Sve o radu na određeno vreme, koja su vaša prava i kako da prepoznate kada ga poslodavac zloupotrebljava

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

dec 27

Ugovor o radu, kojim se zasniva radni odnos, poslodavac i zaposleni mogu da zaključe na neodređeno ili određeno vreme. Prema Zakonu o radu, ugovor o radu  u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme. Ovakvom odredbom zakonodavac je postavio ugovor o radu na neodređeno vreme kao pravilo, od koga postoje izuzeci koji se ogledaju u ugovorima o radu koji se zaključuju na određeni vremenski period, samo pod zakonom određenim uslovima.

Zaposleni koji radi na određeno vreme ima sva prava iz radnog odnosa; jedina je razlika što su kod njega ona oročena na period trajanja ugovora o radu koji prestaje da važi istekom vremena na koje je zaključen.


Kada može da se zaključi radni odnos na određeno vreme i koliko može da traje

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Citiranom definicijom radnog odnosa na određeno vreme Zakon o radu sugeriše da je priroda radnog odnosa takva da je trajnijeg karaktera, odnosno da je na neodređeno vreme, ali da (samo) u slučaju objektivnih razloga koji unapred određuju trajanje radnog odnosa, isti može biti zaključen na određeno vreme.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca, s tim da se u ovom slučaju prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom. Ovo je veoma važna zakonska odredba jer precizira da sa istim zaposlenim radni odnos na određeno vreme ukupno može da traje 24 meseca, bez obzira na broj ugovora kojije potpisan, eventualnu promenu opisa posla i slično, s tim da se u slučajuprekida između dva angažovanja koji traje kraće od 30 dana i sam prekid računa u rok od 24 meseca. Primera radi, ukoliko jedan ugovor traje godinu dana, dođe do prekida od 15 dana, novi ugovor ne može da traje godinu dana, jer se i 15 dana prekida računa u rok od 24 meseca, tako da sledeći ugovor može maksimaln oda traje 11 meseci i 15 dana. Ukoliko prekid traje 30 i više dana, novi ugovoru navedenom primeru može maksimalno da traje godinu dana, jer se prekid duži od 30 dana ne računa u rok od 24 meseca. Prema tome, nakon proteka roka od ukupno 24 meseca radnog odnosa na određeno vreme sa jednim zaposlenim poslodavac može da bira između dve opcije-prestanak radnog odnosa ili zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme. Prekid, bilok raći ili dužiod 30 dana, promena opisa posla i slične mere koje su tokomvaženja starog zakona primenjivali poslodavci u cilju produžavanja ugovora oradu na određeno vreme preko zakonskog maksimalnog roka nije više moguće koristiti.

U kojim slučajevima ugovor o raduna određeno vreme može da traje duže od 24 meseca


Izuzetno od pravila da radni odnos na određeno vreme ne može biti duži od 24 meseca, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na duži period u sledećim slučajevima:

 1) ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;

2) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;

3) sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;

4) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;

5) sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Zamena privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka na posao, vrši se u situacijama kada je poznato da će stalno zaposleno lice biti odsutno sa rada neko određeno ili neodređeno vreme (porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta, obavljanje javne funkcije, privremena sprečenost za rad zbog bolesti, isl.). Lice koje se angažuje na ovim poslovima radiće sve do povratka odsutnog radnika, ili dok odsutnom radniku ne prestane radni odnos (npr. odsutni zaposleni se ne vrati na posao nakon prestanka funkcije zbog koje je bio privremeno odsutan).

Ukoliko je ugovor o radu na određeno vreme zaključen u vezi sa realizacijom određenog projekta koji je vremenski ograničen, ali ipak nije završen u roku od 24 meseca, moguće je produžiti rad na određeno do završetka projekta.

Sa stranim državljaninom je takođe moguće zaključiti ugovor o radu na određeno vreme na period duži od 24 meseca, ali najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola za rad u Republici Srbiji, u skladu sa zakonom.

Novoosnovani poslodavci imaju mogućnost da zaključe ugovor o radu na određeno vreme do 36 meseci. Novoosnovanim poslodavcima smatraju se pravna lica i preduzetnici koji su registrovani najduže godinu dana. Samo u prvih godinu dana od dana registracije imaju mogućnost da sa istim zaposlenim zaključe jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih radni odnos na određeno vreme može da traje i do 36 meseci. Nakon proteka godinu dana od dana registrovanja pravni lice i preduzetnik se više ne smatraju novoosnovanim poslodavcima.

Sa nezaposlenim licem kojem do ispunjavanja jednog od uslova za starosnu penziju nedostaje najviše 5 godina penzijskog staža ugovor o radu na određeno vreme može biti zaključen do ispunjenja uslova za penziju i na period duži od 24 meseca, ali najviše na period od 5 godina.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka koji je naveden u tačkama 1), 2) i 3) u prethodnom delu teksta, bilo po istom, bilo po drugom pravnom osnovu. To praktično znači da po isteku roka na koji je zaključen ugovor o radu na određeno vreme radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, zbog rada na projektu čije je vreme unapred određeno, odnosno po okončanju ugovora sa stranim državljaninom, moguće je sa istim zaposlenim sklopiti novi ugovor o radu na određeno vreme, u skladu sa zakonom. Primera radi, poslodavac može da zaključi ugovor o radu sa zaposlenim radi zamene odsutnog radnika. Nakon povratka odsutnog radnika na posao, poslodavac može zasnovati novi radni odnos na određeno vreme sa zaposlenim koji ga je menjao radi zamene drugog odsutnog radnika, ili za rad na određenom projektu. Takođe, nema smetnje da se, nakon završetka određenog projekta, sa istim zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno vreme za rad na drugom projektu, ili radi zamene privremeno odsutnog radnika.


Prerastanje radnog odnosa naodređeno vreme u stalni radni odnos

Kaošto je navedeno u prethodnom delu teksta, Zakon o radu tretira rad na određeno vreme kao izuzetak od pravila da se radni odnos zasniva na neodređeni vremenski period, te precizno definiše uslove pod kojima se može zaključiti ugovor o radu na određeno vreme. Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

Navedena zakonska odredba predviđa dve mogućnosti da zaposleni koji je zasnovao radni odnos na određeno vreme dospe do radnog odnosa na neodređeno vreme, odnosno da radni odnos na određeno vreme preraste u radni odnos na neodređeno:

Prva pravna situacija koja dovodi do radnog odnosa na neodređeno vreme jeste kad zaposleni zasnuje radni odnos na određeno vreme van slučajeva kada je to pozakonu moguće (najčešće ako obavlja stalne poslove predviđene aktom o sistematizaciji radnih mesta, kao i svi ostali stalno zaposleni).

