Evo koja su prava zaposlenih trudnica, porodilja i roditelja – i šta da uradite ako ih neko krši

Autor: Milan Predojević | Pravnik odgovara

feb 26

Zakonom o radu određeno je da su prava zaposlenog iz radnog odnosa sledeća: pravo na odgovarajuću zaradu, bezbednost i zdravlje na radu, zdravstvenu zaštitu, zaštitu ličnog integriteta, dostojanstvo ličnosti i druga prava u slučaju bolesti, smanjenja ili gubitka radne sposobnosti i starosti, materijalno obezbeđenje za vreme privremene nezaposlenosti, kao i pravo na druge oblike zaštite, u skladu sa zakonom i opštim aktom, odnosno ugovorom o radu.

U skladu sa navedenim, a osim pobrojanih prava, zakon propisuje posebnu zaštitu za zaposlenu ženu za vreme trudnoće i porođaja i za zaposlenog radi nege deteta, što je tema ovog teksta. Posebnu zakonsku zaštitu imaju i zaposleni mlađi od 18 godina života, kao i zaposlene osobe sa invaliditetom, ali se zaštitom tih kategorija zaposlenih ne bavimo ovom prilikom.

Imajući u vidu da je strogo zabranjena neposredna i posredna diskriminacija zaposlenih i lica koja traže zaposlenje s obzirom na njihova lična svojstva (pol, nacionalna i verska pripadnost, boja kože, zdravstveno stanje, lična uverenja i drugo), Zakon o radu naročiti naglašava da se odredbe zakona, opšteg akta i ugovora o radu koje se odnose na posebnu zaštitu i pomoć određenim kategorijama zaposlenih, a posebno one o zaštiti osoba sa invaliditetom, žena za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, posebne nege deteta, kao i odredbe koje se odnose na posebna prava roditelja, usvojitelja, staratelja i hranitelja – ne smatraju diskriminacijom. Ovo stoga što početna pozicija navedenih kategorija zaposlenih nije ista sa ostalim zaposlenima, te bi jednako postupanje sa nejednakima samo po sebi bilo nepravedno, što iziskuje takozvanu pozitivnu diskriminaciju, odnosno preduzimanje mera kojima se žele smanjiti postojeće nejednakosti među zaposlenima.


Zaštita od poslova štetnih po zdravlje zaposlene trudnice, dojilje i/ili njenog deteta

Postoji niz odredbi Zakona o radu koje za cilj imaju zaštitu žena u periodu trudnoće, nakon porođaja, kao i zaštitu roditeljstva.

Tako zaposlena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi na poslovima koji su, po nalazu nadležnog zdravstvenog organa, štetni za njeno zdravlje i zdravlje deteta, a naročito na poslovima koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama. Prema navednom, poslodavac ne može trudnicu ni dojilju da rasporedi na posao koji je po oceni nadležnih stručno-medicinskih službi štetan za njeno zdravlje i/ili zdravlje njenog deteta. Pri tom zakon već precizira da se takvim poslovima smatraju poslovi koji zahtevaju podizanje tereta ili na kojima postoji štetno zračenje ili izloženost ekstremnim temperaturama i vibracijama, s tim da nadležan zdravstveni organ može da donese nalaz o štetnom dejstvu i nekog drugog radnog mesta. Poslodavac je u tom slučaju dužan da zaposlenoj obezbedi obavljanje drugih odgovarajućih poslova, a ako takvih poslova nema, da je uputi na plaćeno odsustvo.

Zaštita od prekovremenog i noćnog rada

Zaposlena za vreme trudnoće i zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Ovo znači da trudnica i dojilja ne mogu da rade duže od 40 časova nedeljno, koliko iznosi puno radno vreme,   niti mogu da rade u periodu od 22,00 časova do 6,00 časova narednog dana (noćni rad),  ako bi stručno-medicinski organ takvo angažovanje smatrao štetnim po zdravlje zaposlene trudnice i dojlje, odnosno po zdravlje deteta.

Jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost. Majka ili otac deteta, a ovo pravo imaju i  usvojilac, hranitelj, odnosno staratelj deteta, mogu da rade duže od 40 časova nedeljno, odnosno u periodu  od 22,00 časova do 6,00 časova narednog dana, samo uz svoju saglasnost, koja je data u pisanoj formi i svojeručno potpisana.

Samohrani roditelj koji ima dete do sedam godina života ili dete koje je težak invalid može da radi prekovremeno, odnosno noću, takođe samo uz svoju pisanu saglasnost. Kao što vidimo, za roditelja koji se sam stara o detetu, a isto pravo zakon garantuje i za usvojioca, hranitelja, odnosno staratelja koji se sam stara o detetu, zaštita od prekovremenog i noćnog rada je opravdano izraženija, jer je starosna granica za dete  pomerena sa tri na sedam godina, a kada se radi o detetu koje je težak invalid, nije propisana starosna granica.


Pravo na odlazak sa posla tokom radnog vremena radi obavljanja pregleda u trudnoći

Zaposlena za vreme trudnoće ima pravo na plaćeno odsustvo sa rada u toku dana radi obavljanja zdravstvenih pregleda u vezi sa trudnoćom, određenih od strane izabranog lekara u skladu sa zakonom, o čemu je dužna da blagovremeno obavesti poslodavca. Ovo praktično znači da nakon što trudnica obavesti poslodavca da tokom radnog vremena ima zakazan zdravstveni pregled u vezi sa trudnoćom, poslodavac je dužan da je pusti da obavi ovaj pregled i za taj period ne sme da joj umanjuje zaradu, odnosno taj period mora da tertira kao period u kojem je zaposlena trudnica redovno obavljala svoje radne zadatke, iako se zapravo nalazila van svog radnog mesta.


Zaštita od preraspodele radnog vremena

Po zakonu o  radu  poslodavac ima pravo da vrši preraspodelu radnog vremena, odnosno da zbog prirode posla odredi da u nekom periodu godine zaposleni u određenom obimu rade duže, a potom da u istom tom obimu jedan deo godine rade kraće. U ovom slučaju ukupno radno vreme zaposlenog u periodu od šest meseci u toku kalendarske godine u proseku ne može da bude duže od ugovorenog radnog vremena zaposlenog, a radno vreme ne može da bude duže od 60 časova nedeljno. Primera radi, u hotelu u kojem je mnogo veći obim posla tokom letnjih mesci, u periodu april-septembar poslodavac odredi da se radi 50 časova nedeljno, a u periodu oktobar-mart 30 sati nedeljno. Međutim, određene kategorije zaposlenih su posebno zaštićene od preraspodele radnog vremena, pa tako poslodavac može da izvrši preraspodelu radnog vremena zaposlenoj ženi za vreme trudnoće i zaposlenom roditelju sa detetom mlađim od tri godine života ili detetom sa težim stepenom psihofizičke ometenosti – samo uz pisanu saglasnost zaposlenog.


Pravo na produženu pauzu ili skraćenje radnog vremena zbog dojenja deteta do godinu dana

Poslodavac je dužan da zaposlenoj ženi, koja se vrati na rad pre isteka godinu dana od rođenja deteta, obezbedi pravo na jednu ili više dnevnih pauza u toku dnevnog rada u ukupnom trajanju od 90 minuta ili na skraćenje dnevnog radnog vremena u trajanju od 90 minuta, kako bi mogla da doji svoje dete, ako dnevno radno vreme zaposlene žene iznosi šest i više časova. S obzirom da porodiljsko odsustvo započinje između 28 i 45 dana pre termina porođaja, a imajući u vidu i mogućnost da porodilja nešto ranije započne sa radom, sve dok dete ne navrši godinu dana života poslodavac je porodilji dužan da obezbedi navedenih 90 minuta pauze ili 90 minuta skraćenja radnog vremena. Ovako utvrđena pauza ili skraćeno radno vreme računaju se u radno vreme, a naknada zaposlenoj po tom osnovu isplaćuje se u visini osnovne zarade, uvećane za minuli rad.

