Ako ste bez posla, evo u kojim slučajevima imate pravo na novčanu naknadu

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

mar 26

Pored prava iz zdravstvenog osiguranja, te prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, i prava koja se ostvaruju za slučaj nezaposlenosti spadaju u prava iz socijalnog osiguranja. Prema tome, u našem pravnom sistemu radno angažovana lica (zaposleni, preduzetnici, lica koja obavljaju poslove po ugovoru) obavezno su osigurana po propisima o zdravstvenom osiguranju, o penzijskom i invalidskom osiguranju i najzad postoji obavezno osiguranje za slučaj nezaposlenosti. To su tri oblika obaveznog  socijalnog osiguranja. Navedeni osiguranici obavezni su da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, a obaveznim osiguranjem za slučaj nezaposlenosti obezbeđuje se pravo na novčanu naknadu i pravo na zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme dok traje novčana naknada.


Pravo na novčanu naknadu

Pravo na novčanu naknadu ima nezaposleno lice koje je bilo obavezno osigurano za slučaj nezaposlenosti najmanje 12 meseci neprekidno ili 12 meseci sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Neprekidnim osiguranjem smatra se i prekid osiguranja kraći od 30 dana.

U prethodnom tekstu smo istakli da ne pripada svakom licu koje je ostalo bez posla pravo na novčanu naknadu. Ovo pravo se ostvaruje samo nakon prestanka obavljanja probnog rada, privremenih i povremenih poslova, prestanka radnog odnosa na određeno vreme, prestanka radnog odnosa zbog prestanka rada poslodavca (u slučaju stečaja ilikvidacija), kao i kod otkaza od strane poslodavca iz dva razloga-tehnološkog viška i zbog toga što zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.

Osim kod prestanka radnog odnosa na opisani način, pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti ostvaruje i nezaposleni nakon prestanka obaveznog osiguranja po osnovu prestanka funkcije (izabrana, imenovana i postavljena lica) i  po osnovu prenosa osnivačkih prava, odnosno prava člana privrednog društva.

Rok za podnošenje zahteva za novčanu naknadu


O pravima nezaposlenog iz osiguranja za slučaj nezaposlenosti odlučuje se u postupku propisanom Zakonom o opštem upravnom postupku. Prvostepeni organ je direktor filijale Nacionalne službe za zapošljavanje, a drugostepeni organ je direktor Nacionalne službe za zapošljavanje. Protiv konačnog rešenje Nacionalne službe za zapošljavanje može se pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom.

Novčana naknada pripada nezaposlenom od prvog dana prestanka osiguranja, ako se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, odnosno prestanka nekog drugog vida radnog angažovanja nakon kojeg se isplaćuje naknada, podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Samo ako je zahtev podnet u predviđenom roku isplaćuje se pun iznos naknade u visini koja je određena u skladu sa zakonom, odnosno isplaćuje se od prvog dana prestanka osiguranja.

Nezaposlenom koji zahtev podnese po isteku roka od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, novčana naknada ne pripada od dana restanka radnog odnosa, odnosno osiguranja, već od dana podnošenja zahteva za preostalo vreme. Primera radi, ukoliko se zahtev podnese 35 dana nakon prestanka radnog odnosa, a po zakonu novčana naknada treba da se isplaćuje tri meseca, biće isplaćena naknada za 1 mesec i 25 dana. Naknada za preostalih 1 mesec i 5 dana se gubi, zbog 5 dana zakašnjenja pri podnošenju zahteva. Sledstveno tome, nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo, nema pravo na novčanu naknadu. U rok se ne računa vreme za koje je nezaposleni, po propisima o zdravstvenom osiguranju, bio privremeno sprečen za rad.


Dokumentacija koja se prilaže uz zahtev za novčanu naknadu

Uz zahtev za novčanu naknadu podnosilac zahteva dostavlja:

-rešenje ili drugi akt o prestanku radnog odnosa, probnog rada, privremenih i povremenih poslova, obavljanja funkcije i

-potvrdu o zaradi, odnosno naknadi zarade, visini ugovorene naknada ili osnovici na koju su uplaćivani doprinosi tokom perioda osiguranja, koju popunjava poslodavac

Lica kojima staž osiguranja nije u celosti evidentiran u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, pored navedenih dokumenata dostavljaju i radnu knjižicu.

Nacionalna služba za zapošljavanje vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke službenim putem o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje su od značaja za postupanje u predmetima ostvarivanja prava na novčanu naknadu. Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, Nacionalna služba za zapošljavanje će zatražiti podatke od tog organa, koji je dužan da ih besplatno dostavi u roku od 15 dana. Do ovoga neće doći jedino ako stranka izričito navede da će sama pribaviti sve neophodne podatke. Radi se o podacima o otvaranju postupka stečaja, likvidacije, prestanka rada preduzetnika, prenosu osnivačkih prava, odnosno člana privrednog društva, stažu osiguranja u inostranstvu, služenju vojnog roka, periodima osiguranja evidentiranim u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja ili u evidenciji Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, osnovici za obračun doprinosa koju rešenjem utvrđuje Poreska uprava i najzad o podacima o ranijem korišćenju novčane naknade (koju vodi upravo Nacionalna služba za zapošljavanje).


Trajanje prava na novčanu naknadu

Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom:

-3 meseca, ako ima staž osiguranja od 1 do 5 godina

-6 meseci, ako ima staž osiguranja od 5 do 15 godina

-9 meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina

-12 meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina

Godinom staža osiguranja smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran.

Izuzetno od navedenog, novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine. Ispunjenost uslova za ostvarivanje prava na penziju, po osnovu staža osiguranja, nezaposleni dokazuje aktom  Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Nezaposlenom se nastavlja isplata novčane naknade i nakon isteka navedenih perioda za vreme:

-trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja

-privremene sprečenosti za rad (bolovanja) utvrđene u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti za rad

porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta prema propisima kojima se reguliše ova vrsta odsustva sa rada

Visina novčane naknade

Odredbama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisana je metodologija utvrđivanja visine i obračuna novčane naknade.

Ovom metodologijom predviđeno je da se najpre utvrdi dnevni iznos novčane naknade, a mesečni iznos novčane naknade dobija se množenjem dnevne novčane naknade i broja kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata.

Dnevna novčana naknada utvrđuje se množenjem osnovice dnevne novčane naknade i ličnog koeficijenta, koji je poseban za svakog osiguranika i zavisi od prihoda koje je ostvarivao tokom prethodnog radnog angažovanja.

Osnovica dnevne novčane naknade za sve zahteve i sve isplate posle 01.02.2019. godine iznosi 1.020,00 dinara. Ova osnovica, kao i najniži i najviši mesečni iznos novčane naknade usklađuju se godišnjim indeksom potrošačkih cena u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se vrši usklađivanje.

