VAŽNO: Koje su novine u isplati naknada za porodilje?

Autor - Milan Predojevic | Pravnik odgovara

avg 06
Mama sa kolicima

Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom reguliše isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva i isplatu ostalih naknada po osnovu rođenja i nege deteta, a primenjuje od 1. jula 2018. godine.

Doneo je dosta novina u ovoj oblasti, od kojih mnoge nisu dočekane pozitivno u javnosti, te je sa početkom njegove primene vršena i analiza njegovih efekata u praksi, a državnim institucijama su se predlozima za zakonske izmene obraćala udruženja koja se bave zaštitom dece i porodice.

Ustavni sud Republike Srbije svojom odlukom od 7. maja ove godine oglasio je neustavnim određene delove Zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, što je bio razlog da Ministarstvo za brigu o porodici i demografiji pripremi predlog izmena zakona, koji je usvojila Skupština Republike Srbije i koji je u primeni od 30. juna. Koje novine u isplati naknada porodiljama donose navedene zakonske promene?

I  Povećanje gornjeg limita naknade tokom porodiljskog odsustva

Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate u ovom trenutku ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji i tako će ostati do kraja godine. Izmenama zakona, za prava koja će se ostvarivati od 1. januara 2022. godine, navedena mesečna osnovica ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike. Dakle maksimalna osnovica za obračun naknade zarade porasla je sa tri prosečna primanja u Republici na pet prosečnih zarada, tako da će porodilje sa visokim primanjima imati veća prava nego do sada.

II Minimalac postaje donji limit naknade zarade do 3 meseca nakon porođaja

Izvršena je izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-247/2018 u pogledu načina utvrđivanja i određivanja donjeg limita iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, tako da ista ne može biti manja od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Uslov je da porodilja ima makar jednu evidentiranu osnovicu na koje su plaćeni doprinosi na zaradu. Za ostvarivanje ovog prava, do sada je bilo potrebno najmanje šest osnovica na koje su uplaćeni doprinosi na zarade.

Pod minimalnom zaradom u navedenom smislu podrazumeva se iznos koji se dobija kada se minimalna cena rada po satu, utvrđena u skladu sa zakonom na dan početka ostvarivanja prava, pomnoži sa 184 sata i uveća za pripadajuće poreze i doprinose.

Da ne bi bilo zabune u pogledu ove najznačajnije izmene mora se naglasiti da se ista odnosi samo na deo odsustva koji zakon naziva porodiljsko odsustvo, ali ne i na odsustvo sa rada radi nege detetea. Podsećamo da se odsustvo koje se u svakodnevnom govoru najčešće naziva porodiljskim odsustvom, i koje za prva dva deteta traje ukupno godinu dana, a za treće i svako naredno dete dve godine, zapravo sastoji iz dva dela: odsustva sa rada zbog trudnoće i porođaja (koje zakon naziva: porodiljsko odsustvo), kao i odsustva sa rada radi nege deteta.  Zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo na osnovu nalaza nadležnog zdravstvenog organa najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre vremena određenog za porođaj. Odsustvo sa rada zbog trudnoće i porođaja traje do navršena tri meseca od dana porođaja i samo za vreme tog odsustva mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate, ne može biti manji od minimalne zarade utvrđene na dan početka ostvarivanja prava. Zaposlena žena, po isteku porodiljskog odsustva, ima pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva (ovo pravo može da koristi umesto majke i otac deteta) i za vreme ovog odsustva ne primenjuje se najniži iznos naknade zarade u visini minimalne zarade. Dosadašnjim zakonskim rešenjem samo porodilje koje su pre otvaranja trudničkog bolovanja, odnosno pre započinjanja porodiljskog odsustva (ako nije bilo održavanja trudnoće) imale bar 6 evidentiranih zarada na koje su plaćeni doprinosi, nisu mogle do tri meseca nakon porođaja primati naknadu zarade manju od minimalca. Sada je taj dodatni uslov ukinut.

III Povoljniji položaj porodilja koje se bave poljoprivredom

Izvršena je izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-216/2018 koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj: 46 od 7. maja 2021. godine i definisan je način ostvarivanja prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredni osiguranici. Do sada je u zakonu  bilo određeno da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje ima status lica koje samostalno obavlja delatnost prema zakonu kojim se uređuje porez na dohodak građana. Sada je to prošireno na način da pravo na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta ima ne samo majka koja je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, već ostale naknade može ostvariti i majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta bila prijavljena na socijalno osiguranje i plaćala doprinose kao poljoprivredni osiguranik, ne nužno po osnovu gazdinstva.

Doneta je i izmena zakona u skladu sa Odlukom Ustavnog suda u predmetu IU3-216/2018 koja je objavljena u „Službenom glasniku RS”, broj: 46 od 7. maja 2021. godine, a koja se odnosi na način obračuna ostale naknade po osnovu rođenja i nege i posebne nege deteta žena koje su poljoprivredni osiguranici u pogledu vremenskog perioda u kome se posmatraju osnovice na koje su plaćeni doprinosi za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje sa 24 na 18 meseci. Time je ova ktegorija izjednačena sa ostalim porodiljama u pogledu perioda koji se uzima za relevantan, kada je u pitanju računanje osnovice za naknadu.

IV Istovremeno korišćenje određenih prava i preračuna naknade zarade

Izbrisana je odredba kojom nije moguće istovremeno korišćenje prava na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta i dodatka za pomoć i negu drugog lica. Zaposlene majke koje imaju bolesno dete, za koje je nadležna komisija odobrila korišćenje odsustva sa rada radi posebne nege deteta, moći će istovremeno da koriste naknadu zarade uz dodatak koji im pripada po osnovu prava za pomoć i negu drugog lica, odnosno deteta. Pravo na posebnu negu deteta može da traje do pete godine života deteta.

