Prava zaposlenih u slučaju prekida trudnoće i prevremenog porođaja

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

nov 05
Trudna žena koja se drži za stomak

U prethodnim tekstovima opširno smo pisali o privremenoj sprečenosti za rad zbog održavanja trudnoće (trudničko bolovanje) i porodiljskom odsusutvu. Pre svega, radi se o stvarivanju prava na naknadu zarade dok traje trudničko bolovanje, na koje se u normalnom toku stvari nastavlja porodiljsko odsustvo, takođe sa naknadom zarade. Nažalost, postoji nemali broj trudnoća koje ne teku prirodnim putem, kada do porođaja dođe pre vremena, ili u najtežim situacijama-kada nastupi prekid trudnoće ili smrt bebe. U ovom tekstu bavićemo se pravom na odsustvo sa posla uz  naknadu zarade u ovim nesrećnim životnim okolnostima.

Bolovanje nakon prekida trudnoće

Da se podsetimo – u slučaju postojanja bolesti ili komplikcija u vezi sa održavanjem trudnoće trudnica je pošteđena rada i tokom odsustvovanja sa posla ostvaruje naknadu zarade u visini od 100% od prosečne zarade koju je ostvarivala za poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem je započeto bolovanje. Privremenu sprečenost za rad zbog održavanja trudnoće za prvih 60 dana sprečenosti ceni izabrani ginekolog,  od 61. dana prvostepena lekarska komisija matične filijale Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Isplatu bolovanja za prvih 30 dana sprečenosti za rad vrši poslodavac iz svojih sredstava, a od 31. dana takođe poslodavac, ali iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, koja mu prenosi filijala RFZO.

U slučaju da sticajem nesrećnih okolnosti koje se tiču zdravstvenog stanja trudnice dođe do prekida trudnoće iz medicinskih razloga, odnosno da trudnica izgubi bebu spontanim pobačajem, prestaje stanje trudnoće, pa samim tim i bolovanje zbog održavanja trudnoće. To svakako ne znači da žena po automatizmu mora da se vrati na posao. Sasvim je realno očekivati da će u  toj situaciji izabrani ginekolog ili lekar druge specijalnosti oceniti da je potreban psihofizički oporavak ženi koja je izgubila bebu, te da se bolovanje produžava, ali sada ne zbog održavanja trudnoće, nego zbog bolesti ili povrede van rada. Naime, prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju naknada zarade za vreme privremene sprečenosti za rad pripada osiguranicima koji su svojstvo osiguranika stekli kao zaposleni ili preduzetnici, ako je zdravstveno stanje osiguranika, odnosno člana njegove uže porodice takvo da je osiguranik sprečen za rad iz razloga propisanih  zakonom, i to ako je privremeno sprečen za rad iz jednog od sledećih sedam zakonskih razloga:

1) usled bolesti ili povrede van rada;  2) usled profesionalne bolesti ili povrede na radu3) zbog bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće;  4) zbog propisane mere obavezne izolacije kao kliconoše ili zbog pojave zaraznih bolesti u njegovoj okolini;  5) zbog nege bolesnog, odnosno povređenog člana uže porodice, pod uslovima utvrđenim ovim zakonom;  6) zbog dobrovoljnog davanja organa, ćelija i tkiva, izuzev dobrovoljnog davanja krvi;  7) u slučaju kada je određen za pratioca bolesnog osiguranog lica upućenog na lečenje ili lekarski pregled u drugo mesto, odnosno dok boravi kao pratilac u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa propisom kojim se uređuje način i uslovi za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kao što se može videti, bolest ili povreda van rada (u koje spada i bolovanje tokom kojeg se žena oporavlja od prekida trudnoće iz mediicinskih razloga) različit je zakonski razlog za bolovanje u odnosu na bolest ili komplikacije u vezi sa državanjem trudnoće. Ovo je važno iz više razloga. Najpre jer se bolovanja koja su nastupila iz različitih zakonskih razloga ne povezuju u pogledu osnova, visine i isplatioca naknade zarade, tačnije tretiraju se kao dva različita bolovanja bez obzira na to što postoji kontinuitet u nastupanju. Tako se bolovanje zbog održavanja trudnoće prekida ako dođe do prestanka trudnoće, a bolovanje koje se nastavlja već sledećeg dana zbog gubitka bebe smatra se novim bolovanjem (zbog bolesti ili povrede van rada), koje opet za prvih 30 dana plaća poslodavac. Takođe, navedeno je važno i zbog toga što se naknada zarade tokom održavanja trudnoće plaća u visini od 100% od osnovice, a naknada zarade tokom takozvanog običnog bolovanja, odnosno bolovanja zbog bolesti ili povrede vana rada-65% od osnovice.

