Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Noveana naknada za volontiranje


Zanima me koliko dugo treba da budem prijavljena na birou nakon zavr?enog pravnog fakulteta (u slueaju da ne zasnujem radni odnos a ?elim da odradim pripravnieki sta? radi polaganja pravosudnog ispita), da bi u slueaju potrebe za volonterima bilo u sudu ili kod advokata,biro plaaao noveanu nadoknadu,i koliko ona iznosi i koliko vremenski se isplaauje?

Odgovor


Niste ba? najjasnije koncipirali pitanje, u svakom slueaju ne morate eekati kod Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje, mo?ete odmah poeeti sa volontiranjem, a ?to se tiee momenta prve isplate, iznosa i dinamike plaaanja volonterske naknade, to zavisi od konkretnih podsticaja, koje u aktuelnom momentu najbolje znaju zaposleni u Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008

Pripravnik zaposlen u dr?avnom organu


Radim u dr?avnom organu po ugovorima o delu i ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Najavljeno mi je da au u slueaju zasnivanja radnog odnosa sa poslodavcem (usvajanjem nove sistematizacije radnih mesta) raditi kao pripravnik iako na istim poslovima radim 18 meseci tj od dana sklapanja prvog ugovora o delu. Zanima me da li neophodno da radim kao pripravnik i da li je poslodavac du?an da…

Odgovor


Elan 11 Zakona o radnim odnosima u dr?avnim organima glasi: lice sa srednjom, vi?om i visokom ?kolskom spremom koje nije bilo u radnom odnosu, kao i lice s istim stepenom ?kolske spreme koje je u drugom organu, organizaciji ili zajednici provelo na radu kraae vreme od vremena utvr?enog za pripravnieki sta? pripravnika s tim stepenom ?kolske spreme, prima se u radni odnos na odre?eno vreme u svojstvu…
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008

Zapo?ljavanje pripravnika NSZ


Da li ae Zavod za zapo?ljavanje sam da se potrudi da mi na?e mesto za obavljanje pripravniekog sta?a jer je vea 4 meseca od kako sam na Zavodu?Da li je Zakonom propisano naein obavljanja pripravniekog?

Odgovor


Ukoliko se uka?e slobodno radno mesto,mo?ete oeekivati da Vas Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje uputi na obavljanje pripravniekog sta?a,me?utim savetujemo da se i sami aktivirate pri pronala?enju istog .Obavljanje pripravnoekog sta?a reguli?e se ugovorom.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 08.04.2008

Polaganje dr?avnog ispita


Da li mo?e lice (sa zavr?enim pravnim fakultetom) koje je radilo oko godinu dana u privredi kao pravnik i time odradilo pripravnieki sta? da pola?e i neki dr?avni ispit radi eventualnog lak?eg zaposlenja u dr?avnom organu odnosno da li postoji pravo tog lica da pola?e dr?avni iako nije radilo u dr?avnom organu?

Odgovor


Za lica pravne struke nije predvi?eno polaganje dr?avnog ispita,vea po obavljenom pripravniekom sta?u mogu da pola?u pravosudni ispit.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 02.04.2008

Plaaanje volontera


Da li volontere u Srbiji plaaa dr?ava dok volontiraju?

Odgovor


Ukoliko volontirate po programu volontiranja koji je raspisala dr?ava imate pravo na naknadu za volontiranje.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Pripravnieki sta?


Radio sam u PIO fondu sa vi?om struenom spremom kao referent, na odre?eno vreme u toku 2006. god. U 2007. sam zasnovao radni odnos u Op?tinskoj upravi kao pripravnik sa visokom struenom spremom jer sam u me?uvremenu diplomirao. Da li mi se sta? iz PIO fonda mo?e uraeunati u pripravnieki sta? sa VSS i kome da se obratim ?

Odgovor


S obzirom da pripravnieki sta? obavljate kao lice koje je steklo VII stepen struene spreme,rad koji ste pre toga obavljali ne mo?e da vam se raeuna kao pripravnieki sta? jer niste ispunjavali uslove za pripravnika za vreme rada kao referent sa vi?om struenom spremom.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Poveaanje naknade za volontere


Ugovor o volontiranju zakljueio sam u avgustu 2007.Ukoliko uskoro do?e do poveaanja naknade sa 10000 na 19000 dinara,da li ae se to odnositi i na mene ili samo na one koji zakljuee ugovor o volontiranju nakon tog poveaanja?

Odgovor


Ukoliko se radi o ugovoru o volontiranju koji stipendira dr?ava visina nadoknade primenjuje se jednako na sve volontere.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina pripravniekog sta?a za arhitekte


Koliko traje pripravnieki sta? za arhitektu sa 5 godi?njim studiranjem u Srbiji?

Odgovor


Du?ina pripravniekog sta?a odre?uje se u zavisnosti od struke za koje se lice osposobljava i nije jednaka za sva zanimanja.U skladu sa el.47 st.3 Zakona o radu pripravnieki sta? traje najdu?e godinu dana,ako zakonom nije drugaeije odre?eno.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Naknada za volontiranje


Poeela sam sa volontiranjem 31.10.2007 sa isplaaivanjem naknade za prva dva meseca volontiranja tj. novembar i decambar u 2007 godini.Potom Zdravstvena ustanova prestaje sa isplaaivanjem naknade bez promene ugovora.Da li ima zakonsko pravo da prestane sa isplaaivnjem naknade za volontiranje do kraja volontiranja?

Odgovor


Ugovorom o volontiranju definisana je du?ina isplate naknade za volontiranje i dinamika isplate iste.Ukoliko je do?lo dao nepo?tovanja ovih odredbi,imate pravo na tu?bu.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Stipendiranje studenata


Da li postoji neka firma, koja bi stipendirala studente (redovne), a oni bi nakon zavr?etka studija radili kako bi vratili podsticaj?Za studente industrijskog in?enjersva!Koji su uslovi, ukoliko postoji? Naravno u Srbiji!

Odgovor


Moguanost i preduzeaa koje pominjete svakako postoje,s tim da se uslovi odre?uju individualno od preduzeaa do preduzeaa. Poku?ajte da se obratite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje koja mo?da poseduje spisak preduzeaa kojima su stipendisti potrebni.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.