Lični koeficijent se utvrđuje rešenjem. Dobija se deljenjem ukupne zarade (odnosno naknade zarade, ugovorene naknade, uopšte prihoda koji je osiguranik ostvarivao) ostvarene u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje, sa prosečnom godišnjom zaradom po zaposlenom isplaćenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku. Prosečna godišnja zarada po zaposlenom u Srbiji u 2018. godini iznosi 823.548,00 dinara. To konkretno znači da se lični koeficijent dobije tako što se sabere svih 12 zarada (ugovorenih naknada, prihoda) zaposlenog koje su ostvarene u poslednjih 12 meseci pre prestanka radnog odnosa i tako dobijeni iznos podeli sa 823.548,00 dinara. Dnevna novčana naknada dobija se množenjem tako izračunatog ličnog koeficijenta sa osnovicom dnevne novčane naknade (koja je trenutno 1.020,00), a mesečna novčana naknada se dobije množenjem dnevne novčane naknade sa brojem kalendarskih dana u mesecu u kojem se ostvaruje pravo. Primera radi, ukoliko je nezaposleni mesečno zarađivao bruto 60.000,00 dinara, odnosno za poslednjih godinu dana pre prestanka radnog odnosa ukupno 720.000,00 dinara, njegov lični koeficijent, koji se dobija deljenjem 720.000,00 sa 823.548,00 (prosečna godišnja zarada u Srbiji po zaposlenom u 2018.godini), iznosiće 0.87. Množenjem osnovice dnevne novčane naknade, koja je trenutno 1.020,00, sa ličnim koeficijentom 0.87 dobija se dnevna naknada u visini od 891,75 dinara. Za mesec koji ima 31 dan mesečna naknada će biti 27.644,29 dinara.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje , po stopi od 26%, kao i doprinos za zdravstveno osiguranje, po stopi od 10,3 %,  nalaze se u iznosu novčane naknade.

Najniži mesečni iznos novčane naknade koji se primenjuje od 01.02.2019. godine iznosi 22.838,00 dinara (“bruto”). Najviši mesečni iznos novčane naknade koji se primenjuje od 01.02.2019. godine iznosi 52.943,00 dinara (“bruto”).

Prema propisanim minimalnim i maksimalnim iznosima naknade, u mesecu koji ima 31 kalendarski dan najniži mesečni “bruto” iznos je 22.838,00 dinara, odnosno 736,71 dinar dnevno. Ovaj iznos u sebi sadrži i doprinose za socijalno osiguranje, tako da je “neto” iznos, odnosno najniži iznos koji se mesečno isplaćuje primaocu novčane naknade-14.547,81 dinar. Najviši mesečni “bruto” iznos je 52.943,00 dinara, odnosno 1.707,84 dinara dnevno. Ovaj iznos u sebi sadrži i doprinose za socijalno osiguranje, tako da je “neto” iznos, odnosno najviši mesečni iznos koji se može isplatiti korisniku naknade-33.724,69 dinara.

Na zahtev korisnika novčane naknade Nacionalna služba za zapošljavanje može da isplati novčanu  naknadu  za slučaj nezaposlenosti u jednkratnom iznosu za samozapošljavanje.

Pravo na zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje

S obzirom da se iz novčane naknade za nezaposlena lica plaćaju i doprinosi za socijalno osiguranje, korisnik iste ima pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje za vreme trajanja prava na novčanu naknadu, odnosno vreme koje provede primajući novčanu naknadu ulazi mu u radni staž.

Članovi porodice korisnika prava na novčanu  naknadu takođe imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po nekom drugom, prioritetnijem osnovu.

Prestanak prava na novčanu  naknadu

Korisniku novčane nakande prestaje pravo na novčanu naknadu ako

-se izbriše iz evidencije ili prestane da se vodi  evidencija o nezaposlenom, u skladu sa zakonom

-ne obavesti Nacionalnu službu za zapošljavanje u roku od 5 dana o promeni koja je uslov za sticanje ili prestanak prava na naknadu (nezaposleni je dužan da prijavu svaku promenu koja je od uticaja za ostvarivanje ovog prava)

-se utvrdi da radi kod poslodavca  bez ugovora

-podnese zahtev za prestanak prava

Obustavljanje isplate novčane naknade

Isplata novčane naknade se obustavlja za vreme za koje miruju prava po osnovu nezaposlenosti, odnosno za vreme:

-trajanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova

-odsluženja vojnog roka

-izdržavanja kazne zatvora, trajanja pritvora, mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do 6 meseci

-boravka u inostranstvu u slučaju kada je nezaposleni ili njegov bračni drug upućen na rad u inostranstvo

Po prestanku navedenih razloga nezaposlenom se nastavlja isplata novčane naknade za preostalo vreme, ukoliko se prijavi i podnese zahtev u roku od 30 dana od dana prestanka razloga za obustavu isplate.

Dužnosti korisnika novčane nakande

Korisnik novčane naknade dužan je da se lično javlja Nacionalnoj službi za zapošljavanje radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja svakih 30 dana.

Nezaposleni kome je izvršena isplata novčane naknade na koju nije imao pravo, dužan je da Nacionalnoj službi za zapošljavanje vrati primljene iznose, o čemu može da se sklopi ugovor o  poravnanju.

Ponovno sticanje prava na novčanu naknadu

Korisnik novčane naknade kojem je prestalo ovo pravo može ponovo da ga ostvari ako ponovo ispuni uslov za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim da mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario novčanu naknadu. Primera radi, ukoliko je nezaposleni primao 6 meseci novčanu naknadu jer je pre otkaza imao 12 godina radnog odnosa (spada u grupu između 5 i 15 godina staža osiguranja), nakon prestanka novčane naknade zasnuje radni odnos koji mu prestane posle dve godine, imaće pravo samo na 3 meseca novčane naknade, jer će se u obzir uzeti samo dve godine staža osiguranja po osnovu kojih do sada nije ostvario naknadu od Nacionalne službe za zapošljavanje (spadaće u grupu 1 do 5 godina staža osiguranja, a ne u  grupu 5 do 15 godina staža, iako realno ima 14 godina staža osiguranja).

Korisnik novčane naknade kojem je zbog radnog angažovanja prestalo pravo na novčanu naknadu pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava, nastavlja da koristi pravo na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu ako ponovo postane nezaposlen i ako je to za njega povoljnije nego da mu se naknada obračuna s obzirom na novi staž osiguranja koji je navršio nakon prestanka prethodne isplate.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(120) komentari

Natasa Bigovic 24. 09. 2021.

Postovani,kad do 30.9 2021.godine predam svebza novcanu naknadu koliko sana se ceka da dobijem odgovor od njih na koliko primam novcanu naknadu da znam da budem u kuci jel oni to postom salju pa moram licno ja da to primim sve sam im vec predala 24.9. 2021

  Milan Predojevic 27. 09. 2021.

  Poštovana Nataša
  NSZ je dužna da donese rešenje povodom Vašeg zahteva u roku od 30 dana od dana predaje kompletnog zahteva.
  Pozdrav

Natasa Bigovic 17. 09. 2021.

Postovani,ja bih da bas pitam za overu zdravstvene knjizice da li mi opet treba potvrda od poslodavca ili neki obrazac ako nemam prava na novcanu naknadu sa biro kako da overim zdravstvenu knjizicu Natasa Bigovic

  Milan Predojevic 18. 09. 2021.

