Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Subvencije za zapo?ljavanje lica starijeg od 50 godina


Kao poslodavac od 1.marta primiau lice starije od 50 godina (ima55), u stalni radni odnos na neodre?eno vreme koje u Nacionalnom Zavodu za zapo?ljavanje prima noveanu naknadu od 23. aprila 2007. godine. Sklopicu ugovor o radu sa njim i znam da sam oslobo?en plaaanja poreza na njegovu bruto zaradu od 14 posto tokom jedne godine kao i PIO doprinosa tokom dve godine. Ono ?to me zanima jeste gde da nabavim…

Odgovor


Za sve navedeno obratite se Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje koja poseduje ove informacije , gde ae vam navesti svu neophodnu dokumentaciju koju je potrebna i uputiti Vas gde i kako da je nabavite.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Stipendiranje studenata


Da li postoji neka firma, koja bi stipendirala studente (redovne), a oni bi nakon zavr?etka studija radili kako bi vratili podsticaj?Za studente industrijskog in?enjersva!Koji su uslovi, ukoliko postoji? Naravno u Srbiji!

Odgovor


Moguanost i preduzeaa koje pominjete svakako postoje,s tim da se uslovi odre?uju individualno od preduzeaa do preduzeaa. Poku?ajte da se obratite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje koja mo?da poseduje spisak preduzeaa kojima su stipendisti potrebni.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina primanja naknade za nezaposlene


Imao sam 32 godine radnog sta?a kada sam ostao bez posla i tri godine sam plaaao sam PIO.Posle toga sam radio 2 godine kod privatnika ?to znaei da imam ukupno 37 god radnog sta?a.Sada treba da se prijavim ponovo na zavod za zapo?ljavanje i interesuje me da li imam prava na materijalno i koliko dugo vremenski?

Odgovor


Imate pravo na naknadu za nezaposlene u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavaju iosiguranju u slueaju nezaposlenosti po kome se noveana naknada isplaauje nezaposlenom:1) tri meseca, ako osiguranik ima sta? osiguranja od jedne do pet godina;2) ?est meseci, ako osiguranik ima sta? osiguranja du?i od pet do 15 godina;3) devet meseci, ako osiguranik ima sta? osiguranja du?i od 15 do 20 godina;4) 12 meseci,…
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Penzionisanje lica u 73. godini ?ivota


Da li lice koje ima 30 godina radnog sta?a a 73 godine ?ivota mo?e da radi jo? uvek?Do kraja ?ivota!!.Lice radi u Crveni krst,tvrdi da postoji da ka?emo "rupa u zakonu" i da mo?e i dalje da radi.Ovom prilikom Vas pitam,da li poslodavac mo?e da odgovara ako to lice po?alje u penziju. Iako mi znamo da po zakonu ispunjava uslove za penziju 100 %.

Odgovor


Ukoliko je lice koje je zaposleno steklo uslove za penzionisanje mo?e mu prestati radni odnos u skladu sa el. 175 st.1 tae.2 Zakona o radu koji glasi:Radni odnos prestaje:2) kad zaposleni navr?i 65 godina ?ivota i najmanje 15 godina sta?a osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukeije ne sporazumeju.Dakle,ovom licu mo?e prestati radni odnos bez posledica za poslodavca.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Du?ina trajanju ugovora o privremenim i povremenim poslovima


Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova zakljueila sam 06.11.2007.god. Interesuje me da li se 120 radnih dana raeuna samo ove 2008 godine ili se raeuna i 2007 godina i kada mi istiee ugovor. Inaee sam na evidenciji nezaposlenih i imam 41 godinu i sa ovi poslom sam i dalje na evidenciji nezaposlenih. Kakva su moja prava da li mogu da me ponovo prijave za sliene poslove pod ugovorom za…

Odgovor


Shodno el. 197 Zakona o radu poslodavac mo?e za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju du?e od 120 radnih dana u kalendarskoj godini da zakljuei ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.Dakle radi se o 120 dana u kalendarskoj godini tako da se rad koji ste po ovom osnovu obavljali prethodne godine ne raeuna u ovu kalendarsku 2008 godinu.Tako?e,na ovaj oblik rada…
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Dobrovoljno penzijsko osiguranje


Imam 55 godina ?ivota i 34 godine radnog sta?a, bolestan sam i te?ko da se mogu ponovo zaposliti. Molim vas recite mi po kojem osnovu mogu najbolje i najbr?e ostvariti pravo na penziju?

