Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Polaganje dr?avnog ispita


Da li mo?e lice (sa zavr?enim pravnim fakultetom) koje je radilo oko godinu dana u privredi kao pravnik i time odradilo pripravnieki sta? da pola?e i neki dr?avni ispit radi eventualnog lak?eg zaposlenja u dr?avnom organu odnosno da li postoji pravo tog lica da pola?e dr?avni iako nije radilo u dr?avnom organu?

Odgovor


Za lica pravne struke nije predvi?eno polaganje dr?avnog ispita,vea po obavljenom pripravniekom sta?u mogu da pola?u pravosudni ispit.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 02.04.2008

Plaaanje volontera


Da li volontere u Srbiji plaaa dr?ava dok volontiraju?

Odgovor


Ukoliko volontirate po programu volontiranja koji je raspisala dr?ava imate pravo na naknadu za volontiranje.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Pripravnieki sta?


Radio sam u PIO fondu sa vi?om struenom spremom kao referent, na odre?eno vreme u toku 2006. god. U 2007. sam zasnovao radni odnos u Op?tinskoj upravi kao pripravnik sa visokom struenom spremom jer sam u me?uvremenu diplomirao. Da li mi se sta? iz PIO fonda mo?e uraeunati u pripravnieki sta? sa VSS i kome da se obratim ?

Odgovor


S obzirom da pripravnieki sta? obavljate kao lice koje je steklo VII stepen struene spreme,rad koji ste pre toga obavljali ne mo?e da vam se raeuna kao pripravnieki sta? jer niste ispunjavali uslove za pripravnika za vreme rada kao referent sa vi?om struenom spremom.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Poveaanje naknade za volontere


Ugovor o volontiranju zakljueio sam u avgustu 2007.Ukoliko uskoro do?e do poveaanja naknade sa 10000 na 19000 dinara,da li ae se to odnositi i na mene ili samo na one koji zakljuee ugovor o volontiranju nakon tog poveaanja?

Odgovor


Ukoliko se radi o ugovoru o volontiranju koji stipendira dr?ava visina nadoknade primenjuje se jednako na sve volontere.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina pripravniekog sta?a za arhitekte


Koliko traje pripravnieki sta? za arhitektu sa 5 godi?njim studiranjem u Srbiji?

Odgovor


Du?ina pripravniekog sta?a odre?uje se u zavisnosti od struke za koje se lice osposobljava i nije jednaka za sva zanimanja.U skladu sa el.47 st.3 Zakona o radu pripravnieki sta? traje najdu?e godinu dana,ako zakonom nije drugaeije odre?eno.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Naknada za volontiranje


Poeela sam sa volontiranjem 31.10.2007 sa isplaaivanjem naknade za prva dva meseca volontiranja tj. novembar i decambar u 2007 godini.Potom Zdravstvena ustanova prestaje sa isplaaivanjem naknade bez promene ugovora.Da li ima zakonsko pravo da prestane sa isplaaivnjem naknade za volontiranje do kraja volontiranja?

Odgovor


Ugovorom o volontiranju definisana je du?ina isplate naknade za volontiranje i dinamika isplate iste.Ukoliko je do?lo dao nepo?tovanja ovih odredbi,imate pravo na tu?bu.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Stipendiranje studenata


Da li postoji neka firma, koja bi stipendirala studente (redovne), a oni bi nakon zavr?etka studija radili kako bi vratili podsticaj?Za studente industrijskog in?enjersva!Koji su uslovi, ukoliko postoji? Naravno u Srbiji!

Odgovor


Moguanost i preduzeaa koje pominjete svakako postoje,s tim da se uslovi odre?uju individualno od preduzeaa do preduzeaa. Poku?ajte da se obratite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje koja mo?da poseduje spisak preduzeaa kojima su stipendisti potrebni.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Uslovi za zapo?ljavanje volontera


Da li je istina da privatna firma ne mo?e zaposliti volontera samo preko SIZ-a? Ako jedna in?enjerska firma ?eli zaposliti jednog volontera da li mo?e to uraditi bez SIZ-a, da li je dovoljno samo jedan ugovor ili mora se platiti neki porez ili doprinos?

Odgovor


Zapo?ljavanje volontera mo?e se izvr?iti i samostalno,bez posredstva Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje.Tom prilikom sa sa volonterom sklapa ugovor o volontiranju kojim se pobli?e defini?u uslovi i naein volontiranja.Porezi i doprinosi se ne plaaaju.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina pripravniekog sta?a


Radim kao pripravnik-volonter u dr?avnoj ustanovi . Da li pripravnieki sta? sa VII stepenom struene spreme mo?e da traje i du?e od godinu dana i pod kojim uslovima?

Odgovor


U zavisnosti od struke kojom se bavite, a u odre?enim slueajevima i u zavisnosti od potrebe poslodavca, definisana je i du?ina pripravniekog sta?a koji morate da odradite radi sticanja odre?enog radnog iskustva.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 26.02.2008

Zasnivanje radnog odnosa


Zavrsila sam Vi?u ?kolu za menad?ment i trebalo bi da poenem da radim u tzv. higijenskom zavodu, naravno u delu koji se tiee raeunovodstva i menad?menta, interesuje me da li je neophodno da prvo godinu dana radim kao pripravnik ili mogu da me odmah prime kao radnika na odre?eno? Nemam prethodno radno iskustvo.

Odgovor


Po Zakonu o radu elan 47 poslodavac mo?e da zasnuje radni odnos sa licem koje prvi put zasniva radni odnos, u svojstvu pripravnika, za zanimanje za koje je to lice steklo odre?enu vrstu i stepen struene spreme, ako je to kao uslov za rad na odre?enim poslovima utvr?eno zakonom ili pravilnikom.Bilo kao pripravnik ili ne,u svakom slueaju biaete primljeni na rad po ugovoru o radu na odre?eno vreme.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 26.02.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.