  Poštovan
  Ukoliko ste u braku, poslodavac Vašeg supružnika može da Vas prijavi na zdravstveno osiguranje kao člana porodice. Ako to nije slučaj, onda se sa ličnom kartom javljate filijali RFZO u Vašem gradu (opštini) i tamo ćete popuniti izjavu da ste nezaposleno lice i overićete karticu zdravstvenog osiguranja. Tom prilikom će Vam tražiti i dokaze o primanjima članova poroidčnog domaćinstva sa kojima živite na istoj adresi (npr od roditelja ček od penzije ili potvrda o poslednjoj zaradi).
  Pozdrav

Natasa Bigovic 16. 09. 2021.

Zovem se Natasa Bigovic radila sam u firmi Strabag kao higijenicarka u robnoj kuci Ikea ugovor mi je istekao 31.08.2021.godine radila sam 2 godine za strabag a pre toga godinu dana za Firmu Mopex oni su izgubili na tenderi pa ke onda preuzeo strabag da li ja moram od njih napisemno da dobijem i potpis otkaz ili ne moram i za biro lakva mi dokumenta trebaju posto ima sad elektronske radne knjizice kako da im doatavim ista na birou

  Milan Predojevic 17. 09. 2021.

  Poštovana
  Potrebno je da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, dakle do 30.09.2021. godine, predate filijali NSZ akt o prestanku radnog odnosa, uz ostalu prateću dokumentaciju (lična karta, diploma o završenom najvišem stepenu školovanja, potvrda o zaradama od poslodavca iz poslednjih 12 meseci rada). Prema tome, dovoljno je rešenje o otkazu zbog isteka poslednjeg ugovora o radu na određeno vreme. Ukoliko Vam nisu dali rešenje, tražite da Vam izdaju. Ako pak ne donesu rešenje uopšte jer smatraju da istekom roka od dve godine automatski prestaje radni odnos jer više ne radite, a novi ugovor nije potpisan (što ima pravnog osnova) onda tražite od poslodavca MA obrazac kao dokaz o odjavi sa socijalnog osiguranja, gde piše da je osnov prestanka rada istek ugovora o radu na određeno vreme. Možete onda taj akt predati filijali NSZ.
  Pozdrav

Srdjan Radojicic 12. 09. 2021.

Poštovani gospodine Predojeviću,
Najljubaznije Vas molim da me posavetujete o mojim pravima u slučaju prekida ugovora (za stalno) iz zdravstvenih razloga. Da li imam pravo na naknadu i pod kojim uslovima
Srdačan pozdrav

  Milan Predojevic 13. 09. 2021.

  Poštovani Srđane
  Kao što sam napisao u odgovoru na Vaše prvo pitanje, ukoliko u aktu o prestanku radnog odnosa stoji da radni odnos prestaje na osnovu sporazuma zaposlenog i poslodavca o prestanku radnog odnosa, nema osnova da primate novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti, jer je radni odnos prestao Vašom voljom. Bez obzira što ste na taj potez bili motivisani privatnim zdravstvenim razlozima, što ste možda na to bili prinuđeni zdravstvenim stanjem, ipak se posmatra formalni razlog prestanka radnog odnosa, a to je u Vašem slučaju sporazum sa poslodavcem. Ipak, za svaki slučaj, savetujem Vam da se u roku od 30 daan od dana prestanka radnog odnosa javite filijali NSZ, gde ćete nakon njihovog uvida u akt o prestanku radnog odnosa dobiti sigurnu informaciju.
  Pozdrav

   Srdjan Radojicic 13. 09. 2021.

   Poštovani gospodine Predojeviću,

   Zahvaljujem Vam na iscrpnom odgovoru i izvinjavam se zbog dupliranog komentara iz razloga što je stajao jedan ceo dan da se komentar obrađuje i čeka potvrdu pa sam pomislio da je došlo do greške u sistemu.

   Srdačan pozdrav i sve najbolje.

Srdjan Radojicic 12. 09. 2021.

Poštovani gospodine Predojeviću,

Najljubaznije Vas molim da me posavetujete o mojim pravima u slučaju prekida ugovora (za stalno) iz zdravstvenih razloga. Konkretno, da li imam pravo na naknadu? Znam da u slučaju sporazumnog raskida ugovora ne ostvarujem to pravo ali ne znam da li imam pravo na naknadu iz zdravstvenih razloga.

Srdačan pozdrav

  Milan Predojevic 13. 09. 2021.

  Poštovani
  Da li imate pravo ili ne na novčanu naknadu zavisi isključivo od zakonskog razloga prestanka radnog odnosa. U Vašem pitanju ističete da se radi o zdravstvenim razlozima. Zakon o radu ne poznaje drugi razlog vezan za zdravstveno stanje sem onog da zaposlenom, nezavisno od njegove volje, prestaje radni odnos u slučaju gubitka radne sposobnosti, a ipak procenjujem da ne govorite o tome. Jer u tom slučaju zaposleni odlazi u invalidsku penziju, a ne ostvaruje novčanu nakandu od NSZ. Ako to nije slučaj, što pretpostavljam, potrebno je da se javite filijali NSZ sa rešenjem o prestanku radnog odnosa i tamo ćete dobiti najrelevantniju informaciju. Iz ovoga što ste napisali zaključujem, mada nisam siguran, da ste se sporazumeli sa poslodavcem o prestanku radnog odnosa, a da ste na taj potez motivisani Vašim zdravstvenim stanjem. U tom slučaju izvesno nemate pavo na naknadu jer kod sporazumnog prestanka radnog odnosa ne pripada pravo na nakandu od NSZ. Nisu važni motivi koji su Vas naveli da potpišete sporazum, bitan je sam zakonski razlog prestanka radnog odnosa: ako je to sporazum-naknade nema.
  Pozdrav

Sanja Vukovic77 12. 08. 2021.

Dobila sam otkaz kao teh višak iz firme decembra2018.
Naredna 3 mes sam imala naknadu sa biroa.
Odmah posle isteka te naknade sam se zaposlila, i to traje do 8 mog avgusta 2021. Sada kada dobijem otkaz da li cu opet imati prava na naknadu sa biroa.? Inače neprekidno radnog staža imam skoro 6 god.

  Milan Predojevic 12. 08. 2021.

  Poštovana Sanja
  Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da nezaposleni kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može da ostvari ovo pravo ako ponovo ispuni uslove za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario novčanu naknadu. Uslov za sticanje prava na novčanu naknadu (koji se nakon prestanka prava mora ponovo ispuniti), definisan je na sledeći način: obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Shodno navedenom, a s obzirom da ste nakon prestanka prava na novčanu naknadu imali više od 12 meseci neprekidnog osiguranja (april 2019-avgust 2021), mišljenja sam da kada dobijete otkaz ponovo ispunjavate uslove za sticanje prava na novčanu naknadu od NSZ. Imali biste pravo u trajanju od 3 meseca, jer za staž od 1 do 5 godina pripada tri meseca novčane naknade (staž do decembra 2018. godine se ne računa).
  Pozdrav

Elena Jelicic 05. 07. 2021.

