Sve o radu na određeno vreme, koja su vaša prava i kako da prepoznate kada ga poslodavac zloupotrebljava

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

dec 27

Ugovor o radu, kojim se zasniva radni odnos, poslodavac i zaposleni mogu da zaključe na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu, ugovor o radu  u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ovakvom odredbom zakonodavac je postavio ugovor o radu na neodređeno vreme kao pravilo, od koga postoje izuzeci koji se ogledaju u ugovorima o radu koji se zaključuju na određeni vremenski period, samo pod zakonom određenim uslovima.

Zaposleni koji radi na određeno vreme ima sva prava iz radnog odnosa; jedina je razlika što su kod njega ona oročena na period trajanja ugovora o radu koji prestaje da važi istekom vremena na koje je zaključen.


Kada može da se zaključi radni odnos na određeno vreme i koliko može da traje

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Citiranom definicijom radnog odnosa na određeno vreme Zakon o radu sugeriše da je priroda radnog odnosa takva da je trajnijeg karaktera, odnosno da je na neodređeno vreme, ali da (samo) u slučaju objektivnih razloga koji unapred određuju trajanje radnog odnosa, isti može biti zaključen na određeno vreme.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca, s tim da se u ovom slučaju prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom. Ovo je veoma važna zakonska odredba jer precizira da sa istim zaposlenim radni odnos na određeno vreme ukupno može da traje 24 meseca, bez obzira na broj ugovora kojije potpisan, eventualnu promenu opisa posla i slično, s tim da se u slučajuprekida između dva angažovanja koji traje kraće od 30 dana i sam prekid računa u rok od 24 meseca. Primera radi, ukoliko jedan ugovor traje godinu dana, dođe do prekida od 15 dana, novi ugovor ne može da traje godinu dana, jer se i 15 dana prekida računa u rok od 24 meseca, tako da sledeći ugovor može maksimaln oda traje 11 meseci i 15 dana. Ukoliko prekid traje 30 i više dana, novi ugovoru navedenom primeru može maksimalno da traje godinu dana, jer se prekid duži od 30 dana ne računa u rok od 24 meseca. Prema tome, nakon proteka roka od ukupno 24 meseca radnog odnosa na određeno vreme sa jednim zaposlenim poslodavac može da bira između dve opcije-prestanak radnog odnosa ili zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Prekid, bilok raći ili dužiod 30 dana, promena opisa posla i slične mere koje su tokomvaženja starog zakona primenjivali poslodavci u cilju produžavanja ugovora oradu na određeno vreme preko zakonskog maksimalnog roka nije više moguće koristiti.

U kojim slučajevima ugovor o raduna određeno vreme može da traje duže od 24 meseca


Izuzetno od pravila da radni odnos na određeno vreme ne može biti duži od 24 meseca, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na duži period u sledećim slučajevima:

 1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;

2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;

3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;

4) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;

5) sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zamena privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na posao, vrši se u situacijama kada je poznato da će stalno zaposleno lice biti odsutno sa rada neko određeno ili neodređeno vreme (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, obavljanje javne funkcije, privremena sprečenost za rad zbog bolesti, isl.). Lice koje se angažuje na ovim poslovima radiće sve do povratka odsutnog radnika, ili dok odsutnom radniku ne prestane radni odnos (npr. odsutni zaposleni se ne vrati na posao nakon prestanka funkcije zbog koje je bio privremeno odsutan).

Ukoliko je ugovor o radu na određeno vreme zaključen u vezi sa realizacijom određenog projekta koji je vremenski ograničen, ali ipak nije završen u roku od 24 meseca, moguće je produžiti rad na određeno do završetka projekta.

Sa stranim državljaninom je takođe moguće zaključiti ugovor o radu na određeno vreme na period duži od 24 meseca, ali najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Novoosnovani poslodavci imaju mogućnost da zaključe ugovor o radu na određeno vreme do 36 meseci. Novoosnovanim poslodavcima smatraju se pravna lica i preduzetnici koji su registrovani najduže godinu dana. Samo u prvih godinu dana od dana registracije imaju mogućnost da sa istim zaposlenim zaključe jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih radni odnos na određeno vreme može da traje i do 36 meseci. Nakon proteka godinu dana od dana registrovanja pravni lice i preduzetnik se više ne smatraju novoosnovanim poslodavcima.

Sa nezaposlenim licem kojem do ispunjavanja jednog od uslova za starosnu penziju nedostaje najviše 5 godina penzijskog staža ugovor o radu na određeno vreme može biti zaključen do ispunjenja uslova za penziju i na period duži od 24 meseca, ali najviše na period od 5 godina.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka koji je naveden u tačkama 1), 2) i 3) u prethodnom delu teksta, bilo po istom, bilo po drugom pravnom osnovu. To praktično znači da po isteku roka na koji je zaključen ugovor o radu na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, zbog rada na projektu čije je vreme unapred određeno, odnosno po okončanju ugovora sa stranim državljaninom, moguće je sa istim zaposlenim sklopiti novi ugovor o radu na određeno vreme, u skladu sa zakonom. Primera radi, poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa zaposlenim radi zamene odsutnog radnika. Nakon povratka odsutnog radnika na posao, poslodavac može zasnovati novi radni odnos na određeno vreme sa zaposlenim koji ga je menjao radi zamene drugog odsutnog radnika, ili za rad na određenom projektu. Takođe, nema smetnje da se, nakon završetka određenog projekta, sa istim zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno vreme za rad na drugom projektu, ili radi zamene privremeno odsutnog radnika.


