Ako ste bez posla, evo u kojim slučajevima imate pravo na novčanu naknadu

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

mar 26

Pored prava iz zdravstvenog osiguranja, te prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, i prava koja se ostvaruju za slučaj nezaposlenosti spadaju u prava iz socijalnog osiguranja. Prema tome, u našem pravnom sistemu radno angažovana lica (zaposleni, preduzetnici, lica koja obavljaju poslove po ugovoru) obavezno su osigurana po propisima o zdravstvenom osiguranju, o penzijskom i invalidskom osiguranju i najzad postoji obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti. To su tri oblika obaveznog  socijalnog osiguranja. Navedeni osiguranici obavezni su da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, a obaveznim osiguranjem za slučaj nezaposlenosti obezbeđuje se pravo na novčanu naknadu i pravo na zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme dok traje novčana naknada.


Pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

U prethodnom tekstu smo istakli da ne pripada svakom licu koje je ostalo bez posla pravo na novčanu naknadu. Ovo pravo se ostvaruje samo nakon prestanka obavljanja probnog rada, privremenih i povremenih poslova, prestanka radnog odnosa na određeno vreme, prestanka radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca (u slučaju stečaja ilikvidacija), kao i kod otkaza od strane poslodavca iz dva razloga-tehnološkog viška i zbog toga što zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.

Osim kod prestanka radnog odnosa na opisani način, pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ostvaruje i nezaposleni nakon prestanka obaveznog osiguranja po osnovu prestanka funkcije (izabrana, imenovana i postavljena lica) i  po osnovu prenosa osnivačkih prava, odnosno prava člana privrednog društva.

Rok za podnošenje zahteva za novčanu naknadu


O pravima nezaposlenog iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti odlučuje se u postupku propisanom Zakonom o opštem upravnom postupku. Prvostepeni organ je direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, a drugostepeni organ je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Protiv konačnog rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

Novčana naknada pripada nezaposlenom od prvog dana prestanka osiguranja, ako se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka nekog drugog vida radnog angažovanja nakon kojeg se isplaćuje naknada, podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Samo ako je zahtev podnet u predviđenom roku isplaćuje se pun iznos naknade u visini koja je određena u skladu sa zakonom, odnosno isplaćuje se od prvog dana prestanka osiguranja.

Nezaposlenom koji zahtev podnese po isteku roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, novčana naknada ne pripada od dana restanka radnog odnosa, odnosno osiguranja, već od dana podnošenja zahteva za preostalo vreme. Primera radi, ukoliko se zahtev podnese 35 dana nakon prestanka radnog odnosa, a po zakonu novčana naknada treba da se isplaćuje tri meseca, biće isplaćena naknada za 1 mesec i 25 dana. Naknada za preostalih 1 mesec i 5 dana se gubi, zbog 5 dana zakašnjenja pri podnošenju zahteva. Sledstveno tome, nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo, nema pravo na novčanu naknadu. U rok se ne računa vreme za koje je nezaposleni, po propisima o zdravstvenom osiguranju, bio privremeno sprečen za rad.


Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za novčanu naknadu

Uz zahtev za novčanu naknadu podnosilac zahteva dostavlja:

-rešenje ili drugi akt o prestanku radnog odnosa, probnog rada, privremenih i povremenih poslova, obavljanja funkcije i

-potvrdu o zaradi, odnosno naknadi zarade, visini ugovorene naknada ili osnovici na koju su uplaćivani doprinosi tokom perioda osiguranja, koju popunjava poslodavac

Lica kojima staž osiguranja nije u celosti evidentiran u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, pored navedenih dokumenata dostavljaju i radnu knjižicu.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke službenim putem o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su od značaja za postupanje u predmetima ostvarivanja prava na novčanu naknadu. Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, Nacionalna služba za zapošljavanje će zatražiti podatke od tog organa, koji je dužan da ih besplatno dostavi u roku od 15 dana. Do ovoga neće doći jedino ako stranka izričito navede da će sama pribaviti sve neophodne podatke. Radi se o podacima o otvaranju postupka stečaja, likvidacije, prestanka rada preduzetnika, prenosu osnivačkih prava, odnosno člana privrednog društva, stažu osiguranja u inostranstvu, služenju vojnog roka, periodima osiguranja evidentiranim u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ili u evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, osnovici za obračun doprinosa koju rešenjem utvrđuje Poreska uprava i najzad o podacima o ranijem korišćenju novčane naknade (koju vodi upravo Nacionalna služba za zapošljavanje).


Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

-3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina

-6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina

-9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina

-12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina

Godinom staža osiguranja smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno od navedenog, novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje aktom  Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nezaposlenom se nastavlja isplata novčane naknade i nakon isteka navedenih perioda za vreme:

-trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja

-privremene sprečenosti za rad (bolovanja) utvrđene u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti za rad

porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima kojima se reguliše ova vrsta odsustva sa rada

Visina novčane naknade

Odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisana je metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade.