Druga mogućnost postoji kad je zaposleni u skladu sa zakonom zasnovao radni odnos na određeno vreme, pa po isteku tog vremena nastavi da radi najmanje pet radnih dana. Tada prvobitno zasnovan radni odnos na određeno vreme prerasta u radni odnos na neodređeno vreme, prvog dana po isteku roka. Nakon isteka radnog odnosa koji je zaključen na određeno vreme, radni odnos prestaje automatski, i nije potrebno da poslodavac to konstatuje. Sigurnosti radi, poslodavci najčešće donose rešenje o otkazu ugovora o radu navodeći kao razlog prestanka radnog odnosa istek ugovora o radu, ali ovaj akt nije obavezani isključivo je deklaratornog karaktera, jer radni odnos zapravo prestaje automatski po isteku roka na koji je ugovor o radu na određeno vreme zaključen.  Međutim, ukoliko zaposleni kome je istekao radni odnos na određeno vreme nastavi da dolazi na posao i redovno obavlja svoje radne zadatke najmanje pet radnih dana po isteku ugovora o radu naodređeno vreme,  a poslodavac se tome ne usprotivi, smatra se da se poslodavac prećutno saglasio da on može da nastavi da radi, i to u radnom odnosu na neodređeno vreme. Ukoliko poslodavac naknadno pokuša da ospori to pravo zaposlenom, zaposleni može tražiti zaštitu od suda koji će konstatovati postojanje radnog odnosa na neodređeno vreme iako nije zaključen poseban ugovor o radu.

Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu za vreme trudnoće i porodiljskog odsustva

Prema Zakonu o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Ova odredba konkretno znači da ženi tokom trudnoće, odnosno zaposlenom tokom porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu čak i ako je taj ugovor bio zaključen na određeno vreme. U toj situaciji zaposlenom koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme radni odnos se po sili zakona produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo.

Takođe, rešenje o otkazu ugovora o radu ništavno je ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radinege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedenih okolnosti i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Prema tome, ukoliko žena u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa na određeno vreme poslodavcu priloži potvrdu kojom ga obaveštava o činjenici trudnoće, rešenje o otkazu ugovora o radu po sili zakona postaje ništavo i poslodavac je dužan da sa zaposlenom potpiše novi ugovor o radu koji će trajati do završetka porodiljskog odsustva.

Zloupotreba ugovora oradu na određeno vreme i pravna zaštita

 Zloupotreba radnog odnosa na određeno vreme podrazumeva daposlodavac sukcesivno zaključuje ugovore o radu na određeno vreme sa zaposlenim ,iako ne postoji zakonski osnov za to, a najčešće je potreba za njegovim radom stalna.

Lice koje obavlja rad na osnovu  ugovora o radu na određeno vreme koji je zaključen suprotno odredbama zakona, odnosno koji je sklopljen na određeno vreme iako nisu ispunjeni zakonski uslovi za primenu izuzetka od pravila da je u pitanju odnos trajnijeg karaktera (na neodređeno vreme), odnosno lice koje i 5 radnih dana nakon isteka roka na koji je zaključen ugovor o radu na određen ovreme nastavi da obavlja poslove kod posolodavca uz njegovu izričitu ili prećutnu  suglasnost, treba da se obrati Inspekciji za rad i pokrene radni spor u cilju zaštite svojih zakonskih prava, tačnije utvrđivanja postojanja radnog odnosa na neodređeno vreme.U praksi navedeni pravni mehanizmi zaštite se nekoriste u meri koja odgovara potrebama zato što su zaposleni u strahu od togada se “zamere” poslodavcima, pa se boje da će izgubiti i nametnuti, neodgovarajući status ukoliko budu zahtevali status koji im pripada. Za posledicu imamo činjenicu da i dalje značajan broj zaposlenih stalne poslove obavlja u radnom odnosu na određeno vreme.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(130) komentari

Aleksandar Latinović 12. 04. 2021.

Postovani gosn.Predojevicu,

Bio sam zaposlen u jednoj domacoj kompaniji za proizvodnju i prodaju namestaja na poziciji Prodavac u salonu. Prvi ugovor koji sam potpisao je Ugovor o radu na odradjeno vreme i trajao je mesec dana (u toku ovog perioda sam bio na obuci u kompaniji). Na dan isteka prvobitnog ugovora potpisao sam aneks kojim se rad na odradjeno produzava na jos mesec dana.U tom periodu sam vec poceo da radim na svojoj radnoj poziciji Prodavca u novootvorenom salonu namestaja.Osim mene bile su zaposlene jos 3 koleginice na istoj poziciji (Prodavac u salonu).
Nakon isteka gore pomenutog Aneksa ugovora moj Ugovor se dalje ne produzava,dok je koleginicama produzen.Pitao sam pretpostavljenog menadzera postoji li neki konkretan razlog zbog cega moj Ugovor nije produzen receno mi je da nema i da jednostavno je Ugovor o radu istekao.
Isti dan kada moj Ugovor nije produzen na moje mesto dolazi novoprimljena koleginica (bez prethodne obuke).
S’obzirom da nisam dobio nikakav zvanican razlog o ne produzenju Ugovora a primljena je novo-zaposlena na moje radno mesto,zanima me ima li tu krsenja mojih radnih prava.

Srdacan pozdrav,
Aleksandar

  Milan Predojevic 13. 04. 2021.

  Poštovani Aleksandre
  Poslodavac nema zakonsku obavezu da sa Vama produži ugovor o radu na određeno vreme nakon njegovog isteka. Ukoliko odluči da na poslovima na koje ste Vi bili raspoređeni zaposli nekg drugog bez iskustva, bez obzira na to što ste Vi već prošli potrebnu obuku on to može da učini i prema Vama time ne krši zakon. Ne postoji nijedna odredba u važećim propisima iz oblasti radnih odnosa koja bi u konkretnom primeru obavezivala poslodavca da na navedeno radno mesto primi nekog ko je već obavljao te poslove i ima više iskustva od novozaposlenog radnika. To je sloboda izbora poslodavca i tu se zakon ne meša. Zakonski razlog za prestanak radnog odnosa jeste neophodan, ali je u Vašem slučaju taj zakonski razlog ispunjen jer je reč o isteku roka ugovora o radu na određeno vreme. Upravo je istek ugovora na određeno vreme zakonski razlog i poslodavac ne mora da Vam pruži drugo objašnjenje.
  Pozdrav

Ivana Maksimović 06. 04. 2021.

Poštovani, čekam poziv na komisiju za posebnu negu deteta. Trenutno sam na posebnoj nezi koja ističe za par dana, a sa njom i moj ugovor na određeno vreme. Interesuje me da li mogu otvoriti bolovanje kod pedijatra na dete, dok čekam komisiju, ukoliko ne bude organizovana pre isteka posebne nege? Znam da to rade žene koje su u stalnom radnom odnosu da premoste ove vreme, ali ne znam da li ja na to imam pravo, posto mi je ugovor na određeno do isteka posebne nege. Unapred hvala na odgovoru.

  Milan Predojevic 08. 04. 2021.

