Poslovi.infostud.com koristi kolačiće kako bi vam pružao najbolje korisničko iskustvo. Nastavkom korišćenja sajta smatraćemo da ste saglasni sa korišćenjem kolačića. Saznajte više.

Pravnik odgovara

Ukoliko imate nedoumicu ili problem iz oblasti radnog prava i zapošljavanja, naš pravnik je tu da vam pomogne. Preporučujemo vam da prethodno pogledate da li je isto ili slično pitanje već postavljeno, pretragom pitanja prema ključnoj reči ili oblasti.

Najnovija pitanja


Rad u banci po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima


Da li ja,kao radnik koji obavlja menjaeke poslove,poslove platnog prometa i izdavanje kreditnih kartica za jednu banku,mogu da potpi?em ugovor o privremenim i povremenim poslovima ili je banka u obavezi da sa mnom potpi?e ugovor na odre?eno ili neodre?eno vreme?

Odgovor


Mo?ete da potpi?ete ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova.Banka nema obavezu da sa Vama zakljuei ugovor o radu.Me?utim,rad po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima mo?ete obavljati najdu?e 120 dana u kalendarskoj godini.
Kategorija pitanja: Ugovori o delu, dopunskom radu, privremenim i povremenim poslovima | postavljeno: 17.03.2008

Rad do ispunjenja uslova za penziju po godinama sta?a osiguranja


Da li ?ena u 60-toj god. starosti (trenutno),mo?e da radi sve dok ne ispuni i drugi uslov tj. 35 godina radnog sta?a pa makar to trajalo i do 70 godina starosti?

Odgovor


Mo?e da radi ukoliko postoji saglasnost poslodavca,u skladu sa el.175 Zakona o radu.
Kategorija pitanja: Ugovor o radu | postavljeno: 17.03.2008

Dobrovoljno penzijsko osiguranje do sticanja uslova za penziju


Napunila sam 55 godina starosti i 33 godine radnog sta?a. Ostala sam bez posla kao tehnolo?ki vi?ak. Da li imam pravo na penziju ili doplatu radnog sta?a do 35 god?

Odgovor


Imate pravo na naknadu za nezaposlene koju isplaauje Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje,a u skladu sa el.115 Zakona o zapo?ljavanju i osiguranju u slueaju nezaposlenosti,a po isteku iste mo?ete uplaaivati dobrovoljno penzijsko osiguranje do sticanja uslova za penzionisanje.
Kategorija pitanja: Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i prava penzionisanih lica | postavljeno: 17.03.2008

Rad u Republici Srpskoj


Imam 2 dr?avljanstva (Republika Srpska i Republika Srbija), dve radne knji?ice, zasnovao sam radni odnos u Republici Srpskoj na godinu dana kao pripravnik a posle toga ili eventualno jos pola godine nakon toga planiram da se vratim u Beograd i tamo na?em posao, a jos se vodim u Srbiji na birou.Relativno nenamerno sam poeinio sada shvatam verovatno gre?ku.Nisam se odjavio najvi?e zbog razloga zdravstvenog…

Odgovor


Molimo Vas da pojasnite o kakvom savetu koji ?elite da eujete je ree,s obzirom da pitanje niste ba? najjasnije postavili.
Kategorija pitanja: Ostalo | postavljeno: 17.03.2008

Pravo na naknadu za vreme trajanja porodiljskog odsustva


Zanima me po?to sam tek zatrudnela a nisam prijavljena kod poslodavca gde radim da li mogu da samoj sebi da uplaaujem doprinose preko firme gde radim i koliko dugo treba da ih uplaaujem da bih stekla pravo na naknadu za trudnieko i/ili porodiljsko bolovanje.Tako?e me zanima da li te iste doprinose plaaa dr?ava ili je poslodavac du?an to da eini pa mu dr?ava to refundira?