Ovom metodologijom predviđeno je da se najpre utvrdi dnevni iznos novčane naknade, a mesečni iznos novčane naknade dobija se množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata.

Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade i ličnog koeficijenta, koji je poseban za svakog osiguranika i zavisi od prihoda koje je ostvarivao tokom prethodnog radnog angažovanja.

Osnovica dnevne novčane naknade za sve zahteve i sve isplate posle 01.02.2019. godine iznosi 1.020,00 dinara. Ova osnovica, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se vrši usklađivanje.

Lični koeficijent se utvrđuje rešenjem. Dobija se deljenjem ukupne zarade (odnosno naknade zarade, ugovorene naknade, uopšte prihoda koji je osiguranik ostvarivao) ostvarene u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje, sa prosečnom godišnjom zaradom po zaposlenom isplaćenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji u 2018. godini iznosi 823.548,00 dinara. To konkretno znači da se lični koeficijent dobije tako što se sabere svih 12 zarada (ugovorenih naknada, prihoda) zaposlenog koje su ostvarene u poslednjih 12 meseci pre prestanka radnog odnosa i tako dobijeni iznos podeli sa 823.548,00 dinara. Dnevna novčana naknada dobija se množenjem tako izračunatog ličnog koeficijenta sa osnovicom dnevne novčane naknade (koja je trenutno 1.020,00), a mesečna novčana naknada se dobije množenjem dnevne novčane naknade sa brojem kalendarskih dana u mesecu u kojem se ostvaruje pravo. Primera radi, ukoliko je nezaposleni mesečno zarađivao bruto 60.000,00 dinara, odnosno za poslednjih godinu dana pre prestanka radnog odnosa ukupno 720.000,00 dinara, njegov lični koeficijent, koji se dobija deljenjem 720.000,00 sa 823.548,00 (prosečna godišnja zarada u Srbiji po zaposlenom u 2018.godini), iznosiće 0.87. Množenjem osnovice dnevne novčane naknade, koja je trenutno 1.020,00, sa ličnim koeficijentom 0.87 dobija se dnevna naknada u visini od 891,75 dinara. Za mesec koji ima 31 dan mesečna naknada će biti 27.644,29 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , po stopi od 26%, kao i doprinos za zdravstveno osiguranje, po stopi od 10,3 %,  nalaze se u iznosu novčane naknade.

Najniži mesečni iznos novčane naknade koji se primenjuje od 01.02.2019. godine iznosi 22.838,00 dinara (“bruto”). Najviši mesečni iznos novčane naknade koji se primenjuje od 01.02.2019. godine iznosi 52.943,00 dinara (“bruto”).

Prema propisanim minimalnim i maksimalnim iznosima naknade, u mesecu koji ima 31 kalendarski dan najniži mesečni “bruto” iznos je 22.838,00 dinara, odnosno 736,71 dinar dnevno. Ovaj iznos u sebi sadrži i doprinose za socijalno osiguranje, tako da je “neto” iznos, odnosno najniži iznos koji se mesečno isplaćuje primaocu novčane naknade-14.547,81 dinar. Najviši mesečni “bruto” iznos je 52.943,00 dinara, odnosno 1.707,84 dinara dnevno. Ovaj iznos u sebi sadrži i doprinose za socijalno osiguranje, tako da je “neto” iznos, odnosno najviši mesečni iznos koji se može isplatiti korisniku naknade-33.724,69 dinara.

Na zahtev korisnika novčane naknade Nacionalna služba za zapošljavanje može da isplati novčanu  naknadu  za slučaj nezaposlenosti u jednkratnom iznosu za samozapošljavanje.

Pravo na zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje

S obzirom da se iz novčane naknade za nezaposlena lica plaćaju i doprinosi za socijalno osiguranje, korisnik iste ima pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu, odnosno vreme koje provede primajući novčanu naknadu ulazi mu u radni staž.

Članovi porodice korisnika prava na novčanu  naknadu takođe imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po nekom drugom, prioritetnijem osnovu.