Rad na određeno vreme i posebna zaštita trudnica

Iako smo o ovoj temi posebno pisali u tekstu koji se bavi radom na određeno vreme, zbog važnosti zakonske odredbe i ovde ponovo istčemo da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. U skladu sa navednim, zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se radni odnos do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa.

Ostale zakonske odredbe od značaja za materinstvo i roditeljstvo

Generalno se može reći da je intencija zakonodavca u pogledu zaštite prava trudnica, porodilja i roditelja pozitivna i da je napravljen korak u pravom smeru donošenjem Zakona o radu iz 2014. godine, kao i novom zakonu o finansijskoj podršci porodici sa decom (usvojen krajem 2017. godine), jer su mnoga prava proširena. Ipak, ovde treba istaći jedan problem koji je prouzrokovan definicijom zaposlenog iz Zakona o radu, koja nije menjana. Naime, sve zakonske odredbe o zaštiti materinstva i roditeljstva se odnose na zaposlene, a u  smislu Zakona o radu zaposleni je fizičko lice koje je u radnom odnosu kod poslodavca. To praktično znači da ove odredbe o posebnoj zaštiti nemaju primenu u  pogledu žena i roditelja  koji su radno angažovani van radnog odnosa-po ugovoru o delu i po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Ovo nije dobro rešenje i može podstaći određene poslodavce da zbog proširenih prava  trudnica, porodilja i roditelja u radnom odnosu izbegavaju da zaposle određene kategorije lica, odnosno pokušaju da ih angažuju kroz modalitete radnog angažovanja van radnog odnosa. Na taj način ideja zakonskog poboljšanja položaja trudnica, porodilja i roditelja u radnom odnosu može kod određenih posodavaca da proizvede kontraefekat i praktično podstakne diskriminaciju prilikom zapošljavanja, i to prema polu, bračnom i porodičnom statusu. Stoga bi bilo poželjno da se pronađe način da se pruži posebna zaštita i trudnicama, porodiljama i roditeljima koji rade van radnog odnosa, kako poslodavci ne bi više imali motiv da ih angažuju van radnog odnosa. Doduše, prilikom zasnivanja radnog odnosa poslodavac ne može od kandidata da zahteva podatke o porodičnom i bračnom statusu, niti zasnivanje radnog odnosa sme da uslovljava testom trudnoće (osim kod poslova štetnih po zdravlje žene), čime se samo delimično ublažavaju gore navedeni potencijalni negativni efekti.

U slučaju sumnje da im je neko garantovano pravo povređeno, sve kategorije zaposlenih na koje se odnose navedene zaštitne odredbe treba da se obrate Inspekciji za rad ili u krajnjem slučaju da podnesu tužbu nadležnom sudu. Primeni ovih zakonskih odredbi u praksi Inspekcija rada posvećuje posebnu pažnju i u ovim predmetima postupa hitno, što je neophodno, posebno imajući lošu demografsku sliku u našoj zemlji i  zvanično proklamovanu pronatalitetnu politiku.

O autoru: Milan Predojević

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(34) komentari

Erika Nikolic 02. 03. 2019.

Ja sam se zaposlila u septembru 2016 godine i imala prekid od dva ipo meseca 2017 godine pa sam opet imala prekid u od dva meseca 2018 godine ubrzo sam bez prekida presla u drugu firmu… Tu radim preko agencije i radim po ugovoru na odredjeno vreme dal imam prava na trudnicko i porodiljsko dal necu dobiti otkaz jer bi mi ovo bilo trece dete i imala bi pravo na odsustvo radi nege deteta dve godina?

  Milan Predojević 04. 03. 2019.

  Poštovana Erika
  Imaćete pravo na trudničko bolovanje (naravno pod usloom da Vaš lekar oceni da je trudnoća rizična i da ne biste trebali da radite zbog održavanja trudnoće) i imaćete pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od dve godine. I pored toga što ste trenutno angažovani na osnovu ugovora o radu na određeno vreme, po isteku tog ugovora poslodavac će po slovu zakona morati sa Vama da potpiše novi ugovor o radu koji će trajati do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Cakole Borovic 07. 03. 2019.