Odgovor


Jedini naein da steknete pravo na naknadu za porodiljsko odsustvo jeste da poslodavac uplaauje poreze i doprinose.Visina naknade zavisi od vremena provedenog u radnom odnosu,a odre?uje se u skladu sa el.12 Zakona o finansijskoj podr?ci porodici sa decomNaknadu zarade koju poslodavac isplaauje za vreme porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta dr?ava refundira poslodavcu iz bud?eta.
Kategorija pitanja: Trudnoća, porodiljsko odsustvo, odsustvo radi nege deteta | postavljeno: 17.03.2008

Naknada za volontiranje


Poeela sam sa volontiranjem 31.10.2007 sa isplaaivanjem naknade za prva dva meseca volontiranja tj. novembar i decambar u 2007 godini.Potom Zdravstvena ustanova prestaje sa isplaaivanjem naknade bez promene ugovora.Da li ima zakonsko pravo da prestane sa isplaaivnjem naknade za volontiranje do kraja volontiranja?

Odgovor


Ugovorom o volontiranju definisana je du?ina isplate naknade za volontiranje i dinamika isplate iste.Ukoliko je do?lo dao nepo?tovanja ovih odredbi,imate pravo na tu?bu.
Kategorija pitanja: Pripravnici, volonteri, stipendisti | postavljeno: 17.03.2008

Slobodan dan za polaganje struenog ispita


Radim u srednjo ?koli i treba da pola?em strueni ispit za nastavnike. Da li imam pravo na slobodne dane?

Odgovor


Po zakonu nemate pravo na slobodan dan po ovom osnovu me?utim uvek postoji moguanost dogovora sa poslodavcem.
Kategorija pitanja: Godišnji odmor i druga odsustva | postavljeno: 17.03.2008

Sistematizacija radnih mesta u osnovnoj ?koli


U slucaju sistematizacije radnih mesta u osnovnoj ?koli da li prednost imaju diplomirani profesori engleskog jezika ili lica koja imaju polo?en ispit B2 odnosno C1 za rad u mladjim razredima?

Odgovor


Odre?eni su uslovi koja lica moraju da ispunjavaju prilikom zasnivanja radnog odnosa ,tako da prednost u slueaju konkurisanja zavisi od sistematizacije radnih mesta,kojom su propisani uslovi za rad na svakom radnom mestu ponaosob.
Kategorija pitanja: Sistematizacija radnih mesta | postavljeno: 17.03.2008

Dokumentovani obraeun zarade


Da li je poslodavac obavezan da dostavi radniku dokument o svim odbicima od zarade, penziono, socijalno, porezi,itd. po kom elanu?

Odgovor


El.122 i 123 Zakona o radu propisuje naein vo?enja evidencija zarade i obavezu poslodavca da zaposlenom uz zaradu dostavi i obraeun zarade.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008

Naknada tro?kova za odlazak i dolazak sa rada


Da li radniku zaposlenom na neodre?eno vreme pripada naknada za dolazak na posao i odlazak sa njega bez obzira na udaljenost od firme (?kole)?

Odgovor


U skladu sa el.118 Zakona o radu zaposleni ima pravo na naknadu tro?kova u skladu sa op?tim aktom i ugovorom o radu, i to:1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraaaju.
Kategorija pitanja: Obračun i isplata zarade i drugih primanja | postavljeno: 17.03.2008
Svi odgovori Infostudovog pravnika su informativne i orijentacione prirode. Pre preduzimanja konkretnih pravnih aktivnosti savetujemo da kontaktirate svog advokata ili drugu pravnu instituciju. Infostud ne odgovara za postupke posetilaca koji uslede iz upotrebe pravnih saveta objavljenih na poslovi.infostud.com. Ukoliko čitate odgovore starijeg datuma, uzmite u obzir da je u međuvremenu moglo doći do promena propisa u oblasti radnog prava.

We are sorry to inform you that English version of our website is not currently available.

If you are an employer, all the information about ad prices and conditions of job publishing can be found here.

Feel free to call us +38124.41.55.615 or contact us by email poslovi@infostud.com.