Prerastanje radnog odnosa naodređeno vreme u stalni radni odnos

Kaošto je navedeno u prethodnom delu teksta, Zakon o radu tretira rad na određeno vreme kao izuzetak od pravila da se radni odnos zasniva na neodređeni vremenski period, te precizno definiše uslove pod kojima se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme. Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Navedena zakonska odredba predviđa dve mogućnosti da zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme dospe do radnog odnosa na neodređeno vreme, odnosno da radni odnos na određeno vreme preraste u radni odnos na neodređeno:

Prva pravna situacija koja dovodi do radnog odnosa na neodređeno vreme jeste kad zaposleni zasnuje radni odnos na određeno vreme van slučajeva kada je to pozakonu moguće (najčešće ako obavlja stalne poslove predviđene aktom o sistematizaciji radnih mesta, kao i svi ostali stalno zaposleni).

Druga mogućnost postoji kad je zaposleni u skladu sa zakonom zasnovao radni odnos na određeno vreme, pa po isteku tog vremena nastavi da radi najmanje pet radnih dana. Tada prvobitno zasnovan radni odnos na određeno vreme prerasta u radni odnos na neodređeno vreme, prvog dana po isteku roka. Nakon isteka radnog odnosa koji je zaključen na određeno vreme, radni odnos prestaje automatski, i nije potrebno da poslodavac to konstatuje. Sigurnosti radi, poslodavci najčešće donose rešenje o otkazu ugovora o radu navodeći kao razlog prestanka radnog odnosa istek ugovora o radu, ali ovaj akt nije obavezani isključivo je deklaratornog karaktera, jer radni odnos zapravo prestaje automatski po isteku roka na koji je ugovor o radu na određeno vreme zaključen.  Međutim, ukoliko zaposleni kome je istekao radni odnos na određeno vreme nastavi da dolazi na posao i redovno obavlja svoje radne zadatke najmanje pet radnih dana po isteku ugovora o radu naodređeno vreme,  a poslodavac se tome ne usprotivi, smatra se da se poslodavac prećutno saglasio da on može da nastavi da radi, i to u radnom odnosu na neodređeno vreme. Ukoliko poslodavac naknadno pokuša da ospori to pravo zaposlenom, zaposleni može tražiti zaštitu od suda koji će konstatovati postojanje radnog odnosa na neodređeno vreme iako nije zaključen poseban ugovor o radu.

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće i porodiljskog odsustva

Prema Zakonu o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Ova odredba konkretno znači da ženi tokom trudnoće, odnosno zaposlenom tokom porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu čak i ako je taj ugovor bio zaključen na određeno vreme. U toj situaciji zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos se po sili zakona produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radinege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Prema tome, ukoliko žena u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na određeno vreme poslodavcu priloži potvrdu kojom ga obaveštava o činjenici trudnoće, rešenje o otkazu ugovora o radu po sili zakona postaje ništavo i poslodavac je dužan da sa zaposlenom potpiše novi ugovor o radu koji će trajati do završetka porodiljskog odsustva.

Zloupotreba ugovora oradu na određeno vreme i pravna zaštita

 Zloupotreba radnog odnosa na određeno vreme podrazumeva daposlodavac sukcesivno zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa zaposlenim ,iako ne postoji zakonski osnov za to, a najčešće je potreba za njegovim radom stalna.

Lice koje obavlja rad na osnovu  ugovora o radu na određeno vreme koji je zaključen suprotno odredbama zakona, odnosno koji je sklopljen na određeno vreme iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za primenu izuzetka od pravila da je u pitanju odnos trajnijeg karaktera (na neodređeno vreme), odnosno lice koje i 5 radnih dana nakon isteka roka na koji je zaključen ugovor o radu na određen ovreme nastavi da obavlja poslove kod posolodavca uz njegovu izričitu ili prećutnu  suglasnost, treba da se obrati Inspekciji za rad i pokrene radni spor u cilju zaštite svojih zakonskih prava, tačnije utvrđivanja postojanja radnog odnosa na neodređeno vreme.U praksi navedeni pravni mehanizmi zaštite se nekoriste u meri koja odgovara potrebama zato što su zaposleni u strahu od togada se “zamere” poslodavcima, pa se boje da će izgubiti i nametnuti, neodgovarajući status ukoliko budu zahtevali status koji im pripada. Za posledicu imamo činjenicu da i dalje značajan broj zaposlenih stalne poslove obavlja u radnom odnosu na određeno vreme.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(181) komentari

Petar Ristić 28. 11. 2023.

