Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Neisplaaene zarade


Koja su moja prava ako mi poslodavac ne isplati platu?U toj firmi sam radila do 7.12.2007,i do tog datuma nije mi isplaaena plata za mesec oktobar,novembar.Najgore je to ?to ni do dana dana?njeg nisam dobila ni dinara od mog po?teno zaradjenog novca,iako se ugovorom o prestanku radnog odnosa obavezala da ae mi sva dugovanja biti izmirena do 07.01.2008.

Odgovor


465. Mo?ete se obratiti sudu i tu?bom zahtevati isplatu zarada i eventualnih ostalih dugovanja.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 14.02.2008

Otkaz od strane zaposlenog


Htela bih da dam otkaz u firmi u kojoj sam zaposlena vec 2 godine na neodre?eno vreme.U ugovoru o radu koji sam potpisala predvi?en je otkazni rok od 90 dana, ali upoznata sam da je po zakonu otkazni rok 15 dana, da li ga poslodavac mora ispo?tovati bez obzira na ugovor?Zanima me u kakvom obliku treba da bude moj otkaz i kakve einjenice treba da sadr?i, da li treba neko obrazlo?enje otkaza?I postoji…

Odgovor


S obzirom da poslodavac ne mo?e ugovoriti uslove rada koji su nepovoljniji po zaposlenog od onih propisanih Zakonom o radu, otkazni rok koji morate da ispo?tujete jeste 15 dana. Otkaz urueujete svom poslodavcu, u ogranku preduzeaa u kome Vi konkretno radite. Obavezna je pismena forma i urueenje poslodavcu najmanje 15 dana pre prestanka radnog odnosa(el.178.Zakona o radu). Obrazlo?enje otkaza nije…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Poni?tavanje konkursa za zaposlenje


Imam zavr?enu Vi?u PTT skolu i zvanje in?enjera PTT saobraaaja. Ipak vec 3 godine ne mogu dobiti posao u struci u po?ti, iako zapo?ljavaju kadar sa ni?om i nestruenom ?kolskom spremom. Obra?lozenje je da prednost pri zaposlenju imaju deca njihovih radnika, bez obzira na to koju ?kolu imaju!! I navodno to stoji u zakonu!? Da li takav zakon zaista postoji, i imam li naeina da se pravno izborim za svoje…

Odgovor


Ukoliko ste konkurisali na odre?eno radno mesto i niste zadovoljni ishodom konkursa, imate pravo da se obratite sudu i poku?ate da poni?tite konkurs, ako imate dokaze da izabrani kandidat ne ispunjava uslove koji su predvi?eni za zasnivanje radnog odnosa.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Du?ina trajanja prava na naknadu


Odre?eno ili neodre?eno?Kada pominjete elan 12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom, da li govorite o radnom odnosu zasnovanom na odre?eno ili na neodre?eno vreme?Konkretno, ako je ?ena radila godinu dana na odre?eno, a zatim, u toku trudnoae, dobila posao za stalno, koja prava i posle koliko vremena mo?e da ostvari?

Odgovor


Radi se o radnom odnosu zasnovanom po ugovoru o radu, bilo na odre?eno ili neodre?eno vreme. U slueaju radnog odnosa na odre?eno vreme pravo na naknadu traje koliko i radni odnos, odnosno do njegovog isteka, a kod radnog odnosa na neodre?eno vreme imate pravo na punu naknadu, tj. na du?inu naknade propisane zakonom.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 14.02.2008

Zdravstveno osiguranje studenata


Da li studenti sa navr?enih 26 godina ?ivota mogu ikako ostvariti pravo na besplatno zdravstveno osiguranje i izvaditi zdravstvenu knji?icu?

Odgovor


Jedini naein jeste da se kod Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje prijavite kao nezaposleno licem sa IV stepenom obrazovanja (srednja ?kola) i tako steknete pravo na zdravstveno osiguranje.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 14.02.2008

Sporazumni raskid ugovora o radu


27.12.2007. sam potpisala sporazumni raskid ugovora sa firmom u kojoj sam bila zaposlena na neodre?eno vreme, tako da mi je zadnji radni dan 31.12.2007. Usmeni dogovor je bio da me odmah i odjave jer sam 03.01.2008. poeela da radim u drugoj firmi. Posle par dana sam dobila kopiju odjave na kojoj je datum predaje 08.01.2008. i datum odjave 10.01.2008. Nova firma ne mo?e da me prijavi pre tog datuma…

Odgovor


? Ukoliko vas novi poslodavac prijavi prvog radnog dana nakon 10.01. prekida u sta?u osiguranja neae biti.Svakako da vam sleduje zarada koju ste ostvarili do datuma odjave,kao I potvrda o broju neiskori?tenih dana godi?njeg odmora
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Slobodan dan radi polaganja ispita


Da li zaposleni na neodre?eno vreme ima pravo na slobodan dan za polaganje ispita (na fakultetu, vozaeki ispit ...)?

Odgovor


Po zakonu nema.Postoji moguanost dogovora sa poslodavcem.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Zapo?ljavanje preko Op?tine


Da li su Op?tine du?ne da po?tuju kriterije NSZ pri realizaciji programa koji se finansiraju iz NIP a ili mogu da zapo?ljavaju prema partijskoj pripadnosti?

Odgovor


Tehnieki gledano, akti koje bi donosila Op?tina ne moraju biti u saglasnosti sa aktima koje bi donosila Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje, me?utim jasno je da kr?enja akata NSZ iz razloga koje navodite, nije dozvoljeno
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008

Strueni konsultanti


Da li delatnost struenih konsultanata ( regulisan ugovorom o delu) mora da bude uskla?ena sa delatno?au firme. Moja firma je pro?la inspekcijski pregled uslova obavljanja delatnosti ( ?ifra:ostali vidovi zdravstvene delatnosti) moram li procesuirati i dodatne inspekcije u skladu sa deltanostima konsultanata ( kozmetieki tretmani) ?

Odgovor


Ako vam je ?firma? po formi preduzetnik, onda vam je delatnost koju obavljate prete?na, a mo?ete obavljati i ostale delatnosti. u svakom slueaju, u ovakvim situacijama, uprkos srodnim delatnostima, najpametnije je da se posavetujete sa nadle?nom inspekcijom i tako utvrdite ?ta se od vas konkretno tra?i.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 14.02.2008

Civilno slu?enje vojnog roka


Da li slu?enje civilnog vojnog roka ulazi u radni sta??Nije mi jasan elan 11, stav 2 "Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju".?ta u ovom smislu znaci "osiguranici"?

Odgovor


Da, u smislu pomenutog el.11 lica koja slu?e civilni vojni rok jesu zaposlena lica i plaaa im se doprinos za sta? osiguranja.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 14.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.