Postovani,

Moj slucaj je sledeci
Ja sam sa 28.06.2021 zakljucila ugovor o tehnosloskom visku koji je zapocet 23.01.2021.
Prethodni poslodavac je predao novom poslodavcu lokal i celokupan posao zbog okolnosti koje nas je korona navela na put da se razidjemo. Ne razmisljajuci da ce doci do komplikacija raskinuli smo sporazum o prestanku radnog odnosa koji je trajao od 16.05.2019. godine na neodređeno sve do 22.01.2021.

Problem nastaje mojom prijavom na Nacijonalnu sluzbu za nezaposlene sa izgovorom da ja nemam prava na novcanu nadoknadu jer sa prethodnim poslodavcem nisam raskinula ugovor o tehnoloskom visku ili nekom drugom obliku koji bi opravdao moje pravo na tu pomoc koja drzava daje svakom nezaposlenom licu ako ga zadesi ovakva situacija kao i mene da ostanem bez posla i prava na novcanu pomoc.

Moje pitanje glasi da li ja imam pravo na novcanu pomoc i na osnovu cega mogu to da zahtevam i da potrazujem svoja prava?

PS Imam jos vezano 6 meseci sa jos jednog poisla koji sam radila do novembra 2018-aprila 2019 i april i maj na određeno kod prethodnog poslodavca, dok nisam dobila ugovor na neodređeno…

Koja su moja prava i kako je moguce da me biro usmeno odbija a nisam jos ni predala zahtev? Nekako mi je to sumljivo i da li je to realno sto oni pricaju?
Po kom to zakonu i po kom osnovu iz koje godine je taj clan zakona o radu….

U napred zahvalna,
Elena Jelicic

  Milan Predojevic 05. 07. 2021.

  Poštovana Elena
  Ukoliko ste radni odnos okončali sporazumom sa poslodavcem, a ne rešenjem o otkazu ugovora o radu po osnovu tehnološkog viška, nemate pravo na novčanu naknadu od NSZ. Prema članu 67. Zakonu o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, sporazumni prestanak radnog odnosa nije jedan od načina prestanka radnog odnosa koji daje pravo na novčanu naknadu.
  Pozdrav

   Elena Jelicic 05. 07. 2021.

   Postovani,
   Trenutni raskid ugovora je o tehnoloskom visku koji je prestao sa datumom 28.06.2021.
   Navodno je sporan raskid sa prethodnim poslodavcem koji je bio u Januaru!?

   Nadam se da me razmete…

   Veliki pozdrav,
   Elena

    Milan Predojevic 05. 07. 2021.

    Poštovana
    Ukoliko je prethodni radni odnos prestao Vašom voljom, onda se taj period ne računa u minimalnih 12 meseci staža koje morate da imate da biste ostvarili pravo na novčanu naknadu od NSZ.
    Pozdrav

     Elena Jelicic 06. 07. 2021.

     Da li sam dobro razumela, ja navodno nemam prava na novcanu nadoknadu i ako sam radila 2,5 godine sa ukupnim neprekidnim radnim stazom?
     Od koje godine vazi ovaj zakon?

     Hvala, Elena

     Elena Jelicic 06. 07. 2021.

     Poslednji ugovor o radu od 23.01.2021-28.06.2021 raskid ugovora kao tehnoloski visak.
     Prethodni ugovor od 15.04.2019-22.01.2021 raskid ugovora sporazumno
     Pre toga ugovor o radu od 15.09.2018.-14.04.2018 sporazumni raskid ugovora

     Ovo postavljam kao pitanje jer ne predajem prvi put za novcanu nadoknadu i ranije nije bio problem ako je u istoriji rada prekinut sporazumni raskid ugovora o radu, bilo je bitno da je kod poslednjeg poslodavca raskinut ugovor o radu kao tenoloski visak i da imamo vezano 12 meseci ili sa prekidom 18 meseci..

     To me buni kao je nekada moglo a sada u doba pandemije kada su ljudi masovno ostajali bez posla vise ne vazi taj zakon, vec je donet nov i nema olaksica.
     Bitno da su nam placene sve palte i doprinosi, penziono i zdravstveno osiguranje kako smo punili budžet ovoj drzavi i sada smo ostavljeni na vetrometini na milost i ne milost nase savesne drzave koja ne vodi racuna o svojim građanima.
     Samo cu reći jos ovo da sam ogorčena i razočarana u naš pravni i zakonodavni sistem ove države.

     Mi smo savremeni robovi u rođenoj zemlji.

     Veliki pozdrav,
     Elena

     Milan Predojevic 06. 07. 2021.

     Poštovana Elena
     Ne radi se o novom zakonu. Njegove odredbe bile su iste i pre pandemije. Član 66. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisuje da obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Član 67. stav 2. istog Zakona između ostalog kaže da nezaposleni kome je radni odnos, odnosno osiguranje prestalo njegovom voljom ili krivicom, odnosno ako je radni odnos prestao svojevoljnim opredeljivanjem za otpremninu, može ostvariti pravo na novčanu naknadu samo ako ponovo ispuni uslove iz člana 66. ovog zakona. To praktično znači da pošto je Vama prethodni ugovor od 15.04.2019-22.01.2021 raskinut sporazumno, nakon toga morate ponovo da imate ispunjen uslov iz člana 66. Zakona, odnosno 12 meseci staža. S obzirom da po poslednjem ugovoru o radu od 23.01.2021-28.06.2021.godine, koji je prestao zbog tehnološkog viška, nemate 12 meseci staža, nisu ispunjeni uslovi za novčanu naknadu.
     Pozdrav.

Jelena Simić 01. 06. 2021.

Poštovanje, treba da potpisem raskid Ugovora sa poslodavcem kao tehnoloski visak, ali je u tom Ugovoru navedeno da se odricem otpremnine. Mene otpremnina ne zanima jer poslovac nema da plati, nego me zanima da li je Ugovor kao takav validan da bi mogla da se prijavim na biro. U toj firmi sam prijavljena od 26.05.2020 dok mi je trajalo porodiljsko, a porodiljsko je prestalo 13.12.2020, posle toga nisu bile redovne plate. Hvala.

  Milan Predojevic 02. 06. 2021.

  Poštovana Jelena
  Mišljenja sam da NSZ neće zbog navedene protivzakonite odredbe rešenja o otkazu o odricanju od otpremnine odbiti da Vas prijavi na evidenciju. On nisu nadležni da utvrđuju ništavost rešenja o otkazu, već to može da učini jedino sud. S obzirom na navedeno, ne biste trebali da imate problem.O nečem drugom morate da vodite računa a to je da pravo na novčanu naknadu kod NSZ nećete ostvariti ako budete sporazumno raskinuli radni odnos. U konkretnom slučaju, to mora da bude rešenje o tehnološkom višku, a nikako sporazum o prestanku radnog odnosa.
  Pozdrav

Aleksandra Nikolic 20. 05. 2021.

Postovani,1.11.2020 godine.poslodavac me je odjavio a nije me obavestio o tome,saznala sam da sam odjavljena tek 27.04 2021 godine. Da li imam pravo na 60 evra drzavne pomoci za nezaposljene? Hvala vam unapred na odgovoru. Pozdrav

  Milan Predojevic 21. 05. 2021.