  Poštovana Ivana
  Zakonom o radu propisano je da je rešenje o otkazu ugovora o radu ništavo ako je na dan donošenja rešenja o otkazu ugovora o radu poslodavcu bilo poznato postojanje okolnosti odsustva sa rada radi nege deteta, ili ako zaposleni u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa obavesti poslodavca o postojanju navedene okolnost i o tome dostavi odgovarajuću potvrdu ovlašćenog lekara ili drugog nadležnog organa. Prema tome, čak i ako komisija ne donese ocenu pre isteka prava na odsustvo, i poslodavac donese rešenje o otkazu, ako u roku od 30 dana donesete novu ocenu o produžetku odsustva sa rada radi nege deteta, poslodavac je dužan da stavi van snage rešenje o otkazu. Gledajte da zakažite komisiju što pre kako bi se izbeglo komplikovanje situacije.
  Pozdrav

Dragana 23. 03. 2021.

Poštovani,
Zaposlena sam u državnoj upravi od 2012-2015 sam imala potpisan ugovor o delu. U ovom periodu poslodavac je konstantno menjao radna mesta, ali sada vidim da sam na jednom od radnih mesta imala više od 90 radnih dana u jednoj godini. U pitanju je period od 01.11.2013. Do 31.10.2014. Dakle ne kalendarska godina, već tačno ovaj period u kojem sam na istom radnom mestu imala 110 radnih dana.
2015 potpisujem ugovor o radu na određeno vreme, i do sada sam opet potpisala nekoliko ugovora, poslodavac menja radno mesto u više navrata. Sve vreme sam inače na jednom radnom mestu faktički. Trenutno se nalazim na porodiljskom odsustvu koje ističe uskoro. Poslodavac neće da mi produži ugovor, iako radno mesto nije popunjeno.
Moje pitanje je da li imam pravo na tužbu posle 9.5 godina rada? Da li se može utvrdi da sam faktički u stalnom radnom odnosu? Da li se mogu obratiti advokatu ili inspekciji rada? Oprostite što molim za brz odgovor.
Srdačan pozdrav!

  Milan Predojevic 26. 03. 2021.

  Poštovana
  Zakonom o državnim službencima, koji se primenjuje na radne odnose zaposlenih u državnoj upravi, propisano je da radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, izuzev pripravniku (kad položi državni ili poseban stručni ispit) i državnom službeniku na određeno vreme koji je zasnovao radni odnos zbog privremeno povećanog obima posla. Ove odredbe uvedene su jer kod radnog odnosa na određeno vreme koji se zasniva u zakonom utvrđenim slučajevima, ne predviđa se spovođenje javnog ili internog konkursa (izuzev pri prijemu pripravnika kad položi državni ili poseban stručni ispit), pa s tim u vezi radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme, pošto bi se na taj način omogućilo da u radnom odnosu na neodređeno rade lica koja nisu prošla konkursnu proceduru. Zakonom o radu, koji se primenjuje i na radne odnose u državnoj upravi u svim stvarima u koje nisu regulisane Zakonom o državnim službenicima, uređeno je da ugovor o radu na određeno vreme ne može da bude duži od 24 meseca, kao i da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Ministarstvo državne uprave je stava da državni sužbenici koji rade duže od dve godine po ugovoru na određeno vreme ili nastave da rade po ugovoru na određeno iako im je istekao ugovor, imaju pravo na ugovor na neodređeno vreme, odnosno ugovor „za stalno“. Oni navode sledeće: „Stav sudske prakse je da u ovim slučajevima dolazi do preobražaja radnog odnosa iz određenog na radni odnos na neodređeno vreme“. S obzirom da ste 9 i po godina obavljali praktično iste oslove i ako biste to na sudu dokazali, mišljenja sam da može biti osnova da dođe do preobražaja trenutnog radnog odnosa u radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Mirjana Markovic 19. 03. 2021.

Zaposlena na odredjeno od novembra 2019 i sada 31.03. mi istice ugovor. Imam predosecaj da mi ga nece produziti niti me primiti u stalni radni odnos. Da li imam pravo na novcanu naknadu ukoliko mi ne produze ugovor?

  Milan Predojevic 21. 03. 2021.

  Poštovana Mirjana
  Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti propisano je da nezaposleni ima pravo na novčanu naknadu u slučaju prestanka radnog odnosa na određeno vreme. Novčana naknada isplaćuje se nezaposlenom tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina-što je kod Vas slučaj, sem ako niste i pre ovog radnog odnosa imali takođe radni odnos koji je prestao iz nekog od razloga za koji zakon vezuje pravo na novčanu naknadu, pa sve skupa imate preko 5 godina staža (tada biste imali 6 meseci naknadu). Prema tome, mišljenja sam da imate pravo na najmanje tri meseca novčane naknade od NSZ, čijoj filijali morate da se javite u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa sa rešenjem o otkazu, ličnom kartom i dokazom o najvišem stepenu obrazovanja (diploma škole ili fakulteta)
  Pozdrav

Branko Radojković 18. 03. 2021.

Postovani Milane,

Radim u drzavnoj zdravstvenoj ustanovi sa 50% posto na neodredjeno radno vreme a od 2017 godine do 28.02.2021 godine sa aneksom ugovora produzavano mi je bez prekida radno vreme na odredjeno vreme. 1 marta 2021 dobio sam ugovor na 50% na neodredjeno vreme. Da li ja imam prava da dobijem ugovor na neodredjeno vreme od 100℅ od 1 marta 2021. Godine.
Branko Radojkovic

  Milan Predojevic 19. 03. 2021.

  Poštovani Branko
  Zakonom o radu propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Na opisan način radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Izuzetno može da traje duže od 24 meseca ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka i za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta (i u još tri slučaja koja ne mogu biti relevantna za Vaš radni odnos). Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno navedenim zakonskim odredbama ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Prema tome, ukoliko kod produženja ugovora nije bilo poštovan zakon u opisanom smislu, možete tražiti das se utvrdi da Vam je radni odnos na određeno vreme prerastao u radni odnos na neodređeno vreme i pre 01.marta 2021. godine, ali bi to imalo smisla jedino ako ste po ranijim ugovorima bili angažovani na puno radno vreme. U suprotnom, ne biste dobili ništa takvom tužbom jer i ako je prethodno angažovanje bilo na pola radnog vremena, prerastanje radnog odnosa na određeno vreme sa pola radnog vremena u rad na neodređeno vreme ne podrazumeva i prelazak na rad sa punim radnim vremenom.
  Pozdrav

   Branko Radojković 19. 03. 2021.

   Poštovani Milane,
   hvala Vam na iscrpnom odgovoru. U svakom aneksu ugovora mi je stojalo od 2017 godine da sam angazovan sa punim radnim vremenom od 40 časova nedeljno odnosno 100% sa rokom vazenja koji se neprekidno produzavao do 28.02.2021. U tom ugovoru od 01.03.2021 su mi napisali da radim sa nepunim radnim vremenom od 50% ali sada bez roka vazenja ugovora a to znači na neodredjeno vreme. Da li u ovom slucaju sam stekao pravo da tražim da budem angažovan na 100% na neodredjeno vreme.
   S poštovanjem
   Branko Radojkovic

    Milan Predojevic 21. 03. 2021.

    Poštovani Branko
    Shodno opisanom činjeničnom stanju, mišljenja sam da može biti osnova, odnosno da postoji šansa za usvajanje jednog takvog tužbenog zahteva. Potrebno je ipak da sa svim ugovorima o radu i rešenjima o otkazu potražite stručnu pravnu pomoć.
    Pozdrav

Zoran Milojevic 13. 03. 2021.