Prestanak prava na novčanu  naknadu

Korisniku novčane nakande prestaje pravo na novčanu naknadu ako

-se izbriše iz evidencije ili prestane da se vodi  evidencija o nezaposlenom, u skladu sa zakonom

-ne obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje u roku od 5 dana o promeni koja je uslov za sticanje ili prestanak prava na naknadu (nezaposleni je dužan da prijavu svaku promenu koja je od uticaja za ostvarivanje ovog prava)

-se utvrdi da radi kod poslodavca  bez ugovora

-podnese zahtev za prestanak prava

Obustavljanje isplate novčane naknade

Isplata novčane naknade se obustavlja za vreme za koje miruju prava po osnovu nezaposlenosti, odnosno za vreme:

-trajanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova

-odsluženja vojnog roka

-izdržavanja kazne zatvora, trajanja pritvora, mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do 6 meseci

-boravka u inostranstvu u slučaju kada je nezaposleni ili njegov bračni drug upućen na rad u inostranstvo

Po prestanku navedenih razloga nezaposlenom se nastavlja isplata novčane naknade za preostalo vreme, ukoliko se prijavi i podnese zahtev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga za obustavu isplate.

Dužnosti korisnika novčane nakande

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja svakih 30 dana.

Nezaposleni kome je izvršena isplata novčane naknade na koju nije imao pravo, dužan je da Nacionalnoj službi za zapošljavanje vrati primljene iznose, o čemu može da se sklopi ugovor o  poravnanju.

Ponovno sticanje prava na novčanu naknadu

Korisnik novčane naknade kojem je prestalo ovo pravo može ponovo da ga ostvari ako ponovo ispuni uslov za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim da mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario novčanu naknadu. Primera radi, ukoliko je nezaposleni primao 6 meseci novčanu naknadu jer je pre otkaza imao 12 godina radnog odnosa (spada u grupu između 5 i 15 godina staža osiguranja), nakon prestanka novčane naknade zasnuje radni odnos koji mu prestane posle dve godine, imaće pravo samo na 3 meseca novčane naknade, jer će se u obzir uzeti samo dve godine staža osiguranja po osnovu kojih do sada nije ostvario naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje (spadaće u grupu 1 do 5 godina staža osiguranja, a ne u  grupu 5 do 15 godina staža, iako realno ima 14 godina staža osiguranja).

Korisnik novčane naknade kojem je zbog radnog angažovanja prestalo pravo na novčanu naknadu pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava, nastavlja da koristi pravo na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu ako ponovo postane nezaposlen i ako je to za njega povoljnije nego da mu se naknada obračuna s obzirom na novi staž osiguranja koji je navršio nakon prestanka prethodne isplate.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(54) komentari

Ankica Markovic 30. 03. 2020.

4 marta sam predalla dokumentaciju za nowčanu naknadu ali mi rešenje werowatno zbog wanrednog stanja nije stiglo recite mi trebam li nekoga da pozowem ili šta weć…xwala

  Milan Predojević 30. 03. 2020.

  Poštovana
  Uvek se možete raspitati kod filijale NSZ o podnetom zahtevu, i to putem telefonskog poziva i elektronske pošte. Informacije za kontakt imate na sajtu http://www.nsz.gov.rs Treba reći da je doneta Uredba koja reguliše rokove za postupanje u upravnom postupku tokom trajanja vanrednog stanja i oni su praktično produženi. U svakom slučaju, u postupku koji je pokrenut Vašim zahtevom maksimalni zakonski rok za donošenje rešenja još nije istekao, a to je 60 dana od dana podnošenja zahteva. Zvanični sajt NSZ sadrži obaveštenje o donetoj Uredbi o primeni rokova u upravnim postupcima za vreme vanrednog stanja, po kojoj se produžuju rokovi za postupanje upravnih organa (rešavanje po zahtevima, žalbama, drugim pravnim sredstvima kao i drugim podnescima stranaka). Isti će se produžiti 30 dana od dana prestanka vanrednog stanja.
  Pozdrav

Ana Jovanovic 23. 03. 2020.

Primila sam sad u martu zadnju trecu naknadu sa nsz ,da li sad u vanredno stanje imam pravo na jos neki mesec naknadu

  Milan Predojević 24. 03. 2020.

  Poštovana Ana
  Nije doneta odluka o tome da se produži trajanje novčane naknade u odnosu na zakonske norme. Prema tome, neće Vam biti produžena isplata novčane naknade zbog vanrednog stanja.
  Pozdrav

Mile Djurica 18. 03. 2020.

molim vas posto je vanredno stanje , a trenutno sam na birou i primam novcanu nahnadu do 30 aprila pa me iteresuje da li ce se to automacki produzavati dok ne prestane vanredno stanje

  Milan Predojević 18. 03. 2020.

  Poštovani
  Na sajtu NSZ je objavljeno da dok traje vanredno stanje „neće se vršiti prijavljivanje na evidenciju nezaposlenih lica, niti će se evidentirati obavezno lično javljanje tražioca zaposlenja“. Za sve detaljnije informacije moraćete da se obratite ovoj ustanovi, kontakt podaci su na zvaničnom sajtu.
  Pozdrav

Ivana Lukovic 03. 03. 2020.

Poštovanje,
Možete li mi reći koliko dugo se prima nadoknada ako imam tačno 5 godina rada kod poslodavca?
Hvala

  Milan Predojević 04. 03. 2020.

