Sve o radu na određeno vreme, koja su vaša prava i kako da prepoznate kada ga poslodavac zloupotrebljava

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

dec 27

Ugovor o radu, kojim se zasniva radni odnos, poslodavac i zaposleni mogu da zaključe na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu, ugovor o radu  u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ovakvom odredbom zakonodavac je postavio ugovor o radu na neodređeno vreme kao pravilo, od koga postoje izuzeci koji se ogledaju u ugovorima o radu koji se zaključuju na određeni vremenski period, samo pod zakonom određenim uslovima.

Zaposleni koji radi na određeno vreme ima sva prava iz radnog odnosa; jedina je razlika što su kod njega ona oročena na period trajanja ugovora o radu koji prestaje da važi istekom vremena na koje je zaključen.


Kada može da se zaključi radni odnos na određeno vreme i koliko može da traje

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Citiranom definicijom radnog odnosa na određeno vreme Zakon o radu sugeriše da je priroda radnog odnosa takva da je trajnijeg karaktera, odnosno da je na neodređeno vreme, ali da (samo) u slučaju objektivnih razloga koji unapred određuju trajanje radnog odnosa, isti može biti zaključen na određeno vreme.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca, s tim da se u ovom slučaju prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom. Ovo je veoma važna zakonska odredba jer precizira da sa istim zaposlenim radni odnos na određeno vreme ukupno može da traje 24 meseca, bez obzira na broj ugovora kojije potpisan, eventualnu promenu opisa posla i slično, s tim da se u slučajuprekida između dva angažovanja koji traje kraće od 30 dana i sam prekid računa u rok od 24 meseca. Primera radi, ukoliko jedan ugovor traje godinu dana, dođe do prekida od 15 dana, novi ugovor ne može da traje godinu dana, jer se i 15 dana prekida računa u rok od 24 meseca, tako da sledeći ugovor može maksimaln oda traje 11 meseci i 15 dana. Ukoliko prekid traje 30 i više dana, novi ugovoru navedenom primeru može maksimalno da traje godinu dana, jer se prekid duži od 30 dana ne računa u rok od 24 meseca. Prema tome, nakon proteka roka od ukupno 24 meseca radnog odnosa na određeno vreme sa jednim zaposlenim poslodavac može da bira između dve opcije-prestanak radnog odnosa ili zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Prekid, bilok raći ili dužiod 30 dana, promena opisa posla i slične mere koje su tokomvaženja starog zakona primenjivali poslodavci u cilju produžavanja ugovora oradu na određeno vreme preko zakonskog maksimalnog roka nije više moguće koristiti.

U kojim slučajevima ugovor o raduna određeno vreme može da traje duže od 24 meseca


Izuzetno od pravila da radni odnos na određeno vreme ne može biti duži od 24 meseca, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na duži period u sledećim slučajevima:

 1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;

2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;

3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;

4) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;

5) sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zamena privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na posao, vrši se u situacijama kada je poznato da će stalno zaposleno lice biti odsutno sa rada neko određeno ili neodređeno vreme (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, obavljanje javne funkcije, privremena sprečenost za rad zbog bolesti, isl.). Lice koje se angažuje na ovim poslovima radiće sve do povratka odsutnog radnika, ili dok odsutnom radniku ne prestane radni odnos (npr. odsutni zaposleni se ne vrati na posao nakon prestanka funkcije zbog koje je bio privremeno odsutan).

Ukoliko je ugovor o radu na određeno vreme zaključen u vezi sa realizacijom određenog projekta koji je vremenski ograničen, ali ipak nije završen u roku od 24 meseca, moguće je produžiti rad na određeno do završetka projekta.

Sa stranim državljaninom je takođe moguće zaključiti ugovor o radu na određeno vreme na period duži od 24 meseca, ali najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Novoosnovani poslodavci imaju mogućnost da zaključe ugovor o radu na određeno vreme do 36 meseci. Novoosnovanim poslodavcima smatraju se pravna lica i preduzetnici koji su registrovani najduže godinu dana. Samo u prvih godinu dana od dana registracije imaju mogućnost da sa istim zaposlenim zaključe jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih radni odnos na određeno vreme može da traje i do 36 meseci. Nakon proteka godinu dana od dana registrovanja pravni lice i preduzetnik se više ne smatraju novoosnovanim poslodavcima.

Sa nezaposlenim licem kojem do ispunjavanja jednog od uslova za starosnu penziju nedostaje najviše 5 godina penzijskog staža ugovor o radu na određeno vreme može biti zaključen do ispunjenja uslova za penziju i na period duži od 24 meseca, ali najviše na period od 5 godina.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka koji je naveden u tačkama 1), 2) i 3) u prethodnom delu teksta, bilo po istom, bilo po drugom pravnom osnovu. To praktično znači da po isteku roka na koji je zaključen ugovor o radu na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, zbog rada na projektu čije je vreme unapred određeno, odnosno po okončanju ugovora sa stranim državljaninom, moguće je sa istim zaposlenim sklopiti novi ugovor o radu na određeno vreme, u skladu sa zakonom. Primera radi, poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa zaposlenim radi zamene odsutnog radnika. Nakon povratka odsutnog radnika na posao, poslodavac može zasnovati novi radni odnos na određeno vreme sa zaposlenim koji ga je menjao radi zamene drugog odsutnog radnika, ili za rad na određenom projektu. Takođe, nema smetnje da se, nakon završetka određenog projekta, sa istim zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno vreme za rad na drugom projektu, ili radi zamene privremeno odsutnog radnika.