Poštovani,
Imam pitanje,kod poslodavca radim od 10.12.2021 uskoro ispunjavam uslov od dve godine rada tačnije za 12 dana ,pritom sam još na bolovanju-povredi na radu,gde imam povrednu listu, izveštaje specijalista dve zdravstvene komisije obavljene i još traje oporavak,pritom oni meni prekidali radni odnos usmeno pa se predomislili produžili na mesec dana a sad aneksom ugovora koji će biti na snazi od 6.12.2023 menjaju radno mesto a ugovor prošli važi do 15.12.2023,čudno mi je što mi menjaju radno mesto da li ću ja i sa promenom radnog mesta steći uslov od dve godine rada?

  Milan Predojevic 29. 11. 2023.

  Poštovani,
  Prema Zakonu o radu uovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Zakon dalje definiše da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.
  Shodno citiranim zakonskim odredbama, pošto kod poslodavca radite od 10.12.2021. godine, a trenutni ugovor važi do 15.12.2023, mišljenja sam da je taj ugovor o radu zaključen suprotno navedenim zakonskim odredbama, jer radni odnos traje preko dve godine na određeno vreme. Promena opisa poslova koje radite ne utiče na opisano pravilo o maksimalnoj dužini trajanja ugovora o radu na određeno vreme.
  Pozdrav

Robert Savić 09. 10. 2023.

Poštovani.
Ćerka je radila u jednoj prodavnici od 20.03. 2023. Svaki mesec su produžili ugovor,ali od 01.10.2023 zatvorili su prodavnicu. Ona ima važeći ugovor do 20.10.2023,i po rečima poslodavca sad je na godišnjem odmoru, bez potpisivanja bilo kakvog dokumenta o korišćenju i trajanju godišnjeg odmora. Nedeljno je radila 40 sati, i dobijala je zagarantovanu minimalnu platu. Međutim plata za avgust mesec,kasni, sa izgovorom da je poslodavac u finansijskim problemima. U gradu ima još jednu prodavnicu, gde su radnice 25.09.2023 dobile platu za avgust mesec, kao i njena koleginica,s kojom je radila u prodavnici koju su zatvorili.
Moje pitanje bi bilo: kako i šta raditi u datoj situaciji?
Unapred Vam hvala na odgovoru.
Sa poštovanjem Robert Savić.

  Milan Predojevic 09. 10. 2023.

  Poštovani Roberte
  Najpre, bez obzira što je poslodavac zatvorio prodavnicu u kojoj je radila Vaša kćerka, pošto ona ima važeći ugovor do 20.10.2023, a poslodavac i dalje postoji (ima drugu radnju koja još uvek radi) ona je i dalje u radnom odnosu. Poslodavac je može u ovom periodu poslati na godišnji odmor, ali je bio dužan da 15 dana pre datuma početka korišćenja godišnjeg odmora donese rešenje. Samo se rešenjem zaposleni može uputiti na kporišćenje godišnjeg odmora. Što se tiče plaćanja zarade, ako su svi ostali zaposleni primili zaradu za avgust, onda finansijske teškoće u kojima je poslodavac ne mogu biti opravdanje za neisplaćivanje zarade, već možemo govoriti o diskriminaciji Vaše kćerke.
  Šta raditi u datoj situaciji? Teško je davati savete ovog tipa. Ukoliko se podnese prijava Inspekciji rada, izvesno će se naći brojni proppusti za koji psolodavac može biti prekršajno kaćnjen. Što se pak tiče isplate zarade, to Vam ne može obezbediti inspekcija. To pravo možete ostvariti samo na sudu. Ipak, Inspekcija za rad Vam može obezbediti da poslodavac izda obračun zarade, čak i ako zaradu nije platio, a taj obračun je izvršna isprava na osnovu koje se može pokrenuti prinudna naplata.
  Pozdrav

Ivan Bajunovic 02. 05. 2023.

Poštovani,
da li je moguće da neko bude zaposlen kod jednog poslodavca ugovorom na neodređeno vreme(uobičajena radna nedelja od 40 sati), a istovremeno da kod drugog poslodavca radi preko ugovora na određeno vreme (radna nedelja od 20 sati)?

  Milan Predojevic 03. 05. 2023.

  Poštovani Ivane
  Zakonom o radu propisano je da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Prema tome, neko ko je zaposlen kod jednog poslodavca ugovorom na neodređeno vreme (puno radno vreme od 40 sati), može kod drugog poslodavca radi preko ugovora o dopunskom radu, i to najviše 13,33 časa nedeljno. Ne može da bude angažovan novim ugovorom o eadu i to na 20 sati nedeljno.
  Pozdrav

   Ivan Bajunovic 04. 05. 2023.

   Hvala na brzom i jasnom odgovoru.
   Srdačan pozdrav

Mila Milčanović 02. 03. 2023.

Poštovani,
Da li zaposleni moze biti zaposlen ugovorom o radu na određeno vreme ako u firmi jedino on obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu?