Poštovani Gospodine Milane,

Pitanje se odnosi na max. trajanja ugovora na određeno vreme (24neseci) i prelaska na ugovor na neodređeno vreme.
Prvi ugovor na određeno vreme mojoj supruzi je bio na godinu dana (od 01.05.2010 do 30.04.2011god.) To je inače i bila prva godina regegistracije te firme u APR.
Kod iste firme tj, poslodavca sada ima ponovo ugovor na odredjeno vreme (od 13.10.2020 do 31.03.2021god.).
Da li novi uguvor na određeno vreme, ako bude potpisam, mora biti potpisan najduže 6meseci ili može biti potpisan na godinu ipo?
I dali se sabira vreme ugovora na određeno vreme (kada se gleda zbir od max.24meseca trajanja ugovora na određeno vreme), kada je izmedju dva potpisana ugovora na određeno vreme velika razlika kao u ovom slučaju 9 ipo godina?

Unapred Hvala!
Srdačan pozdrav
Zoran

  Milan Predojevic 15. 03. 2021.

  Poštovani Zorane
  Zakon o radu kaže da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Prema tome, čak i ako ima prekida koji je vremenski dug, uzima se u obzir svaki ugovor o radu. Ova norma uvedena je u naš pravni sistem izmenama Zakona o radu koje su stupile na snagu 29.jula 2014. godine. S obzirom na to, primenjuje se samo na ugovore zaključene nakon tog datuma. Dakle sam zakonski tekst ne govori o tome koliki vremenski razmak može da bude, odnodno to nije bitno jer se uzimaju u obzir i ugovori između kojih postoji vremenska distanca, ali je stvar u tome da se ovo pravilo primenjuje samo na ugovore zaključene nakon 29.jula 2014. godine. S obzirom da u konkretnom slučaju imate ugovor iz 2010. godine, isti se na uzima u obzir. Preciznije, mišljenja sam da u opisanom slučaju nakon ugovora na odredjeno vreme od 13.10.2020 do 31.03.2021. godine radni odnos na određeno vreme (na osnovu još jednog ili na osnovu više ugovora) može da traje još 18 meseci.
  Pozdrav

Goran Dromljak 12. 03. 2021.

Поштовани,радио сам две године на одређено време, имао сам неколико уговора од три и шест месеци.После две године, послодавац ме је ангажовао, на истим пословима, да мењам одсутног радника због болести. То траје ево непуних шест месеци, фали још три дана.Сада су ми рекли да у понедељак, не долазим на посао и да ће ми они јавити за даље. Интересује ме шта да радим, јер још нисам добио уговор на неодређено? Поздрав.

  Milan Predojevic 14. 03. 2021.

  Poštovani Gorane
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Izuzetno od navedenog ograničenja, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka. Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, mišljenja sam da je ugovor na određeno vreme zaključen do povratka odsutnog radnika zbog bolesti u skladu sa zakonom. Međutim, zakon takođe određuje da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. To konkretno znači da ako bi bio zaključen novi ugovor na određeno vreme (ali ovog puta ne radi zamene odsutnog radnika već ponovo na način kako su bili potpisivani ugovori pre tog poslednjeg) mišljenja sam da bi to bilo zaključivanje ugovora suprotno odredbama zakona i da bi bilo osnova da se smatra da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Mišljenja sam da je ista situacija i ako nastavite da radite pet radnih dana po isteku poslednjeg ugovora.
  Pozdrav

Marija Lazarević 12. 03. 2021.

Poštovani, korisnik sam hraniteljskog smeštaja kao i novčane naknade za hraniteljski smeštaj, imam 24 godina. Po zakonu, primam tu naknadu do 26. godine ako se školujem a školujem se i dalje. Da li je moguće da zasnujem radni odnos na određeno vreme a i dalje primam naknadu? Unapred zahvalna na odgovoru.

  Milan Predojevic 14. 03. 2021.

  Poštovana Marija
  Iskren da budem nisam u važećem zakonu pronašao naknadu onako kako ste je Vi definisali. U svakom slučaju opšte je pravilo da pravo na novčanu socijalnu pomoć pripada pojedincu, odnosno porodici, koji svojim radom, prihodima od imovine ili iz drugih izvora ostvaruju prihod manji od iznosa novčane socijalne pomoći utvrđenog zakonom. Takođe, Vi ste u obavezi da prijavite svaku promenu do koje dolazi kada je reč o socijalno-materijalnom statusu. Ukoliko zasnujete radni odnos, morate tu činjenicu da prijavite organu koji je doneo rešenje o naknadi i taj prgan će oceniti da li to utiče na dalje ostvarivanje navedenog prava. U svakom slučaju, imajući u vidu da je cilj svake pomoći koja se dodeljuje na osnovu odredbi Zakona o socijalnoj zaštiti pružanje pomoći i osnaživanje za samostalan i produktivan život u društvu, mišljenja sam da je zasnivanje radnog odnosa prepreka za dalju isplate svake vrste socijalne pomoći, makar se radilo o licu koje je još uvek student.
  Pozdrav

Ivan Mijatovic 03. 03. 2021.

Pozdrav, imam problem.Pitao sam direktora da mi da za stalno zbog kredita a on mi je rekao da ce mi dati tu potvrdu i da ce me zatim prijaviti za stalno. Potvrdu sam dobio i kredit podigao a za stalno nisam dobio. Produzili su mi ugovor posle toga jos 3 meseca i zatim prekid ugovora zbog ne znanja dali ce prici na tenderu. Mene su ostavili bez posla i sad sam u problemu za isplaćivanje rata za kredit. Koja su moja prava sto se tiče ovoga.Hvala.Poz

  Milan Predojevic 04. 03. 2021.

  Poštovani Ivane
  Dok god ne potpišete ugovor ili ankes ugovora o radu, kojim bi bio zasnovan radni odnos na neodređeno vreme, Vi niste u takvoj vrsti radnog angažovanja. Prema tome, potpisan je bio samo ugovor o radu na određeno vreme i on je bio aktuelan. Nažalost, kasnije nije bilo prelaska na rad na neodređeno vreme i poslodavac je iskoristio istek ugovora o radu da sa Vama prekine radni odnos. Na osnovu ovoga što ste naveli i ukoliko ugovori o radu nisu potpisivani suprotno odredbama Zakona o radu, nema osnova za prerastanje u radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Suza Brujic 28. 02. 2021.

Postovani,radim u jednoj fabrici,ugovor mi se produzava na mesec dana,sada sam potpisala ugovor za februar koji sam inace trebala potpisati jos krajem januara.Morala sam licno da idem da pitam zasto mi ugovor nije produzen i tada su ga oni produzili.Ovog meseca mi je istekao i jos uvek mi nisu produzili,ja idem na posao svakog dana.Najveci mi problem predstavlja zdrastveno,jer su svi clanovi moje porodice osigurani preko mene i samim tim sada niko nema osiguranje.Da li je po zakonu sto se na vreme ne produzava ni ugovor a ni zdrastveno osiguranje?

