Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Odpoeinjanje porodiljskog odsustva


Zaposlena sam u privatnom preduzeau. Trenutno sam na trudniekom bolovanju ,u ?estom mesecu trudnoae sa treaim detetom. Do danas poslodavac jo? uvek nije izvr?io obavezu preduzimanja potrebnih postupaka otvaranja bolovanja, pa samim tim jo? uvek ne dobijam naknadu po tom osnovu. Molim da mi odgovorite da li postoji odre?eni zakonski rok za otvaranje bolovanja, odnosno prijavljivanja trudniekog bolovanja…

Odgovor


Porodiljsko odsustvo mo?ete da otpoenete najranije 45 dana a najkasnije 28 dana pre poro?aja,?to je ujedno i zakonski rok.Va?a je obaveza da se obratite lekaru koji ae vam izdati neophodnu dokumentaciju kojom otpoeinjete porodiljsko odsustvo.Istu morate dostaviti poslodavcu da bi regulisao Va? status porodiljskog odsustva.Tako?e poslodavac mo?e da Vam,za vreme trudnoae,uruei re?enje o promeni radnog…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 02.04.2008

Rad na privatnoj benzinskoj pumpi


Radim na privatnoj benziskoj pumpi koja radi non-stop , radno vreme je 12-24 vec 8 meseci , nemam slobodan dan , imam 252 radnih sati meseeno . koje je pravo radno vreme i kako da ga izdejstvujem a da ne dobijem otkaz ?

Odgovor


Pogledajte sopstveni ugovor o radu, pa aete videti koliko je va?e radno vreme, radno vreme benzinske pumpe nema sa tim nikakve veze. Tako?e, pripada vam najmanje 20 radnih dana godi?nje na ime godi?njeg odmora, shodno elanu 69 Zakona o radu.
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 01.04.2008

Poseta lekaru u radno vreme


Od skora nam je direktor ukinuo "izlaz" kod lekara na uredno popunjenu izlaznicu.tj plaaanje po istoj.Taenije posetu lekaru u radno vreme nam tretira kao privatan izlazak i kao manjak radnih sati. Zadnjih 20 godina smo koristili do 8h meseeno radi posete lekaru(na pr. 2x po 4h)i to nam je vo?eno kao plaaeno. Kakva su nam prava i obaveze oko toga i mo?emo li se pozvati na neki zakon i koji?

Odgovor


S obzirom da moguanost posete lekaru u vreme radnog vremena nije zakonom previ?ena kao obavezna, vea se reguli?e internim aktom preduzeaa, ovo ukidanje nije zakonom sankcionisano. Druga je stvar ako se vi od lekara vratite sa potvrdom da ste morali otiai kod lekara i taj dan odsustvovati sa posla.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 01.04.2008

Isplata regresa po prestanku radnog odnosa


kao tehnol.vi?ak sa29 god sta?a poslata sam na biro rada .Da li imam pravo na isplatu regresa za god odmor ?

Odgovor


Ukoliko je u preduzeaa u kome ste radili isplaaen regres za period u kom ste bili u radnom odnosu,bez obzira ?to Vam je radni odnos u me?uvremenu prestao,pravo na ovo primanje imate.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Re?enje o uknji?bi


Ako si u katastru zaveden kao vlasnik imovine da li to automatski znaei i da je prilikom kupoprodaje plaaen i porez? Da li postoji moguanost da porez nije plaaen a ti si u katastru zaveden kao vlasnik? Koliko dugo se eeka na re?enje o uknji?bi?

Odgovor


Ukoliko je lice u katastru zavadeno kao vlasnik to znaei da je prilikom kupoprodaje ili drugog oblika prelaska svojine plaaen porez.Du?ina eekanja re?enja o uknji?bi je individualna ,zavisi od op?tine do op?tine a pre svega,uslovljena je obimom posla po ovom osnovu.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Porodiljsko odsustvo za treae dete


Koliko traje porodiljsko bolovanje kada su u drugom poro?aju ro?eni blizanci?

Odgovor


U skladu sa el. 94a Zakona o radu zaposlena ?ena ima pravo na porodiljsko odsustvo i pravo na odsustvo sa rada radi nege deteta za treae i svako naredno novoro?eno dete u ukupnom trajanju od dve godine.Pravo na porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta u ukupnom trajanju od dve godine ima i zaposlena ?ena koja u prvom poro?aju rodi troje ili vi?e dece, kao i zaposlena ?ena koja je rodila…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Visina naknade za porodiljsko odsustvo


Poeela sam sa radom na neodre?eno vreme u osnovnoj ?koli 1.11.2007.god. a oti?la sam na trudnieko bolovanje 8.12.2007.god.Termin poro?aja mi je 3.8.2008.god.Zanima me koliki procenat plate mi sad isplaauju ,ja mislim 45% jer nemam 6 meseci sta?a,koliki procenat plate ce mi isplaaivati nakon 6 meseci sta?a i za vreme porodiljskog odsustva?

Odgovor


Visina naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva se tokom celog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta isplaauje u procentu od zarade u kom je isplata naknade i zapoeela.Jedina moguanost poveaanja jeste ukoliko u preduzeau gde ste zaposleni do?e do porasta zarade,pa ae se i naknada poveaati srazmerno sa poveaenjem zarade.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Plaaanje volontera


Da li volontere u Srbiji plaaa dr?ava dok volontiraju?

Odgovor


Ukoliko volontirate po programu volontiranja koji je raspisala dr?ava imate pravo na naknadu za volontiranje.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Raskid radnog odnosa bez potpisanog ugovora o radu


Zaposlen sam u privatnoj firmi gde sam 15 dana unapred najavio otkaz. Izme?u mene i poslodavca nije potpisan nikakav ugovor, vea je izvr?ena prijava od strane poslodavca bez ugovora o radu. Da li mo?e da se primenjuje zakon o obligacionim odnosima i da se podnese tu?ba protiv mene zbog davanja otkaza, pri eemu poslodavac tvrdi da ae odlaskom zaposlenog imati materijalnu ?tetu jer ae morati da anga?uje…

Odgovor


Poslodavac nema osnova za podno?enje tu?be protiv vas radi upuaenog zahteva za raskid radnog odnosa,niti mo?e da se poziva na Zakon o obligacionim odnosima.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Bruto iznos za porodilje


Koliki je BRUTO po satu porodilje od februara 2008. godine?

Odgovor


Na ovo pitanje ne mo?emo adekvatno da odgovorimo,s obzirom da ne spada u na?u rubriku.Raspitajte se u slu?bi raeunovodstva u preduzeau ili u nadle?nom fondu za PIO.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.