Dobro vece. Moja snaja je na porodiljskom bolovanju sa prvim detetom. Pre bolovanja ima samo tri meseca radnog staža. Sada je ponovo trudna. Moje pitanje je da li ce ona imati pravo na pun iznos bolovanja sa drugim detetom s’obzirom na radni staz? Unapred hvala, Aleksandra.

  Milan Predojević 22. 03. 2019.

  Poštovana
  Ukoliko je moja pretpostavka tačna, odnosno ako će doćo do otvaranja bolovanja sa narednim detetom odmah nakon završeta porodiljskog sa prethodnim detetom, onda se naknada računa na sledeći način: u osnovicu za obračun porodiljskog će ući 12 meseci naknade tokom porodiljskog sa prethodnim detetom plus 3 meseca rada koji prethode prvom porodiljskom. Prema tome, naknada koju trenutno prima tokom porodiljskog odsustva ući će u osnovicu za obračun porodiljskog sa narednim detetom, tako da će minimum tih 12 meseci biti uzeto u obzir kod obračuna naknade tokom narednog porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Dusica Stosic 07. 03. 2019.

Vratila sam se na posao posle skoro tri godine trudnickog i porodiljskog bolovanja,dobila rešenje za stalno bila sam na ugovor pre,dete mi nije napunilo godinu dana, da li ja isto imam prava na skraćeno radno vreme ili tu pauzu?? Puni godinu sad 12 tog marta.. Hvala Vam na odgovoru u svakom slučaju…

  Milan Predojević 27. 03. 2019.

  Poštovana Dušice
  Sve dok dete ne navrši godinu dana starosti imate pravo na skraćeno radno vreme ili dužu pauzu koji se pominju u tekstu.
  Pozdrav

Sara Lazić 19. 03. 2019.

Poštovani,
Imam 2 pitanja i bila bih Vam veoma zahvalna ukoliko biste mi mogli pomoći.
Trenutno sam zaposlena i čekamo 3.dete. Trudničko bolovanje neću otvarati jer radim od kuće. U radnom odnosu sam (kod ovog poslodavca) od 17.12.2018. Pre toga sam bila prijavljena na birou rada kao tehnološki višak 6 meseci (To je trajalo od 06.06. do 06.12. 2018.) A pre biroa imam ne znam ni koliko staža, vezanog. U prethodnoj firmi plata mi je bila preko 33000 rsd, a na birou onih čuvenih 14500 rsd, trenutno u ovoj firmi mi je zarada oko 30000 rsd. Moje prvo pitanje je da li će biti problem ovih 11 dana prekida od biroa do trenutnog zaposlenja i da li imate info o tome koliko bi u mom slučaju trebala iznositi zarada?
Da napomenem, porodiljsko bolovanje treba da otvorim najkasnije 24.05.2019.

Hvala unapred,
Sara

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Saro
  S obzirom da nećete otvarati trudničko bolovanje, za izračunavanje osnovice za isplatu naknade tokom porodiljskog odsustva uzeće se u obzir zarada koju ste ostvarili u 18 meseci koji prethode mesecu kada budete otvorili porodiljsko odsustvo. Sabraće se sve te zarade, podeliti sa 18II Tako će se dobiti osnovica koja će se isplaćivati u visini od 100%. Naovčana naknada koju ste ostvarivali kao nezaposleno lice neće ući u obračun onovice kod porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Nela Petrovic 24. 03. 2019.

Postovani,

5 godina sam radila bez prekida i od 1.novembra sam ostala bez posla i prijavila se na biro za naknadu za nezaposlene (4 od 6 naknada mi je isplaceno do sada). Zanima me da li bih imala pravo na trudnicku/porodiljsku naknadu ako bih ostala sada trudna (dok jos uvek primam naknadu) i kako bi se ona izracunavala?
I sta bi bilo u slucaju ako bih se posle isteka isplate naknade zaposlila, i npr. posle mesec dana rada ostala trudna? da li bi se racunao samo prosek te plate podeljeno sa 18, ili bi u prosek uslo i 6 meseci na birou i 12 iz prethodne firme?
Nadam se da ste razumeli na sta mislim, hvala unapred na odgovoru.
Veliki pozdrav!