  Poštovana Ivana
  Nadoknada u tom slučaju traje 6 meseci.
  Pozdrav

Biljana Drincevic 29. 02. 2020.

Postovanje, interesuje me vodim se na nacionalnoj sluzbi za zaposljavanje uz novčanu naknadu, pa me interesuje, posto imam nekih par h imanja koje bih hteo da registrujem da bih odstvario prava na subvencije, a koje se papiroloski vode na meni da li u tom slučaju ja gubim pravo na naknadu za nacionalne službe za zaposljavanje?

  Milan Predojević 02. 03. 2020.

  Poštovana Biljana
  Nezaposleni, u smislu zakona po osnovu kojeg ostvarujete pravo na novčanu naknadu, jeste lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje. Mišljenja sam da lice koje registruje obavljanje poljoprivredne delatnost ne može da se tretira kao nezaposleno lice, pa sledstveno tome ni da ostvaruje pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. S druge strane novčana naknada može da se isplati u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja, na zahtev nezaposlenog, u skladu sa opštim aktom Nacionalne službe. U cilju utvrđivanja uslova za navedeno neophodno je da se javite filijali NSZ. Zbog novonstalih okolnosti, to je u svakom slučaju Vaša obaveza.
  Pozdrav

Olgica Nikolic 23. 02. 2020.

Postovani, Imam 37goine radnog staza u istoj firmi,proglasena tehnoloskim viskom.Rodjena jula 1961god.Koliki vremenski period imam pravo na nadohnadu sa biroa rada?

  Milan Predojević 24. 02. 2020.

  Poštovana Olgice
  Prema zakonu, novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom dvanaest meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina. Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, nedostaje do dve godine (što će biti utvrđeno uvidom u podatke o Vašem stažu). To znači da Vam pripada 12 meseci, sem ukoliko ne ispunjavate uslov za penziju za manje od dve godine. Potrebno je da se javite NSZ u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa. Rešenjem će Vam biti utvrđena i dužina trajanja novčane naknade.
  Pozdrav

Bojana Todorović 19. 02. 2020.

Postovani,
Odgovor na jedno pitanje.
Osoba koja u avgustu puni 57 god.koja sama uplacuje pen.osiguranje, da li I kada bi imala pravo na posebnu naknadu za lica kojima nedostaje 5 godina do penzije. zenska osoba je u pitanju koja nije sposoban da radi.
Hvala unapred

  Milan Predojević 21. 02. 2020.

  Poštovana Bojana
  Nije mi poznata kategorija „pravo na posebnu naknadu za lica kojima nedostaje 5 godina do penzije“. Ukoliko mislite na novčanu naknadu kod NSZ, ona pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine, a ne 5 godina. Važno je i da znate da se prilikom utvrđivanja uslova za isplatu novčane naknade i visine iste kod NSZ, penzijski staž koji se stiče samostalnom uplatom doprinosa ne računa.
  Pozdrav

Radivoje Ljubisavljevic 16. 02. 2020.

Od NSZ sam primao mesečnu novčenu naknadu za 39-tu i 40-tu godinu radnog staža.Posle mesec dana sam uspeo da dobijem posao i radio 19 meseci do isteka ugovora o radu. Sada sam bez posla i imam 63 godine života. Dali sada imam pravo na novčanu nadoknadu? Hvala.

  Milan Predojević 17. 02. 2020.

  Poštovani
  Zakon propisuje da se nezaposlenom, kome je prestalo pravo na novčanu naknadu zbog zasnivanja radnog odnosa pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava, nastavlja pravo na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu, ako ponovo postane nezaposlen. S obzirom na navedeno, mišljenja sam da Vam pripada pravo na novčanu naknadu.
  Pozdrav

Popovic Danijel 10. 02. 2020.

Pozdrav Milane!
Imam pitanje za Vas. Naime, supruga je ostala u drugom stanju sa trećim detetom, a radi na ugovor o privremenim i povremenim poslovima, te stoga po automatizmu će dobiti prekid radnog odnosa. Kakva sunjena prava? Da li ima pravo na novčanu naknadu sa biroa, bez obzira što je drugom stanju i da li će imati pravo na porodiljsko? Inače ima oko sedam godina radnog staža do danas. Hvala unapred.

  Milan Predojević 12. 02. 2020.