Uvedena je i nova odredba koja reguliše mogući ponovni obračun naknade ako u prvobitnom postupku nisu uzeti u obzir svi prihodi ostvareni u relevantnom periodu, odnosno ako su naknadno evidentirani svi prihodi koji utiču na osnovicu za obračun nakande. Korisnik prava, koji pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, odnosno pravo na ostale naknade nije ostvario u punom obimu, jer u posmatranom periodu nisu bile evidentirane sve osnovice na koje su plaćeni doprinosi, može po pružanju dokaza o njihovom evidentiranju podneti zahtev za preračun naknade zarade, odnosno naknade plate, odnosno ostale naknade.

O autoru: Milan Predojevic

Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Ima dugogodišnje radno iskustvo u oblasti radnog prava i socijalnog osiguranja. Svakodnevni kontakt sa građanima koji su u potrazi za poslom ili menjaju radno mesto pružio mu je uvid u probleme sa kojima se uglavnom susreću. Siguran je da njegovo lično profesionalno iskustvo može da pomogne u pronalaženju odgovora na pitanja koja kandidati na sajtu najčešće postavljaju

Prijavi se i postavi komentar

(86) komentari

Marijana Rankovic 29. 08. 2022.

Poštovanje, ja sam trudnica 9.mesec 24. avgusta mi je otvoreno porodiljsko bolovanje. Na trudnickom sam o 3. februara i uplaceno mi je bolovanje za februar, mart i april. Upravo sam saznala da poslodavac od tada nije plaćao doprinose za firmu, zanima me da li ću moći da ostvarim pravo na porodiljsko i bolovanje za negu deteta i do kada ce mi leci ukoliko mogu da podnesem sve papire sutra? U pitanju je 4. dete i zanima me na sta imam pravo kao četvorotka i da li uopste imam neku finansijsku pomoć ? Hvala unapred , Marijana

  Milan Predojevic 29. 08. 2022.

  Poštovana
  Zakonom je propisano da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Pošto ste Vi na odsustvu zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće od februara, a do februara su svi doprinosi plaćeni, mišljenja sam da će Vam se uredno isplaćivati naknada zarade tokom porodiljskog odsustva. Pre februara imate 18 mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, te ne bi trebalo da bude problema u obračunu i isplati porodiljskog.
  Što se tiče finansijske pomoći za 4.dete, treba da podnesete zahtev u nadležnoj službi lokalne samouprave, gde ste i za prethodne porođaje podnosili. Oni su zakonom obavezni da Vam ukažu na sva prava koja imate.
  Pozdrav

Milica Cabraja 22. 08. 2022.

Postovani, zanima me gde se mogu informisati, u kojoj instituciji, koliki tacno iznos primam dok sam na porodiljskom? Svakog meseca primam drugaciji iznos. Hvala

  Milan Predojevic 22. 08. 2022.

  Poštovana Milice
  Obračun i uplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva vrši nadležna služba u okviru lokalne samouprave, te je neophodno da se tamo raspitate oko isplate. Obično je reč o službi gradske ili opštinske uprave, koja je nadležna za društvenu brigu o deci. Prema tome, obratite se toj službi u okviru lokalne samouprave u Vašem gradu ili opštini na čijoj teritroiji imate prijavljeno prebivalište.
  Pozdrav

Ристић Јована 11. 08. 2022.

Интересује ме како функционише обустава рате кредита када сам на породиљском боловању.. ? Да ли то они директно одбијају или како??

  Milan Predojevic 13. 08. 2022.

  Poštovana Jovana
  Nadležna lokalna samouprava, koja inače vrši plaćanje naknade zarade tokom porodiljskog odsustva, neće vršiti plaćanje rata kredita dok se na porodiljskom, kao što to radi poslodavac po administrativnoj zabrani. Prema tome, dok traje porodiljsko odsustvo, plaćanje rata kredita morate sami da regulišete.
  Pozdrav

   Ристић Јована 15. 08. 2022.

   У реду,хвала. 😊😊

Nevena Zarkov 01. 08. 2022.

Pozdrav!
Porodila sam se u aprilu 2020. U momentu kad sam saznala da sam trudna, nisam bila prijavljena. Od tog momenta, unazad 18 meseci sam imala godinu dana prijavu. Zanima me samo, jer sad predpostavljam da sam debelo zakasnila, da li sam imala prava na neku novčanu naknadu, porodiljsko?
Hvala!

  Milan Predojevic 03. 08. 2022.

  Poštovana Nevena
  Zakoanom je između ostalog propisano da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Navedeni zahtev za ostvarivanje prava na ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta može se podneti do isteka zakonom utvrđene dužine trajanja prava koje se ostvaruje. Zakonom utvrđena dužina trajanja je godinu dana. Prema tome, mišljenja sam da je Vaš zahtev zastareo, ali je ipak potrebno da to proverite u nadležnoj službi lokalne samouprave.
  POzdrav

Jelena Vermezović 13. 07. 2022.

Postovani,
15.12.2021. isteklo mi porodiljsko i bila sam u radnom odnosu do 31.01.2022. Od tad sam prijavljena u Nacionalnoj sluzbi za nezaposlene.Sad sam saznala da sam trudna i interesuje me da li imam neka prava na novcanu naknadu?

  Milan Predojevic 15. 07. 2022.

  Poštovana Jelena
  Zakonom je propisano da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Prema tome, ako ste ostvarili naknadu kao nezaposleno lice, ne možete tražiti isplatu ostalih naknada po osnovu rođemja i nege deteta. Međutim, zakon takođe propisuje da se splata novčane naknade nastavlja za vreme:
  -privremene sprečenosti za rad utvrđene prema propisima o zdravstvenom osiguranju, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;
  -porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta, prema propisima iz oblasti rada ili drugim propisima kojima se reguliše odsustvo sa rada.
  Pozdrav

Maja Živković 08. 07. 2022.

