.Zbog op?irnosi iste,najbolje je da je sami proueite.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 20.02.2008

Upis doktorskih studija


Koje doktorske studije ima pravo da upi?e dipl.in?.metalurgije, naravno sa polaganjem diferencijalnih ispita i da li postoji bilo kakva moguanost prekvalifikacije? Da li postoji starosna granica za upis na fakultete i do kada se mo?e studirati?

Odgovor


Ne postoji starosna granica za upis na fakultet,a du?ina studiranja nije zakonski limitirana.?to se tiee moguanosti prekvalifikacija i upisa ?eljenih doktorskih studija odgovor aete dobiti na bilo kom univerzitetu,odn. fakultetu za koji ste zainteresovani.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 20.02.2008

Pripravnieki sta?


Da li se advokatskom pripravniku, koji je na lieni zahtev izbrisan iz imenika advokatskih pripravnika (u advokatskoj komori), priznaje sta? za polaganje pravosudnog ispita ostvaren do dana brisanja?

Odgovor


Pripravnieki sta? koji ste ostvarili do dana brisanja iz imenika advokatskih pripravnika se priznaje.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 20.02.2008

Prava po prestanku ugovora na odre?eno vreme


Uskoro ae mi prestati radni odnos na odre?eno vreme.Trudnica sam i odr?avam trudnoau, znaei na bolovanju.Zanima me da li au nakon prestanka radnog odnosa imati pravo na nekakvu vrstu bolovanja iz Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje, dok mi traje riziena trudnoaa?

Odgovor


Pravo na naknadu za nezaposlene aete imati ukoliko imate dovoljan broj godina sta?a osiguranja za koje su plaaeni doprinosi,a u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti.
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 20.02.2008

Prava u slueaju trudnoae


Prijavljena sam na odre?eno(6 meseci),ukoliko za to vreme ostanem u drugom stanju kakva prava imam u odnosu na firmu u kojoj radim?

Odgovor


S obzirom da ste zakljueili ugovor o radu na odre?eno vreme imate sva prava i obaveze koje proistieu iz zakona.Protekom vremena za koji je ugovor zasnovan,navedena prava prestaju .
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 20.02.2008

Utvr?ivaje visine naknade za porodiljsko odsustvo


1.1.2008. sam zasnovala radni odnos kod poslodavca , kod kojeg sam prethodnih 6 meseci preko Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje bila praktikant-volonter. Pre toga nemam upisanog radnog sta?a. Trenutno sam u u 7 i po mesecu trudnoae. Status volontera podrazumeva da ste i dalje nezaposlena osoba, tako da nisam imala pravo ni na kakvo bolovanje. Sada, u radnom odnosu koji je po Ugovoru o radu zakljueen…

Odgovor


Pravo na nadoknadu za vreme porodiljskog odsustva aete ostvariti kako Vam je i reeeno,u skladu sa el.12 st 2.Zakona o finansijskoj podr?ci.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Ni?tavost ugovorao radu


Sa poslodavcem imam sklopljen ugovor o radu u kome ne postoji popunjena stavka-visina zarade, u pitanju je preduzetnik i ugovor je overen peeatom firme, ali nije overen u op?tini. Da li je moj ugovor pravno va?eai bez elementa-visina zarade i samo sa peeatom poslodavca ili je ni?tavan?! Molim Vas da me posavetujete sta da radim.

Odgovor


U skladu sa el.33 tae.10 Zakona o radu ugovor o radu sadr?i noveani iznos osnovne zarade i elemente za utvr?ivanje radnog ueinka, naknade zarade, uveaane zarade i druga primanja zaposlenog.Dakle visina osnovne zarade mora biti utvr?ena Ugovorom o radu,a ukoliko nije ugovor je ni?tav.Da bi ugovor bio punova?an,treba da sadr?i potpies strana ugovornicai i peeat preduzeaa sa kojim se ugovor potpisuje,dok…
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 20.02.2008

PIO obrazac


Gde mogu da izvadim PIO obrazac?

Odgovor


U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje koji je nadle?an prema mestu prebivali?ta.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 20.02.2008

Pravo na noveanu naknadu po isteku ugovora


Da li radnik kome je istekao ugovor na odre?eno vreme ima pravo na noveanu nadoknadu od strane Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje?

Odgovor


Radnik ima pravo na naknadu za nezaposlene ukoliko ispunjava uslove iz el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti.
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 20.02.2008

Porezi na tro?kove putovanja,dnevnice,tro?kove sme?taja


Osoba je anga?ovana po ugovoru o delu na projektu me?unarodne kulturne saradnje (projekat je finansiran 50% is sredstava Ministarstva kulture i 50% iz sredstava Evropske komisije), formalni nosilac projekta je Zavod - indirektni bud?etski korisnik, i sva plaaanja vezana za taj projekat idu preko njegovog posebnog podraeuna. Eitav anga?man je skopean sa eestim putovanjima na konferencije i seminare…

Odgovor


! Po Elanu 18 Zakona o porezu na dohodak gra?ana Ne plaaa se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu:1) naknade tro?kova prevoza u javnom saobraaaju (za dolazak na posao i povratak sa posla) - do visine cene meseene pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih tro?kova prevoza ako ne postoji moguanost da se obezbedi meseena pretplatna karta, a najvi?e do 2.000 dinara;2) dnevnice za slu?beno…
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 20.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.