  Milan Predojevic 06. 03. 2023.

  Poštovana
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Prema tome, ako postoji samo jedno sistematizovano radno mesto vezano za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, onda se to ne uklapa u gore navedenu definiciju situacija kada se može zaključiti ugovor na određeno vreme. Ukoliko poslodavac želi da vidi dali će radnik na zadovoljavajući način obavljati te poslove, onda bi trebalo da se zaključi ugovor o probnom radu, a ne o radu na određeno vreme. Probni rad po zakonu može da traje najduže šest meseci. Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu. Za razliku od ovog, ugovor na određeno vreme se zaključuje dok traju privremene potrebe za određenim poslom, što po Vašem opisu situacije nije slučaj.
  Pozdrav

Aleksandar Miladinovic 27. 12. 2022.

Radio sam kod poslodavca na pp ugovor, zatip preko agencije za zaposljavanje, nakon toga sam radim na ugogor o radu na odredjeno 2 godine i nastavio da radim na ugovor na neodredjeno preko agencije ali kod istog poslodavca korisnika. Koja su moja prava?

  Milan Predojevic 27. 12. 2022.

  Poštovani
  Da li možete da precizirate Vaše pitanje? Ako sam dobro razumeo, nakon dve godine rada na određeno vreme, poslodavca Vas je primio u radni odnos na neodređeno i smatram da je time ispravno postupio. Da li imate pitanja u pogledu neki drugih prava?
  Srdačan pozdrav

Sonja Simonović 14. 12. 2022.

Radim u zdravstvu poslednje 2 godine i za to vreme stekla sam pravo na jubilarnu nagradu dok sam radila na odredjeno vreme. Da li u tom slučaju imam pravo na jubilarnu nagradu i da li postoji razlika da li je u pitanju rad na odredjeno ili neodredjeno?

  Milan Predojevic 16. 12. 2022.

  Poštovana Sonja
  Za ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu nije od značaja činjenica vrste radnog odnosa, to jest da li je reč o radu na određeno ili na neodređeno vreme. Važno je da ispunite uslov propisan Kolektivnim ugovorom (ili nekim drugim aktom koji to propisuje), a koji se tiče broja godina rada u radnom odnosu. U momentu kada ostvarite uslov u pogledu broja godina rada u radnom odnosu kod poslodavca, podnosite zahtev za isplatu jubilarne nagrade i nije važno da li ste u tom trenutku u radnom odnosu na određeno ili na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Milos Lukic 28. 11. 2022.

Radio sam kao zamena nekog coveka godinu ipo, sada potpisao ugovor na određeno od istog dana za isto mesto jer je upražnjeno. Da li to znači da nakon 2 godine od prvog radnog dana stičem pravo na rad na neodređeno ili treba da čekam 2 godine od prestanka njegovog radnog odnosa i zasnivanja prvog ugovora na određeno koji nije ničija zamena?

  Milan Predojevic 29. 11. 2022.

  Poštovani Miloše
  Postoje različiti stavovi u pogledu pitanja koje ste postavili.
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.
  Izuzetno od navedenog, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka.
  S obzirom da je zakon uvrstio ugovor radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog u izuzetke od pravila da radni odnos na određeno vreme može da traje maksimalno 2 godine, mišljenja sam da se period kojim ste bili angažovani kao zamena odsutnog kolege ne računa u rok od dve godine koliko može da traje radni odnos na dređeno vreme.
  Pozdrav

Ivan Miljanski 06. 10. 2022.

Poštovani,

Od 01.06.2020.radim kao master inzenjer masinstva preko lizing agencije na oredjeno vreme (prijavljen sam kao radnik agencije na oredjeno) a izajmljen sam drzavnom preduzecu po ugovoru sa agencijom od 01.06.2020. na tri meseca, nakon cijeg isteka je ugovor aneksiranjem produzen opet na tri meseca i tako sve do danas 06.10.2022. kada su prosla 24 meseca bez prekida ugovora. Moje pitanje je da li je agencija u obavezi da me primi u radni odnos na neodredjeno vreme posto je proslo evo vise od 24 meseca koliko radim bez prekida kod njih ili nije, posto mi i dalje aneksiraju ugovor na tri meseca nakon 01.06.2022 godine i dokle tako mogu da mi aneksiraju pocetni ugovor nakon 24 meseca ili mozda imaju pravo po Zakonu na to do 36 meseci posto su tzv novoosnovana firma 2020.g ?? Hvala!!

  Milan Predojevic 07. 10. 2022.

  Poštovani Ivane
  Zakonom o radu propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima, na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Zakon propisuje da izuzetno od navedenog ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci. Shodno navedenom, a imajući u vidu da u momentu zaključenja ugovora upis u registar poslodavca nije bio stariji od jedne godine, mišljenja sam da možete biti u radnom odnosu na određeno vreme maksimalno 36 meseci.
  Pozdrav

Nevena Zarkov 08. 08. 2022.

Pozdrav. Da li novootvorena firma (za koji dan stižu papiri iz APR) može da me prijavi odmah na neodređeno?