  Milan Predojević 28. 03. 2019.

  Poštovana Nela
  Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti.
  Imajući u vidu da ste Vi ostvarili pravo na novčanu naknadu, ne biste imali pravo na porodiljsko odsustvo. Ukoliko biste se posle isteka novčane naknade zaposlili, imali biste pravo na porodiljsko, a računao bi se prosek plate iz nove firme i plata iz prethodne firme (samo one plate koje bi ušle u period od 18 meseci koji prethode prestanku rada zbog trudnoće) podeljeno sa 18, a 6 meseci na birou se ne računa.
  Pozdrav

Mile Jovic 29. 05. 2019.

Postovani,termin za porodjaj mi je 04.09.2019. godine, da li ja moram da otvorim 28 dana pre termina (06.08.2019.) ili mogu i kasnije, s obzirom da mogu da radim?Pozdrav.

  Milan Predojević 03. 06. 2019.

  Poštovana Sanja
  Vaš izabrani ginekolog procenjuje kada je pravo vreme da Vam otvori porodiljsko odsustvo. Međutim, postoji ograničenje u tom smislu zbog sledeće odredbe Zakona o radu: „Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj.“ Prema navedenom, porodiljsko odusstvo mora da se otvori 28 dana pre termina, odnodno u Vašem slučaju najkasnije 07.08.2019. godine.
  Pozdrav

Atila Sabados 03. 06. 2019.

Dobro vece.Moja supruga je na porodiljskom osustvu do 26 oktobra firma joj se zatvorila 31 maja proglasena je tehnoloskim viskom.Da li ima pravo do kraja da iskoristi porodiljsko odsustvo i da li ima po zavrsetku porodiljskog naknadu novcanu sa biro u trajanju od 6 meseci ili joj se gasi porodiljsko sa prestankom radnog odnosa?

  Milan Predojević 07. 06. 2019.

  Poštovani Atila
  Vaša supruga treba u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa da se javi filijali Nacionalne službi za zapošljavanje u Vašoj opštini radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti. Trajanje novčane naknade za vreme nezaposlenosti se produžava do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Milica Zaric 04. 06. 2019.

Poštovani, poslodavac je izvršio uplatu na moj račun, ali uplata nije legla, odnosno državni fond nije isplatio, šta se dešava u tom slučaju?

  Milan Predojević 07. 06. 2019.

  Poštovana Milice
  Nisam siguran da sam razumeo pitanje, ali ako se radi o načinu isplate bolovanja i porodiljskoe naknade onda je situacija sledeća: kod trudničkog bolovanja RFZO je dužan da izvrši isplatu na poseban račun poslodavca u roku od 30 dana od dana kada je poslodavac predao neophodnu dokumentaciju za isplatu trudničkog bolovanja, i tu kašnjenja od strane RFZO trenutno nema. Ova sredstva poslodavac je dužan da vrati RFZO ako u roku od 30 dana od dana njihovog prijema ne izvrši isplatu zaposlenoj trudnici. Što se tiče porodiljskog odsustva, isplata se vrši od strane nadležnog državnog organa direktno na račun porodilje do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec.
  Pozdrav

Ana Brajkovic 25. 06. 2019.

Dobar dan,na porodiljskom sam ua treće dete do 26.6.,tj.do sutra.Bila sam u radnom odnosu na određeno,medjutim javili su mi da mi nece produžiti ugovor.Juče mi je pedijatar otvorio bolovanje od 14 dana, ali su mi u firmi rekli da mi nece uvažiti bolovanje,jer mi dete nema ni jednu anomaliju.Koja su moja prava u ovom slučaju,ako ih uopšte imam?Hvala

  Milan Predojević 26. 06. 2019.

  Poštovana Ana
  Pravo na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad jeste pravo vezano za radni odnos. Prestankom radnog odnosa prestaje i navedeno pravo. Prema tome, ukoliko Vam ugovor o radu na određeno vreme istekne, činjenica da je lekar otvorio bolovanje ne znači da Vam se radni odnos produžava. To je obavezno samo u slučaju da se radi o trudnoći-tada je poslodavac u obavezi da potpiše novi ugovor o radu po sili zakona, čak i ako se radilo o ugovoru na određeno vreme koji je istekao.
  Pozdrav

Aleksandar Trifkovic 25. 07. 2019.