  Poštovana
  Poslodavac ne može da Vas odjavi, ako ste dolazili na posao i radili. Nejasno je kako je moguće da o odjavi saznate 6 meseci nakon što je sprovedena? Ako ste prestali da radite, normalno je da se sprovede odjava. Ako pak radite, onda odjava nije bila moguća. U svakom slučaju,prema informacijama iz NSZ, samo oni koji su bili prijavljeni kod NSZ na dan 15. april 2021. godine dobijaju uvećani iznos pomoći kao nezaposlena lica. Prema tome, ako niste bili prijavljeni, nećete dobiti pomoć
  Pozdrav

SLAĐANA M. SRDIĆ 31. 03. 2021.

Postovani
U izvesnom restoranu sam bila ugostitelj odnosno konobar. Iz ofredjenih razloga sam dala otkaz. U resenju pise da sam bila kuvar sto nije tacno. Koje su pravne posledice ukoliko ih ima? Ne zelim da potpisem ugovor o presyanku radnog odnosa jer nisam bila kuvar.
Pozdrav
Sladjana

  Milan Predojevic 02. 04. 2021.

  Poštovana Slađana
  Nema pravnih posledica. Verovatno je reč o tehničkoj grešci u rešenju i tražite da se ista ispravi. Nakon toga svojim potpisom potrđujete prijem rešenja. Čak i ukoliko stavite potpis kao potvrdu da ste primili rešenje to ne znači da ste saglasni sa sadržinom istog već samo potvrđujete da ste primili akt o prestanku radnog odnosa na koji možete staviti primedbe. Inače je konkretno rešenje deklaratornog karaktera, odnosno ne proizvodi neposredno pravnu posledicu prestanka radnog odnosa jer je ta posledica nastupila na osnovu Vaše izjave o otkazu. Dakle Vaša izjava proizvodi posledicu prestanka radnog odnosa, a rešenje o prestanku radnog odnosa samo konstatuje i oglašava da je do prestabnka radnog odnosa došlo na osnovu otkaza od starne zaposlenog.
  Pozdrav

   SLAĐANA M. SRDIĆ 02. 04. 2021.

   Hvala Vam mnogo!

Vesna Pivic 17. 03. 2021.

Postovani,

Molim za pomoc. Zaposlena sam 18 godina u d.o.o. ,vec 6 meseci ne primamo platu, a direktor ne objavljuje stecaj ili nesto slicno jer se ceka odluka od osnivaca koji je u drugoj drzavi. Ono sto smo se mi raspitali ukoliko tuzimo nasu firmu nemamo od cega da se naplatimo, jer firma nema imovinu…..imate li kao pravnik neki savet kako bi mogli da se naplatimo.
p.s. da li ovim razvlacenjem stecajnog postupka (davanjem nama otkaza) gubimo nesto na proseku ili duzini perioda za koji bi dobili naknadu sa biroa (posto platu ne primamo 6.mesec)?

veliko hvala

  Milan Predojevic 19. 03. 2021.

  Poštovana Vesna
  Ne bih se ovim putem upuštao u davanje pravnog saveta pošto isto podrazumeva uvid u kompletno činjenično stanje, a to nije moguće utvrditi samo na osnovu pitanja koja postavljate. Radi kompletne pravne pomoći morate da se obratite sa potpunom dokumentacijom nekom od kolega advokata ili pravnika, a ja mogu da dam mišljenje koje je informativnog karaktera. U tom smislu mogu da kažem što se tiče naplate prinudnim putem, da odgovarajuća isplatna lista (obračunski list) predstavlja izvršnu ispravu na osnovu koje možete pokrenuti izvršni postupak. Poslodavac je dužan do kraja meseca za prethodni mesec da izda obračunski list čak i ako nije isplatio zaradu. Firma verovatno ipak ima neku imovinu iz koje bi se moglo naplatiti ono što duguje zaposlenima, međuti čak i ako to nije dvoljno za namirenje svih dugovanja, treba da prijavite neplaćene zarade i ostala primanja u stečajnom postupku (kada bude pokrenut9 pošto je isplata neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je otvoren stečajni postupak moguća u skladu sa Zakonom o radu kod Fonda solidarnosti. Ovo pravo ima zaposleni kome su potraživanja utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupaku, a nisu isplaćena. Fond solidarnosti je osnovan od strane države radi isplate potreaživanja iz radnog odnosa koja zaposleni nije naplatio u stečajnom postupku. Dakle važno je da nakon pokretanja stečajnog postupka prijavite potraživanja, pa čak i ako ih ne naplatite u celosti iz imovine dužnika, deo ćete moći da naplatite u postupku kod Fonda solidarnosti. U tom postupku mogu se naplatiti zarade i naknade zarade za vreme bolovanja za poslednjih devet meseci pre otvaranja stečajnog postupka; naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor krivicom poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je otvoren stečajni postupak; otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak; naknade štete na osnovu odluke suda donete u kalendarskoj godini u kojoj je otvoren stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravnosnažna pre otvaranja stečajnog postupka. Što se tiče obračuna novčane naknade kod NSZ nakon prestanka radnog odnosa, nećete trpeti posledice zbog neisplaćivanja zarade jer će se uzeti obračunata zarada. Mesečni iznos novčane naknade utvrđuje se srazmerno broju kalendarskih dana u mesecu za koji se ostvaruje pravo i vrši isplata novčane naknade, s tim da za ceo kalendarski mesec ne može biti niži od 22.390 dinara, niti viši od 51.905 dinara.
  Pozdrav

   Vesna Pivic 21. 03. 2021.

   Postovani Milane,

   Hvala puno na Vasem odgovoru. Dali ste mi neke informacije koje nisam imala, kao sto je Fond solidarnosti- kod njega je samo pitanje da li isplacuje minimalce ili ono sto su radnici imali ugovoreno sa poslodavcem!?
   Sto se naknade za nezaposlene NSZ tice kod njih sam dobila odgovor da u obracun ipak ulazi 0 za poslednjih 6 meseci, sto je opet po ledjima radnika, prosek ce znatno da padne.

    Milan Predojevic 22. 03. 2021.

    Poštovana Vesna
    Što se tiče visine novčane naknade, ona po zakonu zavisi od „ukupne zarade, odnosno naknade zarade, osnovice osiguranja i visine ugovorene naknade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos“. Ukoliko posmatramo ovu odredbu mišljenja sam da bi se obračunata zarad morala uzeti u obzir jer je zaposleni tu svoju platu zaradio. Krivicom poslodavca ista nije isplaćena, ali zakon i ne govori o isplaćenoj zaradi, već o „zaradi u poslednjih 12 meseci“. No, često smo svedoci da držabni organi i službe sa javnopravnim ovlašćenjima restriktivno primenjuju zakon, što mislim da je nažalost i ovde slučaj.
    Pozdrav

Korisnik acc986a9e5 08. 03. 2021.