  Milan Predojevic 11. 08. 2022.

  Poštovani
  Novootvorena firma može odmah da Vas prijavi na neodređeno.
  Pozdrav

Milan Mina Mutavdzic 18. 06. 2022.

Postovani, zaposlena sam na tzv.projektu u jednoj zdravstvenoj ustanovi. 3 godine.Oko 30 ljudi je na istom. Pojedini rade i po 7 god. Plata minimalac. Koja su nasa prava? Hvala.

  Milan Predojevic 20. 06. 2022.

  Poštovana
  Zakonom o radu propisani su izuzeci od pravila da rad na određeno vreme može da traje najduže 24 meseca sa istim zaposlenim. Jedan od izuzetaka je i rad na određenom projektu. Tako je propisano da rad na određeno može da traje i duže od 24 meseca sa istim zaposlenim za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta. Naravno, ne sme biti zloupotreba i ako je u konkretnom slučaju o tome reč, to jest ako se ne radi o angažovanju radi dovršetka projekta, tužbom sudu možete zahtevati da se utvrdi da je došlo do prerastanja u rad na neodređeno vreme. Naime, Zakonom o radu je određeno da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme
  Pozdrav

Sara Kušić 16. 05. 2022.

Potpisala sam ugovor na 3 meseca i pošto je posao vezan za putovanja na brodu nisam bila u Srbiji i dok sam na brodu sada mi je rečeno da mi je ugovor produžen bez mog znanja? Da li je to kršenje zakona i da li to povlaci neke sankcije po firmu u kojoj sam ugovor na 3 meseca potpisala?

  Milan Predojevic 17. 05. 2022.

  Poštovani
  Ugovor predstavlja saglasnost volja dve ugovorne strane. Prema zakonu, ugovor o radu sačinjava se u pisanoj formi. Imajući u vidu navedeno, nije moguće da postoji novi ugovor o radu ili aneks prethodnog ugovora, a bez Vašeg potpisa.
  Ukoliko smatrate da je neko falsikifikovao Vaš potpis, radi se o kažnjivom delu. Najbolje je da kod poslodavca razjasnite tu situaciju i predložite mu da stornira prijavu na socijalno osiguranje jer nije bilo pravnog osnova-nije bilo produžetka ugovora o radu. U suprotnom, možete podneti prijavu Inspekciji za rad.
  Pozdrav

Veljko Videnovic 18. 04. 2022.

Radio sam 4 god i 3 meseca kod poslodavca,izlazi mi ugovor a ostaje mi godisnji odmor 6 ili 7 dana koji ne mogu da iskoristim,kakva su moja prava?

  Milan Predojevic 21. 04. 2022.

  Poštovani Veljko
  Zakonom o radu popisano je da je u slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora. To znači da ako Vam poslodavac ne obezbedi da pre okončanja radnog odnosa iskoristite preostali godišnji odmor, dužan je da Vam isplati naknadu za neiskorišćeni godišnji odmor u visini zarade za 7 radnih dana.
  Pozdrav

Vladimir Mitrović 25. 03. 2022.

Poštovani Milane,

Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (član 70. ovog zakona) propisuje da „Radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku, kad položi državni stručni ispit.“

Da li to znači da se ovaj član doslovno tumači pa zaposleni u pokrajini i lokalnoj samoupravi može tako da radi dve, tri, pet, petnaest, trideset godina… ili čak do penzije, na određeno vreme? A pritom je raspoređeno na radnom mestu koje je sistematizovano Pravilnikom o unutrašnjoj org. i sistematizaciji i ima položen državni stručni ispit.

  Milan Predojevic 25. 03. 2022.

  Poštovani Vladimire
  Navedenim zakonom određeno je i da se na prava i dužnosti funkcionera i službenika koji nisu uređeni ovim ili posebnim zakonom ili drugim propisom, primenjuju opšti propisi o radu i poseban kolektivni ugovor za jedinice lokalne samouprave, kao i kolektivni ugovor kod poslodavca. Dakle, Zakon o radu se primenjuje u svemu što nije uređeno citiranim zaknom. Zakon o radu određuje da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Istina, Zakonom koji Vi pominjete propisano je da radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku, kad položi državni stručni ispit. Međutim, mišljenja sam da se to odnosi samo na ugovore na određeno vreme navedene u tom članu 70., gde je između ostalog rad zbog povećanog obima posla ograničen na 6 meseci. Kada govorimo o ostalim slučajevima, gde spada i zaključenje ugovora o radu na određeno vreme suprotno odredbama Zakona o radu, mišljenja sam da je moguća primena odredbe po kojoj se u tom slučaju smatra da se zapravo radi o radnom odnosu na neodređeno vreme. Zakon o radu određuje da se sa istim licem na određeno vreme rad može zasnovati najviše 24 meseca,osim kod zakonom određenih izuzetaka. Ako ne bi bilo mesta za primenu ovih odredbi Zakona o radu, to bi značilo da se u organima AP i lokalne samouprave mogu bez ograničenja potpisivati ugovori na određeno vreme mimo zakonskih uslova, što ne bi imalo nikakvog smisla. Naglašavam, ovo je moje lično mišljenje.
  Pozdrav

Korisnik 5d887a41f9 28. 01. 2022.