Prerastanje radnog odnosa naodređeno vreme u stalni radni odnos

Kaošto je navedeno u prethodnom delu teksta, Zakon o radu tretira rad na određeno vreme kao izuzetak od pravila da se radni odnos zasniva na neodređeni vremenski period, te precizno definiše uslove pod kojima se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme. Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Navedena zakonska odredba predviđa dve mogućnosti da zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme dospe do radnog odnosa na neodređeno vreme, odnosno da radni odnos na određeno vreme preraste u radni odnos na neodređeno:

Prva pravna situacija koja dovodi do radnog odnosa na neodređeno vreme jeste kad zaposleni zasnuje radni odnos na određeno vreme van slučajeva kada je to pozakonu moguće (najčešće ako obavlja stalne poslove predviđene aktom o sistematizaciji radnih mesta, kao i svi ostali stalno zaposleni).

Druga mogućnost postoji kad je zaposleni u skladu sa zakonom zasnovao radni odnos na određeno vreme, pa po isteku tog vremena nastavi da radi najmanje pet radnih dana. Tada prvobitno zasnovan radni odnos na određeno vreme prerasta u radni odnos na neodređeno vreme, prvog dana po isteku roka. Nakon isteka radnog odnosa koji je zaključen na određeno vreme, radni odnos prestaje automatski, i nije potrebno da poslodavac to konstatuje. Sigurnosti radi, poslodavci najčešće donose rešenje o otkazu ugovora o radu navodeći kao razlog prestanka radnog odnosa istek ugovora o radu, ali ovaj akt nije obavezani isključivo je deklaratornog karaktera, jer radni odnos zapravo prestaje automatski po isteku roka na koji je ugovor o radu na određeno vreme zaključen.  Međutim, ukoliko zaposleni kome je istekao radni odnos na određeno vreme nastavi da dolazi na posao i redovno obavlja svoje radne zadatke najmanje pet radnih dana po isteku ugovora o radu naodređeno vreme,  a poslodavac se tome ne usprotivi, smatra se da se poslodavac prećutno saglasio da on može da nastavi da radi, i to u radnom odnosu na neodređeno vreme. Ukoliko poslodavac naknadno pokuša da ospori to pravo zaposlenom, zaposleni može tražiti zaštitu od suda koji će konstatovati postojanje radnog odnosa na neodređeno vreme iako nije zaključen poseban ugovor o radu.

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće i porodiljskog odsustva

Prema Zakonu o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Ova odredba konkretno znači da ženi tokom trudnoće, odnosno zaposlenom tokom porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu čak i ako je taj ugovor bio zaključen na određeno vreme. U toj situaciji zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos se po sili zakona produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radinege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Prema tome, ukoliko žena u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na određeno vreme poslodavcu priloži potvrdu kojom ga obaveštava o činjenici trudnoće, rešenje o otkazu ugovora o radu po sili zakona postaje ništavo i poslodavac je dužan da sa zaposlenom potpiše novi ugovor o radu koji će trajati do završetka porodiljskog odsustva.

Zloupotreba ugovora oradu na određeno vreme i pravna zaštita

 Zloupotreba radnog odnosa na određeno vreme podrazumeva daposlodavac sukcesivno zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa zaposlenim ,iako ne postoji zakonski osnov za to, a najčešće je potreba za njegovim radom stalna.

Lice koje obavlja rad na osnovu  ugovora o radu na određeno vreme koji je zaključen suprotno odredbama zakona, odnosno koji je sklopljen na određeno vreme iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za primenu izuzetka od pravila da je u pitanju odnos trajnijeg karaktera (na neodređeno vreme), odnosno lice koje i 5 radnih dana nakon isteka roka na koji je zaključen ugovor o radu na određen ovreme nastavi da obavlja poslove kod posolodavca uz njegovu izričitu ili prećutnu  suglasnost, treba da se obrati Inspekciji za rad i pokrene radni spor u cilju zaštite svojih zakonskih prava, tačnije utvrđivanja postojanja radnog odnosa na neodređeno vreme.U praksi navedeni pravni mehanizmi zaštite se nekoriste u meri koja odgovara potrebama zato što su zaposleni u strahu od togada se “zamere” poslodavcima, pa se boje da će izgubiti i nametnuti, neodgovarajući status ukoliko budu zahtevali status koji im pripada. Za posledicu imamo činjenicu da i dalje značajan broj zaposlenih stalne poslove obavlja u radnom odnosu na određeno vreme.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(52) komentari

Milena Milenković 22. 02. 2020.

Poštovani, Potpisaću ugovor na godinu dana, dakle na određeno vreme počev od marta. Ono što me zanima jeste koliko dana odmora meni pripada i da li uopšte imam odmor ili tek nakon nekog vremenskog perioda imam odrešen odmor? U pitanju je državna ustanova. HVala unapred na odgovoru

  Milan Predojević 24. 02. 2020.