Odgovor


Pre svega savetujemo da se prijavite Nacionalnoj slu?bi za zapo?ljavanje gde ae utvrditi da li i koliko dugo imate pravo na noveanu naknadu za nezaposlene .Nakon isteka naknade ,da biste se ?to ranije penzionisali najbolje bi bilo,ukoliko ste u moguanosti,da uplaaujete dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje do sticanja bilo kog zakonskog uslova za odlazak u penziju.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Odre?ivanje visine naknade zarade za porodiljsko odsustvo


Na porodiljskom bolovanju sam. Interesuje me da li imam pravo na primanja u visini moje proseene zadnje tri plate? Radim u prosveti i prosek poslednje tri plate je oko 40000din. Ja sada dobijam oko 32ooo uz obrazlo?enje da je to plata za pun fond easova. Ja sam radila sa veaim fondom pa me zanima da li imam pravo na prvi iznos, ko to odlueuje , da li zavisi od direktora ?kole ili je validan samo zakon…

Odgovor


Zakonom o radu ,u el.105 st.1 je definisano da zarada iz elana 104. stav 1. ovog zakona sastoji se od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa op?tim aktom i ugovorom o radu.Samim tim smatramo da se i naknada zarade obraeunava u skladu sa zaradom.Me?utim,bitno…
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Zapoeinjanje porodiljskog odsustva


RADILA SAM U ISTOJ ?KOLI NA ODRE?ENO VREME OD 01.042007 DO 19.08/07 I OD 03.09/07 DO 31.08/08. DA LI IMAM PREKID RADNOG STA?A, I AKO IMAM MOGU LI OTVORITI PORODILJSKO BOLOVANJE 05.03/08 KAKO BI IMALA RADNI STA? 6 MESECI I 2 DANA, UMESTO 22. 02/08. TO MI JE BITNO NAPLATE VISINE NAKNADE ZA BOLOVANJE.

Odgovor


Porodiljsko odsustvo ste po zakonu du?ni da zapoenete najkasnije 28 dana pre poro?aja.Ukoliko do tog dana budete bili u radnom odnosu vi?e od ?est meseci naknada koju aete primate po ovom osnovu iznosiae 100% zarade.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Promrna visine naknade zarade za porodiljsko odsustvo


Da li promena ukupnog proseka plata u firmi utiee na isplatu porodiljskog odsustva, zaposlenoj u istoj firmi? Npr. ao se smanji ukupan prosek plata u firmi, da li se i porodilji smanjuje nadoknada na porodiljskom?

Odgovor


Naknada zarade koju aete primati za vreme porodiljskog odsustva neae se smanjivati ukoliko za vreme trajanja istog do?e do smanjenja zarada zaposlenih u preduzeau u kome ste zaposleni.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Odsustvo sa posla zbog bolesti deteta


Suprug i ja smo stalno zaposleni u istoj firmi i imamo aerkicu od dve godine.Zbog njene bolesti sam ja kao staratelj bila na bolovanju dve nedelje u toku kojih je moj mu? imao eetiri slobodna dana.Kada se bolovanje zavr?ilo i kada sam odnela doznake u firmu rekli su nam da smo "prekr?ili zakon' jer u toku ta eetiri njegova slobodna dana sam ja bila na bolovanju,a prema njihovim reeima "dete mo?e da…

Odgovor


Formalno jeste propisano da jedan roditelj ima pravo da odsustvuje sa rada radi bolesti i nege deteta.Me?utim,smatramo da do samog kr?enja zakona nije do?lo,s oztirom na to da vam suprug nije koristio slobodne dane u tu namenu nego su,koliko smo shvatili, to njegovi slobodni dani koje redovno koristi s obzirom na radno mesto na koje je zaposlen (rad na terenu,rad po smenama i sl.).U svakom slueaju,da…
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.