Poštovani, ostvarila sam pravo na novcanu naknadu od 3 meseca medjuti dete od 3 god se razboleo pa mi je nejasno kako mogu da iskoristim pravo na bolovanje i kako se to uracunava ako na primer pedijatar napise doznake na 5 dana da li se nakon isteka od ta 3 meseca produzava za 5 dana pravo naknade

  Milan Predojevic 08. 03. 2021.

  Poštovana
  Zakonom je propisano da se isplata novčane naknade nastavlja za vreme privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana. Propisi o zdravstvenom osiguranju utvrđuju da postoji privremena sprečenost za rad i zbog nege bolesnog člana uže porodice. Za dete mlađe od sedam godina izabrani pedijatar vodi bolovanje prvih 15 dana, a ako traje duže onda ocenu donosi lekarska komisija filijale RFZO. Imajući u vidu navedeno mišljenja sam da možete da iskoristite pravo na produžetak isplate novčane naknade. Treba da se obratite filijali NSZ sa potvrdom lekara o nastupanju privremene sprečenosti za rad. U konkretnom slučaju reč je o pedijatru kod koga se leči Vaše dete, koji može da napiše uverenje o sprečenosti za rad i da napiše doznake na 5 dana, pa da se na osnovu toga produži za 5 dana pravo naknade.
  Pozdrav

Aleksandra Soleša 24. 02. 2021.

Poštovani, potpisala sam aneks ugovora odlaskom na trudnicko bolovanje, i traje ugovor traje naravno do isteka porodiljskog. Zanima me imam li prava na bilo kakvu naknadu, i da li trudnicko I porodiljsko ulaze u prosek uopšte? U kontinuitetu imam 5 godina staža. Hvala unapred, pozdrav!

  Milan Predojevic 24. 02. 2021.

  Poštovana Aleksandra
  Ugovor Vam je produžen do isteka porodiljskog odsustva. U tom periodu svakako da imate pravo na naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva, koje se otvara najkasnije 28, a najranije 45 dana pre datuma očekivanog porođaja. Pre toga imate pravo na trduničko bolovanje, ako Vaš izabrani ginekolog ceni da se radi o rizičnoj trudnoći. Plaća se 100% od zakonske osnovice, koju kod trudničkog bolovanja čini zarada iz poslednjih 12 meseci, a kod porodiljskog prosečna zarada iz 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada zbog trudnoće. Ako u tih 12/18 meseci koji prethode sadašnjem prestanku rada zbog trudnoće ulazi i naknada tokom prethodnog porodiljskog, ona ulazi u osnovicu za novo trudničko i pordiljsko.
  Pozdrav

   Aleksandra Soleša 02. 03. 2021.

   Vidim da se nisam lepo izjasnila, mislila sam da je logično da samo pišem na odgovarajućoj temi. Da li imam pravo naknade sa biroa nakon potpisanog aneksa ugovora?

    Milan Predojevic 04. 03. 2021.

    Poštovana Aleksandra
    Nisam siguran da sam razumeo pitanje, ali pokušaću da odgovorim. Po zakonu nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa po osnovu otkaza od strane poslodavca, i to: kao tehnološki višak ili ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi. Takođe ima pravo na naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa na određeno vreme i ako mu radni odnos prestane zbog otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka, kao i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca. To su situacije propisane zakonom u kojima posle prestanka radnog odnosa pripada novčana naknada od NSZ. Naravno, potrebno je i da radni odnos pre prestanka traje bar godinu dana. Da li je bilo aneksa u međuvremenu ili ne, odnosno da li je tih godinu dana staža ostvareno potpisivanjem aneksa ugovora o radu ili bez aneksa-to nije važno.
    Pozdrav

Gaga Sl 02. 02. 2021.

Postovani Milane. Zanima me da li suprug ima prava na biro nakon 25god.rada u javnom sektoru ,a da je pritom dobio otkaz ,tj. bio na sudu i proglasili ga krivim.Hvala

  Milan Predojevic 04. 02. 2021.

  Poštovana
  Zakonom je propisano da nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja i kada do prestanka radnog odnosa dođe otkazom od strane poslodavca, u skladu sa propisima o radu, i to:
  1) ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla (tehnološki višak) i
  2) ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi.
  Dakle, ključan je razlog iz kojeg je Vaš suprug dobio otkaz, što se kod filijale NSZ dokazuje rešenjem o otkazu. Naravno da je 25 godina staža dovoljno za ostvarivanje prava na novčanu naknadu, ali kod otkaza od strane poslodavca mora da bude i odgovarajući razlog.
  Mora se voditi računa i o tome da postoje zakonski rokovi za ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlena lica. Predviđeno je da novčana naknada pripada nezaposlenom od prvog dana od dana prestanka obaveznog osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja. Nezaposlenom koji podnese zahtev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada pripada od dana podnošenja zahteva. Pravo na novčanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje bi mu pravo na novčanu naknadu pripadalo. Recimo, ako bi Vašem suprugu pripalo devet meseci trajanja naknade (devet meseci traje naknada ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina) on ne može da ostvari pravo ako je prošlo više od 9 mescei od dana prestanka radnog odnosa.
  Pozdrav

   Gaga Sl 04. 02. 2021.

   Hvala Vam puno na odgovoru !

Milos Grujic 20. 01. 2021.

Poštovani,
Ukoliko sam u radnom odnosu sa svojim poslodavcem, a istovremeno imam otvorenu preduzetničku radnju na svoje ime (za lica koja su u radnom odnosu) koja je u sistemu samooporezivanja sa/bez isplate zarade, da li imam pravo na novčanu naknadu NSZ u slučaju prestanka radnog odnosa kod svog poslodavca? Osiguranje od nezaposlenosti, kao i troškove zdravstvenog osiguranja imam preko zarade kod svog poslodavca, a u okviru preduzetničke radnje se plaćaju samo porezi i doprinosi za penzijsko osiguranje (minimum u skladu sa zakonskim okvirom).

  Milan Predojevic 21. 01. 2021.

  Poštovani Miloše
  Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja. Istim zakonom definisano je da nezaposleni, u smislu ovog zakona, jeste lice od 15 godina života do ispunjavanja uslova za penziju, odnosno najkasnije do 65 godina života, sposobno i odmah spremno da radi, koje nije zasnovalo radni odnos ili na drugi način ostvarilo pravo na rad, a koje se vodi na evidenciji nezaposlenih i aktivno traži zaposlenje. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe mišljenja sam da nemate pravo na novčanu naknadu nakon prestanka radnog odnosa, s obzirom da i nakon prestanka radnog odnosa nećete imati status nezaposlenog lica u navedenom zakonskom smislu, pošto ostvatrujete pravo na rad na drugi način, kroz vlasništvo nad preduzetničkom radnjom.
  Pozdrav

94c4f766fbf8f634644f2c0e23e0c683 09. 01. 2021.