Poštovani kolega,

Sa ugovorom koji je imenovan kao „na određeno vreme“ radio sam na poslovima koji su bili sistematizivani i čija je priroda takva da su stalni, obavljali su se decenijama unazad, potreba za njihovim obavljanjem postoji i dalje i čije trajanje ni po čemu nije ograničeno rokom, nastupajićim događajem, objektivnim okolnostima, konkretnim projektom. Radni odnos mi je prestao rešenjem jer je istekao rok na koji je ugovor zasnovan. Radio sam na istom radnom mestu manje od 24 meseca (15 meseci bez prekida uz 5 sukcesicnih ugovora od po 3 meseca) Konkretno moje radno mesto (naziv, vrsta i opis posla) je predviđeno i sistematizovano opštim aktom poslodavca za jednog izvršioca a poslodavac ga za sve vreme mog rada drži upražnjenim. Dakle, jedan predviđen, jedan upražnjen, a ja radim na tom radnom mestu, sa ugovorom na određeno vreme poslove kod kojih postoji stalnost u obavljanju. Dobijam rešenje da je istekao rok na koji je ugovor zasnovan. Znam da ne ispunjavam uslov za prerastanje (o čemu ima pregršt članaka na internetu i situacija je veoma jasna), nego deo oko pravne fikcije me zanima, da se ima smatrati da je zaključen ugovor na neodređeno ako je ugovor na određeno zaključen „suprotno odredbama ovog zakona“. Moje pitanje je kolike su mi šanse da dokažem pred sudom da su mi poslovi trajnog karaktera i da zahtevaju stalnost u obavljanju jer su decenijama već i bili sistematizovani? Ja sam dobio identičan ugovor koji je moj „prehodnik“ imao 10 godina isti opis posla i vrsta posla, naziv radnog mesta.. On je radio na neodređeno, otišao je u penziju, meni je rečeno da ću nastaviti da radim poslove koje je on obavljao ali su mi dali ugovor na određeno vreme koji sam ja morao da prihvatim iako sam već tada znao da njegova priroda ne odgovora onome kako su ga imenovali… Imam li šanse u takvom postupku gda iako nije istekao rok od 24 meseca dokažem da je priroda poslova takva da nisu ograničenog trajanja? Plus sam napisao da konrketno radno mesto na kojem sam radio (ukupno 1 izvršilac) vode kao upražnjeno za sve vreme mog rada na određeno vreme.

Svestan sam da mi je pitanje prilično specifično, ali slaba je sudska praksa i unapred sam zahvalan na bilo kakvom odgovoru.

  Milan Predojevic 30. 01. 2022.

  Poštovani
  Vaše pitanje je veoma zanimljivo. Detaljno ste i jasno opisali situaciju toliko da ste mene ubedili da se zapravo radi o radnom odnosu na neodređeno vreme. Naravno, neophodno je ubediti sudiju da je ugovor potpisan suprotno odredbama Zakona koji regulišu rad na određeno vreme. Prema tome, moje je mišljene da biste imali šansu na sudu, ali niko Vam neće garantovati uspeh u sporu. Svaki sudski spor je neizvestan, ali se svakako može reći da imate osnov za pokretanje postupka.
  Pozdrav

Nikola Dimitrijević 25. 01. 2022.

Postovani, da li je moguce raditi dva posla, a da je pritom jedan na neodredjeno , a drugi na odredjeno vreme?

  Milan Predojevic 26. 01. 2022.

  Poštovani
  Zakonom o radu propisano je da radni odnos može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremenom, na neodređeno ili određeno vreme. Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme.
  Zakonom o radu određeno je i da zaposleni koji radi sa punim radnim vremenom kod poslodavca može da zaključi ugovor o dopunskom radu sa drugim
  poslodavcem, a najviše do jedne trećine punog radnog vremena. Ugovorom o dopunskom radu utvrđuje se pravo na novčanu naknadu i druga prava i obaveze po osnovu rada.
  Shodno navedenom, mišljenja sam da možete biti u dva radna odnosa istovremeno, pri čemu nije važno da li su ugovori o radu na određeno ili na naodređeno vreme, jedino ako se radi o dva radna odnosa sa nepunim radnim vremenom, pri čemu sabiranjem radnih sati na ta dva radna mesta nemate više od 40 časova nedeljno. Dakle moj odgovor na Vaše pitanje je da možete biti istovremeno u radnom odnosu na određeno vreme kod jednog poslodasvca i u radnom odnosu na naodređeno vreme kod drugog poslodavca, samo ukoliko su oba radna odnosa na nepuno radno vreme. Ukoliko radite na neodređeno vreme sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca možete za ostatak radnog vremena da zasnujete radni odnos kod drugog poslodavca na određeno vreme i da na taj način ostvarite puno radno vreme.
  Ukokliko pak kod jednog od poslodavaca imate puno radno vreme, onda kod drugog poslodavca ne možete imati ugovor o radu, već jedino možete potpisati ugovor o dopunskom radu, i to najviše do trećine radnog vremena.
  Pozdrav

Marko Kundak 26. 12. 2021.