  Poštovani Danijele
  S obzirom da odgovarajući zakon propisuje da nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu kod NSZ i u slučaju prestanka obaveznog osiguranja po osnovu prestanka privremenih i povremenih poslova, mišljenja sam da Vaša supruga treba u roku od 30 dana od dana prestanka obavljanja poslova po tom ugovoru da se javi filijali NSZ us svom gradu. Naravno, treba da ima bar godinu dana obaveznog osiguranja pre toga da bi ostvarila pravo na novčanu naknadu. Zakon takođe propisuje da se isplata novčane naknade nastavlja za vreme porodiljskog odsustva. Što se tiče zakona koji reguliše porodiljsko, isti propisuje da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova, u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Dakle, nema naknade zarade, jer nije u radnom odnosu, ali postoji mogućnost za naknadu po osnovu rođenja i nege deteta, ako je u periodu od 18 meseci pre meseca prođenja deteta imala prihode po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu kod NSZ.
  Pozdrav

24a4f2d9ed4dd7349d8fdf091c5c333b 24. 01. 2020.

Pozdrav,znam da ima posebna tema za ovo pitanje ali vidim da ima vec jedno pitanje i zbunjen sam.Zanima me iznos za eventualnu otpremninu na neto platu 43000 na 9 godina radnog staza…Da li ce se gledati taj neto iznos ili bruto (43k/3 ili bruto 65K/3 po godini)

  Milan Predojević 24. 01. 2020.

  Poštovani
  Visina otpremnine (kod tehnološkog viška) utvrđuje se opštim aktom ili ugovorom o radu, s tim što ne može biti niža od zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu. Zaradom u ovom smislu smatra se prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina. Prema mišljenjima nadležnog ministarstva termin „isplaćena zarada“ odnosi se na zaradu koja u sebi sadrži porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju iz zarade zaposlenog , tzv. „bruto jedan“ iznos zarade. Ovaj stav zasniva se na činjenici da se prema članu 105. stav 2. Zakona o radu pod zaradom u smislu ovog zakona smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.
  Pozdrav

bbad9988dd9fcf34001d6ffc3287d9b8 23. 01. 2020.

Postovani Milane, radio sam u firmi 29 godina i dobio otkaz iz razloga sto sam postao tehnoloski visak. Podneo sam zahtev i ocekujem da dobijem novcanu naknadu u trajanju od 12 meseci. Planiram da se zaposlim ali nisam siguran kakav je taj novi posao. Ako dobijem resenje na novcanu naknadu na 12 meseci i nadjem posao za 1 mesec i prijavim se nacionalnoj sluzbi u roku od 5 dana da sam nasao posao i zatim npr za 5-6 meseci dam otkaz na tom novom poslu da li cu moci pri ponovnom prijavljivanju nac.sluzbi da nastavim da dobijam novcanu nadoknadu narednih 11 meseci (stecenih na osnovu tehnoloskog viska u onaj prvoj firmi gde sam radio 29 godina i postao teh.visak)?
Hvala unapred.

Ivan

  Milan Predojević 24. 01. 2020.

  Poštovani Ivane
  Na način kako ste opisali nećete moći da nastavite sa korišćenjem novčane naknade jer ste na novom poslu sami dali otkaz. Naime, zakonom je propisano da korisnik novčane naknade, kojem je zbog zasnivanja radnog odnosa prestalo pravo na novčanu naknadu pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava, nastavlja da koristi pravo na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu, ako ponovo postane nezaposlen. Međutim, mora ponovo da dođe do prestanka radnog odnosa iz razloga koji su u zakonu navedeni kao uslov za ostvarivanje prava na novčanu naknadu (istek ugovora o radu na određeno vreme ili otkaz zbog tehnološkog viška ili neostavrivanja rezultata rada). Ako sami date otkaz taj zakonski uslov nije ispunjen.
  Pozdrav

   bbad9988dd9fcf34001d6ffc3287d9b8 24. 01. 2020.

   Hvala lepo Milane.
   Samo još jedno podpitanje. Ako bih posle prestanka radnog odnosa gde sam sam dao otkaz odmah nastavio sa drugim poslom i na tom poslu posle npr. 2-3 meseca(ili više) postao ponovo tehnološki višak ili je to bio rad na određeno – da li bih tada imao pravo na nastavak korišćenja prava na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu?
   (Ili mora da se na tom drugom radu na kojem ostvarujem pravo provede najmanje godinu dana)
   Hvala još jednom na brzom i jasnom odgovoru.

   Pozdrav

   Ivan

    Milan Predojević 24. 01. 2020.

    Poštovani Ivane
    S obzirom da je zakonom propisano da nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom može ostvariti pravo na novčanu naknadu samo ako ponovo ispuni uslove iz ovog zakona (uslovi su da je bio osiguran najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci), mišljenja sam da u slučaju koji ste opisali morate da radite na drugom poslu (na kojem ste ponovo postali tehnološki višak) najmanje godinu dana, jer Vam je na prethodnom poslu radni odnos prestao Vašom voljom.
    Pozdrav

Paja Savić 22. 01. 2020.