Postovani,
Kao dugogodisnji hronicni bolesnik koji boluje od epilepsije, a sad i cerka koja ima 12.godina,koja je nazalost nasledila od mene, vrlo tesko pronalazim adekvatan posao i poslodavci ne zele da me zaposle sa tim problemom. Iako kao majka troje dece, smatram da sam radno sposobna, ne za sve vrste poslova koje mogu da ugroze mene i zivote drugih ljudi, ali svakako one poslove koje mogu da radim.Drzava me ne definise kao invalida, vec kao radno sposobno lice, a ja ili krijem kada se zaposlim, ili prilikom lekarskog uverenja o svom zdravstvenom stanju ne mogu da omogucim sebi zaposlenje. Svaki sledeci eventualni epilepticni napad na radnom mestu je u najavi otkaz od strane poslodavca. Ja moram da obezbedim egzistenciju svojoj porodici, jer pored devojcice koja boluje takodje od epilepsije imam jos dve cerke. Da li kao takva imam neka prava i neku zastitu.
Srdacno i spostovanjem.

  Milan Predojevic 10. 01. 2021.

  Poštovana
  Zakonom o radu propisano je da radni odnos može da se zasnuje sa licem koje ima najmanje 15 godina života i ispunjava druge uslove za rad na određenim poslovima, utvrđene zakonom, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Dalje je propisano da poslodavac ne može od kandidata da zahteva dostavljanje isprava i drugih dokaza koji nisu od neposrednog značaja za obavljanje poslova za koje zasniva radni odnos. Osoba sa invaliditetom zasniva radni odnos pod posebnim uslovima i na način utvrđen zakonom. Ukoliko je u postupcima pred nadležnim organima utvrđeno da se ne svrstavate u osobe sa invaliditetom, onda se smatra da ste zdravstveno sposobni i svrstavate se u radno aktivno stanovništvo. Prema tome, za Vas važe opšti uslovi zapošljavanja, te Vam se ne može tražiti dostavljanje dokaza o zdravstvenom stanju, ako to nema nikakve bveze sa prirodom posla koji biste obavljali. Naravno, kao što ste i sami rekli, ako bi obavljanje nekog posla s obzirom na Vaše stanje značilo ugrožavanje Vas ili nekog drugog, na takvo mesto Vas poslodavac ne može primiti. Međutim, svako drugo uslovljavanje Vašeg prijema u radni odnos dostavljanjem posebnog lekarskog uverenja može se smatrati diskriminacijom. Naime, Zakonom o radu zabranjena je neposredna i posredna diskriminacija lica koja traže zaposlenje s obzirom na lično svojstvo, gde je uvršteno da je zabranjena i diskriminacija s obzirom na zdravstveno stanje, odnosno invalidnost (zakon tu nabraja i druga lična svojstva). Diskriminacija, u smislu ovog zakona, jeste svako postupanje uzrokovano nekim ličnim svojstvom (konkretno ovde govorimo o Vašem zdravstvenom stanju kao ličnom svojstvu) kojim se lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, stavlja u nepovoljniji položaj u odnosu na druga lica u istoj ili sličnoj situaciji. Dalje je propisano da je diskriminacija zabranjena i u odnosu na uslove za zapošljavanje i izbor kandidata za obavljanje određenog posla. Naravno, kao što smo već rekli (i kao što ste konstatovali u pitanju) ne smatra se diskriminacijom pravljenje razlike, isključenje ili davanje prvenstva u odnosu na određeni posao kada je priroda posla takva ili se posao obavlja u takvim uslovima da karakteristike povezane sa nekim od ličnih svojstava predstavljaju stvarni i odlučujući uslov obavljanja posla, i da je svrha koja se time želi postići opravdana. Zakon o radu potom propisuje da u slučajevima diskriminacije u smislu odredaba ovog zakona lice koje traži zaposlenje, kao i zaposleni, može da pokrene pred nadležnim sudom postupak za naknadu štete od poslodavca, u skladu sa zakonom. Shodno svemu navedenom, ako nadležne institucije ove države smatraju da se ne svrstavate u osobe sa invaliditetom, onda su sudski organi ove države u mogućnosti da Vam pruže sudsku zaštitu u opisanom smislu i zaštite Vas od diskriminatorskog postupanja poslodavca.
  Pozdrav

Gordana Đukić 27. 12. 2020.

Poštovani Milane,
trenutno sam zaposlena na neodređeno vreme u privatnoj firmi na poslovima direktora. Vlasnik je odlučio da firmu proda i rekao mi je da na mesto direktora dolazi novi vlasnik i da meni prestaje ugovor o radu. Interesuje me pravni postupak, odnosno procedura oko davanja ugovora o prestanku rada, da li ja sama, odnosno kao direktor potpisujem sebi otkaz i šta da navedem kao osnov da bi imala pravo na materijalnu nadoknadu.
Najlepše hvala unapred
Barbara

  Milan Predojevic 31. 12. 2020.

  Poštovana Barbara
  Zakonom je propisano da nezaposleni (između ostalih slučajeva) ima pravo na novčanu naknadu i u slučaju prestanka radnog odnosa ili prestanka obaveznog osiguranja po osnovu prenosa osnivačkih prava vlasnika, odnosno člana privrednog društva, kao i kod otvaranja stečaja, pokretanja likvidacionog postupka i u drugim slučajevima prestanka rada poslodavca. Prema tome, jedan od dva navedena razloga daće Vam pravo na novčanu naknadu. S obzirom da ste Vi direktor društva, kao direktor možete potpisati i rešenje o otkazu koje se odnosi na Vas.
  Pozdrav

Marina Živković 24. 12. 2020.

Poštovani,

da li kao tehnološki višak odbijanjem premeštaja kod drugog poslodavca gubim pravo na novčanu naknadu NSZ?
Tačnije, ukoliko je poslodavac doneo Program rešavanja viška zaposlenih kojim je omogućena opcija zapošljenja kod drugog poslodavca, da li njenim odbijanjem gubim pravo na naknadu?
Hvala unapred

  Milan Predojevic 31. 12. 2020.

  Pođtovana Marina
  U NSZ će od Vas tražiti da priložite akt o prestanku radnog odnosa, kako bi utvrdili šta je zakonski razlog. Ukoliko je rešenje o otkazu zbog tehnološkog viška, ostvarićete pravo na novčanu naknadu. Ako kao razlog bude navedeno da Vam se otkazuje ugovor o radu zato što ste odbili aneks ugovora o radu, onda ne biste imali pravo na novčanu naknadu. Od ključne je važnosti zakonski razlog prestanka radnog odnosa.
  Pozdrav

Milica Jovanovic 22. 12. 2020.

Zdravo,
Zanima me da li imam pravo na novcanu nadoknadu? Radila sam do 31.12.2019. i dobila pravo na novcanu nadoknadu u periodu od 6 meseci ( od 01.01.2020. do 30.06.2020.) U medjuvremenu sam zasnovala radni odnos od 16.03.2020. I samim tim dobila novcanu nadoknadu za januar,februar i period do 15.03.2020. Pomenuti radni radni odnos mi traje do 31.12.2020. I od 01.01.2021. Bicu na birou pa me interesuje da li mogu opet ostvariti pravo na novcanu nadoknadu?
Unapred zahvalna,
Milica Jovanovic

  Milan Predojevic 22. 12. 2020.