  Poštovana Milena
  Prema Zakonu o radu u svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana, s tim da u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mesec dana rada. Konkretno, ako počinjete prvog marta imate pravo na deset dvanaestina godišnjeg odmora za 2020. godinu. Primera radi, ako po ugovoru o radu imate minimum od 20 radnih dana, deset dvanaestina bi bilo 17 radnih dana u ovoj godini.Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca. To znači da ne možete da koristite godišnji odmor pre 01. aprila.
  Pozdrav

Katarina Stojanovic 04. 02. 2020.

Postovani,molim Vas da mi odgovorite na par pitanja.
1.Da li je moguce da poslodavac promemni ugovor i prijavu na birou iz odredjenog u neodredjeno bez potpisa i obavestenja zaposlenog pre svega?
2.Da li je zakon prekrsen ako poslodavac mesec dana ne dostavi zaposlenom primerak potpisanog ugovora o radu i kada zaposleni zatrazi ugovor on dobije da potpise nov ugovor i promenu statusa iz neodredjenog u odredjeno uz izgovor da je doslo do „tehnicke greske“ i zahteva od zaposlenog da uz to potpise i papir da je saglasan da mu prijava bude ponistena za taj mesec zbog greske.Nakon toga zaposleni je na ugovoru na odredjeno prolazi mesec dana opet ne dobije primerak ugovora o radu i kada ponovo zatrazi ugovor na kraju se opet e dobije primerak ugovora uz izgovor da se menja ugovor( bez potpisa zaposlenog) i prijavi ga na neodredjeno.Uz sve to ne dobije platu za taj mesec uz izgovor da je za prvi mesec dobio platu iako nije trebalo jer je prijava ponistena(do svih promena dolazi u perodu od dva meseca)…Poslodavac zaposlenog prebacuje da se informise na birou o novom ugovoru,a biro odgovara da oni nemaju nista sa tim i da je to dogovor izmedju poslodavca i zaposlenog(dogovora koji ocigledno ne postoji).
3.U slucaju da je prekrsen zakon iz predhodnog pitanja ko snosi odgovornost u slucaju tzv. „tehnicke greske“ i to sto je zaposleni prakticno tog meseca (prvog od ukupno dva)radio na „crno“?
Unapred zahvalna na odgovoru.

  Milan Predojević 07. 02. 2020.

  Poštovana Katarina
  Odgovori na Vaša pitanja su sledeći:
  1.Poslodavac ne može da promeni samostalno ugovor o radu, bez Vaše saglasnosti, jer ugovor nije jednostrana izjava volje, već predstavlja saglasnost volja dve strane-u ovom slučaju poslodavca i zaposlenog. Kao što ugovor o radu mora da sadrži potpis obe ugovorne strane kao odraz saglasnosti volja, tako i promena ugovora (aneks) mora da sadrži potpis poslodavca, ali i Vaš potpis (jer je i kod promene ugovora potrebna saglasnost obe strane).
  2.Po zakonu radni odnos zasniva se ugovorom o radu, koji zaključuju zaposleni i poslodavac. Ugovor o radu smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac i zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku. Imajući u vidu navedeno, ne može se smatrati zakonitim opisano postupanje poslodavca jer ste stupili na rad bez prethodno potpisanog ugovora. Takođe, ne radi se o „tehničkoj grešci“ jer ste Vi dolazili na posao i obavljali svoje radne zadatke, što znači da iako ugovor nije potpisan, radni odnos je zasnovan faktičkim radnjama. Naime, zakonom je određeno da ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad. Podnošenjem prijave Inspekciji za rad oomogućili biste inspektoru za rad da utvrdi činjenično stanje i u skladu sa tim reaguje prema poslodavcu i obaveže ga na potpisivanje ugovora o radu.
  3.Odgovornost za to što ste u prvih mesec dana radili „na crno“ je na poslodavcu. Vi ste insistirali na potpisivanju ugovora, a on je iz nekog razloga izbegavao ovu zakonsku obavezu.
  Pozdrav

Milica Milica 19. 01. 2020.

Postovani, radim preko agencije za jednu firmu, malo vise od godinu dana. Ugovor sam dobijala uglavnom na tri meseca. Poslednji ugovor je bio od 01.09. do 31.12.2019. Novi ugovor na potpis sam dobila 14.01. u kom stoji da vazi od 03.01.do 31.01.2020. Napravljen mi je prekid u radnom stazu. Sto znaci da gubim prava na novcanu naknadu sa biroa ako ostanem bez posla u narednih godinu dana. Iz agencije su mi rekli da im sistem nije dozvolio da me prijave od prvog nego od treceg. Ja sam im rekla da mogu da me prijave preko pio fonda i zdravstvenog osiguranja i videla da oni to nece. Sta mogu da uradim kako bi ih naterala da me prijave od 01.01.2020. kako ne bih imala prekid u radnom stazu? Para za advokata nemam. Hvala na odgovoru!

  Milan Predojević 20. 01. 2020.