Poštovani,otvorila sam bolovanje radi održavanja trudnoće, 1. juna mi je direktor povećao dva časa u školi, ja sam bolovanje otvorila 2.juna, osoba koju sam menjala se sa nejnog bolovanja vratila 22.juna, da li meni ne smeju da prekinu radno angažovanje za ta dva časa ili mogu? Imam i ubistalim školama, ali sa tim dodatkom imam povećanje u zaradi.

Hvala na odgovoru unapred.

  Milan Predojevic 15. 07. 2022.

  Poštovana Majo
  Ponuda aneksa ugovora o radu može se dati za vreme bolovanja, odnosno privremene sprečenosti za rad ili za vreme odmora, uz poštovanje odredaba o dostavljanju propisanih Zakonom o radu. Posledica odbijanja aneksa može biti otkaz govora o radu. Međutim, Vi ste kao trudnica od toga zaštićeni, odnosno tokom trudnoće i porodiljskog odsustva poslodavac ne može da Vam otkaže ugovor o radu. Shodno anvedenom, čak i da odbijete aneks, poslodavac ne može da Vam otkaže ugovor o radu, a bez Vašeg potpisa aneks ne može da stupi na snagu. Na osnovu svega navedenog, mišljenja sam da će poslodavac morati da sačeka sa aneksom dok Vam ne istekne porodiljsko odsustvo.
  Pozdrav

Korisnik 8abb2577b6 07. 07. 2022.

Poštovani,

Imam pitanje vezano za naknadu za vreme trudničkog, porodiljskog i nege deteta.

Zaposlena sam u privatnoj firmi 17 meseci i plata mi je bila prvih 10 meseci 34,000.00 , zatim 3 mesca 37,000.00 dinara i 4 meseca 40,000.00 dinara i u ovom mesecu sam dobila bonus 500,000.00 dinara. Na trudničko idem početkom avgusta. Zanima me da li taj bonus ulazi u prosek za naknadu ili ne?

Hvala na odgovoru!

  Milan Predojevic 09. 07. 2022.

  Poštovani
  U pojam zarade ne ulazi učešće zaposlenog u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini. S obzirom da je suma zaista velika, pretpostavljam da se radi o navedenom prihodu. Ako je o tome reč, one ne ulazi u pojam zarade, pa neće ući ni u osnovicu zza obračun bolovanja. Teško je objasniti kako bi 500 hiljada mogla biti neka vrsta „stimučacije“, jer je neobično da stimulacija, odnosno uvećena zarada za radni ućinak, bude dvanestostruko veća od zarade.
  Pozdrav

   Korisnik 8abb2577b6 11. 07. 2022.

   Hvala!

   Radi se o bonusu za uspesno izeden projekat. Po struci sam projektant.

    Milan Predojevic 11. 07. 2022.

    Poštovana
    Ukoliko se navedeni bonu na platnom listiću iskazuje i tretira kao deo zarade za radni učinak, i plaćeni su porezi i doprinosi na tu sumu, mišljenja sam da bi se u tom slučaju to primanje trebalo smatrati delom zarade.
    Pozdrav

     Korisnik 8abb2577b6 11. 07. 2022.

     Naravno, plaćeno je sve to. Hvala

Verica Janicijevic 06. 07. 2022.

Poštovani,
Radila sam u dve škole do otvaranja trudničkog bolovanja 01.03.22.
Moja matična škola mi je uredno uplaćivala platu sve do ovog meseca, tj. jula. Druga škola mi je napravila problem jer nije dostavila svu dokumentaciju matičnoj školi, pa je moja dokumentacija vraćena na dopunu.
Proverom na sajt RFZO, vidim da je 27.05. moja dokumentacija u obradi za mesec mart i april. Zanima me koliko mogu dugo da čekam na obradu, jer se u startu kasni sa dostavljanjem dokumenata, a zbog toga matična škola mi je stopirala uplate ( verovatno dok se problem na razreši).
Hvala na odgovoru

  Milan Predojevic 06. 07. 2022.

  Poštovana Verice
  RFZO ima rok od 30 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije da prebaci sredstva za isplatu naknade zarade na poseban račun poslodavca.
  Srdačan pozdrav

Snežana Kusić 05. 07. 2022.

Poštovani,
Zaposlena sam u jednoj firmi gde je plata formirana iz dva dela- fiksni i varijabilni. Ukupan iznos se uredno odjednom isplaćuje na račun. U maju ove godine je bilo 18 meseci kako sam u zaposlena, a 13.og juna sam otvorila trudničko bolovanje. Svakog petog mi se isplaćuje plata koja se obračunava iz prethodna dva meseca( npr plata u julu mi se isplaćuje na osnovu obračuna iz meseca maja) Na koji način će se meni obračunati isplata zarade u avgust s obzirom da sam radila tih nedelju ipo dana i otvorila trudničko bolovanje?

  Milan Predojevic 05. 07. 2022.

  Poštovana Snežana
  Prema zakonu, do kraja avgusta bi trebalo da vam se plati zarada za jul (to je najkasniji rok za isplatu zarade za jul). Za avgust ćete, za dane koje ste radili, dobiti zaradu, a za preostale dane naknadu zarade. Isplata bi morala biti najkasnije do kraja septembra. Naknada se plaća 100% od osnovice. Osnovicu čini prosečna zarada koju ste ostvarili kod poslodavca za poslednjih 12 meseci pre meseca otvaranja bolovanja.
  Srdačan pozdrav

Marija Popovic 01. 07. 2022.

