VAŽNO: Koje su novine u isplati naknada za porodilje?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

avg 06
Mama sa kolicima

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom reguliše isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva i isplatu ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta, a primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Doneo je dosta novina u ovoj oblasti, od kojih mnoge nisu dočekane pozitivno u javnosti, te je sa početkom njegove primene vršena i analiza njegovih efekata u praksi, a državnim institucijama su se predlozima za zakonske izmene obraćala udruženja koja se bave zaštitom dece i porodice.

Ustavni sud Republike Srbije svojom odlukom od 7. maja ove godine oglasio je neustavnim određene delove Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, što je bio razlog da Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji pripremi predlog izmena zakona, koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koji je u primeni od 30. juna. Koje novine u isplati naknada porodiljama donose navedene zakonske promene?

I  Povećanje gornjeg limita naknade tokom porodiljskog odsustva

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate u ovom trenutku ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji i tako će ostati do kraja godine. Izmenama zakona, za prava koja će se ostvarivati od 1. januara 2022. godine, navedena mesečna osnovica ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Dakle maksimalna osnovica za obračun naknade zarade porasla je sa tri prosečna primanja u Republici na pet prosečnih zarada, tako da će porodilje sa visokim primanjima imati veća prava nego do sada.

II Minimalac postaje donji limit naknade zarade do 3 meseca nakon porođaja

Izvršena je izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-247/2018 u pogledu načina utvrđivanja i određivanja donjeg limita iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, tako da ista ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Uslov je da porodilja ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi na zaradu. Za ostvarivanje ovog prava, do sada je bilo potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

Pod minimalnom zaradom u navedenom smislu podrazumeva se iznos koji se dobija kada se minimalna cena rada po satu, utvrđena u skladu sa zakonom na dan početka ostvarivanja prava, pomnoži sa 184 sata i uveća za pripadajuće poreze i doprinose.

Da ne bi bilo zabune u pogledu ove najznačajnije izmene mora se naglasiti da se ista odnosi samo na deo odsustva koji zakon naziva porodiljsko odsustvo, ali ne i na odsustvo sa rada radi nege detetea. Podsećamo da se odsustvo koje se u svakodnevnom govoru najčešće naziva porodiljskim odsustvom, i koje za prva dva deteta traje ukupno godinu dana, a za treće i svako naredno dete dve godine, zapravo sastoji iz dva dela: odsustva sa rada zbog trudnoće i porođaja (koje zakon naziva: porodiljsko odsustvo), kao i odsustva sa rada radi nege deteta.  Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja traje do navršena tri meseca od dana porođaja i samo za vreme tog odsustva mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva (ovo pravo može da koristi umesto majke i otac deteta) i za vreme ovog odsustva ne primenjuje se najniži iznos naknade zarade u visini minimalne zarade. Dosadašnjim zakonskim rešenjem samo porodilje koje su pre otvaranja trudničkog bolovanja, odnosno pre započinjanja porodiljskog odsustva (ako nije bilo održavanja trudnoće) imale bar 6 evidentiranih zarada na koje su plaćeni doprinosi, nisu mogle do tri meseca nakon porođaja primati naknadu zarade manju od minimalca. Sada je taj dodatni uslov ukinut.

III Povoljniji položaj porodilja koje se bave poljoprivredom

Izvršena je izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-216/2018 koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj: 46 od 7. maja 2021. godine i definisan je način ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredni osiguranici. Do sada je u zakonu  bilo određeno da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana. Sada je to prošireno na način da pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ima ne samo majka koja je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, već ostale naknade može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila prijavljena na socijalno osiguranje i plaćala doprinose kao poljoprivredni osiguranik, ne nužno po osnovu gazdinstva.

Doneta je i izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-216/2018 koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj: 46 od 7. maja 2021. godine, a koja se odnosi na način obračuna ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredni osiguranici u pogledu vremenskog perioda u kome se posmatraju osnovice na koje su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24 na 18 meseci. Time je ova ktegorija izjednačena sa ostalim porodiljama u pogledu perioda koji se uzima za relevantan, kada je u pitanju računanje osnovice za naknadu.