  Milan Predojevic 28. 02. 2021.

  Poštovana
  Zakonom o radu propisano je da ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Na osnovu navedene zakonske odredbe, u slučaju da se u sudskom postupku utvrdi da ste radili najmanje 5 radnih dana po isteku ugovora o radu na određeno vreme, može biti osnova da se zahteva utvrđenje das je došlo do prerastanja rada na određeno u radni odnos na neodređeno vreme. Takođe, ukoliko bi Inspekcija rada na licu mesta po Vašoj prijavi utvrdila da radite bez ugovora o radu, to jest ukoliko prijavljujete “rad na crno“, inspektor ima ovlašćenje (nakon što utvrdi da zatečeni radnik radi kod poslodavca bez prijave) da naloži poslodavcu da sa radnicima zatečenim na radu sklopi ugovor na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Aleksandar Miladinovic 23. 02. 2021.

Postovani ,
radio sam od decembra 2016 do februara 2019 na raznim ugovorima o radu , cak i na pp poslove. od 27.02.2019 dobijam ugovor o radu na dve godine sa datumom trajanja od 01.03.2019 do 28.02.2021. I nakon toga sam dobio resenje o prestanku radnog odnosa jos danas. Inace svo vremem radim na istom radnom mestu a ugovorom o radu na 2 godine sam bio na sistematizovanom radnom mesto, identican ugovor kao i moj kolega koji je za stalno, napominjem da sam ugovor dobio bez konkursa. Imam li pravo na spor i tuzbu?

  Milan Predojevic 24. 02. 2021.

  Poštovani Aleksandre
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Izuzetno od navedenog, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi i na duži period: a)ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka; b) za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta; v) za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine (ugovor ne može duže od 36 meseci). Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Ukoliko nijedan od ugovora nije zaključen zbog navedenih izuzetaka kada radni odnos može da traje duže od 24 meseca, a na sudu dokažete da ste duže od 24 meseca radili potpuno iste poslove u firmi, mišljenja sam da može biti osnova za utvrđivanje da je radni odnos prerastao u radni odnos na neodređeno vreme, čak i uprkos činjenici da ste zaključivali (prividne) ugovore o privremenim i povremenim poslovima.
  Srdačan pozdrav

Sanja Trivunovic 23. 02. 2021.

Postovani, imala Sam ugovor na odredjeno, drzavna bolnica, med. Sestra.. Otisla na trudnickom, pa na porodiljskom…
Ja bih Trebala da se vratim na posao nakon dve godine I 9 meseci
Da li su duzni da me prime na neodredjeno jer ce proci vise od 24 meseca?
Sanja

  Milan Predojevic 24. 02. 2021.

  Poštovana Sanja
  Mišljenja sam da nema osnova za prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme. Radi se o tome da trudnica po zakonu ne može da dobije otkaz čak ni ako joj je istekao ugovor o radu na određeno vreme, odnosno po jednoj posebnoj zakonskoj zaštitnoj odredbi mora da se potpiše novi ugovor. Prema Zakonu o radu za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom se rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava sve do isteka korišćenja prava na odsustvo Prema tome, ne radi se o tome da je taj ugovor na određeno vreme potpisan suprotno zakonu, jer samo u takvom slučaju može da dođe do prerastanja u radni odnos na neodređeno veme. Preciznije, Zakon o radu propisuje da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Pošto konkretan ugovor nije zaključen suprotno zakonu, već upravo u ksladu sa zakonom, jer se po sili zakona mora potpisati novi ugovor o radu sa trudnicom nakon što joj istekne postojeći ugovor na određeno vreme, mišljenja sam da nema osnova za prrastanje u rad na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Danijel Keljevic 12. 02. 2021.

Hteo bih da pitam kako se obracunava bolovanje,ja sam na bolovanju 20 dana a radim kao gradjevinski radnik na sat.I poslodavac mi ne daje ceo iznos na banku vec ide na ruke i na racun.Unapred zahvalan

  Milan Predojevic 14. 02. 2021.

  Poštovani Danijele
  Prema Zakonu o radu zaposleni ima pravo na naknadu zarade na teret poslodavca za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad do 30 dana, i to najmanje u visini 65% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad, s tim da ne može biti niža od minimalne zarade utvrđene u skladu sa ovim zakonom (ako je sprečenost za rad prouzrokovana bolešću ili povredom van rada..za povredu na radu plaća se 100%). Posle 30 dana bolovanja, ono prelazi na teret RFZO. Dakle treba da dobijete 65% od prosečne zarade koju ste imali u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kojem ste otvorili bolovanje i da Vam poslodavac na taj iznos plati i porez i doprinose za socijalno osiguranje. Ako bolovanje bude trajalo duže od 30 dana isplatu će i dalje vršiti poslodavac, ali će on sredstva za to dobijati od RFZO.
  Pozdrav

Marica Radivojević 04. 02. 2021.

Poštovani,

Imala sam ugovore na određeno vreme sa poslodavcem, poslednji je istekao 15.01.21. posle navršene dve godiine rada u firmi. Pošto poslodavac još uvek ne želi da me prijavi na neodređeno ponudio mi je ugovor o radu na projektu. Zanima me da li je poslodavac dužan da mi uplaćuje socijalno i zdravstveno za vreme navedeno u ugovoru po projektu?

  Milan Predojevic 05. 02. 2021.

  Poštovana Marice
  Poslodavac je dužan da Vam uplaćuje doprinose za socijalno osiguranje (zdravstveno, penzijsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti) tokom trajanja radnog odnosa. Ugovor o radu na određeno vreme za rad na projektu čije je vreme unapred određeno takođe podrazumeva uplatu svih pripadajućih doprinosa, jer zaposleni iz radnog odnosa na određeno vreme ima sva prava iz radnog odnosa kao i radnik na neodređeno vreme. Inače, ponuđeni rad na određeno vreme do okončanja rada na projektu zakonski je moguć ako je to stvaran razlog za produženje ugovora u konkretnom slučaju. Ako se to čini samo forme radi, a suštinski nastavljate da obavljate iste poslove kao i u prethodne dve godine, može se reći da bi to bio slučaj potpisivanja ugovora o radu na određeno vreme suprotno odredbama Zakona o radu, a isti zakon određuje da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Ivana Rajic 04. 02. 2021.

Postovani
Radim u firmi vec 3 meseca desava se da mi je u toku rada u firmi istekao diskus i sada sam na bolovanje spremam se za operaciju ,uredno sve sam dostavila u firmi izvestaje lekara desava se to da mi u vreme bolovanja produzuju ugovor na mesec dana a jos mi nije ni zakazan datum operacije zanima me dali mogu da prekinu ugovor sada kada isteknu tih mesec dana

  Milan Predojevic 05. 02. 2021.

  Poštovana Ivana
  U slučaju isteka ugovora o radu na određeno vreme poslodavac nema zakonsku obavezu da sa Vama produži radni odnos, odnosno ne mora da potpiše novi ugovor o radu zbog toga što ste privremeno sprečeni za rad zbog bolesti. Ta obaveza poslodavca postoji samo kada se radi o bolovanju zbog održavanja trudnoće.
  Pozdrav

Don Kihot 02. 02. 2021.

