Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Pripravnieki sta?


Radio sam u PIO fondu sa vi?om struenom spremom kao referent, na odre?eno vreme u toku 2006. god. U 2007. sam zasnovao radni odnos u Op?tinskoj upravi kao pripravnik sa visokom struenom spremom jer sam u me?uvremenu diplomirao. Da li mi se sta? iz PIO fonda mo?e uraeunati u pripravnieki sta? sa VSS i kome da se obratim ?

Odgovor


S obzirom da pripravnieki sta? obavljate kao lice koje je steklo VII stepen struene spreme,rad koji ste pre toga obavljali ne mo?e da vam se raeuna kao pripravnieki sta? jer niste ispunjavali uslove za pripravnika za vreme rada kao referent sa vi?om struenom spremom.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Poveaanje naknade za volontere


Ugovor o volontiranju zakljueio sam u avgustu 2007.Ukoliko uskoro do?e do poveaanja naknade sa 10000 na 19000 dinara,da li ae se to odnositi i na mene ili samo na one koji zakljuee ugovor o volontiranju nakon tog poveaanja?

Odgovor


Ukoliko se radi o ugovoru o volontiranju koji stipendira dr?ava visina nadoknade primenjuje se jednako na sve volontere.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Preme?tanje radnika na drugo radno mesto


Da li poslodavac mo?e, bez moje saglasnosti,da me proglasi tehnolo?kim vi?kom ili da me premesti na drugo radno mesto,koje ne odgovara mojoj struenoj spremi/i drugo,kako,da naplatim dug za minuli rad za period od 2003 do 2005,za koji tvrde,da su plaaali,a znamo da nisu,ucenjuju nas sa otkazom,ako ih tu?im.MOLIM DA ME SPOJITE SA ADVOKATOM,KOJI SE RAZUME U RADNO PRAVO I KOJI BI RADIO NA PROCENAT,JER…

Odgovor


Mo?ete biti progla?eni tehnolo?kim vi?kom i prebaeeno na drugo radno mesto.U drugom slueaju poslodavac je du?an da vam dostavi ponudu o aneksu ugovora o radu.Dug za minuli rad mo?ete naplatiti podno?enjem tu?be nadle?nom sudu.Pravnog zastupnika mo?ete izabrati putem advokatskog adresara,gde aete svakako dobiti i informaciju o razlieitim moguanostima plaaanja advokatskih usluga.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina pripravniekog sta?a za arhitekte


Koliko traje pripravnieki sta? za arhitektu sa 5 godi?njim studiranjem u Srbiji?

Odgovor


Du?ina pripravniekog sta?a odre?uje se u zavisnosti od struke za koje se lice osposobljava i nije jednaka za sva zanimanja.U skladu sa el.47 st.3 Zakona o radu pripravnieki sta? traje najdu?e godinu dana,ako zakonom nije drugaeije odre?eno.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Ugovor o dopunskom radu


Zaposlena sam (puno radno vreme) u zdravstvenoj ustanovi. Ako sam dobro razumela, ja mogu u drugoj 'firmi' tako?e zasnovati radni odnos, ali do treaine punog radnog vremena. Zanima me koja je to forma ugovora i ?ta sa radnom knji?icom? Da li ja moram od matiene ustanove imati neki dokument kojim se dopu?ta dopunski rad?

Odgovor


Ugovor koji aete potpisati jeste ugovor o dopunskom radu,propisan el 202 zakona o radu.Da biste zakljueili ovaj ugovor nije potrebna saglasnost matiene ustanove.Tako?e,i na ovaj oblik rada plaaaju se porezi i doprinosi propisani zakonom te na osnovu njega stieete radni odn.sta? osiguranja.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Neuplaaeni porezi i doprinosi


Poslodavac nas tera da radimo i nedeljom,plata nam je 22000 a on je nas prijavio na 11000 i to kao nekvalifikovane radnike iako svi radnici imaju srednju spremu.Mene zanima kome da se obratimo zbog ove zloupotrebe i maltretiranja radnika?A doprinose plaaa sa 2 godine zaka?njenja.

Odgovor


Obratite se inspekciji rada u eijoj je nadle?nosti sprovo?enje nadzora nad zakonito?au rada poslodavca.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Rad subotom


Volio bi da znam rad subotom kako se vodi,kao prekovremeni rad ili kao rad vikendom?Za rad subotom da li se uplaauje sta? ?Da li je poslodavac du?an da izda re?enje za subote?Kolka je nadoknada za subote?

Odgovor


Radno vreme definisano je op?tim aktom poslodavca.Po Zakonu o radu puno radno vreme iznosi 40 easova nedeljno.Raspodelu radnog vremena vr?i poslodavac.Ukoliko se radi o prekovremenom radu ,isti se plaaa.
Kategorija pitanja: Radno vreme i prekovremeni rad | postavljeno: 17.03.2008

Rad penzionisanog lica po preostaloj radnoj sposobnosti


Da li invalidski vojni penzioner (bolest je ocenjena sa 50% voj.invaliditeta) mo?e da po ugovoru o delu radi na nekom poslu , na odre?eno vreme od tri meseca , kao obiean euvar?

Odgovor


Mo?e,u skladu sa preostalom radnom sposobno?au.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Kriterijum za odre?ivanje socijalno ugro?enih lica


Da li samohrana majka sa maloletnim detetom koja je ostala bez posla i nema nikakva primanja sem deeijeg dodatka,a ?ivi kao podstanar ima prava na materijalnu-socijalnu pomoa od Centra za socijalno.OVO PITAM ZATO STO JE OSOBA KOJA ISPUNJAVA SVE KRITERIJUME ZA PRIMANJE MATERIJALNE POMOAI KAO SOCIJALNI SLUEAJ, ODBIJENA OS STRANE CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, ZATO ?TO IMA STAN POD HIPOTEKOM KOJI OTPLAAUJE…

Odgovor


Ukoliko ste po ovom osnovu odbijeni od strane Centra za socijalni rad i posedujete nekretninu ne spadate u lica koja su socijalno ugro?ena kategorija.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina rada potrebna za sticanje prava na pun iznos naknade zarade


Koliko vremenski je potredno raditi u firmi da bi se ostvarilo pravo na porodiljsko odsustvo u visini od 100 % koliko od 60 %?

Odgovor


U skladu sa el.12 st.2 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decom licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava od tri do ?est meseci pripada 60%, a licima koja su bila u radnom odnosu, odnosno samostalno obavljala delatnost, neprekidno i neposredno pre ostvarivanja ovog prava do tri meseca pripada 30% od iznosa…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.