  Poštovana Milice
  Neka Vas poslodavac prijavi preko RFPiO ili RFZO sa tačnim datumom početka angažovanja, nema druge solucije. Predočite im da je neophodno da prijavu na socijalno osiguranje urade u skladu sa ugovorom koji ste potpitsali (ponudite ako treba da i Vas ovlaste da u ime poslodavca predate zahtev službi RFZO ili RFPiO). Potrebno je samo da filijali RFZO ili RFPiO podnesu molbu za prijavu sa datumom 01.01.2020. godine, da prilože dokaz u vidu ugovora i daju objašnjenje, to jest pojasne da nisu mogli da sprovedu prijavu putem Portala CR sa tačnim datumom i navedu koji su razlozi za to. Ukoliko ne možete da se dogovorite sa poslodavcem oko navedenog, moraćete ih prijaviti Inspekciji za rad uz prilaganje dokaza u vidu ugovora koji za datum početka ima 01.01.2020. godine.
  Pozdrav

   Milica Milica 20. 01. 2020.

   Ugovor koji su mi poslali je od 03.01.2020. i ja ga nisam potpisala. Da li mogu sa tim ugovorom otici u inspekciju rada da ih prijavim?

    Milan Predojević 20. 01. 2020.

    Poštovana Milice
    Ako je Vaše angažovanje započeto dana 01.01.2020. godine, ne mogu da Vam daju ugovor po kojem počinjete da radite dva dana kasnije. Dakle samo ukoliko je po sporazumu došlo do zasnivanja radnog odnosa počev od 01.01.2020. godine, ili je potpisan aneks koji važi od 01.01.2020. godine, a kojim je produženo važenje prethodnog ugovora, moguće je zahtevati prijavu od 01.01., pa samim tim i prijaviti inspekciji nepropisnu prijavu (ako je ista odrađena sa 03.01.2020. godine).
    Pozdrav

     Milica Milica 20. 01. 2020.

     Hvala puno na odgovoru!

Aleksandar Milikic 14. 01. 2020.

Postovanje.Zaposlena sam u drzavnom organu deset godina na odredjeno.Trenutno sam na porodiljskom tj.nezi deteta dve godine za trece dete.U medjuvremenu je raspisan konkurs kod mog poslodavca gde sam za isti konkurisala.Zanima me da li mogu dobiti resenje za stalno?I da li u tom slucaju moram odmah da pocnem da radim,tj.da prekinem porodiljsko?

  Milan Predojević 16. 01. 2020.

  Poštovana
  Možete (i trebalo bi) da dobijete ugovor o radu na neodređeno vreme nakon toliko godina rada na određeno, jer realno se pokazalo da za Vašim radom postoji konstantna potreba, koja nije privremena. Nije neophodno da prekinete porodiljsko odsustvo da biste bili primljeni u radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Marina Petrovic 30. 12. 2019.

Postovani ,
U firmi s zaposlena od 03.07.2017 godine po ugovoru na odredjeno vreme. Ugovori su produzavani ( bez ikakvih prekida) ,po mesec ,dva ili tri meseca … Dakle prekida ugovora nije bilo ni u jednom trenutku. 25.09.2019 otvaram trudnicko bolovanje. Nazalost ,13.12.2019 otvaram bolovanje za oporavak od spontanog pobacaja( zdravstveni problemi u visokorizicnoj trudnoci) . Imala sam ugovor do 31.12.2019 godine na odredjeno vreme. Sledeci ugovor dobijam do 29.02.2020 godine. Zanima me ,da li poslodavac ima pravo da prekine radni odnos nakon isteka ugovora na odredjeno vreme i koja su moja prava u tom slucaju ,s obzirom ,da nisam pravila nikakav problem sto nakon dve godine vezanog staza i ugovora na odredjeno vreme nisu dali ugovpr na neodredjeno ,sto mi zakonski i sleduje?

  Milan Predojević 31. 12. 2019.

  Poštovana Marina
  Poslodavac bi trebalo da sa Vama potpiše ugovor o radu na neodređeno vreme, s obzirom da Vas je angažovao na određeno vreme duže od dve godine, što nije u skladu sa Zaknom o radu. Ukoliko Vam prestane radni odnos, jedino Vam preostaje da tužbom nadležnom sudu zahtevate da se utvrdi da Vam je radni odnos na određeno vreme, istekom više od dve godine ukupnog angažovanja, prerastao u radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Jasna Jasna 24. 12. 2019.

Postovani, u Vojnoj ustanovi sam radio kao mesar na odredjeno vreme, po ugovoru 12 meseci. 23-dana pre isteka ugovora, sam raskinuo ugovor. Imao sam visak naradjenih sati 365, samim tim sam smatrao da ce mi to biti isplaceno. Medjutim direktor me je ucenio da potpisem i dam izjavu da se odricem naradjenih sati(u te naradjene sate spada i odmor koji nisam koristio, dato mi je resenje ali zbog posla sam sve dane odmora radio). Direktor me je ucenio da ukoliko se ne odreknem sati da ce pokrenuti disciplinski posao, jer taj dan nisam radio dosao sam u firmu da raskinem ugovor. U strahu sam potpisao. Šta mogu sada da uradim, da li postoji mogucnost sa tuzim firmu, da mi isplate?