  Poštovana Milice
  Ukoliko Vam radni odnos dana 31.12.2020. godine ponovo prestaje iz nekog od razloga na osnovu kojeg se ostvaruje pravo na novčanu naknadu (istek ugovora o radu na određeno vreme, tehnološki višak ili neostvarivanje rezultata rada) nastaviće Vam se isplata novčane naknade. Dakle radni odnos ne sme da prestane Vašom voljom, već iz nekog od navedenih razloga po osnovu kojih pripada novčana naknada. Ponovo imate obavezu da se u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa javite filijali NSZ.
  Pozdrav

Jasna Struhar 13. 08. 2020.

Poštovani,
trenutno sam korisnik novčane naknade zbog prestanka radnog odnosa. Zanima me, da li možda imam prava na još neku vrstu naknade/isplate ako sam u toku ovog perioda boravila u bolnici i bila operisana? Hvala

  Milan Predojevic 13. 08. 2020.

  Poštovana Jasna
  Zakon nije predvideo dodatnu isplatu/naknadu pored novčane naknade za nezaposlena lica, ako ste boravili u bolnici i bili operisani.Propisano je jedino da se splata novčane naknade nezaposlenom licu nastavlja za vreme privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti. Dakle, ako u momentu kada Vam istekne pravo na novčano naknadu donesete uverenje izabranog lekara da ste privremeno sprečeni za rad zbog bolesti, produžiće Vam se isplata novčane naknade dok po oceni lekara traje sprečenost za rad, ali najduže 30 dana.
  Pozdrav

Violeta Mitrovic 30. 05. 2020.

Poštovani,imam jedno pitanje i nadam se da će te mi vi vašim odgovorom pomoći. Pre 15 meseci sam prešla iz firme u firmu ne prekidajuci radni staž. U predhodnoj firmi sam radila 17 godina.Pri prelasku u drugu firmu sam odnela zdravstvenu dokumentaciju u kojoj stoji da imam diskus hernija u lumbanom delu,suženje u srednjem i vratnom delu kičme, manjak hrskavice u kolenu i anginu pektoris.Na osnovu toga su mi oni dali sedeće radno mesto.Međutim sada mi šalju na pisao da osam sati stojim ,a ja to ne mogu zbog bolesti.Šta ja treba da uradim sada i koja su moja prava.
S poštovanjem
Violeta.

  Milan Predojevic 01. 06. 2020.

  Poštovana Violeta
  Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na bezbednost i zaštitu života i zdravlja na radu, u skladu sa zakonom. Takođe, propisano je da je zaposleni dužan da obavesti poslodavca o svakoj vrsti potencijalne opasnosti koja bi mogla da utiče na bezbednost i zdravlje na radu. Zaposleni sa zdravstvenim smetnjama utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu. Iz navedenih zakonskih odredaba proizilazi da zaposleni ne može biti raspoređen niti obavljati poslove na koje je raspoređen ako ima zdravstvene smetnje koje bi mogle izazvati pogoršanje zdravstvenog stanja zaposlenog. Ukoliko je Vaš poslodavac već prilikom zasnivanja radnog odnosa bio upoznat sa Vašim zdravstvenim stanjem na osnovu priložene medicinske dokumentacije, dužan je da Vas uputi na proveru radne sposobnosti od strane nadležne zdravstvene ustanove medicine rada, ukoliko ima nameru da Vas premesti na radno mesto za koje su lekari utvrdili da predstavlja zdravstveni rizik. Po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti Zavod za medicinu rada vrši ocenu radne i opšte životne sposobnosti, procenjuje telesno oštećenje i vrši druga veštačenja u vezi sa radnom sposobnošću zaposlenih. Tek ukoliko služba medicine rada, kao organ nadležan za ocenu radne sposobnosti zaposlenih lica, utvrdi da ste zdravstveno sposobni da obavljate poslove na koje poslodavac želi da Vas premesti aneksom ugovora o radu, premeštaj bi bio u skladu sa zakonom. U suprotnom, dok god posedujete dokumentaciju po kojoj niste sposobni za posao koji podrazumeva stajanja tokom radnog vremena, poslodavac ne može da Vas premesti da obavljate takve poslove. Insistirajte kod poslodavca na tome da nadležan zdravstveni organ utvrdi Vašu sposobnost da obavljate poslove na koje poslodavac ima nameru da Vas premesti. Ukoliko to ne urodi plodom, u krajnjem slučaju, možete se ovim povodom obratiti i inspekciji za rad.
  Pozdrav

   Violeta Mitrovic 01. 06. 2020.

   Poštovani,
   iako je novi poslodavac bio upoznat sa svom potrebnom dokumentacijom,on me sada premešta na radno mesto koje ne mogu da obavljam.Kaže mi da idem na bolovanje i da ja tražim proveru sposobnosti ,jer on to ne želi. Šta ja mogu da uradim u ovom slučaju?Koja su moja prava, ako ih uopšte imam.

   Pozdrav.

    Milan Predojevic 03. 06. 2020.

    Poštovana Violeta
    Kao što sam naveo u prethodnom odgovoru, ukoliko poslodavac ne želi da postupi u skladu sa zakonom, možete se obratiti inspekciji za rad radi zaštite svojih prava iz radnog odnosa. Ukoliko ne ostvarite svoja prava ni na taj način,možete pred sudom opšte nadležnosti osporavati i taj aneks ugovora, čak i ako ga potpišete. Ukoliko ne pristanete na aneks pa Vam poslodavac da otkaz, u postupku protiv poslodavca pred sudom možete dokazivati da je aneks bio nezakonit.
    Pozdrav

Milena Milosevic 24. 05. 2020.

Zdravo, zanima me jedna informacija. U ovoj firmi sam radila 11mes i ukoliko sada dobijem otkaz posle 11mes da li imam prava na novcanu nadoknadu? Pre toga sam radila mes dana drugi posao. A pre toga god ipo isto drugi posao? Nisam imala prekid, odmah prelazila sa jednog posla na drugi. Pa da li imam prava na 3mes novc nadok?

  Milan Predojevic 25. 05. 2020.

  Poštovana Milena
  Nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa po osnovu otkaza od strane poslodavca ako: usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla (tehnološki višak); zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi; prestane radni odnos na određeno vreme. Obavezno osigurano lice ima pravo na novčanu naknadu ako je bilo osigurano najmanje 12 meseci neprekidno ili s prekidima u poslednjih 18 meseci. Prema navedenom, staž ostvaren kod prethodnih poslodavaca računaće se samo ako Vam je i u tim slučajevima radni odnos prestao iz gore navedenih razloga (tehnološki višak, neostavrivanje rezultata rada ili nesposobnost za rad, istek ugovora). Ako ste npr kod prethodnog poslodavca Vi dali otkaz, taj staž Vam se neće uzeti u obzir i tada ne biste imali uslov za novčanu naknadu. Ako ste pak i tamo dobili otkaz iz citiranih zakosnkih razloga, i taj staž se računa i imali biste neophodnih godinu dana staža pre prestanka radnog odnosa, odnosno dobili biste novčanu naknadu.
  Pozdrav