IV Istovremeno korišćenje određenih prava i preračuna naknade zarade

Izbrisana je odredba kojom nije moguće istovremeno korišćenje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu drugog lica. Zaposlene majke koje imaju bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta, moći će istovremeno da koriste naknadu zarade uz dodatak koji im pripada po osnovu prava za pomoć i negu drugog lica, odnosno deteta. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

Uvedena je i nova odredba koja reguliše mogući ponovni obračun naknade ako u prvobitnom postupku nisu uzeti u obzir svi prihodi ostvareni u relevantnom periodu, odnosno ako su naknadno evidentirani svi prihodi koji utiču na osnovicu za obračun nakande. Korisnik prava, koji pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, odnosno pravo na ostale naknade nije ostvario u punom obimu, jer u posmatranom periodu nisu bile evidentirane sve osnovice na koje su plaćeni doprinosi, može po pružanju dokaza o njihovom evidentiranju podneti zahtev za preračun naknade zarade, odnosno naknade plate, odnosno ostale naknade.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(19) komentari

Nadezda Damnjanovic 01. 10. 2021.

postovani,
porodiljsko bolovanje otvorila sam 11.1.2020, porodila se 9.2.2020. Iznos koji sam primala kao naknadu za porodiljko je 1450 din.mesecno. Koliklo imam pravo na naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva.
S postovanjem

  Milan Predojevic 01. 10. 2021.

  Poštovana Nadežda
  Imate pravo na naknadu do visine minimalne zarade za porodiljsko odsustvo, odnosno za period dok dete nije navršilo 3 meseca.
  Pozdrav

Dragana Milic 16. 09. 2021.

Pitanje za Milana,primala sam samo ostale naknade po osnovu rodjenja i nege deteta godinu dana,bila sam u trenutku porodjaja nezaposlena,tako da me sad zanima da li i mi koji smo to primali imamo pravo na neku izmenu ili ne,veliki pozdrav…

  Milan Predojevic 17. 09. 2021.

  Poštovana
  Imali biste pravo na izmenu samo pod uslovom da Vam je naknada do tri meseca nakon rođenja deteta bila niža od minimalne zarade. U tom slučaju dobiili biste razliku do visine minimalca.
  Pozdrav

   Dragana Milic 18. 09. 2021.

   Samo po 15200 dinara,godinu dana,nije se menjao iznos

  Dragana Milic 18. 09. 2021.

  Imala sam godinu dana po 15200 mesecno godinu dana

   Milan Predojevic 19. 09. 2021.

   Poštovana
   U svakom slučaju ne gubite ništa ako se obratite predlogom za izmenu rešenja u Vašu korist kod nadležne službe lokalne samouprave. Ukolik su uslovi za to ispunjeni, biće Vam isplaćena razlika.
   Srdačan pozdrav

    Dragana Milic 20. 09. 2021.

    Hvala

Mile Gajic 20. 08. 2021.

Pozdrav, supruga mi je na porodiljskom bolovanju za trece dete od 5.2020.i istice joj 4.2022.a manje je od minimalac, 23000 je. Dali ima pravo na nadoknadu, tj razliku? Hvala

  Milan Predojevic 20. 08. 2021.

  Poštovani Mile
  Mišljenja sam da Vaša supruga ima pravo na izmenu rešenja o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva. Porodilja može podneti zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva) koje je konačno i pravnosnažno, ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Rok za podnošenje zahteva je 6 meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda kojom je odlučeno da je bila neustavna isplata porodiljske naknade ispod minimalca. S obzirom da je ta odluka Ustavnog suda objavljena 21. maja 2021. godine, rok za podnošenje zahteva ističe 21. novembra 2021. godine. Dakle zahtev morate podneti do 21. novembra, ali samo ako od pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Ukoliko je rešenje primila u maju 2020. godine, u slučaju Vaše supruge nije prošlo više od dve godine, te je potrebno da na vreme podnese zahtev za izmenu.
  Pozdrav

Mirijana Gajic 20. 08. 2021.