  Milan Predojević 25. 12. 2019.

  Poštovani
  Prilikom prestanka radnog odnosa poslodavac je dužan da isplati sve odrađene sate (prema onom što navodite radi se o prekovremenom radu), kao i da isplati naknadu štete za sve dane neiskorišćenog godišnjeg odmora. Niste precizno naveli šta ste potpisali, ali u svakom slučaju, ako je to bilo pod pretnjom ili ucenom, radi se o manjkavom potpisu jer nije bilo stvarne volje za to. Ukoliko bi se u sudskom postupku utvrdilo da niste koristili godišnji odmor iako je rešenje doneto, kao i da ste radili sve te sate koji Vam nisu plaćeni, dobili biste naknadu štete bez obzira na potpis dat pod manom volje.
  Pozdrav

Vesna Vucetic 19. 12. 2019.

Moj poslodavac želi da mi promeni ugovor i da sa neodredjenog predjem u odredjeno radno vreme. Ja sam to odbila dokumentujući mu onako kako me je podučio advokat na šta je on sproveo meru smanjenja plate i poseban režim rada.Šta ja tu mogu da preduzmem a da ne dobijem otkaz?

  Milan Predojević 23. 12. 2019.

  Poštovana Vesna
  Nije moguće izmeniti ugovor o radu na neodređeno vreme u ugovor o radu na određeno. Postoje zakonom određeni uslovi za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme prema kojima se radi se o zasnivanju radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. U Vašem slučaju nikako ne mogu biti ispunjeni citirani uslovi za ugovor o radu na određeno vreme jer ste Vi već raspoređeni na poslovima za kojima postoji stalna potreba, koji su sistematizovani. Ukoliko Vaš poslodavca smatra da za tim poslovima ne postoji potreba mora da uđe u postupak rešavanja tehnološkog vška, a ne da Vam nudi prelazak u rad na određeno vreme. Šta možete da preduzmete? Trebalo bi da ukažete poslodavcu na to da se radi o ponudi za aneks koja je u suprotnosti sa zakonom i da je kao takvu ne možete prihvatiti. Ukoliko ne rešite problem, možete se obratiti i inspektoru za rad koji ima ovlašćenje da izvrši uvid u navdenu dokumentaciju kod poslodavca i naloži mu otklanjanje nezakonitog postupanja. Čak i da potpišete takav aneks da ne biste izgubili posao, možete ga na sudu tužbom osporavati kao nezakonit.
  Pozdrav
  Pozdrav

Snežana M. 08. 12. 2019.

Poštovani,
Moje pitanje je, da li po isteku Ugovora o radu na određeno (6. meseci)… radnik nastavi da radi 3 (tri) dana nakon isteka, jer mu papirološki poslodavac nije uručio nijedan papir (Rešenje o otkazu usled isteka Ug.na određ.vreme ili bilo koji proceduralni papir po Zakonu), a radnik četvrti dan otvori bolovanje zbog stresa ili iz bilo kog razloga sa osnovom, da li se i taj period bolovanja računa u staž tj. u tih pet dana rada nakon kojih je poslodavac dužan da ga prijavi na neodređeno? Da napomenem, da radnik ima već dva Ugovora na 6 meseci. Znači, zamolila bih Vas za odgovor konkretno za bolovanje i da li se o ti dani računaju? Hvala unapred

  Milan Predojević 08. 12. 2019.

  Poštovana Snežana
  Prema Zakonu o radu, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen. U konkretnom slučaju, ukoliko poslodavac istekom petog radnog dana nakon prestanka važenja ugovora o radu na određeno vreme nije doneo akt o prestanku radnog odnosa, mišljenja sam da je ispunjen uslov za prerastanje u radni odnos na neodređeno vreme, iako zaposleni nije ostao da radi 5 radnih dana, već tri. Ono što me navodi na takav zaključak je inertnost poslodavca koja dovodi do zabune oko radnopravnog statusa-dopustio je da zaposleni i nakon isteka radnog odnosa nastavi da radi, dakle nije mu jasno stavio do znanja da je radni odnos prestao istekom ugovora o radu na određeno vreme. Potom je primio k znanju da je isti zaposleni otvorio bolovanje i opet nije preduzeo ništa kako bi bez sumnje bilo izvesno da nema nameru da zadrži u radnom odnosu zaposlenog. Prema tome (ponavljam da je ovo samo moje mišljenje na osnovu činjenica koje ste Vi izneli u pitanju), ako poslodavac nije doneo akt o prestanku radnog odnosa nakon što je zaposleni nastavio da radi posle isteka ugovora o radu i otvorio bolovanje, smatram da ima osnova za stav da je radni odnos prerastao u rani odnos na neodređeno vreme. Naravno, ukoliko je u međuvremenu doneto rešenje o prestanku radnog odnosa pre isteka 5 radnih dana, nema osnova za prerastanje radnog odnosa u rad na neodređeno vreme jer činjenica bolovanja ne može da utiče na to. Bolovanje je pravo iz radnog odnosa i ako je ugovor istekao i poslodavca to konstatovao svojim aktom o prestanku radnog odnosa, što smatram de je u ovom slučaju neophodno, poslodavac je dužan da isplati rad koji je obavljen nakon isteka ugovora o radu na određeno vreme, ali nema prerastanja u radni odnos na neodređeno.
  Pozdrav

Marija Piperac 23. 11. 2019.