Postovani Milane,
Otac mi ima nesto preko 34 god.radnog staza a za 7 meseci puni 63 godine. Trenutno je nezaposlen. Moje pitanje je, da li sa napunjenih 63 god.stice pravo na 24 meseca nadoknade?
Unapred zahvalan na odgovoru!
Srdacan pozdrav!

  Milan Predojević 23. 01. 2020.

  Poštovani
  Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja iz tačno određenih razloga (prestanka radnog odnosa na odredjeno vreme ili otkazom od strane poslodavca kao tehnološki višak ili ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi, prestanak obavljanja privremenih i povremenih poslova, probnog rada; prestanka funkcije izabranih, imenovanih i postavljenih lica itd). Dakle samo ako je došlo do prestanka obaveznog osiguranja iz zakonskog razloga, a zahtev se može podneti u zakonskom roku. Sama činjenica da je nezaposleno lice navršilo 63 godine života mu ne daje pravo na naknadu do ispunjavanja uslova za penziju.
  Pozdrav

23c83ebdc9c54ff2632f1ab01e699cdf 30. 12. 2019.

Poštovani,
imam ukupno 13godina i 10 meseci radnog staža. Do penzije mi je ostalo manje od 2 godine. Trenutno sam u radnom odnosu ali mi je poslodavac najavaio da ću za koji mesec biti odjavljena kao tehnološki višak. Da li imam pravo na novčanu nadoknadu u trajanju od 24 meseci? U ovom trenutku ja nemam 15 godina što je uslov za penziju, ali pošto primanje naknade podrazumeva i priznavanje staža to znači da ću kada dođe vreme za penziju imati ukupno 15godina staža i godine starosti?

  Milan Predojević 31. 12. 2019.

  Poštovani
  Mišljenja sam da imate pravo na novčanu naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje.
  Pozdrav

Zeljko Dejanov 29. 11. 2019.

Ako neko ima 35 godina staza bez prekida i ostane bez posla a fali mu 4 godine do penzije, koliki vremenski period ce primati nadohnadu sa biroa rada?
Firma se ugasila.

  Milan Predojević 02. 12. 2019.

  Poštovani Željko
  Primće nadoknadu u trajanju od 12 meseci.
  Pozdrav

Ljiljana Vukojicic 19. 11. 2019.

Postovani Milane, radim u firmi 10 godina i 6 meseci. Za 4 meseca planiram da dam otkaz. Da li mogu ostvariti pravo na materijanu pomoc ako predjem kod drugog poslodavca ( ne bih prekidala radni odnos) i ako kod drugog poslodavca nakon rada od 2-3 meseca ( na odredjeno vreme) ostsnem bez posla radi isteka ugovora o radu. Srdacan pozdrav Ljiljana

  Milan Predojević 20. 11. 2019.

  Poštovana Ljiljana
  Nećete ostvariti pravo na novčanu naknadu zato što Vam se radni staž ostvaren u firmi u kojoj ste vi dali otkaz neće uzeti u obzir. Kao što se iz teksta može zaključiti, a pošto ste zaposleni na neodređeno vreme, jedino u slučaju otkaza od strane poslodavca zbog tehnološkog viška ili zbog neostavrivanja rezultata rada možete ostvariti pravo na novčanu naknadu.
  Pozdrav

Dejana Duvnjak 13. 11. 2019.

Postovani Milane Predojevicu,
Nakon prekida radnog odnosa na odredjeno u trjanju od godinu i 8 meseci, nemogu da ostvarim svoja prava naknade. U fondu PIO mi zahtevaju da u firmi gde sam radila rese prijavu i odjavu (za jedan mesec mi nisu izrsili prijavu u novo preduzece i odjavu iz starog). Na osnovu zahteva sluzbenice iz fonda bila sam u firmi i trazila da gresku isprave, nasta nisam dobila pozitivan odgovor da ce se problem resiti u skorije vreme, dok sa druge strane vrme za dostavljane zahteva je 30 dana posle prekida. Nemam resenja, fond pio zahteva a nemogu da uticem na bivseg poslodavca, sta da radim, hvala

  Milan Predojević 14. 11. 2019.

  Poštovana Dejana
  Mislim da nemate drugog izbora do da se obratite Inspekciji za rad. Ukoliko na Vaše apele poslodavac nije pozitivno reagovao, morate da preduzmete druge korake. On je dužan da izvrši sve obaveze koje je kao poslodavac imao prema Vama i ako to ne uradi, obratite se navedenom državnom organu koji ima ovlašćenje da ga na to obaveže rešenjem. Ako zahtev za novčanu naknadu predate nakon proteka roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, nećete imati sva tri meseca naknadu (koliko Vam pripada za 20 meseci rada), već će svaki dan nakon proteka roka značiti umanjenje novčane naknade za jedan dan.
  Pozdrav

Milena Lazovic 04. 10. 2019.