Porodiljsko odsustvo u slučaju prevremenog porođaja ili smrti novorođenčeta

Kada je reč o odsustvu sa rada vezanom za porođaj i negu deteta nakon porođaja, u kolokvijalnom govoru taj period se jednim imenom zove porodiljsko odsustvo. Zakon ga ipak deli na dva dela – na porodiljsko odsustvo, koje traje do navršena tri meseca nakon porođaja i predstavlja oporavak od porođaja za majku, te ga uglavnom ona može koristiti (otac samo u posebnim situacijama); drugi deo se naziva odsustvo sa rada radi nege deteta i ono traje toliko da spojeno sa porodiljskim odsustvom ukupno čini 365 dana. Ovo je važno da razgraničimo kako bismo definisali prava koja postoje u slučaju tragičnog ishoda, odnosno smrti deteta.

Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Ukoliko porođaj nastupi pre termina koji je lekar utvrdio, odnosno trudnoća ne traje devet meseci već dođe do prevremenog porođaja, prekida se bolovanje zbog održavanja trudnoće i od momenta porođaja otvara se porodiljsko odsustvo. Porodiljsko odsustvo traje do navršena tri meseca od dana porođaja. Pravo da koristi porodiljsko odsustvo u navedenom trajanju (do navršena tri meseca od dana porođaja) ima i zaposlena žena ako se dete rodi mrtvo ili umre pre isteka porodiljskog odsustva. Otac deteta može da koristi ovo pravo u slučaju kad majka napusti dete, umre ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da koristi to pravo (izdržavanje kazne zatvora, teža bolest i dr.). To pravo otac deteta ima i kada majka nije u radnom odnosu.

Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva. Dakle odsustvo sa rada radi nege deteta se nadovezuje na odsustvo sa rada radi porođaja i sve to zajedno traje ukupno 365 dana. Ovo pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta otac deteta može da koristi umesto majke bez ispunjavanja posebnih uslova.

Za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta zaposlena žena, odnosno otac deteta, ima pravo na naknadu zarade, u skladu sa zakonom.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(12) komentari

Aleksandra Milutinovic 01. 02. 2020.

Postovani,
Zanima me, posto nov zakon uslovljava rad u kontinuitetu 18 meseci, da bi se ostvarilo pravo na trudnocko, da li moze doci do promene poslodavca, ostvaruje se kontinuitet od 18 meseci, ali je doslo do promene poslodavca, pa se postavlja pitanje da li usled te promene moze doci do ostvarivanja prava na trudnicko?
Hvala unapred

  Milan Predojević 03. 02. 2020.

  Poštovana Aleksandra
  Nov zako ne uslovljava da morate imati rad u kontinuitetu 18 mesecu, ali u 18 meseci koji prethode mesecu prestanka rada zbog trudnoće morate imati primanja koja imaju karakter zarade i na koja su plaćeni doprinosi. Što ih više imate u tih 18 meseci, biće veća i naknada tokom porodiljskog odsustva. U tom periodu može da dođe i do promene poslodavca i to se neće negativno odraziti na isplatu naknade.
  Pozdrav

Marina Petrovic 21. 12. 2019.

Postovani ,
12.12.2019 izazvan mi je spontani pobacaj ,a iz bolnice sam otpustena 14.12.2019. Do tada sam bila na trudnickom bolovanju ,prvih 60 dana ginekolog otvorio bolovanje ,sledecih dvaeseca lekarska komisija. Ono sto mene zanima jeste da li imam pravo na otvaranje bolovanja zbog izazvanog spontanog pobacaja i koja je procedura? Marina

  Milan Predojević 23. 12. 2019.

  Poštovana Marina
  Imate pravo na otvaranje novog bolovanja po osnovu bolesti van rada (takva je zakonska formulacija ove vrste bolovanja). Dakle, više se nažalost ne radi o održavanju trudnoće, već o posledicama pobačaja. Lekar ponovo može da vodi 60 dana, a ako stanje bude takvo da je bolovanje potrebno produžiti, uputiće Vas na lekarsku komisiju.
  Pozdrav

   Marina Petrovic 23. 12. 2019.