Postovani, radim vec 5 god i 4 meseca na odredjeno bez prekida,
Posle dve god, radio sam isti posao na istoj masini koji i dalje radim, samo na ugvoru koji su nam produzavali na 3,6 i 12 meseci posle dve god, menjali u ugovoru da radim po drugom projektu i programu , da nam ne bi pravili prekid,i tako vec 5 god.
Ako mozete da mi objasnite, da li je to po zakonu, da li imam osnova za tuzbu sto nisam primljen na neodrejdneo?

  Milan Predojevic 27. 12. 2021.

  Poštovani
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno
  objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.
  Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.
  Međutim, za određene izuzetke propisane zakonom, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na duži period. Jedan pod izuzetaka je i rad na projektu čije je vreme unapred određeno, gde ugovor može da traje i duže od dve godine ako rad na projektu traje preko 24 meseca. Ovakav ugovor može da traje najduže do završetka projekta. Ukoliko ste zaista 5 godina radili iste polsove i ne radi se o radu na različitim projektima, već Vam je samo na papiru menjan opisa poslova, a u stvarnosti nije bilo nikakvog angažovanja po projektu koji traje određeno vreme, ima osnova za tužbu. Naravno, za sve to biste na sudu morali da priložite dokaze, kako bi sud mogao da utvrdi da ste angažovani zapravo sve vreme na istim poslovima i da se ne radi o radu ne projektu, kada je dozvoljeno trajanje rada na određeno vreme duže od dve godine, a najduže do završetka projekta. Ukoliko biste navedeno dokazali na sudu presudom bi bilo utvrđeno da je došlo do prerastanja radnog odnosa u radni odnos na neodređeno vreme i poslodavac bi u skladu sa takvom presudom bio obavezan da takav ugovor sa Vama potpiše.
  Pozdrav

Aleksandar Cvetkovic 24. 11. 2021.

Kako je moguce da vec 6 meseci radim kao lider(vodja tima) koji je odgovaran posao a da oni za to ne daju ugovor? Sta da ucinim?

  Milan Predojevic 25. 11. 2021.

  Poštovana Kristina
  Prema Zakonu o radu, pravni odnos između poslodavca i zaposlenog započinje potpisivanjem ugovora o radu. Ugovor o radu je akt kojim se zasniva radni odnos. Reč je o sporazumu između zaposlenog i poslodavca koji se smatra zaključenim kada ga potpišu obe ugovorne strane. Ugovor o radu zaključuje se obavezno pre stupanja zaposlenog na rad i u pisanoj formi. Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac. Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa Zakonom o radu, a lice bez ugovora o radu započne sa radom, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.
  Ovakav slučaj takozvanog faktičkog rada, odnosno započinjanja sa radom bez prethodno potpisanog ugovora o radu, možete prijaviti inspekciji rada. U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da u određenom roku otkloni utvrđene povrede zakona, podzakonskog akta, opšteg akta i ugovora o radu. U tom smislu Inspektor rada je ovlašćen da rešenjem naloži poslodavcu da sa zaposlenim koji je zasnovao radni odnos samo faktičkim stupanjem na rad, zaključi ugovor o radu u pisanom obliku.
  Pozdrav

Dragana Mladenović 21. 11. 2021.

Poštovani Milane,
Radim u jednoj osnovnoj školi od 20. 12. 2017. godine. Potpisala sam ugovor na određeno do preuzimanja zaposlenog, odnosno do konačnosti odluke o izboru kandidata po konkursu za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, a najkasnije do 31. avgusta tekuće godine. Svakog prvog septembra naredne godine potpisujem ovakav ugovor. Međutim 1. 9. 2021. daju mi ugovor do 60 dana radi zamene koleginice koja odlazi na trudničko bolovanje. 1. 11. 2021. potpisujem još jedan ugovor do 60 dana. Kada je Ministarstvo prosvete donelo odluku o prestanku zabrane zapošljavanja u javnom sektoru i donelo odluku o zapošljavanju svih učitelja na neodređeno koji su radni odnos zasnovali do 31. 12. 2017. godine, škola zapošljava sve učitelje koji ispunjavaju uslov osim mene. Dakle mene i dalje ostavljaju da radim na određeno (sve do 1. 9. 2021. kada potpisujem ugovor koji je lošiji po mene). Povratkom koleginice sa porodiljskog bolovanja znači da ja automatski dobijam otkaz. Napominjem da je par koleginica takođe zaposleno na određeno posle mene i sve su potpisale ugovor do raspisivanja konkursa. Pre par dana direktorka je obavestila jednu koleginicu koja je radni odnos zasnovala posle mene da će dobiti posao na neodređeno. Molim Vad da mi odgovorite da li je ovde prekršen neki zakon o radu i koja su moja prava, Imam li osnova na neku žalbu ili tužbu? Unapred zahvalna.