Postovani,
Trudnica sam, termin porodjaja je kraj novembra 2022, u radnom sam odnosu kod poslodavca od 2019. Doprinosi su redovno uplacivani do marta ove godine i od tad prestaje da nam uplacuje. Nemam overenu zdravstvenu knjizicu. Sto znaci da verovatno ne mogu da otvorim trudnicko bolovanje. Moje pitanje je, sta da radim? Otisla sam na godisnji ali od 01.08. kada treba da se vratim na posao ne znam sta mi je ciniti. Da li da mi da otkaz, jer poslodavac ne zna da sam trudna, tako da ostvarim pravo sa biroa i primam nadoknadu dok se ne porodim a onda otvorim porodiljsko, ili da formalno otvorim bolovanje prvi mesec teret na poslodavcu a zatim budem bez nadoknade dok se ne porodim? Da li je visina porodiljskog u oba slucaja ista, odnosno nadoknade za negu deteta? Teret doprinosa ko snosi u oba slucaja? Hvala unapred jer sam zaista u problemu i ne znam sta da radim

  Milan Predojevic 04. 07. 2022.

  Poštovana Marija
  Ne mogu da sugerišem davanje otkaza od strane poslodavca, jer bi to bilo suprotno Zakonu o radu. Nisam siguran ni da nadležni u NSZ ne bi podneli prijavu Inspekciji za rad ako Vam poslodavac da otkaz, da se provere okolnosti pod kojima je došlo do otkaza trudnici. S druge strane, ako Vi date otkaz nemate pravo na novčanu naknadu kod NSZ. Što se tiče bolovanja, trudničko bolovanje možete da otvorite kod lekara, ali Vam RFZO neće plaćati naknadu zarade sve dok ne budu uplaćeni svi dospeli doprinosi za socijalno osiguranje (prvih 30 dana plaća poslodavac). Ako naknadno budu uplaćeni svi doprinosi, može se podneti zahtev. Rok za podnošenje zahteva je 3 godine od dana dospelosti (primera radi, naknada za jun dospeva 01.jula iste godine). Što se tiče poordiljskog odsustva, osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za zaposlena lica, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće. Dakle računaće se samo oni meseci za koje su plaćeni doprinosi, što bi kod Vas bilo zaključno sa martom i dobili biste naknadu manju od one koja Vam pripada po zakonu. Zakon za tu situaciju predviđa da korisnik prava, koji pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, odnosno pravo na ostale naknade nije ostvario u punom obimu, jer u posmatranom periodu nisu bile evidentirane sve osnovice na koje su plaćeni doprinosi, može po pružanju dokaza o njihovom evidentiranju podneti zahtev za preračun naknade zarade, odnosno naknade plate, odnosno ostale naknade. Doprinose za socijalno osiguranje plaća onaj na čiji teret ide naknada zarade-prvih 30 dana poslodavac, potom kod trudničkog bolovanja RFZO, i na kraju lokalna samouprava koja plaća nakandu zarade tokom porodiljskog odsustva.
  Pozdrav

Korisnik cc07a20af9 26. 06. 2022.

Postovani,
Da li postoji neka isplata trudnickog i porodiljskog odsustva u slucaju da je nezaposleno lice (prethodno bila zaposlena samo preko omladinske zadruge)?
Hvala

  Milan Predojevic 27. 06. 2022.

  Poštovani
  Zakonom je propisano da ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta i posebne nege deteta, za dete rođeno 1. jula 2018. godine i kasnije, može ostvariti majka koja je u periodu od 18 meseci pre rođenja deteta ostvarivala prihode, a u momentu rođenja deteta je nezaposlena i nije ostvarila pravo na novčanu naknadu po osnovu nezaposlenosti. Prema tome, moguće je da nezaposlena majka ostvari pravo na tzv. ostale naknade po osnovu rođenja i nege deteta, ali morala bi u poslednjih 18 meseci pre porođaja da ima evidentirane prihode na koji su plaćeni doprinosi.
  Pozdrav

Milica Mirković 31. 05. 2022.

Poštovani,
Ja sam na trudničko bolovanje otišla januara sa 13meseci radnog staža. Porodiljsko otvaram za mesec dana. Da li se meni za obračun naknade računaju primanja pre trudničkog podeljena sa 18 ili pre otvaranja porodičjskog?
Srdačan pozdrav!

  Milan Predojevic 01. 06. 2022.

  Poštovana Milice
  Zakon kaže da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva, za zaposlena lica, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja trudničkog bolovanja, ili porodiljskog odsustva, ukoliko nije korišćeno trudničko bolovanje. Prema tome, pošto je kod Vas korišćeno trudničko bolovanje, za obračun naknade zarade tokom porodiljskog odsustva računaju se primanja pre trudničkog bolovanja podeljena sa 18.
  Pozdrav

Svetlana Pavlović 24. 05. 2022.

Poštovani,

Stiglo mi je rešenje za novčanu naknadu za porodiljsko na 3 meseca, da li cu imati novčanu naknadu i za vreme odsustva radi nege deteta?

  Milan Predojevic 25. 05. 2022.

  Poštovana Svetlana
  Važećim propisima određeno je da se po podnetom zahtevu odlučuje privremenim rešenjem do tri meseca, ako u trenutku odlučivanja nije poznata činjenica rođenja deteta. Ako je o pravu odlučeno privremenim rešenjem, pre isteka dužine trajanja prava, radi se preračun naknade zarade i donosi novo rešenje po službenoj dužnosti. Prema tome, pre isteka porodiljskog odsustva dobićete novo rešenje, za koje ne morate podnositi zahtev.
  Pozdrav

   Svetlana Pavlović 26. 05. 2022.

   Poštovani,

   Hvala najlepše..

   Srdačan pozdrav

Danica Maksimović 21. 05. 2022.

Poštovani Milane ,

Zahtev za isplatu porodiljskog sam podnela 12.05 2022.Jos uvek nije stiglo resenje a negde sam informisana da je ispata nadoknate 20-og u mesecu .
Molim Vas za informaciju ,ukoliko je imate,naravno,da li je realno da resenje stigne do kraja ovog meseca a samim tim i da ispata nadoknade bude realizovana do kraja meseca ?