Postovani pitam za moju suprugu koja radi u vrticu kao vaspitac vec 2 godine pod ugovorom je na odredjeno,i istice joj 31.08.2019,saznala je da je u drugom stanje jos nije obavestila poslodavce jer se boji da joj nece produziti ugovor,da li moraju da produze ugovor ako ih obavesti pre isteka ugovora,ili nisu u obavezi.Hvala!

  Milan Predojević 30. 07. 2019.

  Poštovani Aleksandre
  Poslodavac je dužan da sa Vašom suprugom potpiše novi ugovor o radu koji će trajati sve do isteka porodiljskog odsustva. On na to ima zakonsku obavezu.
  Pozdrav

9e158c2e150245e3b74419a66eaf5820 15. 08. 2019.

Postovani,
Zaposlena sam u Lidlu i imam ugovor na godinu dana s’tim sto mi je probni rad sest meseci.
Probni rad mi istice 1.septembra a ja ostala u drugom stanju.. Interesuje me da li imam pravo na postedu od podizanja tereta ili na trudnicko bolovanje pre isteka probnog rada?

  Milan Predojević 18. 08. 2019.

  Poštovana Marija
  Ukoliko Vaš izabrani lekar oceni da je trudnoća rizična, svakako da imate pravo na bolovanje.
  Pozdrav

Vesna Borcic 16. 08. 2019.

Postovani,od 15 oktobra 2018 god.do 14.maja 2019.sam bila u jednoj firmi, u drugoj sam pocela da radim od 15.5.2019.nemam prekid radnog odnosa. U ovoj firmi sada polemisu o prebacivanju na agenciju(inace je ugovor na odredjeno). Mene zanima ako ostanem trudna, da li mi se racuna i taj staz pod agencijom? Imam li pravo na trudnicko i porodiljsko bolivanje i sta mi se uzima u prosek? Hvala.

  Milan Predojević 18. 08. 2019.

  Poštovana Vesna
  Računaju Vam se svi prihodi na koji su plaćeni doprinosi za socijalno osiguranje, pa i prihodi na osnovu ugovora o angažovanju van radnog odnosa.
  Pozdrav

Vera Tankosic 19. 08. 2019.

Postovani radim 1.5 godinu u firmi u kojoj je pravilo da se nakon 2 godine rada bez prekida (nakon isteka 4.ugovora od 6 meseci) mora resiti jel primaju za stalno ili ne produzavaju ugovor. Sta se desava sa mnom nakon isteka te 2 godine ako sam na trudnickom? Hvala

  Milan Predojević 20. 08. 2019.

  Poštovana Vera
  Poslodavac je u Vašem slučaju po sili zakona dužan da sa Vama potpiše novi ugovor o radu koji će trajati najmanje do isteka porodiljskog odsustva. Radni odnos Vam tokom trudnoće i porodiljskog odsustva ne može prestati, čak i ako se radi o ugovoru na određeno vreme.
  Pozdrav

Jelena Nikolic 27. 08. 2019.

Postovani Milane,
molim za pomoc. U novembru otvaram porodiljsko, trenutno sam nezaposlena i od starog posla „kaci me“ 7 prijavljenih meseci. Medjutim kada sam ostala bez istog primala sam naknadu sa biroa i zbog toga spadam u kategoriju da nemam prava na porodiljsko kada se porodim.

Interesuje me sledece, da li postoji mogucnost da vratim drzavi celokupnu isplacenu naknadu sa biroa da bih ostvarila pravo na porodiljsko? Ili mi je jedino resenje da se u medjuvremenu zaposlim?

Molim Vas za odgovor i hvala unapred.

  Milan Predojević 28. 08. 2019.