Ukoliko je zaposlena radila na odredjeno vreme 8 meseci i otvorila trudnicko bolovanje pa zatim porodiljsko i to sve ukupno traje vise od 24 meseca na odredjeno vreme (tacnije 30 meseci) da li je poslodavac duzan da zaposlenoj u toku porodiljskog odsustva da ugovor na neodredjeno vreme???

  Milan Predojević 25. 11. 2019.

  Poštovana
  Nije dužan. Na potpisivanje ugovora do isteka porodiljskog odsustva ga obavezuje zakon po drugom osnovu-činjenici trudnoće i porođaja i u toj situaciji ugovor traje dok traju te okolnosti. Ovaj period se ne može uračunati tako da se konstatuje da je ugovor na određeno vreme trajao duže od dozvoljena 24 meseca, jer se radi o izuzetku od pravila o dužini trajanja ugovora o radu, kada je dopušteno (odnosno obavezno) da ugovor traje dok traju okolnosti trudničkog i porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

   Marija Piperac 25. 11. 2019.

   Poštovani,
   da li postoji po zakonu neka vrsta zastite porodilja od otkaza kada se nakon porodiljskog vrate na posao?
   U praksi se pokazalo da skoro svaku porodilju koja je prijavljena na odredjeno vreme ne ceka radno mesto nakon porodiljskog.
   Ukoliko po zakonu nisu zasticene u ovom trenutku da li se moze u narednom periodu ocekivati neka promena u zakonu koja ce ih zaastititi???
   Hvala.

    Milan Predojević 26. 11. 2019.

    Poštovana Marija
    Nakon isteka porodiljskog odsustva poslodavac više nije u obavezi da zadrži porodilju u radnom odnosu po tom osnovu. Naravno, ni radni odnos ne može da prestane mimo zakonskih razloga, ali ako je reč o radu na određeno vreme do završetka porodiljskog, istekom odsustva prestaje radni odnos. Nema najava da će se zakon menjati u tom smislu.
    Pozdrav

Marko Stojanović 24. 10. 2019.

Да ли стаж код претходног послодавца – повезаног правног лица урачунава у максимум од 24 месеца за р.о. на одређено време?

  Milan Predojević 29. 10. 2019.

  Poštovani Marko
  Zakon o radu ne sadrži posebne odredbe o ovom pitanju, kojim bi se ovakav slučaj tretirao kao izuzetak. Imajući u vidu navedeno, kao i činjenicu da se ipak radi o dva odvojena pravna lica, mišljenja sam da se staž kod prethodnog poslodavca koji je povezano lice ne računa u maksimum od 24 meseca. Jedino u slučaju statusne promene, odnosno promene poslodavca, u skladu sa zakonom, poslodavac sledbenik preuzima od poslodavca prethodnika opšti akt i sve ugovore o radu koji važe na dan promene poslodavca. U takvoj situaciji se staž kod poslodavca pravnog prethodnika računa.
  Pozdrav.

Slavica Radenkovic 27. 09. 2019.

Postovani!U srednjoj skoli sam primljena na odredjeno vreme-60dana.Imam normu od tri casa 18.75%.Da li ja imam pravo da prihvatim neki drugi posao u nekoj firmi-radno vreme 40h nedeljno?

  Milan Predojević 30. 09. 2019.

  Poštovana Slavice
  Prema Zakonu o radu zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme. Shodno navedenom u drugoj firmi možete da prihvtaite radni odnos, ali samo toliko radnih sati da zajedno sa trenutnim angažovanjem u školi imate 40 časova rada nedeljno. Ako postignete puno radno vreme (kod jednog ili više poslodavaca), više od toga možete da radite samo kroz dopunski rad, i to do trećine punog radnog vremena.
  Pozdrav

Filip Mitić 20. 09. 2019.

Poštovani Milane,

Istekao mi je ugovor na određeno na šest meseci i radim i primam platu i doprinosi mi se uplaćuju već dva meseca, sve redovno ali nisam potpisao novi ugovor.
To znači da sam sada za stalno zaposlen i da mi sleduju isti uslovi (plata itd) koje sam imao i prvim ugovorom ?
Ispada da ako poslodavac hoće za stalno nekog da zaposli ne mora ni da potpiše novi ugovor (aneks). Šta da radim ?

  Milan Predojević 25. 09. 2019.

  Poštovani Filipe
  Najbolje bi bilo da se dogovorite sa poslodavcem o tome da se kroz ugovor konkretizuje ono što postoji u praksi, a to je zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Ukoliko do toga ne dođete, u sudskom postupku možete tužbom zahtevati da se na osnovu navedenih činjenica utvrdi da je došlo do prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Đurđica Ilić Marković 14. 09. 2019.