Postovani, bio za zaposljen na ugovoru, proslo je 24 meseca i radio sam jos 12 meseci na tzv. projektima na kojima nisam radio, vec sam nastavio sa poslom koji sam radio predhodnih 24 meseca. Sada kada ja pocelo ponovno zaposlavanje, produzuju mi na mesec dana ili na 3 meseci. Koje su moje pravne mogucnosti,da li mogu da dobijem na neodredjeno?

  Milan Predojevic 04. 02. 2021.

  Poštovani
  Zakonom o radu propisano je da ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba. Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Izuzetno od navedenog, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta. Međutim, ukoliko je tačno da Vi zapravo niste radili na nekom posebnom projektu, odnosno da ste praktično pune tri godine radili istu vrstu poslova, samo Vam je ugovor forme radi izmenjen, može biti osnova da se tužbom sudu zahteva utvrđenje da je radni odnos na određeno vreme prerastao u radni odnos na neodređeno vreme. Naročito ako se ima u vidu da ste i nakon rada na projektu ponovo angažovani na određeno vreme, jer Zakon o radu takođe propisuje da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Ivana Djordjevic 17. 01. 2021.

Poštovani,
Radim u jednoj firmi kao Komercijalista 7 meseci na odredjeno vreme. Ugovor mi se produžava na mesec dana. Saznala sam da sam u drugom stanju 5. nedelja. Vreme je da obavestim svog poslodavca o trudnoci, ali se plasim da mi ne bi produzili ugovor za naredni mesec zbog toga. Da li on ima pravo na to i da li je u obavezi da me drzi u radnom odnosu i produzava ugovor sve dok mi traje trudnicko i porodiljsko. Hvala

  Milan Predojevic 19. 01. 2021.

  Poštovana Ivana
  Zakonom o radu određeno je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom se u tom slučaju rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Prema tome, zakon Vas štiti od otkaza ugovora o radu, a poslodavac je u obavezi da sa Vama potpiše novi ugovor koji će da traje najmanje do isteka porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Маја Данојлић 27. 12. 2020.

Poštovani Milane,
Moli Vas da mi odgovorite.
1. Novembra sam potpisala ugovor o radu, na određeno(3 mes.),ma dobila sam otkaz 25. Decembra. Tom prilikom mi je receno da mogu istog momenta da napustim firmu. Razlog je navodnomanjak poslu. Ugovor nisam nikad imala prilike da procitam, a nemam ni primerak. Dve nedelje pre otkaza, trazila sam od sefa, za sebe jedan primerak, rekao mi je da mu ne trebaju problemi i da necu dobiti ugovor. Nisam potpisala ni sporazumi raskid ugovora, nije mi ni trazeno, nego je receno da sam to potpisala prilikom sklapanja ugovora.
Zanima me da li imam pravo na naknadu sa biroa, i na koji nacin mogu da ostvarim to pravo?
Hvala na odgovoru

  Milan Predojevic 31. 12. 2020.

  Poštovana Majo
  Ako sam Vas dobro razumeo, imate svega nepuna dva meseca radnog odnosa. Da biste ostvarili pravo na novčanu naknadu kod NSZ morate da imate bar godinu dana radnog odnosa neprekidno ili godinu dana sa prekidima u poslednjih 18 meseci. Takođe morate kod NSZ da priložite rešenje o otkazu. Što se tiče pomenutog postupanja poslodavca, ono je problematično sa više aspekata. Ne može samo da Vam se kaže da „istog momenta napustite firmu“, a da je razlog navodno manjak. Prvo, radni odnos ne može da prestane na osnovu usmenog saopštenja, već je to moguće jedino na osnovu pisanog akta-rešenja o otkazu. S obzirom da evidentno tvrde da ste prekršili radnu obavezu ili disciplinu, morali su da utvrde Vašu odgovornost u nekoj vrsti disciplinskg postupka u kojem biste Vi imali mogućnost da se izjasnite o činjenicama koje imaju protiv vašeg ponašanja na poslu. Da ne govorim o tome da nisu s Vama uopšte potpisali ugovor o radu, kao i da su možda zloupotrebili Vaš potpis, ako kažu da ste potpisali sporazum o prestanku radnog odnosa još prilikom započinjanja rada (zloupotreba, neka vrsta blanko otkaza) S obzirom da sve to nisu ispoštovali, vrlo je moguće da ima osnova za tužbu zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa.
  Pozdrav

Jelena Nikolić 25. 12. 2020.

Poštovani,

Zaposlena sam u školi na određeno vreme. Nakon jednog ugovora od 12 meseci nadovezao se drugi na takođe 12 meseci.U prvom mesecu nakon potpisivanja drugog ugovora ostala sam u drugom stanju, treće dete je po redu, gde po zakonu ja imam pravo na porodiljsko odsustvo, tj odsustvo radi nege deteta u trajanju od 24 meseca. Zanima me da li trebam da zahtevam produžetak ugovora dok traje porodiljsko, tj nega deteta, ili se to automatski podrazumeva? Nisam potpisala ni jedan ugovor koji me osigurava do kraja porodiljskog, tj odsustva radi nege deteta, niti su iz škole zvali da dođem i potpišem.Da li će moje radno mesto biti upražnjeno kada mi istekne ovaj drugi ugovor od 12 meseci, ili na moje radno mesto ne može niko biti primljen do isteka mog odsustva radi nege deteta?

Unapred zahvalna na odgovoru!

  Milan Predojevic 31. 12. 2020.

  Poštovana Jelena
  Zakonom o radu propisano je da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu. Zaposlenom rok za koji je ugovorom zasnovao radni odnos na određeno vreme produžava se do isteka korišćenja prava na odsustvo. Prema tome, poslodavac je obavezan da sa Vama potpiše novi ugovor o radu koji će da traje najmanje dok traje porodiljsko, tj nega deteta. Trebalo bi da potpišete novi ugovor, to jest da podsetite poslodavca na njegovu obavezu u tom pogledu. U krajnjem slučaju inspekcija za rad bi ga obavezala da to uradi, ali verujem da za to nema potrebe. Dakle, Vaše radno mesto biti ne može da bude popunjeno na taj način da Vi ostenete bez posla i kada istekne drugi ugovor od 12 meseci. Na Vaše radno mesto može biti primljen neko radi zamene, do isteka Vašeg porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta.
  Pozdrav

Milan Mina Mutavdzic 21. 12. 2020.

Poštovani,

Pišem u svoje ime i ime svojih kolega. Svi smo angažovani na tzv.projektu. Zdravstveni smo radnici. Lekari i sestre. Projekat se produžava godinama. Dužina jednog ugovora 20 meseci. Niko nije dobio rešenje na neodređeno bez obzira na dužinu trajanja rada na određeno. Takođe, po osnovu rada u Kovid sistemu, zaobišla su nas rešenja koja su dobile kolege u drugim ustanovama. Molim Vas, koja su naša prava?