  Poštovana Jelena
  Mišljenja sam da je jedini način da dobijate naknadu tokom porodiljskog da se u međuvremenu ponovo zaposlite. Opcija vraćanja novčane naknade postoji ukoliko su se pojavile nove činjenice koje niste prijavili, a usled kojih ne biste imali pravo na naknadu. Ukoliko je naknada bila isplaćena u skladu sa zakonom, smatram da nema osnova za vraćanje novca.
  Pozdrav

Dragan Adamov 03. 10. 2019.

Cao. Htela sam da pitam posto sam cula da zene koje se vrate na posao kad beba napuni godinu dana ne smeju da rade trecu smenu,tj nocni rad dok dete ne napuni 3 godine pa me zanima da li je to istina?

  Milan Predojević 08. 10. 2019.

  Ćao Ivana
  Žene koje se vrate na posao kad beba napuni godinu dana uživaju u ranoj fazi materinstva posebnu zaštitu na radu. Tako zaposlena koja doji dete ne može da radi prekovremeno i noću, ako bi takav rad bio štetan za njeno zdravlje i zdravlje deteta, na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa. Prema tome, ukoliko lekar smatra da je noćni rad štetan za zdravlje Vas ili Vašeg deteta, preporučiće poštedu od noćnog rada, koju poslodavac mora da poštuje. Najzad, ukoliko se ne svrstavate u grupu majki kod kojih je nadležni zdravstveni organ utvrdio štetnost noćnog rada po zdravlje, jedan od roditelja sa detetom do tri godine života može da radi prekovremeno, odnosno noću, samo uz svoju pisanu saglasnost. Prema tome, Vi kao jedan od roditelja deteta sa detetom do tri godine života možete da radite noću samo uz svoju pisanu saglasnot.
  Pozdrav

Marija Djoric 07. 10. 2019.

Postovani,

Imam dva pitanja:
da li imam neko pravo na naknadu, s obzirom da sam radila godinu dana na osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima od 14.12.2017 do 14.1.2019. A zatrudnela sam 18. Aprila 2019.
Trenutno nisam prijavljena na biro, nego sam osigurana preko muza, da li ima potrebe prijavljivati se na biro?

Srdacan pozdrav
Marija

  Milan Predojević 12. 10. 2019.

  Poštovana Marija
  S obzirom da prema članu 17. stav 1. tačka 4) Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom „ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova“, mišljenja sam da imate pravo na ovu vrstu naknade. Javite se filijali Nacionalne službe za zapošljavanje, ukoliko tražite posao.
  Pozdrav

Jelena Vučetić 14. 10. 2019.

Poštovani,
na trudničkom sam od 08.05. poslodavac mi je isplatio platu za mesec maj,međutim jednu doznaku je predao za mesec jun koja mi još uvek nije isplaćena.Ostale nisu predate jer poslodavac nije plaćao doprinose za jul,avgust i septembar .Koja su moja prava ,da li postoji mogućnost da se što pre to reguliše jer sam skoro 5 meseci bez primanja,a za manje od mesec dana idem na porodiljsko.
Hvala Vam unapred.
Srdačan pozdtav!

  Milan Predojević 15. 10. 2019.

  Poštovana Jelena
  Član 97. Zakona o zdravstvenom osiguranju, koji reguliše pitanje isplate bolovanja ako poslodavac ne isplaćuje zarade zaposlenima, propisuje da osiguranik ima pravo na bolovanje u visini minimalne zarade za vreme dok njegov poslodavac ne vrši isplatu zarade ostalim zaposlenima, s tim da je neophodno da obračunava i uplaćuje doprinos. Na ovaj način bolovanje se ne može plaćati duže od tri meseca. Ako poslodavac naknadno isplati zaradu zaposlenima, osiguranik ima pravo na isplatu razlike između naknade zarade koju je primio i naknade zarade koju bi primio. Prema navedenom, samo ukoliko je posldavac uplatio bar doprinose na minimalnu osnovicu,možete dobijati bolovanje čak i ako Vaše kolege ne primaju platu, ali najduže tri meseca. Nažalost, drugih mehanizama nema. Jedino što preostaje je da pred sudom utužite Vaša potraživanja, ako u nekom razumnom roku ne ostvarite svoja prava.
  Pozdrav