Unapred zahvalna na odgovoru.

Srdačan pozdrav,
Danica

  Milan Predojevic 22. 05. 2022.

  Poštovana Danice
  Obračun i isplatu naknade zarade, odnosno naknade plate, bez poreza i doprinosa, a na osnovu donetih rešenja, mesečno, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja.
  Naravno, rok za donošenje rešenja je nešto drugo i uređen je ZUP-om :
  -Kad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 30 dana od pokretanja postupka.
  -Kad je postupak pokrenut po zahtevu stranke ili po službenoj dužnosti, a u interesu stranke, i kada se o upravnoj stvari ne odlučuje u postupku neposrednog odlučivanja, organ je dužan da izda rešenje najkasnije u roku od 60 dana od pokretanja postupka.
  Pozdrav

Dejana Mišić 20. 05. 2022.

Postovani Milane,

Imam pitanje u vezi isplate dodatka za posebnu negu drugog lica odnosno deteta uz redovnu platu za bolovanje radi posebne nege deteta.
Naime dete mi ima zdravstveni problem i porodiljsko bolovanje produzujem na bolovanje radi posebne nege deteta od marta 2022. pa nadalje. Svo vreme od trudnickog, a zatim i porodiljskog bolovanja sam primala 70ak hiljada u skladu sa svojom punom platom od pre, ali od aprila 2022, pa sad i ovog maja 2022. vec dva meseca primam znatno uvecanu zaradu od 90 hiljada, pa ovaj mesec cak i preko 90 hiljada. Nakon vestacenja komisije i podnosenja obrazaca za naknadu zarade nisam podnosila nikakav zasebni zahtev za odobrenje dodtaka za posebnu negu drugog lica i interesuje me da li je moguce da sam taj dodatak automatski dobila uz bolovanje za posebnu negu deteta bez ikakve dodatne dokumentacije, jer nemam nikakvo drugo objasnjnje za uvecana primanja.

Hvala unapred i srdacan pozdrav,
Dea

  Milan Predojevic 30. 05. 2022.

  Poštovana Dea
  Najpre oprostite na to što ste odgovor čekali 10 dana. Iz tehničkih razloga Vaše pitanje mi je promaklo i tek danas sam ga evidentirao.
  Prema podacima koje ste izneli, od marta 2022. godine Vi primate naknadu zarade za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta. Zakon propisuje da se osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta, utvrđuje na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode mesecu otpočinjanja odsustva. U konkretnom slučaju to znači da osnovicu čini zarada i naknada zarade iz poslednjih 18 meseci (naknada zarade tokom redovnog porodiljskog i primanja iz 6 meseci pre porodiljskog).Nema nikakvog posebnogdodatka za posebnu negu. Ovde sam izneo na koji način se izračunava.
  Srdačan pozdrav

Jovana Nikolic 25. 03. 2022.

Poštovani,

Da li će biti problem prekid radnog odnosa od nepunih mesec dana u obračunu tih 18 meseci?

Nenadano sam dobila otkaz i nakon 14 meseci rada sam zatrudnela.

Unapred zahvalna na odgovoru.

  Milan Predojevic 28. 03. 2022.

  Poštovana
  Nema problema u tom pogledu. U svakom slučaju imate pravo na naknadu zarade, s tim da svaka porodilja koja ima manje od 18 zarada u tom periodu ima manju naknadu od zaposlene koja je imala svih 18 zarada.
  Pozdrav

Sara Euridika 22. 02. 2022.

Poštovani Milane,

Veliko Hvala na svim tekstovima.
Imam pitanje u vezi sa svojim slučajem.
U firmi sam od 05. 12. 2021.godine.
Ustanovivši rizičnu trudnoću – nakon operacije – otišla sam na trudničko bolovanje 18. 01. 2022. Krajem januara sam primila čitav neto iznos plate.
Danas, 22. 02. 2022, su me zvali sa posla iz finansija da pošaljem nove doznake i pitaju gde sam sve radila od 01. 01. 2021. do dana kada sam se zaposlila u ovoj firmi, do 05. 12. 2021. Bila sam student još te čitave godine, budžetirani. Radila sam tokom čitave godine u Turističkoj organizaciji Sremski Karlovci, dobijala primanja preko studentske zadruge. I tokom letnjeg raspusta studija sam bila lični pratilac i tada bila prijavljena 3 meseca. Moje pitanje, konačno, je koliki će biti iznos moje plate (neto) tokom trudničkog bolovanja? Plata u firmi gde radim je 60.000,00 (neto)

  Milan Predojevic 23. 02. 2022.

  Poštovana
  Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (a to je od 31. dana), za osiguranika zaposlenog, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Osiguraniku koji je pre nastupanja privremene sprečenosti za rad, odnosno u periodu iz kojeg se utvrđuje osnov za naknadu zarade, istovremeno radio kod dva ili više poslodavaca, osnov za naknadu zarade utvrđuje se prema ukupnom zbiru osnova za naknadu zarade (dakle zarada ostvarenih kod svih poslodavaca). Prema tome, ne mogu da ocenim kolika će Vam biti naknada zarade, jer ista zavisi od svih primanja koja ste ostvarili u poslednjih 12 meseci. U svakom slučaju, plaća se 100% od prosečne zarade ostvarene u poslednjih 12 meseci pre meseca otpočinjanja trudničkog bolovanja. Svaki od poslodavaca kod kojih ste radili dužan je da upiše u odgovarajući obrazac koji se predaje filijali RFZO podatke o ostvarenoj zaradi kod tog poslodavca, jer od tog podatka zavisi visina Vaše naknade zarade.
  Pozdrav

Sanela Usainovic 22. 02. 2022.

