VAŽNO: Koje su novine u isplati naknada za porodilje?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

avg 06
Mama sa kolicima

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom reguliše isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva i isplatu ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta, a primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Doneo je dosta novina u ovoj oblasti, od kojih mnoge nisu dočekane pozitivno u javnosti, te je sa početkom njegove primene vršena i analiza njegovih efekata u praksi, a državnim institucijama su se predlozima za zakonske izmene obraćala udruženja koja se bave zaštitom dece i porodice.

Ustavni sud Republike Srbije svojom odlukom od 7. maja ove godine oglasio je neustavnim određene delove Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, što je bio razlog da Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji pripremi predlog izmena zakona, koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koji je u primeni od 30. juna. Koje novine u isplati naknada porodiljama donose navedene zakonske promene?

I  Povećanje gornjeg limita naknade tokom porodiljskog odsustva

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate u ovom trenutku ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji i tako će ostati do kraja godine. Izmenama zakona, za prava koja će se ostvarivati od 1. januara 2022. godine, navedena mesečna osnovica ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Dakle maksimalna osnovica za obračun naknade zarade porasla je sa tri prosečna primanja u Republici na pet prosečnih zarada, tako da će porodilje sa visokim primanjima imati veća prava nego do sada.

II Minimalac postaje donji limit naknade zarade do 3 meseca nakon porođaja

Izvršena je izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-247/2018 u pogledu načina utvrđivanja i određivanja donjeg limita iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, tako da ista ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Uslov je da porodilja ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi na zaradu. Za ostvarivanje ovog prava, do sada je bilo potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

Pod minimalnom zaradom u navedenom smislu podrazumeva se iznos koji se dobija kada se minimalna cena rada po satu, utvrđena u skladu sa zakonom na dan početka ostvarivanja prava, pomnoži sa 184 sata i uveća za pripadajuće poreze i doprinose.

Da ne bi bilo zabune u pogledu ove najznačajnije izmene mora se naglasiti da se ista odnosi samo na deo odsustva koji zakon naziva porodiljsko odsustvo, ali ne i na odsustvo sa rada radi nege detetea. Podsećamo da se odsustvo koje se u svakodnevnom govoru najčešće naziva porodiljskim odsustvom, i koje za prva dva deteta traje ukupno godinu dana, a za treće i svako naredno dete dve godine, zapravo sastoji iz dva dela: odsustva sa rada zbog trudnoće i porođaja (koje zakon naziva: porodiljsko odsustvo), kao i odsustva sa rada radi nege deteta.  Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja traje do navršena tri meseca od dana porođaja i samo za vreme tog odsustva mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva (ovo pravo može da koristi umesto majke i otac deteta) i za vreme ovog odsustva ne primenjuje se najniži iznos naknade zarade u visini minimalne zarade. Dosadašnjim zakonskim rešenjem samo porodilje koje su pre otvaranja trudničkog bolovanja, odnosno pre započinjanja porodiljskog odsustva (ako nije bilo održavanja trudnoće) imale bar 6 evidentiranih zarada na koje su plaćeni doprinosi, nisu mogle do tri meseca nakon porođaja primati naknadu zarade manju od minimalca. Sada je taj dodatni uslov ukinut.

III Povoljniji položaj porodilja koje se bave poljoprivredom

Izvršena je izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-216/2018 koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj: 46 od 7. maja 2021. godine i definisan je način ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredni osiguranici. Do sada je u zakonu  bilo određeno da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana. Sada je to prošireno na način da pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ima ne samo majka koja je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, već ostale naknade može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila prijavljena na socijalno osiguranje i plaćala doprinose kao poljoprivredni osiguranik, ne nužno po osnovu gazdinstva.

Doneta je i izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-216/2018 koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj: 46 od 7. maja 2021. godine, a koja se odnosi na način obračuna ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredni osiguranici u pogledu vremenskog perioda u kome se posmatraju osnovice na koje su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24 na 18 meseci. Time je ova ktegorija izjednačena sa ostalim porodiljama u pogledu perioda koji se uzima za relevantan, kada je u pitanju računanje osnovice za naknadu.