Poštovani radim u državnoj instituciji (po Zakonu o drž.službenicima) već 6 meseci radi zamene zaposlenog koji je na zavodu zbog teže bolesti. On je odlučio da prekine bolovanje i iskoristi sav odmor od 30 dana i time dobije celu platu. Meni nije prekinut radni odnos iako se on vratio sa zavoda i dobio sam isplatu plate za to isto radno mesto. Da li je u ovom slučaju prekršen neki zakon i da li imam prava da tražim primanje u stalni radni odnos?

  Milan Predojević 18. 09. 2019.

  Poštovani
  Član 63. stav 1. Zakona o državnim službenicima i nameštenicima glasi:
  „Radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje:
  1) radi zamene odsutnog državnog službenika, do njegovog povratka;
  2) zbog privremeno povećanog obima posla koji postojeći broj državnih službenika ne može da izvrši, najduže na šest meseci;
  3) na radnim mestima u kabinetu, dok traje dužnost funkcionera;
  4) radi obuke pripravnika, dok traje pripravnički staž;
  5) radi zamene državnog službenika koji je postavljen za vršioca dužnosti, dok traje njegova dužnost;
  6) radi zamene državnog službenika kome miruje radni odnos zbog obavljanja pripravničkog staža.“
  Shodno navedenom propisu, nakon povratka na rad kolege kojeg ste menjali, možete biti angažovani jedino po nekom drugom navedenom osnovu, a ne po osnovu zamene odsutnog službenika.
  Pozdrav

Dalibor Stamenkovic 05. 09. 2019.

Postovani, interesuje me da li je poslodavac duzan da obavesti radnika da ne zeli da mu produzi ugovor, ako je prvi ugovor bio na odredjeno vreme npr 6 meseci? Hvala

  Milan Predojević 06. 09. 2019.

  Poštovani Dalibore
  Samom činjenicom da je ugovor potpisan na određeni vremenski period, a ne na neodređeno vreme, zaposleni ima saznanje o tome na koji datum će mu ugovor isteći. S obzirom na to, poslodavac nije dužan da daje posebna obaveštenja o tome da ugovor ističe. Nema obavezu ni da obavesti zaposlenog da sa njim neće potpisati novi ugovor, ali svakako da bi to bila poželjna praksa.
  Pozdrav

Snezana Cetin 31. 08. 2019.

Interesuje me koliko moze dugo trajati rad na odredjeno zbog zamene odsutnog koji je na bolovanju ali ne na porodiljskom sad ce treca godina i da li na to mesto mogu zaposliti nekog drugog ako je svo vreme menja jedna osoba

  Milan Predojević 02. 09. 2019.

  Poštovana Snežana
  Zakonom o radu je propisano da se ugovor o radu na određeno vreme može između ostalog potpisati i ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka. S obzirom na navedenu zakonsku odredbu, rad na određeno vreme zbog zamene odsutnog zaposlenog može da traje upravo toliko-do povratka na rad privremeno odsutnog zaposlenog. Pošto je u takvom ugovoru o radu navedeno da se zasniva do povratka na rad odsustnog zaposlenog, ugovor se ne može otkazati, pa potpisati isti takav sa drugim zaposlenim. Moguće je da dođe do otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je na zameni iz nekog od zakonskih razloga (npr ako učini povredu radne obaveze), ali ne može se prekinuti mimo zakonskih razloga samo da bi se angažovalo drugo lice.
  Pozdrav

Zorica Popović 20. 05. 2019.

Pštovani,
Ugovor o radu na određeno do povratka porodilje sa porodiljskog odsustva, 31.07.2019. Takav predlog Ugovora o radu je poslodavac napravio. Obostrano smo potpisali sa otkaznim rokom od mesec dana. Dana 16.05.2019. mi je saopšteno da radim do 31.05.2019.
Moje pitanje je: Da li je ispoštovan potpisan Ugovor i ZOR?
Hvala!

  Milan Predojević 20. 05. 2019.

  Poštovana Zorice
  Ukoliko Vam se porodiljsko odsustvo završava dana 31.07.2019. godine tog dana Vam prestaje i radni odnos. Nije u skladu sa Zakonom o radu da Vam poslodavac da otkaz pre tog datuma, pozivajući se na otkazni rok. Otkaznog roka ovde nema, jer se zna da će Vam radni odnos prestati onog dana kada prestane i porodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

Borislava Tapavički 16. 05. 2019.

Radim u Banji Rusandi od 2013 god.na odredjeno vreme. Moj radni odnos izgleda ovako:
od 18.03.3013-17.10.3013.
Od 20.03.2014.-17.06.2014.
Od 11.07.2014.-09.03.2016. zamena porodilje
Od 01.06.2016.-31.08.2016.
Od 25.05.2017.-31.07.2017.
Od 28.08.2017.-31.10.2017.
Od 26.01.2018.-25.01.2019.
Od 01.04.2019.-30.06.2019.
Pitanje je sledece: da li imam uslov za zasnivanje stalnog radnog odnosa ili ne?

  Milan Predojević 17. 05. 2019.