Postovani,

Da li neko ko radi u okviru sive ekonomije ima pravo na bilo kavku novcanu nadoknadu ma koliko ona mala bila?

  Milan Predojević 08. 10. 2019.

  Poštovana Milena
  Nije moguće ostvariti bilo kakva prava iz socijalnog osiguranja po osnovu radnog staža u takozvanoj sivoj ekonomiji iz prostog razloga-za taj rad nisu uplaćeni pripadajući doprinosi za socijalno osiguranje, te shodno tome nije moguće ni ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja.
  Pozdrav

Dusanka Golubovic Labrovic 23. 09. 2019.

Postovani, da li imam pravo na novcanu naknadu, ako sam radila povremeno-privremene poslove prethodne 2g u i bila prijavljena na 3h dnevno.Da li i onda vazi najmanji iznos za naknadu Nacionalne sluzbe za zaposljavanje.Hvala unaopred!

  Milan Predojević 26. 09. 2019.

  Poštovana Dušanka
  Član 66. stav 1. Zakona o zapošljavanju i osiguranju zaslučaj nezaposlenosti određuje da obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Isti zakon u član 67. stav 1. tačka 2. između ostalog propisuje da nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka obaveznog osiguranja, po osnovu prestanka privremenih i povremenih poslova. S obzirom na navedeno, imate pravo na novčanu naknadu. Primenjuje se najniži iznos naknade.
  Pozdrav

Marijana Sečenji 19. 09. 2019.

Postovani,da li neko ko je tehnoloski visak i stekne pravo na novcanu nadoknadu u trajanju od 6 meseci moze da odbije posao koji mu je ponudila NACIONALNA SLUZBA ZA ZAPOSLJAVANJE u npr trecem mesecu dok mu traje isplata novcane nadoknade i da zadrzi pravo na primanje novcane nadoknade u trajanju od 6 meseci kakao je i ugovoreno.Znaci da li ako odbije posao koji mu nudi NSZ,ima pravo i dalje na svoju novcanu nadoknadu koja istice tek za 3 meseca.Hvala unapred

  Milan Predojević 25. 09. 2019.

  Poštovana Marijana
  Prema Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti korisniku novčane naknade prestaje pravo na novčanu naknadu, ako se briše sa evidencije, u skladu sa ovim zakonom, kao i ako prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom, u skladu sa zakonom. Zakonom je propisano da se „nezaposleni briše sa evidencije ako bez opravdanog razloga ne izvršava svoje obaveze prema Nacionalnoj službi, odnosno ako:
  1. se ne javi Nacionalnoj službi u rokovima iz ovog zakona;
  2. na zahtev Nacionalne službe ne dostavi dokaz o aktivnom traženju zaposlenja;
  3. odbije ponuđeno posredovanje za odgovarajuće zaposlenje;
  4. se ne javi poslodavcu kome ga uputi Nacionalna služba, a radi se o upućivanju u vezi sa posredovanjem za odgovarajuće zaposlenje;
  5. odbije da utvrdi individualni plan zapošljavanja, ili se ne pridržava njegovih odredaba;
  6. odbije ili svojom krivicom napusti učešće u meri aktivne politike zapošljavanja;
  7. se ne odazove na poziv Nacionalne službe;
  7a. ne obavesti Nacionalnu službu o svakoj promeni koja utiče na sticanje ili gubljenje prava ili obaveza po ovom zakonu, najkasnije pet dana od nastanka promene;
  8. obavlja rad bez zaključenog ugovora o radu ili ugovora po osnovu kojeg ostvaruje pravo na rad van radnog odnosa.“
  Prema navedenom, a posebno shodno tačkama 3. i 4. može biti osnova za prestanak isplate novčane naknade jer može doći do brisanja sa evidencije. U praksi, međutim, ovakve situacije nisu česte, jer u konsultaciji sa savetnikom obično se nađe zadovoljavajuće rešenje jer se postigne dogovor o nekoj drugoj opciji za zapošljavanje, različitoj od ponuđene.
  Pozdrav

Marko Đumić 01. 09. 2019.

Postovani, bio sam prijavljen na odredjeno dve godine, pa dobio otkaz. Zanima me da li imam pravo na naknadu i sta mi je potrebno za prijavu? Hvala unapred

  Milan Predojević 02. 09. 2019.

  Poštovani Marko
  Imate pravo na novčanu naknadu za nezaposlene. Potrebno je da se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa javite matičnoj filijali Nacionalne službe za zapošljavanje sa ličnom kartom, diplomom o završenom školovanju (najviši stepen), aktom o prestanku radnog odnosa kod poslednjeg poslodavca i radnom knjižicom (ako je imate).
  Pozdrav

Vladimir D. Radenković 21. 08. 2019.