   Hvala Vam najlepse!

Ana Trajcevic 28. 11. 2019.

Postovani,
12.12 mi istice porodiljsko bolovanje,ponovo sam trudna,iz firme me zovu da im dostavim doznake za novo bolovanje za dan,dva,pa ce se konsultovati sa advokatom da li imam neko pravo,a dr ne moze pre kraja porodiljskog otvoriti novo bolovanje. Zele da prekinemo radni odnos jer imam ugovor do isteka ovog porodiljskog. Da li imam pravo na novo trudnicko bolovanje ili oni mogu prekinuti radni odnos? Hvala

  Milan Predojević 28. 11. 2019.

  Poštovana Ana
  Zakon o radu Vas štiti od otkaza time što propisuje da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Ovom zaposlenom rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje navedenih okolnosti ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu. Prema tome, poslodavac nema zakonski osnov da Vas otpusti. Naprotiv, dužan je da sa Vama potpiše novi ugovor o radu jer su mu poznate okolnosti Vašeg prodiljskog odsustva i nove trudnoće.
  Pozdrav

   Ana Trajcevic 28. 11. 2019.

   Hvala Vam najlepse.

Svetlana Markovic 20. 11. 2019.

Postovani,

Kod trenutnog poslodavca sam zaposlena na neodredjeno, i radni staz kod novog poslodavca je 5 meseci.
Pre trenutnog posla sam radila kod drugog poslodavca sam bila prijavljena na ugovor o radu koji se produzavao iz meseca u mesec, ukupno 8 meseci. Nemam prekid izmedju dva poslodavca.
Zanima me da li imam pravo na trudnicko bolovanje i da li imam pravo na novcanu naknadu..

Unapred hvala

  Milan Predojević 20. 11. 2019.

  Poštovana
  Što se tiče trudničkog bolovanja osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Primera radi, ako idućeg meseca otvorite trudničko bolovanje sabraće se prihodi u 5 meseci kod sadašnjeg poslodavca i 7 meseci kod prethodnog. Kada je reč o porodiljskom, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Meseci u kojima niste ostvarili zaradu se ne računaju. Tačnije, plate koje ste imali u 18 meseci se saberu, podele na 18 (iako ih je kod Vas ukupno 13) i tako se dobija osnovica za obračun porodijskog. Isplaćuje se 100% od osnovice i kod bolovanja i kod porodiljskog.
  Pozdrav

Ivana Petrovic 15. 11. 2019.

Poštovani Milane,
trenutno sam u 6.mesecu trudnoće,koja se nažalost zakomplikovala,i potrebno je da se trudnoća prekine u narednih par dana. Pre 7 dana sam otvorila bolovanje za održavanje trudnoće.
Koji je zakoski rok, od momenta prekida,da obavestim svog ginekologa o prekidu? Bolovanje mi je otvoreno do 10.12. Zanima me koji je maksimalan broj dana koje mogu dobiti za oporavak,posle zaključivanja bolovanja o održavanju trudnoće? i da li mogu otvoriti 2 meseca od strane ginekologa i potom još 2 meseca od dr opšte prakse.
Hvala na odgovoru! Srdačan pozdrav.

  Milan Predojević 18. 11. 2019.

  Poštovana Ivana
  Najpre moram da kažem da mi je iskreno žao zbog toga što Vam se desilo, naročito u toliko odmakloj trudnoći. Ono što treba da uradite nakon prekida trudnoće je da se javite kod izabranog ginekologa kako bi zaključio bolovanje zbog održavanja trudnoće i otvorio bolovanje po osnovu bolesti, to jest radi oporavka od prekida trudnoće. Ginekolog od dana prestanka trudnoće može da Vam vodi bolovanje dva meseca, a ukoliko bude smatrao da to treba produžiti, poslaće Vas na lekarsku komisiju ko RFZO. Trebalo bi što pre da se javite Vašem lekaru, jer on može da Vam otvori novo bolovanje samo tri dana unazad. Ako se javite kasnije od toga, biće prinuđen da Vas već na početku uputi na lekarsku komisiju. Sasvim je razummljivo i to da ako ne budete u stanju da odete sami, za Vas to uradi neko od članova porodice, koji će Vašu medicinsku dokumentaciju (koja se tiče prekida trudnoće) odneti izabranom ginekologu radi otvaranja bolovanja.
  Pozdrav i brz oporavak