Postovanje , dali imam pravo. Na nadoknadu , 2god je bili febrora meseca od kada sam se porodila, znaci proslo je god ipo, podnela sam zahtev I sada cekam resenjw pa me zanima dali cu imati pravo na nadoknadu. Hvala vam

  Milan Predojevic 20. 08. 2021.

  Poštovana Mirijana
  Porodilja može podneti zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva) koje je konačno i pravnosnažno, ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Rok za podnošenje zahteva je 6 meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda kojom je odlučeno da je bila neustavna isplata porodiljske naknade ispod minimalca. S obzirom da je ta odluka Ustavnog suda objavljena 21. maja 2021. godine, rok za podnošenje zahteva ističe 21. novembra 2021. godine. Dakle zahtev morate podneti do 21. novembra, ali samo ako od pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Ukoliko ste rešenje primili u februaru 2019. godine, bojim se da je u Vašem slučaju prošlo više od dve godine, ali za svaki slučaj podnesite zahtev.
  Pozdrav

Jelena Kovačević 16. 08. 2021.

Poštovani Milane,
Trudnicko bolovanje treba da otvorim u septembru. Moja trenutna primanja su veća od 3 prosečne plate, zanima me da li cu od januara 2022. kada novi zakon stupi na snagu imati pravo na veća primanja jer će tada granica biti pet prosečnih plata ili ću nastaviti da primam tri prosečne plate?
Hvala!

  Milan Predojevic 17. 08. 2021.

  Poštovana Jelena
  Tačan tekst zakona sada glasi: „Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica iz st. 1–3. ovog člana sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, a za prava ostvarena od 1. januara 2022. godine ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan početka ostvarivanja prava.“ Imajući u vidu navedeno, mišljenja sam da za naknade zarade koje ćete početi da ostvarujete od 1. januara 2022. godine imate pravo na veću naknadu od 3 prosečne zarade, ali ne veću od 5 prosečnih zarada prema objavljenom podatku Zavoda za statistiku koji je bio na snazi na dan početka ostvarivanja prava.
  Pozdrav

Ivana Kujundzic 15. 08. 2021.

Dobro vece,
Na porodiljskom odsustvu sam od 12.aprila 2021. iznos koji primam je ispod minimalca. Interesuje me gde se podnosi zahtev za retroaktivnu isplatu razlike do minimalca? U pitanju je Cacak.
Hvala.

  Milan Predojevic 16. 08. 2021.

  Poštovana Ivana
  Svi zahtevi za isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva podnose se službi gradske (opštinske) uprave nadležnoj za društvenu brigu o deci.
  Pozdrav

Danijela Colic 10. 08. 2021.

Dobro vece… Mene interesuje jedna stvar. Ja sam na porodiljsko do novembra, ja sam u mediju vremenu ostala trudna. Imam unazad 4 meseca radnog staza i dalje sam na ugovoru kod tog poslodavca imam i zdravstveno osiguranje preko te firme. . Mene sad zanima daa li meni ide radni staz i da li ce se racunati samo ta 4 meseca radnog staza il ide redovno radni staz dok sam na porodiljsko.

  Milan Predojevic 11. 08. 2021.

  Poštovana Danijela
  Zaposleni dok je na porodiljskom odsustvu ima pravo na naknadu zarade. To podrazumeva i uplatu doprinosa za socijalno osiguranje, odnosno sticanje penzijskog staža. Dakle ide Vam radni staž, odnosno neće se računati samo ta 4 meseca radnog staža i penzioni staž ide redovno dok ste na porodiljskom.
  Pozdrav

   Mirijana Gajic 20. 08. 2021.

   Postovanje, cula sam da imamo pravo na nadoknadu podnela sam zahtev cekam resenje da vidim dali ce mi odobriti, inace sam inala oko 2hilk samo pprodiljsko, a od toga ima 2 ipo god pa me zanima dali cu I ja imati pravo, jer sam cula da ce samo da imaju mame one kojima nije proslo vise od dve god kada im je stiglo resenje. Hvala vam