  Milan Predojevic 22. 12. 2020.

  Poštovani
  Zakonom o radu predviđena je mogućnost da rad na određeno vreme sa istim zaposlenim može da traje duže od dve godine samo u propisanim izuzecima, u koje spada i ugovor o radu za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta. Isto tako je propisano da ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme. Prema navedenim zakonskim odrdbama, mišljenja sam da biste u slučaju eventualnog radnog spora mogli biste da uspete sa tužbom kojom bi se zahtevalo utvrđenje da je rad na određeno prerastao u radni odnos na neodređeno vreme, pod uslovom da dokažete na sudu da u praksi zapravo niste bili angažovani na jednom projektu, već ste sve vreme obavljali iste poslove. Dakle radi se o mogućnosti dokazivanja u sudskom postupku tvdnje da ste sve vreme obavljali druge poslove, a da niste bili angažovani na određenom projektu, iako je to na „papiru“, to jest ugovoru o radu tako bilo navedeno. To bi značilo da je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama zakona, te bi se smatralo da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Katarina Aleksic 09. 12. 2020.

Postovani,

Bila sam u radnom odnosu na odredjeno pocev od decembra 5.12.2019. do 5.12.2020. gde se ugovor na odredjeno produzavao svakog meseca. 5.12.2020 je poslodavac odlucio da mi ne produzi ugovor zbog ekonomske situacije. Potpisala sam samo prekid socijalnog, ali nisam na potpisivanje dobila nikakav ugovor o prestanku radnog odnosa. Obzirom na to da sam radila godinu dana da li imam pravo na naknadu od drzave u trajanju od meseca nakon prijave na biro? Problem je taj sto nisam dobila nikakav ugovor o prestanku radnog odnosa pod izgovorom poslodavca da to nije potrebno, iako mi za prijavu na biro traze ugovor o prestanku radnog odnosa.

  Milan Predojevic 10. 12. 2020.

  Poštovana Katarina
  S obzirom da ste bili godinu dana u radnom odnosu i da Vam je radni odnos prestao zato što je istekao ugovor o radu na određeno vreme, imate pravo da prijavom kod Nacionalne službe za zapošljavanje ostvarite novčanu naknadu kao nezaposleno lice. Istina je da radni odnos na određeno vreme prestaje i kada se ne donese rešenje o prestanku radnog odnosa, premda se u najvećem broju slučajeva donosi deklaratorno rešenje. Dovoljno je da prestanete da dolazite na posao i posledica prestanka radnog odnosa je nastupila. Međutim, kod Nacionalne službe za zapošljavanje je važan razlog prestanka radnog odnosa jer od toga zavisi da li Vam pripada novčana naknada ili ne. Zbog toga su tražili da dostavite rešenje o prestanku radnog odnosa gde bi se videlo da je razlog prestanka istek ugovora o radu na određeno vreme. Pokušajte da razlog prestanka radnog odnosa dokažete obrascem odjave sa socijalnog osiguranja (trebali ste ga dobiti od poslodavca, a ako niste možete ga pribaviti u filijali RFZO ili RFPiO), koja sadrži taj podatak. Ako to ne bude bilo dovoljno, insistirajte kod poslodavca da donese rešenje jer zaista ne vidim nijedan razum razlog da odbije to da Vam učini.
  Pozdrav

Ирена Славиша 10. 08. 2020.

Radila sam u KBC Kragujevac 5 godina na određeno vreme kao službenik (maj 2012-maj2017).kako je postojala zabrana zapošljavanja u javnom sektoru nisu mi više produžili ugovor. Da li ima osnova za tužbu jer su morali po isteku dve godine da me prime za stalno? Hvala

  Milan Predojevic 10. 08. 2020.

  Poštovana
  Tužba u radnom sporu na osnovu člana 195. Zakona o radu se može podneti nadležnom sudu u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja, odnosno saznanja za povredu prava. Sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze (član 196 zakona). Imajući u vidu imperativni karakter pravila iz člana 195. Zakona o radu, tužba za utvrđenje postojanja radnog odnosa mora se podneti u okviru prekluzivnog roka od 60 dana. Izuzetak od pravila prekluzije je tužba u radnom sporu radi naplate novčanog potraživanja koja se može podneti u roku od tri godine od dana nastanka obaveze, jer sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u tom roku (član 196. zakona). Imajući u vidu navedeno, mišljenja sam da bi Vaša tužba za utvrđenje da Vam je radni odnos na određeno vreme prerastao u radni odnos na neodređeno vreme, bila zastarela. Ipak, uvek se sa relevantnom dokumentacijom možete javiti za stručnu pravnu pomoć i dobijanje drugog mišljenja. Takođe, treba napomenuti da je do izmena Zakona o radu iz jula 2014. godine poslodavac mogao da ima u radnom odnosu na određeno vreme istog zaposlenog i duže od dve godine, ako je svakih godinu dana menjao opis poslova. Tek se na ugovore potpisane posle 29. jula 2014. godine primenjuje pravilo da jedan ili više ugovora o radu sa istim zaposlenim mogu ukupno da traju najviše dve godine, bez obzira na promenu opisa posla.
  Pozdrav

Aleksandar Stevanović 02. 08. 2020.

Postovani Milane, ukoliko poslodavac, po isteku zakonskog roka od 24 meseca, ne zakljuci ugovor na neodredjeno vec za isto radno mesto sa istim zaposlenim ali sada preko odredjene agencije ponovo zakljuci ugovor na odredjeno vrem, koja su prava i mogucnosti zaposlenog…Mislim da ovo nije bas u skladu sa zakonom! Molim za Vas stav po ovom pitanju. Unapred hvala.
P.S. NAPOMINJEM DA JE PRVIH 24 MESECA UGOVOR ZAKLJUCEN DIREKTNO SA POSLODAVCEM, A NAKON TOGA PREKO AGENCIJE!

  Milan Predojevic 04. 08. 2020.

  Poštovani Aleksandre
  Prema Zakonu o agencijskom zapošljavanju agencija ne može da ustupi zaposlenog na određeno vreme koji je prethodno bio u radnom odnosu na određeno vreme kod istog​​ poslodavca korisnika neposredno ili preko iste ili druge agencije u ukupnom trajanju dužem od 24 meseca, osim u slučajevima kada je rad na određeno vreme kod poslodavca korisnika dozvoljen u dužem trajanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje rad (izuzeci u smislu zamene odsutne zaposlene, za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar nije stariji od jedne godine). Ustupljeni zaposleni u tom slučaju, koji je prethodno kod istog poslodavca korisnika radio neposredno ili preko iste ili druge agencije suprotno navedenim odredbama ili koji ostane da radi kod poslodavca korisnika najmanje pet radnih dana nakon isteka vremena za koje je ustupljen, smatra se da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme kod poslodavca korisnika. Prema tome, nije moguće angažovanje preko agencije nakon isteka ugovora na određeno vreme u trajanju od 24 meseca (sem u slučaju nabrojanih zakonskih izuzetaka kada ugovor može da traje duže od 24 meseca). Ako do toga dođe smatra se da je zasnovan radni odnos na neodređeno vreme.
  Pozdrav

Slavica Pavlović 17. 07. 2020.