Postovani, 10.02.2022 sam otvorila porodiljsko bol. Stiglo mi je privremeno resenje na bruto iznos od 62000 mesecno za predhosnih 18mes radnog staza.
Zanima me da li je to iznos koji cu primati mesecno ili se racuna neto zarada?

Jovana Kravcuk 08. 02. 2022.

Postovani Milane,
Ima pitanje vezano za porodilju koja ima ima priuvremeni boravak u RS (iz BiH), zaposlena je ovde i udata za drzavljanina RS, i dobila je resenje, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva, ali sam cin isplate se nije desio vec 3 meseca.
Kontaktirala je sekretarijat i uputili su je na Ministrastvo za brigu o porodici i demografiju, ali od Ministratstva ne dobija povratnu informaciju. Zena ima troje dece i vec nekoliko meseci nije dobila platu, kao ni odgovor zasto nije dobila naknadu za koju ima resenje i koja je odobrena.
Da li znate koga jos moze da kontaktirati, kao i da li postoji jos neki konktakt Ministartsva na koji moze da se obrati?
Hvala unapred!

  Milan Predojevic 08. 02. 2022.

  Poštovana
  Potrebno je sa rešenjem poslodavca o porodiljskom odsustvu da se obratite nadležnom organu u lokalnoj samoupravi zahtevom za donošenja rešenja o isplati naknade zarade. Organ uprave donosi rešenje o pravu na naknadu zarade, odnosno naknadu plate koje obavezno sadrži dužinu korišćenja prava na naknadu zarade, odnosno naknadu plate, mesečni iznos naknade zarade, odnosno naknade plate i obaveze korisnika prava i poslodavca. Obračun i isplatu naknade zarade, odnosno naknade plate, bez poreza i doprinosa, a na osnovu donetih rešenja, mesečno, do kraja tekućeg meseca za prethodni mesec, vrši ministarstvo nadležno za socijalna pitanja. Poresku prijavu za obračunate poreze i doprinose podnosi Ministarstvo, a kao šifru vrste prihoda unosi posebnu šifru dodeljenu od strane poreske uprave. Nakon uspešno podnete poreske prijave i ažuriranja podataka za isplatu prava podacima dobijenim na osnovu podnete prijave, Ministarstvo vrši isplatu obračunatih mesečnih iznosa naknade zarade, odnosno naknade plate bez poreza i doprinosa na tekući račun korisnika.
  Ukoliko je sve gore opisano odrađeno, onda je potrebno da se Vašim pitanjem obratite jedinim organima koji su uključeni u proces isplate, a to su-nadležni organ lokalne samouprave koji je doneo rešenje i ministarstvo nadležno za socijalna pitanja, koje je nadležno za plaćanje. Isplata porodiljske naknade ide direktno na račun porodilje, dakle poslodavac nije posrednik. Neko u opisanom lancu mora da ima odgovor na pitanje zbog čega još nije bilo isplate.
  Pozdrav

Korisnik 8799615828 02. 02. 2022.

Dobar dan Milane. Imam jednu malo delikatnu situaciju. Moja supruga je Hrvatski drzavljanin, ima privremeni boravak do 28.12.2022 god a i predala je za Drzavljanstvo Republike Srbije na osnovu toga sto joj je majka rodom iz Srbije i ima nase papire. Ocekujemo do kraja juna da dobije i srpsko drzavljanstvo. Mi smo se vencali krajem Novembra 2021 god. Kao sto sam rekao ima privremenu boravisnu vizu i licnu dozvolu za rad u Republici Srbji do 28.12.2022 god. Prijavljena je sa tom dozvolom za rad. U medjuvremenu je zatrudnela ali i dalje radi jer se oseca sposobnom. Koja su njena prava kao stranog drzavljanina a shodno tome da ce uskoro dobiti i drzavljanstvo? Da li ima pravo na trudnicko ukoliko bude zelela da otvori, tj ako ne bude vise bila u mogucnosti da radi i koliko ce primati za vreme trajanja trudnickog? Takodje ukoliko dobije drzavljanstvo i nakon porodjaja koliko ce primiti s obzirom da nije radila 18 meseci u R. srbiji zbog obracuna za porodiljsko. Ona je do 31.08.2021 bila u radnom odnosu u Republici Nemackoj. Da li i taj radni odnos moze da joj se uzme u obzir kada se obracunava ispalta za porodiljsko?

Hvala unapred

  Milan Predojevic 02. 02. 2022.

  Poštovani
  Zakon na osnovu koga se ostvaruju navedena prava ne pravi razliku u ostvarivanju prava između osiguranika koji je domaći državljanin i osiguranika koji je strani državljanin. Prema tome, Zakon o zdravstvenom osiguranju, koji reguliše isplatu naknade zarade tokom trudničkog bolovanja, govori o ostvarivanju prava na naknadu zarade osiguranika. A i strani državljanin koji je zaposlen u Republici Srbiji i uplaćuju se doprinosi za socijalno osiguranje, ima status osiguranika zaposlenog. Dakle, i strani drzavljanin koji je zaposlen, ostvaruje pravo na nakndu zarade tokom trudničkog bolovanja. Trudnica zaposlena, bez obzira što je strani državljanin, ima pravo na trudničko ukoliko njen izabrani ginekolog otvori bolovanje, tj ako ne bude više bila u mogucnosti da radi. Primaće naknadu zarade u visini 100% prosečne zarade iz poslednjih 12 meseci pre otvaranja bolovanja. Za mesece u kojima nije radila, računaće se minimalna zarada.
  Ako bude zaposlena i nakon porođaja, primaće naknadu zarade tokom porodiljskog odsustva kao prosečnu zaradu iz poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja. Ovde se međutim za mesece u kojim nije radila ne računa minilalac, kao kod trduničkog bolovanja.
  Radni staž ostvaren u Nemačkoj, odnosno doprinosi uplaćeni u Nemačkoj se ne računaju.
  Pozdrav

   Korisnik 8799615828 02. 02. 2022.