IV Istovremeno korišćenje određenih prava i preračuna naknade zarade

Izbrisana je odredba kojom nije moguće istovremeno korišćenje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu drugog lica. Zaposlene majke koje imaju bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta, moći će istovremeno da koriste naknadu zarade uz dodatak koji im pripada po osnovu prava za pomoć i negu drugog lica, odnosno deteta. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

Uvedena je i nova odredba koja reguliše mogući ponovni obračun naknade ako u prvobitnom postupku nisu uzeti u obzir svi prihodi ostvareni u relevantnom periodu, odnosno ako su naknadno evidentirani svi prihodi koji utiču na osnovicu za obračun nakande. Korisnik prava, koji pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, odnosno pravo na ostale naknade nije ostvario u punom obimu, jer u posmatranom periodu nisu bile evidentirane sve osnovice na koje su plaćeni doprinosi, može po pružanju dokaza o njihovom evidentiranju podneti zahtev za preračun naknade zarade, odnosno naknade plate, odnosno ostale naknade.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(78) komentari

Korisnik fbd9da7469 13. 09. 2022.

Postovanje,

Da li neko ko samostalno uplacuje doprinose (i nije preduzetnik) na osnovu resenja PIO Fonda, u kontinuitetu 18 meseci pre porodjaja, ima pravo na obracun i isplatu porodiljskog?

Hvala!

  Milan Predojevic 13. 09. 2022.

  Poštovani
  Zakonom o finansijskoj podršci porodici sa decom propisano je da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode:
  1) a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti;
  2) po osnovu samostalnog obavljanja delatnosti;
  3) kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost
  4) po osnovu ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
  5) po osnovu ugovora o delu;
  6) po osnovu autorskog ugovora;
  7) po osnovu ugovora o pravima i obavezama direktora van radnog odnosa.
  Ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila poljoprivredni osiguranik.
  Prema tome, lice koje samostalno uplaćuje doprinose kod RFPiO nema navedeno pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta.
  Pozdrav.

Ivana Ina 29. 08. 2022.

Postovanje,zaposlena sam od maja 2019godine preko omladinske(priv.i povr. poslovi) bez prestanka u istoj firmi sve do 26.08.2022 kad sam im javila da sam trudna i dr mi je nalozio strogo mirovanje,posto sam preko omladinske nemam prava na nikakva bolovanja.Ostajem bez posla. Sta sad? Imam i vise od 18meseci doprinose,ali sam 5nedelja trudnoce i ostajem bez posla. Da li cu imati pravo na porodiljsko, i ako necu imati doprinose do kraja trudnoce? Hvala unapred

  Milan Predojevic 29. 08. 2022.

  Draga Ivana
  Nažalost, sve ste dobro razumeli. Lice angažovano po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima nema pravo na naknadu zarade za vreme sprečenosti za rad. Ovo pravo imaju samo lica u radnom odnosu. Vi ste angažovani mimo radnog odnosa. Pošto ste u vrlo ranoj fazi trudnoće prestali sa radom, izgledno je da narednih 7-8 meseci, koliko otprilike imate do porođaja, nećete imati uplatu doprinosa. Zakon propisuje da se osnovica za ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta utvrđuje srazmerno zbiru mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, odnosno danu rođenja deteta. S obzirom da Vi kao lice angažovano van radnog odnosa nemate odsustvo zbog komlikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, Vama će se računati 18 meseci pre porođaja. To znači da ćete imati 9 do 10 nmeseci uplaćenih doprinosa, u okviru tog relevantnog perioda od 18 meseci. Na osnovu zbira tih osnovica na koje su plaćeni doprnosi, izračunaće se osnovica za ostale naknade.
  Pozdrav
  To ztnači, da kad se porodite, Vi ćete ostvariri pravo na ostale naknade