Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Dr?avni ispit za molekularne biologe


Po zanimanju sam molekularni biolog, zaposlena sam kao pripravnik (preko NSZ) u privatnoj zdravstvenoj ustanovi (laboratoriji) - zanima me da li treba da pola?em dr?avni ispit po isteku pripravniekog sta?a, koji i gde?

Odgovor


Pravila polaganja dr?avnog ispita po isteku pripravniekog sta?a zavise od struke za koju se osposobljavate.Raspitajte se u ustanovi gde ste zaposleni i gde bi,s obzirom na struku,trebali da dobijete najadekvatniji odgovor.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 29.04.2008

Trudnoaa za vreme obavljanja pripravniekog sta?a


Primljena sam kao pripravnik na godinu dana, jer sam sa vss. Vea tri meseca sam na pripravniekom ali s obzirom da sam u drugom stanju i za mesec dana idem na porodiljsko odsustvo, reeeno mi je da se pripravnieki sta? prekida i da se po povratku sa bolovanja od 365 dana od dana otvaranja porodiljskog odsustva pripravnieki sta? nastavlja za onoliko meseci koliko je ostalo. Interesuje me da li je to…

Odgovor


Prekid pripravniekog sta?a za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta odnosno produ?enje istog po povratku sa odsustva je opravdan,s obzirom da je i ustanovljen radi sticanja iskustva za obavljanje odre?enih poslova.Svakako da aete za ovaj period primati naknadu zarade u skladu sa zakonom o finansijskoj podr?ci porodici da decom.Re?enje koje ae poslodavac doneti jeste re?enje o kori?aenju…
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 29.04.2008

Obavljanje pripravniekog sta?a posredstvom NSZ


Da li je Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje du?na da obezbedi obavljanje pripravniekog sta?a?

Odgovor


Jedan od delokruga poslova Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje jeste i posredovanje pri obezbe?ivanju obavljanja pripravniekog sta?a nezaposlenih .Me?utim,savetujemo,da ukoliko ste u moguanosti,i sami poradite po ovom pitanju,da ne biste previ?e dugo eekali da Vam NSZ obezbedi ovu moguanost,i tako gubili dragoceno vreme.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 21.04.2008

Pripravnieki sta? za arhitekte


Koliko traje pripravnieki sta? za arhitektu sa petogodi?njim studiranjem kod nas u zemlji?

Odgovor


Obavljanje pripravniekog sta?a definisano je pravilima struke za koje se pripravnik osposobljava,i du?ina istog zavisi od vremena koje je odre?eno kao neophodo za sticanje radnog iskustva na odre?enim poslovima.Najadekvatniju informaciju dobiaete u nekom arhitektonskom birou.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 21.04.2008

Polaganje struenog ispita uz prilaganje fotokopije vojne knji?ice


Zavr?io sam MEDICINSKI FAKULTET i ubrzo treba da polazem strueni ispit. Me?utim,nisam regrutovan,imam 28 god. a da bih polagao strueni ispit potrebna mi je kopija VOJNE KNJI?ICE koju ja ne posedujem (a i ne ?elim je). Da li je moguae da polazem strueni ispit iako ne posedujem taj dokument?

Odgovor


Ukoliko je zakonom propisano da je jedan od dokumenata kao uslov za polaganje struenog ispita i kopija vojne knji?ice,smatramo da bez iste neaete biti u moguanosti da pristupite polaganju struenog ispita.Jo? jednom napominjemo da je ovo na?e mi?ljenje i da nije iskljueeno da mo?da uspete da na?ete neki modus i pristupite polaganju bez posedovanja tra?enog dokumenta.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 21.04.2008

Sticanje prava na polaganje pravosudnog ispita


Zavr?io sam Pravni fakultet u Beogradu 2004 i zatim sam posdiplomske studije zavr?io u Parizu gde radim u jednoj advokatskoj kancelariji vea godinu dana. Trebalo bi da se vratim u Beograd do kraja sledeae godine.Da li moram da odradim sta? od 2 godine da bi stekao pravo na polaganje pravosudnog ili postoji neka ekvivalentnija varijanta?

Odgovor


Obratite se nekoj od Advokatskih komora u Srbiji gde ae Vam dati najadekvatniji odgovor.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 21.04.2008

Pripravnik u Ministarstvu


Zaposlen sam u Ministarstvu kao pripravnik po starom Zakonu o radnim odnosima u dr?avnim organima, po kome sam bio du?an da u roku od 6 meseci po isteku pripravniekog sta?a polo?im dr?avni ispit, ?to sam i ueinio. Tih 6 meseci istiee 1.marta 2008., ali sobzirom da ja ne ?elim da budem raspore?en u ovoj grupi gde sam trenutno vea u nekoj drugoj u kojoj ima mesta po sistematizaciji, da li je meni potreban…

Odgovor


Sve ?to ste naveli regulisano je u va?em ugovoru o radu i internim aktima poslodavca, ne mo?emo vam odgovoriti bez navoda iz va?eg ugovora i bez znanja kako glase interni akti.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008

Noveana naknada za volontiranje


Zanima me koliko dugo treba da budem prijavljena na birou nakon zavr?enog pravnog fakulteta (u slueaju da ne zasnujem radni odnos a ?elim da odradim pripravnieki sta? radi polaganja pravosudnog ispita), da bi u slueaju potrebe za volonterima bilo u sudu ili kod advokata,biro plaaao noveanu nadoknadu,i koliko ona iznosi i koliko vremenski se isplaauje?

Odgovor


Niste ba? najjasnije koncipirali pitanje, u svakom slueaju ne morate eekati kod Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje, mo?ete odmah poeeti sa volontiranjem, a ?to se tiee momenta prve isplate, iznosa i dinamike plaaanja volonterske naknade, to zavisi od konkretnih podsticaja, koje u aktuelnom momentu najbolje znaju zaposleni u Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008

Pripravnik zaposlen u dr?avnom organu


Radim u dr?avnom organu po ugovorima o delu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Najavljeno mi je da au u slueaju zasnivanja radnog odnosa sa poslodavcem (usvajanjem nove sistematizacije radnih mesta) raditi kao pripravnik iako na istim poslovima radim 18 meseci tj od dana sklapanja prvog ugovora o delu. Zanima me da li neophodno da radim kao pripravnik i da li je poslodavac du?an da…

Odgovor


Elan 11 Zakona o radnim odnosima u dr?avnim organima glasi: lice sa srednjom, vi?om i visokom ?kolskom spremom koje nije bilo u radnom odnosu, kao i lice s istim stepenom ?kolske spreme koje je u drugom organu, organizaciji ili zajednici provelo na radu kraae vreme od vremena utvr?enog za pripravnieki sta? pripravnika s tim stepenom ?kolske spreme, prima se u radni odnos na odre?eno vreme u svojstvu…
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008

Zapo?ljavanje pripravnika NSZ


Da li ae Zavod za zapo?ljavanje sam da se potrudi da mi na?e mesto za obavljanje pripravniekog sta?a jer je vea 4 meseca od kako sam na Zavodu?Da li je Zakonom propisano naein obavljanja pripravniekog?

Odgovor


Ukoliko se uka?e slobodno radno mesto,mo?ete oeekivati da Vas Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje uputi na obavljanje pripravniekog sta?a,me?utim savetujemo da se i sami aktivirate pri pronala?enju istog .Obavljanje pripravnoekog sta?a reguli?e se ugovorom.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.