Поздрав,

Имам 4 и по године радног стажа и прекид од 7-8 дана између претходног и посла са ког одлазим. Имам ли право на новчану надокнаду?

Унапред се захваљујем на одговору.

Срдачан поздрав.

  Milan Predojević 23. 08. 2019.

  Poštovani Vladimire
  Mišljenja sam da imate pravo na novčanu naknadu, odnosno da će Vam se priznati 4 i po godine staža kod prethodnog poslodavca. Uslov je, naravno, da Vam na poslu na kome se trenutno nalazite radni odnos prestane mimo Vaše volje, odnosno iz razloga koji su navedeni u tekstu, a koje je predvideo Zakon o zapošljavanju.
  Pozdrav

Ana Lazarević 20. 08. 2019.

Poštovani, imam jedno pitanje. Radim kao preduzetnik godinu dana i sest meseci. Želim da napustim posao, tj.prenela bi radnju na svoju sestru. Ja bih otisla na biro. Da li u tom slučaju imam pravo na neku nadoknadu ili ne pošto se radnja ne zatvara?

  Milan Predojević 20. 08. 2019.

  Poštovana Ana
  Preduzetnička radnja ne postoji kao pojam u zakonu. Ukoliko ste registrovani kao preduzetnik, kao što navodite, Vi ste po Zakonu o privrednim društvima fizičko lice koje obavlja privrednu delatnost. Takav subjektivitet se ne može preneti na drugo lice, odnosno preduzetnik se ne može prepisati na nekog drugog jer je preduzetnik fizičko lice koje se pojavljuje u pravnom prometu. Sledstveno tome, samo ako dođe do prestanka obavljanja delatnosti preduzetnika može biti ni novčane naknade od Nacionalne službe za zapošljavanje. Ako se ne odjavite kao preduzetnik u Agenciji za privredne registre,Vi ste i dalje preduzetnik i ne možete se tretirati kao nezaposleno lice, odnosno primati novčanu naknadu kao nezaposleno lice.
  Pozdrav

d9ae8eec4dc6b78a090a3f2ccb47654a 06. 08. 2019.

Pozdrav. Kao sto znamo iznos otpremnine ne sme biti manji od dve prosecne plate na drzavnom nivou. Mene interesuje dali se racuna neto ili bruto iznos tih prosecnih plata,a takodje i u drugom slucaju gde se racuna trecina od moje zarade na godisnjem nivou jel bruto ili neto iznos.

  Milan Predojević 15. 08. 2019.

  Poštovani
  Računa se bruto iznos.
  Pozdrav

Ivan Minic 18. 07. 2019.

Postovani,
preduzetnik sam i imam nedoumicu, u slucaju da zatvorim radnju znam da imam pravo na novcanu nadoknadu(ispunjavam uslove, preko 6 godina vezanog radnog staza). Ali sta se desava u slucaju da ne zatvorim preduzetnicku radnju nego je stavim u mirovanje na 2-3 meseca i onda shvatim da mi se ne isplati da tako dalje poslujem i zatvorim/odjavim je. Jel i u tom slucaju imam isto pravo na novcanu nadoknadu od biroa u vremenu od 6 meseci?
Unapred Hvala!

  Milan Predojević 22. 07. 2019.

  Poštovani Ivane
  U slučaju da stavite preduzetničku radnju u mirovanje na 2-3 meseca nemate pravo na novčanu naknadu. Ako zatvorite/odjavite radnju imate pravo na naknadu.
  Pozdrav

Ivana Marjanovic 27. 06. 2019.

Poštovani,

ineteresuje me ako je zaposelni koristio pravo novčane naknade kod NSZ u periodu od 1 godine i prošlo je 5 godina od korišćenja novčane naknade, u međuvremenu se zaposlio i napunio 63 godine života. Da li ima pravo na 2 godine novčane naknade kod NSZ do ispunjena prava na starosnu penziju, odnosno 65 godina starosti?

Pozdrav

  Milan Predojević 02. 07. 2019.

  Poštovana Ivana
  Ukoliko je zaposleni nakon prethodnog korišćenja novčane naknade imao ponovo bar jednu godinu radnog odnosa, ima 2 godine ili manje do ispunjavanja uslova za odlazak u starosnu penziju, a novi radni odnos mu je prestao mimo njegove volje ili krivice, imaće pravo na novčanu naknadu u trajanju od 24 meseca, iako je već koristio naknadu u trajanju od jedne godine.
  Pozdrav

Jovan Kovacevic 31. 05. 2019.

Od koga tražim novčanu nadoknadu kao tehnološki višak, od poslodavca ili od NSZ? Hvala

  Milan Predojević 03. 06. 2019.

  Poštovani Jovane
  Kod poslodavca imate pravo na isplatu otpremnine, a kod NSZ možete ostvariti i pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti.
  Pozdrav