  Poštovana Borislava
  Nezahvalno je davati pravne savete na ovakav način, bez detaljnog uvida u dokumentaciju i činjenično stanje, te je najbolje da se neposredno obratite licu koje je stručno za oblast radnog prava. Ipak, pokušaću da Vam odgovorim na osnovu podataka koje ste dali. Prema odredbama Zakona o radu, koje su stupile na snagu dana 29.07.2014. godine, poslodavac može da zaključi jedan ili više ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Prema podacima koje ste naveli u svom pitanju, činjenica je da ste nakon stupanja na snagu citiranih zakonskih odredbi bili u radnom odnosu koji je ukupno (sa prekidima) trajao manje od 24 meseca. Imajući u vidu navedeno, mišljenja sam da nema uslova za zasnivanje stalnog radnog odnosa. Međutim, još jednom naglašavam da je preporučljivo javiti se sa kompletnom dokumentacijom pravniku.
  Pozdrav

   Borislava Tapavički 17. 05. 2019.

   Hvala.

Bojana Nićin 08. 05. 2019.

Poštovanje. Da li, ukoliko nemate odgovarajuće zvanje, možete biti primljeni na određeno više od 2 godine?

  Milan Predojević 08. 05. 2019.

  Poštovana Bojana
  Radni odnos na određeno vreme ne može da traje duže od dve godine (osim u slučaju koji je određen zakonom, kao npr kod zamene privremeno odsutnog radnika, kada traje do povratka privremeno odsutnog zaposlenog na posao) i to ne zavisi od zvanja.
  Pozdrav

Milos Mika Mladenovic 06. 02. 2019.

u ugovrumi pise da mi je placen put , hrana i regres ato mi gazda nikad nije platio osim platu . dali je to ok

  Milan Predojević 14. 02. 2019.

  Poštovani Miloše
  Ugovorom o radu utvrđuju se prava i obaveze između zaposlenog i poslodavca, s tim da prava zaposlenog po obimu i sadržaju ne mogu da budu manja od prava garantovanih zakonom. Imajući to u vidu, a kako se poslodavac ugovorom obavezao na isplatu putnog troška, toplog obroka i regresa, te shodno odredbama Zakona o radu, poslodavac je u obavezi da Vam isplati navedene naknade.
  Pozdrav.

Слободан Алексић 25. 01. 2019.

Поштовање, текстови на блогу су веома актуелни и садржајни, радо их читам. Предлажем да у наредном периоду осветлите Члан 32 закона о раду који се директно бави темом коју многи послодавци злоупотребљавају. Наиме приме људе који су им потребни за обављање неких послова, а затим не спомињу уговор о раду. Запослени би требало да знају да у истом члану закона у ставу два постоји интересантно решење за њих. До читања, поздрав.

  Milan Predojević 07. 02. 2019.

  Poštovani Slobodane
  Hvala na lepim rečima. Gledaću da seu narednom periodu pozabavim i navedenim pitanjem.
  Pozdrav!

Mikica Miki 18. 01. 2019.

Molim Vas za odgovor kakva su prava zaposlenih u prosveti koji rade na određeno vreme , preko 10 godina ?
Ugovor mi se produžava svake školske godine od 1.septembra sa obrazloženjem da je Zakon o vaspitanju i obrazovanju „stariji“ od Zakona o radu i da je zabrana zapošljavanja .Dve godine su odavno prošle kao minimum za radni odnos na neodređeno.
Koja su moja prava i mnogih mojih kolega koji rade ali kao da ne rade .Hvala !

  Milan Predojević 24. 01. 2019.

  Poštovana
  Zabrana zapošljavanja produžava se svake godine Zakonom o budžetu.I pored toga, mišljenja sam da sa istim zaposlenim, nakon proteka roka od dve godine angažovanja na određeno vreme, nije moguće zaključiti novi ugovor o radu na određeno vreme zbog povećanog obima posla, bez obzira što se menja opis poslova. Novi ugovor bi morao da bude na neodređeno. Ukoliko se angažujete radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, onda je moguće potpisivati novi ugovor dok god je neko od stalno zaposlenih odsutan, odnosno tu se ne primenjuje maksimalni rok od dve godine.
  Pozdrav.

Danica Nešić 10. 01. 2019.

Da li poslodavac može da sklopi ugovor sa penzionerom koji je 70% invalid i da li takav penzioner može biti referebt prodaje?

  Milan Predojević 24. 01. 2019.

  Poštovana Danice
  Ugovor o radu može biti sklopljen sa penzionerom ako nije u pitanju invalidski penzioner.
  Pozdrav!

Nenad Ristic 10. 01. 2019.

Šta je sa zaposlenima u javnim ustanovama koji više od dve godine rade na određeno vreme, zato što država ne dozvoljava primanje novih radnika na neodređeno vreme? A interesantno je i to što su to novoformirana radna mesta koja nisu ni postojala pre odluke države da zabrani zapošljavanje na neodređeno vreme.

  Milan Predojević 14. 01. 2019.

  Poštovani Nenade
  Nakon izmena Zakona o radu koje su na snagu stupile 29.07.2014. godine ukupno trajanje ugovora o radu na određeno vreme (sem izuzetaka koji su u tekstu opisani-zamena odsutnog zaposlenog i ostalo navedeno) sa jednim zaposlenim može da bude najviše dve godine. Promena opisa posla ne utiče na ovo.Nakon proteka roka od dve godine moguć je samo prijem u radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav