Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Otkaz usled povrede radne obaveze


Radim u jednom butiku vea 7 godina, pro?le godine me sam odsustvovala zbog odr?avanja trudnoae i nakon toga zbog trudniekog bolovanja.Na posao sam trebala da se javim 17.januara ali nisam. Javila sam se juee ali mi je poslodavac urueio re?enje o otkazu zbog nepo?tovanja radne du?nosti i radnih obaveza.Da li ja mogu da pobijam to resenje i na koji naein.Godi?nji odmor nisam koristila pa sam mislila…

Odgovor


Poslodavac se opravdano pozvao na el.197 Zakona o radu i otkaz koji ste dobili je zakonit.U svakom slueaju imate pravo na ?albu,?to treba da bude navedeno u re?enju o otkazu,kao i rok u kom mo?ete da se ?alite.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 20.02.2008

Moguanosti sticanja prava na invalidsku penziju


Imam 59 godina za sobom 9 godina radnog sta?a do teske operacije pre desetak godina od tada sam nezaposlena, nisam tra?ila invalidsku penziju iako sam nesposobna za rad.Postoji li ikakva ?ansa da ostvarim starosnu penziju iako imam samo 9 godina sta?a i sta da uradim da bi je ostvarila?

Odgovor


Ono ?to mo?emo da savetujemo jeste da poku?ate da ostvarite invalidsku penziju,a da u me?uvremenu svakako samostalno uplaaujete doprinose Fondu za PIO do ispunjenja starosne granice za odlazak u penziju,ukoliko vam invalidska penzija ne bude odobrena.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008

Knji?niear u biblioteci


Konkurisala sam za mesto knji?nieara u biblioteci kao diplomirani istoriear. Me?utim, konkurs je raspisan za srednju struenu spremu jer vea dva meseca na tom mestu radi osoba koja ima taj nivo obrazovanja. Ree je o zameni na 5 meseci. Da li postoji obaveza da mi obraylo?e za?to nisam primljena i kome mogu da se ?alim.

Odgovor


Ukoliko je za prijem na pomenuto radno mesto zahtevana srednja struena sprema i lice koje je primljeno ispunjava ovaj uslov ,a poslodavac smatra da je navedena struena sprema dovoljna za obavljanje poslova za koje se lice prima u radni odnos,nema obavezu da Vam obrazla?e svoju odluku.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 20.02.2008

Otpremnina prilikom penzionisanja


Dobila sam socijalni program i progla?ena tehnolo?kim vi?kom.Sada se nalazim na tr?istu rada i u me?uvremenu sam ostvarila invalidsku penziju.Da li imam pravo na otpremninu po pitanju penzije od strane firme u kojoj sam radila ceo radni sta??

Odgovor


Imate pravo na otpremninu u skladu sa programom re?avanja vi?ka zaposlenih.Me?utim,ukoliko ste pravo na penziju stekli po prestanku radnog odnosa,na otpremninu prilikom penzionisanja nemate pravo.
Kategorija pitanja: Prestanak radnog odnosa i otpremnina | postavljeno: 20.02.2008

Zapo?ljavanje studenata u ?koli na mesto nastavnika


Da li redovan student prve godine fakulteta ima pravo na zasnivanje radnog odnosa ( npr. na mesto nastavnika za godinu dana) u ?koli sa punim radnim vremenom?

Odgovor


Po elanu 112 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja poslove nastavnika, vaspitaea i struenog saradnika mo?e da obavlja lice koje ima dozvolu za rad (u daljem tekstu: licenca).Bez licence poslove nastavnika, vaspitaea i struenog saradnika mo?e da obavlja:1) pripravnik;2) lice koje ispunjava uslove za nastavnika, vaspitaea ili struenog saradnika, sa radnim sta?om steeenim van ustanove, pod…
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 20.02.2008

Uslovi za sticanje prava na penziju


Da li je promenjen Zakon o penzijskom, za svako dete dve godine sta?a kad neko odlazi u penziju? Konkretno ro?ena sam 1962 imam tri sina i 21 godinu radnog sta?a ,trenutno sam na NSZ OD 10 2007 GOD.

Odgovor


Izmene koje navodite ne postoje u va?eaem Zakonu o penzijskom i i invalidskom osiguranju
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 20.02.2008

Pravo na noveanu pomoa studenta bez jednog roditelja


Molila bih vas da mi odgovorite da li ja kao student imam pravo na neki noveani prihod po?to nemam jednog roditelja?

Odgovor


Imate pravo na porodienu penziju,u skladu sa Zakononom o penzijskom I invalidskom osiguranju,i to sa elanomn 27:Pravo na porodienu penziju mogu ostvariti elanovi porodice:1) umrlog osiguranika koji je navr?io najmanje pet godina sta?a osiguranja ili je ispunio uslove za invalidsku penziju; ili2) umrlog korisnika starosne ili invalidske penzije.Ako je smrt lica iz elana 17. ovog zakona nastala kao…
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 20.02.2008

Otkaz za vreme trudnoae


Trenutno se nalazim na porodiljskom da juna,me?utim direktor mi je usmenim putem dao otkaz i rekao da nemam posao posle zatvaranja bolovanja.Koja su moja prava?

Odgovor


Poslodavac je du?an da Vam otkaz uruei pismenim putem.Za vreme dok se nalazite na porodiljskom odsustvu ne mo?e da vam otka?e ugovor o radu (el.187 Zakona o radu).Ukoliko to ueini po Va?em povratku na posao,otkaz je u skladu sa zakonom.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Naein obraeunavanja naknade za porodiljsko i odsustvo radi nege deteta


Ima slienih pitanja, samo me interesuje jedan detalj: da li se za visinu naknade koja se isplaauje porodiljama uzima poslednji mesec samo ili 3-4 poslednja meseca? I da li to zavisi od op?tine do op?tine?

Odgovor


Shodno el.11 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom naknada zarade za zaposlene kod poslodavca, obraeunava se i isplaauje u visini osnovne zarade zaposlenog za mesec koji prethodi mesecu u kome otpoeinje kori?aenje odsustva, uveaane po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu, u skladu sa zakonom, a najvi?e do pet proseenih meseenih zarada u Republici.Ovaj…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008

Uslovi za sticanje prava na naknadu


IMAM BUTIK KOJI SAM PRIVREMENO ZATVORILA,OSTVARILA SAM PRAVO NA TRUDNIEKO I PORODILJSKO BOLOVANJE KOJE MI ISTIEE U AVGUSTU.DA LI MOGU DA OPET ZATRUDNIM,I OSTVARIM ISTA PRAVA ZA DRUGO DETE,I NA KOJI NAEIN?

Odgovor


Naknadu za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta predvi?ena je za zaposlena lica po ugovoru o radu,odn.lica koja samostalno obavljaju delatnost.Dakle neophodno je da samostalno obavljate delatnost,tj.da butik koji imate bude u radu,da plaaate poreze i doprinose i ostvarujete zaradu,da biste u slueaju ponovne trudnoae nadoknadu i primali.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 20.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.