Postovani,
zaposleni je ugovorom o radu na odredjeno u trajanju od 1 meseca, zasnovao radni odnos 17.06.2020. Dana 26.06.2020. donosi poslodavcu potvrdu o nastupanju privremene sprecenosti za rad sa dijagnozom koja nije niti trudnicko, niti porodiljsko niti bilo sta sto je vezano za isto, takodje se ne radi niti o povredi na radu. Zaposleni je i dalje na bolovanju, a s obzirom da dana 16.07.2020. istice ugovor na odredjeno pitanje je da li poslodavac bez ikakvih zakonskih posledica moze da raskine ugovor na odredjeno sa zaposlenim?

Unapred hvala!

  Milan Predojevic 19. 07. 2020.

  Poštovani
  U opisanoj situaciji poslodavac bez ikakvih zakonskih posledica može da raskine radni odnos sa zaposlenim kome je istekao ugovoro radu na određeno vreme. Samo u slučaju bolovanja zbog održavanja trudnoće mora da se produži ugovor. U svim ostalim situacijama činjenica privremene sprečenosti za rad ne znači da se mora produžiti radni odnos, odnosno pravo na bolovanje traje samo dok traje radni odnos.
  Pozdrav

Marija Svojic 10. 07. 2020.

Poštovani, radim u jednoj opštinskoj upravi na određeno. prvi ugovor mi je bio na 6 meseci, napravili su mi prekid od jednog dana pa sam opet potpisala ugovor na 6 meseci. Kako za vreme prvog ugovora nisam koristila ni jedan dan odmora, da li mi se ti dani racunaju i sabiraju sa novim obzirom da je ugovor bio prekinut?

  Milan Predojevic 10. 07. 2020.

  Poštovana Marija
  Odgovor je da. Znači da imate pravo na neiskorišćene dane godišnjeg odmora za prvih 6 meseci rada (s obzirom da ih do sada niste iskoristili).
  Pozdrav

Katarina Tomić 19. 06. 2020.

Поштовани,
запослена је примљена у радни однос 1.9.2018. године. Током новембра месеца одлази на одржавање трудноће, потом на породиљско боловање закључно са 19.6.2020. године.
18.6.2020. године педијатар јој отвара боловање од 19.6.2020. године.
У складу са којим законом запослена може бити на боловању по два различита односа?
Да ли је истеком породиљског одсуства запосленој истекао радни однос и да ли је правник уколило расни однос још увек траје био дужан да уради анекс уговора?

  Milan Predojevic 20. 06. 2020.

  Poštovana Katarina
  Zaposlena ne može istovremeno da prima naknadu zarade zbog porodiljskog odsustva i po osnovu odsustva sa rada zbog nege bolesnog člana uže porodice. Pedijatar nije mogao da otvori bolovanje zbog nege bolesnog deteta sve dok se ne okonča porodiljsko odsustvo. Iz Vašeg pitanja da se zaključiti da se radi o radnom odnosu na određeno vreme čije je trajanje produženo dok se ne okonča porodiljsko odsustvo. Ako je to tačno, istekom porodiljskog odsustva zaposlenoj prestaje radni odnos jer je Zakon o radu propisao da zaposlenoj za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta poslodavac ne može da otkaže ugovor o radu, te da se u tom slučaju rok za koji je ugovorom zasnovan radni odnos na određeno vreme produžava do isteka korišćenja prava na odsustvo. Činjenica da je pedijatar otvorio bolovanje zbog nege deteta nema uticaja na navedeno pravilo jer se bolovanje zbog nege deteta može otvoriti samo za lice u radnom odnosu, a kod zaposlene u pitanju osnov za trajanje (produženje) radnog odnosa je prestao istekom porodiljskog odsustva. Ukoliko poslodavac želi zaposlenu iz Vašeg pitanja da zadrži na radu, mišljenja sam da sa njom mora da potpiše novi ugovor koji bi važio počev od 20.06.2020. odine, ili aneks prethodnog ugovora kojim bi bilo ugovoreno da se rok trajanja radnog odnosa produžava i nakon 19.06.2020. godine, odnosno počev od 20.06.2020. godine.
  Pozdrav

Ana Maras 17. 06. 2020.

Dobar dan!Menjam trudnicu,koja se ne vraca,tj.produzava bolovanje radi nege deteta.Da li ja mogu ostati na njenom mestu do povratka ili se mora napraviti prekid od mesec dana?

  Milan Predojevic 17. 06. 2020.

  Poštovana Ana
  Zakonom o radu propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu na određeno vreme na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca. Zakon dalje propisuje da je jedan od izuzetaka od navedenog pravila, kada ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi na duži period, situacija u kojoj se ugovor zaključuje zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog. Takav ugovor može da traje i duže od 24 meseca, odnosno sve do povratka privremeno odsutnog zaposlenog. S obzirom da se u Vašem slučaju odsustvo privremeno odsutne radnice produžava, odnosno da se ona ne vraća na posao, Vaš ugovor je i dalje aktuelan, ukoliko je u njemu navedeno da traje do povratka na rad privremeno odsutne zaposlene koja je na porodilsjkom odsustvu. Tada nema nikakve potrenbe da se taj ugovor prekida na mesec dana i potpisuje novi jer se osnov Vašeg angažovanja ne menja-Vi ste na radu kao zamena odsutne zaposlene čije odsustvo i dalje traje.
  Pozdrav

   Marta Milenković 19. 07. 2020.

   Dobar dan. Zaposlila sam se u firmi pre 2 meseca. Radim kao promoter i prodavac na jednoj zoni. Kolege sa druge zone dobile su obavestenje o prestanku rada zbog nedostatka posla, njihova zona je zatvorena i oni su dobili otkaz. Posto su na toj zoni radile dve radnice uz ugovor za stalno one su pripretile tuzbom firmi i zahtevale da dodju na moje mesto jer sam ja najnovija, nama ostalima traju ugovori na po mesec dana. Juce mi je putem telefonskog poziva javljeno da jedna od njih dolazi na moje mesto, dok se sa kolegom koji takodje ima ugovor na mesec dana ne desava nista i njenu ne ptedstavljaju pretnju i ne pominju prestanak ugovora. Da li imam neka prava i isnov na osnovu kojeg mogu da se borim za svoj posao?

    Milan Predojevic 20. 07. 2020.

    Poštovana Marta
    Vaš radni odnos regulisan je ugovorom o radu koji ste potpisali sa poslodavcem. Na to ne utiču odnosi između poslodavca i drugih zaposlenih. Ukoliko je ugovor o radu potpisan na određeno vreme i istekao je, poslodavac nema obavezu da sa Vama potpiše novi ugovor. Ne postoji način da obavežete poslodavca na novi ugovor nakon što je istekao prethodni (izuzetak je predviđen samo u slučaju postojanja trudnoće ili porodiljskog odsustva-tada poslodavac mora da sklopi novi ugovor makar do isteka porodiljskog odsustva).
    Pozdrav