  Milan Predojevic 24. 11. 2021.

  Poštovana Dragana
  Ukoliko je Ministarstvo prosvete zaista donelo odluku o zapošljavanju svih učitelja na neodređeno koji su radni odnos zasnovali do 31. 12. 2017. godine, i ako je na osnovu te odluke škola zaposlila sve učitelje koji ispunjavaju uslov osim Vas, radilo bi se o diskriminicaiji i mogli biste da zahtevate prijem u radni odnos na neodređeno vreme. Međutim, preporučujem da se sa kompletnom dokimentacijom javite za stručnu pravnu pomoć.
  Srdačan pozdrav

Aleksandra Davidović 17. 11. 2021.

Postovani,
Zamolila bih za misljenje da li je Poslodavac u obavezi da prilikom produzenja ugovora o radu na odredjeno vreme izradi istek ugovora za prethodni ugovor o radu na odredjeno vreme ili je dovoljno uraditi samo novi ugovor na odredjeno. Napomenula bih da nema prekida novi ugovor pocinje odmah nakon isteka prethodnog
Hvala unapred.
LP

  Milan Predojevic 18. 11. 2021.

  Poštovana Aleksandra
  Mišljenja sam da poslodavac nije u obavezi da prilikom produženja ugovora o radu na određeno vreme izradi rešenje o otkazu za prethodni ugovor koji je istekao. U samom ugovoru unapred je definisan raskidni uslov-istek roka. Nakon isteka predviđenog roka, prestaje i radni odnos. Rešenje o otkazu bi bilo samo deklaratornog, a ne konstitutivnog karaktera. Prema tome, ako dolazi do nastavka radnog odnosa, dovoljno je uraditi samo novi ugovor na određeno vreme.
  Pozdrav

Tijana Zivkovic 29. 10. 2021.

Poštovani,

Zanima me da li u slučaju produžavanja po sili zakona ugovora o radu na određeno vreme u periodu trudnoće i porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, taj period ulazi u zbir od 24 meseca, odnosno da li nakon povratka (ako je prošlo ukupno više od 24 meseca, na primer 13 meseci rada i 12 meseci odsustva) moraju da mi daju ugovor na neodređeno?

Srdačan pozdrav,
Tijana

  Milan Predojevic 29. 10. 2021.

  Poštovana Tijana
  Mišljenja sam da u opisanom slučaju novi ugovor o radu može da bude samo na neodređeno vreme.
  Srdačan pozdrav

Dragana Jevrić 29. 10. 2021.

Poštovani, radim u udruženju koje se bavi dnevnim uslugama u zajednici,koji se finansiraju od strane lokalne samouprave, socijalna zaštita je u pitanju, Koordinator sam usluge, Psiholog po zanimanju. Radim od 2018.sa ugovorom o radu na određeno, po mesec, dva ili tri. Plata mi je, kao rukovodioca, 27000,a npr plata vozača je 30000. Šta je ovde u moj slučaju sve prekršaj, mada i sama to uviđam, ali mi je potrebna pravna pomoć i šta mogu preduzeti po tom pitanju.
Srdačan pozdrav!

  Milan Predojevic 29. 10. 2021.

  Poštovana Dragana
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.
  Poslodavac može zaključiti jedan ili više takvih ugovora o radu na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Zakonom je takođe predviđeno da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Imajući u vidu citirane zakonske odredbe, mišljenja sam da u opisanom slučaju može da znači da su ugovori zaključeni suprotno odredbama Zakona o radu, te bi u tom slučaju bilo osnova da se zahteva utvrđenje da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Potrebno je da se sa svim ugovorima koje ste potpisali obratite za stručnu pomoć.
  Pozdrav

Valentina Čiko 20. 10. 2021.

Postovani,
Da li je moguce prijaviti radnika,a da taj radnik nije ni potpisao ni dobio ugovor?
Sta raditi u tom slucaju?
Inace ja sam taj radnik koji je kao prijavljen ali od ugovora ni traga…
Hvala unapred,
Valentina

  Milan Predojevic 20. 10. 2021.

  Poštovana Valentina
  Zakonom o radu propisano je da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku.
  Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa navedenim, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad. Takođe, poslodavac je dužan da ugovor o radu ili njegovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.
  Poslodavac je dužan da na osnovu ugovora o radu ili drugog ugovora o obavljanju poslova zaključenog u skladu sa ovim zakonom podnese jedinstvenu prijavu na obavezno socijalno osiguranje u roku propisanom zakonom kojim se uređuje Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja, a najkasnije pre stupanja zaposlenog i drugog radno angažovanog lica na rad.
  Prema navedenim odredbama zakona, ako bi inspekcija za rad izašla na lice mesta i zatekla Vas da radite bez ugovora, imala bi ovlašćenje da naloži poslodavcu da potpiše sa Vama ugovor o radu na neodređeno vreme.
  Pozdrav