   Znaci ona bi prva 3 meseca primila minimalac nakon porodjaja a nakon toga bi primala prosek od zadnjih 18 meseci pre porodiljskog?

    Milan Predojevic 04. 02. 2022.

    Poštovani
    Prva tri meseca porodiljskog odsustva bi primala minimalac, a nakon toga prosečnu zaradu iz poslednjih 18 meseci pre otvaranja trudničkog bolovanja, ako ga bude koristila. Ukoliko ne bude otvarala trudničko bolovanje, onda će nakon prva tri meseca primati prosečnu zaradu iz poslednjih 18 meseci pre otvaranja prodiljskog odsustva.
    Pozdrav

Milica Jakovljevic 30. 01. 2022.

Zanima me da li je usvojen zakon da je uslov jedna evidentirana zarada na koju je placen doprinos da bi se ostvarilo primanje minimalca za vreme porodiljskog TJ.do 3 meseca zivota deteta?
Hvala

  Milan Predojevic 31. 01. 2022.

  Poštovana Milice
  Navedena zakonska izmena stupila je na snagu 30. juna 2021. godine.
  Pozdrav

Nataša Terzić 27. 01. 2022.

Poštovani,

Da li postoji mogućnost da firma isplaćuje porodiljsko bolovanje, pa čeka refundaciju ili uplate moraju direktno na račun porodilje? I da li firma predaje negde nešto od dokumentacije ili to radi porodilja? Hvala unapred.

  Milan Predojevic 27. 01. 2022.

  Poštovana Nataša
  Postoji mogućnost da firma isplaćuje trudničko bolovanje (održavanje trudnoće pre otvaranja porodiljskog odsustva), pa čeka refundaciju, ali kada je reč o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva, poslodavac nema nikakve obaveze u tom pogledu. Zahtev za isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva podnosi porodilja neposredno nadležnoj službi lokalne samouprave (a ne poslodavac), a uplate idu direktno na račun porodilje. Dakle, kada je reč o isplati naknade zarade tokom porodiljskog odsustva firma ne predaje ništa od dokumentacije, već sve to radi porodilja. Firma predaje dokumentaciju samo kod isplate trudničkog bolovanje (održavanja trudnoće), i to filijali RFZO.
  Pozdrav

   Nataša Terzić 28. 01. 2022.

   Poštovani Milane,

   Zahvaljujem Vam na odgovoru.

   Srdačan pozdrav.

   Kristina Kostadinovic 28. 04. 2022.

   Postovani Milane,

   Razumem da firma nema nikakve obaveze vezane za porodiljsko, ali da li postoji mogucnost da ih preuzme, ukoliko to zeli?

    Milan Predojevic 30. 04. 2022.

    Poštovana Kristina
    Ne znam na koje obaveze vezane za porodiljsko ste mislili, ali kako god-poslodavac uvek može zaposlenom da pobezbedi širi krug i veći obim prava od prava koja zaposlenom garantuje zakon.
    Pozdrav

Ivana Stamenkovic 01. 12. 2021.

Postovani, otvorila sam trudnicko bolovanje proslog meseca, imala sam 35000rsd platu i plus sam dobila bonus zbog ostvarenog rezultata prosle i ove godine u novembru po 1000000rsd. Molim Vas za informaciju kako racunam koji ce mi biti iznos primanja na trudnickom i porodiljskom?
Hvala unapred

  Milan Predojevic 01. 12. 2021.

  Poštovana Ivana
  Zakonom o zdravstvenom osiguranju propisano je da osnov za naknadu zarade koja se isplaćuje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, za osiguranike zaposlene, čini prosečna zarada koju je osiguranik ostvario u prethodnih 12 meseci pre meseca u kojem je nastupila privremena sprečenost za rad. Zaradu, u navedenom smislu, čini zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, utvrđena u skladu sa propisima o radu, i to:
  1) osnovna zarada zaposlenog;
  2) deo zarade za radni učinak;
  3) uvećana zarada.
  S obzirom da prema citiranoj zakonskoj odredbi u osnovicu ulazi i deo zarade za radni učinak, gde se svakako svrstava bonus, mišljenja sam da se i taj deo zarade računa.
  Pozdrav

Nadezda Damnjanovic 01. 10. 2021.

postovani,
porodiljsko bolovanje otvorila sam 11.1.2020, porodila se 9.2.2020. Iznos koji sam primala kao naknadu za porodiljko je 1450 din.mesecno. Koliklo imam pravo na naknadu zarade odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva.
S postovanjem

  Milan Predojevic 01. 10. 2021.

  Poštovana Nadežda
  Imate pravo na naknadu do visine minimalne zarade za porodiljsko odsustvo, odnosno za period dok dete nije navršilo 3 meseca.
  Pozdrav

Dragana Milic 16. 09. 2021.

Pitanje za Milana,primala sam samo ostale naknade po osnovu rodjenja i nege deteta godinu dana,bila sam u trenutku porodjaja nezaposlena,tako da me sad zanima da li i mi koji smo to primali imamo pravo na neku izmenu ili ne,veliki pozdrav…

  Milan Predojevic 17. 09. 2021.

  Poštovana
  Imali biste pravo na izmenu samo pod uslovom da Vam je naknada do tri meseca nakon rođenja deteta bila niža od minimalne zarade. U tom slučaju dobiili biste razliku do visine minimalca.
  Pozdrav

   Dragana Milic 18. 09. 2021.

   Samo po 15200 dinara,godinu dana,nije se menjao iznos

  Dragana Milic 18. 09. 2021.

  Imala sam godinu dana po 15200 mesecno godinu dana

   Milan Predojevic 19. 09. 2021.

