Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


obaveza poslodavca da vrati radnu knji?icu


Dobio sam otkaz 2.januara 2008 radio sam u STR.Problem je nastao kada sam tra?io radnu knji?icu.Radnu knji?icu mi je zbog navodno praznika vlasnica radnje dala tek za 10 dana a na evidencioni karton iz radne knji?ice sam eekao jos 10 dana.Vlasnica mi je rekla da me je odjavila iako mi u kartonu ne stoji datum kada sam odjavljen a stoji mi datum kada sam prijavljen i peeat.Otisao sam do biroa da proverim…

Odgovor


Poslodavac je du?an da na dan prestanka radnog odnosa radniku vrati uredno popunjenu radnu knji?icu(el.204 Zakona o radu).Ukoliko biv?i poslodavac ovo nu ueini imate pravo da se obratite inspekciji rada i na taj naein primorate poslodavca da ispuni svoje obaveze prema Vama.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 10.03.2008

Prekid radnog sta?a


U istoj ustanovi radila sam 6 meseci na odre?eno radno vreme , kao zamena za radnika, posle 15 dana ponovo sam zaposlena na odre?eno vreme u trajanju od 5 meseci NE KAO ZAMENA VEA sam raspore?ena na odre?eno radno mesto. DA LI AU IMATI PREKID RADNOG STA?A, INTERSUJE ME ZBOG OBRAEUNA PORODILJSKOG BOLOVANJA?

Odgovor


Shodno el.37 zakona o radu radni odnos zasniva se na vreme eije je trajanje unapred odre?eno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na odre?enom projektu, poveaanje obima posla koji traje odre?eno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim ?to tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne mo?e trajati du?e od 12 meseci.Pod prekidom iz stava 1. ovog elana ne smatra se prekid rada…
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 10.03.2008

Nepo?tovanje ugovora o radu od strane poslodavca


Zasnovao sam radni odnos kao pripravnik na neodre?eno vreme.Ugovor koji sam potpisao je fantastiean.Sve je regulisano i definisano,ali samo na papiru.Ni?ta od toga se ne primenjuje.Nadoknada za topli obrok ne postoji,prekovremeni rad postoji ali se ne plaaa.Eak se rade i dr?avni praznici(naravno,bez plaaanja).Ne svi?a mi se sve ovo,ali po?to sam najmla?i u firmi,za sada autim.Barem sam prijavljen,veaina…

Odgovor


Ono ?to mo?emo da savetujemo jeste da se zaista obratite inspekciji rada i na taj naein poku?ate da izdejstvujete svoja prava.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 10.03.2008

Pravo na porodiljsko odsustvo


Koliko dugo treba da sam u stalnom radnom odnosu da bih ostvarila pravo na trudnieko bolovanje?

Odgovor


Nije bitna du?ina radnog odnosa da biste ostvarili pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta,ali ae visina naknade zarade koju aete primate zavisiti od du?ine istog,shodno el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 10.03.2008

Pravo na srazmerni deo godi?njeg odmora


Zaposlen sam u jednoj firmi kao pripravnik od 01.10.2007 god.,s obzirom da mi pripravnieki sta? istiee 31.03.2008 god. da li imam pravo na godi?nji odmor i koliki je broj dana, u slueaju dobijanja otkaza,ili je poslodavac samo u obavezi da mi izda potvrdu o neiskori?aenom godi?njem odmoru ?

Odgovor


Imate pravo na srezmerni deo godi?njeg odmora ,shodno el.72 Zakona o radu.Ukoliko neiskoristite godi?nji odmor,poslodavac je du?an da vam izda potvrdu o broju iskori?tenih dana godi?njeg odmora
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008

Povreda radne obaveze


Radio sam u jednoj firmi oko tri i po meseca. U toku rada pravio sam sitne gre?ke na koje me je poslodavac upozoravao. Nikada mi nije davao pismena upozorenja o mojim gre?kama svo vreme dok sam kod njega radio. Toga dana kada sam dobio otkaz do?ao sam pijan na posao. Poslodavac me je poslao kuai i rekao mi da od toga dana vi?e ne radim kod njega. Napominjem da nisam dobio nikakvo pismeno upozorenje…

Odgovor


Elan 179 ,st.1 Zakona o radu propisuje da poslodavac mo?e zaposlenom da otka?e ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo pona?anje i potrebe poslodavca, i to:tae.2 : ako zaposleni svojom krivicom ueini povredu radne obaveze utvr?ene op?tim aktom ili ugovorom o radu.Me?utim ,svakako je du?an da ispo?tuje zakonom propisan otkazni rok od 15…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 10.03.2008

Naknada zarde za vreme porodiljskog odsustva


Ukoliko za vreme rada na odre?eno vreme, posle 2 meseca rada a ugovor je na 6 meseci ostanem u drugom stanju, kakav je moj status posle povratka sa porodiljskog bolovanja i da li je poslodavac ( u ovom slueaju dr?avna firma)du?an da mi isplaauje dohodak za vreme porodiljkog bolovanja?

Odgovor


S obzirom da se radi o ugovoru o radu na odre?eno vreme,prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva aete primati do isteka ugovora. Nakon toga,naknadu po ovom osnovu isplaaivati ae vanm nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje do isteka vremena odre?enog za porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta,
Kategorija pitanja: Radni odnos na određeno vreme | postavljeno: 10.03.2008

Neplaaeno odsustvo u slueaju trudnoae


Na neplaaenom odsustvu sam zbog privatnih razloga i u meduvremenu sam ostala trudna. Poslodavac jos nije obave?ten o tome, inaee radi se o dr?avnoj zdravstvenoj ustanovi. Neplaaeno mi je odobreno do septembra ove godine. Da li mogu neplaaeno da prekinem i ranije nego do kada va?i re?enje? Pretpostavljam da mora poslodavac da se slo?i sa tim, ali zato mi recite da li imate iskustva sa tim kakva je…

Odgovor


Ukoliko se poslodavac slo?i mo?ete da prekinete neplaaeno odsustvo ranije od predvi?enog,?to Vam i savetujemo da ueinite ukoliko mo?ete.Morate imati u vidu da visina naknade zarade za porodiljsko odsustvo zavisi od vremena koje ste proveli na radu neprekidno u smislu plaaenih poreza i doprinosa ?to u slueaju neplaaenog odsustva nije slueaj (jer se uplaauju samo doprinosi za zdravstveno osiguranje…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 10.03.2008

Uveaanje zarade za vreme porodiljskog odsustva


Da li moja supruga koja je na porodiljskom bolovanju ima pravo na poveaanje naknade,jer joj je plata pre porodiljskog bila 30.000,a u me?uvremenu je sa njenim koeficijentom plata poveaana na 43.000?

Odgovor


Ima pravo na uveaanje zarade,shodno el.11,st.3 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom koji glasi: Naknada zarade zaposlenog uskla?uje se sa rastom njegove zarade, a ako je taj rast zarade veai od rasta proseene zarade kod poslodavca za period za koji se vr?i uskla?ivanje, naknada zarade uskla?uje se sa rastom proseene zarade kod poslodavca.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 10.03.2008

Zastarevanje dokumenata


Da li mo?e da zastari dokument dobijen od invalidske komisije?

Odgovor


Ne mo?e da zastari ali mo?e da se zahteva od lica da ponovo pristupi lekarskom pregleda radi utvr?ivanja da li postoji promena u invalidnosti.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 10.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.