   Poštovana
   U svakom slučaju ne gubite ništa ako se obratite predlogom za izmenu rešenja u Vašu korist kod nadležne službe lokalne samouprave. Ukolik su uslovi za to ispunjeni, biće Vam isplaćena razlika.
   Srdačan pozdrav

    Dragana Milic 20. 09. 2021.

    Hvala

Mile Gajic 20. 08. 2021.

Pozdrav, supruga mi je na porodiljskom bolovanju za trece dete od 5.2020.i istice joj 4.2022.a manje je od minimalac, 23000 je. Dali ima pravo na nadoknadu, tj razliku? Hvala

  Milan Predojevic 20. 08. 2021.

  Poštovani Mile
  Mišljenja sam da Vaša supruga ima pravo na izmenu rešenja o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva. Porodilja može podneti zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva) koje je konačno i pravnosnažno, ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Rok za podnošenje zahteva je 6 meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda kojom je odlučeno da je bila neustavna isplata porodiljske naknade ispod minimalca. S obzirom da je ta odluka Ustavnog suda objavljena 21. maja 2021. godine, rok za podnošenje zahteva ističe 21. novembra 2021. godine. Dakle zahtev morate podneti do 21. novembra, ali samo ako od pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Ukoliko je rešenje primila u maju 2020. godine, u slučaju Vaše supruge nije prošlo više od dve godine, te je potrebno da na vreme podnese zahtev za izmenu.
  Pozdrav

Mirijana Gajic 20. 08. 2021.

Postovanje , dali imam pravo. Na nadoknadu , 2god je bili febrora meseca od kada sam se porodila, znaci proslo je god ipo, podnela sam zahtev I sada cekam resenjw pa me zanima dali cu imati pravo na nadoknadu. Hvala vam

  Milan Predojevic 20. 08. 2021.

  Poštovana Mirijana
  Porodilja može podneti zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja o naknadi zarade tokom porodiljskog odsustva) koje je konačno i pravnosnažno, ukoliko od konačnosti, odnosno pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Rok za podnošenje zahteva je 6 meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda kojom je odlučeno da je bila neustavna isplata porodiljske naknade ispod minimalca. S obzirom da je ta odluka Ustavnog suda objavljena 21. maja 2021. godine, rok za podnošenje zahteva ističe 21. novembra 2021. godine. Dakle zahtev morate podneti do 21. novembra, ali samo ako od pravnosnažnosti rešenja nije prošlo više od dve godine. Ukoliko ste rešenje primili u februaru 2019. godine, bojim se da je u Vašem slučaju prošlo više od dve godine, ali za svaki slučaj podnesite zahtev.
  Pozdrav

Jelena Kovačević 16. 08. 2021.

Poštovani Milane,
Trudnicko bolovanje treba da otvorim u septembru. Moja trenutna primanja su veća od 3 prosečne plate, zanima me da li cu od januara 2022. kada novi zakon stupi na snagu imati pravo na veća primanja jer će tada granica biti pet prosečnih plata ili ću nastaviti da primam tri prosečne plate?
Hvala!

  Milan Predojevic 17. 08. 2021.

  Poštovana Jelena
  Tačan tekst zakona sada glasi: „Mesečna osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate, dobija se deljenjem zbira osnovica iz st. 1–3. ovog člana sa 18 i ne može biti veća od tri prosečne mesečne zarade u Republici Srbiji, a za prava ostvarena od 1. januara 2022. godine ne može biti veća od pet prosečnih mesečnih zarada u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike na dan početka ostvarivanja prava.“ Imajući u vidu navedeno, mišljenja sam da za naknade zarade koje ćete početi da ostvarujete od 1. januara 2022. godine imate pravo na veću naknadu od 3 prosečne zarade, ali ne veću od 5 prosečnih zarada prema objavljenom podatku Zavoda za statistiku koji je bio na snazi na dan početka ostvarivanja prava.
  Pozdrav

Ivana Kujundzic 15. 08. 2021.

Dobro vece,
Na porodiljskom odsustvu sam od 12.aprila 2021. iznos koji primam je ispod minimalca. Interesuje me gde se podnosi zahtev za retroaktivnu isplatu razlike do minimalca? U pitanju je Cacak.
Hvala.

  Milan Predojevic 16. 08. 2021.

  Poštovana Ivana
  Svi zahtevi za isplatu naknade zarade tokom porodiljskog odsustva podnose se službi gradske (opštinske) uprave nadležnoj za društvenu brigu o deci.
  Pozdrav

Danijela Colic 10. 08. 2021.

Dobro vece… Mene interesuje jedna stvar. Ja sam na porodiljsko do novembra, ja sam u mediju vremenu ostala trudna. Imam unazad 4 meseca radnog staza i dalje sam na ugovoru kod tog poslodavca imam i zdravstveno osiguranje preko te firme. . Mene sad zanima daa li meni ide radni staz i da li ce se racunati samo ta 4 meseca radnog staza il ide redovno radni staz dok sam na porodiljsko.

  Milan Predojevic 11. 08. 2021.

  Poštovana Danijela
  Zaposleni dok je na porodiljskom odsustvu ima pravo na naknadu zarade. To podrazumeva i uplatu doprinosa za socijalno osiguranje, odnosno sticanje penzijskog staža. Dakle ide Vam radni staž, odnosno neće se računati samo ta 4 meseca radnog staža i penzioni staž ide redovno dok ste na porodiljskom.
  Pozdrav

   Mirijana Gajic 20. 08. 2021.

   Postovanje, cula sam da imamo pravo na nadoknadu podnela sam zahtev cekam resenje da vidim dali ce mi odobriti, inace sam inala oko 2hilk samo pprodiljsko, a od toga ima 2 ipo god pa me zanima dali cu I ja imati pravo, jer sam cula da ce samo da imaju mame one kojima nije proslo vise od dve god kada im je stiglo resenje. Hvala vam